Webwerf bepalings en voorwaardes
roekeloosroekeloos.co.za
Webroekeloos.co.za Google

AFDELINGS
Boeke
Dagboek
Flieks
Forums
Foto's
Gedigte
Gesondheid
Grappe
Motor
Musiek
Sêgoed
Seks
Teater
Trivia
Verhale
Wenke

DIENSTE
Advertensies
Eensames
Woordeboek

TEKEN IN
op Roekeloos se
gratis weeklikse
nuusbrief!

Roekeloos
vir jou
Google Toolbar

Gesondheid

(Alle materiaal wat op Roekeloos.co.za verskyn moet slegs op sigwaarde aanvaar word. Daar word geen waarborg gegee of geimpliseer oor die korrektheid van die inligting nie.)

Hierdie afdeling se inhoud verskuif binnekort na Boererate.com

Vrae en opmerkings kan gestuur word na . Alle korrespondensie sal as vertroulik hanteer word. Vrae sal slegs in die Gesondheids-afdeling beantwoord word. Lesers moet geduldig wees, want daar kan net ´n sekere aantal vrae per week beantwoord word.

Mediese Woordeboek

A - M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

A

AA <kyk ampère> : A A <kyk arteria> : A a <kyk arteria> : a Å <kyk ångströmeenheid> : Å

aambeeld <kyk inkus> : = anvil

aambeeld <kyk inkus> : anvil

aangebore <kyk kongenitaal> : = innate

aangebore refleks <kyk natuurlike = refleks> : inborn reflex

aangeleerde refleks <cf natuurlike = refleks> (gekondisioneerde refleks) : acquired reflex, conditioned reflex ('n refleks wat nie natuurlik = voorkom nie, maar wat aangeleer kan word deur = herhaaldelike assosiasie met 'n verwante stimulus, bv die leerproses)

aanhanggeraamte <kykaanhangskelet> : appendicular skeleton

aanhangskelet (aanhanggeraamte) : = appendicular skeleton (bestaan uit die skouergordel met = boonste ledemate en bekkengordel met onderste = ledemate)

aanhegting <kyk verbinding> : = linkage

aanhegting <kyk ook oorsprong 2e = inskrywing> (inplanting) : insertion, inplanting (die deel = van 'n spier wat vasgeheg is aan die skelet op 'n punt = waar beweging kan plaasvind)

aanvoering <kyk adduksie> : = adduction

aantrekkingskrag <kyk affiniteit> : affinity

aanwasvermo=EB <kyk nataliteit> : = natality

aanwyser <kyk detektor> : detector

aar <kyk vena> : vein

aartjie <kyk venule> : venule

abaksiaal <cf adaksiaal> : abaxial (weg = van die as van enige liggaamsdeel gele=EB)

A-band <kyk ook H-band; I-band;Z-lyn> : = A band (die anisotrope of dubbel refrakt=EAre band van = 'n sarkomeer wat donker vertoon en bestaan uit = beide aktien- en miosienfilamente)

abdomen (buik) : abdomen, belly (gedeelte van = die liggaam tussen die diafragma en die bekken)

abdominaal : abdominal (mbt die abdomen)

abdominale holte (buikholte, enteroseel) : = abdominal cavity, enterocoele (deel van die liggaam waarin = die organe van die buik voorkom en wat van die = borsholte geskei word deur die diafragma)

abdominopelviese holte : abdominopelvic = cavity (anterior liggaamsholte, inferior tot die = diafragma)

abduksie <cf adduksie> (wegtrekking) : abduction (beweging van 'n liggaamsdeel weg van = die liggaamsas <middellyn>)

abduktor <cf adduktor> : abductor = (spier wat 'n ledemaat wegtrek van die middellyn af)

abduseer (wegtrek) : abduct (aksie van = abduksie)

abdusens <kyk nervus abducens> : = abducent nerve

aberrant (atipies) : aberrant, atypical = (afwykend van die gewone rigting)

abioties : abiotic (wat betrekking het op = nielewende dinge)

abnormaal <cf normaal> : abnormal (wat = van die re=EBl, norm, gewone afwyk)

ABO-bloedgroep <kyk ook

bloedgroep> : ABO blood group = (belangrikste van die bloedgroepe waarin menslike bloed = geklassifiseer word <op grond van die teenwoordigheid of = afwesigheid van A- of B-antigene in die membraanomhulsel van = rooibloedliggaampies word bloedtipes as A, B, AB = of O onderskei>)

aboraal : aboral (tov dele wat aan die teenoorgestelde kant as die mond voorkom)

aborsie : abortion (uitwerping van 'n fetus = wat nog nie lewensvatbaar is nie)

abses : abscess (plaaslike versameling van = etter in 'n holte wat agv vernietiging van weefsel = ontstaan het gewoonlik weens infeksie>)

absolute digtheid <kyk ook relatiewe = digtheid> : absolute density (verhouding tussen die massa = en die volume van 'n liggaam)

absolute humiditeit <kyk ook relatiewe humiditeit> : absolute humidity (werklike = hoeveelheid waterdamp in die lug op 'n bepaalde tydstip)

absolute nulpunt : absolute zero (die laagste = temperatuur wat teoreties moontlik is, nl 0 = Kelvin of -273 =BAC)

absolute temperatuur : absolute temperature (temperatuur wat vanaf die absolute nulpunt = gemeet word)

absorbansie <kyk optiese digtheid> : absorbance

absorbeer : absorb (aksie van absorpsie; = opneem in <bv 'n spons>)

absorpsie <kyk ook aktiewe absorpsie; = adsorpsie; osmose> : absorption (die opneem van stowwe = deur selle of weefsel <gewoonlik oor = membrane>)

Ac <kyk aktinium> : Ac (chemiese = simbool)

ACh <kyk asetielcholien> : ACh

Achilles-tendon (hakskeentendon) : Achilles = tendon (algemene naam vir die tendon wat die agterste onderbeenspiere <gastroknemius- en = soliusspiere> aan die hakskeen verbind)

achromaat <kyk ook dichromaat 2e = inskrywing; trichromaat> : achromate (kleurblinde = persoon)

achromateus (kleurloos) : achromatous, = colourless (bleek, vaal of sonder kleur)

achromaties <kyk ook dichromaties> : = achromatic (mbt kleurloosheid)

achromaties : achromatic (wat nie maklik = gekleur word nie)

achromaties (kleurblind) : achromatic, colour = blind (mbt achromaat)

achromatisme <kyk ook dichromatisme; trichromatisme> (kleurblindheid) : = achromatism, colour blindness (nie in staat om tussen = verskillende kleure te onderskei nie)

ACTH <kyk adrenokortikotrofiese = hormoon> : ACTH

adaksiaal <cf abaksiaal> : adaxial = (gele=EB aan die kant van, of gerig na, die as)

adamsappel : Adam's apple (algemene naam vir = die tiro=EFedbeen van die larinks <veral = prominent by mans>)

Addison-siekte : Addison's disease (siekte = wat ontstaan agv 'n tekort aan adrenokortikotrofiese = hormone, veral aldosteroon)

adduksie <cf abduksie> (aanvoering) : = adduction (enige beweging waardeur 'n liggaamsdeel na 'n = ander deel getrek word; beweging na die middellyn van = die liggaam of liggaamsdeel)

adduktor <cf abduktor> : adductor = (spier wat 'n liggaamsdeel na die middellyn trek)

adduseer : adduct (aksie van adduksie)

adenien <kyk ook guanien; purien; = sitosien; timien; urasiel> : adenine (purienbasis; = komponent van nukle=EFensuur of nukleotied)

adenohipofise <cf neurohipofise> : adenohypophysis (voorlob of kliergedeelte van = die hipofise)

adeno=EFede <kyk ook tonsil> = (faringeale tonsils) : adenoids, pharyngeal tonsils (klier wat = hoofsaaklik uit limfo=EFede weefsel bestaan en in die = neuskeelholte gele=EB is)

adenosien <kyk ook nukleotied> : = adenosine (verbinding van adenien en ribose)

adenosiendifosfaat <kyk ook = adenosienmonofosfaat; adenosien trifosfaat> (ADP) : adenosine = diphosphate, ADP (verbinding met twee fosfaatgroepe = <A-P~P> waarvan die tweede 'n ho=EB-energiebinding = is)

adenosienmonofosfaat <kyk ook = adenosiendifosfaat; adenosientrifosfaat> (AMP) : adenosine = monophosphate, AMP ('n nukleotied met een fosfaatbinding = <A-P> wat bestaan uit 'n adenosiengedeelte en 'n fosfaatgedeelte en wat nie energie beskikbaar = kan stel nie)

adenosientrifosfaat <kyk ook = adenosiendifosfaat; adenosienmonofosfaat> (ATP) : adenosine = triphosphate, ATP (energiebron van die liggaam; verbinding <nukleotied> wat drie fosfaatgroepe <A-P~P~P> besit en waarvan die tweede en = derde ho=EB-energiebindings is)

adenosientrifosfatase (ATPase) : adenosine triphosphatase, ATPase ('n fosfatase ensiem wat = die afbraak van ATP na ADP kataliseer <hierdie = reaksie stel groot hoeveelhede energie vry>)

adenosiet : adenocyte (volwasse sekretoriese = sel van 'n klier)

ADH <kyk antidiuretiese hormoon> : = ADH

 

adhesie <cf kohesie> : adhesion (aantrekkingskrag tussen verskillende soorte molekules)

adipeuse weefsel <kyk vetweefsel> : = adipose tissue

adipogeen : adipogenous (wat vetweefsel voortbring)

aditus : aditus (algemene term vir 'n opening = of toegang tot 'n orgaan of liggaamsdeel)

ADP <kyk adenosiendifosfaat> : ADP

adrenaal (suprarenaal) : adrenal, suprarenal = (mbt die bynier)

adrenaalklier <kyk bynier> : adrenal = gland

adrenale korteks (bynierkorteks, bynierskors) = : adrenal cortex (buitenste sone van die adrenale klier)

adrenale medulla (byniermedulla, byniermurg) = : adrenal medulla (binneste weefsel van die = adrenale klier wat deur die adrenale korteks omring word)

adrenalien <kyk ook noradrenalien> = (epinefrien) : adrenaline, epinephrine (een van die hormone = wat deur die byniermedulla geproduseer en onder = strestoestande afgeskei word)

adrenergies <kyk ook cholinergies> : = adrenergic (beskryf 'n senuweevesel wat adrenalien of = noradrenalien vrystel wanneer dit gestimuleer word)

adrenokortikaal : adrenocortical (mbt die = bynierskors of sy hormone)

adrenokortikotrofiese hormoon (ACTH, AKTH, kortikotropien) : adrenocorticotrophic hormone, = ACTH, corticotropin (hormoon van die anterior kwab van = die hipofise wat die funksie van die bynierskors = beheer)

adsorpsie <kyk ook absorpsie> : = adsorption (vasklewing van die molekules van vloeistowwe of = gasse aan die oppervlak van 'n ander stof = <gewoonlik vastestof>)

adventitia (tunica adventitia) : adventitia, = tunica adventitia (buitenste bindweefsellaag van 'n bloedvatwand)

a=EBrobies <cf ana=EBrobies> : aerobic (suurstofvereisend; in die teenwoordigheid van = suurstof <02>)

a=EBrobiese respirasie <cf ana=EBrobiese respirasie> : aerobic respiration (respirasie = vind plaas in die teenwoordigheid van vry suurstof = <gas of opgelos in water>)

a=EBrobiose : aerobiosis (suurstofafhanklike = lewe)

affektief : affective (wat betrekking het op = die gevoel of gemoedstoestand)

afferent <cf efferent> : afferent = (gelei na; toevoerend mbt 'n orgaan of struktuur = <gewoonlik tov senuwees en bloedvate gebruik>)

afferente arteriool : afferent arteriole = (fynste vertakking van 'n slagaar wat bloed na 'n orgaan = of struktuur vervoer)

afferente neuron <cf efferente neuron> (sensoriese neuron) : afferent neuron, sensory = neuron (vervoer impulse vanaf verskillende liggaamsdele = na die brein en rugmurg)

affiniteit (aantrekkingskrag) : affinity = (eienskap van 'n element om selektief na 'n ander = aangetrek te word)

afgieting <kyk dekantering> : = decantation

afskei <kyk sekreteer> : secrete

afskeiding <kyk sekresie> : = secretion

afsterwing <kyk nekrose> : die-off

afstook <kyk distilleer> : distil

aftaselektronmikroskoop <kyk skandeerelektronmikroskoop> : scanning = electron microscope

afvalmateriaal <kyk debris> : = debris

afwyking <kyk deviasie> : deviation

Ag <kyk silwer> : Ag (chemiese = simbool)

agar : agar ('n stof wat van sekere seegrasse = gemaak word en in 'n jeltoestand as medium gebruik word = om mikro-organismes op te kweek)

agenese : agenesis (onvolledige of gebrekkige = ontwikkeling)

agens : agent (enige substans wat in staat is = om 'n reaksie uit te lok)

agglutinant : agglutinant (agens wat = samepakking van partikels bevorder)

agglutinasie <kyk ook konglutinasie> = (klomping, saamklewing, saamklonting, verklomping) : = agglutination, clumping (vorming van 'n aggregaat)

agglutineer (klomp, saamkleef, saamklont, = verklomp) : agglutinate, clump (aksie van agglutinasie)

agglutinien <kyk ook agglutinogeen> : agglutinin (antiliggaam wat saamklewing van mikro-organismes of selle in suspensie = veroorsaak; bloedprote=EFen in bloedplasma)

agglutinogeen <kyk ook agglutinien> : agglutinogen ('n stof wat die produksie van = agglutinien stimuleer; bloedprote=EFen in = rooibloedselle)

aggregaat : aggregate (massa of geheel gevorm = deur kleiner deeltjies of partikels wat saamkom)

agloukopsie (deuteranopie, groenblindheid) : aglaucopsia, achloropsia, deuteranopia, green = blindness (onvermo=EB om groen te kan onderskei)

agonis <kyk ook antagonis; sinergis> : = agonist (die prim=EAre beweger in 'n groep spiere, = geopponeer deur die antagonis)

agranul=EAr <cf granul=EAr> : agranular = (sonder granules)

agranulosiet <cf granulosiet> : = agranulocyte (enige leukosiet wat nie sitoplasmiese granules = bevat nie, bv 'n monosiet of limfosiet)

agranulositose <kyk ook = granulositopenie> : agranulocytosis (siekte agv 'n vermindering in granulosiete)

agter <kyk posterior> : back

agterbrein <kyk rombenkefalon> : hind = brain

agterharsings <kyk rombenkefalon> : = hind brain

agterhoofsbeen <kyk oksipitale

been> : occipital bone

agterhoofslob <kyk oksipitale lob> : = occipital lobe

agteroorkanteling <kyk supinasie 2e = inskrywing> : supination

agterste oogholte <kyk ook glasagtige = liggaam> : posterior cavity (groot holte gevul met = jellieagtige glasvog)

agterste oogkamer : posterior chamber (ruimte = tussen die iris en die lens)

akapnie : acapnia (verminderde = koolstofdioksied in die bloed)

akarioot : acaryote (kernlose sel)

akinese : akinesis (afwesigheid van beweging; = motoriese paralise)

akineties : akinetic (mbt akinese)

akklimatisasie : acclimatisation (aanpassing = by veranderde omstandighede <deur stadige = veranderinge in die fisiologie>)

akkommodasie : accommodation (vermo=EB van = die oog om ligstrale vanaf voorwerpe op verskillende = afstande van die oog op die retina tot 'n fokuspunt te bring = sodat dit duidelik gesien word)

aklasties : aclastic (onvermo=EB om ligstrale = te buig)

aknee : acne (inflammatoriese siekte van die talgkliere)

akoestiek : acoustics (mbt geluidsleer; = studie ivm geluid)

akoesties <kyk ook fonies> : acoustic = (mbt die oor of geluidsleer)

akoestiese labirint <kyk koglea> : = acoustic labyrinth

akoestiese meatus (gehoorkanaal) : acoustic = meatus (mbt die oorkanaal)

akoestiese senuwee <kyk nervus = acusticus> : acoustic nerve

akoudaal (stertloos) : acaudal, acaudate = (sonder 'n stert)

akromegalie <kyk ook gigantisme> : = acromegaly (vergroting van die gesig, hande en voete agv 'n = oormatige sekresie van groeihormoon <somatotropien> nadat die epi- en diafises = reeds versmelt het <na =B1 die 18de tot 21ste lewensjaar>)

akromiaal : acromial (mbt die akromion)

akromion (akromionproses) : acromion, = acromion process (driehoekige uitsteeksel van die beenrif = op die bladbeen <skapula> wat deel uitmaak van = die skouergewrig)

akromionproses <kyk akromion> : = acromion process

akrosentries : acrocentric (wanneer die = sentromeer naby die een ent van die chromosoom gele=EB = is)

akrosoom : acrosome (digte, spits toppunt van = die spermatoso=F6n wat die sperm help om die ovum te = penetreer)

akselerator (versneller) : accelerator = (senuwee of spier wat 'n bepaalde funksie versnel)

aksessories : accessory (bykomend of = bykomstig)

aksessoriese organe (bykomende organe) : = accessory organs (term wat gebruik word ivm organe wat 'n aanvullende funksie het tot di=82 van die = hooforgaan, bv tande, tong, speekselklier, pankreas, lewer en galblaas)

aksessoriese senuwee <kyk nervus = accessorius> : accessory nerve

aksiaal <kyk ook biaksiaal>

(asstandig) : axial (mbt 'n as)

aksiale skelet (asskelet) : axial skeleton = (die sentrale gedeelte <as> van die geraamte = wat bestaan uit die skedel en werwelkolom met = borsbeen en ribbes)

aksidentele parasiet : accidental parasite = (organisme wat net nou en dan parasities is)

aksie : action (uitvoer van 'n = liggaamsfunksie)

aksiepotensiaal <kyk ook piekpotensiaal/cf = ruspotensiaal> : action potential (die potensiaalverskil wat in 'n senuwee of spier = ontstaan wanneer dit gestimuleer word, deurdat die = ruspotensiaal van ongeveer -70 millivolt na +30 millivolt = verander <dit word maklik waargeneem as 'n senuwee-impuls>)

aksilla (armholte, oksel) : axilla, armpit = (die hoek tussen die ledemaat en die liggaam)

aksis (axis) : axis (tweede nekwerwel)

akson <kyk ook dendriet> = (senuwee-uitloper) : axon (lang, meestal onvertakte uitloper = <behalwe op die eindpunt> vanaf die selliggaam van 'n = neuron, wat impulse weg van die selliggaam na ander = senuweeselle of na ander dele <spiere of kliere> van die = liggaam vervoer)

aksonheuwel : axon hillock (vergrote deel van = die senuselliggaam waar die akson sy oorsprong het; = gedeelte waar geen Nissl-liggaampies voorkom nie)

AKTH <kyk adrenokortikotrofiese = hormoon> : ACTH

aktien <kyk ook miosien> : actin ('n = prote=EFen in 'n spiervesel wat saam met miosien = verantwoordelik is vir kontraksie en verslapping van spiere)

aktief <cf passief> : active = (energiek)

aktief <cf passief> : active (gekenmerk = deur aksie of handeling)

aktiewe absorpsie <kyk ook absorpsie; = osmose> : active absorption (opname of vervoer van stowwe = van 'n lae na 'n ho=EB konsentrasie van 'n stof deur = aktiewe deelname van 'n selmembraan <energie vanaf ATP>)

aktiewe beweging <cf passiewe beweging> = : active movement (spieraksie in 'n gewrig agv 'n willekeurige poging sonder eksterne hulp)

aktiewe immuniteit <cf passiewe = immuniteit> : active immunity (verworwe immuniteit verkry = deurdat die liggaam aktief antiliggame teen antigene = produseer)

aktiewe streek : active site (plek op die = oppervlakte van ensieme waar katalitiese aktiwiteit = plaasvind; bindplek aan die ensiem waaraan die substraat koppel)

aktiewe transport <cf passiewe = transport> : active transport (die beweging van stowwe oor 'n = membraan mbv chemiese energie <wat dus die = sel in staat stel om groter molekules deur te laat as = wat andersins die geval sou wees>; beweging van = molekules teen die konsentrasiegradi=EBnt mbv energie en = 'n draermolekule)

aktinium (Ac) : actinium, Ac (radioaktiewe element)

aktinochemie : actinochemistry (chemie wat = handel oor die werking van ligstrale)

aktinogeen : actinogenous (enige stof wat = straling veroorsaak)

aktiveringsenergie : activation energy = (energie wat nodig is om 'n chemiese reaksie aan die gang te = sit)

akuut <cf chronies> (skerp, straf) : = acute, sharp (tov 'n siekte of ongesteldheid wat vinnig = ontwikkel en kort duur)

akwaduk : aqueduct (enige kanaal wat = vloeistof bevat)

akweuse vog <kyk ook vitreuse liggaam> (voorkamervog, watervog) : aqueous humour, = aqueous fluid (waterige oogvog; helder waterige vloeistof wat = die voorste en agterste kamers van die oog vul)

Al <kyk aluminium> : Al (chemiese = simbool)

alanien : alanine (een van die twintig = bekende aminosure wat in prote=EFene aangetref word)

albinisme : albinism (afwesigheid van = pigment)

albino : albino (persoon met albinisme)

albumien (eierwit, eiwit) : albumin = (prote=EFen wat veral in bloed gevind word <klein hoeveelhede = word ook in verskeie weefsels aangetref>)

albuminurie : albuminuria (albumien in die = urien)

aldehied : aldehyde (stof met die kenmerkende = CHO-groep wat verkry word deur die oksidasie van = 'n prim=EAre alkohol)

aldehiedgroep (CHO-groep) : aldehyde group, = CHO group ('n groep elemente in 'n molekule bestaande uit = koolstof <C>, waterstof <H> en suurstof <O>)

aldehiedsuiker <kyk aldose> : = aldose

aldoheksose : aldohexose (aldehiedsuiker met = ses koolstofatome, bv glukose)

aldopentose : aldopentose (aldehiedsuiker met = vyf koolstofatome, bv deoksiribose)

aldose <kyk ook ketose 2e inskrywing> (aldehiedsuiker) : aldose ('n groep = monosakkariede wat 'n aldehiedgroep <-CHO> bevat)

aldosteroon : aldosterone ('n hormoon wat = deur die bynierkorteks gesekreteer word en natrium in die = liggaam terughou)

alfa (=E0) : alpha, =E0 (eerste letter van = die Griekse alfabet)

alfa (=E0) : alpha, =E0 (word in die = wetenskap gebruik om tussen 'n groep of reeks te onderskei)

alfaglobulien : alpha globulin (een van die bestanddele van bloedplasma waarvan sommige = hormone vervoer)

alfaselle <kyk ook betaselle> : alpha = cells (seltipe in die Langerhans-eilandjies wat = asidofiele korrels bevat en geneig is om aan die periferie gerangskik te wees)

alfastrale <kyk ook betastrale; = gammastrale> : alpha rays (ho=EBspoed heliumkerne wat uit = radioaktiewe stowwe uitstraal)

algemene anatomie : general anatomy (studie = van die algemene struktuur en samestelling van die = liggaam)

algesie : algesia (oorgevoeligheid vir = pyn)

alifaties : aliphatic (mbt 'n vet)

alifaties <kyk ook siklies> : aliphatic = (beskryf asikliese organiese verbindings met koolstofatome in reguit of vertakte = kettings)

alkaan : alkane (versadigde koolwaterstof in = die vorm van ringe of kettings; die algemene formule is = CnH2n+2 waar n =F2 1, bv metaan <CH4>, etaan <C2H6>)

alkali <kyk ook basies 1e inskrywing/cf = suur n.> : alkali ('n stof wat 'n suur = neutraliseer; 'n stof wat basiese reaksies veroorsaak deurdat dit = OH--ione vrystel, bv natriumhidroksied = <NaOH>, kaliumhidroksied <KOH>)

alkali <cf suur n.> : alkali ('n = vloeistof met 'n pH van meer as 7)

alkali-aardmetaal : alkaline-earth metal, = alkali earth metal ('n groep gryswit, smeebare metale = wat maklik in lug oksideer; groep IIA in die = periodieke tabel van elemente, bv barium, kalsium, = magnesium en radium)

alkalies <kyk ook basies 1e inskrywing/cf = suur adj.> : alkaline (eienskap van 'n stof wat 'n = pH van meer as 7 het; mbt 'n alkali)

alkalimetaal : alkali metal, alkaline metal = (groep elemente met 'n enkele buitenste elektron en 'n binnestruktuur van die voorafgaande edelgas; = groep IA in die periodieke tabel van elemente, bv kalium, = litium, natrium)

alkaliniteit <cf asiditeit> : = alkalinity (oormaat hidroksielione in 'n waterige = oplossing)

alkalo=EFed : alkaloid (stikstofbevattende = organiese basis wat in sekere plante voorkom <kan =F3f = giftige =F3f geneeskragtige eienskappe besit, bv kafe=EFen, = morfien, nikotien, strignien>)

alkalose <cf asidose> : alkalosis ('n = toestand waar die pH van die liggaamsvloeistowwe bo = normaal is; 'n ho=EB pH van die ekstrasellul=EAre vog omdat = te veel basis teruggehou, of te veel suur verloor = word)

alkeen : alkene (algemene naam vir 'n groep onversadigde koolwaterstowwe wat een dubbelband = tussen die koolstofatome in elke molekule bevat; die = algemene formule is CnH2n waar n =F2 2, bv eteen = <C2H4>)

alkohol <kyk ook etanol> : alcohol ('n organiese verbinding wat die kenmerkende = hidroksielgroep <OH-> bevat)

alkyn : alkyne (algemene naam vir 'n groep onversadigde koolwaterstowwe wat een driedubbele = band tussen die koolstofatome in elke molekule bevat; = die algemene formule is CnH2n-2 waar n =F2 2, bv = etyn of asetileen <C2H2>)

allanto=EFs : allantois ('n fetale membraan = wat bydra tot die vorming van die naelstring)

alleel <kyk ook wet van Mendel> (allel, = allelomorf) : allele, allelomorph (een van twee = of meer gene wat op dieselfde posisie op 'n spesifieke = paar chromosome voorkom en 'n bepaalde kenmerk = kontroleer; in Mendeliese oorerwing is dit een van 'n paar = kenmerke wat alternatief oorge=EBrf word, sodat die = afstammelinge die een of ander van die kenmerke vertoon, maar = nooit 'n mengsel van die twee nie)

allel <kyk alleel> : allele

allelomorf <kyk alleel> : = allelomorph

allergeen : allergen (enige stof, gewoonlik = 'n prote=EFen, wat in staat is om allergie of hipersensitiwiteit teweeg te bring)

allergie <kyk ook anafilakse;

atopie> : allergy (hipersensitiwiteit vir = 'n stof wat normaalweg vir die meeste mense onskadelik = is indien dit in dieselfde konsentrasie sou voorkom)

allergie <kyk ook anafilakse; atopie> : = allergy ('n onvolledige of abnormale reaksie teen 'n antigeen)

allergies <kyk ook anafilakties; = sensitief> : allergic (mbt 'n persoon wat hipersensitief vir = 'n sekere stof is)

allergiese skok <kyk anafilaktiese = skok> : allergic shock

 

alles-of-niks-wet : all-or-none law (beginsel = waarvolgens 'n senuwee of spierelement glad nie = op 'n prikkel laer as die drempelwaarde reageer nie, = terwyl dit maksimaal saamtrek indien die prikkel = sterker as die drempelwaarde is)

allomorfisme : allomorphism (verandering van = die vorm van 'n sel)

allomorfisme : allomorphism (verandering in kristallyne vorm sonder enige verandering in = chemiese samestelling)

alloritmie <kyk ook aritmie> : = allorhythmia (periodieke verandering in die ritmiese beweging = van die hart en pols)

allosoom : allosome (vreemde bestanddeel in sitoplasma wat van buite af ingedring het)

allosoom (heterochromosoom, heterosoom) : = allosome, heterochromosome, heterosome (chromosoom wat van = ander verskil, bv geslagschromosoom)

allotriofagie <kyk pika> : = allotriophagy

allotropies : allotropic (mbt = allotropisme)

allotropisme : allotropism (die bestaan van = 'n chemiese stof in twee verskillende vorms <allotropiese vorms> met afsonderlike = eienskappe, bv grafiet en diamant is allotropiese vorms van koolstof)

aluminium (Al) : aluminium, Al ('n blouerige, = silwerwit, rekbare, sagte metaal wat baie lig is = en nie roes nie)

alveol=EAr : alveolar (mbt die alveolus)

alveoli <ekv alveolus> : alveoli

alveolus <mv alveoli> : alveolus = (benige kas van 'n tand)

alveolus <mv alveoli> : alveolus (enige = sakagtige struktuur)

alveolus <mv alveoli> (longblasie) : = alveolus (klein lugsakkie in die longe waar gasse = uitgeruil word)

alvleisklier <kyk pankreas> : = pancreas

ambidekster : ambidextrous (kan beide linker- = en regterhand ewe goed gebruik)

ambilateraal : ambilateral (wat beide die = linker- en regterkant aantas)

ambiseksueel : ambisexual (mbt eienskappe wat = by beide geslagte voorkom, bv pubiese hare)

ambliopie : amblyopia (gebrekkige visie = sonder enige waarneembare oogletsel)

amebe (amoeba) : ameba, amoeba (eensellige mikro-organisme <vormlose massa protoplasma = met 'n selkern> wat gedurig van vorm verander deur pseudopodia te vorm waardeur dit beweeg en = voedsel opneem)

amebesied : amoebicide (middel wat amebes doodmaak)

amebo=EFed : amoeboid (soos 'n amebe, veral = mbt beweging mbv pseudopodia)

amebo=EFede beweging : amoeboid motion = (beweging dmv skynpote soos bv die beweging van = leukosiete)

amenoree : amenorrhoea (afwesigheid of = onderdrukking van menstruasie)

amfiartrose : amphiarthrosis ('n tipe = artikulasie waar min beweging moontlik is, bv tussen die werwels)

amfibies : amphibious (in staat om op land en = in die water te lewe)

amied : amide (algemene naam vir organiese verbindings met die funksionele -CONH2, of amiedgroep)

amied : amide (derivaat van karboksielsure = waar die hidroksielgroep <-OH> verplaas is met 'n aminogroep <-NH2>)

amien <kyk ook aminogroep> : amine = (algemene naam vir organiese verbindings met die = funksionele groep -NH2)

amien : amine ('n stikstofbevattende = organiese verbinding waar een of meer waterstofatome van = ammoniak <NH3> verplaas is deur organiese = radikale)

amien : amine (organiese basis, bv purien en pirimidien)

amilase : amylase (ensiem in die = spysverteringskanaal wat stysel opbreek <hidroliseer> in = maltose)

amilopektien <kyk ook amilose> : = amylopectin (wateronoplosbare bestanddeel van stysel)

amilopsien <kyk pankreasamilase> : amylopsin

amilose <kyk ook amilopektien> : = amylose (wateroplosbare bestanddeel van stysel)

aminase : aminase (ensiem wat aminosure = opbreek)

aminogroep <kyk ook amien 1e = inskrywing> : amino group (die groep -NH2 wat in peptiede, = prote=EFene en verskeie ander organiese verbindings = voorkom)

aminosuur <kyk ook essensi=EBle = aminosuur> : amino acid (boustene van prote=EFene; organiese = verbinding wat 'n aminogroep <-NH2> en 'n = karboksielgroep <-COOH> bevat <ongeveer 20 aminosure = kom in die natuur voor>)

amitose <kyk ook meiose/cf mitose> : = amitosis (direkte seldeling sonder die vorming van chromosome)

ammoniak (NH3) : ammonia, NH3 (kleurlose, sterkruikende gas wat gevorm word deur die = ontbinding van prote=EFene, stikstofbevattende basisse en = ureum)

ammonium (-NH4) : ammonium, -NH4 (alkaliese = radikaal wat slegs in verbindings bestaan)

amniogenese : amniogenesis (ontwikkeling van = die amnion)

amnion <kyk ook fetale membraan> = (vrugwatersak) : amnion, amniotic sac (heel binneste van die = fetale membrane; omsluit die naelstring en vorm 'n sak = wat die fetus en amnionvloeistof bevat)

amnionvloeistof (amniotiese vloeistof, = vrugwater) : amnion fluid, amniotic fluid (vloeistof wat deur = die fetale membraan en fetus geproduseer word en die = fetus in die uterus bedek en beskerm)

amnioties : amniotic (mbt die amnion)

amniotiese vloeistof <kyk = amnionvloeistof> : amniotic fluid

amoeba <kyk amebe> : amoeba

amorf n. : amorph (onaktiewe of byna = onaktiewe geen sonder enige bepaalbare effek = <genetika>)

amorf adj. (amorfies, vormloos) : amorphic, = amorphous (sonder bepaalde of re=EBlmatige vorm)

amorfie (vormloosheid) : amorphia (gemis aan = 'n bepaalde vorm)

amorfies <kyk amorf adj.> : = amorphous

AMP <kyk adenosienmonofosfaat> : = AMP

amp=E8re (A) : ampere, A (SI-eenheid wat die intensiteit van 'n elektriese stroom aandui)

amplitude <kyk ook golf; golflengte> : amplitude (die afstand vanaf die verste punt van = 'n ossillasie na die as of middelpunt = <ruspunt>)

ampulla : ampulla (verwyde end van 'n kanaal = of buis)

amputasie : amputation (chirurgiese = verwydering van 'n ledemaat of ander liggaamsdeel)

anaal : anal (wat by of naby die anus gele=EB = is)

anaal : anal (mbt tot die anus)

anabolies <cf katabolies> : anabolic = (mbt anabolisme)

anabolisme <kyk ook metabolisme/cf = katabolisme> : anabolism (die proses in lewende organismes = waartydens eenvoudige anorganiese voedingstowwe opgebou = word tot organiese stowwe)

ana=EBrobies <cf a=EBrobies> : = anaerobic ('n nie-suurstofvereisende reaksie; lewe of = funksioneer in die afwesigheid van suurstof)

ana=EBrobiese respirasie <cf a=EBrobiese respirasie> : anaerobic respiration = (respirasie vind plaas in die afwesigheid van vry suurstof = <gas of opgelos in water>)

ana=EBroob : anaerobe (mikro-organisme wat in = staat is om sonder suurstof te lewe)

anafase <kyk ook interfase; metafase; = profase en telofase> : anaphase (derde stadium in die = prosesse van mitose en meiose waartydens dogterchromosome = na verskillende pole beweeg)

anafilakse <kyk ook allergie; atopie; hipersensitiwiteit> : anaphylaxis ('n = ongewone of oordrewe allergiese reaksie teen 'n vreemde = prote=EFen of ander stof)

anafilakse <kyk ook allergie; atopie; hipersensitiwiteit> : anaphylaxis (enige hipersensitiewe reaksie n 'n verdere = blootstelling aan dieselfde antigeen)

anafilakties <kyk ook allergies> : = anaphylactic (mbt anafilakse)

anafilaktiese skok <kyk ook skok> = (allergiese skok) : anaphylactic shock (skok teweeggebring = wanneer 'n persoon hipersensitief of allergies vir 'n = sekere stof is)

anale kanaal : anal canal (kanaal tussen die = rektum en die anus)

anale klep : anal valve (een van die = halfmaanvormige slymvliesvoue by die aansluiting van die rektum = en die anale kanaal)

analgesie : analgesia (verlies van = pyngevoel)

analgeties (pynstillend) : analgetic, pain = relieving (wat pyn verdoof)

analgetikum (pynstiller) : analgesic, pain = reliever (geneesmiddel wat pyn verdoof)

analgie : analgia (afwesigheid van pyn)

analise (ontleding) : analysis (kritiese = ondersoek van iets)

analiseer (ontleed) : analyse (om die = samestellende dele van 'n liggaam te bepaal)

analiseerder : analyser (instrument wat = stowwe ontleed)

analiseerder : analyser ('n reseptor, tesame = met sy sentrale senuweeverbindings, waarmee = gevoeligheid vir prikkels onderskei word)

analities : analytic (mbt analise)

analitiese balans : analytical balance ('n = balans wat in die laboratorium gebruik word en sensitief is = vir variasies van 0,05 tot 0,1 mg)

analoog <kyk ook homoloog 1e = inskrywing> : analogous (ooreenkomstig of eenders in sekere = aspekte, soos in struktuur <voorkoms> en funksie, = maar nie in oorsprong of ontwikkeling nie)

analoog <kyk ook homoloog 2e = inskrywing> : analogous (liggaamsdele of organe wat dieselfde = funksie vervul, maar nie dieselfde oorsprong of bou het = nie, bv kieue en longe)

analoog <kyk ook homoloog 3e = inskrywing> : analogous (twee of meer chemiese verbindings met = dieselfde struktuur, maar met verskillende atome = <wat die metaboliese funksie kan verander>)

anastomose : anastomosis (verbinding tussen = twee bloedvate of hol organe)

anatomie <kyk ook fisiologie> : anatomy = (studie van die vorm en struktuur van liggaamsdele)

anatomies : anatomical, anatomic (mbt = anatomie)

anatomiese dooieruimte : anatomical dead = space ('n ruimte in die lugwe=EB waar daar nie = gaswisseling plaasvind nie)

anatomiese posisie : anatomical position = (posisie van die liggaam wanneer 'n persoon regop staan met = die hande langs die sye en die palms na vore gerig)

anatoom : anatomist (deskundige op die gebied = van anatomie)

androgeen <cf estrogeen 1e inskrywing> = : androgen ('n manlike geslagshormoon, bv testosteroon)

androgeen <cf estrogeen 2e inskrywing> = : androgen (enige substans wat manlike = geslagskenmerke voortbring en in stand hou)

anemie (bloedarmoede) : anaemia (tekort aan hemoglobien en/of rooibloedselle in die = bloed)

anemies (bloedarmoedig) : anaemic (mbt = anemie)

anestesie (narkose, verdowing) : anaesthesia, = narcosis (toestand van algehele of gedeeltelike = verlies van sensasie of ongevoeligheid vir prikkels, met = of sonder verlies van bewussyn)

anestetikum (narkosemiddel, verdowingsmiddel) = : anaesthetic, narcotic ('n middel wat gebruik = word om pyn of gevoeligheid te onderdruk; stof wat anestesie = teweegbring)

aneurisme : aneurysm (abnormale verwyding van = 'n bloedvat agv plaaslike verswakking van die wand = of 'n aangebore defek)

angina : angina (strawwe, versmorende, = krampagtige pyn wat gewoonlik met hartsiektes geassosieer = word)

angioskoop : angioscope (instrument wat = gebruik word vir die ondersoek van bloedvate)

angiotensien : angiotensin (vaatvernouende = stof wat gevorm word deur die ensimatiese werking van = renien op angiotensinogeen; 'n stof wat die arteri=EBle = spiertonus verhoog om sodoende vasokonstriksie en verhoging = van bloeddruk te veroorsaak)

angiotensinase : angiotensinase (ensiem vir = die afbreek van angiotensien)

angiotensinogeen : angiotensinogen = (plasmaglobulien wat deur renien in angiotensien verander = word)

angiotripsie <kyk ook bloedstelping; = hemostase> : angiotripsy (bloedstelping dmv 'n instrument <angiotriptor>)

angiotriptor : angiotribe (instrument soos 'n = forceps <tang> wat gebruik word om bloed te = stelp)

=E5ngstr=F6meenheid (=C5) : =E5ngstr=F6m = unit, =C5 (verouderde eenheid wat gebruik word om golflengte aan te = dui <1 =C5 =3D 10 nm>)

anhidrase : anhydrase (ensiem wat die = verwydering van water uit 'n verbinding kataliseer)

anhidrasie <kyk dehidrasie> : = anhydration

anhidreer <kyk dehidreer> : = anhydrate

anhidried : anhydride ('n chemiese verbinding = wat uit 'n stof verkry word deur die verlies van 'n = molekule water, bv kreatinien uit kreatien)

anhidries : anhydrous (sonder water)

anioon <cf katioon> (negatiewe ioon) : = anion, negative ion ('n negatief gelaaide ioon of = radikaal; elektronegatiewe ioon)

anisogameet <kyk ook heterogameet; = isogameet> : anisogamete (gameet wat slegs in grootte van = ander gamete verskil)

anisogamie <kyk ook heterogamie; = isogamie> : anisogamy (samesmelting van twee gamete van = ongelyke vorm of grootte)

anisositose : anisocytosis (teenwoordigheid = van rooibloedliggaampies van ongelyke grootte in die = bloed)

 

anisotonies <cf isotonies 2e = inskrywing> : anisotonic (wat ongelyke osmotiese druk = uitoefen)

ankilose : ankylosis (verstywing of = onbeweeglikheid van 'n gewrig agv siekte, besering of = chirurgie)

annulus (ring) : annulus, ring (ringvormige = struktuur of gebied; ronde opening)

annulus tracheae : annulus tracheae (enigeen = van die C-vormige kraakbeenringe van die tragea)

anode <cf katode> : anode (positiewe = elektrode waarna elektrone aangetrek word)

anoksemie <kyk ook anoksie> = (hipoksemie) : anoxaemia, hypoxaemia (suurstoftekort in die = bloed)

anoksie <kyk ook anoksemie; apnee; = asfiksie 1e inskrywing> (hipoksie) : anoxia, hypoxia (suurstoftekort in die weefsels; = suurstofhonger)

anorexia nervosa : anorexia nervosa (toestand = wat ontstaan wanneer mense hulle eetlus verloor agv = 'n verslankingsdieet waartydens hulle dan baie min = eet)

anoreksie : anorexia (gebrek aan aptyt)

anorganies <cf organies 1e

inskrywing> : inorganic ('n chemiese = verbinding wat nie koolstof- of waterstofione bevat nie; = stowwe wat nie van organiese oorsprong is nie, bv = koolstofdioksied, minerale soute, suurstof, water ens)

anorganies : inorganic (word geassosieer met nie-lewende dinge)

antagonis <kyk ook agonis/

cf sinergis> : antagonist (orgaan, bv 'n = spier, senuwee of endokriene klier, wat 'n ander = <agonis> se werking opponeer; 'n spier wat in die = teenoorgestelde rigting as die prim=EAre beweger werk)

antagonisme <cf sinergisme> : = antagonism (wat die teenoorgestelde werking het)

antagonisties <kyk ook antagonis> : antagonistic (teenoorgesteld)

antebrachium <kyk ook arm; brachium> = (voorarm) : antebrachium, forearm (gedeelte van die arm = tussen die elmboog en die polsgewrig <word gevorm deur = die radius en die ulna>)

antefleksie : anteflexion = (vooroorbuiging)

anterieur <kyk anterior> : anterior

anterior <cf posterior 1e inskrywing> (anterieur, voor, voorste) : anterior, front = (gele=EB voor, of aan die voorkant van 'n liggaam = <nader aan die kop>)

anterior <cf posterior 2e inskrywing> (anterieur, voor, voorste) : anterior, front = (mbt tot die vertrale kant <maagkant>)

anterior hipofise : anterior hypophysis = (voorlob van die hipofise)

anteroposterior : anteroposterior (van voor = na agter)

anti-agglutinien : anti-agglutinin = (teenliggaam wat die ooreenstemmende agglutinien = neutraliseer)

antibakterieel : antibacterial (wat = bakterie=EB teenwerk)

antibioties : antibiotic (wat neig om lewe te = vernietig)

antibiotika <ekv antibiotikum> : antibiotics

antibiotikum <mv antibiotika> : = antibiotic (stof verkry uit lewende mikro-organismes, soos = sekere swamme en bakterie=EB, wat ander = mikro-organismes se groei inhibeer of hul vernietig, bv penisillien)

antidiurese : antidiuresis (onderdrukking van = uriensekresie)

antidiuretiese hormoon (ADH, vasopressien) : antidiuretic hormone, ADH, vasopressin (hormoon = wat deur die hipotalamus geproduseer en deur die = neurohipofise vrygestel word en wat op die distale nierbuisies = inwerk om H2O-absorpsie te bevorder)

antidoot (antitoksien, te=EBgif, teengif, = toksolisien) : antidote, antitoxin, counter-poison, toxolycin = (stof of antiliggaam wat 'n toksien neutraliseer of = bind)

antidoot (te=EBmiddel, teenmiddel) : antidote = (middel wat die werking van 'n ander bestry)

antigeen <kyk ook antiliggaam> : = antigen (enige liggaamsvreemde stof <bakterie, virus of = ander prote=EFen> wat die produksie van 'n bepaalde = antiliggaam stimuleer)

antigeenbepaler <kyk epitoop> : = antigenic determinant

antigeendeterminant <kyk epitoop> : = antigen determinant

antihistamien <cf histamien> : = antihistamine ('n stof wat die effek van histamien teenwerk = <word veral gebruik in die behandeling van = allergie=EB>)

antikoagulant <cf koagulant> = (antistolmiddel) : anticoagulant ('n stof wat bloedstolling verhoed = of vertraag)

antikodon <cf kodon> : anticodon (drie naasliggende nukleotiede in oordrag-RNA wat = komplement=EAr tot die kodon in boodskapper-RNA is en wat = tydens prote=EFensintese help om 'n bepaalde aminosuur = uit die aminosuurpoel in die sitoplasma te kies)

antiliggaam <kyk ook antigeen> = (teenliggaam) : antibody ('n prote=EFen, gewoonlik 'n globulien, = wat teen 'n spesifieke stof <antigeen> ontwikkel of = die antigeen liggaamsvreemd is of nie)

antimoon (Sb) : antimony, Sb (soort blouwit metaal)

antisepties <kyk ook asepties; = septies>

(ontsmettend) : antiseptic (wat die groei of aktiwiteite van bakterie=EB keer of beperk)

antiseptikum (ontsmettingsmiddel) : = antiseptic, disinfectant ('n middel wat die groei van = bakterie=EB keer of beperk; stof wat gebruik word om patogene = organismes te vernietig)

antiserum (immuniteitserum, immuunserum) : = antiserum (serum wat spesifieke antiliggame bevat; entstof = verkry uit die bloedserum van ge=EFnfekteerde mense of = diere)

antistolmiddel <kyk antikoagulant> : anticoagulant

antitoksien <kyk antidoot 1e = inskrywing> : antitoxin

antitoksies <kyk ook atoksies> : = antitoxic (wat teen 'n toksien of gif werk)

antitrombien <kyk ook protrombien> : antithrombin (stof wat trombien neutraliseer en = sodoende sy aandeel in die stollingsproses verhoed; stof = wat die vorming van trombien uit sy voorlopers = inhibeer)

antiviviseksie <cf viviseksie> : antivivisection (teenkanting teen eksperimente = met lewende diere)

antraal : antral (van of mbt 'n antrum)

antrodinie : antrodynia (pyn in 'n = antrum)

antropologie <kyk ook

antropometrie> : anthropology (wetenskap = van die mens <sy oorsprong, historiese en kulturele ontwikkeling>)

antropometrie <kyk ook

antropologie> : anthropometry (afdeling = van antropologie wat te doen het met die meting van = die grootte, gewig en afmetings van die menslike liggaam)

antrum : antrum (in anatomie gebruik om 'n = byna afgeslote holte of kamer aan te dui, bv die = antrum van die maag <prepiloriese gedeelte>)

anukle=EAr (kernloos) : anuclear (sonder = kern)

anurie <kyk ook oligurie; poliurie> : = anuria (onvermo=EB om urine te produseer)

anus : anus (opening van die = spysverteringskanaal na buite; distale opening van die rektum)

aorta : aorta (hoofarterie wat uit die linkerventrikel ontspruit; grootste bloedvat van = die liggaam)

aortaboog : aortic arch (die boog wat die = torakale gedeelte van die aorta vorm)

aortaklep : aorta valve (een van die = halfmaanvormige kleppe in die opening tussen die hart en die = aorta)

aortalgie : aortalgia ('n pyn in die = aorta)

aortektase <cf aortostenose> : = aortectasis (verwyding van die aorta)

aortostenose <cf aortektase> : = aortostenosis, aortic stenosis (vernouing van die aorta)

apeks : apex (die spits of verste punt van 'n = ke=EBlvormige liggaam)

apikaal : apical (mbt die bopunt)

aplasie : aplasia (gebrekkige ontwikkeling = van 'n orgaan of weefsel)

aplasties <cf plasties 1e inskrywing> : = aplastic (onvermo=EB om nuwe weefsel te vorm; = anatomies onontwikkeld)

aplasties <cf plasties 2e inskrywing> : = aplastic (wat nie plasties of vormbaar is = nie)

aplastiese anemie : aplastic anaemia (tekort = aan al die elemente van bloed, maw rooibloedselle, witbloedselle en plaatjies, agv defektiewe beenmurgfunksie)

apnee <kyk ook anoksie; asfiksie 1e = inskrywing> : apnea, apnoea (tydelike stopsetting van asemhaling)

apneustiese sentrum : apneustic centre (senuweesentrum in die breinstam wat normale = respirasie beheer)

apo-ensiem <kyk ook holo-ensiem/cf = ko=EBnsiem> : apoenzyme (prote=EFengedeelte van 'n ensiem wat = ook 'n prostetiese groep besit <moet aan 'n = ko=EBnsiem bind om 'n holo-ensiem te wees>)

apofise : apophysis (benige uitsteeksel wat = nooit gedurende sy ontwikkeling van die been waaraan = dit vas is, skei nie)

apokrien <kyk ook holokrien; merokrien> = : apocrine (die tipe kliersekresie waar die vry of = apikale gedeelte van die sekreterende sel saam met die sekresieprodukte vrygestel word, bv sekere sweetkliere)

aponeurose : aponeurosis ('n sterk, = veselagtige bindweefselplaat wat dien as 'n tendon om spiere = aan been vas te heg, of as fassia om spiere = aanmekaar te heg)

apparaat : apparatus ('n toestel of = toerusting vir die uitvoering van natuur- en skeikundige proewe = en bewerkings)

apparaat : apparatus (in anatomie is dit 'n = groep organe wat saamwerk vir die uitvoering van 'n = bepaalde funksie, bv die gehoorapparaat)

appendiks <kyk appendix

vermiformis> : appendix

appendisitis (blindedermontsteking) : = appendicitis (inflammasie van die appendix vermiformis)

appendix vermiformis (appendiks, blindederm) = : appendix vermiformis, appendix (klein, = vingeragtige uitgroeisel van die sekum)

apteker (farmaseut) : chemist, pharmacist = (iemand wat opgelei is om geneesmiddels voor te berei en te verkoop)

Aq <kyk aqua> : Aq

aqua (Aq, H2O, water) : aqua, Aq, H2O, water (kleurlose, reuklose vloeistof waarin byna alle = stowwe oplos)

aqueductus Sylvii <kyk ook = Sylvius-spleet> : aqueductus Sylvii (kanaal of gleuf in die = midbrein wat die derde en vierde breinventrikels met mekaar verbind)

Ar <kyk argon> : Ar (chemiese = simbool)

aragno=EFed <kyk ook dura mater; meninges; = pia mater>

(spinnerakvlies) : arachnoid, arachnoid = membrane (delikate, webagtige, middelste van die drie membraanomhulsels van die brein)

arbeid : work (die oordrag van energie; = wanneer 'n krag 'n weerstand oorkom en beweging = plaasvind)

arbor vitae (lewensboom) : arbor vitae = (boomvormige struktuur van die witstof in die serebellum)

area (gebied, streek) : area, region ('n = gedeelte van die liggaam met min of meer afgebakende grense, = bv gastriese streek)

areola : areola (bruinerige ring <soos om = die tepel>)

areola : areola (die deel van die iris wat = die pupil omsluit <binnerand van die iris>)

areola : areola ('n klein ruimtetjie in = weefsel)

areol=EAr : areolar (mbt 'n klein = ruimtetjie)

areol=EAr : areolar (met openinge of = spasies)

areol=EAre bindweefsel <kyk ook elastiese bindweefsel; veselagtige bindweefsel> = (gaatweefsel, losmasige bindweefsel) : areolar connective = tissue (weefsel wat verskillende lae lossies bind, bv = die vel aan die onderliggende spiere)

arginien : arginine ('n essensi=EBle = aminosuur)

argon <kyk ook atmosfeer 1e inskrywing> = (Ar) : argon, Ar ('n kleurlose, reuklose gas wat = ongeveer 0,94% van die atmosfeer uitmaak)

aritmie <kyk ook alloritmie;

disritmie> : arhythmia, arrhythmia = (abnormale werking van die hart wat uitgeken word aan 'n = gebrek aan, of versteurde ritme)

arm <kyk ook antebrachium; brachium> : = arm (boonste ledemaat vanaf die skouer tot by die = pols)

armholte <kyk aksilla> : armpit

armslagaar <kyk bragiale arterie> : = brachial artery

aromaties : aromatic (gebruik vir koolwaterstofverbindings wat een of meer = koolstofringe bevat)

aromaties : aromatic (tov 'n verbinding met = 'n benseenring)

arrector pili : arrector pili = (gladdespiervesels wat veroorsaak dat die hare regop, weg van die vel = getrek word en sodoende "hoendervleis" vorm)

arseen (As) : arsenic, As ('n bros, = deursigtige en gryskleurige medisinale en giftige element met = metaal- en niemetaalagtige kenmerke)

artefak : artefact, artifact (enige = kunsmatige produk of verskynsel in teenstelling met die = natuurlike)

arteria <mv arteriae/cf vena> (A, a, = arterie, slagaar) : arteria, A, a, artery ('n = <spesifieke> slagaar of bloedvat wat bloed vanaf die hart na = die res van die liggaam vervoer)

arteria coeliaca (ingewandslagaar, = seliakarterie) : arteria coeliaca, coeliac artery (eerste slagaar = wat n die diafragma uit die dorsale aorta loop en die oorsprong is van arterie=EB wat na die maag = <arteria gastrica>, milt <arteria lienialis> en = lewer <arteria hepatica> loop)

arteriae <ekv arteria> : arteriae

arteria gastrica : arteria gastrica (arterie = wat na die maag gaan)

arteria hepatica (lewerslagaar) : arteria = hepatica (tak van die ingewandslagaar <arteria = coeliaca> wat in die dorsale aorta ontstaan en die lewer = van suurstofryke bloed voorsien)

arteria lienialis : arteria lienialis = (arterie wat na die milt gaan)

arterie <kyk arteria> : artery

arterieel : arterial (mbt 'n arterie)

arteri=EBle bloed <cf veneuse bloed> : = arterial blood (suurstofryke bloed wat O2 na die weefsels = vervoer <meestal bloed op pad weg van die = hart>)

arteriool <cf venule> (slagaartjie) : = arteriole ('n klein arterie waarvan die distale punt = uiteindelik die kapill=EAre netwerk vorm)

arteriosklerose : arteriosclerosis (algemene = term wat verwys na verskeie toestande waar daar 'n = verdikking, verharding en verlies van elastisiteit van die = bloedvate voorkom)

arterioveneus : arteriovenous (mbt beide = arterie=EB en venas)

arteritis : arteritis (inflammasie van 'n arterie)

Arthropoda : Arthropoda (filum van die = diereryk wat gelede aanhangsels besit; grootste groep diere = in die diereryk wat spinnekoppe, insekte, bosluise en duisendpote insluit)

artikulasie (artrose, gewrig) : articulation, = arthrosis, joint (die plek waar twee of meer = bene in die liggaam bymekaarkom en deur ligamente of = kraakbeen met mekaar verbind word)

artikulasieoppervlak

(gewrigsoppervlak) : articular surface = (oppervlak waar twee bene wat die gewrig uitmaak teen = mekaar raak)

artikuleer : articulate (plasing van twee = bene teen mekaar in 'n gewrig)

artikul=EAr <kyk ook interartikul=EAr> = : articular (mbt 'n gewrig)

artropode <kyk geleedpotiges> : = arthropods

artrose <kyk artikulasie> : = arthrosis

artrose : arthrosis (enige degeneratiewe = siekte van die gewrig)

As <kyk arseen> : As (chemiese = simbool)

as : axis (denkbeeldige reguit lyn <van = kop tot tone> waarom 'n liggaam kan roteer)

aseksueel (ongeslagtelik) : asexual ('n = organisme sonder voortplantingsorgane, bv die erdwurm)

aseksuele voortplanting <kyk = ongeslagtelike voortplanting> : asexual reproduction

asem : breath (die lug wat in- en uitgeasem = word)

asemhaling <kyk eksterne respirasie> : breathing

asemhalingsentrum <kyk respiratoriese = sentrum> : respiratory centre

asemnood <kyk dispnee> : respiratory distress

asentries <cf sentries> : acentric (nie = sentraal nie; in die periferie)

asepties <kyk ook antisepties/cf = septies> (steriel) : aseptic, sterile (vry van lewende = patogene mikro-organismes)

 

asetabulum (heuppotjie) : acetabulum = (gewrigskom van die bekken waarin die kop van die femur pas)

asetiel : acetyl (die monovalente radikaal = CH3CO)

asetielasynsuur (asetoasynsuur) : acetoacetic = acid ('n kleurlose, olierige verbinding wat in die = liggaam gevorm word as tussenproduk in die metabolisme = van lipiede en piruvate)

asetielcholien (ACh) : acetylcholine, ACh = (organiese stof wat by die aksoneindpunt van cholinergiese = neurone afgeskei word om sodoende impulse oor die sinaps = te vervoer)

asetielko=EBnsiem-A : acetyl coenzyme A ('n = molekule wat tydens verskeie metaboliese prosesse gevorm = word; kritiese tussenproduk in ana=EBrobiese glikolise = en die Krebs-siklus)

asetileen <kyk etyn> : acetylene

asetoasynsuur <kyk asetielasynsuur> : acetoacetic acid

asetonemie <kyk ketonemie> : = acetonaemia

asetoon : acetone (kleurlose, vlugtige = vloeistof wat in klein hoeveelhede in normale urien en in = groter hoeveelhede in die urien van diabetikers = voorkom; hoogs vlambare verbinding wat as oplosmiddel vir oa = vette en harse gebruik word)

asfiksiasie <kyk asfiksie> : = asphyxiation

asfiksie <kyk ook anoksie; apnee> = (asfiksiasie) : asphyxia, asphyxiation (bewussynsverlies weens = gebrekkige suurstoftoevoer na die brein)

asfiksie (asfiksiasie) : asphyxia, = asphyxiation (verstikking of versmoring)

asiditeit <cf alkaliniteit> = (suurgehalte, suurheid) : acidity (konsentrasie van = waterstofione in oplossing)

asidofiel n.: acidophil ('n organisme wat in = 'n suur medium aard)

asidofiel adj. <kyk ook eosinofiel> = (oksifiel) : acidophil, oxyphil (gebruik tov weefsels met = 'n besondere affiniteit vir suurkleurstowwe; kan = maklik met suurkleurstowwe gekleur word)

asidose <cf alkalose> : acidosis ('n = toestand waar die pH van liggaamsvloeistowwe laer as = normaal is <agv 'n ophoping van suur of verlies van = basis in die liggaam>)

asiklies <kyk ook alifaties 2e = inskrywing/cf siklies> : acyclic (sonder 'n siklus of = ring)

asimmetries <kyk ook bilateraal = simmetries/cf simmetries> : asymmetrical (oneweredige = verdeling sodat die verskillende dele nie dieselfde lyk = nie)

asimmetries <kyk ook bilateraal = simmetries/cf simmetries> : asymmetrical (strukture of = organe wat nie in twee eenderse helftes verdeel kan word = deur dit in enige vlak te sny nie)

asimptomaties : asymptomatic (sonder = simptome)

asinus : acinus (een van die klein terminale = sakkies in 'n long of veelsellige klier)

askorbiensuur (vitamien C) : ascorbic acid, = vitamin C (een van die wateroplosbare vitamiene aanwesig = in vars groente en vrugte <'n tekort veroorsaak skeurbuik>)

asma : asthma ('n toestand waar die = longpypies <brongioli> saamtrek sodat asemhaling = bemoeilik word en 'n benoude gevoel ontstaan; gebrekkige uitsetting en inkrimping <ventilasie> van = die longe weens kontraksie van die gladdespier van = die terminale brongioli)

asotemie : azotaemia ('n oormaat = stikstofbevattende afvalprodukte, bv ureum in die bloed)

asoturia : azoturia ('n toename in = stikstofinhoud, veral ureum, in die urien)

aspirasie (opsuiging) : aspiration = (onttrekking van vloeistof of gas uit 'n holte deur suiging)

aspirasie <kyk inspirasie> : = aspiration

aspirator <kyk ook inspirator> = (suigapparaat) : aspirator (apparaat vir die onttrekking van = vloeistof of gas uit 'n holte deur suiging)

aspireer (opsuig) : aspirate (handeling van = op- of insuig)

asplenie : asplenia (aangebore afwesigheid = van die milt)

assimilasie (assimilering) : assimilation = (ombouing van grondstowwe tot verbindings wat deel uitmaak = van, of 'n funksie vervul in lewende organismes)

assimilasie (assimilering) : assimilation = (die aksie om 'n geabsorbeerde voedingstof te verander in = 'n vorm wat chemies verskil van die oorspronklike wat = ingekom het)

assimilering <kyk assimilasie> : assimilation

asskelet <kyk aksiale skelet> : axial skeleton

assosiasie : association (aaneensluiting; verbinding)

assosiasie : association (die ko=F6rdinering = of kombinasie van funksies, gedagtes of dinge)

assosiasiesentra : association centres (areas = in die serebrale korteks waar verskillende = gewaarwordinge ge=EFntegreer word)

assosiasievesels : association fibres (vesels = of bane wat bepaalde areas in dieselfde serebrale = hemisfeer met mekaar verbind)

asstandig <kyk aksiaal> : axial

astigmatisme : astigmatism ('n toestand waar = 'n versteurde beeld gevorm word agv 'n = onre=EBlmatige kromming van die kornea en lens)

astroblast : astroblast (primitiewe gliasel = wat tot 'n astrosiet ontwikkel)

astrosiet <kyk ook neuroglia> = (makroglia) : astrocyte, macroglia ('n tipe gliasel wat die = funksie het om neurone aan bloedvate te verbind; 'n = stervormige gliasel gekenmerk deur 'n klein selliggaam met = baie lang, dun uitsteeksels)

ataksie : ataxy (verlies van = spierko=F6rdinasie)

atelenkefalie (atelensefalie) : = atelencephalia (aangebore gebrekkige ontwikkeling van die = brein)

atelensefalie <kyk atelenkefalie> : atelencephalia

atipies <kyk aberrant> : atypical

atlas (draerwerwel) : atlas (eerste servikale = werwel <nekwerwel> waarop die kop rus en waarmee knikbewegings moontlik gemaak word)

atmosfeer (lug) : atmosphere, air (gas rondom = ons <samestelling by seevlak is 78,1% stikstof, = 20,9% suurstof, 0,94% argon en 0,03% koolstofdioksied; = daar is ook klein hoeveelhede ander gasse soos helium, = neon, kripton, xenon en radon, sowel as wisselende = hoeveelhede waterdamp>)

atmosfeer : atmosphere (die druk van die = dampkring, as eenheid gebruik om die druk van gasse, soos = stoom, te meet <vroe=EBr uitgedruk in mm Hg, tans in pascal>)

atmosferiese druk (lugdruk) : atmospheric = pressure (druk wat deur die gewig van lug uitgeoefen word = <word gemeet in pascal of mm Hg>)

atoksies <kyk ook antitoksies/cf = toksies> : atoxic (nie giftig nie)

atonisiteit <kyk ook tonus/cf = tonisiteit> : atonicity (gebrek aan tonus)

atoom : atom (kleinste deeltjie van 'n = element wat nog die eienskappe van daardie element vertoon = <besit 'n klein digte kern van ho=EB massa bestaande = uit positief gelaaide protone en neutrale neutrone - saam = nukleone genoem - wat omring is deur 'n ruimte waarbinne = negatief gelaaide elektrone gevind word>)

atoomgetal <kyk ook atoommassa; = isotoop> (Z) : atomic number, Z (dui die aantal protone in die = kern van die atoom, of die aantal elektrone wat rondom = die kern beweeg, aan <alle isotope van 'n element het dieselfde atoomgetal, maar verskillende massagetalle>)

atoommassa <kyk ook atoomgetal; = isotoop> (massagetal) : atomic weight, mass number (word = aangedui deur 'n getal wat naastenby gelyk is aan die = aantal protone plus die aantal neutrone in die kern; = massa van 'n atoom gebaseer op 'n skaal waarvolgens 'n = atoom van die isotoop koolstof-12 'n massa van 12 het)

atopie <kyk ook allergie; anafilakse> : = atopy (natuurlike of oorge=EBrfde oorgevoeligheid vir = sekere stowwe)

ATP <kyk adenosientrifosfaat> : ATP

ATPase <kyk adenosientrifosfatase> : = ATPase

atresie : atresia (aangebore geslotenheid van = 'n opening of kanaal)

atria <ekv atrium> : atria

atriaal : atrial (mbt 'n atrium)

atrioventrikul=EAr (AV) : atrioventricular, = AV (mbt die atria <voorhartkamers> en ventrikels <hartkamers>)

atrioventrikul=EAre bondel <kyk = His-bondel> : atrioventricular bundle

atrioventrikul=EAre klep <kyk ook = bikuspidale klep; trikuspidale klep> : atrioventricular valve = (klep tussen die atrium en ventrikel van die hart wat = verhoed dat bloed terugvloei na die atrium)

atrioventrikul=EAre knoop <kyk ook = sinoatriale knoop> (AV-knoop) : atrioventricular node, AV = node (gespesialiseerde hartspiervesels wat in die regteratrium aan die bopunt van die = atrioventrikul=EAre bondel gele=EB is en impulse vanaf die SA-knoop = ontvang en na die atrioventrikul=EAre bondel stuur)

atrioventrikul=EAre ritme (nodale

ritme) : atrioventricular rhythm, nodal = rhythm (hartritme wat sy oorsprong het in die = atrioventrikul=EAre knoop)

atrium <mv atria/kyk ook ventrikel> (voorhartkamer) : atrium (een van die twee voorhartkamers wat bloed vanaf are ontvang)

atrofie : atrophy (verkleining en = verskrompeling of wegkwyning van selle en weefsels of organe agv versteuring van hul voeding of ontwikkeling)

atrofies : atrophic (mbt of aangetas deur atrofie)

Au <kyk goud> : Au (chemiese = simbool)

Auerbach-pleksus : Auerbach's plexus ('n = senuvlegsel gele=EB tussen die longitudinale spierlae = <lengte> en kringspierlae van die maag en derms)

AV <kyk atrioventrikul=EAr> : AV

avitaminose : avitaminosis (siekte agv 'n = gebrek aan sekere vitamiene)

AV-bondel <kyk His-bondel> : AV = bundle

AV-knoop <kyk atrioventrikul=EAre = knoop> : AV node

Avogadro-wet <kyk wet van

Avogrado> : Avogadro's law

axis <kyk aksis> : axis

 

B

 

B <kyk bel> : B

B <kyk boor> : B (chemiese simbool)

Ba <kyk barium> : Ba (chemiese = simbool)

baan (pad, traktus, weg) : pathway, path, = tract (die opeenvolging van gebeure of beweging wat in 'n = stelsel plaasvind, bv die metaboliese baan)

baan (pad, traktus, weg) : pathway, path, = tract (die gebied van 'n orgaan of stelsel, bv die = respiratoriese baan)

baarmoeder <kyk uterus> : womb

baarmoedernek <kyk serviks 1e = inskrywing> : cervix

bacillus <cf kokkus> (basil) : bacillus = (staafvormige bakterie)

bakteria <ekv bakterium> : bacteria

bakterie <kyk bakterium> : = bacterium

bakterieel (bakteries) : bacterial (deur = bakterie=EB veroorsaak; betreffende bakterie=EB)

bakteries <kyk bakterieel> : = bacterial

bakteriologie : bacteriology (wetenskap van mikro-organismes)

bakterium <mv bakteria> (bakterie) : = bacterium <pl bacteria> (eensellige mikro-organisme = sonder 'n egte selkern)

bal-en-potjie-gewrig <kyk enartrose> : ball-and-socket joint

balans <kyk ekwilibrium 2e inskrywing> = : balance

balans : balance (die harmonieuse samewerking = van twee of meer dele)

balans (ekwilibrium, ewewig) : balance, = equilibrium ('n toestand waar opponerende kragte gelyk is, = sodat geen beweging plaasvind nie; toestand van in rus = wees)

balans <kyk ook skaal 2e inskrywing> (massameter, weegskaal) : balance, mass meter, = scale (instrument waarmee geweeg word, bv analitiese = balans, balkbalans, torsiebalans; apparaat waarmee die = massa van 'n voorwerp bepaal word)

balkbalans : beam balance (bestaan uit 'n = hefboom <balk> met 'n sentrale steunpunt en 'n bak = <skaal> wat aan elke kant van die hefboom = hang <die voorwerp waarvan die massa bepaal moet = word, word in een bak geplaas en 'n standaardmassa in = die ander bak>)

barbituraat : barbiturate (enige derivaat van = barbituursuur wat as slaap- of kalmeermiddel = gebruik word)

barbituursuur : barbituric acid (kleurlose = kristalle waaruit barbiturate gevorm word en wat as = slaapmiddel dien)

baring <kyk parturisie> : = parturition

barium (Ba) : barium, Ba (gelerige = alkalimetaal)

bariummaal : barium meal ('n suspensie wat bariumsulfaat bevat en as kontrasmiddel vir X-straalondersoek van die spysverteringskanaal = gebruik word)

bariumsulfaat : barium sulphate (sout van = barium en swawelsuur <gebruik as verfstof en ook in die = r=F6ntgenologie weens sy = ondeurskynendheid>)

barometer : barometer (instrument waarmee atmosferiese druk gemeet word <druk by = seespie=EBl is 760 mm Hg>)

baroreseptor <kyk ook pressoreseptor> (baroseptor) : baroreceptor, baroceptor ('n = reseptor <sensoriese orgaan> wat op = drukveranderinge, veral bloeddruk, reageer)

baroseptor <kyk baroreseptor> : = baroceptor

basaal (fundamenteel) : basal, fundamental = (die grondlyn of fondament van iets; wat na die basis = verwys)

basaal : basal (die laagste vlak om funksie = te onderhou)

basaalmembraan <kyk basilemma> : = basement membrane

basale ganglia : basal ganglia (massa = grysstof wat diep binne die serebrale hemisfere van die brein = gele=EB is)

basale laag : basal layer (kubiese selle van = die diepste laag van die epidermis wat in kontak is = met die dermis)

basale membraan <kyk basilemma> : = basement membrane

basale metaboliese spoed <kyk ook = metaboliese spoed> (BMS) : basal metabolic rate, BMR = (hoeveelheid energie wat benodig word om lewe te onderhou in = 'n rustige, wakker individu wanneer net die = essensi=EBle lewensfunksies uitgevoer word <gemeet onder sogenoemde basale toestande, nl minstens 12 uur = na die laaste maal met die liggaam in absolute = liggaamlike en geestelike rus, en by 'n temperatuur van 20 =B0C = en uitgedruk in kalorie=EB/m2 van liggaamsoppervlakte/uur>)

basale metabolisme : basal metabolism (die = minimum energie wat nodig is om essensi=EBle funksies = soos respirasie, spiertonus, peristalsis en = bloedsirkulasie te onderhou)

basale sel : basal cell (enigeen van die = selle in die onderste laag van 'n meerlagige epiteel)

basies : basic (mbt alkaliese = verbindings)

basies : basic (mbt die basis)

basiese kleurstof : basic stain (kleurstof = met 'n basiese <alkaliese> reaksie wat basofiele bestanddele van protoplasma, bv die = kernmateriaal, kleur)

basil <kyk bacillus> : bacillus

basilaar : basilar (wat aan of op die basis = gele=EB is)

basilaarmembraan <kyk basilare = membraan> : basilar membrane

basilare membraan (basilaarmembraan, = basil=EAre membraan) : basilar membrane (membraan in die = inwendige oor wat die scala tympani van die scala = vestibuli en die ductus cochlearis skei; die basis van die Corti-orgaan)

basilemma (basaalmembraan, basale membraan, grondmembraan, grondvlies) : basilemma, basement = membrane (delikate niesellige membraan = <nielewende materiaal> wat epiteelweefsel aan die = onderliggende bindweefsel anker)

basil=EAre membraan <kyk basilare = membraan> : basilar membrane

basillurie : bacilluria (teenwoordigheid van = basille in die urien agv blaas- of nierinfeksie)

basis : base (onderste of breedste gedeelte = van 'n orgaan)

basis : basis ('n alkali, of enige stof wat = 'n suur sal neutraliseer)

basis : basis ('n chemiese stof wat met 'n = suur verbind om 'n sout te vorm)

basis : basis ('n stof wat water ioniseer om hidroksielione <OH-> of ander ione wat met = waterstofione <H+> kan verbind, vry te = stel)

basispaar : basis pair (stikstofbasisse wat = 'n paar vorm in die DNA-molekule, bv timien en adenien = of guanien en sitosien)

basistriplet <kyk kodon> : basis = triplet

basofiel n. : basophil, basophile ('n = struktuur, sel of histologiese snit met 'n sterk affiniteit vir = basiese kleurstowwe)

basofiel n. <kyk ook granulosiet> = (basofiele leukosiet) : basophil, basophile, basophilic = leukocyte (witbloedsel met 'n groot kern bestaande uit = twee lobbe en 'n granul=EAre sitoplasma, en wat blou kleur = met basiese kleurstowwe)

basofiel adj. : basophilic (wat geredelik = kleur met basiese kleurstowwe)

basofiele leukosiet <kyk basofiel n. 2e inskrywing> : basophilic leukocyte

baster <kyk hibried> : bastard

battens disease, B se siekte

batipnee : bathypnoea (diep asemhaling)

bed : bed (ondersteunende struktuur of = weefsel, bv maagbed, naelbed, nierbed ens)

bedaarmiddel <kyk ook kalmeermiddel> (susmiddel) : tranquilliser ('n middel wat 'n = kalmerende effek het en angs en spanning verlig sonder om = die bewustheid van die omgewing te verminder)

beeld : image (voorstelling van 'n voorwerp = wat verkry word deurdat ligstrale van die voorwerp = uitgaan of daarvandaan weerkaats word)

been <kyk ook crus> : leg (een van die = onderste ledemate)

been : bone (harde weefsel wat die geraamte = van ho=EBr gewerweldes vorm en wat bestaan uit = bindweefselvesels, beengrondsubstans en minerale soute <veral kalsiumfosfaat>)

beenagtig : osseous (met die voorkoms of = struktuur van beenweefsel)

beendoolhof <kyk benige labirint> : = bony labyrinth

beenlym <kyk gelatien> : gelatine

beenmurg <kyk medulla ossium> : bone = marrow

beenuitgroeisel <kyk eksostose> : = exostosis

beenvlak- <kyk safeneus> : = saphenous

beenvlakaar <kyk safena-aar> : = saphenous vein

beenvlaksenu <kyk nervus saphena> : = saphenous nerve

beenvlies <kyk periosteum> : = periosteum

beenvorming <kyk ossifikasie> : bone formation

beheer (kontroleer, reguleer) : control, = regulate ('n proses of funksie handhaaf op 'n sekere = peil)

bekersel : goblet cell (een van verskeie gespesialiseerde selle in die epiteel van die = maag, dermkanaal en respiratoriese kanaal wat slym <mukus> afskei)

bekken <kyk pelvis> : pelvis

bekkengordel <kyk pelviese gordel> : = pelvic girdle

bekkenvloer : pelvic floor (weefsel wat die ondergrens van die bekken vorm)

bel (B) : bel, B (logaritmiese eenheid van klankintensiteit)

Bell-Magendie-wet <kyk wet van = Bell-Magendie> : Bell-Magendie law

Bellini-buise : Bellini's ducts = (versamelbuise van die nier)

Benedict-reagens : Benedict's reagent = (chemiese oplossing wat gebruik word om te toets vir die teenwoordigheid van glukose <kleur geelgroen = n verhitting indien positief>)

Benedict-toets : Benedict's test (toets vir glukose)

benige labirint <cf membraanlabirint> (beendoolhof) : bony labyrinth (benige kanale in = die slaapbeen, gevul met perilimf)

benseen : benzene (vloeibare, vlugtige = koolwaterstof uit koolteer)

benseenring : benzene ring (die ses-koolstofringstruktuur wat kenmerkend is van = benseen <die ses koolstofatome is verbind in die vorm = van 'n heksagoon met die ses waterstofatome aan die = punte van die heksagoon sodat al twaalf atome in dieselfde = vlak l=EA>)

beri-beri : beriberi ('n siekte wat ontwikkel = agv tiamiengebrek <vitamien B1>)

besinking <kyk sedimentasie> : sedimentation

besinkingbuis : sedimentation tube (spesiale gegradueerde buis vir die meet van die besinkingspoed)

besinkingspoed : sedimentation rate (spoed = waarmee rooibloedselle afsak wanneer bloed staan)

besmet <kyk septies> : septic

bestraal : irradiate (aan radioaktiewe = straling blootstel)

bestraling : irradiation (besmetting met radioaktiwiteit)

bestraling (radioterapie) : radiotherapy, = therapeutic radiology (behandeling van 'n siekte <veral kanker> deur radioaktiewe straling)

beta (=E1) : beta, =E1 (die tweede in 'n = reeks)

beta (=E1) : beta, =E1 (tweede letter in die = Griekse alfabet)

betahidroksiebottersuur = (=E1-hidroksiebottersuur) : beta-hydroxybutyric acid, =E1-hydroxybutyric = acid (een van die tussenprodukte in die = lipied-piruvaat-metabolisme in die liggaam)

betaoksidasie : beta oxidation (chemiese = proses waartydens vetsure na asetielko=EBnsiem-A = afgebreek word, sodat energie vrygestel word)

betaselle <kyk ook alfaselle> (=E1-

selle) : beta cells, =E1-cells = (insulienvormende selle in die Langerhans-eilande van die pankreas)

betastrale <kyk ook alfastrale; = gammastrale> : beta rays ('n stroom ho=EB-energie-elektrone wat = uit radioaktiewe stowwe uitgestraal word)

bevrug : fertilise (om te veroorsaak dat = bevrugting plaasvind)

bevrugting (fertilisasie, konsepsie) : = fertilisation, conception (versmelting van 'n manlike gameet = met 'n vroulike gameet om 'n sigoot te vorm)

beweeglikheid < kyk

motiliteit> : motility

beweging : motion, movement (volgehoue = verandering van posisie)

bewegingloosheid <kyk ook inersie> : = immobility (sonder beweging)

bewegingskunde <kyk kinesiologie> : kinesiology

bewegingstraagheid <kyk

bradikinese> : bradykinesis

bewus <cf bewusteloos> : conscious ('n = toestand waarin 'n persoon by sy bewussyn is)

bewus <cf bewusteloos> : conscious (in = staat om op sensoriese stimuli te reageer of om te besef = wat mens doen)

 

bewussyn : consciousness (besef, kennis van = jou eie handeling)

bewussyn : consciousness (benaming wat = gebruik word vir die prosesse van waarneem, dink, voel en besluit)

bewusteloos <cf bewus> : unconscious = (toestand waar die ho=EBr funksies van die serebrum = opgehef is sodat die persoon onbewus is van sy omgewing en nie in = staat is om op sensoriese stimuli te reageer nie)

bewusteloosheid : unconsciousness ('n = toestand van bewusteloos wees)

bewuste sweet : <cf onbewuste

sweet> : sensible perspiration (waterige afskeiding van die sweetkliere wat op die huid waargeneem kan word)

bewustheid : consciousness ('n toestand van = bewus wees)

Bi <kyk bismut> : Bi (chemiese = simbool)

biaksiaal <kyk ook aksiaal> : biaxial = (met twee asse sodat beweging in twee vlakke moontlik = is)

biaksiale gewrig : biaxial joint (gewrig = waarby beweging om twee dwars asse, reghoekig tot = mekaar, moontlik is)

bies <kyk kolostrum> : colostrum

biesmelk <kyk kolostrum> : = colostrum

bifida (bified, gevurk) : bifid, furcate = (deur die middel in twee takke verdeel; in twee = gesplits)

bified <kyk bifida> : bifid

bifokale lens : bifocal lens (optiese lense = met twee brandpunte <lens vir nabygele=EB voorwerpe is = dun en halfmaanvormig in die onderste helfte van die = groot lens geslyp>)

bikarbonaat : bicarbonate (enige sout wat die = HCO3- -anioon bevat, bv natriumbikarbonaat = <NaHCO3>)

bikonkaaf <cf bikonveks> : biconcave = (lens wat aan altwee kante uitgehol is)

bikonveks <cf bikonkaaf> : biconvex = (lens wat aan altwee kante bolvormig afgerond is)

bikuspidaal <kyk ook trikuspidaal> : = bicuspid (wat twee punte het, bv die premolare tande en = die mitrale klep van die hart)

bikuspidale klep <kyk ook = atrioventrikul=EAre klep; trikuspidale klep> (linker- = atrioventrikul=EAre klep, mitraalklep, tweeslipklep) : bicuspid valve, = left atrioventricular valve, mitral valve (klep met = twee kuspe wat tussen die linkeratrium en die = linkerventrikel voorkom)

bilateraal : bilateral (mbt twee kante)

bilateraal : bilateral (wat aan weerskante voorkom)

bilateraal simmetries <kyk ook = asimmetries; simmetries> : bilaterally symmetrical = (wanneer liggaamsdele gepaard aan weerskante van 'n = denkbeeldige lyn voorkom sodat die organisme slegs in een = vlak van voor na agter in twee eenderse helftes verdeel = kan word)

bilaterale uterienslagaarembolisasie, 'n Soort chirurgie vir die behandeling van fibroïede waartydens die bloedtoevoer na die fibroïed verminder word.

bili=EAr : biliary (mbt gal)

bilirubien <kyk ook biliverdien; = galpigmente> : bilirubin (rooi pigment in gal wat gevorm word = deur die afbraak van hemoglobien <in = rooibloedselle>)

biliverdien <kyk ook bilirubien; = galpigmente> : biliverdin ('n groen galpigment wat deur = oksidasie uit bilirubien ontstaan)

bindweefsel <kyk ook weefsel> : = connective tissue (een van die hoofweefseltipes wat in alle = organe aanwesig is en wat dele van organe saambind of = stut; weefsel bestaande uit verstrooide selle, bv = fibroblaste, en groot hoeveelhede intersellul=EAre = substans)

bindweefselgewrig <kyk sinartrose> : = fibrous joint

bindweefselvlies <kyk fassia> : = fascia

bin=EAr (dubbel, tweedelig) : binary, double = (bestaande uit twee eenhede)

bin=EAre deling (tweedeling) : binary fission = (verdeling van 'n sel in twee deur eenvoudige = verdeling van die selkern en sitoplasma)

bin=EAre verbinding : binary compound = (verbindings van slegs twee chemiese elemente, bv CO, NaCl, NH3 = ens)

binne <kyk intern> : internal

binneaars <kyk intraveneus> : = intravenous

binnelimfbuis <kyk ductus = endolymphaticus> : ductus endolymphaticus

binneoor : inner ear (deel van die oor wat = die halfsirkelvormige kanale en koglea bevat)

binneskelet <kyk endoskelet> : = endoskeleton

binnespiers <kyk intramuskul=EAr> : intramuscular

binnewaarts : ectoentad (van buite na = binne)

binokul=EAr (tweeogig) : binocular (geskik = vir twee o=EB)

binokul=EAr (tweeogig) : binocular (met twee oogstukke)

binokul=EAre visie : binocular vision (visie = met albei o=EB gelyktydig <omdat elke oog 'n voorwerp = uit 'n effens verskillende hoek sien, word een = driedimensionele beeld verkry>)

biochemie : biochemistry (chemie van lewende = weefsel of van lewe)

biochemies : biochemical (mbt biochemie)

biochemikus : biochemist (deskundige in die biochemie)

biogeen : biogenic (wat lewe vorm)

biogeen : biogenic (wat uit lewe = ontstaan)

biogeneties : biogenetic (mbt = biogenetika)

biogenetika : biogenetics (studie van die = oorsprong van lewe of van lewende organismes)

biokineties : biokinetic (mbt = biokinetika)

biokinetika : biokinetics (wetenskap van = bewegings van lewende organismes)

biologie : biology (studie van lewende organismes)

biologies : biological (mbt biologie)

bioloog : biologist (deskundige in die = biologie)

biopsie : biopsy (ondersoek van weefsel wat = uit 'n lewende organisme verwyder is)

biostatistiek : biostatistics (statistiese = verwerking van biologiese data)

biostatisties : biostatistical (mbt biostatistiek)

bioterugvoer : biofeedback (die tegniek wat = aangewend word om 'n individu visueel of ouditief bewus te = maak van die toestand waarin die outonome = fisiologiese funksies van sy liggaam, bv bloeddruk, = spierfunksie ens verkeer, sodat hy dit kan beheer <word = klinies aangewend om bv hipertensie te behandel>)

bioties : biotic (mbt lewe; = lewenskragtig)

biotipe <kyk genotipe 2e inskrywing> : biotype

biotoksien : biotoxin (toksien verkry uit = lewende weefsel)

bipolaar <kyk bipol=EAr> : bipolar

bipol=EAr <kyk ook monopol=EAr; = multipol=EAr> (bipolaar) : bipolar (met twee pole of = uitsteeksels)

bipol=EAre neuron <kyk ook monopol=EAre = neuron; multipol=EAre neuron> : bipolar neuron = (neuron met een dendriet en een akson)

biseksie : bisection (deursny in twee = dele)

biseksueel <kyk hermafrodiet> : = bisexual

biseps <kyk ook triseps>

(tweekopspier) : biceps ('n spier met twee aanhegtingspunte of koppe, bv di=82 gele=EB aan = die agterkant van die humerus)

bismut (Bi) : bismuth, Bi ('n harde, bros = metaal, rooierig-gryswit van kleur, wat baie gebruik = word om maklike smeltbare legeringe te vorm)

biurettoets : biuret test (toets vir = prote=EFene)

bivalensie (tweewaardigheid) : bivalence = (eienskap van 'n atoom om met twee ander atome of groepe = te kan verbind)

bivalent (tweewaardig) : bivalent (met 'n = valens van twee)

bivalent : bivalent (rangskikking van twee = chromosome van 'n homolo=EB paar wat styf teen mekaar l=EA = sodat die twee chromosome saam soos 'n enkele chromosoom = van dubbele dikte lyk)

blaar <kyk ook vesikel> (blaas, bulla, waterblaas) : blister, bulla (vliesige sak in = die epidermis, of tussen die epidermis en die = chorion, wat vloeistof bevat)

blaas <kyk blaar> : blister

blaas <kyk vesica> : bladder

bladbeen <kyk skapula> : scapula

bladgroen <kyk chlorofil> : = chlorophyll

blasie <kyk vesikel> : blister

blast <kyk ook blastosiet; stamsel> = (blastsel) : blast, blast cell (ongedifferensieerde sel; = onvolwasse stadium in die sellul=EAre ontwikkeling van = selle, bv 'n eritroblast, neuroblast)

blastied : blastid (helder gedeelte van die = bevrugte ovum; voorloper van die kern)

blastoderm : blastoderm (eensellige wand van = 'n blastula)

blastomeer (kliewingsel) : blastomere = (enigeen van die selle wat deur die bevrugte ovum = ontstaan)

blastopoor : blastopore (opening van die blastula)

blastoseel <kyk blastosist> : = blastocoele

blastosiet <kyk ook blast> : blastocyte = (embrioniese sel wat nog nie gedifferensieer het = nie)

blastosist (blastoseel, kliewingsholte) : = blastocyst, blastocoele (holte wat ontstaan in die massa ontwikkelende selle n herhaalde deling van die sigoot)

blastsel <kyk blast> : blast cell

blastula <kyk ook morula> : blastula = ('n vroe=EB stadium in die ontwikkeling van 'n ovum, = bestaande uit 'n vloeistofgevulde holte <blastoseel> wat = deur 'n enkele sellaag <blastoderm> omring = word)

blastulasie : blastulation (verandering van = 'n morula in 'n blastula deur ontwikkeling van die = sentrale holte)

blefaraal : blepharal (mbt die ooglede)

bleiking : bleaching (chemiese proses = waardeur die kleur uit 'n gekleurde stof verwyder word deur = =F3f 'n oksideermiddel <bv chloor> =F3f 'n = reduseermiddel <bv swaweldioksied>)

blennoftalmie : blennophthalmia (ontsteking = van die konjunktiva)

blennurie : blennuria (aanwesigheid van slym = in die urien)

B-limfosiet <kyk ook limfosiet; = T-limfosiet> (B-sel, bursa-ekwivalente limfosiet) : = B-lymphocyte, B-cell, bursa-equivalent lymphocyte = (timus-onafhanklike limfosiet wat humorale immuniteit in die liggaam = beheer <soek, identifiseer en bind spesifieke antigene>)

blind : blind (sonder sig)

blind : blind (iets wat doodloop of waarvan = een punt toe is)

blindederm <kyk appendix

vermiformis> : appendix

blindedermontsteking <kyk appendisitis> = : appendicitis

blindevlek : blind spot (area in die retina = van die oog waar die aksone saamloop om die optiese = senuwee te vorm <geen ligstrale kan hier waargeneem word = nie, aangesien ligreseptore <stafies en = ke=EBltjies> hier ontbreek>)

bloed : blood (liggaamsvloeistof wat deur die = hart, slagare, kapill=EAre vate en are in die liggaam = sirkuleer en bestaan uit 'n kleurlose plasma met organiese = en anorganiese stowwe, asook bloedliggaampies = <RBS en WBS> en bloedplaatjies daarin)

bloedarmoede <kyk anemie> : anaemia

bloedarmoedig <kyk anemies> : = anaemic

bloedbank : blood bank (inrigting wat bloed = vir oortapping voorberei en bewaar)

bloed-brein-skans : blood-brain barrier = (spesiale meganisme wat voorkom dat sekere chemiese = stowwe, radioaktiewe ione en toksiene <bv virusse> = vanaf die bloed in die serebrospinale vog of = breinweefsel inbeweeg)

bloedcholesterol : blood cholesterol (die = hoeveelheid cholesterol aanwesig in die bloed)

bloeddruk <kyk ook

sfigmomanometer> : blood pressure (druk = wat die sirkulerende bloed teen die bloedvatwande = uitoefen <word gewoonlik oor die bragiale arterie net = bokant die elmbooggewrig gemeet, in mm Hg of = pascal>)

bloederig <kyk hemoragies> : = haemorrhagic

bloedgroep <kyk ook

ABO-bloedgroep> : blood group (die = klassifikasie van bloed gebaseer op die teenwoordigheid of = afwesigheid van geneties bepaalde antigene op die rooibloedselmembraan <meer as veertien = verskillende groeperings is reeds beskryf waarvan ABO die = vernaamste is>)

bloedhaarvat <kyk kapill=EAr> : = capillary

bloedingsanemie : haemorrhagic anaemia = (anemie agv bloedverlies)

bloedklont <kyk trombus> : blood = clot

bloedkwosi=EBnt : blood quotient (persentasie = hemoglobien per rooibloedsel <vroe=EBr genoem = kleurindeks> wat verkry word deur die = hoeveelheid hemoglobien in 'n bloedmonster deur die aantal rooibloedselle daarin te deel)

bloedliggaampie <kyk hemosiet> : blood corpuscle

bloedoortapping <kyk ook transfusie> : = blood transfusion (oortapping van bloed vanaf een = persoon <skenker> na 'n ander = <ontvanger>)

bloedplaatjie <kyk trombosiet> : blood platelet

bloedplasma <kyk ook bloedserum> = (plasma) : blood plasma, plasma (vloeibare bestanddeel van = bloed bestaande uit water en opgeloste stowwe)

bloedprote=EFen : blood protein (opgeloste = prote=EFene in bloed, bv albumien, globulien en = fibrinogeen)

bloedsel <kyk hemosiet> : blood = cell

bloedselvorming <kyk hematogenese> : haematopoiesis

bloedserum <kyk ook bloedplasma> = (serum) : blood serum, serum (helder, strooikleurige = vloeistof wat uit bloed vrygestel word as die = stollingselemente <bv fibrinogeen> daaruit verwyder is; bloedplasma = sonder fibrinogeen)

bloedsmeer : blood smear ('n = mikroskoopplaatjie met 'n dun lagie bloed daarop wat gebruik word = tydens die mikroskopiese ondersoek van bloed)

bloedsomloop : circulation (voortdurende = beweging van die bloed in die liggaam)

bloedsomloopstelsel <kyk kardiovaskul=EAre = stelsel> : circulatory system

bloedstelping <kyk ook angiotripsie; = hemostase> : stypsis (meganisme waardeur bloedvloei gekeer = word; stuiting van bloedvloei)

bloedstelsel <kyk

kardiovaskul=EAre stelsel> : circulatory = system

bloedstolling <kyk ook hemostase> : = blood clotting (wanneer vloeibare bloed in 'n = jeltoestand verander n die beskadiging van 'n bloedvat)

bloedstuitend <kyk hemostaties> : haemostatic

bloedsuiend <kyk hematofagies> : haematophagous

bloedsuiker : blood sugar (hoeveelheid suiker = <glukose> wat in die bloed aanwesig = is)

bloedtelling : blood count (telling van rooibloedselle <eritrosiete> of = witbloedselle <leukosiete> in een kubieke millimeter = bloed)

bloedvat : blood vessel (slagaar = <arterie>, aar <vene> of bloedhaarvate <bloedkapill=EAre>)

bloedvatskede <kyk peritelium> : perithelium

bloedvergiftiging <kyk toksemie> : = toxaemia

bloedverlies <kyk hemoragie> : = haemorrhage

bloedvervangstof : blood substitute ('n stof = wat gebruik word om die tekort aan sirkulerende = bloed aan te vul, bv dekstran)

bloedvormend <kyk hematogeen adj.> : haemopoetic

bloedvorming <kyk hematogenese> : haematogenesis

bloeier <kyk hemofilis> : bleeder

bloeityd : bleeding time (tydperk wat = bloeding voortduur nadat die vel op standaardwyse geprik = en bloed elke 30 sekondes met kladpapier opgesuig = word)

bloeisiekte <kyk hemofilie> : = haemophilia

blok : block ('n obstruksie of = verstopping)

blokkeer (onderdruk) : block (uitdrukking wat = daarop dui dat die funksie van organe gerem of gestop = word, bv die geleiding van senuwee- of spierimpulse)

BMS <kyk basale metaboliese spoed> : = BMR

boarm <kyk brachium> : upper arm

boarmbeen <kyk humerus> : humerus

bobeen <kyk dy> : upper leg

boggelrug <kyk kifose> : kyphosis

bokaak <kyk maksilla> : maxilla

bol <kyk bulbus> : bulbus

bolrond <kyk konveks> : convex

bolus : bolus (voedselbolletjie wat uit = gekoude voedsel en speeksel gevorm word, gereed vir = sluk)

bolvormig <kyk sferies> : spherical

bondel <kyk ook fasciculus; fassia> : = bundle ('n groep vesels, bv spiere of senuwees)

bondel van His <kyk His-bondel> : = bundle of His

bondelvormig <kyk fassiaal> : = fascial

boodskapper-RNA <kyk ook ribosoom-RNA, transport-RNA>

(bRNA, mRNA) : messenger RNA, mRNA ('n vorm = van RNA wat betrokke is by die oordra van instruksies = vir prote=EFensintese <vanaf DNA in die kern na = die ribosome in die sitoplasma van die sel>)

boog : arc (benaming wat gebruik word vir = verskeie gebuigde liggaamsdele)

boogaar : arcuate vein (boogvormige bloedvat <aar> op die grens tussen die murg = <medulla> en skors <korteks> van die nier)

boogslagaar : arcuate artery (boogvormige = bloedvat <slagaar> op die grens tussen die medulla = en korteks van die nier)

boogvormig <kyk sirkumfleks> : = arcuate

boonste holaar <kyk vena cava superior> = : precaval vein

boor (B) : boron, B ('n niemetaalelement met metaalagtige eienskappe)

bors <kyk mamma 2e inskrywing> : = breast

bors <kyk pektus> : chest

bors <kyk toraks> : chest

bors : breast (voorste gedeelte van die = borskas)

borsbeen <kyk sternum> : sternum

borsholte <kyk toraks> : thoracic = cavity

borskas <kyk pektus> : chest

borskas <kyk toraks> : chest

borskasholte <kyk toraks> : chest = cavity

borslimfbuis <kyk ductus thoracicus> : = ductus thoracicus

boude : buttocks (dik, vlesige agterdeel van = die mens se bobeen; gluteale uitbultings)

Bowman-kapsel <kyk ook Malpighi-liggaampie = 2e inskrywing; nefron> (glomerul=EAre kapsel, glomeruluskapsel, kapsel van Bowman) : Bowman's = capsule, glomerular capsule, glomerulus capsule (die = verwyde, ingestulpte blinde punt van die nierbuisie <nefron> wat 'n glomerulus omring)

Bowman-klier : Bowman's gland (een van die = kliere wat in die reukslymvliese <olfaktoriese = slymvliese> van die neus voorkom)

Boyle-wet <kyk wet van Boyle> : Boyle's = law

Br <kyk broom> : Br (chemiese = simbool)

braak <kyk vomeer> : puke

brachium <kyk ook antebrachium; arm> = (boarm, bragium) : brachium, upper arm (gedeelte van die = arm tussen die skouer en die elmboog)

bradikardie : bradycardia ('n stadige pols of = hartslag)

bradikinese <kyk ook inersie> (bewegingstraagheid) : bradykinesis (traagheid = en/of verlies van beweging soos by afwykings wat die ekstrapiramidale stelsel aantas en bv Parkinson-siekte)

bragiaal : brachial (lyk soos 'n arm)

bragiaal : brachial (mbt die arm)

bragiale arterie (armslagaar) : brachial = artery (hoofslagaar van die arm)

bragiale pleksus : brachial plexus (vlegwerk = van senuwees wat aan die basis van die nek naby die = klavikel gele=EB is)

bragignatie : brachygnathism ('n besondere = kort kaak)

bragimorfies : brachymorphic (buitengewone = kort en bre=EB liggaamsbou)

bragium <kyk brachium> : brachium

braking <kyk vomering> : puking

brandpunt (fokus, fokuspunt) : focus (punt = waar ligstrale of klankgolwe byeengebring word)

brandpunt <kyk fokus 3e inskrywing> : = focus

brandpuntafstand <kyk fokale lengte> : = focal distance

brein <kyk enkefalon> : brain

breinbalk <kyk corpus callosum> : = corpus callosum

breinkas <kyk kranium> : cranium

breinstam (harsingstam) : brain stem (die = gedeelte van die brein wat uit die midbrein, pons en = medulla oblongata bestaan)

 

breinventrikel : brain ventricle (een van = vier ruimtes in die brein wat met serebrospinale = vloeistof gevul is)

breinvliese <kyk meninges> : = meninges

breinvliesontsteking <kyk meningitis> : = meningitis

breking <kyk refraksie> : = refraction

breuk <kyk fraktuur> : fracture

breuk <kyk hernia> : hernia

bRNA <kyk boodskapper-RNA> : mRNA

Broca-area : Broca's area ('n funksionele = area van die serebrum wat komplekse spieraktiwiteit van = die mond, tong en larinks ko=F6rdineer om spraak moontlik = te maak)

bromidrose : bromidrosis (onwelriekende = sweet)

bromisme : bromism (broomvergiftiging)

bronchus <kyk brongus> : bronchus

brongi <ekv brongus> : bronchi

brongiaal : bronchial (mbt brongi)

brongiale boom : bronchial tree (die = vertakkende stelsel van lugbuise wat lug vanaf die tragea na = die longe vervoer <sluit die brongi en brongioli in>)

brongi=EBktase (brongodilatasie, = lugpypverwyding) : bronchiectasis, bronchodilatation (verwyding van = die brongi)

brongioli <ekv brongiool> : = bronchioles

brongiool <mv brongioli> (longpypie) : bronchiole <pl bronchioles> ('n kleiner = vertakking van die brongi wat geen kraakbeen in die wand = het nie en in die alveoli eindig)

brongitis : bronchitis (ontsteking van = brongi)

brongodilatasie <kyk brongi=EBktase> : bronchodilatation

brongus <mv brongi> (bronchus, longpyp) = : bronchus <pl bronchi> (een van die twee vertakkings van die trachea wat na die longe = lei)

broom (Br) : bromine, Br ('n elektronegatiewe = niemetaal wat aan die halogene behoort)

Brown-beweging (molekul=EAre

beweging) : Brownian motion, Brownian = movement, Brown's phenomenon, molecular movement (die = spontane beweging van anorganiese deeltjies in 'n = vloeistof of gas wat veroorsaak word deur botsing van = naasliggende molekules)

brug <kyk pons 2e inskrywing> : = bridge

brug : bridge (beenagtige verhewendheid van = die neus)

brug : bridge (middelste deel van die = voet)

brug : bridge (smal weefselstrook)

brug van Varolius <kyk pons Varolii> : = bridge of Varolius

Brunner-kliere (duodenale kliere) : Brunner's = glands, duodenal glands (trosvormige slymvlieskliere in = die submukosa van die duodenum)

B-sel <kyk B-limfosiet> : B-cell

bucca (mala, wang) : bucca, mala, cheek = (vlesige gedeelte aan die kant van die gesig)

buffer : buffer ('n oplossing wat met 'n suur = of 'n basis verbind en so help om die pH konstant te = hou)

buigbaar <kyk ook fleksie> : flexible = (kan gebuig word)

buigfraktuur <kyk groenhoutfraktuur> : greenstick fracture

buiging <kyk fleksie> : flexion

buigspier <kyk fleksor> : flexor

buik <kyk abdomen> : belly

buikgordel <kyk pelviese gordel> : = pelvic girdle

buikholte <kyk abdominale holte> : = abdominal cavity

buikloop <kyk diarree> : diarrhoea

buikvlies <kyk peritoneum> : = peritoneum

buis <kyk ductus> : tube

buislose klier <kyk endokriene klier> : = ductless gland

buisvormig <kyk tubul=EAr> : = tubular

buite <kyk ekstern> : external

buiteharsingvlies <kyk dura mater> : = dura mater

bukkaal (bukko-) : buccal, bucco- (mbt die = wang of mond)

bukko- <kyk bukkaal> : bucco-

bukkofaringeaal : buccopharyngeal (mbt die = mond en farinks)

bukkolabiaal : buccolabial (mbt die wang en = lip)

bulb=EAr : bulbar (voorheen gebruik om = verband met die medulla oblongata aan te toon)

bulb=EAr : bulbar (mbt bol)

bulbo-uretrale klier <kyk Cowper-

klier> : bulbo-urethral gland

bulbus (bol) : bulbus (ronde massa of = verdikking)

bulimie <kyk polifagie> : bulimia

bulla <kyk blaar> : bulla

bulla : bulla (sistiese geswel in die long = wat lug bevat)

bult (knop, knobbel) : boss ('n min of meer balvormige uitsteeksel of swelling, bv op die = oppervlak van 'n been of tumor)

bunsenbrander : bunsen burner ('n gasbrander = wat gewoonlik in 'n laboratorium gebruik word)

buret : buret, burette (lang, gegradueerde = glasbuis met 'n kraan aan die onderkant wat gebruik word = om 'n spesifieke hoeveelheid vloeistof af te meet)

bursa (slymbeurs) : bursa ('n sak of holte = gevul met sinoviale vloeistof gele=EB op plekke waar

wrywing mag ontstaan, bv tussen 'n been en 'n = tendon)

bursaal : bursal (mbt 'n bursa)

bursa-ekwivalente limfosiet <kyk = B-limfosiet> : bursa-equivalent lymphocyte

bursitis : bursitis (ontsteking van 'n = bursa)

bykomende organe <kyk aksessoriese = organe> : accessory organs

bynier (adrenaalklier, epinefros, = suprarenaalklier) : adrenal, adrenal gland, epinephros, suprarenal = gland (een van die geel piramiedvormige endokriene = kliere wat op die bopunt van elke nier gele=EB is)

bynierkorteks <kyk adrenale korteks> : = adrenal cortex

byniermedulla <kyk adrenale

medulla> : adrenal medulla

byniermurg <kyk adrenale medulla> : = adrenal medulla

bynierskors <kyk adrenale korteks> : = adrenal cortex

bysiende <kyk miopies> : = shortsighted

bysiendheid <kyk miopie> : = shortsightedness

byskildklier <kyk paratiro=EFed> : parathyroid

bytestis <kyk epididimis> : = epididymis

bytmiddel : caustic ('n skerp invretende = stof, bv bytsoda)

bytsoda <kyk natriumhidroksied> : = caustic soda

 

 

c

 

=B0C <kyk Celsius> : =B0C

C <kyk coulomb> : C

C <kyk koolstof> : C (chemiese = simbool)

Ca <kyk kalsium> : Ca (chemiese = simbool)

Ca+ : Ca+ (kalsiumioon)

CaCO3 <kyk kalsiumkarbonaat> : CaCO3 = (chemiese formule)

candela (cd, kandela) : candela, cd (die = SI-eenheid waarin ligintensiteit gemeet word)

cAMP <kyk sikliese = adenosienmonofosfaat> : cAMP

CaO <kyk kalsiumoksied> : CaO (chemiese = formule)

cauda equina (perdestert) : cauda equina, = horse tail (die terminale trosvormige gedeelte van die rugmurgsenuwees wat die ruggraatkanaal deur 'n = opening aan sy onderpunt, net voor die stuitjie, verlaat = <dit het die voorkoms van 'n perdestert>)

CCl4 <kyk koolstoftetrachloried> : CCl4 = (chemiese formule)

cd <kyk candela> : cd

Celsius <kyk ook Fahrenheit> (=B0C) : = Celsius, =B0C ('n temperatuurskaal waarop die vriespunt van = water as

0 =B0C en die kookpunt as 100 =B0C aangedui = word)

Cestoda <kyk ook lintwurm; nematood; = wurm> : Cestoda ('n klas parasitiese, gesegmenteerde = platwurms sonder 'n mond of spysverteringskanaal)

CH4 <kyk metaan> : CH4

C2H2 <kyk etyn> : C2H2 (chemiese = formule)

C2H4 <kyk eteen> : C2H4 (chemiese = formule)

C2H5- <kyk etiel> : C2H5- (chemiese formule)

C2H6 <kyk etaan> : C2H6 (chemiese = formule)

CHCl3 <kyk chloroform> : CHCl3 = (chemiese formule)

cheilitis : cheilitis (ontsteking van die = lip)

cheilose : cheilosis (siektetoestand waar = barsies in die lip en mondhoeke ontstaan agv 'n gebrek aan = sekere vitamiene)

cheiralgie : cheiralgia (pyn in die = hande)

cheiromegalie : cheiromegaly (abnormale = toestand gekenmerk deur besondere groot hande)

chemie (skeikunde) : chemistry (die studie = van elemente en hulle chemiese verbindings)

chemies (skeikundig) : chemical (van of mbt = die chemie)

chemiese binding <kyk ook ioniese binding; = kovalente binding> : chemical bond (die aantrekkingskrag of krag wat atome bymekaar = hou)

chemiese energie : chemical energy (die = vermo=EB van 'n stof om arbeid te verrig <is gele=EB in die = chemiese samestelling van die stof>)

chemiese ewewig : chemical equilibrium ('n = toestand tydens 'n omkeerbare chemiese reaksie waar beide = die voorwaartse en terugwaartse reaksie teen = dieselfde tempo verloop)

chemiese formule : chemical formula ('n snelskrifmetode <syfers of letters> wat = een molekule van 'n verbinding of element = voorstel)

chemiese reaksie : chemical reaction ('n = proses waar een of meer stowwe chemies reageer om nuwe = stowwe te vorm)

chemiese verbinding : chemical compound ('n = stof wat bestaan uit verskillende elemente wat chemies = met mekaar verbind is, bv NaOH wat bestaan uit die elemente = natrium, suurstof en waterstof)

chemiese vergelyking (vergelyking) : chemical = equation, equation ('n vergelyking wat 'n = chemiese reaksie voorstel, bv wanneer water <H2O> = met natrium <Na> verbind, is die chemiese = vergelyking 2Na + 2H2O -> 2NaOH + H2)

chemiese vertering : chemical digestion = (opbreek van voedsel in absorbeerbare eenhede deur die = inwerking van spysverteringsappe en ensieme)

chemoreseptor (chemoseptor) : chemoreceptor, chemoceptor (sensoriese reseptor wat op 'n = spesifieke chemiese stof reageer)

chemoseptor <kyk chemoreseptor> : chemoceptor

chemosintese : chemosynthesis (die opbou van = chemiese stowwe in organismes)

chemotakse : chemotaxis (die reaksie van = selle en organismes op 'n chemiese stimulus, hetsy deur aantrekking <positief chemotakties> of = afstoting <negatief chemotakties>)

chemotakties : chemotactic (mbt = chemotakse)

chemoterapie : chemotherapy (behandeling of voorkoming van siektes deur chemiese stowwe wat = die oorsaaklike mikro-organismes of agente teenwerk = of vernietig, sonder 'n ernstige toksiese = uitwerking op die pasi=EBnt)

chiasma : chiasm, chiasma (skuins = rangskikking of kruising <X-vormig>)

chiasma <mv chiasmata/kyk ook = oorkruising> : chiasm, chiasma (kom oa voor by homolo=EB = chromosome waar dit die aanhegtingspunt is waar oorkruising = geskied en genetiese materiaal uitgeruil word)

chiasmata <ekv chiasma> : chiasmata

chiasmies : chiasmic (oorkruis; mbt = chiasma)

chilomikron : chylomicron ('n mikroskopiese vetdruppel wat n vertering in die bloed = teenwoordig is; 'n lipiedprote=EFenpartikel wat, na 'n maal, van = die slymvliesepiteel van die dunderm na die limf = gaan)

chimotripsien : chymotrypsin ('n = proteolitiese ensiem wat in die duodenum gevorm word wanneer chimotripsinogeen deur tripsien geaktiveer = word)

chimotripsinogeen : chymotrypsinogen ('n stof = wat in die pankreas geproduseer word en wat die = voorganger van chimotripsien is)

chiropodis (voetheelkundige) : chiropodist = ('n spesialis wat hande en voete, veral liddorings, = eelte en naels behandel)

chiropraktisyn : chiropractor ('n spesialis = wat chiropraktyk beoefen)

chiropraktyk : chiropractic (terapie gegrond = op die veronderstelling dat 'n persoon se = gesondheidstoestand bepaal word deur die algemene toestand van die senuweestelsel)

chirurgie : surgery (afdeling van die = geneeskunde waar snykunde <operatiewe behandeling> = vereis word)

chloor (Cl) : chlorine, Cl (geelgroen gas; = een van die halogene)

chloorsuur : chloric acid ('n swak suur wat = algemeen as bleikmiddel of tydens watersuiwering gebruik word)

chloraat : chlorate ('n sout van = chloorsuur)

chloried <kyk ook soutsuur> : chloride = (enige sout van soutsuur <HCl>)

chloried : chloride (enige bin=EAre = verbinding met chloor)

chloriedverskuiwing : chloride shift = (omruiling van chloried- en bikarbonaatione deur selmembrane = gedurende die reaksie van CO2 en water in 'n sel)

chloriedverskuiwing : chloride shift (die = beweging van chloriedione om die elektriese lading in liggaamsvloeistof gelyk te maak)

chlorofil (bladgroen) : chlorophyll (groen = pigment wat in alle groen plante en sommige bakterie=EB = aangetref word <absorbeer lig om energie te verskaf vir = fotosintese>)

chloroform (CHCl3, trichlorometaan) : = chloroform, CHCl3, trichloromethane (swaar, kleurlose, = verdampende chloorvloeistof <inademing van dampe = veroorsaak bewusteloosheid, daarom word dit as = narkosemiddel gebruik>)

choana : choana (inwendige neusopening; = opening na die oraalfarinks)

CHO-groep <kyk aldehiedgroep> : CHO = group

C2H5OH <kyk etanol> : C2H5OH (chemiese formule)

cholangitis : cholangitis (ontsteking van die = galbuise)

cholemie <kyk ook ikterus> : cholaemia (verhoogde galkonsentrasie in die bloed)

cholera : cholera (besmetlike maagsiekte = <met hewige braking en maagwerking> wat deur 'n = bakterium veroorsaak word)

cholesistokinien <kyk pankreosimien> : cholecystokinin

cholesterase : cholesterase (ensieme wat = cholesterol opbreek)

cholesterol : cholesterol ('n vetagtige = verbinding wat in die weefsels en vloeistowwe van diere = aangetref word en waaruit sekere hormone, vitamien D en = galsure gevorm word)

cholienesterase : cholinesterase ('n ensiem = wat die afbraak van asetielcholien kataliseer)

cholinergies <kyk ook adrenergies> : cholinergic (beskryf 'n senuweevesel waar = asetielcholien as oordragstof by die senuwee-eindpunt vrygestel = word)

cholsuur <kyk galsuur> : cholic = acid

cholurie : choluria (aanwesigheid van gal in = die urine)

chondraal : chondral (mbt kraakbeen)

chondrien (kraakbeenstof) : chondrin = (gelatienagtige prote=EFen in die kraakbeenmatriks)

chondriosoom <kyk mitochondrion> : chondriosome

chondroblast : chondroblast ('n sel wat = kraakbeen vorm)

chondrodisplasie : chondrodysplasia = (kongenitale wanvorming van die endochondrale been)

chondrogenese : chondrogenesis (die vorming = van kraakbeen)

chondroklast : chondroclast (reusesel wat by = die absorpsie van kraakbeen betrokke is)

chondrosiet (kraakbeensel) : chondrocyte = (enigeen van die polimorfiese <veelvormige> selle wat = die kraakbeen in die liggaam vorm)

chorda (koord, sening, string) : chorda, = cord, sinew, string (enige struktuur wat soos 'n tou lyk)

chorda dorsalis (notokoord, vrugrugmurg) : = chorda dorsalis, notochord (embrioniese weefsel waaruit = die werwelkolom ontwikkel)

chordaal : chordal (mbt die chorda = dorsalis)

chordae tendineae (hartklepstringe) : chordae = tendineae (onrekbare seningdraadjies wat die = punte van die atrioventrikul=EAre kleppe aan die = papill=EAre spiere verbind om te verhoed dat dit toeklap)

Chordata : Chordata ('n groep diere wat = gedurende een of ander stadium in hulle lewensiklus 'n = notokoord besit)

chorion <kyk ook fetale membraan> : = chorion (buitenste embrioniese membraan wat by die = vorming van die plasenta 'n rol speel)

chorionies : chorionic (mbt die chorion)

chorioniese gonadotropien : chorionic = gonadotropin ('n hormoon wat deur die chorion en later die = plasenta gesekreteer word en die vrystelling van = estrogeen en progesteroon tydens swangerskap stimuleer)

chorioniese villus <kyk chorionvillus> = : chorionic villus

chorionvillus (chorioniese villus) : = chorionic villus (vingeragtige uitgroeisel van die buitenste = oppervlak van die chorion wat betrokke is by die = uitruiling van stowwe met moedersbloed)

choro=EFed (oogvaatvlies, vaatvlies) : = choroid (die vaskul=EAre, gepigmenteerde middelste laag van = die oogwand <tussen die retina en sklera>)

choro=EFedpleksus : choroid plexus ('n massa gespesialiseerde bloedkapill=EAre wat = uitsteeksels in die ventrikels van die brein vorm en serebrospinale vloeistof sekreteer)

chromaffien : chromaffin (wat maklik met = chroomsoute kleur)

chromatied : chromatid (een van die twee = eenderse helftes waarin 'n chromosoom tydens seldeling splits)

chromatien : chromatin ('n netwerk = nukleoprote=EFene in die kern van selle wat tydens seldeling = oorsprong gee aan chromosome)

chromaties : chromatic (mbt chromatien)

chromaties : chromatic (mbt kleur)

chromatofiel (chromofiel) : chromatophil, = chromophil (maklik kleurbaar)

chromatofobie : chromatophobia (afsku vir = bepaalde kleure)

chromatogeen : chromatogenous (wat kleur voortbring)

chromatografie : chromatography (proses wat = gebruik word om chemiese stowwe <vloeistowwe, = vastestowwe of gasse> van mekaar te skei)

chromatogram : chromatogram (rekord wat = verkry is nadat chromatografie uitgevoer is)

chromatose : chromatosis (abnormale velpigmentasie)

chromaturie : chromaturia (uitskeiding van = abnormaal gekleurde urien)

chromofiel <kyk chromatofiel> : = chromophil

chromofoob : chromophobe (mbt selle wat = moeilik of glad nie gekleur kan word nie)

chromofoor (kleurstofdraer) : chromophore = (groep atome wat die kleur van 'n kleurstof bepaal)

chromomeer : chromomere (enigeen van die chromatienkorreltjies wat in 'n ry op 'n = chromosoom voorkom)

chromoprote=EFen : chromoprotein = (gekonjugeerde prote=EFen, bv hemoglobien, waarvan die = prostetiese groep gekleurd is)

chromosoom <kyk ook geen> : chromosome (staafvormige struktuur wat gedurende seldeling = in die kern sigbaar word en uit chromatien gevorm word <selle van 'n bepaalde spesie het 'n = kenmerkende getal chromosome, nl 46, of 23 paar by die mens, = wat die gene of erflike eienskappe van 'n sel = dra>)

chronies <cf akuut> : chronic (tov 'n = siekte of ongesteldheid wat stadig ontwikkel en oor 'n = lang tydperk strek)

chronograaf : chronograph (instrument wat = kort tydintervalle registreer, bv 'n = stophorlosie)

chronologies : chronologic, chronological = (volgens tydsvolgorde)

chroom (Cr) : chromium, Cr (harde, grys metaalelement)

chyl (kyl) : chyle (limf wat = ge=EBmulsifiseerde vetdruppeltjies bevat en in die lakteaalvate = aangetref word nadat vetvertering en absorpsie plaasgevind = het)

chym (kym, spysbry) : chyme (gedeeltelik = verteerde, vloeibare kosmassa wat die maag verlaat)

cilia <ekv cilium> : cilia

cilium <mv cilia/kyk silium> : = cilium

cisterna (sisterne) : cisterna, cistern = (holte of reservoir wat vloeistof bevat)

cisterna cerebellomedullaris <kyk cisterna = magna> : cisterna cerebellomedullaris

cisterna chiasmatica : cisterna chiasmatica (subaragno=EFedruimte tussen die optiese chiasma = en die rostrum van die corpus callosum)

cisterna chyli (kylholte) : cisterna chyli = (verwyding aan die onderpunt van die torakale buis waarin = die groot limfvate van die onderste ledemate dreineer)

cisterna interpeduncularis : cisterna interpeduncularis (verwyde gedeelte van die subaragno=EFedruimte tussen die twee serebrale pedunkels)

cisterna magna (cisterna cerebellomedullaris, = groot sisterne) : cisterna magna, cisterna = cerebellomedullaris (subaragno=EFedruimte agter die medulla = oblongata en onder die serebellum)

cisterna pontis : cisterna pontis = (subaragno=EFedruimte voor die pons)

Cl <kyk chloor> : Cl (chemiese = simbool)

claustrum : claustrum (dun lagie grysstof wat = tussen die witstof van die insula en die eksterne = kapsel van die brein voorkom)

cm <kyk sentimeter> : cm

cm3 <kyk kubieke sentimeter> = : cm3

Co <kyk kobalt> : Co (chemiese = simbool)

CO <kyk koolstofmonoksied> : CO = (chemiese formule)

CO2 <kyk koolstofdioksied> : CO2 = (chemiese formule)

Colles-fraktuur : Colles's fracture (fraktuur = van die onderkant van die radius met dorsaalwaartse verplasing)

communicans : communicans (kommunikerend of verbindend)

communis : communis (gemeenskaplik of gesamentlik)

compos mentis <cf non compos mentis> : = compos mentis ('n toestand waarin 'n persoon by sy = volle verstand is)

Condy-kristalle (kaliumpermanganaat, KMnO4) : = Condy's crystals, potassium permanganate, KMnO4 = (donkerpers kristalle wat algemeen as anti-infektiewe middel = gebruik word)

Conn-sindroom : Conn's syndrome = (hiperaldosteronisme; 'n siekte agv buitensporige = aldosteroonsekresie)

cor <kyk ook hart> : cor (verwys na die = hart)

corona radiata : corona radiata (laag = follikelselle rondom die ryp ovum)

corpora <ekv corpus> : corpora

cor pulmonale (pulmon=EAre hartsiekte) : cor = pulmonale, pulmonary heart disease (hartsiekte wat die = gevolg is van 'n siekte van die longe of = longbloedvate)

corpus <mv corpora/kyk ook soma 2e = inskrywing; torso> (liggaam) : corpus, body (die hele = struktuur van 'n individu bestaande uit die kop, nek, romp = en ledemate met al die organe)

corpus <mv corpora> (liggaam) : corpus, = body (grootste of belangrikste deel van 'n orgaan of struktuur, bv werwelliggaam)

corpus <mv corpora> (liggaam) : corpus, = body (enige massa gespesialiseerde weefsel)

corpus albicans (eierlitteken, witliggaam) : = corpus albicans (litteken wat oorbly na degenerasie van = die corpus luteum)

corpus callosum (breinbalk, harsingbalk) : = corpus callosum (massa senuvesels wat die twee = serebrale hemisfere met mekaar verbind)

corpus cavernosum : corpus cavernosum = (sponsagtige liggaam in die wortel van =F3f die klitoris =F3f = die penis)

 

corpus ciliare (siliaarliggaam, sili=EAre = liggaam, straalliggaam) : corpus ciliare, ciliary body = (verdikte deel van die vaskul=EAre laag van die oog wat = die iris met die voorste deel van die choro=EFed verbind en = wat die siliaarspier bevat)

corpus luteum (geelliggaam, luteaalliggaam) : = corpus luteum, luteal body ('n endokriene klier wat n = ovulasie in die ovarium vorm en die vroulike = geslagshormone sekreteer; geel liggaampie wat in die ovarium = ontwikkel nadat die ovum vrygestel is)

corpus spongiosum : corpus spongiosum = (sponsagtige liggaam waarin die penisgedeelte van die uretra = l=EA)

corpus sterni <kyk ook manubrium; = xifo=EFed> (gladiolus) : corpus sterni, gladiolus = (middelste deel van die sternum)

corpus striatum (streepliggaam) : corpus = striatum (een van die komponente van die basale ganglia, = 'n subkortikale massa van grys- en witstof wat voor = en lateraal tot die talamus in elke serebrale = hemisfeer voorkom)

corpus trapezoideum : corpus trapezoideum (dwarslopende veselbondel in die pons wat deel = van die gehoorvesels uitmaak)

Corti-orgaan (orgaan van Corti) : Corti's = organ (struktuur in die koglea wat klankgolwe omsit in = senuwee-impulse)

coulomb (C) : coulomb, C (die SI-eenheid van elektriese lading, gedefinieer as die = hoeveelheid lading wat deur 'n elektriese stroom van een amp=8Are = in een sekonde gedra word)

Cowper-klier (bulbo-uretrale klier) : = Cowper's gland, bulbo-urethral gland (enigeen van twee = ertjievormige kliere wat in die uretrale sfinkter van die man voorkom)

coxa <kyk ook heupgewrig> (heup, koksa) = : coxa, hip (gebied aan weerskante van die bekken)

Cr <kyk chroom> : Cr (chemiese = simbool)

crista (krista) : crista (struktuur wat = uitsteek, veral vanaf 'n beenrif; 'n projeksie)

crista (krista) : crista (dwars invouende = membrane van 'n mitochondrion)

crista acustica <kyk crista

ampullaris> : crista acustica

crista ampullaris (crista acustica) : crista ampullaris, crista acustica (reseptororgaantjie = in die ampulla van die halfsirkelvormige kanale van die = oor)

crura <ekv crus> : crura

crus <mv crura/kyk ook been> : crus = (die been vanaf die knie tot die voet)

crus <mv crura> : crus (algemene term = om anatomiese strukture met die vorm van 'n been = aan te toon)

crusta (kors) : crusta, crust (harde, = gedroogde eksudaat)

Cs <kyk sesium> : Cs (chemiese = simbool)

Cu <kyk koper> : Cu (chemiese = simbool)

cuneus : cuneus ('n wigvormige lob van die = oksipitale lob van die serebrum wat aan die mediale = oppervlak van die agterkant van die serebrale hemisfeer = voorkom)

Cushing-siekte <kyk ook = hiperadrenalisme> : Cushing's disease (siekte wat veroorsaak word = deur oormatige afskeiding van ACTH of = adrenokortikotrofiese hormone)

Cushing-sindroom : Cushing's syndrome = (toestand wat veroorsaak word deur oortollige = glukokortiko=EFedsekresie, veral kortisol)

CuSO4 <kyk kopersulfaat> : CuSO4 = (chemiese formule)

cutis <kyk integument> : cutis

D

dagblindheid <kyk hemeralopie> : day blindness

dakrioree <kyk ook lakrimasie> = (traanvloed) : dacryorrhoea, (oortollige vloeiing van = trane)

dakriosist <kyk saccus lacrimalis> : dacryocyst

dakriosolen : dacryosolen (traanbuis of traankanaal)

daktiel <kyk daktilus> : dactyl

daktilaat : dactylate (met die voorkoms van = 'n vinger of 'n toon)

daktilies : dactylar, dactylic (mbt 'n vinger = of toon)

daktilus (daktiel) : dactylus, dactyl ('n = vinger of 'n toon, veral laasgenoemde)

dalende kolon : descending colon (die deel = van die kolon wat afwaarts draai en langs die linkerkant = van die buikholte tot min of meer regoor die = linkerheupbeen strek)

Dalton-wet <kyk wet van Dalton> : = Dalton's law

damp (wasem) : fume, vapour (enige stof in 'n = gasvormige toestand, bv stoom; opstygende vogdeeltjies)

dampdruk : vapour pressure (die druk wat = uitgeoefen word deur 'n damp <gas> wat deur 'n = vastestof of vloeistof afgegee word)

dartos : dartos (kontraktiele spierlaag onder = die vel van die skrotum en labia majora)

Darwinisme <kyk ook evolusie> : = Darwinism (lewensbeskouing dat alle bestaande organismes = deur natuurlike seleksie uit laeres ontstaan het)

deamidase <kyk ook deaminase> : = deamidase (ensiem wat amiede hidroliseer)

deamidasie : deamidation (hidrolise van 'n = amied tot karboksielsuur)

deaminase <kyk ook deamidase> : = deaminase (ensiem wat amiene hidroliseer)

deaminasie : deamination (ensimatiese = verwydering van 'n aminogroep

<-NH2> van 'n aminosuur <deur = reduksie, hidrolise of oksidasie>)

deasetilering : deacetylation (verwydering = van 'n asetielgroep uit 'n verbinding)

deasidifisering : deacidification = (neutralisering van 'n suur)

debris (afvalmateriaal) : debris (wat oorbly = van 'n stof wat gedisintegreer het)

dedifferensiasie <cf differensiasie> : dedifferentiation (verlies van differensiasie = van selle)

defek : defect ('n gebrek, tekortkoming of = fout)

defekasie : defecation (uitskeiding van feses = vanaf die rektum deur die anus; proses van = ontlasting)

defibrillasie <kyk ook fibrillasie> : defibrillation (stopsetting van kardiale = fibrillasie, gewoonlik deur 'n elektriese apparaat)

defibrillasie : defibrillation (verwydering = van vesels)

defibrillator : defibrillator (apparaat wat = gebruik word om fibrillasie stop te sit deur die = toediening van 'n elektriese skok)

defibrinasie : defibrination (verwydering van = fibrien)

defibrineer : defibrinate (van fibrien of = veselstof vrymaak)

defleksie : deflection, deflexion (in fisika = beteken dit dat die naald van 'n instrument van sy = nulposisie af wegbeweeg het)

defleksie : deflection, deflexion (afwyking = van 'n bepaalde koers)

deflekteer : deflect (om van 'n bepaalde = koers af te wyk)

deformasie (mismaking, verminking, = vervorming) : deformation ('n verandering in die grootte en = vorm van 'n voorwerp)

degenerasie : degeneration (afname in = fisiese, funksionele of verstandelike = doeltreffendheid)

degenerasie : degeneration (vermindering van lewenskrag in opeenvolgende geslagte)

degeneratief : degenerative (mbt = degenerasie)

degenereer : degenerate (om af te neem of te verminder)

degradering : degradation (om af te = breek)

degradering : degradation (redusering van 'n = chemiese verbinding n verwydering van een of meer = gedeeltes van sy molekul=EAre struktuur)

dehidrasie <cf hidrasie> (anhidrasie, ontwatering) : dehydration, anhydration (die = toestand wat in 'n organisme ontstaan agv 'n = watertekort)

dehidrasie <cf hidrasie> (anhidrasie, ontwatering) : dehydration, anhydration = (verwydering van water vanuit enige stof)

dehidrasiesintese (dehidrolise) : dehydration = synthesis, dehydrolysis (opbou van 'n groot = molekule uit kleiner molekules met die verlies van 'n = molekule water; anaboliese proses waardeur molekules met mekaar = verbind om groter molekules te vorm)

dehidreer <cf hidreer> (anhidreer, = ontwater) : dehydrate, anhydrate (water verwyder of = verloor)

dehidrogenase : dehydrogenase (een van 'n = groep ensieme wat die verwydering van waterstof uit = die substraat kataliseer)

dehidrogenasie : dehydrogenation (die = chemiese proses waardeur waterstofione vanuit 'n stof verwyder = word deur oksidasie)

dehidrolise <kyk dehidrasiesintese> : dehydrolysis

Deiter-selle : Deiter's cells (stutselle = tussen die haarselle in die Corti-orgaan wat aan die basale = membraan geheg is)

dekalsifikasie <cf kalsifikasie> = (ontkalking) : decalcification (verlies van kalsium uit been of = ander weefsel)

dekameter : decameter (tien meter)

dekantering (afgieting) : decantation = (versigtige afgooi van die vloeistof wat bokant 'n ander = vloeistof of 'n sediment l=EA)

dekapsulering (ontkapseling) : decapsulation (afstroping van 'n kapsule, bv die renale = kapsule)

dekarboksilasie : decarboxylation (die = verwydering van een of meer karboksielgroepe <waardeur 'n = organiese suur tot CO2 ontbind>)

dekarboneer <cf karboneer> : = decarbonate (die verwydering van koolstofdioksied <CO2> uit = 'n stof)

dekarbonering <cf karbonering> : = decarbonation (handeling van dekarboneer)

dekarboniseer <cf karboniseer> : = decarbonise (die verwydering van koolstof <C> uit 'n = stof, bv die verwydering van koolstof vanuit die bloed in = die longe deur koolstofdioksied te vervang met = suurstof)

dekglasie <kyk ook voorwerpglasie> : = cover glass ('n dun glasplaatjie wat gebruik word om = die preparaat vir mikroskopiese ondersoek op die voorwerpglasie te bedek)

dekompensasie : decompensation (verlies aan doeltreffendheid van funksie, bv die onvermo=EB = van die hart om bloedsirkulasie aan die gang te hou)

dekomposisie <kyk ook ontbinding; = verrotting> : decomposition (die opbreek van 'n saamgestelde = stof in sy eenvoudigste bestanddele)

dekompressie : decompression (verwydering of vermindering van druk)

dekongestie <cf kongestie> : = decongestion (vermindering of opheffing van kongestie of swelling)

dekontaminasie <cf kontaminasie> : decontamination (verwydering van besmetting of besoedeling van bv radioaktiewe materiaal)

dekrement : decrement (afname of = vermindering)

dekster <cf sinister> (regs) : dexter, = right (dui die regterkant aan)

dekstraal : dextral (mbt die regterkant)

dekstran : dextran ('n wateroplosbare = polimeer van glukose wat gebruik word om die plasmavolume te verhoog)

dekstrase : dextrase (ensiem wat dekstrose = ombou tot melksuur)

dekstrien : dextrin ('n tussenproduk in die afbrekingsproses of vertering van stysel na = glukose; 'n polisakkaried bestaande uit ses tot twaalf glukose-eenhede)

dekstrose (druiwesuiker, glukose) : dextrose, = glucose (belangrikste bloedsuiker; monosakkaried met ses = koolstowwe <C6H12O6>)

dekstroserebraal : dextrocerebral (gele=EB in = die regter- serebrale hemisfeer; wat in die = regterhelfte van die brein ontstaan)

dekstrosinistraal : dextrosinistral (wat van = regs na links strek)

dekvlies <kyk konjunktiva> : = conjunctiva

dekweefsel <kyk epiteel> : = epithelium

delaminasie : delamination (opsplitsing in = lae)

deling (splitsing) : division, fission = (fisiese of chemiese verandering waarby 'n verbinding in = eenvoudiger stowwe opgebreek word)

delirium <kyk ook dementia> : delirium = ('n akute organiese geestesversteuring wat gekenmerk = word deur verwarring, disori=EBntering, = rusteloosheid, ylhoofdigheid ens)

delirium tremens (drinkerswaansin) : delirium = tremens, alcoholic paranoia ('n akute fisiese en = geestelike siekteaandoening agv langdurige alkoholgebruik)

delta (=EB) : delta, =EB (die vierde letter = van die Griekse alfabet)

delta (=EB) : delta, =EB (enige driehoekige = spasie)

delto=EFed : deltoid (groot, sterk, = driehoekige spier wat die skouergewrig bedek)

demarkasie : demarcation (afbakening)

demensie <kyk dementia> : dementia

dementia <kyk ook delirium> (demensie, kranksinnigheid) : dementia, insanity ('n = progressiewe organiese geestesafwyking gekenmerk deur = chroniese persoonlikheidsverval, verwarring, die verval = van intellektuele vermo=EBns en funksies, ens)

demi=EBlinering : demyelination (vernietiging = van die mi=EBlienskede van senuweevesels)

demifaset : demifacet ('n klein = artikulasieoppervlak op elk van twee bene wat albei met 'n derde been = artikuleer, bv 'n rib wat met twee torakswerwels = artikuleer)

demineralisasie : demineralisation (verlies = van minerale soute uit die liggaam)

denaturasie : denaturation ('n verandering in = die vorm van 'n prote=EFenmolekule wat veroorsaak = dat die eienskappe, en dikwels ook die funksie daarvan, = verlore gaan)

denatureer <kyk ook denaturasie> : = denaturate, denaturise (om die vorm en aard te verander)

dendriet <kyk ook akson> (dendron) : = dendrite, dendron ('n vertakte uitsteeksel van 'n senuweeselliggaam wat senu-impulse ontvang en na = die selliggaam voer)

dendrities : dendritic (mbt 'n dendriet)

dendrities : dendritic (met 'n vertakte = voorkoms)

dendron <kyk dendriet> : dendron

denitrifikasie : denitrification (redusering = van nitrate tot stikstof <vind plaas deur sekere bakterie=EB>)

dens <kyk ook odonto=EFedproses> : dens = ('n tandvormige struktuur)

dentasie : dentation ('n tandvormige = uitsteeksel)

dentien (tandbeen) : dentine (ivoorgedeelte = van tande <die grootste deel van die substansie van 'n = tand bestaan hieruit>)

dentikel : denticle (klein, tandagtige uitsteekseltjie; verkleiningsvorm van dens)

dentikulaat : denticulate (met tandvormige uitsteeksels)

dentisie <kyk ook tandformule> : = dentition (die rangskikking, aantal en soorte tande in die kakebeen)

dentisie (tandekry) : dentition, teething (ontwikkeling van tande)

dento=EFed <kyk odonto=EFed> : = dentoid

deoksigeneer <cf oksigeneer> : = deoxygenate (om suurstof te verwyder)

deoksigenering <cf oksigenering> : deoxygenation (verwydering van suurstof)

deoksihemoglobien <cf oksihemoglobien> = : deoxyhaemoglobin (hemoglobien wat nie suurstof = dra nie)

deoksiribonuklease : deoxyribonuclease = (ensiem wat DNA polimeriseer)

deoksiribonukle=EFensuur <kyk ook = nukle=EFensuur; ribonukle=EFensuur> (DNA, DNS) : = deoxyribonucleic acid, DNA ('n groot nukle=EFensuurmolekule wat = hoofsaaklik in die chromosome van die selkern voorkom en die = genetiese inligting bevat)

deoksiribose : deoxyribose (aldopentose wat = in DNA voorkom)

depolarisasie <cf polarisasie> : = depolarisation (verlies van elektriese lading op die membraanoppervlak)

depolariseer <kyk ook depolarisasie/cf polariseer> : depolarise (verlies van = polariteit of gepolariseerde toestand)

depressie : depression (holte)

depressie : depression (afwaartse verplasing; = neerdrukking)

depressie : depression (verlaging van = funksionele aktiwiteit)

depressie : depression (bedruktheid)

depressor : depressor (bv spier of instrument = wat iets afdruk)

depressor : depressor ('n agent wat 'n proses = vertraag of inhibeer)

derivaat : derivative (chemiese stof wat uit = 'n moederstof verkry is)

derm <kyk intestinum> : intestine

dermkanaal <kyk intestinum> : gut

dermaal (dermaties) : dermal, dermatic (mbt = of geassosieer met die huid)

dermale papil : dermal papilla ('n = uitsteeksel van die dermis in die epidermis)

dermaties <kyk dermaal> : dermatic

dermatitis : dermatitis (inflammasie van die = vel)

dermatose : dermatosis (enige velsiekte)

dermatologie : dermatology (die mediese spesialiteitsrigting wat te doen het met die = diagnose en behandeling van die vel en sy siektes)

dermbeen <kyk ilium> : ilium

dermholte <kyk enteron> : enteron

dermis (korium, leerhuid) <kyk ook = epidermis> : dermis, corium (vellaag tussen die epidermis en = die subkutane weefsel wat ryk is aan bloedvate, = senuwees en velstrukture, bv sweetkliere)

dermkeil <kyk mesenterium> : = mesentery

dermsap <kyk succus entericus> : = intestinal juice

dermvlokkie <kyk intestinale villus> : intestinal villus

desensitiseer <cf sensitiseer> : = desensitise (om gevoelloos te maak)

desibel : decibel (een tiende van 'n bel <logaritmiese eenheid van = klankintensiteit>)

desidua : decidua (dit is die deel van die uterusslymvlies wat met bevrugting en = swangerskap sterk ontwikkel en na die bevalling losskeur en = uitgewerp word as die nageboorte)

desikkasie (opdroging, uitdroging) : = desiccation (om water of vog uit 'n stof te verwyder dmv 'n higroskopiese stof, bv anhidriese = kopersulfaat)

desikkator : desiccator (geslote houer om = apparaat of chemikalie=EB droog te hou)

deskwamering : desquamation (afskilfering van = die oppervlakepiteel)

desmologie : desmology (anatomie van die ligamente)

desmosoom : desmosome (verbinding tussen = selle bestaande uit verdikte plasmamembrane geheg deur = filamente; klein sentrale verdikking van die intersellul=EAre br-e in epiteelweefsels)

detektor (aanwyser, opspoorder) : detector = ('n instrument of apparaat wat gebruik word om die teenwoordigheid van 'n fisiese krag aan te toon, = bv elektromagnetiese strale)

detoksifikasie <kyk

detoksikasie> : detoxification

detoksikasie (detoksifikasie, ontgiftiging) : = detoxication, detoxification (verwydering van = die toksiese of giftige eienskappe van 'n = verbinding)

detorsie : detorsion (korreksie van 'n = abnormale draaiing)

detritus : detritus (materiaal wat agterbly = nadat die oorspronklike stof of weefsel gedisintegreer = het)

detrusor : detrusor (algemene term wat = gebruik word vir enige liggaamsdeel wat iets afdruk of = uitstoot)

detrusor urinae : detrusor urinae = (gladdespiervesels van die blaas wat urinering bevorder)

detubering : detubation (verwydering van 'n = buis)

deurdringing <kyk penetrasie 2e = inskrywing> : penetration

deurlatend : permeable (eienskap van 'n = membraan of ander stof om vloeistof, gas, lig of ander = deeltjies te laat deurgaan)

deurlatendheid : permeability (mate waarin = membrane stowwe sal deurlaat of nie)

deuteranopie <kyk agloukopsie> : deuteranopia

deuterium : deuterium ('n isotoop van = waterstof met 'n massagetal van 2 <2H>)

deviasie (afwyking) : deviation (iets wat van = die normale verskil)

DI <kyk diabetes insipidus> : DI

diabeet <kyk diabetiker> : diabetic

diabetes : diabetes ('n algemene term wat = gebruik word vir 'n metaboliese ongesteldheid wat = gekenmerk word deur 'n oormatige uitskeiding van urien <poliurie>)

diabetes insipidus (DI, dorssug) : diabetes insipidus, DI ('n siekte gekenmerk deur dors, = poliurie en die onvermo=EB om gekonsentreerde urien te = vorm <gewoonlik weens 'n gebrek aan ADH>)

diabetes mellitus <kyk ook = hiperglisemie> (DM, suikersiekte) : diabetes mellitus, DM ('n siekte = gekenmerk deur poliurie, glukosurie, polidipsie = en hiperglukemie, maw ophoping van glukose in die = bloed en urine <veroorsaak deur 'n = insuliengebrek>)

diabeties : diabetic (mbt diabetes)

diabetiker (diabeet, diabetikus) : diabetic = (iemand wat aan diabetes mellitus ly)

diabetikus <kyk diabetiker> : = diabetic

diabetogeen : diabetogenic (wat diabetes veroorsaak)

diafise <kyk ook epifise 1e inskrywing> = : diaphysis (middelste deel <skag> van 'n langbeen)

diafragma (middelrif) : diaphragm, midriff = (dun, koepelvormige spierplaat wat die borsholte van = die buikholte skei)

diafragma : diaphragm (enige dun = skeidingsmembraan, bv septum)

diagnose : diagnosis (die identifisering van = 'n siekte na aanleiding van sy tekens en = simptome)

dialise : dialysis (metode waar kleiner = opgeloste stowwe van groter opgeloste stowwe geskei word, = deurdat die kleiner molekules deur 'n halfdeurlatende = membraan beweeg)

dialiseerder : dialyser (instrument vir die uitvoering van dialise)

diameter <kyk middellyn> : diameter

diapedese : diapedesis (deurgang van = bloedselle deur ongeskonde wande van bloedvate)

diarree (buikloop) : diarrhoea (herhaalde = ontlasting van min of meer vloeibare feses)

diartrose : diarthrosis (vrylik beweeglike gewrig)

diasetielmorfien <kyk hero=EFen> : diacetylmorphine

diasoverbinding : diazo compound (organiese verbinding wat 'n N2-groep bevat)

diastase : diastase (ensiem wat in speeksel = of pankreassap aangetref word en in staat is om = stysel af te breek tot dekstrose en maltose)

diastolie <kyk diastool> : diastole

diastolies <cf sistolies> : diastolic = (mbt of tydens diastool)

diastoliese druk <cf sistoliese druk> : = diastolic pressure (die laagste bloeddruk = gedurende die verslappingsfase van die hart)

diastool <cf sistool> (diastolie) : = diastole (rustoestand van die hart; verslappingstoestand = van die hartkamers waartydens hulle met bloed gevul = word)

diatermie (elektriese deurwarming) : = diathermy (opwekking van hitte in liggaamsweefsels, toe te = skryf aan die weerstand wat weefsels bied teen 'n ho=EB-frekwensie elektromagnetiese stroom wat = daardeur gestuur word)

diatomies : diatomic (beskryf 'n molekule wat = uit twee atome bestaan, bv water <H2O> of = soutsuur <HCl>)

dibasies (dubbelbasies) : dibasic (mbt 'n = chemiese stof wat in 'n suur-basis-ewewig beide as 'n = suur of as 'n basis kan optree, bv swaelsuur = <H2SO4>)

dichromaat : dichromate (enige sout van dichroomsuur)

dichromaat <kyk ook achromaat; = trichromaat> : dichromat (persoon wat slegs twee grondkleure = kan onderskei)

dichromaties <kyk ook achromaties 2e inskrywing> : dichromatic (met twee = kleure)

dichromatisme <kyk ook achromatisme> : dichromatism (toestand van gedeeltelik = kleurblind te wees)

dieet (voedselvoorskrif) : diet (lewensre=EBl = met betrekking tot voedsel en drank)

di=EBnkefalon (di=EBnsefalon, tussenharsings) = : diencephalon, interbrain (die tweede gedeelte = van die brein gele=EB rondom die derde breinventrikel = <sluit die talamus en hipotalamus in>)

di=EBnsefalon <kyk di=EBnkefalon> : diencephalon

dierestysel <kyk glikogeen> : = glycogen

di=EBtieleter <kyk eter 2e inskrywing> = : diethyl ether

difasies : diphasic (wat in twee fases = gebeur)

differensiasie <kyk ook gedifferensieerd; ongedifferensieerd/

cf dedifferensiasie> : differentiation = (wanneer selle in hul normale ontwikkeling 'n sekere bou, = vorm en eienskappe aanneem om 'n spesifieke funksie in = daardie weefsel of orgaan te vervul)

differensieel : differential (wat betrekking = het op, of in verband staan met spesifieke = verskille)

differensieel deurlatend <kyk selektief deurlatend> : differentially permeable

differensi=EBle bloedtelling : differential = blood count (opgawe van relatiewe getalle van elk van die verskillende tipes bloedselle)

diffraksie (straalbreking) : diffraction = (afwyking van die lini=EAre voortplantingsrigting van 'n = golf wanneer dit van een medium na 'n ander met = verskillende digtheid gaan)

diffundeer : diffuse (versprei agv = diffusie)

diffundeerbaar : diffusible (in staat om te versprei)

diffusie <kyk ook osmose> : diffusion = (passiewe verspreiding van molekules van 'n ho=EB na 'n = lae konsentrasie van 'n stof, totdat die = konsentrasie van die bepaalde stof oral dieselfde is)

diffuus : diffuse (in alle rigtings verspreid = of verstrooi)

difterie (witseerkeel) : diphtheria = (besmetlike siekte veroorsaak deur 'n toksogeniese bacillus = en gekenmerk deur die vorming van vliesagtige = neerslae op die ontsteekte slymvliese <dit kom gewoonlik = in die keelholte, die strottehoof en die lugpyp = voor>)

digestie <kyk ook ingestie> = (spysvertering, vertering) : digestion (chemiese of meganiese = opbreek van onverteerde voedsel in die = spysverteringskanaal in kleiner, eenvoudiger dele, sodat dit geabsorbeer = kan word)

digitaal : digital (mbt 'n vinger of 'n = toon)

digitasie : digitation (vingervormige of = puntige gedeelte)

digitus : digitus, digit (vinger of toon)

digliseried : diglyceride ('n molekule wat = uit gliserol en twee vetsure bestaan)

digtheid : density (kompaktheid)

digtheid <kyk ook absolute digtheid; = relatiewe digtheid; optiese

digtheid> : density (hoeveelheid molekules = van 'n stof in 'n spesifieke volume <ruimte>)

dihidraat : dihydrate (verbinding wat twee = molekules water of twee hidroksielgroepe bevat)

dihidries : dihydric (met twee waterstofatome = in elke molekule)

dikderm <kyk ook kolon/cf dunderm> : = large intestine (deel van die spysverteringskanaal = bestaande uit die sekum, appendiks, kolon en rektum)

dilatasie : dilatation (verwyding van 'n buis = of holte)

dilateer (verwyd) : dilate (wyer maak of = word)

dilator : dilator (spier, of enige ander = middel, wat verwyding van 'n opening teweegbring)

dimetiel <kyk ook etaan> : dimethyl = (verbinding wat twee metielgroepe bevat)

dimensie : dimension (grootte, omvang of = afmetings van 'n voorwerp)

dimorfies : dimorphic (wat in twee = verskillende vorms voorkom)

dimorfisme (dubbelvormigheid) : dimorphism = (kom in twee verskillende vorms voor)

dinamies : dynamic (wat krag of beweging = besit)

dinamiese ewewig : dynamic equilibrium (die handhawing van ewewig <balans> wanneer die = liggaam of kop skielik beweeg of roteer)

dinamiese ewewig : dynamic equilibrium (die handhawing van 'n konstante interne omgewing ten = spyte daarvan dat stowwe gedurig in die liggaam inkom = of daaruit vloei)

dinamika : dynamics (afdeling van die fisika = wat handel oor die werking van kragte of = bewegings)

dinamometer <kyk ook ergometer> : = dynamometer (instrument waarmee die krag van spierkontraksie = gemeet word)

dioksied : dioxide (enige verbinding wat twee = suurstofatome bevat, bv CO2)

diopter : diopter (refraksievermo=EB van 'n = lens met 'n brandpuntafstand van een meter)

dipeptied <kyk ook peptied; = polipeptied> : dipeptide ('n verbinding wat bestaan uit twee aminosuurmolekules wat dmv 'n peptiedband aan = mekaar vas is)

diploblasties : diploblastic (met twee = kiemlae)

diplokokkus <kyk ook kokkus> : = diplococcus ('n kokkus wat in pare voorkom; 'n paar bolvormige = selle wat aanmekaarkleef)

diplo=EB : diploe (sponsagtige beenweefsel = tussen die buitenste en binneste beenlae van die = kranium)

diplo=EFed <kyk ook haplo=EFed> : = diploid (beskryf 'n selkern met dubbel die aantal chromosome as = wat in die gameet teenwoordig is; die normale = chromosoomgetal van somatiese selle <voorgestel deur = 2n>)

diplopie (dubbelvisie) : diplopia (om dubbel = te sien, dws een voorwerp lyk soos twee)

diploteen : diplotene (daardie stadium = gedurende die eerste profase van meiose waartydens die = bivalente chromosome in die lengte splits en van mekaar = begin wegbeweeg)

dipool : dipole ('n molekule met gelyke, maar = teenoorgestelde ladings <'n eienskap wat maak = dat dit elektrostaties aan beide negatief- en = positiefgelaaide groepe kan bind, bv 'n watermolekule>)

dipool : dipole (twee pole met gelyke, maar teenoorgestelde ladings)

disakkaried <kyk ook monosakkaried; = polisakkaried; sakkaried> : disaccharide ('n suiker wat = gevorm word deur die versmelting van twee monosakkariede met = die uitsplitsing van water, bv sukrose, laktose)

disfunksie (wanfunksie) : dysfunction, = malfunction (abnormale of versteurde funksie van veral 'n orgaan)

disinfekteer (ontsmet) : disinfect = (vernietiging van alle patogene organismes en hulle produkte)

disintegreer (opsplits, verbrokkel) : = disintegrate (wanneer integrerende of samestellende dele = verdeel, opbreek of ontbind)

disintegrasie <kyk ook disintegreer> : disintegration (verbrokkeling of = opsplitsing)

diskus (skyf) : discus, disc (dun, plat, = ronde voorwerp)

disleksie : dyslexia (onvermo=EB om met = begrip te lees agv 'n sentrale serebrale letsel)

dislokasie <kyk ook verstuiting> = (ontwrigting) : dislocation (uit lit uit laat kom; verplasing = van een of meer bene van 'n gewrig uit hulle normale posisie)

disopie (disopsie) : dysopia, dysopsia = (gebrekkige visie)

disopsie <kyk disopie> : dysopsia

disori=EBntering <cf ori=EBntering> : disorientation (verlies van die vermo=EB

om jouself te plaas tov persoon, ruimte of = tyd)

dispepsie : dyspepsia ('n toestand van = versteurde spysvertering)

dispepties : dyspeptic (verwys na belemmerde spysvertering)

dispersie : dispersion (handeling van = verdeling, verspreiding of verstrooiing)

dispersie <kyk ook emulsie> : = dispersion (die vermenging van die partikels van een stof in 'n = ander sodat 'n oplossing gevorm word)

displasie : dysplasia (enige abnormale = weefsel- of orgaanvorming)

dispnee (asemnood, kortasemigheid) : = dyspnoea, respiratory distress, short-windedness (moeilike = asemhaling, of bewuste asemhalingspoging)

disritmie <kyk ook aritmie> : = dysrhythmia (versteuring of abnormaliteit van die normale = ritme, veral van die breingolwe of van spraak)

disseksie : dissection (om weefsel mbv 'n = skalpel of sk=EAr oop te sny vir visuele of mikroskopiese ondersoek)

dissekteer : dissect (sny van = liggaamsweefsels tydens chirurgiese of anatomiese ondersoek)

dissosiasie <kyk ontbinding> : = dissociation

dissosiasie : dissociation (opbreek van = molekules of ione van 'n verbinding tot eenvoudiger molekules = deur hitte, elektrolise of hidrolise)

dissosiasie : dissociation (verdeling)

dissosieer : dissociate (verdeel of opbreek = in kleiner dele)

distaal <cf proksimaal 1e

inskrywing> : distal (gele=EB weg van = <tov die plek van aanhegting of oorsprong>)

distaal <cf proksimaal 2e

inskrywing> : distal (verste weg van die middelpunt van die liggaam)

distaalwaarts : distad (in 'n rigting verder = weg)

distikstofoksied (laggas) : nitrous oxide, = laughing gas (stikstof(I)oksied <N2O>; gas met = verdowende eienskappe)

distillaat (distillasieproduk) : distillate (gesuiwerde, gedistilleerde vloeistof)

distillasie <kyk distillering> : distillation

distillasieproduk <kyk distillaat> : distillate

distilleer (afstook) : distil (stof deur = verhitting tot by kookpunt in dampvorm laat afdryf en die = damp daarna laat kondenseer en in 'n vloeibare vorm opvang)

distillering (distillasie) : distillation = (suiwering van vloeistowwe deur hulle eers te laat verdamp = en dan te kondenseer)

distrofie : dystrophia, dystrophy (enige = abnormale toestand, struktuur of funksie te wyte aan = gebrekkige of versteurde weefselmetabolisme weens = wanvoeding)

distrofies : dystrophic (gekenmerk deur distrofie)

diurese (urienvloed) : diuresis (produksie = van abnormaal baie urine)

diureties (uriendrywend) : diuretic (wat urienproduksie vermeerder)

divergeer : diverge (afwyk van 'n gegewe = rigting)

divergeer <cf konvergeer> (uiteenwyk, = uitsprei) : diverge (weglei van mekaar af; van een punt in = verskillende rigtings uitsprei)

divertikel : diverticulum (uitstulping deur = die wand van 'n kanaal of hol orgaan, bv derm of = blaas)

DM <kyk diabetes mellitus> : DM

DNA <kyk deoksiribonukle=EFensuur> : = DNA

DNS <kyk deoksiribonukle=EFensuur> : = DNA

dodelik <kyk fataal> : fatal

dogterchromosoom : daughter chromosome (die = naam wat gegee word aan die twee chromatiede wanneer dit gedurende anafase van mitose na die pole van die = sel beweeg)

dogtersel : daughter cell (een van twee selle = wat n seldeling van die moedersel gevorm word)

dokter <kyk geneesheer> : doctor

doligokraniaal : doligocranial ('n skedel = waarvan die breedte minder as 75% van die lengte is)

doligomorfies : doligomorphic (met 'n lang, = slank liggaamsbou)

dominant <cf resessief> (oorheersend) : = dominant (wat die oorhand het)

dominante geen <cf resessiewe geen> : = dominant gene ('n geen wat kenmerkende eienskappe in 'n = organisme teweegbring <fenotipe> ongeag of die = individu homosigoties of heterosigoties is)

dominante oorerwing <cf resessiewe = oorerwing> : dominant inheritance (oorerwing wat 'n sekere = eienskap in 'n organisme teweegbring <fenotipe> = ongeag of die individu homosigoties of heterosigoties = is)

donor <cf ontvanger> (skenker) : donor = (iemand wat bloed, weefsel of organe aan 'n ander = persoon skenk)

doof : deaf (kan nie hoor nie)

dooieruimte : dead space ('n ruimte in die = liggaam wat nie fisiologies benut word nie)

dooier (eiergeel) : yolk (bestaan uit = prote=EFen en vetkorrels wat as voedsel vir die ontwikkelende = embrio dien; voedingsbron van die ovum)

dooiersak : yolk sac ('n sak wat in die = binneste selmassa van die embrio ontwikkel en die = primitiewe derm vorm)

doolhof <kyk labirint> : labyrinth

dopamien : dopamine (hormoon wat deur die byniermedulla geproduseer word)

dopamien : dopamine ('n neuro-oordragstof en voorloper van noradrenalien)

dormant (latent, onaktief, rustend, = sluimerend) : dormant, latent, inactive (lewend, maar nie = aktief nie; met 'n baie lae metabolisme)

dorsaal <kyk ook lateraal 2e inskrywing/cf = ventraal> : dorsal (aan die bokant van 'n = spesifieke verwysingspunt)

dorsaal <kyk ook lateraal 2e inskrywing/cf = ventraal> : dorsal (mbt die rug of agterste = gedeelte van 'n orgaan <dieselfde as posterior in = menslike anatomie>)

dorsale horing <cf ventrale horing> : = dorsal horn (die agterste <posterior> arm van die = H-vormige grysstof van die rugmurg wat = sensoriese impulse gelei)

dorsale wortel <cf ventrale wortel> : = dorsal root (die sensoriese tak van 'n rugmurgsenuwee = waar dit by die rugmurg aansluit)

dorsalis : dorsalis (mbt die rugkant)

dorsifleksie : dorsiflexion (ekstensie van = die werwelkolom)

dorsifleksie : dorsiflexion (agtertoe = buiging, soos die opwaartse buiging van die hand of voet)

dorssug <kyk diabetes insipidus> : = diabetes insipidus

dorsum (rug) : dorsum, back (die rug van 'n = mens)

dorsum (rugkant) : dorsum (die bokant of = posterior oppervlak van 'n liggaamsdeel)

Down-sindroom (trisomie 21-sindroom, = mongolisme) : Down's syndrome, trisomy 21 syndrome, mongolism = ('n aangebore toestand wat die gevolg is van die teenwoordigheid van 'n derde chromosoom 21 in = alle selle <word gekenmerk deur verstandelike vertraging = met 'n mongoolagtige voorkoms>)

draadvormig <kyk filiform> : = filiform

draadvormige papil <kyk papilla = filiformis> : filiform papilla

draagtyd <kyk gestasie> : gestation

draer : carrier (in chromatografie is dit die = oplosmiddel wat deur die kolom, papier ens = beweeg)

draer : carrier ('n mens of dier wat siektes = oordra sonder om dit self te h=EA)

draermolekule : carrier molecule (die = molekule waaraan dit wat vervoer word, verbind is)

draerwerwel <kyk atlas> : atlas

drempel <kyk ook nierdrempel> : = threshold (graad van konsentrasie van 'n substans in die bloedplasma, waarbo dit deur die nier uitgeskei = word en waaronder dit nie uitgeskei word nie)

drempel (drempelwaarde) : threshold, = threshold value (die punt of waarde waar die stimulus net groot = genoeg is om 'n reaksie te ontlok)

drempelwaarde <kyk drempel 2e = inskrywing> : threshold value

driedimensioneel : three-dimensional (wat = drie dimensies het)

driekopspier <kyk triseps> : = triceps

driepootstaander (drievoet) : tripod ('n ysterstaander met drie pote waarop voorwerpe wat = in die laboratorium verhit moet word, geplaas word)

drieslipklep <kyk trikuspidale klep> : tricuspid valve

drietal : triad (enige groep = <verskynsel> wat in drie=EB voorkom)

drievoet <kyk driepootstaander> : = tripod

driewaardig <kyk trivalent> : = trivalent

drinkerswaansin <kyk delirium tremens> = : alcoholic paranoia

druiwesuiker <kyk dekstrose> : = dextrose

druk : pressure (krag wat per = eenheidsoppervlak uitgeoefen word)

drup (intraveneuse drup) : drip, intravenous = drip (apparaat vir die voortdurende druppelsgewyse = toediening van soutoplossing, plasma, bloed of enige ander oplossing wat intraveneus toegedien word)

drupper : dropper ('n bottel of pipet wat = vloeistof druppelsgewys uitlaat)

drywend : floating (wat vry beweeg)

dubbel : double (in pare)

dubbel (tweevoudig) : double, two-fold (wat = op twee maniere gebeur)

dubbel <kyk bin=EAr> : double

dubbelband <kyk ook enkelband> : double = bond ('n band wat tussen twee atome gevorm word = wanneer vier elektrone gedeel word in 'n kovalente = binding)

dubbelbasies <kyk dibasies> : = dibasic

dubbelvisie <kyk diplopie> : = diplopia

dubbelvormigheid <kyk dimorfisme> : dimorphism

ductus <kyk ook kanaal> (buis) : = ductus, duct, tube (kanaal van een deel van 'n orgaan na 'n = ander; 'n hol, silindriese struktuur)

ductus arteriosus (tussenslagaarbuis) : = ductus arteriosus (fetale verbinding tussen die aorta = en die pulmon=EAre arterie)

ductus cochlearis <kyk scala media> : = ductus cochlearis

ductus deferens (saadbuis, saadleier, = semenbuis, vas deferens) : ductus deferens, seminiferous tube, = vas deferens (buis wat sperme vanaf die epididimus = na die ejakulasiebuis vervoer; afvoerbuis van die = testis)

ductus ejaculatorius (ejakulasiebuis, = ejakulatoriese buis, spuitbuis) : ductus ejaculatorius, = ejaculation tube, ejaculatory tube (buis waarmee die semen = na die prostaaturetra vervoer word; deel van die = manlike geslagsbuis wat tydens sametrekking semen = uitwerp)

ductus endolymphaticus

(binnelimfbuis) : ductus endolymphaticus = (membraneuse kanaaltjie tussen die utrikulus en die sakkulus = van die binneoor)

ductus thoracicus (borslimfbuis, torakale = buis) : ductus thoracicus, thoracic duct (hooflimfvat = wat limf van die gedeelte van die liggaam onder die = diafragma en vanaf die linkerkant van die liggaam, bokant die = diafragma versamel)

ductus venosus : ductus venosus ('n fetale = bloedvat wat bloed vanaf die umbilikale vena na die vena = cava inferior vervoer)

duim <kyk polleks> : thumb

duiseligheid <kyk vertigo> : = dizziness

Duitse masels <kyk rubella> : German measles

dunderm <cf dikderm> : small intestine = (deel van die spysverteringskanaal tussen die maag en = die dikderm <dit bestaan uit die duodenum, = jejunum en ileum>)

duodenaal : duodenal (mbt die duodenum)

duodenale kliere <kyk

Brunner-kliere> : duodenal glands

duodenum (twaalfvingerderm) : duodenum = (eerste gedeelte van die dunderm waar dit by die maag = aansluit <ontvang sekresies van die lewer en = pankreas>)

duplikaat : duplicate (tweede eksemplaar; = presiese afskrif of kopie)

dupliseer (verdubbel) : duplicate (om 'n = duplikaat te vorm)

dura <kyk dura mater> : dura

dura mater <kyk ook aragno=EFed; meninges; = pia mater> (buiteharsingvlies, dura) : dura = mater, dura (taai buitenste

membraan wat die brein en rugmurg = omsluit)

duraal : dural (mbt die dura)

durale sinus : dural sinus ('n holte wat = veneuse bloed bevat en onder die twee lae van die dura = mater voorkom)

dwarsgaande kolon <kyk transversale = kolon> : transverse colon

dwarsgestreepte spier <kyk skeletspier> = : striated muscle

dwelmmiddel <kyk ook verdowingsmiddel 2e inskrywing> : dope, drug (term wat gebruik = word vir middels wat 'n narkotiese uitwerking het of wat gewoontevormend is)

dwerg : dwarf (individu wat buitengewoon = klein van gestalte is)

dwerggroei : dwarfism (toestand van abnormale = klein liggaamslengte agv 'n ondernormale afskeiding = van groeihormoon)

dy (bobeen) : thigh, upper leg (gedeelte = vanaf die knie tot by die heup)

dybeen <kyk femur> : = femur

 

 

E

 

Eberth-lyne : Eberth lines (die duidelike transversale tussenskot of skyf wat gevorm word = waar twee hartspierselle se punte bymekaarkom)

edeem : oedema (swelling agv ophoping van vog = in die weefsels)

edelgas : inert gas (gas wat heeltemal = onreaktief is aangesien die buitenste energievlak met = elektrone gevul is, bv helium)

EEG <kyk elektro-enkefalogram> : = EEG

eelt <kyk kallus> : callosity

eenheid : unit ('n enkele duidelik = onderskeibare voorwerp of deel daarvan)

eenheid : unit (verwysingstandaard)

eenkernig <kyk mononukle=EAr> : = mononuclear

eenlagige epiteel <kyk eenvoudige = epiteel> : simple epithelium

eensellig <cf meersellig> : unicellular = (organisme wat net uit een enkele sel = bestaan)

eenslagtig : unisexual (besit slegs organe en = kenmerke van een geslag, maw =F3f manlik =F3f = vroulik)

eenvormig <kyk homogeen> : = homogeneous

eenvoudige epiteel (eenlagige epiteel) : = simple epithelium (bestaan uit een laag selle)

eenvoudige fraktuur <cf gekompliseerde fraktuur> : simple fracture (fraktuur sonder = dat omliggende weefsel beskadig is)

eetsel <kyk fagosiet> : phagocyte

effektor : effector ('n spier, klier of ander = orgaan wat op senuweeprikkels reageer en dit omsit in = 'n motoriese aksie)

efferent <cf afferent> (wegvoerend) : = efferent, deferent (wat wegvoer vanaf 'n spesifieke verwysingspunt)

efferente neuron <cf afferente neuron> (motoriese neuron, motorneuron) : efferent = neuron, motor neuron (vervoer impulse vanaf die brein en = rugmurg na die effektor <spier of klier>)

egestie <cf ingestie> : egest (alles = wat 'n lewende organisme van ontslae raak, bv feses, = braaksel of uitskeidings)

eier <kyk ovum> : egg

eieralbumien : egg albumin (albumien in die = wit van die eier)

eiergeel <kyk dooier> : yolk

eierkiem : ovigerm (sel wat tot 'n ovum = ontwikkel of een voortbring)

eierl=EAend <kyk ovipaar> : = oviparous

eierleier <kyk Fallopius-buis> : = oviduct

eierlewendbarend <kyk ovovivipaar> : ovoviviparous

eierlitteken <kyk corpus albicans> : = corpus albicans

eiersel <kyk ovum> : egg cell

eierstok <kyk ovarium> : ovary

eiervormig <kyk ovaal> : ovoid

eierwit <kyk albumien> : albumin

eiland <kyk insula> : island

eilande van Langerhans <kyk = Langerhans-eilande> : islands of Langerhans

eilandselle : island cells (selle in die Langerhans-eilande)

eindharsings <kyk telenkefalon> : telencephalon

eindorgaan (endorgaan) : end organ = (murgskedelose eindvertakking van 'n senuweevesel in die = vellaag net onder die epidermis, wat 'n lae drempelwaarde = vir 'n bepaalde soort prikkel het)

eindplaat : end plate (vertakking by 'n neuromuskul=EAre aansluiting waar 'n motoriese = neuron by 'n skeletspiervesel aansluit)

eindproduk : end product (die finale of = afvalproduk van metaboliese of verteringsprosesse)

eindvoetjies (endvoetjies, sinaptiese = knoppies) : end feet, synaptic knobs (knopagtige verdikkings aan = die einde van ongemi=EBlineerde senuweevesels wat = teen die dendriete van 'n aangrensende senuweevesel = l=EA)

eiwit <kyk albumien> : albumin

ejakulaat : ejaculate (die semen wat tydens = 'n enkele ejakulasie uitgeskiet word)

ejakulasie <kyk ook emissie> : = ejaculation (skielike uitskiet van spermbevattende seminale vloeistof vanuit die manlike uretra)

ejakulasiebuis <kyk ductus = ejaculatorius> : ejaculation tube

ejakulatories : ejaculatory (wat skielik uitskiet)

ejakulatoriese buis <kyk ductus = ejaculatorius> : ejaculatory tube

ejakuleer : ejaculate (om skielik uit te = skiet)

ejeksie <kyk ook ekskresie 1e = inskrywing> : ejection (dit wat uitgewerp word)

ejeksie <kyk ook ekskresie 3e = inskrywing> (uitwerping) : ejection (die proses waardeur = stowwe uitgewerp word)

EKG <kyk elektrokardiogram> : ECG

ekkriene klier <kyk ook apokriene klier; endokriene klier; eksokriene klier> : eccrine = gland (kliere wat uit- of afskei, bv sweetkliere)

ekseem : eczema (akute of chroniese = inflammasie van die vel wat gekenmerk word deur die ontwikkeling = van letsels op die vel)

eksentries : excentric (nie op die mediane = lyn of in die middel nie)

eksergonies <cf endergonies> : = exergonic (tov 'n chemiese reaksie wat energie afgee of = vrylaat, soos die oksidasie van glukose tydens respirasie)

eksitasie (prikkeling, stimulasie) : = excitation, stimulation (aanwending van 'n prikkel wat deur = 'n toename in aktiwiteit gevolg word)

eksitatories : excitatory (wat 'n prikkel veroorsaak)

eksitatories (prikkelend, stimulerend) : = excitatory, stimulating (wat 'n verandering in die staat van = eksitasie veroorsaak)

eksitatoriese golf : excitatory wave = (golfagtige geleiding van 'n prikkel langs 'n senuwee of = spier)

eksitatoriese postsinaptiese potensiaal = (EPSP) : excitatory postsynaptic potential, EPSP = (gedeeltelike depolarisasie van 'n postsinaptiese = membraan)

eksiteerder : excitor (enige senuwee wat, as = dit geprikkel word, aktiwiteit teweegbring in di=82 = deel van die liggaam wat dit voorsien)

ekskreet (uitwerpsels) : excreta = (afvalmateriaal soos urien en feses)

ekskrement <kyk feses> : excrement

ekskresie <kyk ook ejeksie 1e = inskrywing> : excretion (stof wat vrygestel word)

ekskresie (uitskeiding) : excretion = (vrystelling van metaboliese afvalprodukte, bv CO2, H2O en stikstofbevattende verbindings)

ekskresie <kyk ook ejeksie 2e = inskrywing> (uitwerping) : excretion (vrystelling uit die = liggaam uit)

ekskreteer (uitwerp) : excrete (die = vrystelling van afvalmateriaal uit die liggaam)

ekskretories : excretory (mbt ekskresie)

ekso-ensiem : exoenzyme ('n ekstrasellul=EAre = ensiem; 'n ensiem wat buite die sel waarvandaan dit = afgeskei is, werk, bv pepsien, tripsien)

eksoftalmiese goiter <kyk = Graves-siekte> : exophthalmic goitre

eksoftalmos <kyk eksoftalmus> : exophthalmos

eksoftalmus (eksoftalmos) : exophthalmus, exophthalmos (abnormale uitpeuling van die = o=EB)

eksogamie : exogamy (heteroseksualiteit)

eksogamie : exogamy (bevrugting by protoso=EB = deur die konjugasie van elemente wat nie afkomstig is van = dieselfde sel nie)

eksogastries : exogastric (mbt die buitenste = lae van die maag)

eksogeen <cf endogeen 1e

inskrywing> : exogenous, exogenic (wat = buitekant die sel of organisme ontstaan)

eksogeen <cf endogeen 2e

inskrywing> : exogenous, exogenic (te wyte = aan uitwendige oorsake)

eksokardiaal <cf endokardiaal> : = exocardial (buite die hart)

eksokriene klier <kyk ook ekkriene = klier/cf endokriene klier> : exocrine gland (klier wat = sy sekreet deur buise vrystel, bv speeksel- en sweetkliere)

eksoplasma <kyk ektoplasma> : = exoplasm

eksositose : exocytosis (meganisme waardeur = stowwe vanuit die binnekant van die sel na die = ekstrasellul=EAre ruimte beweeg)

eksoskelet <cf endoskelet> (uitwendige = skelet) : exoskeleton (skelet wat buite om die liggaam = voorkom, bv di=82 by insekte)

eksosmose <cf endosmose> : exosmosis = (osmose na buite, wanneer water uit 'n sel deur 'n = differensieel deurlatende membraan beweeg)

eksostose (beenuitgroeisel) : exostosis ('n abnormale, goedaardige uitgroeisel op die beenoppervlak)

eksotermies <cf endotermies> : = exothermic (reaksie wat hitte vrystel)

eksperiment (proef) : experiment (spesiale waarnemings of toetse wat gedoen word om iets te = bevestig of te weerl=EA)

ekspirasie : expiration (dood)

ekspirasie <kyk ook respirasie 2e = inskrywing/cf inspirasie>

(uitaseming) : expiration, exhalation = (handeling om lug uit die longe te blaas)

ekspiratories : expiratory (mbt ekspirasie of = asemhaling)

ekspiratoriese reserwevolume : expiratory = reserve (die ekstra volume lug wat nog deur 'n maksimale = ekspiratoriese poging n gewone ekspirasie = uitgeasem kan word)

ekspireer : expire (om uit te asem)

ekspireer : expire (sterf)

eksponensieel : exponential (verandering in = funksie volgens die mag van getalle, bv kwadraat, derde = mag, eerder as numeries, twee maal, drie maal = ens)

ekspressiwiteit : expressivity (graad waarin = 'n dominante faktor by heterosigote tot uiting = kom)

ekstensie <cf fleksie> (strekking) : = extension (beweging waardeur die hoek tussen twee dele van = 'n gewrig groter gemaak word; strekking waardeur 'n = gebuigde ledemaat of liggaamsdeel reguit gemaak word)

ekstensor <cf fleksor> (strekspier) : = extensor (die spier wat 'n liggaamsdeel of ledemaat = verleng of laat strek, bv die triseps)

ekstern <cf intern 1e inskrywing> = (buite, uitwendig) : external (wat buite gele=EB is of = buite plaasvind; aan die buitekant)

ekstern <cf intern 2e inskrywing> = (buite) : external (weg van die middellyn)

eksterne respirasie <cf interne = respirasie> (asemhaling, uitwendige respirasie) : external respiration, breathing (gaswisseling tussen die organisme en die omgewing, maw tussen die longe = en die bloed)

eksteroreseptor <kyk eksteroseptor> : exteroreceptor

eksteroseptor <kyk ook meganoreseptor; proprioseptor/cf interoseptor> = (eksteroreseptor) : exteroceptor, exteroreceptor ('n sinsorgaan wat omgewingsveranderinge waarneem; reseptore wat op = prikkels wat van buite af op die liggaam inwerk, = reageer, bv tas, druk of klank)

ekstima : extima (buitenste laag van 'n bloedvatwand)

ekstorsie : extorsion (uitwendige rotasie van = 'n liggaamsdeel)

ekstraheer : extract (een of meer stowwe dmv = 'n oplosmiddel uit 'n mengsel van stowwe = isoleer)

ekstraheer : extract (uittreksel maak)

ekstrak : extract (die preparaat wat gemaak = word deur die uittreksel te konsentreer)

ekstramedull=EAr <cf intramedull=EAr> : = extramedullary (buite die medulla)

ekstranukle=EAr <cf intranukle=EAr> : = extranuclear (buite die kern van 'n sel)

ekstraperitoneaal <cf

intraperitoneaal> : extraperitoneal (wat = gele=EB is of plaasvind buite die peritoneale holte)

ekstrapiramidaal : extrapyramidal (buite die piramidale baanstelsel)

ekstrapiramidale stelsel : extrapyramidal = system (sentrale senuweebane wat in verband staan met spiertonus en impulse vanaf die serebrale = korteks na die rugmurg vervoer)

ekstraplasentaal <cf intraplasentaal> : = extraplacental (buite die plasenta)

ekstrarenaal <cf intrarenaal> : = extrarenal (buite of onafhanklik van die niere)

ekstrasellul=EAr <kyk ook = intersellul=EAr/cf intrasellul=EAr> : extracellular (wat buite = die sel, maar nog in die organisme voorkom)

ekstrasellul=EAre vloeistof <kyk ook = intersellul=EAre vloeistof/cf intrasellul=EAre vloeistof> : extracellular fluid (al die vloeistof wat buite = die selle gele=EB is, nl bloedplasma en = weefselvloeistof)

ekstrasistool : extrasystole (vervroegde hartkontraksie)

ekstravaskul=EAr <cf intravaskul=EAr> : = extravascular (buite 'n bloedvat)

ekstremiteit : extremity ('n arm of been)

ekstremiteit : extremity (einddeel van enige orgaan)

ekstrinsiek <cf intrinsiek 1e = inskrywing> (uitwendig) : extrinsic, external (wat buite 'n struktuur ontstaan of gele=EB is, maar tog 'n = uitwerking op die betrokke struktuur het, bv die spiere van = die oogbol)

eksudaat : exudate (ophoping van vog in 'n liggaamsholte of op die liggaamsoppervlak nadat = dit tydens inflammasie deur die wande van vate = uitgesyfer het)

eksudasie : exudation (uitgaan van sereuse = vloeistof en selle <hoofsaaklik leukosiete> deur die = onbeskadigde wande van kapill=EAre vate en = venules)

ektoblast <kyk ektoderm> : = ectoblast

ektoderm <kyk ook endoderm; mesoderm> (ektoblast, epiblast) : ectoderm, ectoblast, = epiblast (die buitenste laag selle in die embrio waaruit = die senuweestelsel, spesiale sinsorgane en sekere = endokriene organe ontwikkel)

ektodermaal <cf endodermaal>: = ectodermal (afkomstig van, of mbt die ektoderm)

ektomeer : ectomere (enigeen van die = blastomere wat deel het aan die vorming van die ektoderm)

ektoparasiet <cf endoparasiet> : = ectoparasite ('n organisme wat aan die buitekant van 'n ander = organisme lewe en voedsel vanaf die gasheer = verkry, bv 'n luis)

ektopie : ectopia (abnormale ligging of = verplasing van 'n orgaan)

ektopies <cf entopies> : ectopic (in 'n = abnormale posisie)

ektopiese hartslag : ectopic heartbeat = (wanneer die impuls wat die hart laat saamtrek buite die = SA-knoop, bv in die AV-knoop, ontstaan)

ektopiese ritme : ectopic rhythm (hartritme = wat sy oorsprong het in 'n bron buite die sinoatriale knoop)

ektopiese swangerskap : ectopic pregnancy (swangerskap wat buite die uterus ontwikkel)

ektoplasma <cf endoplasma> (eksoplasma) = : ectoplasm, exoplasm (die helder, jellieagtige, = buitenste gedeelte van die protoplasma; buitenste sitoplasmalaag)

ektosark : ectosarc (ektoplasma of buitenste = laag van 'n protoso=F6n)

ektoso=EFese parasiet : ectozoic parasite = (ektoparasiet van diere)

ektotoksemie : ectotoxaemia (toksemie wat = deur 'n stof van buite die liggaam veroorsaak word)

ektropies : ectropic (van buite na binne = gedraai)

ekwator (ewenaar) : equator (denkbeeldige = sirkel op die oppervlakte van 'n sfeer wat so is dat die = vlak van die sirkel deur die middelpunt van die sfeer = gaan)

ekwator van 'n sel (ewenaar van 'n sel) : = equator of a cell (grense van die vlak waardeur seldeling geskied)

ekwatoriaal : equatorial (mbt die ekwator of ewenaar)

ekwatoriale plaat : equatorial plate = (denkbeeldige middellyn waarop chromosome tydens metafase van seldeling gaan l=EA)

ekwatoriale verdeling : equatorial division = (mitose, met lengteverdeling van die chromosome)

ekwatoriale vlak van die oog : equatorial = plane of the eye (vlak wat die voorste en agterste = helftes van die oog van mekaar skei)

ekwilibrium <kyk balans 2e inskrywing> = : equilibrium

ekwilibrium <kyk ook gebalanseerd 2e inskrywing> (balans, ewewig) : equilibrium, = balance ('n toestand waarin geen spontane verandering = kan plaasvind nie)

ekwivalent (gelykwaardig) : equivalent (gelyk = in waarde aan 'n ander <moontlik sy plaasvervanger>)

elastien : elastin ('n belangrike prote=EFen = waaruit die geel elastiese vesels van bindweefsel = bestaan)

elasties : elastic (die vermo=EB van 'n stof = om weer na sy oorspronklike vorm en grootte terug te keer = nadat dit uitgerek is)

elasties : elastic (maklik rekbaar; = veerkragtig)

elastiese bindweefsel <kyk ook areol=EAre bindweefsel; veselagtige bindweefsel> (geel = elastiese bindweefsel) : elastic connective tissue, yellow = elastic connective tissue (bindweefsel met 'n = oorheersende hoeveelheid geel elastiese vesels wat voorkom in = dele waar stewigheid, maar tog 'n mate van = buigsaamheid vereis word, bv ligamente wat werwels = aanmekaarhou)

elastiese kraakbeen : elastic cartilage = (kraakbeen waarin die selle deur elastiese vesels omring = word)

elastisiteit <kyk ook plastisiteit> (rekbaarheid, veerkragtigheid) : elasticity (die = vermo=EB om uit te rek en weer na die oorspronklike = toestand terug te keer)

elefantiase : elephantiasis (siekte gekenmerk = deur geweldige opswelling van sekere = liggaamsdele)

elektriese deurwarming <kyk diatermie> = : diathermy

elektro-enkefalogram (elektro-ensefalogram, = EEG) : electroencephalogram, EEG (grafiese registrasie = van elektriese strome wat tydens aktiwiteit in die breinkorteks ontwikkel)

elektro-ensefalogram <kyk = elektro-enkefalogram> : electroencephalogram

elektrode : electrode (metaalplaatjie of = -draad wat dien as geleier vir 'n elektriese stroom in of = uit liggame of vloeistowwe)

elektroforese : electrophoresis (proses wat = gebruik word om chemiese stowwe van mekaar te skei = <werk op die beginsel van die beweging van elektries = gelaaide partikels in oplossing>)

elektrokardiograaf : electrocardiograph = (toestel wat elektriese veranderinge geassosieer met die = aktiwiteit van die hart registreer)

elektrokardiogram <kyk ook kardiogram; = P-golf; PR-segment; Q-golf; QRS-kompleks; R-golf; = T-golf; U-golf> (EKG) : electrocardiogram, ECG = (grafiese rekord van die veranderinge in elektriese = potensiaal wat met die kontraksie van hartspiere = gepaardgaan)

elektrokusie : electrocution (dood deur = elektriese skok)

elektroliet : electrolyte (enige stof wat in = 'n vloeistof <water> dissosieer in positiewe = en negatiewe ione, waardeur die oplossing die = vermo=EB verkry om 'n elektriese stroom te gelei)

elektrolietbalans : electrolyte balance = (toestand wat bestaan wanneer die hoeveelheid elektroliete wat = die liggaam binnekom gelyk is aan die hoeveelheid = wat dit verlaat)

elektrolise : electrolysis (afbreking van = chemiese stowwe, of sekere liggaamsweefsels, deur 'n = elektriese stroom daardeur te stuur)

elektromagneties : electromagnetic (mbt yster = wat tydelik deur 'n elektriese stroom tot 'n magneet = gemaak word)

elektromiogram (EMG) : electromyogram, EMG = (grafiese weergawe van die aksiepotensiaal van 'n = spier)

elektron <kyk ook neutron; proton> : = electron ('n klein, negatief gelaaide deeltjie wat om die = kern van die atoom beweeg)

elektronegatief <cf elektropositief>: electronegative (elektries negatief gelaai)

elektronegatief <cf elektropositief> : electronegative (geneig om tydens elektrolise na = die anode te beweeg)

elektronies : electronic (mbt elektrone)

elektronmikroskoop <kyk ook aftaselektronmikroskoop; transmissie-elektronmikroskoop> : electron = microscope (tipe mikroskoop wat in plaas van lig, elektrone = in 'n ontladingsbuis vir die beeldvorming gebruik en = gevolglik deeltjies selfs tot op 0,1 nm kan waarneem)

elektropositief <cf elektronegatief> : electropositive (elektries positief gelaai)

elektropositief <cf elektronegatief> : electropositive (geneig om tydens elektrolise na = die katode te beweeg)

elektrostaties : electrostatic (mbt statiese elektrisiteit)

elektroterm : electrotherm (toestel wat hitte = ontwikkel vir die verligting van pyn deur die = aanwending van elektrisiteit op die vel)

elektrovalente binding <kyk ioniese = binding> : electrovalent bond

element : element (suiwer materie wat nie = deur chemiese metodes na eenvoudiger eenhede = afgebreek kan word nie)

element : element (toestel waarin hitte deur elektrisiteit ontwikkel)

element=EAr <kyk fundamenteel 3e = inskrywing> : elementary

elevasie : elevation (om op te lig)

elevasie : elevation (verhewendheid)

elimineer (uitskakel) : eliminate (om te = verwyder, bv afvalprodukte vanuit die liggaam; uitskei)

ellepyp <kyk ulna> : ulna

ellipso=EFed : ellipsoid (ovaalvormig)

elmboog : elbow (buitenste kromming van die = gewrig tussen die bo- en die voorarm)

emalje (tandglasuur) : enamel (wit, = glasagtige, baie harde stof wat die dentien <tandbeen> van = die tandkroon bedek en beskerm)

Embden-Meyerhof-pad : Embden-Meyerhof path = ('n reeks ensimatiese reaksies in die ana=EBrobiese = glukolitiese pad waardeur glukose <veral in spierweefsel> = in melksuur omgeskakel word <di=82 reaksie stel = energie in die vorm van ATP vry>)

embolisme <kyk ook embolus> : embolism = ('n obstruksie in die bloedstroom wat veroorsaak = word deur enige vreemde partikel, soos 'n bloedklont of = gasborrel, wat in die bloed sirkuleer; afsluiting van 'n = arterie, vena of limfvat deur 'n vreemde partikel)

embolus <kyk ook embolisme> : embolus = ('n vreemde partikel wat obstruksie van die = bloedstroom veroorsaak)

embrio <kyk ook fetus> : embryo (die = vroe=EB stadium van ontwikkeling van 'n lewende = organisme <by die mens verwys dit na die eerste twee maande = van ontwikkeling>)

embriogenese : embryogenesis (oorsprong en ontwikkeling van die embrio)

embriologie : embryology (studie van die = ontwikkeling van embrio's)

embrioloog : embryologist (deskundige op die = gebied van embriologie)

embrionaal (embrionies) : embryonal, = embryonic (mbt die embrio)

embrionies <kyk embrionaal> : = embryonic

emesis <kyk vomering> : emesis

emfiseem : emphysema ('n chroniese toestand = wat gekenmerk word deur 'n verlies van = longelastisiteit, kollaps van die terminale brongioli en produksie = van dik, taai mukus <slym>)

emfiseem : emphysema (enige abnormale = uitsetting van weefsel deur lug of ander gas)

EMG <kyk elektromiogram> : EMG

eminensie (verhewendheid) : eminence, = eminentia (deel van 'n orgaan wat uitsteek, veral gebruik tov = bene)

emissie : emission (uitstraling van lig- of hittegolwe)

emissie <kyk ook ejakulasie> : emission = ('n uitskeiding, veral 'n onwillekeurige uitskeiding = van semen tydens slaap)

emmetropie : emmetropia (die normale ligbrekingstoestand van die oog)

emmetropies : emmetropic (die oog is normaal = wat betref ligbrekingsvermo=EB en akkommodasie)

emosie : emotion (die affektiewe deel van die = bewussyn)

emosie : emotion (gemoedstoestand)

emosioneel : emotional (ontvanklik vir gemoedsaandoenings)

emosioneel : emotional (wat emosie = openbaar)

empieem : empyema (versameling van etter in = 'n liggaamsholte, bv in die borskasholte)

empiries : empiric, empirical (gebaseer op = werklike ondervinding, sonder enige wetenskaplike = grondslag)

emulgeer <kyk emulsifiseer> : = emulsify

emulgering <kyk emulsifisering> : emulsification

emulsie <kyk ook dispersie 2e = inskrywing> (skudmengsel) : emulsion (verbinding van water = met olieagtige stowwe; suspensie van 'n vloeistof = wat in 'n ander vloeistof versprei is in die vorm van = mikroskopies klein druppeltjies)

emulsifiseer (emulgeer) : emulsify ('n = emulsie vorm)

emulsifisering (emulgering) : emulsification = (proses waardeur vette in klein vetdruppeltjies = opgebreek word <gewoonlik deur galsoute>)

enartrose (bal-en-potjie-gewrig, = koe=EBlgewrig) : enarthrosis, ball-and-socket joint, socket joint = (gewrig wat beweging in alle rigtings toelaat, bv die heupgewrig)

enchondraal (endochondraal) : enchondral, endochondral (wat in kraakbeen gele=EB is of in = kraakbeen ontstaan)

enchondrose : enchondrosis (enige = kraakbeenagtige uitgroeisel of tumor)

endelderm <kyk rektum> : rectum

endemies : endemic (wat deel is van, of = gebonde is aan, 'n streek)

endergonies <cf eksergonies> : = endergonic (tov 'n chemiese reaksie waar energie benodig of = opgeneem word)

endermaties (endermies) : endermatic, = endermic (aanwending of uitwerking op die vel)

endermaties (endermies) : endermatic, = endermic (gele=EB binne-in die vel)

endermies <kyk endermaties> : = endermic

enderon : enderon (diepere deel van die vel = onder die epidermis)

endlob <kyk oksipitale lob> : end = lobe

endobioties : endobiotic (wat parasities in = die weefsel van die gasheer lewe)

endochondraal <kyk enchondraal> : endochondral

endoderm <kyk ook ektoderm; mesoderm> (entoderm) : endoderm, entoderm (binneste van = die drie kiemlae wat verantwoordelik is om sekere = embrioniese dele te vorm)

endodermaal <cf ektodermaal> : = endodermal (afkomstig van, of mbt die endoderm)

endogeen <cf eksogeen 1e

inskrywing> : endogenous, endogenic (wat = binne 'n organisme ontstaan)

endogeen <cf eksogeen 2e

inskrywing> : endogenous, endogenic (wat = weens inwendige oorsake ontstaan)

endoglobul=EAr : endoglobular (gele=EB in die = bloedliggaampie)

endokardiaal <cf eksokardiaal> : = endocardial (gele=EB in die hart)

endokardium <cf perikardium> : = endocardium (heel binneste epiteellaag wat die hart = uitvoer)

endokorpuskul=EAr : endocorpuscular = (ingesluit in 'n liggaampie)

endokraniaal : endocranial (ingesluit in die skedel)

endokranium : endocranium (binneste oppervlak = van die skedel; dura mater van die brein)

endokrien : endocrine, endocrinal, endocrinic = (inwendig sekreterend)

endokrien : endocrine, endocrinal, endocrinic = (wat op die buislose of endokriene kliere betrekking = het)

endokriene klier <kyk ook ekkriene = klier/cf eksokriene klier> (buislose klier) : = endocrine gland, ductless gland ('n klier wat nie 'n buis het nie = en sy sekreet <hormone> direk in die bloed of liggaamsvloeistof vrystel)

endokrinologie : endocrinology (die vak of = wetenskap wat van die endokriene kliere en hulle funksies = 'n studie maak)

endolimf <kyk ook perilimf> : endolymph = (vloeistof in die membraanlabirint van die = inwendige oor)

endolimfaties : endolymphatic (wat betrekking = het op beide die buise van die oorlabirint en = limfvate)

endolise : endolysis (opbreking van die = sitoplasma van 'n sel)

endolisien : endolysin (stof wat in selle = aangetref word wat direk op bakterie=EB inwerk en dit = doodmaak)

endometriaal : endometrial (mbt die = endometrium)

endometrium : endometrium (klierryke = slymvlieslaag wat die uterus aan die binnekant uitvoer)

endomisium <kyk ook epimisium; = perimisium> : endomysium (dun bindweefsel wat individuele = spiervesels omring en dit in bondels skei)

endoneuraal : endoneural (mbt die binnekant = van 'n senuwee)

endoneurium <kyk ook epineurium; = perineurium> : endoneurium (dun bindweefsel wat individuele = senuvesels omring en dit in bondels skei)

endoparasiet <cf ektoparasiet> : = endoparasite (parasiet wat binne-in sy gasheer lewe, bv 'n lintwurm)

endoplasma <cf ektoplasma> (entoplasma) = : endoplasm, entoplasm (die sentrale gedeelte van = die sitoplasma van 'n sel wat die meeste = selorganelle bevat)

endoplasmiese retikulum (ER) : endoplasmic = reticulum, ER ('n membraanagtige netwerk van fyn buisies en = vesikels wat die sitoplasma van die sel = deurkruis en s=F3 verskillende dele van die sel met mekaar = verbind)

endorgaan <kyk eindorgaan> : end = organ

endosekretories : endosecretory (mbt = inwendige of hormonale afskeidings)

endosellul=EAr <kyk intrasellul=EAr> : endocellular

endosiet (entosiet) : endocyte, entocyte = (enige vreemde stof wat in 'n sel aangetref word)

endoskelet <cf eksoskelet> = (binneskelet) : endoskeleton (inwendige geraamte bestaande uit = been en kraakbeen)

endoskoop : endoscope (instrument vir die = visuele ondersoek van 'n hol orgaan)

endosmose <cf eksosmose> : endosmosis = (osmose van buite na binne, wanneer water in 'n sel = inbeweeg deur 'n differensieel deurlatende membraan)

endoso=EFese parasiet : endozoic parasite = (organisme wat in die dermlumen lewe)

endosteaal : endosteal (mbt die = endosteum)

endosteum <cf periosteum> = (murgholtevlies) : endosteum (membraan wat die murgholte van bene uitvoer)

endoteel <kyk ook epiteel> : = endothelium (enkele laag epiteelselle wat die binneste = voering van die bloedvate, limfvate en hart uitmaak)

endotermies <cf eksotermies> : = endothermic (enige reaksie waarby hitte of energie uit die omringende medium geneem word)

endotermies <cf eksotermies> : = endothermic (vereis energie vir die chemiese reaksie)

endvoetjies <kyk eindvoetjies> : = end-feet

enema (klisma) : enema, clysma (rektale = toediening van 'n vloeistof)

energie : energy (die vermo=EB

om werk te verrig)

energiekonservasie : energy conservation = (opvatting dat energie nie geskep of vernietig kan word = nie, maar slegs van een vorm na 'n ander verander)

energieomset : energy output (die hoeveelheid = energie wat beskikbaar is om arbeid <werk> te kan verrig)

energievlak : energy level (vasgestelde baan = of vlak met 'n bepaalde, kenmerkende energie-inhoud = waarin 'n elektron rondom die atoomkern beweeg; verwys na = die orbitale waarin elektrone rondom die atoomkern beweeg)

enervasie (ontsenu=EFng) : enervation = (verwydering van die senuweevoorsiening van 'n orgaan of = streek)

Engelse sout <kyk magnesiumsulfaat> : = Epsom salts

enkefalies : encephalic (mbt die brein)

enkefalograaf : encephalograph (instrument = vir die registrasie van breingolwe)

enkefalografie : encephalography = (r=F6ntgenondersoek van die brein nadat 'n hoeveelheid van die serebrospinale vloeistof met lug vervang is)

enkefalogram : encephalogram (r=F6ntgenfoto = gemaak tydens enkefalografie)

enkefalon (brein, harsings) : encephalon, = brain (gedeelte van die sentrale senuweestelsel wat in = die kranium gele=EB is en uit serebrum, serebellum, = pons en medulla bestaan)

enkel : ankle (gewrig tussen die voet en die been)

enkel : single (een; nie dubbel nie)

enkelband <kyk ook dubbelband> : single = bond ('n band wat tussen twee atome gevorm word = wanneer twee elektrone gedeel word in 'n kovalente = binding)

enkelsuiker <kyk monosakkaried> : = simple sugar

enolase : enolase (ensiem betrokke by oa die Embden-Meyerhof-pad)

ensefal- <kyk enkefal-> : encephal-

ensiem : enzyme ('n organiese katalisator wat = die tempo van 'n chemiese reaksie verander sonder om = self te verander)

ensimaties : enzymatic (dmv 'n ensiem)

ensisteer : encyst (met 'n harde = selfbeskermende omhulsel <kapsel of sist> omhul)

ent <kyk vaksineer> : inoculate

entad : entad (van buite na binne; na 'n middelpunt)

enteraal : enteral (deur, of dmv die = intestinale kanaal)

enteries (ingewands-, intestinaal) : enteric, = intestinal (mbt die spysverteringskanaal of ingewande)

enterogastroon : enterogastrone ('n hormoon = wat deur die slymvlies van die duodenum vrygestel word = wanneer vet in die spysbry daar aankom <dit het = inhibisie van maagsapsekresie en maagmotiliteit tot = gevolg>)

enterogeen : enterogenous (ontstaan in die ingewande)

enterograaf : enterograph (instrument vir die = registrasie van dermbewegings)

enterogram : enterogram (grafiese = voorstelling van ingewandsbewegings)

enterohepatiese sirkulasie : enterohepatic circulation (beweging waardeur die bestanddele = van gal in die dunderm weer terug na die lewer = beweeg)

enterokinase : enterokinase ('n proteolitiese = ensiem in die dermsap wat onaktiewe tripsinogeen na = aktiewe tripsien verander)

enteron (dermholte) : enteron (die dunderm, spysverteringskanaal of maagdermkanaal)

enteroseel <kyk abdominale holte> : enterocoele

enteroso=F6n : enterozoon (enige dierlike = parasiet in die dermkanaal)

enterovirus : enterovirus (enige virus wat = die liggaam deur die spysverteringskanaal binnekom, = daarin vermeerder en dan <gewoonlik> die sentrale = senustelsel binnedring, bv die poliovirus)

enting <kyk vaksinering> : = vaccination

ento-ektad : entoectad (van binne na = buite)

entoderm <kyk endoderm> : entoderm

entopies <cf ektopies> : entopic (wat = op die gewone <normale> plek voorkom)

entoplasma <kyk endoplasma> : = entoplasm

entopties : entoptic (mbt die binnekant van = die oog)

entosiet <kyk endosiet> : entocyte

entoties : entotic (mbt die inwendige = oor)

entropie : entropy (daardie deel van die = energie wat in 'n sel gevorm word wat nie vir uitwendige = arbeid beskikbaar is nie)

entstof <kyk vaksien> : vaccine

eosien : eosin ('n rooskleurige, suur = kleurstof wat vir die kleur van selle en weefsels in = histologie gebruik word)

eosinofiel <kyk ook asidofiel 2e = inskrywing> : eosinophil (selle, weefsels of histologiese = strukture wat rooi kleur met eosien)

eosinofiel <kyk ook granulosiet> : = eosinophil (witbloedliggaampies met 'n tweelobbige selkern = en 'n besonder korrelrige sitoplasma, wat rooi kleur = met suur kleurstowwe)

eosinofilie : eosinophilia (siektetoestand = wat gekenmerk word deur 'n abnormale toename in die = getal eosinofiele in die sirkulerende bloed)

eosinofilie : eosinophilia (eienskap van = maklik kleur met eosien; eosienliewend)

eosinopenie : eosinopenia (vermindering in = die normale aantal eosinofiele in die bloed)

ependiem : ependyma (membraan van = neurogliaselle wat die breinventrikels en die sentrale kanaal van = die rugmurg uitvoer)

epiblast <kyk ektoderm> : epiblast

epichordaal : epichordal (dorsaal = <bokant> van die chorda dorsalis)

epichorion : epichorion (deel van die = uterusslymvlies wat die bevrugte ovum omsluit)

epidemies : epidemic (gebruik tov = aansteeklike siektes wat binne 'n kort rukkie oor 'n wye = gebied versprei, of wat groot getalle mense of diere = gelyktydig aantas)

epidemiologie : epidemiology (vertakking van = die wetenskap wat handel oor epidemies)

epidermaal (epidermies) : epidermal, = epidermic (mbt die epidermis)

epidermis <kyk ook dermis> (opperhuid) = : epidermis (buitenste epiteellaag van die vel = <bevat geen bloedvate nie>)

epididimaal : epididymal (mbt die = epididimus)

epididimus (bytestis) : epididymis (lang, = gekronkelde buisie wat bo, aan die agterkant van die testis = gele=EB is en waar sperme tydelik gestoor word, totdat dit = na die vas deferens vervoer word)

epiduraal : epidural (gele=EB op of oor die = dura mater)

epidurale ruimte : epidural space (die ruimte = tussen die dura mater van die rugmurg en die been van = die rugmurgkanaal)

epifarinks <kyk nasofarinks> : = epipharynx

epifiet : epiphyte (plant wat op ander plante = groei)

epifiet : epiphyte (plantparasiet wat op die liggaamsoppervlakte groei)

epifise <kyk ook diafise> (skagpunt) : epiphysis (kop van 'n langbeen <wat aan die = skag vas is>)

epifise <kyk pineaalklier> : = epiphysis

epifisiale kraakbeen : epiphysial cartilage (kraakbeenplaat tussen die epifise en die = metafise van 'n langbeen)

epifisiale lyn : epiphysial line (strokie = onverbeende kraakbeen tussen die epifise en die diafise van = 'n langbeen)

epifisiale plaat <kyk epifisiale skyf> = : epiphysial plate

epifisiale skyf (epifisiale plaat) : = epiphysial disc, epiphysial plate (kraakbeenlaag <hialiene kraakbeen> wat by die aansluiting tussen die = diafise en epifise van 'n langbeen voorkom en as 'n = groeistreek funksioneer)

epigastries : epigastric (mbt die = epigastrium)

epigastrium : epigastrium (boonste middelste = deel van die buik; krop van die maag)

epiglottis (strotklep) : epiglottis = (elastiese kraakbeenklep wat die opening van die lugpyp = gedurende die slukproses sluit; klep wat die larinks = bedek)

epikardiaal : epicardial (mbt die epikardium; = mbt die epikardie)

epikardie : epicardia (deel van die esofagus = wat vanaf die diafragma tot by die maag strek)

epikardium : epicardium (die buitenste laag = van die hartwand wat die miokardium omsluit <dit is = 'n sereuse membraan wat die binneste laag van die = sereuse perikardium vorm>)

epikondiel (gewrigsknobbel) : epicondyle ('n = benige uitsteeksel wat bo 'n kondiel gele=EB is)

epikostaal : epicostal (gele=EB op 'n = rib)

epikranium : epicranium (strukture wat die = kranium bedek)

epilepsie (vallende siekte) : epilepsy = (kliniese toestand wat gekenmerk word deur 'n skielike = disritmie van die brein, en wat gepaard gaan met = bewussynsverlies en gelokaliseerde of algemene konvulsies)

epilepties : epileptic (mbt epilepsie)

epileptikus : epileptic (iemand wat aan = epilepsie ly)

epimisium <kyk ook endomisium; = perimisium> (spiervlies) : epimysium (veselagtige = bindweefsel wat 'n groep spierbondels omring)

epinefrien <kyk adrenalien> : = epinephrine

epinefros <kyk bynier> : epinephros

epineurium <kyk ook endoneurium, = perineurium> (senuskede) : epineurium (bindweefsel wat 'n = groep senuweebondels omring)

episeel : epicoele (voorste gedeelte van die = vierde breinventrikel)

episioragie : episiorrhagy (bloeding uit die vulva)

episternaal : episternal (bokant die = sternum)

epitalamies : epithalamic (gele=EB op die = talamus)

epiteel <kyk ook endoteel> (dekweefsel) = : epithelium (weefsel wat die oppervlak van die = liggaam bedek en alle inwendige gange en ruimtes van die = liggaam uitvoer <bv eenvoudige epiteel, kubusepiteel, = meerlagige epiteel, oorgangsepiteel, = plaveiselepiteel, silinderepiteel en wimperepiteel>)

epiteliaal : epithelial (mbt of bestaande uit = epiteel)

epitelisasie : epithelisation (groei van = epiteel oor rou oppervlaktes)

epitoop (antigeenbepaler, = antigeendeterminant) : epitope, antigen determinant, antigenic = determinant ('n spesiale punt op die oppervlak van 'n antigeen = waar 'n antiliggaam bind; groep aminosure op die antigeenoppervlak wat die aktiewe bindplek = bepaal)

Epsom-sout <kyk magnesiumsulfaat> : = Epsom salts

EPSP <kyk eksitatoriese postsinaptiese potensiaal> : EPSP

ER <kyk endoplasmiese retikulum> : = ER

ereksie : erection (kom byvoorbeeld by die = penis voor wat styf word en regop staan as dit met bloed = gevul word)

erektiel : erectile (in staat om ereksie te ondergaan)

erektiele weefsel : erectile tissue = (sponsagtige weefsel wat, as dit met bloed gevul word, die liggaamsdeel laat styf word en regop staan)

erektor : erector (spier wat 'n bepaalde deel = regop hou of ereksie teweegbring)

erepsien <kyk ook peptidase> : erepsin = (ensiem <peptidase> in die dunderm wat = polipeptiede en peptone in aminosure verander)

erflik : hereditary (wat vanaf die ouer na = die afstammeling oorgedra word)

erflik : heritable (wat oorge=EBrf kan = word)

erflikheid (oorerflikheid) : heredity (totaal = van alle liggaamlike of geestelike eienskappe wat = van die voorganger na die afstammeling = <nakomelinge> deur 'n gameet oorgedra word)

erflikheidsleer <kyk genetika> : = genetics

erg : erg (verouderde eenheid van arbeid)

ergograaf : ergograph (toestel wat die = werkverrigting van spiere tydens aktiwiteit grafies = registreer)

ergogram : ergogram (grafiese rekord van spierarbeid)

ergometer <kyk ook dinamometer> = (werkmeter) : ergometer ('n instrument waarmee die = werkverrigting van 'n spier <of spiere> oor 'n vasgestelde = tydperk gemeet word)

ergonomie : ergonomics (wetenskap wat = anatomie, fisiologie, psigologie en meganiese beginsels betreffende die doeltreffende gebruik van = menslike energie behels; studie van die mens mbt sy werk = en werkomgewing)

ergosterol : ergosterol (sterolverbinding wat = mbv ultravioletstrale omgebou word tot vitamien = D)

eriometer : eriometer (instrument vir die = bepaling van die deursnee van rooibloedselle)

eritroblast : erythroblast ('n primitiewe sel = in die beenmurg wat rooibloedselle produseer)

eritroblastose : erythroblastosis = (aanwesigheid van rooibloedliggaampies met kerne in die = sirkulerende bloed)

eritrofagie : erythrophagia (fagositiese = vernietiging van rooibloedliggaampies)

eritrofiel : erythrophile (sel wat maklik = rooi gekleur word)

eritrogeen : erythrogenic (wat rooibloedselle = produseer)

eritrogeen : erythrogenic (wat 'n = gewaarwording van rooi tot gevolg het)

eritrogenese <kyk

eritropoi=EBse> : erythrogenesis

eritroklasie : erythroclasis (verbreking van rooibloedselle)

eritron : erythron (rooibloedliggaampies en = hul voorlopers met al die organe wat te doen het met = hulle produksie, gesien as een funksionele = eenheid)

eritroparasiet : erythroparasite (parasiet = wat in rooibloedliggaampies voorkom)

eritropenie : erythropenia (te min rooibloedliggaampies)

eritropoi=EBse (eritrogenese) : = erythropoiesis, erythrogenesis (die produksie of vorming van rooibloedliggaampies <eritrosiete> deur = die rooibeenmurg)

eritropoi=EBtien : erythropoietin ('n hormoon = wat hoofsaaklik deur die niere vrygestel word en eritropoi=EBse stimuleer)

eritropsien <kyk rodopsien> : = erythropsin

eritrosiet <kyk ook leukosiet; = trombosiet> (rooibloedliggaampie, rooibloedsel, RBS) : = erythrocyte, red blood corpuscle, red blood cell, RBC (klein, = kernlose, bikonkawe skyfie wat in die = bloedplasma dryf <besit hemoglobien wat die suurstofdraer = is>)

eritrositemie <kyk polisitemie> : erythrocythaemia

Erlenmeyer-fles : Erlenmeyer flask (koniese = glasfles wat algemeen in die laboratorium gebruik = word)

erodeer : erode (vernietig oppervlakkige = weefsel)

erodeermiddel : erodent (stof wat weefsel wegvreet)

erosie : erosion (wegvreting of verwering van = 'n oppervlak deur fisiese of chemiese prosesse, = moontlik agv inflammasie, besering of ander oorsake)

erosief : erosive (wat erosie = teweegbring)

eroties : erotic (wat op die liefdes- of = geslagslewe betrekking het)

ertjievormig : pisiform (klein, ronde = voorwerp)

erupsie : eruption (te voorskyn kom, soos bv = 'n letsel of uitslag wat op die vel verskyn; = sigbaar word)

erythroblastosis foetalis (fetale = eritroblastose) : erythroblastosis foetalis (hemolitiese anemie in = 'n pasgeborene of fetus agv vernietiging van die = baba se rooibloedselle deur faktore teenwoordig in die = moeder se serum <gewoonlik die gevolg van onverenigbare = Rh-bloedgroepe tussen die moeder en die = baba>)

eskar : eschar (dro=EB afskotweefsel = <debris> wat gevorm word n brandwonde, bevriesing of = inwerking van bytstowwe)

esofageaal : esophageal, oesophageal (mbt die = esofagus)

esofagofarinks : esophagopharynx, = oesophagopharynx (distale gedeelte van die farinks)

esofagus <kyk ook sluk n. 1e = inskrywing> (oesofagus, slukderm) : esophagus, oesophagus, = gullet (buisvormige gedeelte van die = spysverteringskanaal wat vanaf die farinks tot die maag strek)

esotropie : esotropia (binnewaartse = oogdraaiing; binnewaartse skeelheid)

essensieel : essential (absoluut = noodsaaklik)

essensieel : essential (wat aan 'n voorwerp = sy bepaalde eienskappe gee)

essensieel : essential (wesentlik)

essensi=EBle aminosuur : essential amino acid = ('n aminosuur wat benodig word vir prote=EFensintese = in die liggaam, maar nie self deur die liggaam = vervaardig kan word nie, en dus deur die dieet ingeneem moet = word)

essensi=EBle vetsuur : essential fatty acid = ('n vetsuur wat benodig word vir 'n gesonde liggaam, maar = wat nie self deur die liggaam vervaardig kan word nie en = dus deur die dieet ingeneem moet word)

ester : ester (enige verbinding wat gevorm = word van 'n alkohol en 'n suur deur die verlies van 'n = molekule water)

esterase : esterase (ensiem wat die hidrolise = van 'n ester tot sy alkohol en suur kataliseer)

esterbinding : ester bond, ester linkage (die = binding tussen 'n alkohol en 'n suur, bv di=82 tussen = gliserol en die vetsure)

esterifikasie : esterification (ombou van 'n = suur tot 'n ester)

estesie <kyk ook persepsie; sensasie> : = aesthesia (waarneming of gevoel)

esteties : aesthetic (mbt verstandelike = waarneming van sensasie)

estiologie : aestiology (wetenskap van = waarneming of sensasie)

estradiol : estradiol, oestradiol ('n = vroulike geslagshormoon wat veral in die Graaf-follikels = gevorm word)

estrogeen <cf androgeen 1e inskrywing> (oestrogeen) : estrogen, oestrogen (vroulike geslagshormone)

estrogeen <cf androgeen 2e inskrywing> (oestrogeen) : estrogen, oestrogen (enige stof = wat verantwoordelik is vir die ontwikkeling, = instandhouding of funksionering van vroulike = geslagskenmerke)

etaan <kyk ook dimetiel> (C2H6) : = ethane, C2H6 (versadigde koolwaterstof wat kleurloos en = reukloos is en 'n plofbare mengsel met lug vorm)

etanol <kyk ook alkohol> (C2H5OH, = etielalkohol) : ethanol, C2H5OH, ethyl alcohol (gewone alkohol = wat gevorm word deur suikerfermentasie)

eteen (C2H4, etileen) : ethene, C2H4, = ethylene ('n onversadigde koolwaterstof wat aan die alkane behoort)

eter : ether (organiese verbinding met die = groep -C-O-C-)

eter (di=EBtieleter) : ether, diethyl ether = (vlugtige, lig ontvlambare vloeistof wat as = verdowingsmiddel gebruik word)

etiel (C2H5-) : ethyl, C2H5-(monovalente radikaal)

etielalkohol <kyk etanol> : ethyl = alcohol

etileen <kyk eteen> : ethylene

etmo=EFdaal <kyk etmo=EFed> : = ethmoidal

etmo=EFed (etmo=EFdaal) : ethmoid, ethmoidal = (mbt die sifbeen)

etmo=EFedbeen (sifbeen) : ethmoid bone ('n = been in die vloer van die kranium wat deel van die neusholte = en oogkas uitmaak)

etter : pus, ichor (stof afgeskei deur 'n = verswering wat uit selle, bakterie=EB en afgebreekte = weefsel bestaan)

etyn (asetileen, C2H2) : ethyne, acetylene, = C2H2 ('n onversadigde koolwaterstof wat aan die alkyne behoort)

euforie : euphoria ('n oordrewe of abnormale = sensasie van fisiese en geestelike welsyn wat nie op die = waarheid of realiteit gegrond is nie <gewoonlik agv = organiese of geestelike wanbalans, of agv verdowingsmiddels>)

euforie (welsynsgevoel) : euphoria (gevoel = van welbehae of gelukkige selftevredenheid)

eukapnie : eucapnia (toestand waar die koolstofdioksiedkonsentrasie in die bloed = normaal is)

eupnee <kyk ook tagipnee> : eupnoea = (normale rustige asemhaling)

euritermies : eurythermic (verwys na = bakterie=EB wat kan leef en groei in 'n omgewing met 'n wye verskeidenheid temperature)

euritrofiese parasiet : eurytrophic parasite (organisme wat op verskillende gashere kan = leef)

Eustachius-buis (faringotimpaniese buis, = oorkeelbuis, tuba acustica) : Eustachian tube, = pharyngotympanic tube, auditory tube, tuba acustica (buis wat die = middeloor met die keelholte in verbinding stel, en waardeur = die lugdruk aan weerskante van die trommelvlies = gelyk gemaak word)

eutanasie (genadedood) : euthanasia (maklike, = pynlose dood wat kunsmatig bewerkstellig word deur die toediening van 'n letale middel of deur die = doelbewuste weerhouding van behandeling)

evaginasie (uitpeuling, uitstulping) : = evagination (uitstulping van enige oppervlak om 'n = doodloopgang te vorm)

evakuasie (ontruiming) : evacuation = (handeling van lediging; verwydering van die inhoud van 'n = holte, bv deur lediging van die ingewande)

eversie : eversion (draaiing na buite)

eversie (omdopping) : eversion (om = binnestebuite te draai, soos die omdop van 'n ooglid)

evolusie <kyk ook Darwinisme> : = evolution (opvatting dat hedendaagse spesies van plante en = diere deur modifikasie afkomstig is van vroe=EBr = bestaande spesies)

ewenaar <kyk ekwator> : equator

ewenaar van 'n sel <kyk ekwator van 'n = sel> : equator of a cell

ewewig <kyk balans 2e inskrywing> : equilibrium

ewewig <kyk ekwilibrium 2e inskrywing> = : equilibrium

 

 

F

F <kyk fluoor> : F (chemiese = simbool)

=B0F <kyk Fahrenheit> : =B0F

F1 : F1 (eerste geslag van 'n bepaalde = paring)

F2 : F2 (tweede geslag van 'n bepaalde = paring, maw die nageslag van die F1-kruising)

FAD <kyk

flavienadeniendinukleotied> : FAD

fagosiet (eetsel, opruimsel) : phagocyte, = scavenger cell ('n sel wat in staat is om soliede = partikels op te neem)

fagosities : phagocytic (mbt fagositose)

fagositose <kyk ook pinositose> :

phagocytosis (die proses waardeur bakterie=EB = en ander liggaamsvreemde partikels opgeneem en vernietig <verteer> word; aktiewe inname van = deeltjies deur 'n sel)

Fahrenheit <kyk ook Celsius> (=B0F) : = Fahrenheit, =B0F ('n temperatuurskaal waar vriespunt op 32 = =B0F en kookpunt op 212 =B0F gelees word)

fako=EFed (lensvormig) : phacoid, lentiform = (met die vorm van 'n lens)

fakoskoop : phacoscope (instrument waarmee lensveranderinge tydens akkommodasie gemeet = word)

faktor : factor (eenheid in die kiemsel wat = oorge=EBrf word)

faktor : factor (omstandigheid wat invloed op = 'n saak uitoefen)

fakultatief : facultative (nie verpligtend = nie; opsioneel)

fakultatief : facultative (wat meehelp en nie = essensieel is nie)

fakultatiewe ana=EBroob <cf verpligte = ana=EBroob> (nieverpligte ana=EBroob) : facultative anaerobe = (mikro-organisme wat in die teenwoordigheid of afwesigheid van suurstof kan lewe)

fakultatiewe parasiet : facultative parasite (organisme wat vry of parasities kan lewe)

falangeaal : phalangeal (mbt die = falanges)

falanges <ekv falanks> : phalanges

falanks <mv falanges> : phalanx <pl phalanges> (een van die beentjies van =F3f = die vinger =F3f die toon)

fallodinie : phallodynia (pyn in die = penis)

Fallopiese buis <kyk Fallopius-buis> : Fallopian tube

Fallopius-buis (eierleier, Fallopiese

buis, ovidukt, tuba uterina, uteriene buis) : = Fallopian tube, oviduct, tuba uterina, uterine = tube (buis wat die eiersel vanaf die ovarium na die = uterus vervoer dmv silium- en peristaltiese = bewegings)

familie <kyk ook takson> : family ('n = groep bestaande uit 'n aantal verwante genera wat = gebruik word in die klassifikasie van organismes = <soortgelyke families word in dieselfde orde verdeel en die = ordes in 'n klas>)

faringeaal : pharyngeal (mbt die farinks)

faringeale tonsils <kyk adeno=EFede> : = pharyngeal tonsils

faringospasma : pharyngospasm (spasma van die = spiere van die farinks)

faringotimpaniese buis <kyk = Eustachius-buis> : pharyngotympanic tube

farinks <kyk ook laringofarinks; = nasofarinks; orofarinks> (keelholte) : pharynx (boonste = verwyde gedeelte van die spysverteringskanaal, tussen = die mondholte en die esofagus)

farmakologie : pharmacology (wetenskap wat = handel oor alle aspekte van geneesmiddels)

farmakoloog : pharmacologist (deskundige in farmakologie)

farmakopee (farmakopeia) : pharmacopoeia ('n = boek wat besonderhede ivm die vervaardiging van medisyne bevat)

farmakopeia <kyk farmakopee> : pharmacopoeia

farmaseut <kyk apteker> : = pharmacist

farmaseuties : pharmaceutical (mbt = farmasie)

farmasie : pharmacy (bereiding van medisyne = volgens voorskrif; bereiding en samestelling van geneesmiddels)

fasciculus <kyk ook bondel; fassia> (fassikulus, veselbondel) : fascicle, fasciculus = ('n struktuur wat uit 'n groep vesels bestaan, bv 'n = bondel spier- of senuvesels)

fasciculus cuneatus : fasciculus cuneatus = (laterale gedeelte van die posterior witstofkolom van die rugmurg)

faset : facet ('n klein, gladde, gelyk = oppervlak op 'n been, veral by artikulasieopppervlaktes)

fasiaal (fasieel) : facial (wat betrekking = het op die gesig)

fasiale senuwee <kyk nervus facialis> : = facial nerve

fasieel <kyk fasiaal> : facial

fasilitasie (vergemakliking) : facilitation = (om makliker te maak of 'n proses te versnel = <word veral mbt 'n senuwee gebruik waar 'n impuls makliker = oor die sinaps beweeg agv 'n verlaagde postsinaptiese potensiaal>)

fassia <kyk ook bondel; fasciculus> (bindweefselvlies) : fascia (fibreuse, = membraanagtige bedekking of skede wat liggaamsdele ondersteun, = bind of bedek)

fassiaal (bondelvormig) : fascial (wat = betrekking het op bondels vesels <fassia>)

fassikul=EAr : fascicular (wat in bondels = gerangskik is; mbt 'n fasciculus)

fassikulus <kyk fasciculus> : = fasciculus

fataal (dodelik, letaal, noodlottig) : fatal, = lethal (wat die dood veroorsaak)

Fe <kyk ferrum> : Fe (chemiese = simbool)

FeCl3 <kyk ferrichloried> : FeCl3 = (chemiese formule)

FeCO2 <kyk ferrokarbonaat> : FeCO2 = (chemiese formule)

Fehling-oplossing <kyk ook = Fehling-toets> : Fehling's solution (oplossing van kopersulfaat, natriumhidroksied en kaliumnatriumtartraat wat = gebruik word om vir die teenwoordigheid van glukose en = ander reduserende oplossings te toets)

Fehling-toets <kyk ook = Fehling-oplossing> : Fehling's test (gelyke volumes Fehling A en = Fehling B word by 'n onbekende oplossing gevoeg om vir die = teenwoordigheid van suiker te toets = <groenoranje verkleuring n verhitting dui op 'n positiewe resultaat>)

fekaal : faecal, fecal, stercorous (wat = betrekking het op feses)

fekaalagtig : faeculent, feculent (lyk soos feses)

femoraal : femoral (mbt die femur)

femorale senuwee : femoral nerve (groot = senuwee wat die vel aan die binneste en middelgedeeltes van = die dy, asook die spiere van die heup- en kniegewrigte voorsien)

femur (dybeen) : femur (boonste been in die = onderste ledemaat)

fenestra (venster) : fenestra, window (klein = opening waardeur mens iets kan sien)

fenestra ovalis (ovaalvenster) : fenestra = ovalis, oval window (klein, membraanbedekte, = ovaalvormige opening tussen die timpanum en die vestibulum = van die oor waarin die stapes pas)

fenestra rotundus (rondevenster) : fenestra = rotundus (klein, ronde, membraanbedekte opening tussen = die koglea en die middeloor, wat klankgolwe oordra)

fenielalanien : phenylalanine ('n = essensi=EBle aminosuur)

fenolftale=EFen <kyk ook indikator> : phenolphthalein (chemiese stof wat as indikator = vir pH-veranderinge gebruik word)

fenotipe <kyk ook genotipe 1e = inskrywing> : phenotype (waarneembare eienskappe van 'n = organisme in teenstelling met sy genetiese eienskappe)

fermentasie (gisting) : fermentation ('n = soort ana=EBrobiese respirasie waar organiese stowwe <gewoonlik koolhidrate> afgebreek word dmv = mikro-organismes of ensieme)

ferri- <kyk ook ferro-> : ferri-, = ferric (dui verband aan met die aanwesigheid van 'n = "driewaardige yster" <Fe+++> in 'n chemiese = verbinding)

ferrichloried (FeCl3) : ferric chloride, = FeCl3 (yster(III)chloried)

ferro- <kyk ook ferri-> : ferro-, = ferrous (dui verband aan met die aanwesigheid van 'n = "tweewaardige yster" <Fe++> in 'n chemiese = verbinding)

ferrokarbonaat (FeCO2) : ferrous carbonate, = FeCO2 (yster(II)karbonaat)

ferrometer : ferrometer (instrument om die ysterinhoud van bloed te meet)

ferrum (Fe, yster) : ferrum, Fe, iron = (algemene metaalelement wat noodsaaklik is vir die sintese = van hemoglobien in die liggaam)

fertiel <cf steriel> (vrugbaar) : = fertile (werklike vermo=EB van 'n organisme om nageslag = voort te bring)

fertilisasie <kyk bevrugting> : fertilisation

feses (ekskrement, ontlasting, stoelgang) : = faeces, feces, excrement, stool (onverteerde reste wat = tydens defekasie uit die dermkanaal gewerp word)

fesesagtig : stercoraceous (met die voorkoms = van feses)

fetaal : foetal (mbt die fetus)

fetale eritroblastose <kyk = erythroblastosis foetalis> : erythroblastosis foetalis

fetale hemoglobien : foetal haemoglobin ('n = vorm van hemoglobien wat in die fetale rooibloedselle = aanwesig is en maklik O2 opneem by lae O2-spannings)

fetale membraan <kyk ook amnion; chorion) = : foetal membrane (een van die membrane wat die fetus = voed en beskerm)

fetus <kyk ook embrio> : foetus ('n = ongebore organisme in die uterus; 'n menslike embrio na = agt weke van intra-uteriene ontwikkeling)

fibreus (veselagtig) : fibrous (bevat of = bestaan uit vesels)

fibreuse bindweefsel <kyk veselagtige bindweefsel> : fibrous tissue

fibreuse gewrig <kyk sinartrose> : = fibrous joint

fibrien : fibrin (die onoplosbare, = veselagtige prote=EFen wat uit fibrinogeen gevorm word = wanneer bloed stol)

fibrienagtig <kyk fibrineus> : = fibrinous

fibril : fibril ('n klein veseltjie of = filament; dun, draadvormige struktuur)

fibrillasie <kyk ook defibrillasie> : fibrillation ('n ernstige vorm van kardiale = disritmie; spontane, ongeko=F6rdineerde sametrekking van = sekere spiervesels, gewoonlik by die hartspier)

fibrill=EAr : fibrillar (mbt 'n klein = veseltjie)

fibrineus (fibrienagtig) : fibrinous (met die = voorkoms van fibrien)

fibrineus (fibrienagtig) : fibrinous (bevat fibrien)

fibrinogeen (plasminogeen) : fibrinogen, = plasminogen ('n oplosbare plasmaprote=EFen wat noodsaaklik = is vir bloedstolling <word deur trombien, in die teenwoordigheid van kalsiumione, na fibrien omgeskakel>)

fibrinogenies : fibrinogenic (wat oorsprong = gee aan fibrien)

fibrinolise : fibrinolysis (die oplossing van = fibrien)

fibrinolisien (plasmien) : fibrinolysin, = plasmin (proteolitiese ensiem wat bloedklonte en ander = prote=EFene oplos)

fibrinopenie : fibrinopenia (tekort aan = fibrinogeen en fibrien in die bloed)

fibro-elasties : fibroelastic (weefsels wat = kollageen en elastiese vesels bevat)

fibroblast : fibroblast (sel wat oorsprong = gee aan vesels en ander intersellul=EAre stowwe van bindweefsel)

fibroblasties : fibroblastic (mbt = fibroblaste)

fibrogenese : fibrogenesis (vorming van bindweefsel)

fibrokraakbeen (veselagtige kraakbeen, veselkraakbeen) : fibrocartilage, fibrous = cartilage (kraakbeen met 'n groot hoeveelheid vesels wat = die grondstof deurkruis)

fibrolisien : fibrolysin (stof wat = bindweefsel oplos)

fibroplasties : fibroplastic (wat bindweefsel = vorm)

fibrose : fibrosis (abnormale vermeerdering = van bindweefsel in 'n liggaamsdeel, orgaan of = weefsel)

fibrosiet : fibrocyte (volwasse vorm van 'n fibroblast)

fibroties : fibrotic (mbt fibrose)

fibula <kyk ook tibia> (kuitbeen) : = fibula (buitenste en dunste van die twee bene tussen = die knie en die enkelgewrig)

fibul=EAr : fibular (mbt die fibula)

fiksasie : fixation (die proses van = fiksering)

fikseer : fix (die proses van voorbereiding = van weefsel in mikroskopiese werk sodat dit in die oorspronklike vorm bly)

fikseer : fix (om iets vas te bind)

fikseermiddel : fixative (middel wat gebruik = word om weefsels of voorwerpe onveranderd te behou, of = te beskerm teen sekere vorms van behandeling, bv kleuring)

filament : filament (dun, draadagtige = struktuur)

filamentagtig <kyk filiform> : = filiform

filiform (draadvormig, filamentagtig) : = filiform (met die vorm van 'n draad)

filiforme papil <kyk papilla

filiformis> : filiform papilla

film : film (dun lagie van 'n stof, bv 'n = lagie olie op 'n wateroppervlakte)

filogeneties : phylogenetic (mbt = filogenie)

filogenie <kyk ook ontogenie> : = phylogeny (evolusie van 'n spesie; evolusion=EAre = geskiedenis van die groep waartoe 'n individu behoort)

filter : filter ('n toestel <struktuur> = wat gebruik word om sekere partikels deur te laat = terwyl ander teruggehou word wanneer die mengsel deur = 'n poreuse membraan gestuur word)

filter : filter ('n toestel wat gebruik word = om sekere strale deur te laat terwyl ander = teruggehou word)

filtraat : filtrate (die naam wat gegee word = aan die vloeistof wat deur 'n filter beweeg het)

filtrasie : filtration (die deurgang van = water en opgeloste stowwe deur 'n filter of selektiewe = membraan danksy 'n hidrostatiese drukgradi=EBnt)

filtreer : filter (die proses waardeur 'n = oplossing of mengsel deur 'n filter gestuur word)

filtreerbaar : filterable (kan gefiltreer = word)

filum : filum (draadvormige struktuur)

filum <kyk ook takson> (stam) : phylum (taksonomiese indeling van organismes in groepe = wat by mekaar hoort)

filum terminale : filum terminale (die laaste = dun, veselagtige deel van die rugmurg wat strek tot = by die onderpunt van die sakrum)

fimbriae (fraiings) : fimbriae (vingeragtige uitstulpings van die infundibulum op die punt = van die Fallopius-buis)

fisiek n. (liggaamsbou) : physique (die = natuurlike gesteldheid van die liggaam)

fisiek adj. (fisies, liggaamlik) : physical = (wat die natuurlike liggaam betref; mbt die struktuur, organisasie of ontwikkeling van die liggaam)

fisies adj. <kyk fisiek adj.> : = physical

fisies adj. : physical (mbt fisika)

fisies adj. (natuurkundig) : physical (wat op = die natuur of natuurwette betrekking het)

fisika : physics (vertakking van die = wetenskap wat handel oor natuurwetenskap, tw meganika, hitte, elektrisiteit, lig, geluid en die dinamika wat = dit beheer)

fisikus : physicist (deskundige op die gebied = van fisika)

fisiologie <kyk ook anatomie> : = physiology (studie van die werking van selle, weefsels en = organe van lewende organismes)

fisiologies : physiological (mbt = fisiologie)

fisiologies : physiological (mbt natuurlike = prosesse in teenstelling met patologiese prosesse)

fisiologiese dooieruimte : physiological dead = space (sluit in die anatomiese dooieruimte, plus die = ruimte in die alveoli wat nie tydens ventilasie vir = gasuitruiling benut word nie)

fisiologiese perk : physiological limit (die = mate waartoe spiere of weefsel vervorm of verander = kan word sonder om die vermo=EB te verloor om na die = oorspronklike posisie terug te keer en hul normale funksies te = verrig)

fisiologiese soutoplossing <kyk ook Ringer-oplossing> : physiological saline ('n isotoniese oplossing, gemaak van 0,9% natriumchloried)

fisioloog : physiologist (deskundige op die = gebied van fisiologie)

fisioterapie : physiotherapy (gebruik van = fisiese metodes bv hitte, elektrisiteit, en beweging in = die behandeling van siektes)

fisokefalie (fisosefalie) : physocephaly = (emfiseem van die kop)

fisosefalie <kyk fisokefalie> : physocephaly

fissuur <kyk ook inscisura; sulkus> : = fissure, fissura (spleet of groef op die oppervlak van 'n = orgaan <dieper as 'n sulkus>)

fistel : fistula (abnormale kanaal tussen = twee oppervlaktes)

fitogeen : phytogenous (stowwe wat deur = plante geproduseer word)

fito=EFed : phytoid (plantaardig)

fitotoksien : phytotoxin (verwys na enige = gifstof van plantaardige oorsprong)

flagella <ekv flagellum> : flagella

flagellum <mv flagella/kyk ook silium> (sweephaar) : flagellum (lang, haaragtige = uitsteeksel van 'n sel wat beweging veroorsaak <is baie = langer as 'n silium, maar het dieselfde interne = struktuur>)

flank (sykant) : flank (deel van die liggaam = tussen die ribbes en die heupbeen)

flatulensie (winderigheid) : flatulence (buitensporige hoeveelhede gas in die verteringskanaal)

flavienadeniendinukleotied (FAD) : = flavin-adenine dinucleotide, FAD ('n waterstofdraende = ko=EBnsiem wat belangrik in redoksreaksies is, omdat dit = geoksideer en gereduseer kan word)

flebogram : phlebogram (grafiese weergawe van = die veneuse pols)

fleboragie : phleborrhagia (sterk bloeding = uit 'n vene)

flekseer : flex (om te buig)

fleksie <kyk ook buigbaar/cf ekstensie> = (buiging) : flexion (buiging by 'n gewrig wat = veroorsaak dat die hoek tussen die twee bene kleiner = word)

fleksor <cf ekstensor> (buigspier) : = flexor ('n spier wat 'n liggaamsdeel of ledemaat buig, bv = die biseps)

flokkulering : flocculation ('n reaksie waar = die <normaalweg> onsigbare stowwe in 'n = oplossing 'n sigbare donsige neerslag <klein vlokkies> vorm)

fluktuasie (skommeling) : fluctuation = (golwende heen en weer beweging van vog in 'n = liggaamsholte)

fluktuasie (skommeling, wisseling) : = fluctuation (die wisseling van 'n eienskap met tyd, bv temperatuurskommeling)

fluoor (F) : fluorine, F (gasagtige chemiese = element van die halogeengroep)

fluoresseer : fluoresce (lig afgee; om = fluoressensie te toon)

fluoressensie : fluorescence (eienskap van = sekere stowwe om onder bestraling self lig van 'n ander = kleur af te gee)

fluoresserend : fluorescent (met die eienskap = om onder bestraling self lig van 'n ander kleur af = te gee)

fluoresserende skerm : fluorescent screen = (glasplaat wat aan die een kant bedek is met fluoresserende = stof en wat ligstrale uitstuur as dit aan = r=F6ntgenstrale blootgestel word)

fluoried : fluoride ('n fluoorverbinding; = sout van hidrofluoorsuur)

fobie : phobia (abnormale angs of vrees)

fokaal : focal (mbt fokus)

fokale lengte (brandpuntafstand) : focal = length, focal distance (die afstand <op die hoofas = van die lens> tussen die optiese middelpunt en die hoofbrandpunt)

fokale vlak : focal plane (vlak wat deur die fokuspunt en parallel met die hoofas van die = lens gaan)

fokus <kyk brandpunt 1e inskrywing> : = focus

fokus : focus (plek waar 'n siekte = hoofsaaklik gele=EB is)

fokus (brandpunt, fokuspunt) : focus (die = middel- of sentrale punt)

fokuspunt <kyk brandpunt 1e inskrywing> = : focus

fokuspunt <kyk fokus 3e inskrywing> : = focus

foliensuur : folic acid ('n vitamien = behorende tot die B-kompleks <kom oa voor in lewer, niere, = melk en groen blare - vandaar die naam>)

follikel : follicle ('n klein sakkie; 'n = klein afskeidingsholte wat selle of sekresie = bevat)

follikel : follicle (eenvoudige = buisklier)

follikelstimulerende hormoon (FSH, = follikulotropien, follitropien) : follicle-stimulating hormone, = FSH ('n hormoon wat deur die adenohipofise gesekreteer = word en die ontwikkeling van die ovariumfollikel en spermatogenese beheer)

follikul=EAr : follicular (mbt 'n = follikel)

follikulotropien <kyk follikelstimulerende = hormoon> : follicle-stimulating hormone

follitropien <kyk follikelstimulerende = hormoon> : follicle-stimulating hormone

fonetiek (klankleer) : phonetics (wetenskap = van die vorming en uitspraak van spraakklanke)

foneties : phonetic (mbt spraakklanke; wat op = fonetiek betrekking het)

foniatrie : phoniatrics (geneeskundige = behandeling van spraakgebreke en stemaandoenings)

fonies <kyk ook akoesties> : phonic = (mbt spraakklanke; wat op die aard van klank = betrekking het)

fonoreseptor (fonoseptor, klankreseptor) : phonoreceptor, phonoceptor (verwys na 'n sel of = reseptor wat deur klankgolwe gestimuleer word)

fonoseptor <kyk fonoreseptor> : = phonoceptor

fontanel : fontanel (ruimte tussen die = skedelbene van babas wat met 'n sagte bindweefsellaag bedek = is)

foramen <mv foramina> (gat) : foramen, = hole ('n natuurlike opening in weefsel of been)

foramen magnum : foramen magnum (groot = opening in die oksipitale been waardeur die brein en die = rugmurg met mekaar verbind is)

foramen van Munro : foramen of Munro (die = opening tussen die derde en laterale = breinventrikels)

foramina <ekv foramen> : foramina

formaldehied : formaldehyde (gas wat vir ontsmettingsdoeleindes gebruik word)

formalien : formalin (40%-oplossing van formaldehiedgas in water; vloeistof wat algemeen = as 'n fikseermiddel in anatomie en histologie gebruik word)

formule : formula ('n verkorte vorm van 'n = beginsel, bv die formule vir plasmasuiwering is C =3D U/P = <waar C =3D volume plasma van die stof gesuiwer, U =3D = konsentrasie van die stof in die urien en P =3D konsentrasie = van die stof in die plasma>)

formule <kyk ook struktuurformule> : = formula (simboliese voorstelling van die chemiese = samestelling van 'n stof; 'n groep letters en nommers wat = gebruik word om die getal en soorte atome waaruit 'n = molekule van 'n stof saamgestel is, aan te dui, bv = H2O)

forniks : fornix <pl fornices> ('n = boogvormige struktuur of opening)

fosfaat : phosphate (sout van fosforsuur)

fosfatase : phosphatase (ensiem met die = vermo=EB om fosforsuur af te breek tot anorganiese = fosfate)

fosfogliseraldehied (PGAL) : = phosphoglyceraldehyde, PGAL (splitsingsproduk van fruktosedifosfaat wat = bv in glikolise gebruik word)

fosfokinase : phosphokinase (ensiem wat die = byvoeging van 'n fosfaatgroep tot 'n verbinding = kataliseer)

fosfokreatien (kreatienfosfaat) : = phosphocreatine ('n energieryke verbinding in spierweefsel wat = saamgestel is uit kreatien en fosforsuur)

fosfokreatinase : phosphocreatinase (ensiem = wat, in die teenwoordigheid van ATP, fosfokreatien = opbreek in kreatien en fosfaat)

fosfolipied : phospholipid (lipiedmolekules = wat 'n fosfaatgroep bevat, bv lesitien)

fosfolipied : phospholipid ('n vetagtige stof = wat 'n belangrike komponent van selmembrane is)

fosfoprote=EFen : phosphoprotein ('n = saamgestelde prote=EFen, bv kase=EFen in melk, wat 'n = fosforsuurester bevat)

fosfor (P) : phosphorus, P (ontvlambare, = giftige chemiese stof <niemetaal>)

fosforessensie : phosphorescence (liggewende = eienskap van fosfor en ander stowwe)

fosforessensie : phosphorescence (eienskap = van dinge wat in die donker 'n blougroen gloed gee)

fosforesserend (gloeiend, liggewend) : phosphorescent, glowing, luminous (met die = eienskap van fosforessensie)

fosforilasie (fosforilering) : = phosphorylation (proses waardeur 'n fosfaatgroep deur = ensiemwerking tot 'n molekule bygevoeg word, soos wanneer ADP in = ATP verander)

fosforilering <kyk fosforilasie> : phosphorylation

fosforsuur (H3PO4) : phosphoric acid, H3PO4 (kleurlose, reuklose, stroopagtige vloeistof wat = met water of alkohol gemeng kan word)

fossa <kyk ook holte> : fossa ('n = holtetjie in 'n been of ander liggaamsdeel; induiking)

fotofobie : photophobia (onverdraagsaamheid = teenoor lig)

fotometer (ligmeter) : photometer (instrument = waarmee ligintensiteit gemeet word)

foton : photon ('n hoeveelheid ligenergie = <kwantum lig> analoog aan 'n elektron)

fotoreseptor (fotoseptor) : photoreceptor, photoceptor (reseptor wat op ligstimuli = reageer)

fotosensitief : photosensitive (gevoelig vir = lig)

fotoseptor <kyk fotoreseptor> : = photoceptor

fotosintese : photosynthesis (chemiese = sintese van koolhidrate vanaf koolstofdioksied en water = deurdat sonlig op die chlorofil van groen plante = inwerk)

fovea : fovea (induikinkie; 'n klein fossa of = holtetjie; kuiltjie)

fovea centralis : fovea centralis ('n = induiking in die middel van die geelvlek waar daar 'n ho=EB konsentrasie ke=EBltjies is en gesigskerpte die = beste is; sentrale retinale fovea)

foveaal : foveal (mbt 'n fovea)

fragmentasie : fragmentation (verdeling of = afbreking in stukkies <fragmente>)

fraiingagtig : fimbriate (met fraiings <fimbriae>)

fraiings <kyk fimbriae> : fimbriae

fraktuur (breuk) : fracture ('n breuk in 'n = been, kraakbeen of soliede orgaan soos die milt)

frekwensie : frequency (die aantal = ossillasies per sekonde)

frekwensie : frequency (die getal kere dat 'n = verskynsel voorkom)

frenalgie : phrenalgia (pyn in die = diafragma)

frenies : phrenic (mbt die diafragma)

frenies : phrenic (mbt die gees)

freniese senuwee : phrenic nerve (senuwee wat = die spiere van die diafragma voorsien)

frenulum : frenulum (klein vou in 'n membraan = wat die beweging van die orgaan of liggaamsdeel = beperk)

friksie <kyk wrywing> : friction

frontaal (voorkant) : frontal (mbt die = anterior deel van die liggaam of betrokke orgaan)

frontaalwaarts : frontad (vorentoe; na die = frontale kant)

frontale been <kyk ook oksipitale been; = pari=EBtale been; temporale been> (voorhoofsbeen) : = frontal bone (voorste en boonste gedeelte van die skedel wat = die dak van die oogkaste vorm)

frontale kwab <kyk frontale lob> : = frontal lobe

frontale lob <kyk ook oksipitale lob; = pari=EBtale lob; temporale lob> (frontale kwab) : frontal = lobe (gedeelte van die brein voor die sentrale spleet = <Rolando-groef>)

frontale vlak <kyk ook koronale

vlak> : frontal plane ('n vlak wat die = liggaam in 'n anterior <voorste> en posterior <agterste> deel verdeel)

fruktose <kyk ook ketose 2e inskrywing> = (vrugtesuiker) : fructose ('n eenvoudige suiker = met die formule C6H12O6 wat in 'n ketoring gerangskik = is)

FSH <kyk follikelstimulerende hormoon> = : FSH

fundamenteel <kyk basaal 1e inskrywing> = : fundamental

fundamenteel : fundamental (essensieel, of = van die grootste belang)

fundamenteel (element=EAr) : fundamental, = elementary (mbt die grondbeginsels)

fundus : fundus (basis van 'n orgaan; deel = verste van die uitmonding; die groter, gewoonlik blinde = kant van 'n orgaan of klier)

fungeer : function (in funksie of werksaam = wees)

fungi <ekv fungus> : fungi

fungus <mv fungi/kyk ook skimmel> = (swam) : fungus (parasitiese plant sonder chlorofil)

funksie (werking) : function (die handeling = wat deur lewende materie <sel, weefsel, orgaan, = stelsel of organisme> uitgevoer word)

funksioneel : functional (mbt die spesiale = werking van 'n orgaan of organisme)

funksionele groep : functional group (die = deel van 'n molekule wat aan 'n chemiese reaksie = deelneem)

funksionele groep : functional group (die = deel van 'n molekule wat aan hom sy spesifieke eienskap = besorg)

funksionele residuele kapasiteit : functional = residual capacity (die volume lug wat n 'n = gewone rustige ekspirasie nog in die longe aanwesig = is)

fusie (samesmelting) : fusion (proses van vereniging)

fusiform (spoelvormig) : fusiform

(met 'n vorm wat na albei ente afspits)

 

G

g <kyk gram> : g

g <kyk gravitasie> : g

Ga <kyk gallium> : Ga (chemiese = simbool)

gaas : gauze (dun, deurskynende maasstof wat = vir chirurgiese doeleindes gebruik word)

gaatweefsel <kyk areol=EAre = bindweefsel> : areolar connective tissue

gal : gall, bile, fel ('n geelgroen, = alkaliese vloeistof met 'n bitter smaak wat deur die lewer = in die duodenum afgeskei word; vloeistof wat deur die = lewer geproduseer en in die galblaas gestoor word)

galaktase : galactase (proteolitiese ensiem = van melk)

galaktose : galactose (eenvoudige heksose met = die formule C6H12O6 wat in melk aangetref word; hidroliseproduk van laktose <laktose =3D = glukose + galaktose>)

galblaas : gallbladder ('n peervormige sakkie = aan die onderkant van die lewer waar gal gekonsentreer = en gestoor word)

galbuis : bile duct (buis wat gal vanaf die = lewer afvoer)

gallium (Ga) : gallium, Ga (seldsame, wit, = harde metaal wat in ystererts voorkom)

galpigmente <kyk ook bilirubien; = biliverdien> : bile pigments (hemoglobien-afbraakprodukte wat = deur die lewer in die gal uitgeskei word)

galsoute : bile salts (spesiale organiese = sure wat deur die lewer vervaardig word, met natrium = verbind om galsoute te vorm en in die gal uitgeskei word = <dit emulsifiseer vette in die duodenum tydens spysvertering>)

galsteen : gallstone (steen wat in die = galwe=EB of galblaas gevorm word)

galsuur (cholsuur) : bile acid, cholic acid = (die organiese sure in gal <kom meestal voor as galsoute>)

galvanometer : galvanometer ('n instrument = wat gebruik word om die teenwoordigheid en sterkte = van 'n elektriese stroom aan te dui)

gameet <kyk ook kiemsel; sigoot> = (geslagsel) : gamete (eenslagtige, haplo=EFede = voortplantingsel <by ho=EBr diere en die mens is dit die sperm by = manlikes of ovum by vroulikes>)

gameties : gametic (mbt 'n gameet)

gametogenese <kyk ook o=F6genese; = spermatogenese> : gametogenesis (vorming en ontwikkeling van = gamete; rypwordingsproses van geslagselle)

gametosiet : gametocyte (moedersel van 'n = gameet wat meiose ondergaan om 'n gameet te vorm)

gamma : gamma (die derde item in 'n = reeks)

gamma (=E7) : gamma, =E7 (derde letter van = die Griekse alfabet)

gammaglobulien <kyk ook = immunoglobulien> : gamma globulin ('n plasmaprote=EFen wat die = meeste van die antiliggame waarmee mens gebore word, dra)

gammastrale <kyk ook alfastrale; = betastrale> : gamma rays (elektromagnetiese strale met 'n kort = golflengte wat deur sekere radioaktiewe stowwe uitgestraal word)

ganglia <ekv ganglion> : ganglia

gangliaal (gangli=EAr, ganglionies) : = ganglial, gangliar, ganglionic (mbt 'n ganglion)

gangli=EAr <kyk gangliaal> : = gangliar

ganglion <mv ganglia>

(senuweeknoop) : ganglion ('n versameling van = senuweeselligame buite die SSS)

ganglionies <kyk gangliaal> : = ganglionic

ganglionsel <kyk gangliosiet> : = gangliocyte

gangliosiet <kyk ook senuweesel> = (ganglionsel) : gangliocyte (verwys na enige sel van 'n = ganglion)

gangmaker <kyk pasaange=EBr 2e = inskrywing> : pacemaker

gas <kyk ook vastestof; vloeistof> : = gas (toestand van materie waar die deeltjies vrylik rondbeweeg in die hele ruimte wat dit beslaan, = bv lug)

gasagtig : gaseous (soos gas)

gasheer : host (organisme waarop of waarin 'n = ander organisme 'n deel van sy bestaan bly)

gastrien : gastrin ('n hormoon wat deur die pilorusslymvlies van die maag afgeskei word en = die sekresie van maagsap, intrinsieke faktor, pankreasensieme en insulien stimuleer)

gastries : gastric (mbt die maag)

gastriese klier : gastric gland (een van = verskeie buisvormige kliere in die maagwand wat maagsap afskei)

gastriese sap <kyk succus gastricus> : = gastric juice

gastroduodenaal : gastroduodenal (mbt die = maag en duodenum)

gastro-enteries : gastroenteric (mbt die maag = en die dermkanaal)

gastro-enteriese refleks : gastroenteric = reflex ('n senuwee-impuls vanaf die duodenum wat peristalse = van die maag vertraag wanneer die chym wat daar aankom = 'n groot hoeveelheid vette bevat, of oormatig suur = is)

gastro-esofageaal : gastroesophageal (mbt die = maag en die esofagus)

gastro-esofageale sfinkter : gastroesophageal = sphinkter (klep tussen die esofagus en die = maag)

gastro-intestinaal : gastrointestinal (mbt = die maag en die dermkanaal)

gastroknemius : gastrocnemius (een van die kuitspiere)

gastroseel : gastrocele (hernia van die = maag)

gastrospleniese omentum : gastrosplenic = omentum (vou in die peritoneum wat die maag en milt met = mekaar verbind)

gastrula : gastrula (vroe=EB embrioniese ontwikkelingstadium waarin die embrio uit twee = sellae bestaan; stadium van die embrio net n die blastula-stadium)

gastrulasie (gastrulering) : gastrulation = (die proses waardeur die gastrula van die embrio gevorm = word)

gastrulering <kyk gastrulasie> : gastrulation

gaswisseling <kyk ook respirasie 2e = inskrywing> : gaseous exchange (die uitruiling van gasse = tussen die organisme en sy omgewing, of tussen twee gebiede = met verskillende gaskonsentrasies, bv tussen die = bloed en weefsel)

gat <kyk foramen> : hole

geassosieerd : associated (mbt = assosiasie)

gebalanseerd <cf ongebalanseerd 1e = inskrywing> : balanced (mbt toestand van balans)

gebalanseerd <kyk ook ekwilibrium 2e = inskrywing/cf ongebalanseerd 2e inskrywing> : balanced (in = chemie, wanneer die aantal elektrone wat die = reduseermiddel verloor presies gelyk is aan die aantal = elektrone wat die oksideermiddel bykry)

gebalanseerde dieet : balanced diet ('n dieet = wat beide in kwaliteit en kwantiteit voldoende is = <dit behoort voldoende energie en die regte = verhouding van elke voedingstof te verskaf>)

gebied <kyk area> : region

gebit : denture (stel tande)

geboorte : birth, confinement (die proses van = in die lewe kom)

geboorte- <kyk nataal> : natal

geboortesyfer <kyk nataliteit> : = natality

gebreksiekte (tekortsiekte) : deficiency = disease (siekte weens die afwesigheid van, of tekort = aan, een of ander essensi=EBle voedingstof)

gedaantewisseling <kyk metamorfose> : metamorphosis

gedeeltelike hartblok <kyk ook volledige hartblok> : partial heart block (vertraagde = geleiding vind plaas in die AV-knoop sodat bv slegs elke = tweede of derde atriale sametrekking gevolg word deur = ventrikul=EAre sametrekking)

gedeoksigeneerd(e) <kyk ook = deoksigeneer/cf geoksigeneerd>

(suurstofarm) : deoxygenated, = oxygen-deficient (verwys na 'n verbinding wat 'n tekort aan = suurstof ondervind)

gedifferensieerd <cf = ongedifferensieerd> : differentiated (gekenmerk deur differensiasie; uiteenlopend of verskillend)

gedistilleerde water <kyk ook = distillering> : distilled water (suiwer water wat verkry word = deur die distillering van waterige oplossings van = nievlugtige opgeloste stowwe)

gedrag : behaviour (manier waarop iemand hom gedra)

gedrag : behaviour (manier waarop iets sy = werk verrig)

geel elastiese bindweefsel <kyk elastiese bindweefsel> : yellow elastic connective = tissue

geelbeenmurg <kyk ook

rooibeenmurg> : yellow bone marrow, yellow = marrow (sagte weefsel wat ryklik voorsien is van = vetselle en bloedliggaampies en in die skag van langbene voorkom)

geellaag : buffy coat (verwys na die dun, = witterige laag wat by die eritrosiet-plasma-skeidingsvlak = voorkom wanneer bloed uitgeswaai word)

geelliggaam <kyk corpus

luteum> : corpus luteum

geelsug <kyk ikterus> : jaundice

geelvlek <kyk macula lutea> : yellow = spot

geen <kyk ook chromosoom> : gene = (eenheid van oorerwing <deel van 'n DNA-molekule>; = lini=EAre struktuur wat oor 'n streek van 'n chromosoom = strek en erflikheidskenmerke besit wat by elke seldeling voortgeplant word)

geenlokus : gene locus (rangskikking, posisie = of plek van die geen op 'n chromosoom)

geenmutasie <kyk ook mutasie> : gene = mutation (verandering van 'n geen agv 'n verandering van = 'n enkele basispaar in die DNA-molekule)

ge=EBnsisteerd : encysted (omsluit deur 'n = sist of kapsel)

gefasiliteerde diffusie : facilitated = diffusion (diffusie waar 'n draermolekule 'n stof oor die = membraan vervoer in die rigting van die = konsentrasiegradi=EBnt)

gefenestreerd : fenestrated (wat openings of = vensters het)

gegradueer(d) : graduated (in grade of gelyke = dele verdeel)

gegroef : sulcate (met een of meer groewe of gleuwe)

geheue : memory (die vermo=EB om ervaringe te = stoor of te herroep)

geheuesel : memory cell (B- of T-limfosiet = wat in reaksie op die prim=EAre immuunrespons gevorm = word en dormant bly, maar vinnig kan reageer as = dieselfde antigeen in die toekoms te=EBgekom word)

gehidreer(de) <kyk ook hidreer> : = hydrated (beskryf 'n sout wat water in die kristalle = bevat)

gehoor : hearing (die waarneming van geluide; = vermo=EB om te hoor)

gehoor- <kyk ouditief> : auditory

gehoorapparaat : auditory apparatus = (versamelnaam vir die uitwendige, middel- en inwendige oor)

gehoorarea : auditory area (area in die = temporale lob van die serebrum, net onder die Sylvius-spleet, = wat klankimpulse interpreteer)

gehoorbeentjie : auditory ossicle (een van = die drie klein beentjies <inkus, malleus, stapes> = in die oor)

gehoorkanaal <kyk akoestiese

meatus> : acoustic meatus

gehoormeter <kyk oudiometer> : = audiometer

gehoorpyp <kyk stetoskoop> : = stethoscope

gehoorsenuwee <kyk nervus

acusticus> : auditory nerve

gehoorskerpte : auditory acuity (vermo=EB om = klanke op verskillende afstande van die oor waar te = neem)

Geiger-M=FCller-teller <kyk = Geiger-teller> : Geiger-M=FCller counter

Geiger-teller (Geiger-M=FCller-teller) : = Geiger counter, Geiger-M=FCller counter (instrument wat = gebruik word vir die opsporing van radioaktiewe = deeltjies)

gekompliseerde fraktuur <kyk ook geslote = fraktuur; oop fraktuur/cf eenvoudige fraktuur> : = complicated fracture (fraktuur met besering van belangrike naasliggende organe en weefsel)

gekondisioneerd : conditioned (aangeleer)

gekondisioneerde refleks <kyk aangeleerde refleks> : conditioned reflex

gekonjugeerde prote=EFen <kyk = konjugaatprote=EFen> : conjugated protein

gekonsentreerd <kyk ook konsentrasie 2e inskrywing> : concentrated (beskryf 'n = oplossing met 'n groot hoeveelheid opgeloste stof)

gel <kyk jel> : gel

gelaag <kyk gelamineerd> : = laminated

gelamineerd (gelaag) : laminated (bestaan uit = dun lae of laminae)

gelatien (beenlym) : gelatine, gelatin = (jellieagtige stof wat verkry word deur gedeeltelike hidrolise = van kollageen, afkomstig vanaf die vel, wit = veselagtige bindweefsel en bene van diere)

gelatienagtig (jellieagtig) : gelatinous (met = die eienskappe van gelatien)

geleedpotiges (artropode, litpotiges) : = arthropods (lid van die filum Arthropoda)

geleiding <kyk ook straling;

stroming> : conduction (die oordrag van = energie van een plek na 'n ander; die oordrag van = klank-, hitte-, lig-, elektriese of senuweeprikkels)

geleidingsvermo=EB : conductivity, = conductance (vermo=EB om energie in een of ander vorm verder te = voer)

geleier <cf niegeleier> : conductor = (stof wat energie gelei)

gelob : lobulated, lobate (wat in lobbe of = lobbetjies verdeel is)

gelokaliseer(d) : localised (beperk tot 'n = bepaalde gebied of area)

geluid (klank) : sound (waarneming van = lugtrillinge deur die gehoorsenuwee)

gelyksoortigheid <kyk homogeniteit> : homogeneity

gelykstroom <kyk ook wisselstroom> (GS) = : direct current, DC ('n elektriese stroom wat = slegs in een rigting vloei al wissel sy sterkte)

gelykwaardig <kyk ekwivalent> : = equivalent

gemedulleer(d) <kyk gemi=EBlineer(d)> : = medullated

gemengde senuwee : mixed nerve (senuwee wat = uit sowel afferente <sensoriese> as efferente <motoriese> vesels bestaan)

gemiddeld : mean (die waarde wat die meeste voorkom)

gemiddeld : mean (wat in die middel, tussen = twee uiterstes l=EA)

gemi=EBlineer(d) <cf = ongemi=EBlineer(d)> (gemedulleer(d), gemi=EBliniseer(d)) : = myelinated, medullated (tov 'n senuwee wat 'n mi=EBlienskede = <murgskede> besit)

gemi=EBliniseer(d) <kyk = gemi=EBlineer(d)> : myelinated

genadedood <kyk eutanasie> : = euthanasia

geneesheer (dokter) : physician, doctor = (opgeleide persoon bevoeg om geneeskundige behandeling toe = te pas)

geneeskunde : medicine (wetenskap wat te doen = het met die studie en behandeling van siektes)

geneesmiddel <kyk medikament> : = medicine

genera <ekv genus> : genera

generasie (geslag) : generation (al die mense = wat ongeveer dieselfde tyd gebore is, gewoonlik = geneem vanaf geboorte tot =B130-jarige leeftyd)

generies : generic (algemene naam van 'n geneesmiddel, teenoor handelsnaam)

generies : generic (eie aan 'n geslag of = soort)

generies : generic (wat tot dieselfde genus behoort)

genesing : healing, cure (enige = herstelproses, gesondmaking of gesondwording)

geneties : genetic (mbt gene, genetika of die = oorsprong van iets)

genetiese kode : genetic code (die volgorde = van basisse in DNA wat sintese van verskillende = prote=EFene, en dus verskillende strukture in die liggaam, bepaal)

genetika (erflikheidsleer) : genetics = (wetenskaplike studie van die oordrag van gene)

geniaal : genial (mbt die ken)

geniaal : gifted (buitengewoon begaaf, = vindingryk of vernuftig)

genioglossaal : genioglossal (mbt die ken en = die tong)

genitaal : genital (wat betrekking het op die = manlike of vroulike geslagsorgane)

genitalia (genitalie=EB, geslagsorgane) : = genitalia, genitals (organe van die voortplantingstelsel = wat verantwoordelik is vir die produksie van sperma = by die manlike, of ova by die vroulike individu)

genitalie=EB <kyk genitalia> : = genitals

genitofemoraal : genitofemoral (mbt die = geslagsorgane en die dy)

genotipe <kyk ook fenotipe> : genotype = (die samestelling van erflike eienskappe van 'n = organisme soos bepaal deur die gene wat dit besit)

genotipe (biotipe) : genotype, biotype (groep = individue wat dieselfde genetiese samestelling = het)

genus <mv genera/kyk ook takson> : = genus (groep lewende organismes met gemeenskaplike = morfologiese of filogenetiese kenmerke; sluit gewoonlik = verskillende soorte of spesies in)

geofaag : geophagist (iemand wat grond = eet)

geoksigeneer(d) <kyk ook oksigeneer/cf gedeoksigeneer(d)> (suurstofryk) : oxygenated = (verwys na 'n verbinding wat met suurstof versadig = is)

gepigmenteer(d) <kyk ook pigment> : = pigmented (gekleur deur 'n pigmentneerslag)

geplooi(d) <kyk ook ruga>

(gevou) : rugose, plicate (met plooie of = voue)

geraamte <kyk skelet> : skeleton

gereduseer <kyk ook reduksie; reduseer> = : reduced (verwys na 'n verbinding of orgaan wat = reduksie ondergaan het)

gereduseerde hemoglobien : reduced = haemoglobin (hemoglobien wat nie suurstof dra nie)

geronties : gerontic (mbt die gevorderde ouderdom)

geruis : murmur, bruit (abnormale = hartklank)

geruis : murmur, bruit (sagte, hoorbare, = vibrerende klanke)

geset <kyk oormassa> : corpulent

gesig : face (voorste gedeelte van die kop = tussen die voorkop en die ken)

gesig <kyk visie> : vision

gesigsenuwee <kyk nervus opticus> : = optic nerve

gesigskerpte : visual acuity (vermo=EB om = voorwerpe op verskillende afstande van die oog waar te = neem)

gesigspurper <kyk rodopsien> : visual purple

gesigsveld : visual field (die area waarin = voorwerpe gesien kan word wanneer die o=EB reguit vorentoe = kyk)

gesilieerd : ciliated (wat trilhare = <silia> besit)

geslag <kyk generasie> : generation

geslag <kyk seks n.> : sex

geslags- <kyk ook seksueel> : genital, = sexual (mbt die geslagsorgane of reproduksie)

geslagsbeheerde oorerwing <kyk ook geslagsgekoppelde oorerwing> : sex-controlled = inheritance (eienskappe kom slegs in een geslag = voor en nie in die ander nie)

geslagsbeperk (seksbeperk) : sex-limited = (eienskap kom slegs in een van die geslagte voor)

geslagsbeperkte geen : sex-limited gene ('n = geen wat slegs in een geslag voorkom)

geslagsbuis <kyk gonodukt> : = gonoduct

geslagschromatien (sekschromatien) : sex = chromatin (digte massa aanwesig in die selkern van alle nieverdelende selle van normale vroulike = individue)

geslagschromosoom <kyk ook outosoom; = X-chromosoom; Y-chromosoom> : sex chromosome (die = chromosoom wat verantwoordelik is vir die geslagsbepaling van = die nakomeling <XX in die vroulike individu en XY = in die manlike individu>)

geslagsel <kyk gameet> : gamete

geslagsgebonde <kyk geslagsgekoppel> : sex-linked

geslagsgekoppel (geslagsgebonde, = seksgekoppel) : sex-linked (gebruik tov kenmerke wat op die geslagschromosome gedra word en dus nie deur = albei geslagte in gelyke mate oorge=EBrf word nie)

geslagsgekoppelde oorerwing <kyk ook geslagsbeheerde oorerwing> : sex-linked = inheritance (die eienskap word op die geslagschromosoom, = spesifiek die X-chromosoom, gedra)

geslagsgemeenskap <kyk ko=EFtus> : intercourse

geslagsomgang <kyk ko=EFtus> : = intercourse

geslagsorgane <kyk genitalia> : = genitals

geslagtelik <kyk seksueel> : sexual

geslagtelike voortplanting <cf = ongeslagtelike voortplanting> : sexual reproduction (tipe voortplanting waar nuwe individue gevorm word na = samesmelting van die manlike en vroulike = gameet)

geslote fraktuur <kyk ook gekompliseerde fraktuur/cf oop fraktuur> : closed fracture = (fraktuur waar die vel rondom die beskadigde been nie = geperforeer is nie)

gesond : sound, healthy (ongeskonde)

gesond : sound, healthy (nie siek nie)

gesondheid : health (toestand van liggaamlike = en geestelike welsyn)

gesondheidsleer <kyk higi=EBne> : = hygiene

gespesialiseer(d) : specialised (wat vir 'n = besondere funksie ingerig is of in 'n bepaalde rigting = ontwikkel het)

gestasie (draagtyd, swangerskap) : gestation, = pregnancy (die tyd wat 'n embrio in die uterus deurbring, maw vanaf bevrugting tot geboorte = <vir die mens ongeveer 280 dae>)

gesteeld <kyk pedunkul=EAr> : = peduncular

gestel <kyk konstitusie> : = constitution

gestratifiseer(d) (laagvormig, meerlagig) : stratified, stratiform (wat in lae bo-op mekaar gerangskik is)

gestratifiseerde epiteel (meerlagige epiteel, = saamgestelde epiteel) : stratified epithelium, = complex epithelium (bestaan uit meer as een laag = selle)

gestreep : striated (vol strepe; van strepe voorsien)

gestu : congested (toestand van 'n = liggaamsdeel of orgaan waarin bloed opgedam het)

gesuspendeer : suspended (hangend)

geswel : swollen, tumid (mbt 'n swelsel)

getand : crenated (met uitsteeksels soos = tande, bv gevind by rooibloedselle in 'n hipertoniese oplossing)

getyvolume <kyk ook reserwevolume; = residuele volume> : tidal volume (die hoeveelheid lug = wat deur 'n normale persoon in- en uitgeasem word = gedurende rustige asemhaling; asemgrootte)

gevoelig <kyk sensitief 1e

inskrywing> : sensitive

gevoelig <kyk sensitief 2e

inskrywing> : sensible

gevoelloos : insensible (sonder gevoel)

gevoelsreseptor <kyk tangoreseptor> : tangoreceptor

gevou <kyk geplooi(d)> : plicate

gevurk <kyk bifida> : furcate

gewaarwording <kyk sensasie> : = sensation

gewas <kyk neoplasma> : neoplasm

gewig <kyk ook massa> : weight (krag = waarmee 'n liggaam na die middelpunt van die aarde = aangetrek word <word gemeet in Newton>)

gewrig <kyk artikulasie> : joint

gewrigsholtevlies <kyk sinovium> : = synovial membrane

gewrigskapsel : articular capsule (die = ligament wat 'n sinoviaalgewrig soos 'n sakkie omsluit en dit = beskerm)

gewrigsknobbel <kyk kondiel> : = condyle

gewrigsknobbel <kyk epikondiel> : epicondyle

gewrigsoppervlak <kyk = artikulasieoppervlak> : articular surface

gewrigsvloeistof <kyk sinovia> : = synovia

gewrigsvog <kyk sinovia> : synovia

GH <kyk somatotrofiese hormoon> : = GH

gietvorm <kyk matriks> : matrix

gif : poison, intoxicant (enige stof wat deur = inname of aanwending tot weefselskade of selfs dood = lei)

giftig <kyk toksies 2e inskrywing> : poisonous

gigantisme <kyk ook akromegalie> = (reusegroei) : gigantism, giantism (reusegroei agv oormatige = afskeiding van groeihormoon by kinders)

ginekologie : gynaecology (afdeling van die = mediese wetenskap wat betrekking het op die = voortplantingsorgane van die vrou)

gingiva (tandvleis, ula) : gingiva, gum, ula = (sagte, bloedvatryke weefsel as bekleding oor die deel = van die kakebeen waarin die tande sit)

gingivaal : gingival (mbt die tandvleis)

ginglimus (skarniergewrig) : ginglymus, hinge = joint (gewrig wat beweging slegs in een vlak = toelaat)

girus : gyrus (een van die menigvuldige voue = van die breinoppervlak wat gevorm word deur die invouing = van die korteks)

gisting <kyk fermentasie> : = fermentation

gladdespier <kyk ook kardiale spier; onwillekeurige spier; skeletspier> : smooth = muscle (onwillekeurige spier waaruit alle visserale = organe bestaan <is opgebou uit spoelvormige vesels = met 'n enkele groot, ovale selkern>)

gladiolus <kyk corpus sterni> : = gladiolus

glans : glans ('n algemene naam vir 'n klein, = ronde massa of kliervormige liggaam)

glans klitoris : glans clitoris (erektiele = weefsel aan die punt van die klitorus)

glans penis : glans penis (die koniese punt = of kop van die penis)

glasagtig <kyk ook hialien> : vitreous (deurskynende jellieagtige stof)

glasagtige kraakbeen <kyk hialiene = kraakbeen> : hyaline cartilage

glasagtige liggaam <kyk vitreuse = liggaam> : vitreous body

glasliggaam <kyk vitreuse liggaam> : = vitreous body

glasvog <kyk vitreuse liggaam> : = vitreous humour

gleno=EFed : glenoid (wat lyk soos 'n = holtetjie of potjie, bv die skouerpotjie)

glia <kyk neuroglia> : glia

gliaal : glial (mbt glia)

gliasel <kyk ook neuroglia> : glial = cell (hoofbestanddeel van neuroglia)

glikase <kyk maltase> : glycase

glikogeen (dierestysel, glukogeen) : glycogen = ('n polisakkaried wat uit glukosemolekules bestaan <vernaamste bergingsvorm van koolhidraat in = veral die lewer, spierselle en vetselle>)

glikogenese (glukogenese) : glycogenesis, glucogenesis (sintese van glikogeen uit = glukose)

glikogenolise (glukogenolise) : = glycogenolysis, glucogenolysis (afbreek van glikogeen na = glukose)

glikolipied (glukolipied) : glycolipid ('n = vet wat koolhidraatgroepe, gewoonlik galaktose, maar ook = glukose en ander, bevat <word in breinweefsel aangetref>)

glikolise (glukolise) : glycolysis, = glucolysis (ensimatiese afbreek van glukose na = pirodruiwesuur of melksuur)

glikoneogenese (glukoneogenese) : = glyconeogenesis, gluconeogenesis (sintese van glukose uit niekoolhidraatstowwe, veral aminosure, melksuur = en pirodruiwesuur)

glikopenie <kyk ook hipoglisemie> = (glukopenie) : glycopenia, glucopenia ('n tekort aan suiker = in die weefsel)

glikoprote=EFen (glukoprote=EFen) : = glycoprotein, glucoprotein (enigeen van 'n groep gekonjugeerde = prote=EFene bestaande uit 'n prote=EFen met 'n koolhidraatgroep)

glikosied (glukosied) : glycoside, glucoside (verbinding wat n hidrolise 'n suikermolekule en = niesuikermolekule as produk lewer)

glikosurie (glukosurie) : glycosuria, = glucosuria (teenwoordigheid van glukose in die urien)

glisemie (glukemie) : glycaemia, glucaemia (aanwesigheid van suiker in die bloed)

gliseraat : glycerate (enige sout van gliseriensuur)

gliseried : glyceride (ester van gliserol en = een of meer organiese sure)

gliserien : glycerin, glycerine ('n helder, kleurlose, soet stroop wat as 'n = aanklammingsmiddel of oplosmiddel vir geneesmiddels gebruik word)

gliseriensuur : glyceric acid ('n suur wat = verkry word deur oksidasie van gliserien)

gliserol : glycerol ('n alkohol wat die = eindproduk van vertering van 'n vetmolekule is)

glisien : glycine ('n nie-essensi=EBle = aminosuur <chemiese naam is aminoasynsuur>)

globien : globin (die prote=EFenkomponent van = hemoglobien)

globulien <kyk ook immunoglobulien> : = globulin (een van 'n groep prote=EFene wat in bloedplasma = voorkom <kan deur elektroforese geskei word in alfa-, = beta-, en gammaglobuliene en immunologies getipeer = word, bv immunoglobuliene IgA, IgD, IgE, IgG, = IgN>)

gloeiend <kyk fosforesserend> : = glowing

glomerul=EAr : glomerular (mbt 'n = glomerulus)

glomerul=EAre filtrasiespoed : glomerular = filtration rate (tempo waarteen glomerul=EAre filtraat deur = die niere gevorm word)

glomerul=EAre kapsel <kyk = Bowman-kapsel> : glomerular capsule

glomeruli <ekv glomerulus> : = glomeruli

glomerulus <mv glomeruli>

(kluweltjie) : glomerulus (kronkelende massa bloedkapill=EAre wat deur die Bowman-kapsel = omring word; 'n klein, ronde massa selle of bloedvate)

glomeruluskapsel <kyk Bowman-

kapsel> : glomerulus capsule

glossa <kyk lingua> : glossa

glossofaringeaal : glossopharyngeal (mbt die = tong en die farinks)

glossofaringeale senuwee <kyk nervus glossopharyngeus> : glossopharyngeal = nerve

glottis (stemspleet) : glottis (spleetvormige = opening wat die keelholte <farinks> met die lugpyp = <tragea> verbind)

glukagon : glucagon ('n hormoon wat deur die alfaselle van die Langerhans-eilande van die = pankreas gesekreteer word en verantwoordelik is vir die vrystelling van glukose uit glikogeen)

glukemie <kyk glisemie> : glucaemia

glukogeen <kyk glikogeen> : = glycogen

glukogenese <kyk glikogenese> : glucogenesis

glukogenolise <kyk glikogenolise> : glucogenolysis

glukokortiko=EFed <kyk ook = mineralokortiko=EFed> : glucocorticoid ('n hormoon van die bynierkorteks = wat 'n invloed op die koolhidraatmetabolisme = uitoefen)

glukolipied <kyk glikolipied> : = glycolipid

glukolise <kyk glikolise> : = glucolysis

glukoneogenese <kyk glikoneogenese> : gluconeogenesis

glukonsuur : gluconic acid (suur gevorm deur = die oksidasie van glukose)

glukopenie <kyk glikopenie> : = glucopenia

glukoprote=EFen <kyk glikoprote=EFen> : = glucoprotein

glukose <kyk dekstrose> : glucose

glukosied <kyk glikosied> : = glucoside

glukosurie <kyk glikosurie> : = glucosuria

glukuronsuur : glucuronic acid = (intermedi=EAre metaboliese produk wat normaalweg in klein = hoeveelhede in die urien voorkom)

glutamien : glutamine ('n aminosuur = <monoamied van glutamiensuur> wat by die mens 'n rol speel = in detoksifikasie)

glutamiensuur : glutamic acid ('n aminosuur = wat belangrik is in die stikstofmetabolisme)

glutatioon : glutathione (tripeptied wat = belangrik is by weefseloksidasieprosesse aangesien dit = geoksideer =82n gereduseer kan word)

gluteaal : gluteal (mbt die boud)

gluten : gluten (onoplosbare prote=EFen in = koring en ander graansoorte <word vanaf meel verkry = deur die stysel uit te was en dit gee aan deeg die taai, elastiese voorkoms>)

glygewrig : gliding joint (gewrig wat = beperkte mate van beweging toelaat deurdat plat = beenoppervlaktes oor mekaar gly)

glyteorie : sliding theory ('n verduideliking = van die meganisme waardeur spiere saamtrek)

gnaties : gnathic (mbt die kakebeen)

gnatodinamika : gnathodynamics (studie van = die fisiese kragte betrokke by die koubeweging)

gnatodinie : gnathodynia (pyn in die = kaak)

gnotobioot : gnotobiote (spesiaal geteelde laboratoriumdier waarvan die mikro-organismes = bekend is)

goedaardig <cf maligne> : benign (nie gevaarlik, kwaadaardig, ernstig nie)

goiter <kyk ook hipertiro=EFdisme; hipotiro=EFdisme> (kropgeswel) : goitre = (enige vergroting van die tiro=EFedklier)

golf <kyk ook amplitude; golflengte> : = wave (grafiese voorstelling van 'n fisiologiese = dinamiese verskynsel)

golf <kyk ook amplitude; golflengte> : = wave (uitwyking)

golflengte <kyk ook amplitude; golf> : = wave length (afstand tussen twee opeenvolgende = golfkruine of -dale)

Golgi-apparaat : Golgi apparatus ('n = mikroskopies klein struktuur wat bestaan uit stapels membrane = wat vakuole omring <dit het waarskynlik te doen = met selsekresies en die vervaardiging van nuwe = materiaal in 'n sel>)

gomfose : gomphosis (gewrig tussen die die = tand en die tandkas)

gonade : gonad (geslagsorgaan wat gamete = produseer; voortplantingsklier <testes, ovarium>)

gonadotrofien <kyk gonadotropien> : gonadotropin

gonadotroop : gonadotrope (verwys na 'n gonadotropiese stof)

gonadotropien (gonadotrofien) : gonadotropin = (hormoon wat die ontwikkeling of aktiwiteit van die = gonades stimuleer <kan wees FSH of LH>)

gonadotropies : gonadotropic (wat die gonade be=EFnvloed)

gonalgie : gonalgia (pyn in die = kniegewrig)

gonodukt (geslagsbuis) : gonoduct (buis wat = vanaf die gonade na buite verloop)

gonosiet : gonocyte (primitiewe geslagsel van = die embrio)

gordel : girdle (verwys na enige struktuur = wat soos 'n band rondom die liggaam gele=EB is, bv die heupgordel)

goud (Au) : gold, Au (geel edelmetaal)

graad : degree ('n interval of trap in sekere = skale)

graad : degree (eenheid vir = temperatuurverskil)

graad : degree (intensiteit of omvang)

Graaf-follikel : Graafian follicle ('n = volwasse, vloeistofgevulde follikel in die ovarium wat 'n = ovum bevat en tydens ovulasie oopbars; = ovariumfollikels wat 'n ovum bevat en vroulike geslagshormone = vrystel)

gradi=EBnt : gradient (grafiese voorstelling = van die toename of afname van 'n veranderlike = waarde)

gradi=EBnt : gradient (helling)

gradi=EBnt : gradient (verhouding van een = fisiese krag tot 'n ander)

grafospasma (skrywerskramp) : graphospasm, = writer's cramp (spierkrampe in die hand en voorarm wat = ontstaan as mens baie skryf)

gram (g) : gram, g ('n eenheid van massa in = die metrieke stelsel wat eweredig is aan een = duisendste van 'n kilogram)

gramekwivalent : gram-equivalent (daardie = massa <in gram> van 'n stof wat een mol = waterstofione of een mol elektrone produseer of daarmee = reageer)

grammolekul=EAre massa : gram-molecular mass = (die molekul=EAre massa van 'n stof uitgedruk in = gram)

Gram-kleurmetode : Gram-staining technique = (metode om mikro-organismes te kleur deur dit met 'n violetkleurstof, gevolg deur 'n = ontkleuringsmiddel <bv alkohol> en dan weer met 'n rooi = teenkleurstof te kleur <hierdie kombinasie veroorsaak 'n = donker blou, violet of purper kleur, wat by die = Gram-positiewe organismes bly nadat dit in alkohol gewas is, = terwyl dit by Gram-negatiewe organismes die neutrale rooi = kleur van die teenkleurstof wat gebruik word, = vertoon>)

Gram-negatief <kyk ook = Gram-kleurmetode> : Gram-negative (vertoon die neutraalrooi kleur = van die teenkleurstof wat gebruik word in die Gram-kleurmetode)

Gram-positief <kyk ook = Gram-kleurmetode> : Gram-positive (vertoon violet of blou met die Gram-kleurstof)

grand mal <cf petit mal> (major = epilepsie) : grand mal, major epilepsy (toestand gekenmerk = deur aanvalle met 'n tipiese patroon van simptome, nl = skielike bewussynsverlies wat onmiddellik gevolg = word deur verspreide stuiptrekkings)

granulasie : granulation (vorming van granulasieweefsel)

granulasieweefsel : granulation tissue (enige = van die sagte, rooierige, vlesige uitsteeksels wat = tydens die herstel van 'n wond vorm en die vroe=EB stadium = van littekenweefsel vorm <dit bestaan hoofsaaklik = uit kapill=EAre vate wat met fibreuse kollageen = omring is>)

granule : granule (klein korreltjie)

granuleer : granulate (om granulasie te ondergaan)

granul=EAr <cf agranul=EAr> : granular = (bestaande uit korrels of granules; mikroskopies lyk die = struktuur of weefsel asof dit korrels in of op die = oppervlak bevat)

granulomateus : granulomatous (gekenmerk deur = granulasieweefsel)

granulopoi=EBse <kyk = granulositopoi=EBse> : granulopoiesis

granulosiet <cf agranulosiet> : = granulocyte (een van die groepe leukosiete wat gekenmerk = word deur die teenwoordigheid van granules in die = sitoplasma, bv basofiel, eosinofiel, neutrofiel)

granulositopenie <kyk ook = agranulositose> : granulocytopenia (tekort aan granulosiete in die = perifere bloed)

granulositopoi=EBse (granulopoi=EBse) : granulocytopoiesis, granulopoiesis (produksie = van granulosiete)

Graves-siekte (eksoftalmiese goiter) : = Graves's disease, exophthalmic goitre (toksiese = kropgeswel)

gravitasie (g, swaartekrag) : gravitation, = gravity, g (krag waarmee 'n liggaam na die middelpunt van = die aarde aangetrek word <gravitasie is verantwoordelik = vir die versnelling van vry val>)

groef <kyk spleet> : groove

groef van Rolando <kyk Rolando-groef> : = fissure of Rolando

groef van Sylvius <kyk Sylvius-

spleet> : fissure of Sylvius

groei : growth (toename in sellul=EAre massa = <en dus grootte> van 'n organisme of enige van sy = onderdele tydens ontwikkeling)

groeihormoon <kyk somatotrofiese = hormoon> : growth hormone

groenblindheid <kyk agloukopsie> : green-blindness

groenhoutfraktuur (buigfraktuur) : greenstick = fracture (fraktuur waar die been slegs aan die = een kant gebreek is en aan die ander kant gebuig is = <kom veral by kinders voor>)

grondmembraan <kyk basilemma> : = basement membrane

grondstof <kyk substantia propria> : = ground substance

grondsubstansie <kyk substantia = propria> : ground substance

grondvlies <kyk basilemma> : basement membrane

groot bloedsomloop <kyk sistemiese = sirkulasie> : systemic circulation

groot omentum <kyk omentum

majus> : greater omentum

grootbrein <kyk serebrum> : = cerebrum

grootharsings <kyk serebrum> : = cerebrum

groot sisterne <kyk sisterna magna> : = cisterna magna

grysstof <kyk ook witstof> : grey = matter (weefsel wat die korteks van die brein vorm en hoofsaaklik uit selliggame van senuwees bestaan = <geen mi=EBlienskede kom voor nie>)

GS <kyk gelykstroom> : DC

guanien <kyk ook adenien; purien> : = guanine (purienbasis van nukle=EFensure wat in DNA en = RNA voorkom)

 

H

H <kyk waterstof> : H (chemiese = simbool)

H+ : H+ (chemiese simbool vir 'n = waterstofioon)

haar : hair (meersellige, filamentagtige = uitgroeisel uit 'n gespesialiseerde follikel in die = epidermis)

haaragtig : villose, trichoid (met die = voorkoms van hare)

haarfollikel (haarsakkie) : hair follicle (flesvormige induiking in die dermis waaruit die = haar groei; een van die buisvormige invouings van die = epidermis wat die hare van die vel omsluit)

haarpapil : hair papilla (papil van die = dermis wat op die bodem van die haarsakkie voorkom en ryklik = van kapill=EAre bloedvate voorsien is)

haarsakkie <kyk haarfollikel> : hair follicle

haarsel : hair cell (gespesialiseerde = epiteelselle met haaragtige uitgroeisels wat as reseptore in = die cristae acustica en maculae acusticae aangetref word)

haarvat <kyk kapill=EAr> : = capillary

habitat : habitat (natuurlike tuiste van = organismes waarin hulle leef, voed, voortplant ens)

hak : heel (agterste deel van die voet)

hakbeen <kyk kalkaneum> : calcaneum

hakskeenbeen <kyk kalkaneum> : = calcaneum

hakskeentendon <kyk Achilles-

tendon> : Achilles tendon

halfdeurlaatbaar <kyk halfdeurlatend> : = semipermeable

halfdeurlaatbare membraan <kyk = halfdeurlatende membraan> : semipermeable membrane

halfdeurlatend <kyk ook selektief = deurlatend> (halfdeurlaatbaar) : semipermeable (sekere = stowwe soos water en sommige molekules word deurgelaat en = ander nie)

halfdeurlatende membraan (halfdeurlaatbare = membraan) : semipermeable membrane (membraan wat sekere = stowwe deurlaat en ander nie, bv by liggaamselle)

halfleeftyd (halveringstyd) : half-life (tyd = wat dit neem vir 'n radio-isotoop om vyftig persent van = sy aktiwiteit te verloor deur radioaktiewe = verval)

halfmaanvormig : crescentic, semilunar (met = die vorm van 'n halwe maan)

halfmaanvormige klep : semilunar valve (klep = wat bestaan uit sakvormige vliese wat vloei van = bloed slegs in een rigting toelaat <kom voor aan die = basis van al die grootste are en limfvate, aan die basis van = die longslagaar en aorta, asook in die hart>)

halfmaankraakbeen <kyk meniskus 3e = inskrywing> : semilunar cartilage

halfsirkelvormige kanaal : semicircular canal = (enigeen van die drie benige, vloeistofgevulde = kanale in die inwendige oor, wat aan die bopunt van die = vestibulum ontspring en reghoekig met mekaar in = verskillende vlakke l=EA <staan in verband met die instandhouding = van liggaamshouding en -ewewig>)

halluks : hallux (groottoon)

hallusinasie (sinsbedrog) : hallucination = (waarneming sonder 'n ooreenkomende prikkel; 'n valse = gewaarwording van iets wat nie werklik aanwesig is nie <agv = verdowingsmiddels of psigologiese = toestande>)

halogeen : halogen (groepnaam vir die = niemetale wat in Groep VIIA in die Periodieke Tabel van = elemente voorkom, bv broom, chloor, fluoor en jodium = <dit is elektronegatiewe elemente wat regstreeks met = metale soute vorm sonder die tussenkoms van = suurstof>)

halveringstyd <kyk halfleeftyd> : = half-life

hamer <kyk malleus> : hammer

hand : hand (deel van die boonste ledemaat = distaal tot die voorarm wat uit die karpus, metakarpus = en falanges bestaan)

handpalm <kyk palm> : palm

haplo=EFed <kyk ook diplo=EFed> : = haploid (beskryf 'n sel wat die helfte van die <normale> = diplo=EFede getal chromosome in die kern besit <dit word voorgestel deur n>)

hapteen : hapten ('n nieprote=EFenagtige stof = wat as 'n antigeen optree deur met spesifieke antiliggame = te bind <dit kan nie self antiliggaamproduksie uitlok = nie, maar gebonde aan 'n draerprote=EFen kan dit wel = 'n imuunreaksie uitlok>)

harsingbalk <kyk corpus callosum> : = corpus callosum

harsings <kyk enkefalon> : brain

harsingsenuwee <kyk kraniale

senuwee> : cranial nerve

harsingslymvliesklier <kyk hipofise> : pituitary gland

harsingstam <kyk breinstam> : brain = stem

harsingvliese <kyk meninges> : = meninges

hart <kyk ook cor; kardia> : heart = (hol, ke=EBlvormige spierorgaan wat bloed vanaf alle liggaamsdele ontvang en dit na die longe en die = res van die liggaam pomp)

hart- <kyk kardiaal> : cardiac

hartbasis : heart base (boonste, bre=EB = gedeelte van die hart, bestaande uit die atria)

hartblok : heart block (versteurde hartritme = agv versteurde geleiding van impulse vanaf die atria = na die ventrikels, waartydens die ventrikels minder = dikwels as die atria saamtrek)

hartkamer <kyk ventrikel 2e inskrywing> = : heart chamber

hartklepstringe <kyk chordae tendineae> = : chordae tendineae

hartkontraksie <kyk sistool> : = systole

hartomset <kyk kardiale omset> : cadiac = output

hartsak <kyk perikardium> : = pericardium

hartsiklus <kyk kardiale siklus> : = cardiac cycle

hartspier <kyk kardiale spier> : = cardiac muscle

hartstilstand <kyk kardiale arres> : = cardiac arrest

hartverlamming <kyk kardiale arres> : = cardiac arrest

hartversaking <kyk kardiale

versaking> : heart failure

Havers-kanaal <kyk ook Volkmann-kanaal> = : Haversian canal (uiters dun, lengteverlopende = kanaaltjie in kompakte beenweefsel wat limfvaatjies, = aartjies en slagaartjies bevat)

Havers-sisteem <kyk Havers-stelsel> : = Haversian system

Havers-stelsel (Havers-sisteem) : Haversian = system (konsentriese rangskikking van beenlae rondom 'n = Havers-kanaal)

Hb <kyk hemoglobien> : Hb

H-band <kyk ook A-band, I-band, Z-lyn> = : H band (ligter band wat in die middel van die donker = A-band van 'n sarkomeer voorkom)

HbO2 <kyk oksihemoglobien> : HbO2 = (chemiese formule)

HCl <kyk soutsuur> : HCl (chemiese = formule)

He <kyk helium> : He (chemiese = simbool)

heelbloed <kyk ook bloed> : whole blood = (verwys na bloed met al sy bestanddele)

heem : haem, heme (die rooi, ysterbevattende, = respiratoriese pigment wat die = nieprote=EFengedeelte van 'n hemoglobienmolekule uitmaak)

hefboom : lever (onbuigbare staaf of ander = voorwerp waarmee 'n las <gewig of vrag> verplaas = kan word deur dit vry om 'n vaste punt <die = steunpunt> te laat draai en 'n krag daarop uit te oefen)

hegdraad : suture ('n string sterk materiaal <oplosbaar of onoplosbaar> wat in verskeie = sterktes en diktes beskikbaar is en gebruik word = om wonde mee toe te werk)

heiligbeen <kyk sakrum> : sacrum

heksadaktilisme : hexadactylism ('n organisme = wat ses vingers of tone besit)

heksagoon : hexagon (figuur met ses hoeke of = sye)

heksosamien : hexosamine ('n = stikstofbevattende suiker waarin die aminogroep 'n hidroksielgroep vrystel)

heksose <kyk ook pentose, tetrose, = triose> : hexose ('n monosakkaried wat ses koolstofatome <C6H12O6> in die molekule bevat, bv = glukose, fruktose en galaktose)

hektogram : hectogram (massa-eenheid in die = metrieke stelsel <gelyk aan 100 g>)

hektometer : hectometer (lengte-eenheid in = die metrieke stelsel <gelyk aan 100 m>)

helikotrema : helicotrema (die nou gangetjie = aan die apeks van die benige koglea wat die scala = tympani met die scala vestibuli verbind)

heliks : helix (enige spiraalvormige = struktuur)

helium (He) : helium, He (onaktiewe gas; die = tweede ligste element in die natuur)

hematien : haematin ('n pigment wat gevorm = word deur die afbreking van hemoglobien; die hidroksied = van heem)

hematoblast <kyk hemositoblast> : haematoblast

hematofaag : haematophage (fagosiet wat rooibloedselle vernietig)

hematofagies (bloedsuiend) : haematophagous = (wat op bloed teer)

hematogeen n. : haematogen (stof of = geneesmiddel wat bloedselle vorm <veral = rooibloedselle>)

hematogeen adj. (bloedvormend, = hematopoi=EBties, hemopoi=EBties) : haematogenic, haematogenous, haematopoetic, haemopoetic (afkomstig van, of = mbt die vorming van bloed of bloedselle)

hematogenese (bloedselvorming, bloedvorming, hematopoi=EBse, hemogenese, hemopoi=EBse) : = haematogenesis, haematopoiesis, haemogenesis (vorming en = ontwikkeling van bloedselle <veral rooibloedselle>)

hematokrit : haematocrit (die persentasie = selle van 'n bloedmonster)

hematologie : haematology (studie van bloed = en bloedsiektes)

hematoom : haematoma (versameling van bloed = in 'n orgaan, ruimte of weefsels buite die = bloedvate)

hematopoi=EBse <kyk hematogenese> : haematopoiesis

hematopoi=EBties <kyk hematogeen

adj.> : haematopoietic

hematosiet <kyk hemosiet> : = haematocyte

hematoso=EFese parasiet : haematozoic = parasite (organisme wat in bloed lewe)

hematurie : haematuria (uitskeiding van = bloederige urien)

hemeralopie <kyk ook skotopie/cf = niktalopie> (dagblindheid) : hemeralopia, day blindness = (verminderde gesigsvermo=EB met daglig of ander = beligting)

hemisfeer : hemisphere (beskryf die helfte = van enige sferiese, of naastenby ronde voorwerp of = orgaan)

hemisfeer : hemisphere (halfrond)

hemoblast <kyk hemositoblast> : = haemoblast

hemofiel : haemophil (affiniteit vir = bloed)

hemofiel : haemophil (mbt hemofilie)

hemofilie (bloeisiekte) : haemophilia = (oorerflike bloedsiekte wat by die manlike geslag voorkom <bloedstolling word baie vertraag agv 'n = afwesigheid van stollingsfaktor VIII>)

hemofilis (bloeier) : haemophiliac, bleeder = (persoon met hemofilie of ander bloedingsneiging)

hemogenese <kyk hematogenese> : haemogenesis

hemoglobien (Hb) : haemoglobin, Hb = (respiratoriese pigment in rooibloedselle wat geredelik met = suurstof verbind om oksihemoglobien te vorm <bestaan = uit 'n heemmolekule in verbinding met 'n prote=EFen, globien>)

hemoglobien-S : haemoglobin S (abnormale vorm = van hemoglobien wat die algemeenste voorkom en oa verantwoordelik is vir sekelselanemie)

hemolise : haemolysis (vernietiging = <opbreek> van rooibloedselle en gevolglike vrystelling van = hemoglobien)

hemolisien : haemolysin (stof wat hemolise veroorsaak)

hemolities : haemolytic (mbt hemolise of wat = hemolise teweegbring)

hemolitiese anemie : haemolytic anaemia = (enige anemie te wyte aan buitensporige vernietiging van rooibloedselle)

hemopoi=EBse <kyk hematogenese> : haemopoiesis

hemopoi=EBtien <kyk intrinsieke

faktor> : haemopoietin

hemopoi=EBties <kyk hematogeen adj.> : haemopoietic

hemoragie (bloedverlies) : haemorrhage = (ernstige bloeding)

hemoragies (bloederig) : haemorrhagic = (beskrywend vir enige weefsel waar bloeding voorgekom het)

hemosiet <kyk ook eritrosiet, = leukosiet> (bloedliggaampie, bloedsel, hematosiet) : = haemocyte, blood cell, blood corpuscle, haematocyte (een = van die sellul=EAre bestanddele van bloed)

hemositoblast (hematoblast,

hemoblast) : haemocytoblast, haematoblast, = haemoblast (primitiewe mononukle=EAre sel waaruit, volgens = die teorie van monofilitiese oorsprong van bloedselle, alle = ander bloedselle deur differensiasie ontwikkel = het)

hemositolise : haemocytolysis (vernietiging = van rooibloedselle)

hemositometer <kyk ook telkamer> : haemocytometer (apparaat waarmee = bloedliggaampies getel word)

hemostase <kyk ook angiotripsie; = bloedstelping; bloedstolling> : haemostasis (stuiting van = bloedvloei deur chemiese of meganiese metodes)

hemostaties (bloedstuitend) : haemostatic = (mbt die stuiting van bloed)

hemotoraks : haemothorax (versameling van = bloed in die pleurale holte, gewoonlik agv trauma)

Henle-boog <kyk Henle-lus> : Henle's = loop

Henle-lus (Henle-boog) : Henle's loop (die = U-vormige gedeelte van die nierbuisie wat gevorm word deur = die stygende en dalende bene)

heparien : heparin (natuurlike antistolmiddel = wat in bloed voorkom)

hepaties (lewer-) : hepatic (mbt die = lewer)

hepatikostomie : hepaticostomy (vorming van = 'n abnormale opening in die hepatiese buis)

hepatitis : hepatitis (ontsteking van die = lewer)

hepatogeen : hepatogenic, hepatogenous (in, = of deur die lewer vervaardig of voortgebring)

heptavalent : heptavalent (met 'n valens van = 7)

herabsorpsie : reabsorption (proses wat = byvoorbeeld by die niere plaasvind waar gefiltreerde stowwe = weer uit die buislumen terug na die bloed geabsorbeer = word)

herinaseming : rebreathing (die proses waar = dieselfde gasse weer ingeasem word)

herinasemingsak : rebreathing bag ('n sak wat = aan 'n masker vas is en gebruik word om gas in die = longe te druk <dit kan dien as 'n reservoir vir = narkosegasse gedurende chirurgie, of vir suurstof gedurende resussitasie>)

herinfeksie : reinfection (herhaling van = infeksie met dieselfde tipe organisme)

Hering-Breuer-refleks : Hering-Breuer reflex = ('n meganisme wat inspirasie beheer)

hermafrodiet (biseksueel) : hermaphrodite, = bisexual (met die kenmerke van albei geslagte)

hernia (breuk, ruptuur) : hernia, rupture (uitstulping van 'n gedeelte van 'n orgaan deur = 'n abnormale opening in die wand van die holte = waarin dit normaalweg gele=EB is)

herniaal : hernial (mbt 'n breuk)

hero=EFen (diasetielmorfien) : heroin, = diacetylmorphine (wit, kristallyne, bedwelmende stof wat uit = morfien berei en as 'n verdowingsmiddel gebruik word <gebruikers word dikwels daaraan = verslaaf>)

herpes : herpes (enige inflammatoriese = velsiekte veroorsaak deur 'n virus en gekenmerk deur die = vorming van blasies wat in groepe gerangskik is)

Hertz (Hz) : Hertz, Hz (SI-eenheid vir = frekwensie <een Hertz is gelyk aan een siklus per sekonde>)

heterochromosoom <kyk allosoom 2e = inskrywing> : heterochromosome

heterodont : heterodont (met verskillende = soorte tande)

heterogaam <kyk heterogameties> : heterogamous

heterogameet <kyk ook anisogameet; = isogameet> : heterogamete (nie-eenderse gamete; gamete wat in = struktuur en funksie verskil)

heterogameties (heterogaam) : heterogametous, = heterogamous (wat verskillende soorte gamete voortbring)

heterogamie <kyk ook anisogamie; = isogamie> : heterogamy (toestand waar heterogamete = versmelt)

heterogeen <cf homogeen 1e inskrywing> = : heterogeneous (verskillend in soort of aard)

heterogeen <cf homogeen 2e inskrywing> = : heterogeneous (met verskillende eienskappe)

heteroseksueel <cf homoseksueel 1e = inskrywing> : heterosexual (van, of mbt die teenoorgestelde geslag)

heteroseksueel <cf homoseksueel 2e = inskrywing> : heterosexual (mbt 'n geslagsdrang na persone = wat tot die teenoorgestelde geslag behoort)

heterosigoot <kyk ook hibried/cf = homosigoot 1e inskrywing> : heterozygote ('n organisme of = sel met twee verskillende allele op ooreenstemmende = lokusse op homolo=EB chromosome)

heterosigoot <kyk ook hibried/cf = homosigoot 2e inskrywing> : heterozygote (individu wat = ontstaan uit die vereniging van ongelyksoortige = geslagselle)

heterosigose : heterozygosis (die vorming van = 'n sigoot deur die samesmelting van geneties = verskillende gamete sodat dit nie verder suiwer sal teel = nie)

heterosigositeit : heterozygosity (toestand = wat ontstaan agv verskillende allelgene by een of = meer gepaarde lokusse in homolo=EB chromosome)

heterosigoties <cf homosigoties> : = heterozygous (mbt 'n heterosigoot of heterosigotisiteit)

heterosoom <kyk allosoom 2e inskrywing> = : heterosome

heup <kyk coxa> : hip

heupbeen <kyk ook ilium; ischium; = pubis> : hip bone (enigeen van die twee vergroeide bene wat = saam met die heiligbeen die bekken vorm en elk voorsien = is van 'n potjie waarin die kop van die femur pas)

heupgewrig <kyk ook coxa> : hip joint = (die bal-en-potjie-gewrig tussen die heupbeen en die dybeen)

heupgordel <kyk pelviese gordel> : = pelvic girdle

heuppotjie <kyk asetabulum> : = acetabulum

Hg <kyk kwik> : Hg (chemiese = simbool)

hialien <kyk ook glasagtig> : hyalin (deursigtige, albumienagtige stof)

hialienkraakbeen <kyk hialiene = kraakbeen> : hyalin cartilage

hialiene kraakbeen (glasagtige kraakbeen, hialienkraakbeen) : hyalin cartilage (kraakbeen = met 'n homogene, deurskynende grondstof en min vesels daarin)

hialuronidase <kyk ook hialuroonsuur> : = hyaluronidase ('n ensiem wat deur sperms = geproduseer word om deur die laag selle rondom die eiersel = te kan dring sodat bevrugting kan plaasvind)

hialuroonsuur <kyk ook hialuronidase> : = hyaluronic acid (kleefstof wat die ovariumselle = rondom die ovum <corona radiata> aan mekaar = hou)

hiatus : hiatus (enige ruimte of opening in = 'n membraan of ander liggaamsweefsel)

hibried <kyk ook heterosigoot>

(baster) : hybrid, bastard (afstammeling wat = ontstaan agv die kruising van ouers wat verskillende gene = dra)

hidraat : hydrate (molekul=EAre verbinding = van enige stof met water; samestelling wat water in 'n = chemiese verbinding bevat)

hidrasie <cf dehidrasie> : hydration = (proses van chemiese verbinding met water)

hidrateer <kyk hidreer> : hydrate

hidreer <kyk ook gehidreer/cf = dehidreer> (hidrateer) : hydrate (water direk toevoeg aan, = of 'n stof chemies met water te behandel of laat = verbind)

hidried : hydride (enigeen van die chemiese verbindings van waterstof met 'n ander element = of radikaal)

hidrofiel <cf hidrofoob> = (waterabsorberend) : hydrophile, hydrophilic (het die neiging om = water aan te trek)

hidrofoob <cf hidrofiel> : hydrophobe = (het die neiging om water af te stoot of te vermy, bv = vette)

hidrogenase <kyk reduktase> : = hydrogenase

hidrogenasie <kyk reduksie 4e = inskrywing> : hydrogenation

hidroksied : hydroxide (enige verbinding van = 'n hidroksielradikaal

<-OH> of 'n hidroksiedioon <OH-> = met 'n ander radikaal of ioon)

hidroksiel : hydroxyl (monovalente radikaal = -OH)

hidroksielgroep : hydroxyl group ('n = monovalente funksionele groep bestaande uit 'n suurstof- en waterstofatoom <-OH>; kenmerkende groep in = die alkoholmolekule)

hidroksielioon : hydroxyl ion (OH-)

hidrolase : hydrolase (enige ensiem wat hidrolisereaksies kataliseer)

hidrolise : hydrolysis (proses waardeur 'n = komplekse verbinding deur die toevoeging van water = <waterstof- en hidroksielione> in kleiner dele opgebreek word)

hidrolities : hydrolytic (mbt hidrolise)

hidrometer : hydrometer (apparaat waarop die = digtheid van vloeistowwe gelees word <deur dit te = vergelyk met die gewig van 'n gelyke volume water>)

hidrometrie : hydrometry (bepaling van die = digtheid van vloeistowwe)

hidropenie : hydropenia (gebrek aan water in = die liggaam)

hidroplasma : hydroplasm (die = vloeistofgedeelte van protoplasma)

hidropneumotoraks <kyk ook hidrotoraks> = : hydropneumothorax (aanwesigheid van vog en gas = in die pleurale holte)

hidrose : hidrosis (in patologie is dit die buitensporige uitskeiding van sweet; in = fisiologie is dit die gewone uitskeiding en afskeiding van = sweet)

hidrokefalus (hidrosefalus) : hydrocephalus (abnormale versameling vloeistof in die breinventrikels)

hidrosefalus <kyk hidrokefalus> : hydrocephalus

hidrostaties : hydrostatic (mbt 'n vloeistof = in 'n toestand van rus of ewewig)

hidrostatiese druk : hydrostatic pressure = (druk wat deur 'n vloeistof <water, bloed of liggaamsvloeistof> uitgeoefen word)

hidrotoraks <kyk ook hidropneumotoraks> = : hydrothorax (versameling van vog in die pleurale = holte)

hielbeen <kyk kalkaneum> : = calcaneum

higi=EBne (gesondheidsleer) : hygiene = (wetenskap wat handel oor die instandhouding van die = gesondheid)

higi=EBnies : hygienic (mbt higi=EBne)

higrometer : hygrometer ('n instrument om die = humiditeit van lug en ander gasse te meet)

higroskopies (vogtrekkend) : hygroscopic (in = staat om vog uit die lug te absorbeer)

hik : hiccup, hiccough ('n kortaf, = krampagtige hyggeluid wat gevorm word agv 'n onwillekeurige spasmodiese sametrekking van die diafragma met gevolglike inaseming en 'n skielike sluiting van = die glottis)

hilum (hilus) : hilum, hilus (induiking op = die oppervlak van 'n orgaan <bv nier> waar die = bloedvate, senuwees en buise ingaan of = uitkom)

hilus <kyk hilum> : hilus

himen (maagdevlies) : hymen, maidenhead (dun slymvliesvou gele=EB by die ingang van die = vagina)

hio=EFed : hyoid (die been wat tussen die = wortel van die tong en die larinks gele=EB is)

hiperadrenalisme <kyk ook = Cushing-siekte> : hyperadrenalism (ooraktiwiteit van die = bynier)

hiperaktiwiteit <cf hipoaktiwiteit> (ooraktiwiteit) : hyperactivity (oormatige of buitengewone aktiwiteit)

hiperekstensie : hyperextension (ekstensie = van 'n gewrig verby die normale beweging, bv die werwelkolom)

hiperemie : hyperaemia ('n oormaat bloed in = 'n bepaalde orgaan of weefsel)

hiperfunksie : hyperfunction (ooraktiwiteit = van 'n orgaan of liggaamsdeel)

hiperglisemie <kyk ook diabetes = mellitius/cf hipoglisemie> (hiperglukemie) : = hyperglycaemia ('n abnormaal ho=EB bloedglukose)

hiperglisemies (hiperglukemies) : = hyperglycaemic (mbt of gekenmerk deur 'n oormaat suiker in die = bloed)

hiperglukemie <kyk hiperglisemie> : hyperglycaemia

hiperglukemies <kyk hiperglisemies> : hyperglycaemic

hiperkapnie <cf hipokapnie> : = hypercapnia ('n abnormaal ho=EB CO2-konsentrasie in die bloed = met gevolglike ooraktiwiteit van die = asemhalingsentrum)

hipermetropie <cf miopie> (hiperopie, versiendheid) : hypermetropia, hyperopia, = farsightedness (nabygele=EB voorwerpe word nie duidelik gesien = nie aangesien die beeld agter die retina val = <t=82 kort oogbal of t=82 plat lens>)

hipermiotonie : hypermyotonia (verhoogde spiertonus)

hipermotiliteit : hypermotility (oormatige of = abnormale beweeglikheid)

hiperopie <kyk hipermetropie> : = hyperopia

hiperosmoties <kyk ook isosmoties 2e = inskrywing/cf hipo-osmoties> : hyperosmotic ('n oplossing = met 'n ho=EBr konsentrasie osmoties aktiewe komponente = as 'n standaardoplossing)

hiperosmoties <kyk ook isosmoties 2e = inskrywing/cf hipo-osmoties> : hyperosmotic (wat aanleiding = gee tot 'n besonder vinnige osmose <in die sel in> = omdat die konsentrasie watermolekules binne die sel = laer is as buite die sel)

hiperplasie <kyk ook homoplasie/cf = hipoplasie> : hyperplasia ('n oormatige vorming van weefsel = of 'n vermeerdering in die aantal selle van 'n orgaan = of weefsel)

hiperplasties : hyperplastic (mbt = hiperplasie)

hiperpnee : hyperpnoea (verhoogde = asemhalingspoed en -diepte; oorventilering van die longe)

hipersekresie <cf hiposekresie> = (oorafskeiding) : hypersecretion (buitengewoon ho=EB = afskeiding)

hipersensitiwiteit <kyk ook allergie; anafilakse> (oorgevoeligheid) : = hypersensitivity (abnormale toestand gekenmerk deur 'n verhoogde gevoeligheid vir 'n spesifieke stimulus)

hipertensie <cf hipotensie> : = hypertension (aanhoudende verhoogde arteri=EBle = bloeddruk)

hipertermie <kyk ook pireksie/cf = hipotermie> : hyperthermia (toestand van verhoogde = liggaamstemperatuur <meer as =B137,2 =B0C>)

hipertiro=EFdisme <kyk ook goiter/cf hipotiro=EFdisme> : hyperthyroidism (toestand = gekenmerk deur ooraktiwiteit van die tiro=EFed <skildklier>)

hipertoksies <cf hipotoksies> : = hypertoxic (buitengewoon giftig)

hipertonie <kyk hipertonus> : = hypertonia

hipertonies <cf hipotonies 1e = inskrywing> : hypertonic (tov 'n oplossing of selle waarin die = konsentrasie watermolekules groter is as = daarbuite sodat watermolekules uitbeweeg)

hipertonies <kyk ook isotonies 1e = inskrywing> : hypertonic (gekenmerk deur hipertonus)

hipertonus (hipertonie) : hypertonia, = hypertonus (abnormaal verhoogde skeletspiertonus; verhoogde = weerstand van spiere op passiewe strekking)

hipertrofie <kyk ook homoplasie/cf = hipotrofie 1e inskrywing> : hypertrophy (toename in massa = van weefsel of organe agv die groter word van = individuele selle of vesels sonder dat die getal selle = vermeerder, bv in spiere wat baie geoefen word)

hipertrofies : hypertrophic (gekenmerk deur hipertrofie)

hiperventilasie (oorventilasie) : = hyperventilation, overventilation (abnormaal verlengde vinnige en = diep asemhaling; pulmon=EAre ventilasie = <longbelugting> is groter as wat nodig is vir die normale = metaboliese uitruiling van gasse)

hipnose : hypnosis (kunsmatige slaap = aangebring deur suggestie)

hipnoties : hypnotic (slaapbevorderend)

hipoaktiwiteit <cf hiperaktiwiteit> : hypoactivity (abnormale vermindering in = aktiwiteit of ondernormale aktiwiteit)

hipodermies <kyk subkutaan> : = hypodermic

hipodermis <kyk subkutane weefsel> : hypodermis

hipofarinks : hypopharynx (gedeelte van die = farinks net agter die larinks)

hipofise (harsingslymvliesklier, = meesterklier, pitu=EFt=EAre klier) : hypophysis, pituitary = gland ('n endokriene klier bestaande uit die adenohipofise = en neurohipofise)

hipofiseaal : hypophyseal (mbt die = hipofise)

hipogastrium : hypogastrium (onderste = sentrale gedeelte van die abdomen)

hipoglisemie <kyk ook glikopenie/cf hiperglisemie> (hipoglukemie) : hypoglycaemia = ('n abnormaal lae bloedglukose)

hipoglossaal : hypoglossal (gele=EB onder die = tong)

hipoglossus <kyk nervus hypoglossus> : hypoglossus

hipoglossussenuwee <kyk nervus = hypoglossus> : hypoglossal nerve

hipoglottis : hypoglottis (onderste gedeelte = van die tong)

hipoglukemie <kyk hipoglisemie> : hypoglycaemia

hipokalsemie : hypocalcaemia (vermindering = van die bloedkalsiumvlakke tot onder normaal)

hipokapnie <cf hiperkapnie> : = hypocapnia (verminderde CO2-konsentrasie in die bloed)

hipoksemie <kyk anoksemie> : = hypoxaemia

hipoksie <kyk anoksie> : hypoxia

hipometabolisme : hypometabolism (verminderde = metabolisme)

hiponigium : hyponychium (verdikte epidermis = onder die vry distale rand van die nael)

hipo-osmoties <kyk ook isosmoties/cf hiperosmoties> : hypo-osmotic ('n waterige = medium; 'n oplossing met 'n laer konsentrasie soute as = di=82 van die sel wat in die oplossing voorkom)

hipoplasie <kyk ook homoplasie/cf = hiperplasie> : hypoplasia (gebrekkige ontwikkeling van = weefsel of 'n orgaan sodat dit nie volwasse word nie)

hiposekresie <cf hipersekresie> (onderafskeiding) : hyposecretion (verminderde afskeiding)

hipostoom : hypostome (onder die mond)

hipotalamus : hypothalamus (aantal groepe = senuselle wat aan die basis van die brein voorkom <vorm = die vloer en onderste wandstrukture van die derde breinventrikel>)

hipotensie <cf hipertensie> : = hypotension (lae arteri=EBle bloeddruk)

hipotermie <cf hipertermie> : = hypothermal (mbt subnormale temperatuur)

hipotese <kyk ook teorie> : hypothesis (voorveronderstelling wat as waarheid aangeneem = word en wat aangebied word om 'n verskynsel te = verstaan)

hipotiro=EFdisme <kyk ook goiter; = kretinisme; miksedeem/cf hipertiro=EFdisme> : = hypothyroidism (lae sekresie van tiroksien deur die tiro=EFed)

hipotoksies <cf hipertoksies> : = hypotoxic (lae toksisiteit; nie baie giftig nie)

hipotonie <kyk ook hipotonies> : = hypotonia, hypotonus ('n toestand van verminderde spierspanning)

hipotonies <cf hipertonies 1e = inskrywing> : hypotonic (tov 'n oplossing of sel waarvan die konsentrasie watermolekules groter is aan die = buitekant as die binnekant sodat watermolekules die sel binnekom)

hipotonies <kyk ook hipotonie; isotonies = 1e inskrywing> : hypotonic (beskryf spiere met = 'n verminderde tonisiteit)

hipotrofie <kyk ook homoplasie/cf = hipertrofie> : hypotrophy (gebrekkige ontwikkeling van sekere = selle en weefsels)

hipotrofie : hypotrophy (voedingsgebrek)

hipovolemie : hypovolaemia (abnormaal = verlaagde volume sirkulerende bloed <plasma> in die liggaam)

hipovolemies : hypovolaemic (mbt = hipovolemie)

hipovolemiese skok : hypovolaemic shock ('n = drastiese verlaging in bloeddruk agv 'n verlies van bloedvolume)

His-bondel (atrioventrikul=EAre bondel, = AV-bondel, bondel van His) : His's bundle, atrioventricular = bundle, AV bundle, bundle of His ('n spesiale = geleidingsbaan wat impulse vanaf die atrioventrikul=EAre knoop in = die atria na die ventrikul=EAre spiere van die hart = lei)

histamien <cf antihistamien> : = histamine ('n organiese basis <hormoon> wat deur = beskadigde selle vrygestel word, lokale bloedvate verwyd en = kapill=EAre meer deurlaatbaar maak <dit = veroorsaak dus lokale edeem>)

histerektomie : hysterectomy (chirurgiese = verwydering van die uterus)

histerodinie : hysterodynia (pyn in die baarmoeder)

histidien : histidine (basiese aminosuur = waaruit histamien geproduseer word)

histochemie : histochemistry (die vertakking = van histologie wat handel oor die identifikasie van = chemiese komponente in selle en weefsel)

histogenese : histogenesis (oorsprong, = ontwikkeling en differensiasie van weefsels)

histologie <kyk ook sitologie> = (mikroanatomie) : histology, microanatomy (studie van die = samestelling en mikroskopiese anatomie van weefsels)

histologies : histological (mbt = histologie)

histoloog : histologist (vakkundige in histologie)

histoon : histone (enigeen van die eenvoudige = prote=EFene in chromosome wat verbonde aan = nukle=EFensure as nukleoprote=EFene voorkom <moontlik belangrik = om geenreaksies te stop>)

hittelabiel <kyk termolabiel> : heat = labile

HIV <kyk ook verworwe immuniteitsgebreksindroom> (menslike immuniteitsgebrekvirus, MIV) : HIV, human immunodeficiency virus (afkorting vir een van = die retrovirusse wat VIGS veroorsaak)

HNO3 <kyk salpetersuur> : HNO3 = (chemiese formule)

H2O <kyk aqua> : H2O (chemiese = formule)

H2O2 <kyk waterstofperoksied> : H2O2 = (chemiese formule)

hoektand <kyk oogtand> : canine = tooth

hoendervleis : gooseflesh (term wat gebruik = word wanneer klein, growwe papille op die vel regop = staan agv vrees, koue of hartstog en die vel dus soos die = vel van 'n hoender vertoon)

hoes : cough (plotselinge uitstoting van lug = uit die longe)

holoblast <kyk ook meroblast> : = holoblast (ovum wat volledige segmentasie ondergaan)

holoblasties <kyk ook meroblasties> : holoblastic (mbt ova wat min of geen dooier = bevat nie en waar die hele ovum tydens die kliewingsproses verdeel)

holo-ensiem <kyk ook apo-ensiem; = ko=EBnsiem> : holoenzyme ('n aktiewe ensiem bestaande uit 'n apo-ensiem en 'n ko=EBnsiem, waarvan beide nie = op sigself aktief is nie)

holokrien <kyk ook apokrien; merokrien> = : holocrine (mbt 'n klier waarvan die afskeidings = in die sel versamel en slegs vrygestel word wanneer die = sel breek en doodgaan, bv talgklier)

holrond <kyk konkaaf> : concave

holrug <kyk lordose> : lordosis

holte <kyk ook fossa; lumen> : cavity = (hol ruimte)

homeopaat (homopaat) : homeopath, homoeopath = ('n persoon wat homeopatie beoefen)

homeopatie (homopatie) : homeopathy, = homoeopathy (behandeling van 'n siekte met geneesmiddels wat = by 'n gesonde mens juis daardie siekte sou = teweegbring)

homeostase : homeostasis, homoeostasis = (handhawing van 'n konstante interne liggaamsomgewing of = stabiliteit van 'n organisme)

homogeen <cf heterogeen 1e inskrywing> (eenvormig) : homogeneous (van dieselfde soort = of aard)

homogeen <cf heterogeen 2e inskrywing> (eenvormig) : homogeneous (met eenvormige = eienskappe of struktuur)

homogeneties : homogenetic (met dieselfde oorsprong)

homogeneties : homogenetic (van dieselfde = stam)

homogeniteit (gelyksoortigheid) : homogeneity = (eienskap van homogeen te wees)

homogeniteit (gelyksoortigheid) : homogeneity = (met dieselfde genotipiese struktuur)

homoiotermies <kyk homotermies> : homoiothermal

homolo=EB chromosome : homologous chromosomes = (enige twee chromosome in 'n diplo=EFede somatiese sel = wat identies in grootte, vorm en geenlokusse is = <die mens besit 22 paar homolo=EB chromosome en een paar geslagschromosome>)

homologie : homology (eienskap van homoloog = te wees)

homoloog <kyk ook analoog 1e = inskrywing> : homologous, homologue (ooreenkomstig of = ooreenstemmend in struktuur, posisie, oorsprong ens <bv die = vere van 'n vo=EBl en die skubbe van 'n vis, of 'n = antigeen en sy spesifieke antiliggaam>)

homoloog <kyk ook analoog 2e = inskrywing> : homologous, homologue (strukture of organe wat = identies in struktuur, posisie en ontwikkeling is, maar = nie noodwendig in funksie nie)

homoloog <kyk ook analoog 3e = inskrywing> : homologous, homologue (in chemie een van 'n = reeks verbindings wat ooreenstem in struktuur en = gevorm word deur die byvoeging van 'n konstante element of = groep elemente, bv die byvoeging van CH2 in die = homolo=EB reeks CH4, C2H6, C3H8 ens)

homopaat <kyk homeopaat> : = homeopath

homopatie <kyk homeopatie> : = homeopathy

homoplasie <kyk ook hiperplasie; = hipoplasie; hipertrofie; hipotrofie 1e inskrywing> : = homoplasia, homeoplasia, homoeoplasia (normale ontwikkeling = van selle en weefsels)

Homo sapiens : Homo sapiens (die mens = <genus- en spesienaam>)

homoseksueel <cf heteroseksueel 1e = inskrywing> : homosexual (van dieselfde geslag)

homoseksueel <cf heteroseksueel 2e = inskrywing> : homosexual (mbt 'n geslagsdrang na persone wat = tot dieselfde geslag behoort)

homosigoot <cf heterosigoot 1e = inskrywing> : homozygote ('n individu waarvan die allele op 'n = sekere lokus eenders is <is dus 'n suiwerrassige = organisme tov 'n sekere kenmerk>)

homosigoot <cf heterosigoot 2e = inskrywing> : homozygote (sel wat ontstaan agv die = samesmelting van twee geneties eenderse gamete)

homosigoties <cf heterosigoties> : = homozygous ('n sel of organisme wat twee identiese allele = bevat vir elke enkele geen)

homotermies <cf poikilotermies> = (homoiotermies, warmbloedig) : homothermal, homoiothermal, = homiothermal, warm-blooded (konstante liggaamstemperatuur word = gehandhaaf ten spyte van wisselende omgewingstemperatuur)

honger : hunger (verlang sterk na, = begeer)

hoof : chief, head (vernaamste, = belangrikste)

hoof (kop) : head (gedeelte van die liggaam = wat die brein en sinsorgane huisves)

hoofpyn : headache (enige pyn in die kop)

hoofselle : chief cells (selle in die = maagkliere wat die ensieme rennien en pepsien afskei)

hooikoors : hay fever (neus- en = keelaandoening gekenmerk deur oormatige afskeiding van die = nasale en lakrimale slymkliere <veroorsaak deur = oorgevoeligheid vir stuifmeel van blomme, stof ens>)

hoorbaarheid : audibility (verwys na hoe goed = 'n klank gehoor kan word)

horing : horn, cornu (puntige, harde = struktuur aan die kop van sekere soogdiere; enige uitsteeksel = wat soos 'n horing lyk)

horingagtig : horny, corneous (wat bestaan = uit of lyk na horing)

horinglaag <kyk stratum corneum> : = horny layer

horingvlies <kyk kornea> : cornea

horisontaal (transversaal, waterpas) : = horizontal, transverse (ewewydig aan die vlak van die = horison; dwars, of loodreg op die lengte-as van die = liggaam)

horisontale vlak (transversale vlak) : = horizontal plane, transverse plane (enige vlak wat deur die = liggaam loodreg op die lengte-as verloop en sodoende die = liggaam in 'n boonste en onderste deel verdeel)

hormonaal : hormonal (mbt hormone)

hormoon : hormone (chemiese stof wat deur = endokriene kliere afgeskei en direk in die bloedstroom = gestort word, waarna dit na 'n teikenorgaan vervoer word = om die aktiwiteit daarvan te inisieer of reguleer)

houstra : haustra (sakkies in die wand van = die kolon)

houtalkohol <kyk metanol> : = methanol

H3PO4 <kyk fosforsuur> : H3PO4 = (chemiese formule)

H2S <kyk waterstofsulfied> : H2S = (chemiese formule)

H2SO3 <kyk swaeligsuur> : H2SO3 = (chemiese formule)

H2SO4 <kyk swaelsuur> : H2SO4 (chemiese = formule)

huid <kyk integument> : skin

humeraal : humeral (mbt die boarmbeen <humerus>)

humerus (boarmbeen) : humerus (been gele=EB = tussen die skouer en die elmboog)

humiditeit <kyk ook absolute humiditeit; = relatiewe humiditeit> (lugvogtigheid, vogtigheid) : = humidity (aanduiding van die hoeveelheid waterdamp in die = lug)

humor : humour, humor ('n vloeistof- of semivloeistoftoestand <word in anatomie = gebruik om sekere vloeistofgedeeltes in die liggaam aan te dui>)

humoraal : humoral (mbt die natuurlike liggaamsvloeistowwe)

humorale immuniteit <kyk ook immuniteit, selbemiddelde immuniteit> : humoral immunity (verworwe immuniteit wat afhanklik is van die = verskyning van immunoglobuliene of teenliggaampies in die bloed)

Hz <kyk Hertz> : Hz

 

I

 

I <kyk jodium> : I (chemiese = simbool)

iatries : iatric (mbt die geneesheer of geneeskunde)

iatrogeen : iatrogenic (veroorsaak deur 'n geneesheer)

I-band <kyk ook A-band; H-band; Z-lyn> = : I band (die isotrope of enkel refrakt=EAre band van 'n = sarkomeer wat lig vertoon en slegs uit aktienfilamente bestaan)

ID <kyk intradermaal> : ID

ideomotories <kyk psigomotories> : ideomotor

idiomuskul=EAr : idiomuscular (mbt = spierweefsel alleenlik; sonder dat senuweeprikkels daarby = betrokke is)

idioneuraal : idioneural (mbt 'n enkele = senuwee; uitsluitlik tot die senuweestelsel)

idiopaties (selfverwek) : idiopathic (iets = wat sonder rede ontstaan; van toepassing op siektes wat nie = volg op enige bekende onderliggende siekteproses = nie)

IE <kyk internasionale eenheid> : = IU

Ig <kyk immunoglobulien> : Ig

igtiose : ichthyosis (een van verskeie = oorge=EBrfde dermatologiese toestande gekenmerk deur 'n = dro=EB, skubberige vel)

ikterogeen : icterogenic (wat geelsug = veroorsaak)

ikterus <kyk ook cholemie> (geelsug) : = icterus, jaundice (siekte gekenmerk deur gelerige = verkleuring van die vel en slymvliese agv gal in die bloed)

ileosekaal : ileocaecal (mbt die ileum en die = sekum)

ileosekale klep : ileocaecal valve (klep wat = in die opening waar die ileum by die sekum aansluit, = gele=EB is)

ileum <kyk ook jejunum>

(kronkelderm) : ileum (laaste <distale> = gedeelte van die dunderm wat by die dikderm aansluit)

iliaal (ilium-) : iliac (mbt die ilium)

iliofemoraal : iliofemoral (mbt die ilium en = die femur)

iliokostaal : iliocostal (mbt die ilium en = die ribbe)

iliosakraal : sacroiliac (mbt die ilium en = die sakrum)

ilium <kyk ook heupbeen; ischium; = pubis> (dermbeen) : ilium (boonste en grootste van die = drie vergroeide bene wat die heupgordel vorm)

ilium- <kyk iliaal> : iliac

IM <kyk intramuskul=EAr> : IM

imbibisie (opname) : imbibition (absorpsie = van vog)

immersie (olie-immersie) : immersion, oil = immersion (gebruik van 'n mikroskoop waar die voorwerp en = die voorwerplens in spesiale olie geplaas word sodat = die beeld duideliker waargeneem kan word)

immersie-olie : immersion oil (spesiale olie <gewoonlik sederhoutolie> wat op die voorwerpglasie geplaas word sodat die beeld = duideliker is)

immobilisering : immobilisation (om = beweeglike dele onbeweeglik te maak)

immobiliteit (onbeweeglikheid) : immobility = (toestand of hoedanigheid van immobiel of onbeweeglik = wees)

immuniseer <kyk vaksineer> : = immunise

immunisering <kyk vaksinering> : immunisation

immuniteit <kyk ook aktiewe immuniteit; = humorale immuniteit; passiewe immuniteit; selbemiddelde immuniteit> (onvatbaarheid) : immunity, insusceptibility (vermo=EB van die liggaam om = weerstand te bied teen sekere mikro-organismes of ander = toksiese stowwe)

immuniteitserum <kyk antiserum> : = antiserum

immunoglobulien <kyk ook antiliggaam; gammaglobulien; globulien> (Ig) : = immunoglobulin, Ig (teenliggaampie wat in die bloed verskyn in = respons op die blootstelling aan spesifieke antigene = <vyf klasse menslike immunoglobuliene word herken, nl IgA, = IgD, IgE, IgG en IgM>)

immunologie : immunology (wetenskap van immuniteit)

immuun <cf vatbaar> (onvatbaar) : = immune (nie vatbaar vir aansteeklike siektes nie)

immuunserum <kyk antiserum> : = antiserum

impotensie : impotence (kragteloosheid of onbekwaamheid, veral gebrek aan seksuele = vermo=EB)

impregneer : impregnate (deurtrek of = deurdring)

impressie : impression (holte of = induiking)

impressie : impression (afdruk van gebit in = plastiese materiaal)

impuls <kyk ook stimulus> : impulse ('n = aksiepotensiaal <boodskap> wat langs 'n senuweevesel gestuur word)

impuls : impulse (skielike drang tot = handeling)

inaktiveer : inactivate (om die aktiwiteit te = vernietig; om onaktief te maak)

inaseming <kyk inspirasie> : = inhalation

inbed : embed, imbed (fiksering van weefsel = in bv paraffienwas sodat dun snitte daarvan gemaak kan = word)

incisura <kyk ook fissuur> : incisura (insnyding of inkerwing)

indeks : index ('n getal of formule wat die verhouding van een hoeveelheid tov 'n ander = aantoon)

indentasie : indentation (kerf, keep of induiking)

indigestie : indigestion (slegte = spysvertering)

indigo : indigo (donkerblou kleur wat deel = van die spektrum uitmaak)

indikasie : indication (aanduiding of = aanwysing)

indikator <kyk ook universele = indikator> : indicator (enige stof <gewoonlik organies> = wat deur 'n kleurverandering die teenwoordigheid van = 'n ander stof, of 'n spesifieke pH, aantoon <bv = die byvoeging van jodium laat 'n styseloplossing = blouswart verkleur>)

indringing <kyk penetrasie 2e = inskrywing> : invasion

indruppeling : instillation (om vloeistof druppelsgewys in te gooi)

induksie : induction (proses waardeur 'n = bepaalde reaksie bespoedig word, bv die kunsmatige = aanbring van kraam)

induksie : induction (die aanvang van = algemene narkose deur sekere verdowingsmiddels = <gewoonlik barbiturate> in die bloedstroom in te = spuit)

induksie : induction (die elektrifisering of magnetisering sonder aanraking van 'n liggaam = deur die nabyheid van 'n ander liggaam wat = ge=EBlektrifiseer of gemagnetiseer is)

induseer : induce (aanbring)

induseer : induce (elektrifisering = teweegbring)

inent <kyk vaksineer> : vaccinate

inenting <kyk vaksinering> : = inoculation

inersie <kyk ook bewegingloosheid> = (traagheid) : inertia (bewegingstraagheid; die eienskap van = 'n liggaam om in dieselfde toestand te bly, bv in = rus of in egalige beweging)

inert : inert (onaktief)

inert : inert (beskryf 'n stof wat geen of = weinige chemiese werking het, bv die edelgasse)

inert : inert (wat inersie vertoon)

infantiel : infantile (mbt babas en = suigelinge)

infantiel : infantile ('n struktuur wat klein = is)

infarksie : infarction (ontwikkeling van 'n infarkt)

infarkt <kyk ook isgemie> : infarct ('n = gelokaliseerde area waar weefsel, bloedvate, = organe of dele daarvan doodgaan agv 'n tekort aan suurstof = <veroorsaak deur die afsluiting van = arteri=EBle bloedtoevoer na di=82 area>)

infeksie : infection (besmetting)

infeksie : infection (aantasting van = liggaamsweefsels deur mikro-organismes)

infekteer : infect (besmet deur spesifieke = patogene mikro-organismes)

infektief : infective (wat infeksie = veroorsaak)

infektief : infective (veroorsaak deur = infeksie)

inferior <cf superior> : inferior = (beskryf 'n struktuur wat onder 'n ander verwysingspunt = gele=EB is)

infestasie : infestation (die teenwoordigheid = van eksterne parasiete in die omgewing, hare, of op = die vel van 'n gasheer)

infiltrasie : infiltration (indringing of = diffusie van stowwe <wat nie gewoonweg daar gevind = word nie> in selle of weefsel in)

infiltreer : infiltrate (om weefsel, selle of = intersellul=EAre substans te penetreer)

inflammasie (ontsteking) : inflammation = (lokale beskermende reaksies van weefsel teen besering = of infeksie wat gekenmerk word deur 'n rooi kleur, = swelsel, pyn, hitte en 'n verlies van funksie)

infrakostaal : infracostal (onder 'n rib)

infrarooi (IR) : infrared, IR = (elektromagnetiese golwe waarvan die golflengtes groter as die van = die rooi end van die spektrum <sigbare lig> en = korter as radiogolwe is <infrarooistrale word op die = liggaam as hitte waargeneem>)

infundibul=EAr : infundibular = (tregtervormig)

infundibul=EAr : infundibular (mbt die infundibulum)

infundibulum : infundibulum (tregtervormige struktuur, bv aan die punte van die = Fallopius-buise)

infundibulum : infundibulum (dikwels alleen = gebruik om na die steel van die hipofise te verwys)

infundibulum (longsakkie) : infundibulum = (lugsak aan die einde van elke brongiool, bestaande uit 'n versameling alveoli)

infusie (ingieting) : infusion (die stadige = toedien van bloed of vloeistof in 'n vene)

ingebore <kyk kongenitaal> : inborn

ingebore immuniteit <kyk natuurlike = immuniteit> : innate immunity

ingedrewe : impacted (stewig ingepers of ingedruk)

ingedrewe fraktuur : impacted fracture = (fraktuur waar die een deel binne-in die ander deel ingedryf = is)

ingeduikte fraktuur : depressed fracture = (fraktuur waar die gebreekte deel onder die normale vlak = ingeduik is)

ingestie <kyk ook digestie/cf

egestie> : ingestion (opname van voedsel = van buite die liggaam)

ingewande <kyk viskus> : viscus

ingewands- <kyk enteries> : = intestinal

ingewandslagaar <kyk arteria

coeliaca> : arteria coeliaca

ingieting <kyk infusie> : infusion

inguinaal : inguinal (mbt die lies)

inhibeer : inhibit (verhinder, rem of = onderdruk)

inhibeerder <kyk inhibitor> : = inhibitor

inhiberend : inhibitory (mbt inhibisie)

inhibisie : inhibition (verhindering, remming = of onderdrukking van 'n handeling of = werksaamheid)

inhibitor (inhibeerder) : inhibitor (enige = stof wat met 'n chemiese reaksie, groei of enige ander = biologiese aktiwiteit inmeng om dit te vertraag)

inhibitoriese postsinaptiese potensiaal = (IPSP) : inhibitory postsinaptic potential, IPSP ('n = kortstondige hiperpolarisasie van die postsinaptiese membraan = wat dan 'n negatiewe of inhiberende invloed uitoefen en = die neuron minder prikkelbaar as normaal maak)

inhoud <kyk volume> : volume

inkrimp <kyk saamtrek> : contract

inkubasie : incubation (tydsverloop tussen = die indringing van mikro-organismes in die liggaam = en die verskyning van die eerste simptome)

inkubasie : incubation (ontwikkelingsperiode = van 'n eier totdat dit uitbroei)

inkus <kyk ook malleus; stapes; = timpanum> (aambeeld) : incus, anvil (middelste van die = drie gehoorbeentjies)

inname : intake (inneem van voedsel en = vloeistof deur die liggaam)

innerlik <kyk intrinsiek 2e

inskrywing> : intrinsic

innervasie : innervation (senuweevoorsiening = van 'n liggaamsdeel)

innervasie : innervation (geleiding van = senu-impulse na 'n spesifieke liggaamsdeel)

innominaat (naamloos) : innominate (wat nie = benoem is, of 'n naam het nie)

inplanting <kyk aanhegting 2e = inskrywing> : insertion

inokulasie <kyk vaksinering> : = inoculation

inokuleer <kyk vaksineer> : = inoculate

inokulering <kyk vaksinering> : = inoculation

inseminasie : insemination (invoering van = semen in die vagina of uterus)

insidensie : incidence ('n uitdrukking van = die tempo waarteen 'n sekere verskynsel voorkom)

insidensie : incidence (frekwensie van 'n verskynsel)

in situ : in situ (in die oorspronklike <natuurlike> toestand)

in situ : in situ (op die plek)

insnoering <kyk ismus> : isthmus

inspeksie : inspection (ondersoek deur besigtiging)

inspirasie <kyk ook respirasie 2e = inskrywing/cf ekspirasie> (aspirasie, inaseming) : = inspiration, aspiration, inhalation (die handeling om lug in = die longe te trek)

inspirator <kyk ook aspirator> : = inspirator (toestel waarmee lug in die longe gesuig = word)

inspiratories : inspiratory (mbt = inaseming)

inspiratoriese kapasiteit : inspiratory = capacity (die volume lug wat n ekspirasie ingeasem kan word = deur 'n normale plus 'n geforseerde inspirasie)

inspiratoriese reserwevolume : inspiratory = reserve volume (die ekstra volume lug wat nog ingeasem = kan word deur 'n maksimale inspiratoriese poging n gewone = inspirasie)

inspuit : inject (om vloeistof onder druk <gewoonlik met 'n hol naald> =EArens te = laat ingaan)

inspuiting : injection (toediening van 'n = vloeistof dmv 'n spuit in weefsel, 'n holte of in vate van = die liggaam)

instulp <kyk invagineer> : = invaginate

instulping <kyk invaginasie> : = invagination

insula (eiland) : insula, island = (ge=EFsoleerde area; enige afgebakende deel van 'n orgaan)

insul=EAr : insular (ge=EFsoleerd)

insul=EAr : insular (mbt die = Langerhans-eilandjies)

insulien : insulin (pankreashormoon wat deur = die B-selle van die Langerhans-eilande gesekreteer = word <beheer die suikergehalte van die = bloed>)

integrasie : integration (ko=F6rdinasie van = neurale funksies)

integrasie (integrering, samevoeging) : = integration (proses waardeur dele tot 'n geheel gemaak word = of so ver moontlik saamgevoeg word)

integrering <kyk integrasie> : = integration

integument (cutis, huid, tegument,

vel) : integument, cutis, skin, tegument = (buitenste struktuur wat die hele liggaam omsluit en uit = twee hooflae, nl die epidermis en die dermis = bestaan)

integument=EAr : integumentary (mbt die vel = en bykomende organe)

intellek : intellect (verstandelike vermo=EB = om te ken en te begryp)

intelligensie : intelligence (potensi=EBle = vermo=EB om ondervinding, begrip, kennis, oordeel en = beredenering aan te wend om nuwe ondervindings te hanteer en = probleme op te los)

intensie : intention ('n tipe = wondgenesing)

intensie : intention (oogmerk)

intensief : intensive (sterk, kragtig)

intensiteit : intensity (graad van sterkte, = krag, geluid of aktiwiteit)

interartikul=EAr <kyk ook artikul=EAr> = : interarticular (gele=EB tussen twee gewrigsoppervlaktes)

interdigitasie : interdigitation = (ineensluiting, of ineenskakeling van dele deur vingeragtige uitstulpings)

interfase <kyk ook anafase; metafase; = profase; telofase> : interphase (tydsverloop tussen = twee seldelings waartydens groei plaasvind)

interfasesel (rustende sel) : interphase = cell, resting cell (sel wat nie mitotiese seldeling = ondergaan nie <stadium tussen twee mitotiese seldelings>)

interferon : interferon ('n prote=EFen wat = virusaksie inhibeer en deur selle vrygestel word nadat = hulle deur virusse ge=EFnfekteer is <dit help om ander = selle teen virusse te beskerm>)

interkal=EAr : intercalated, intercalary (wat = tussenin geskuif of geplaas is)

interkal=EAre skyf : intercalated disc = (membraneuse aansluiting tussen twee aangrensende = hartspierselle)

interkostaal : intercostal (tussen die = ribbes)

interkostale senuwee <kyk nervus = intercostalis> : intercostal nerve

interkostale spiere (tussenribspiere) : = intercostal muscles (onwillekeurige spiere wat in die = ruimtes tussen opeenvolgende ribbe aangetref word en betrokke = is by asemhaling)

interlob=EAr : interlobar (tussen lobbe, bv = sulkusse en fissure wat die serebrale hemisfere in twee = deel)

interlobul=EAr : interlobular (tussen = lobbetjies gele=EB, bv nierarterie=EB, lewervate ens)

intermedi=EAr : intermediary (iets wat tussen = twee periodes plaasvind)

intermedi=EAr : intermediary (tussenin = komende)

intermedi=EAre metabolisme : intermediary = metabolism (deel van 'n chemiese proses wat essensieel is = vir die vorming van die eindproduk van die proses)

intermedi=EAre streek : intermediary zone (oorgangstreek)

intermedius : intermedius (verwys na 'n = posisie tussen twee strukture waarvan die een nader aan, = en die ander verder weg van die middellyn van die = liggaam of liggaamsdeel is)

intermitterend : intermittent (afwisselend, onderbroke of gekenmerk deur pouses)

intermitterende parasiet <kyk periodiese parasiet>: intermittent parasite

intern <cf ekstern 1e inskrywing> = (binne) : internal (wat die inwendige betref, of wat binne = plaasvind; aan die binnekant)

intern <cf ekstern 2e inskrywing> = (binne) : internal (nader aan die middel)

interne omgewing : internal environment (die = omgewing van die selle in die liggaam)

interne respirasie <cf eksterne = respirasie> (inwendige respirasie) : internal respiration (respirasie in terme van die biochemiese = prosesse wat in alle lewende selle plaasvind sodat energie = vrygestel word; proses waardeur energie vanuit = voedselmolekule vrygestel word)

interne respirasie <cf eksterne = respirasie> (inwendige respirasie, weefselrespirasie) : = internal respiration, tissue respiration (gaswisseling = tussen die liggaamselle en die bloed)

internasionale eenheid (IE) : international = unit, IU (eenheid wat gebruik word om die vitamieninhoud = van voedsel te meet)

interneuron : interneuron (neuron wat tussen = 'n sensoriese en motoriese neuron voorkom)

interoreseptor <kyk interoseptor> : interoreceptor

interoseptor <kyk ook meganoreseptor; proprioseptor/cf eksteroseptor> = (interoreseptor) : interoceptor, interoreceptor (reseptor wat in = die ingewande gele=EB is en op chemiese en fisiese veranderinge in die liggaam self reageer, bv = vertering, ekskresie en bloeddruk)

interosseus (tussenbenig) : interosseous (wat = tussen twee bene gele=EB is)

interpedunkul=EAr : interpeduncular (gele=EB = tussen twee pedunkels)

intersellul=EAr <kyk ook ekstrasellul=EAr; = intrasellul=EAr> : intercellular (gele=EB = tussen verskillende selle)

intersellul=EAre vloeistof <kyk ook = ekstrasellul=EAre vloeistof; intrasellul=EAre vloeistof> = (interstisi=EBle vloeistof) : intercellular fluid, interstitial = fluid (weefselvloeistof wat tussen alle selle, behalwe = bloedselle voorkom)

interstisi=EBle sel <kyk Leydig-sel> : interstitial cell

interstisi=EBlesel-stimulerende hormoon = <kyk lute=EFniserende hormoon> : interstitial cell-stimulating hormone

interstisi=EBle vloeistof <kyk = intersellul=EAre vloeistof> : interstitial fluid

interstisi=EBle weefsel : interstitial tissue = (bindweefsel wat in die seltussenruimtes van 'n = orgaan gele=EB is)

intervertebrale skyf : intervertebral disc (kraakbeenskyf tussen twee aangrensende = werwels)

intestinaal <kyk enteries> : = intestinal

intestinale villus (dermvlokkie) : intestinal = villus (een van die vingeragtige uitsteeksels van die slymvliesmembraan van die dunderm wat dien om = die absorpsieoppervlak te vergroot)

intestinum <kyk ook = spysverteringskanaal> (derm, dermkanaal) : intestinum, intestine, gut, = bowel (die deel van die spysverteringskanaal wat vanaf = die duodenum tot by die anus strek)

intima (tunica intima) : intima, tunica = intima (binneste van die drie lae van 'n bloedvat of orgaan)

intoleransie : intolerance = (onverdraagsaamheid of gebrek aan weerstand)

intradermaal <kyk ook subkutaan>

(ID) : intradermal, ID (binne-in die vel)

intramedull=EAr <cf ekstramedull=EAr> : = intramedullary (binne-in die medulla)

intramedull=EAr : intramedullary (in die = rugmurg)

intramedull=EAr : intramedullary (binne-in = die medulla oblongata)

intramedull=EAr : intramedullary (binne-in = die beenmurg)

intramuskul=EAr (IM, binnespiers) : = intramuscular, IM (binne-in of in die spier)

intranukle=EAr <cf ekstranukle=EAr> : = intranuclear (binne-in 'n selkern <nukleus>)

intrapari=EBtaal : intraparietal (gele=EB in = die wand van 'n orgaan of liggaam)

intrapari=EBtaal : intraparietal (in die = pari=EBtale lob van die brein)

intraperitoneaal <cf

ekstraperitoneaal> (IP) : intraperitoneal, = IP (binne-in die peritoneale holte)

intraplasentaal <cf ekstraplasentaal> : = intraplacental (binne-in die plasenta)

intrapleuraal : intrapleural (die ruimte = tussen die visserale en pari=EBtale lae van die pleura)

intrapulmonaal : intrapulmonary (in die = longe)

intrarenaal <cf ekstrarenaal> : = intrarenal (binne-in die nier of niere)

intrasellul=EAr <kyk ook = intersellul=EAr/cf ekstrasellul=EAr> (endosellul=EAr) : = intracellular, endocellular (binne-in die sel)

intrasellul=EAre vloeistof <kyk ook = intersellul=EAre vloeistof/cf ekstrasellul=EAre vloeistof> = (ISV) : intracellular fluid, ICF (vloeistof in = selle)

intra-uterien : intrauterine (binne-in die uterus)

intravaskul=EAr <cf ekstravaskul=EAr> : = intravascular (binne-in die bloedvat)

intraveneus (IV, binneaars) : intravenous, IV = (binne-in of in die are)

intraveneuse drup <kyk drup> : = intravenous drip

intrinsiek : intrinsic (heeltemal binne-in of = onafskeidbaar van 'n spesifieke deel = gele=EB)

intrinsiek <cf ekstrinsiek> (innerlik, inwendig) : intrinsic (nie afhanklik van = uiterlike omstandighede nie)

intrinsieke faktor (hemopoi=EBtien) : = intrinsic factor, haemopoietin ('n stof wat deur die maagmukosa = afgeskei word en noodsaaklik is vir die intestinale = absorpsie van vitamien B12)

introversie : introversion (binnewaartse = draaiing; omkering van 'n orgaan na binne)

introversie : introversion (na binne gerigte persoonlikheidsori=EBntasie)

intubasie : intubation (invoering van 'n buis = in 'n hol liggaamsdeel <veral die larinks en die tragea>)

in utero : in utero (binne-in die uterus)

invaginasie (instulping) : invagination (die = invouing van een deel in 'n ander)

invaginasie (instulping) : invagination = (binnewaartse vouing of instulping van 'n sellaag in 'n = holte)

invagineer (instulp) : invaginate (aksie van invaginasie)

inversie : inversion (draaiing inwaarts, = onderstebo, binnestebuite of in die teenoorgestelde = rigting)

inversie : inversion ('n chromosoommutasie = veroorsaak deur 'n omgekeerde hereniging van die middelste = segment met gevolglike verandering in geen- of nukleotiedvolgorde)

invertase <kyk sukrase> : invertase

invertebraat (ongewerwelde) : invertebrate = (besit nie 'n werwelkolom nie <is dus = ruggraatloos>)

Invertebrata <cf Vertebrata> : = Invertebrata (die groep diere wat nie 'n werwelkolom besit = nie, bv insekte)

in vitro <cf in vivo> : in vitro = (beskryf reaksies wat buite die liggaam in 'n proefbuis plaasvind)

in vivo <cf in vitro> : in vivo = (beskryf reaksies wat in 'n lewende sel of selfs buite = die sel, agv sekresies van die sel, plaasvind)

inwendig <kyk intrinsiek 2e inskrywing> = : intrinsic

inwendige oor : internal ear (bestaan uit 'n = benige labirint waarin die membraanlabirint l=EA <gehoorimpulse word hier opgeneem en na die = brein vervoer vir interpretasie>)

inwendige respirasie <kyk interne = respirasie> : internal respiration

ionies : ionic (mbt ione)

ioniese binding <kyk ook chemiese binding; = kovalente binding> (elektrovalente binding) : = ionic bond, electrovalent bond (chemiese binding wat = deur elektronoordrag en die vorming van ione = gekenmerk word)

ionisasie : ionisation (dissosiasie van 'n = stof in oplossing in ione; die proses waardeur vry ione = gevorm word)

ioniseer : ionise (om in ione te verdeel)

ioon : ion ('n atoom of molekule met 'n = elektriese lading)

IP <kyk intraperitoneaal> : IP

ipsilateraal <cf kontralateraal> : = ipsilateral (verwys na strukture aan dieselfde kant van die liggaam)

IPSP <kyk inhibitoriese postsinapitiese potensiaal> : IPSP

IR <kyk infrarooi> : IR

iridotomie : iridotomy (chirurgiese insnyding = in die iris)

iris : iris ('n verstelbare diafragma wat die = hoeveelheid lig wat 'n optiese instrument = binnekom, beheer)

iris (re=EBnboogvlies) : iris (saamtrekbare, sirkelvormige, gepigmenteerde membraan wat = tussen die kornea en die lens gele=EB is en 'n ronde = opening, die pupil, omsluit; die gekleurde deel van die = oog)

irritasie : irritation (prikkeling of = toestand van uitermate stimulasie)

irriterend : irritant (wat irritasie = veroorsaak; 'n eksterne stimulus wat 'n respons uitlok)

ischium <kyk ook heupbeen; ilium; = pubis> (iskium, sitbeen) : ischium (onderste van die = drie vergroeide bene van die heupgordel)

isgemie <kyk ook infarkt> (iskemie) : ischaemia, ischemia (tydelike lokale gebrek aan = bloed agv afsluiting of vernouing van 'n bloedvat)

iskemie <kyk isgemie> : ischaemia

iskiorektaal : ischiorectal (mbt die iskium = en die rektum)

iskium <kyk ischium> : ischium

ismus (insnoering, weefselband) : isthmus = (smal verbinding tussen twee groter dele)

iso-elektries : isoelectric (met dieselfde = elektriese potensiaal)

iso-ensiem <kyk ook ko=EBnsiem> : = isoenzyme (verskillende vorme van 'n ensiem wat dieselfde = chemiese reaksie kataliseer, maar verskillende fisiese, = chemiese en immunologiese eienskappe het)

isogameet <kyk ook anisogameet; = heterogameet> : isogamete ('n voortplantingsel met dieselfde = grootte en struktuur as die een waarmee dit versmelt; = eenderse gamete, dws nie gedifferensieer in manlike en = vroulike gamete nie)

isogamie <kyk ook anisogamie; = heterogamie> : isogamy (samesmelting van eenderse gamete)

isoleer : isolate (afsonder van persone, = voorwerpe of stowwe)

isoleer : insulate (om te voorkom dat energie = soos elektrisiteit, hitte en klank deurbeweeg deur niegeleiers <isolators> in die pad te = sit)

isolator : insulator (voorwerp wat isoleer of = afsonder deurdat dit 'n niegeleier van energie = is)

isomeer : isomer (chemiese verbinding met = dieselfde soort en hoeveelheid atome as 'n ander = verbinding, maar wat verskil in eienskappe en rangskikking van = die atome)

isometries <kyk ook isotonies 3e = inskrywing> : isometric (wanneer 'n struktuur dieselfde lengte = behou, bv by spierkontraksie waar die lengte = onveranderd bly terwyl die spanning toeneem)

isomorfies : isomorphic (met dieselfde = vorm)

isosmoties : isosmotic (met dieselfde = osmolariteit en osmotiese druk)

isosmoties <kyk ook hiperosmoties; hipo-osmoties> : isosmotic (konsentrasie = soute in die oplossing is min of meer dieselfde as di=82 van = die sel)

isotermies : isothermal (met dieselfde temperatuur)

isotonies <kyk ook hipertonies 2e = inskrywing; hipotonies 2e

inskrywing> : isotonic (met dieselfde = spanning of druk; gelyke tonus)

isotonies <cf anisotonies> : isotonic = (beskryf 'n oplossing waarvan die konsentrasie opgeloste deeltjies net soveel is as di=82 van die = oplossing waarmee dit vergelyk word)

isotonies <kyk ook isometries> : = isotonic (wanneer 'n spier tydens spierkontraksie = saamtrek en verkort om 'n beweging te veroorsaak)

isotoop <kyk ook atoomgetal; = atoommassa> : isotope (beskryf atome van dieselfde element met = verskillende atoommassas <omdat

hulle kern verskillende getalle neutrone bevat>)

isotroop : isotropic (met dieselfde struktuur = en eienskappe vanuit alle rigtings gesien, bv 'n = kubiese kristal of stuk glas)

ISSH <kyk lute=EFniserende hormoon> : = ICSH

ISV <kyk intrasellul=EAre vloeistof> : = ICF

IV <kyk intraveneus> : = IV

 

J

 

J <kyk joule> : J

jejunum <kyk ook ileum> (le=EBderm, = nugterderm) : jejunum (tweede of middelste deel van die = dunderm, tussen die duodenum en die ileum)

jejuno=EFle=EFtis : jejuno-ileitis = (inflammasie van die jejunum en die ileum)

jel <cf sol> (gel) : gel (die minder = vloeibare, jellieagtige, halfsoliede toestand waarin 'n kollo=EFedsisteem, bv protoplasma, kan = verkeer)

jellie : jelly (gestolde, halfdeurskynende = stof wat gewoonlik gelatien in kollo=EFdale oplossing = bevat)

jellieagtig <kyk gelatienagtig> : gelatinous

jeuk : itch (irriterende prikkeling op die = vel voel)

jig : gout (akute aanvalle van pynlike = gewrigte geassosieer met 'n ho=EB uriensuurkonsentrasie = in die bloed)

jodied : iodide (verbinding van jodium met 'n = ander element of radikaal)

jodium (I) : iodine, I ('n niemetaalelement = van die halogeengroep <is essensieel in die = dieet>)

jodofiel : iodophile (wat geredelik met = jodium gekleur word)

jodopsien <kyk ook rodopsien> : = iodopsin ('n fotosensitiewe pigment wat in die ke=EBltjies = van die retina aangetref word en belangrik vir = kleurwaarneming is)

joule (J) : joule, J (die SI-eenheid van = arbeid of energie wat gedefinieer word as die arbeid wat = nodig is om 'n krag van een Newton oor 'n afstand van een = meter te beweeg <die joule het die kalorie as = eenheid van energie verplaas, waar 1 kalorie =3D 4,1868 = joule>)

jugaal : jugal (mbt die wangbeen)

jugul=EAr : jugular (wat verband het met die = keel en nek)

jugul=EAre vene : jugular vein (een van twee = hoofvenes wat die bloed uit die kopstreek na die hart dreineer)

jugulum : jugulum (keel of nek)

jukbeen <kyk sigoma> : zygoma

juksta-artikul=EAr : juxta-articular (langs = 'n gewrig of artikulasie)

jukstaglomerul=EAr : juxtaglomerular (langs = die glomerulus)

jukstaglomerul=EAre apparaat : = juxtaglomerular apparatus (spesiale selle in die afferente = arteriole van die nierglomeruli en distale nierbuisiesegmente = wat renien produseer)

jukstamedull=EAr : juxtamedullary (naby die medulla)

 

 

K

K <kyk kalium> : K (chemiese = simbool)

K <kyk Kelvin> : K

kadawer <kyk lyk> : cadaver

kakebeen : jaw (die bene wat die mondholte = omsluit en waarin die tande gele=EB is; dit kan die = mandibula <onderkaak> of maksilla <bokaak> = wees)

kalemie : kalaemia (teenwoordigheid van = kalium in die bloed)

kalibreer : calibrate (bepaling van die = akkuraatheid van 'n meetinstrument soos gemeet teen 'n gegewe = standaard)

kaliks <kyk ook nierbekken> (kelk, = nierkelk) : calyx (tregtervormige struktuur, soos bv die = nierkelk wat rondom die nierpiramides voorkom = <verskeie kalikse sluit by mekaar aan om die nierbekken te = vorm>)

kalium (K) : potassium, K ('n = alkalimetaal)

kaliumchloried (KCl) : potassium chloride, = KCl ('n elektrolietaanvuller)

kaliumhidroksied (KOH) : potassium hydroxide, = KOH ('n wit, oplosbare bytmiddel)

kaliumpermanganaat <kyk = Condy-kristalle> : potassium permanganate

kalkagtig : calcareous (verwys na 'n stof wat = kalsiumkarbonaat <CaCO3> bevat of = hoofsaaklik daaruit bestaan)

kalkaneum (hakbeen, hakskeenbeen, hielbeen, kalkaneus) : calcaneum, calcaneus (grootste = tarsale been)

kalkaneus <kyk kalkaneum> : = calcaneus

kalkulus (steen) : calculus, stone ('n = kalkagtige steen of harde voorwerp wat gewoonlik = kalsiumsoute bevat <word in die liggaam veral in die galblaas, speekselkliere, galbuis of urienstelsel = gevorm>)

kallus : callus, tyle (hegtingsweefsel in en = om beskadigde beenweefsel)

kallus (eelt) : callus, callosity, tyle ('n = plaaslike verdikking van die epidermis agv langdurige blootstelling aan druk, wrywing of ander = irritasie)

kalmeermiddel <kyk ook bedaarmiddel> = (sedatief) : sedative (middel wat 'n kalmerende effek het, funksionele aktiwiteit verlaag, prikkelbaarheid verminder en angs of spanning verlig)

kalorie : calorie (verouderde hitte-eenheid, gedefinieer as die hoeveelheid hitte nodig om temperatuur van l g water met een =B0C te = verhoog <1 kalorie =3D 4,1868 joule>)

kalorimeter : calorimeter (apparaat waarmee hittevrystelling gemeet word)

kalsiet : calcite ('n mineraal wat uit kalsiumkarbonaatkristalle bestaan)

kalsiferol (vitamien D) : calciferol, vitamin = D (vitamien wat deur ultravioletstrale uit = ergosterol gevorm word)

kalsifikasie <cf dekalsifikasie> (kalsifisering, verkalking) : calcification (die = neerslag van kalsiumsoute in weefsels)

kalsifisering <kyk kalsifikasie> : calcification

kalsitonien : calcitonin (hormoon wat deur = die tiro=EFed afgeskei word en die = bloedkalsiumvlakke reguleer)

kalsium (Ca) : calcium, Ca ('n = alkali-aardmetaal wat algemeen in die natuur voorkom en noodsaaklik is = vir lewe)

kalsiumfosfaat : calcium phosphate ('n = verbinding van kalsium en fosfaat wat in bene voorkom <'n onoplosbare fosfaatsout>)

kalsiumkarbonaat <kyk ook kryt> (CaCO3) = : calcium carbonate, CaCO3 ('n kalsiumsout wat = natuurlik in verskeie vorms voorkom, bv marmer, kalksteen, = kryt en kalsiet)

kalsiumoksied (CaO, ongebluste kalk) : = calcium oxide, CaO, quicklime ('n soliede, wit poeier wat = gebruik word om sekere stowwe te droog aangesien dit = higroskopiese eienskappe besit; 'n alkali wat gebruik word om koolstofdioksied vanuit lug te absorbeer)

kalsiurie : calciuria (teenwoordigheid van = kalsium in die urien)

kamer : chamber (holte of ruimte)

kanaal <kyk ook ductus> : canal, = passage (buisvormige struktuur)

Kanada-balsem : Canada balsam ('n helder, = gelerige stof wat van dennebome af kom, oplosbaar is in = xileen en gebruik word as 'n kleefmiddel by die = voorbereiding van mikroskoopplaatjies)

kanalikul=EAr : canalicular (mbt 'n = kanalikulus)

kanalikulus <mv kanalikuli> : = canaliculus <pl canaliculi> (klein kanaaltjie of gangetjie)

kanalikuli <ekv kanalikulus> : = canaliculi

kandela <kyk candela> : candela

kanker <kyk ook karsinoom> : cancer (kwaadaardige, vretende en uitbreidende = gewas)

kankeragtig : cancerous (met die voorkoms van = kanker)

kankerwekkend <kyk karsinogeen

adj.> : carcinogenic

kannule : cannula (dun buisie wat in 'n = bloedvat of ander liggaamsholte geplaas word)

kanselleuse been <kyk spongiosa> : = cancellous bone

kapasiteit : capacity (vermo=EB om iets te = behou, te bevat of op te neem)

kapasiteit <kyk volume> : capacity

kapillariteit : capillarity (verskynsel = waarby vloeistof agv oppervlakspanning in 'n oop, nou = buis ho=EBr opstoot as die vloeistof waarin dit staan; = molekul=EAre suigkrag wat vloeistof in haarvate laat = opstyg)

kapill=EAr (bloedhaarvat, haarvat) : = capillary (uitermate fyn buisie waarvan die wand uit 'n = enkele epiteellaag bestaan <dit kom voor waar = arteriole en venules met mekaar in verbinding is>)

kapitul=EAr : capitular (mbt die kop van 'n = been)

kapitulum : capitulum ('n ronde = gewrigsoppervlak aan die punt van 'n been, bv die ronde knobbeltjie = aan die humerus vir artikulasie met die radius)

kapsel <kyk ook kapsule> : capsule = (omhulsel van 'n orgaan of struktuur)

kapsel van Bowman <kyk Bowman-kapsel> : = Bowman's capsule

kapselontsteking <kyk kapsulitis> : capsulitis

kapsule <kyk ook kapsel> : capsule = (oplosbare, gelatienagtige omhulsel vir geneesmiddels)

kapsul=EAr : capsular (mbt 'n kapsel)

kapsulitis (kapselontsteking) : capsulitis (inflammasie van 'n kapsule, bv 'n = lenskapsel)

karaktertrek : trait (besondere eienskap; = enige onderskeidende kenmerk)

karbamiel : carbamyl, carbamoyl (die radikaal = NH2-CO- <speel 'n belangrike rol in verskeie = biochemiese reaksies>)

karbaminohemoglobien (karbohemoglobien) : carbaminohaemoglobin, carbohaemoglobin ('n = onstabiele verbinding van koolstofdioksied met hemoglobien <CO2HHb> wat een van die maniere is waarop = CO2 in die bloed vervoer word)

karbohemoglobien <kyk = karbaminohemoglobien> : carbohaemoglobin

karbohidrase (koolhidrase) : carbohydrase = (verwys na enige verteringsensiem wat op koolhidrate inwerk = en dit hidroliseer)

karboksiel : carboxyl (die monovalente = radikaal -COOH, kenmerkend van byna alle organiese = sure)

karboksielsuur : carboxylic acid (enigeen van = 'n groep organiese sure wat gekenmerk word deur die = teenwoordigheid van 'n karboksielgroep)

karboksihemoglobien : carboxyhaemoglobin ('n verbinding wat gevorm word wanneer hemoglobien = met koolstofmonoksied in aanraking kom <dit = verminder die suurstofdravermo=EB van bloed en neem dus nie = deel aan enige respiratoriese funksie nie>)

karboksihemoglobinemie (koolstofmonoksiedvergiftiging) : carboxyhaemoglobinemia, carbon monoxide = poisoning (teenwoordigheid van karboksihemoglobien in die bloed)

karboksilase : carboxylase (ensiem wat die afsplitsing van CO2 uit die karboksielgroep kataliseer)

karbolsuur : carbolic acid (kragtige ontsmettingsmiddel wat uit koolteer verkry = word)

karbonaat : carbonate (enige sout van = koolsuur)

karboniel : carbonyl (die organiese radikaal <-C=3DO> wat in verbindings soos = aldehiede, ketone en esters voorkom)

karboneer <cf dekarboneer> : carbonate = ('n stof met koolstofdioksied versadig)

karbonering <cf dekarbonering> : = carbonation (handeling of proses van karboneer)

karbonisasie (verkoling) : carbonisation = (handeling of proses van karboniseer)

karboniseer <cf dekarboniseer> = (verkool) : carbonise (organiese stowwe deur dro=EB = distillasie of sterk sure in koolstof verander)

kardia : cardia (gebied waar die maag by die = esofagus aansluit)

kardia : cardia ('n verouderde term wat = vaagweg na die hart en die gebied rondom die hart = verwys)

kardiaal (hart-) : cardiac (mbt die hart)

kardiaal : cardiac (mbt die gedeelte van die = maag naaste aan die esofageale openingsgebied)

kardiale arres (hartstilstand, = hartverlamming) : cardiac arrest (toestand wanneer die hart = skielik ophou klop sodat die kardiale siklus en effektiewe = sirkulasie tot stilstand kom)

kardiale dekompensasie <kyk kardiale = versaking> : cardiac decompensation

kardiale omset <kyk ook minuutvolume> (hartomset) : cardiac output (die volume bloed = wat per tydseenheid deur die hart uitgepomp word = <gewoonlik in volume per minuut of minuutvolume gegee> = en is gelyk aan die slagvolume vermenigvuldig met die = aantal slae per tydseenheid)

kardiale pleksus : cardiac plexus (vlegwerk = van simpatiese en parasimpatiese senuweevesels wat = die SA-knoop en bloedvate van die hart voorsien)

kardiale reserwe : cardiac reserve = (potensi=EBle vermo=EB van die hart om te voldoen aan die aanvraag na = 'n verhoogde omset)

kardiale siklus (hartsiklus) : cardiac cycle = (die reeks veranderinge wat in die hart plaasvind om = 'n elektriese impuls vanaf die SA-knoop tot by die ventrikels te gelei; opeenvolging van atriale en = ventrikul=EAre sistool en diastool)

kardiale spier <kyk ook gladdespier; onwillekeurige spier; skeletspier> = (hartspier) : cardiac muscle (gespesialiseerde dwarsgestreepte = spier wat slegs in die wande van die hart aangetref = word <dit bestaan uit spiervesels wat met = interkal=EAre skywe aan mekaar geheg is en 'n enkele ronde = selkern kom in elke vesel voor>)

kardiale versaking (hartversaking, kardiale dekompensasie) : cardiac failure, heart failure, = cardiac decompensation ('n toestand waar die hart nie = genoeg bloed kan pomp om in die metaboliese behoeftes = van die liggaam te voorsien nie)

kardiogeen : cardiogenic (ontstaan in die = hart)

kardiograaf : cardiograph (apparaat wat = hartfunksie grafies registreer)

kardiogram <kyk ook elektrokardiogram> = : cardiogram (grafiese voorstelling van hartklop = deur 'n kardiograaf)

kardiologie : cardiology (studie van die = samestelling en bewegings van die hart)

kardioloog : cardiologist (deskundige op die = gebied van kardiologie)

kardiomalasie : cardiomalacia (versagting van = hartspierweefsel)

kardiomegalie : cardiomegaly (algemene = vergroting van die hart)

kardionefries : cardionephric (mbt die hart = en die niere)

kardiopulmon=EAr : cardiopulmonary (mbt die = hart en die longe)

kardiorespiratories : cardiopneumatic (mbt = die hart en die asemhalingstelsel)

kardiotonies : cardiotonic (wat die hart stimuleer)

kardiovaskul=EAr : cardiovascular (mbt die = hart en die bloedvate)

kardiovaskul=EAre stelsel <kyk ook = pulmon=EAre sirkulasie; sistemiese sirkulasie> (bloedsomloopstelsel, bloedstelsel) : = cardiovascular system, circulatory system (stelsel wat bestaan = uit die hart, slagare, are en kapill=EAre vate waardeur = bloed deur die liggaam vloei)

karina : carina (enige kielvormige = struktuur)

kariogamie (kernvereniging) : karyogamy (tipe = selkonjugasie waarby die selkerne versmelt)

kariogenese : karyogenesis (ontwikkeling van = die selkern)

kariokinese <kyk ook mitose; = sitokinese> : karyokinesis (al die aktiwiteite van die kern en = chromosome tydens seldeling waar die diplo=EFede = chromosoomgetal behou word; verdeling van die = selkern in twee)

karioklase <kyk kariolise> : = karyoclasis

kariolise (karioklase) : karyolysis, = karyoclasis (afbreek van die selkern)

karion <kyk nukleus 1e

inskrywing> : karyon

karioplasma <kyk nukleoplasma> : = karyoplasm

karioplast <kyk nukleus 1e

inskrywing> : karyoplast

kariosiet : karyocyte (sel met 'n kern)

kariosoom : karyosome (chromatiennetwerk = binne-in die selkern)

karioteka (kernmembraan) : karyotheca, = nuclear membrane (vlies wat die kern omhul en die = nukleoplasma van die sitoplasma skei)

kariotipe : karyotype (groepering van die 46 = menslike chromosome op grond van die grootte van die = individuele chromosome)

karminofiel : carminophil (wat maklik met = karmyn gekleur word)

karmyn : carmine (wynrooi kleurstof)

karoteen : carotene (gekleurde <rooi, = geel, oranje> kleurstof in voedsel <geelwortels, = botter, kaas, blaargroente ens> wat in die liggaam = tot vitamien A omgebou word)

karoteno=EFed : carotenoid (mbt karoteen)

karotis <kyk karotisarterie> : = carotid

karotis- : carotid (van of mbt die karotisarterie)

karotisarterie (karotis, nekslagaar) : = carotid artery, carotid (belangrikste slagaar in die = nek)

karpaal : carpal (mbt die karpus of = polsbeentjie)

karpi <ekv karpus> : carpi

karpometakarpaal : carpometacarpal (mbt die = karpus en metakarpus)

karpopedaal : carpopedal (mbt die karpus en = die voet)

karpus <mv karpi> (polsbeentjie) : = carpus <pl carpi> (beentjie <daar is agt> = van die polsgewrig)

karsinogeen n. : carcinogen (enige stof wat = kanker veroorsaak)

karsinogeen adj. (karsinogenies, = kankerwekkend) : carcinogenic (wat kanker veroorsaak)

karsinogenies <kyk karsinogeen adj.> : carcinogenic

karsinoom <kyk ook kanker> : carcinoma (kankergeswel of -gewas)

kartelderm <kyk kolon> : colon

kas : socket (holte, bv oogkas)

kase=EFen : casein (prote=EFen in melk en = kaas)

kase=EFnogeen : caseinogen (fosfoprote=EFen = wat deur rennien in kase=EFen verander word)

kastrasie : castration (verwydering van die geslagskliere)

kastreer : castrate (om die geslagskliere te verwyder)

katabase : catabasis (die afname van enige = siekte of ongesteldheid)

katabolies <cf anabolies> : catabolic = (mbt katabolisme)

kataboliet : catabolite ('n produk wat tydens = katabolisme gevorm word)

katabolisme <kyk ook metabolisme/cf = anabolisme> : catabolism (afbrekingsproses in lewende = organismes waar organiese stowwe afgebreek word tot = eenvoudiger stowwe met die vrystelling van energie)

katalase <kyk ook oksidase> : catalase = (ensiem wat suurstof uit peroksiede vrystel)

katalepsie : catalepsy (verstywing van die = spiere of hele liggaam soos by hipnose of histerie)

katalepties : cataleptic (mbt of aangetas = deur katalepsie)

katalisator : catalyst, catalyser (chemiese = stof wat die spoed van 'n reaksie verhoog, maar self geen = verandering ondergaan nie)

katalise : catalysis (versnelling van 'n = chemiese reaksie deur 'n katalisator)

kataliseer : catalyse (katalise veroorsaak of = bewerkstellig)

katalities : catalytic (mbt of veroorsaak = deur katalise)

katesjolamien : catecholamine (een van 'n = groep chemiese stowwe met 'n adrenergiese werking, bv adrenalien, noradrenalien, dopamien)

kateter : catheter ('n dun, hol, buigbare = buisie wat in 'n bloedvat of liggaamsholte geplaas kan word = om vloeistowwe in te spuit of te onttrek)

kateterisasie (kateterisering, = kateterplasing) : catheterisation (inplasing van 'n kateter)

kateterisering <kyk kateterisasie> : catheterisation

kateterplasing <kyk katerterisasie> : catheterisation

katioon <cf anioon> (positiewe ioon) : = cation, positive ion ('n positief gelaaide ioon of = radikaal wat in 'n elektronveld na die negatiewe elektrode <katode> beweeg; elektropositiewe = ioon)

katode <cf anode> : cathode (negatiewe elektrode wat elektrone vrystel of waarna = positiewe ione aangetrek word)

katodestraal : cathode ray ('n stroom vinnig bewegende elektrone wat vanuit die katode = uitstraal)

kcal <kyk kilokalorie> : kcal

KCl <kyk kaliumchloried> : KCl = (chemiese formule)

keelholte <kyk farinks> : pharynx

ke=EBltjie <kyk ook stafie> : cone = (ke=EBlvormige ligreseptor in die retina wat 'n persoon in = staat stel om verskillende kleure waar te neem)

keep <kyk spleet> : groove

ke=EBlvormig <kyk konies> : conical

kefalhematoom (sefalhematoom) : = cephalhaematoma ('n swelsel gevul met bloed wat onder die = perikardium by pasgeborenes voorkom)

kefalies (sefalies) : cephalic (mbt die = kop)

kefalies (sefalies) : cephalic (naby die kop gele=EB)

kefalometer (kraniometer,

sefalometer) : cephalometer, craniometer = (instrument vir die meet van skedels)

keisersnee : caesarean section (verlossing = van 'n fetus deur 'n sny deur die buikwand en uterus te = maak)

kelk <kyk kaliks> : calyx

Kelvin (K) : Kelvin, K (die SI-eenheid van = absolute temperatuur)

keratien : keratin ('n prote=EFenagtige = horingstof waaruit die dooie selle van die epidermis van = hare, naels ens opgebou is)

keratienagtig : keratinous (mbt keratien)

keratinisasie : keratinisation (die = ontwikkeling of verandering in keratien)

keratogeen : keratogenous (mbt die vorming = van horingagtige groeisels)

keratoplastiek : keratoplasty ('n korneaoorplanting)

kern <kyk nukleus> : nucleus

kern : core (binneste of middelste gedeelte = van 'n struktuur)

kerndeling <kyk nukle=EAre deling> : = nuclear division

kernliggaampie <kyk nukleolus> : = nucleolus

kernloos <kyk anukle=EAr> : = anuclear

kernmembraan <kyk karioteka> : nuclear membrane

kernplasma <kyk nukleoplasma> : nuclear = plasm

kernvereniging <kyk kariogamie> : = karyogamy

keton (ketoon) : ketone (enige verbinding wat = die karbonielgroep

<-CO> bevat en waar koolwaterstofgroepe = aan die karbonielkoolstof geheg is)

ketonliggaampies : ketone bodies (produk van vetsuurmetabolisme <sluit asetoasynsuur, betahidroksiebottersuur en asetoon in>)

ketonemie (asetonemie) : ketonaemia, = acetonaemia (teenwoordigheid van ketonliggame in die = bloed)

ketonurie (ketosurie) : ketonuria, ketosuria (teenwoordigheid van ketonliggame in die = urien)

ketoon <kyk keton> : ketone

ketoring : keto ring (ringstruktuur van = molekules met 'n karbonielgroep daarin, bv fruktose)

ketose : ketosis ('n oormaat ketonliggame in = die bloed <kenmerkend van onbehandelde diabetes = en uithongering of vas>)

ketose <kyk ook aldose; fruktose> : = ketose (monosakkaried wat 'n ketongroep <-C=3DO> = bevat)

ketosurie <kyk ketonurie> : = ketosuria

ketosuur : keto acid ('n organiese verbinding = wat die groepe -CO en

-COOH bevat, bv asetoasynsuur)

kg <kyk kilogram> : kg

kieliebeen <kyk olekranon> : = olecranon

kiem : germ (embrio in 'n vroe=EB stadium van = ontwikkeling)

kiem <kyk ook mikrobe; mikro-organisme> = : germ (benaming vir enige mikro-organisme, bv 'n = bakterie of 'n basil)

kiemlaag <kyk stratum

germinativum> : germ layer

kiemsel <kyk ook gameet> : germ cell = ('n geslagtelike voortplantingsel in enige stadium = van ontwikkeling, vanaf die primordiale embrioniese = vorm tot die volwasse gameet; enige sel wat gametogenese ondergaan)

kiestand <kyk molaar> : molar tooth

kifose <kyk ook lordose; skoliose> = (boggelrug) : kyphosis (abnormale kromming van die = werwelkolom soos van die kant gesien)

kilogram (kg) : kilogram, kg (SI-eenheid van = gewig, gelyk aan 1000 gram)

kiloliter (kl) : kiloliter, kl (SI-eenheid = van volume, gelyk aan 1000 liter)

kilojoule (kJ) : kilojoule, kJ (eenheid van = energie, gelyk aan 1000 joule)

kilokalorie (kcal) : kilocalorie, kcal = (verouderde eenheid van energie

<1 kcal =3D ongeveer 4,2 kJ>)

kimograaf : kymograph (instrument vir die = registrasie van fisiologiese en sikliese aktiwiteite by = proefdiere of pasi=EBnte)

kinese : kinesis (onre=EBlmatige = beweging)

kinesiologie (bewegingskunde) : kinesiology = (studie van beweging van die menslike liggaam, bv spierbewegings, ritmiese oefeninge, gimnastiek = ens)

kinestesie : kinaesthesia (gewaarwording van beweging, massa, weerstand en posisie van die liggaam)

kinestesie : kinaesthesia (algemene term wat = gebruik word om die beweging van gewrigte tov mekaar = waar te neem)

kinesteties : kinaesthetic (mbt = kinestese)

kineties : kinetic (mbt of wat beweging veroorsaak)

kinetiese energie <kyk ook potensi=EBle = energie> : kinetic energy (energie wat 'n liggaam besit = vanwe=EB sy beweging <energie is onmiddellik = beskikbaar>)

kJ <kyk kilojoule> : kJ

kl <kyk kiloliter> : kl

klank <kyk geluid> : sound

klankleer <kyk fonetiek> : = phonetics

klankreseptor <kyk

fonoreseptor> : phonoreceptor

klas <kyk ook takson> : class ('n groep = lewende organismes wat deel van 'n filum uitmaak <'n = klas word verder in ordes verdeel>)

klassifikasie : classification (die = rangskikking van lewende organismes in 'n reeks verwante groepe = op grond van hulle ooreenkomste en verskille)

klavikel <kyk klavikula> : clavicle

klavikula (klavikel, sleutelbeen) : = clavicula, clavicle, collar bone (uitgerekte S-vormige been = wat deel van die skouergordel uitmaak)

klavikul=EAr : clavicular (mbt die = klavikula)

kleidokostaal : cleidocostal (mbt die = klavikula en die ribbes)

kleidokraniaal : cleidocranial (mbt die = klavikula en die kranium)

klein bloedsomloop <kyk pulmon=EAre = sirkulasie> : pulmonary circulation

kleinbrein <kyk serebellum> : = cerebellum

kleinharsings <kyk serebellum> : = cerebellum

klein omentum <kyk omentum

minus> : lesser omentum

kleintongetjie <kyk uvula> : uvula

klemverband <kyk toerniket> : = tourniquet

klep : valve (struktuur wat veroorsaak dat = vry deurgang van stowwe slegs in een rigting = moontlik is)

kleptomanie : kleptomania (patologiese = begeerte om te steel)

kleur : colour (die visuele sensasie wat = waargeneem word wanneer lig met 'n spesifieke golflengte = die retina van die oog tref <wit lig kan opgedeel word = in die kleure van die spektrum, nl rooi, oranje, geel, = groen, blou, indigo en violet>)

kleurblind <kyk achromaties 3e = inskrywing> : colour blind

kleurblindheid <kyk achromatisme> : = colour blindness

kleurindeks : colour index (verouderde indeks = van die hoeveelheid hemoglobien in rooibloedselle)

kleuring : staining (kleurverandering in = weefsel nadat dit met sekere kleurstowwe behandel = is)

kleurloos <kyk achromateus> : = colourless

kleurstof : stain, dye (pigment of chemiese = stof wat kleur aan ander stowwe gee <word veral in = histologie en bakteriologie gebruik om die weefsel = mikroskopies sigbaar te maak>)

kleurstofdraer <kyk chromofoor> : chromophore

klier : gland (orgaan of sel wat 'n stof of = stowwe vorm wat afgeskei word om spesifieke funksies te = verrig)

klieragtig : glandular (wat soos 'n klier = lyk)

kliewing : cleavage (herhaalde verdeling van = 'n sigoot na bevrugting, met 'n vermeerdering van = selle sonder dat die volume van die sigoot = toeneem)

kliewing (splitsing, splyting) : cleavage, = fission (om in verskillende dele te verdeel of te = splits)

kliewingsel <kyk blastomeer> : = blastomere

kliewingsholte <kyk blastosist> : blastocoele

klimaks : climax (hoogtepunt in die verloop = van bv 'n siekte)

klimaks <kyk orgasme> : climax

klinies : clinical (mbt waarneming van = siektes en simptome deur 'n geneesheer)

kliniese termometer <kyk ook = termometer> : clinical thermometer ('n kwiktermometer wat = spesiaal ontwerp is om liggaamstemperatuur te meet)

klisma <kyk enema> : clysma

klitoris : clitoris (uitwendige, seksueel = gevoelige uitsteeksel aan die voorpunt van die vulva by = die vrou <homoloog aan die penis>)

klomp <kyk agglutineer> : clump

klomping <kyk agglutinasie> : = clumping

klonies : clonic (mbt of soos 'n klonus)

klont <kyk stolsel> : clot

klont : clot (vormlose, aanmekaarklewende, = harderige massa, bv in bors)

klonus : clonus (vinnige, opeenvolgende = sametrekking en verslapping van spiere)

kloon : clone ('n groep geneties identiese = selle of organismes wat deur mitose uit een enkele sel of = organisme ontstaan het)

klop : beat ('n slag, pulsasie of pols)

kluweltjie <kyk glomerulus> : = glomerulus

KMnO4 <kyk Condy-kristalle> : KMnO4 = (chemiese formule)

kneukel : knuckle (uitstaande dorsale = oppervlak van die vinger- of voetgewrig)

kneus : bruise, contuse (deur drukking of 'n = stamp seergemaak sonder dat 'n oop wond ontstaan)

knie : knee (gewrig tussen die bo- en = onderbeen <femur en tibia>)

knierefleks <kyk patellarefleks> : knee = reflex

knieskyf <kyk patella> : knee cap

knobbel <kyk bult> : boss

knobbelrig <kyk sesamo=EFed> : = sesamoid

knobbelvormige papil <kyk papilla = fungiformis> : papilla fungiformis

knoop <kyk nodus> : node

knop <kyk bult> : boss

koagulant <cf antikoagulant> = (stolmiddel) : coagulant ('n stof wat bloedstolling = bevorder)

koagulase : coagulase (ensiem wat die stollingsmeganisme bevorder)

koagulasie (stolling) : coagulation = (omvorming van 'n oplosbare prote=EFen na 'n onoplosbare vorm; = verandering van 'n vloeibare na 'n halfsoliede = <jellieagtige> toestand, soos bv in melk of bloed)

koaguleer (stol) : coagulate, clot (om = koagulasie te bewerkstellig; om vloeistowwe te laat dik = word)

kobalt (Co) : cobalt, Co (rooigrys metaal wat = in meteoorsteen en ertse gevind word)

kobaltbom : cobalt bomb (installasie vir = bestraling met radioaktiewe kobalt)

kodeks : codex (in geneeskunde gebruik vir 'n = farmakopee)

kodon <cf antikodon> (basistriplet) : = codon, basic triplet (drie naasliggende, ongepaarde = organiese basisse van nukleotiede in DNA of = ooreenstemmende RNA wat die opbou van 'n bepaalde aminosuur verteenwoordig)

koe=EBlgewrig <kyk enartrose> : socket = joint

koeksoda <kyk natriumbikarbonaat> : = bicarbonate of soda

ko=EBnsiem <kyk ook apo-ensiem;

holo-ensiem; iso-ensiem> : coenzyme (nieprote=EFenagtige <organiese> gedeelte = van 'n ensiem wat noodsaaklik is vir die werking van = die ensiem <vorm saam met 'n apo-ensiem 'n aktiewe ensiem>)

koglea (akoestiese labirint,

slakkehuis) : cochlea, acoustic labyrinth (spiraalvormige struktuur in die binneoor wat = met die ontvangs van klankgolwe en opwek van = gehoorimpulse te doen het)

kogleabuis <kyk scala media> : cochlear = duct

kogle=EAr : cochlear (mbt die koglea)

KOH <kyk kaliumhidroksied> : KOH = (chemiese formule)

kohabitasie <kyk ko=EFtus> : = cohabitation

kohabitasie : cohabitation (saamwoon van man = en vrou)

kohesie <cf adhesie> : cohesion (aantrekkingskrag tussen dieselfde soort = molekules)

ko=EFtus (geslagsgemeenskap, geslagsomgang, kohabitasie, kopulasie, paring, seksuele omgang) = : coitus, sexual intercourse, intercourse, = cohabitation, copulation (seksuele vereniging van twee = individue waartydens die saadselle <sperme> in die = vroulike liggaam oorgeplaas word)

koka=EFen : cocaine (pynstillende plaaslike verdowingsmiddel verkry uit die kokaplant)

kokkaal : coccal (van of met betrekking tot = 'n kokkus)

kokki <ekv kokkus> : cocci

kokkus <mv kokki/kyk ook diplokokkus/cf bacillus> : coccus <pl cocci> = (bolvormige bakterium)

koksa <kyk coxa> : coxa

koksigiaal : coccygeal (mbt die koksiks)

koksiks (os coxae, stuitbeen, stuitjie) : = coccyx, os coxae (laaste vier vergroeide werwels van die werwelkolom)

koksofemoraal : coxofemoral (mbt die heup en = die dy)

kollageen : collagen ('n veselrige prote=EFen = in bindweefsel wat taaiheid en buigsaamheid aan = tendons, ligamente en fassia verleen)

kollageenagtig : collagenous (met die = geaardheid van kollageen)

kollaps <kyk ook skok> : collapse = (plotselinge instorting of samevalling van 'n orgaan, buis of = enige lewensnoodsaaklike funksie)

kollateraal : collateral (bykomstig of sy aan = sy lopend; in anatomie is dit 'n klein aftakking, = soos enigeen van die arteriole of venules in die = liggaam)

kollo=EFdaal : colloidal (met die eienskappe = van 'n kollo=EFed)

kollo=EFed <kyk ook suspensie> : = colloid (toestand van materie waar die molekules te = groot is om in ware oplossing te gaan, maar te klein om uit = te sak, sodat dit eenvormig versprei is in die = medium)

kolom : column ('n pilaarvormige anatomiese = struktuur <term word dikwels gebruik om die grysstof- = en witstofgedeeltes van die rugmurg aan te = dui>)

kolomepiteel <kyk silinderepiteel> : = columnar epithelium

kolon <kyk ook dikderm>

(kartelderm) : colon (gedeelte van die spysverteringskanaal wat strek vanaf die sekum = tot by die rektum <soms verkeerdelik gebruik om die = hele dikderm aan te dui>)

kolonie : colony (groot aantal = mikro-organismes of selle wat saam gegroepeer is)

kolostrum (bies, biesmelk) : colostrum (die = eerste melk wat na geboorte gesekreteer word <bevat = meer prote=EFen, veral antiliggame, minder vet en = minder suiker as gewone melk>)

kolporagie : colporrhagia (vaginale = bloeding)

kolposkoop : colposcope (optiese instrument = wat gebruik word vir visuele ondersoek van die = vagina)

kolumella : columella (modiolus van die = koglea; klein kolommetjie)

koma : coma ('n toestand van bewusteloosheid = waaruit die persoon nie deur eksterne prikkels gewek kan = word nie)

komateus : comatose (mbt of in 'n koma)

kommensale parasiet <cf patogene = parasiet> : commensal parasite (organisme wat op 'n gasheer = lewe sonder om hom te benadeel)

kommensalisme <kyk ook mutualisme; = parasitisme; simbiose> : commensalism (verskynsel dat = organismes saamleef sodat een bevoordeel word terwyl die = ander glad nie be=EFnvloed word nie, bv sekere bakterie=EB = in die spysverteringskanaal)

kommissuur : commissure (senuweevesels en = soortgelyke koorde wat ooreenstemmende gedeeltes van die = sentrale senuweestelsel verbind)

kommissuur <kyk ook naat> = (verbindingsbrug) : commissure ('n algemene term wat verwys na die aanhegtingspunt tussen twee ooreenkomstige = anatomiese strukture, bv die lippe, labia, ooglede en hartkleppe)

kompakte been <kyk ook spongiosa> : = compact bone (harde been <digte beenweefsel> wat = die murgholte omsluit)

kompensasie : compensation (teenwig vir enige = strukturele of funksionele defek)

kompensasie : compensation (vergoeding by = wyse van 'n som geld vir ongeskiktheid wat volg op 'n = besering)

kompensatories : compensatory (wat = kompensasie veroorsaak, maw om 'n versteurde balans, of = enige ander defek te herstel)

kompensatoriese pouse : compensatory pause = (verlengde pouse na 'n ektopiese hartslag)

kompetensie (toereikendheid) : competence = (die vermo=EB van 'n orgaan of liggaamsdeel om die funksie wat = daarvan verwag word te verrig)

kompleks : complex (ingewikkeld of moeilik om = te begryp)

kompleks : complex (enige groep, bv molekules = met verwante chemiese struktuur en funksie, wat 'n saamgestelde geheel vorm)

komplement <kyk ook properdien> : = complement ('n groep onaktiewe ensieme aanwesig in serum = wat na antigeen-antiliggaam-koppeling geaktiveer word = om gesensitiseerde selle te vernietig)

komplikasie : complication (bykomende faktor = wat die oorspronklike aandoening ernstiger maak)

kondensaat : condensate (die vloeistofproduk = van kondensasie)

kondensasie : condensation (verandering van = 'n gas in 'n vloeistof of van 'n vloeistof in 'n = vastestof)

kondensasie : condensation (verdigting van 'n = stof)

kondensasie : condensation (chemiese reaksie = wat gekenmerk word deur die vorming van 'n groter = molekule deurdat kleiner molekules saamgebind word met = die verlies van 'n eenvoudige groep, bv water)

kondensor : condenser (die deel van die = mikroskoop wat gebruik word om die beligting te verstel = sodat die voorwerp op sy duidelikste gesien kan word)

kondensor : condenser (apparaat wat vir = kondensasie gebruik word)

kondiel (gewrigsknobbel, kondilus) : condyle = ('n ronde uitsteeksel aan sekere bene, bv die = oksipitale been, wat artikulasie moontlik maak; ronde gewrigsknop)

kondil=EAr : condylar (mbt 'n kondiel)

kondilus <kyk kondiel> : condyle

kondisioneel (voorwaardelik) : conditional (onderworpe aan sekere voorwaardes)

kondisionering : conditioning (as 'n = onvoorwaardelike prikkel <wat self nie reflekse veroorsaak = nie> herhaaldelik verskaf word, sal dit naderhand 'n voorwaardelike prikkel word sodat die refleks = spontaan ontstaan)

kondoom : condom (rubberskede wat oor die = penis getrek word om te verhoed dat semen tydens geslagsgemeenskap in die vagina ingaan)

konga <kyk oorskulp> : concha

konga (skulp) : concha ('n skulpvormige holte = in 'n liggaamsdeel, bv neusskulp)

kongenitaal <cf verworwe> (aangebore, = ingebore) : congenital, innate, inborn (mbt 'n eienskap = wat reeds by geboorte aanwesig is <nie noodwendig = oorerflik nie>)

kongestie <cf dekongestie> (stuwing) : congestion (abnormale versameling van vloeistof = in 'n orgaan of liggaamsholte <gewoonlik bloed, = maar kan ook mukus of gal wees>)

konglutinasie <kyk ook agglutinasie> (saampakking) : conglutination (vas- of = saamklewing van liggame in noue kontak met mekaar; die = aanmekaarkleef van weefsel)

Kongo-rooi : Congo red (rooi kleurstof wat = gebruik word as suurindikator)

konies (ke=EBlvormig) : conical (met 'n = bre=EB basis en 'n spits punt)

konjugaatprote=EFen (gekonjugeerde = prote=EFen, saamgestelde prote=EFen) : conjugate protein, = conjugated protein ('n prote=EFen in verbinding met 'n nieprote=EFenmolekule, bv lipoprote=EFen met = vet, hemoglobien met heemmolekule, nukleoprote=EFen = met nukle=EFensuur ens)

konjugasie : conjugation (versmelting van = twee selle met uitruiling van kernmateriaal)

konjunktiva (dekvlies, oogbindvlies) : = conjunctiva (baie dun vliesie wat die binnekant van die = ooglede en die anterior gedeelte van die sklera = uitvoer)

konkaaf <cf konveks> (holrond) : = concave (hol, soos die binnekant van 'n sirkel of sfeer)

konnektorneuron : connector neuron (vorm = verbindings tussen die afferente en efferente neurone = deurdat die dendriete en akson met ander neurone sinapse = vorm)

konsentraat : concentrate (die stof, veral = vloeistof, wat agterbly nadat dit gekonsentreer is = <sterker en met 'n kleiner volume as die = oorspronklike>)

konsentrasie : concentration (versameling tot = een punt)

konsentrasie <kyk ook

gekonsentreerd> : concentration = (verhouding van opgeloste stowwe in 'n oplossing tot die oplosmiddel)

konsentrasie : concentration (die vestiging = van aandag op iets)

konsentrasiegradi=EBnt : concentration = gradient (die verhouding van die konsentrasie van een = oplossing tot 'n ander oplossing wat daarvan geskei is deur 'n differensieel deurlatende membraan)

konsentreer : concentrate (in een punt = saamtrek of verenig)

konsentreer : concentrate ('n oplossing = sterker maak deur die grootste deel van die vloeistof te = verwyder <bv deur verdamping>)

konsepsie <kyk bevrugting> : = conception

konsistensie : consistency, consistence = (graad van digtheid of hardheid)

konsolidasie : consolidation (iets wat = versterk of verenig is)

konsolidasie : consolidation (ontwikkeling = van 'n meer soliede struktuur, bv wanneer die long = fermer word tydens pneumonie)

konsolideer : consolidate (wanneer iets meer = solied word, bv genesing van 'n fraktuur of wond)

konstitusie (gestel) : constitution = (samestelling of geaardheid van die liggaam van 'n persoon soos = bepaal deur genetiese, biochemiese, fisiologiese en omgewingsfaktore)

konstriksie <kyk ook stenose> = (vernouing) : constriction, narrowing (vermindering in die = deursnee van 'n buis of kanaal)

konstriktor : constrictor (spier, instrument = of geneesmiddel wat vernouing of sametrekking veroorsaak)

kontaminasie <cf dekontaminasie> : contamination (besmetting met besmetlike of = ander skadelike agense)

kontra-indikasie : contra-indication = (teenaanwysing of enigiets wat 'n bepaalde behandeling ongewens = maak)

kontraksie <kyk ook saamtrek> : = contraction (sametrekking of verkorting, bv van 'n = spier)

kontraktiel (krimpbaar, saamtrekbaar) : = contractile (wat die vermo=EB besit om saam te trek)

kontralateraal <cf ipsilateraal> : contralateral (verwys na strukture gele=EB aan teenoorgestelde kante van die liggaam)

kontras : contrast (teenstellende = verskil)

kontrasteer : contrast (vergelyk met die doel = om verskille te onderskei)

kontrasepsie : contraception (voorkoming van bevrugting)

kontraskleuring : contrast staining (kleuring = met kleurstowwe wat verskillende dele van selle of = weefsel verskillend kleur)

kontraskleurstof : differential stain = (kleurstof wat die kleuring van verskillende weefsel = vergemaklik aangesien dit nie reeds gekleurde weefsel kleur = nie)

kontrole : control ('n standaard wat gebruik = word om enige eksperimentele waarneming te bevestig)

kontroleer <kyk beheer> : control

kontroleer (monitor, moniteer) : control, = monitor (toesig hou, nagaan)

konus : conus (enige struktuur met 'n bre=EB = basis en 'n spits punt; ke=EBlvormige struktuur)

konveks <cf konkaaf> (bolrond) : convex = (rond, soos die buitekant van 'n sirkel of sfeer)

konveksie <kyk stroming> : = convection

konvergeer <cf divergeer 2e inskrywing> = : converge (op een punt saamkom)

konvulsie <kyk ook stuipe> = (stuiptrekking) : convulsion (plotselinge, onwillekeurige = sametrekking van spiere; krampagtig inmekaartrek)

kook : boil (die toestand waarin 'n vloeistof = verkeer wanneer die versadigde dampdruk gelyk is aan die = eksterne atmosferiese druk)

kookpunt : boiling point (die temperatuur van = 'n vloeistof waarby dit begin kook <water kook = by seevlak teen 100 =B0C>)

koolhidraat <kyk ook suiker> : = carbohydrate (organiese voedingstof wat die elemente = koolstof, waterstof en suurstof in die verhouding

1:2:1 bevat, bv suikers en stysel <hierdie = soorte stowwe word volgens die waarde van n in CnH2nOn geklassifiseer in kristallyne monosakkariede en = die amorfe polisakkariede>)

koolhidrase <kyk karbohidrase> : carbohydrase

koolstof (C) : carbon, C (niemetaalelement = wat voorkom in alle organiese verbindings)

koolstofdioksied (CO2, koolstof(IV)oksied, koolsuurgas) : carbon dioxide, CO2, = carbon(IV)oxide (swaar, kleurlose gas wat 'n produk is van = a=EBrobiese selrespirasie)

koolstofmonoksied (CO) : carbon monoxide, CO (kleurlose, reuklose, giftige gas verkry deur = die onvolledige oksidasie van koolstof)

koolstofmonoksiedvergiftiging <kyk karboksihemoglobinemie> : carbon monoxide poisoning

koolstof(IV)oksied <kyk = koolstofdioksied> : carbon(IV)oxide

koolstoftetrachloried (CCl4) : carbon = tetrachloride, CCl4 ('n helder, kleurlose, vlugtige = vloeistof)

koolsuur : carbonic acid (onstabiele suur <H2CO3> wat gevorm word as koolsuurgas in = water oplos)

koolsuur : carbonic acid ('n reuklose gas = gevorm deur die verbinding van koolstof met suurstof en waterstof)

koolsuuranhidrase : carbonic acid anhydrase = ('n ensiem wat die omvorming van CO2 en H2O na = koolsuur kataliseer, en omgekeerd)

koolsuurgas <kyk koolstofdioksied> : = carbon dioxide

koolteer : coal-tar ('n swart, donker, = olieagtige mengsel wat uit steenkool gedistilleer word en = gebruik word as 'n bron van benseen)

koolwaterstof : hydrocarbon (enige verbinding = wat slegs uit koolstof en waterstof opgebou is, bv = benseen <C6H6>)

koord <kyk chorda> : cord

ko=F6rdinasie : coordination (harmoniese = samewerking tussen verskillende liggaamsdele met 'n = gemeenskaplike doel)

ko=F6rdineer : coordinate (om ko=F6rdinasie = te bewerkstellig)

koors <kyk pireksie> : fever

kop : head (ronde knop aan die punt van = sekere voorwerpe)

kop <kyk hoof 2e inskrywing> : head

kopbeen <kyk kranium> : skull

koper (Cu) : copper, Cu (rooibruin = metaal)

kopersulfaat (CuSO4, koper(II)sulfaat) : = copper sulphate, CuSO4, copper(II)sulphate, cupric = sulpha ('n blou, oplosbare kopersout wat gebruik word om = vir die teenwoordigheid van water te toets <die = anhidriese vorm van kopersulfaat is gryswit wat helder blou = verkleur in die teenwoordigheid van = water>)

koper(II)sulfaat <kyk kopersulfaat> : copper(II)sulphate

koprostase : coprostasis (ophoping van feses = in die derm)

kopula : copula (enige = verbindingstruktuur)

kopulasie <kyk ko=EFtus> : = copulation

korako=EFed : coracoid (wat die vorm van 'n = kraai se bek het)

korako=EFedproses (kraaibekuitsteeksel) : = coracoid process (krom uitsteeksel aan die boonste = buitenste hoek van die skapula)

korektopie : corectopia (abnormale ligging = van die pupil van die oog)

korium <kyk dermis> : corium

koriumpapil : papilla of the corium = (vingeragtige uitstulpings wat in die epidermis insteek en = daaraan 'n bepaalde patroon verleen = <vingerafdruk>)

kornea (horingvlies) : cornea (voorste, = deursigtige, effens gebuigde, buitenste vlies om die = oogbal)

kornifikasie : cornification (omvorming van = epiteel tot plaveiselepiteel)

kornifikasie (verhoorning) : cornification = (vorming van keratien <horingagtige weefsel>)

korona : corona (boonste deel van orgaan of struktuur)

korona : corona (in anatomie gebruik om 'n = struktuur wat om 'n ander <soos 'n kroon> verloop, = aan te dui)

koronaal : coronal (mbt die bopunt van die = kop)

koronale vlak <kyk ook frontale

vlak> : coronal plane (die enigste = vertikale vlak wat die mediane vlak sny en sodoende die liggaam = in 'n voorste en agterste deel verdeel)

koron=EAr : coronary (mbt bloedvate, senuwees = en ligamente wat rondom 'n struktuur loop <soos = 'n kroon>, bv koron=EAre slagaar)

konon=EAr : coronary (mbt die hart)

konon=EAre afsluiting : coronary occlusion = (algehele of gedeeltelike afsluiting van 'n konon=EAre = arterie)

konon=EAre arterie (kroonslagaar) : coronary = artery (die bloedvat wat die hartspier voorsien)

konon=EAre bloedvat : coronary vessel (are en = slagare wat bloed weg van en na die hartweefsel = vervoer)

konon=EAre sklerose : coronary sclerosis = (verharding van 'n konon=EAre arterie)

konon=EAre trombose : coronary thrombosis ('n = toestand waar een van die slagaartjies wat die hart van = bloed voorsien deur 'n bloedklont verstop raak)

korono=EFed : coronoid (verwys na enige = struktuur wat gekrom is <lyk soos 'n kraai se bek>)

korpulent <kyk oormassa> : = corpulent

korpuskul=EAr : corpuscular (mbt 'n = liggaampie)

korrosie : corrosion (geleidelike wegvreting = van weefsel)

kors <kyk crusta> : crust

kortasemigheid <kyk dispnee> : short-windedness

kortbeen : short bone (been wat effens langer = is as wat dit breed is, bv tarsale been)

korteks (skors) : cortex (buitenste laag van = 'n orgaan of ander liggaamstruktuur, bv die = nier)

kortikaal : cortical (mbt die korteks)

kortiko-afferent : corticoafferent (wat = impulse <prikkels> na die korteks toe lei)

kortiko-efferent : corticoefferent (wat = impulse <prikkels> weg van die korteks af lei)

kortikospinale baan (piramidale baan) : = corticospinal tract, pyramidal tract ('n baan bestaande uit = groepe senuweevesels in die witstof van die rugmurg = waardeur motoriese impulse na selle van die voorste = horing, vanaf die teenoorgestelde kant van die brein, vervoer word)

kortikostero=EFed : corticosteroid (enigeen = van die stero=EFede wat deur die bynierskors gevorm = word, bv kortisol en aldosteroon)

kortikosteroon : corticosterone ('n = kristallo=EFede stero=EFed <hormoon> wat deur die = bynierskors voortgebring word)

kortikotropien <kyk adrenokortikotrofiese hormoon> : corticotropin

kortisol : cortisol (fisiologies aktiewe vorm = van kortisoon)

kortisoon : cortisone (een van die aktiewe = hormone <glukokortiko=EFed> van die = bynierskors)

kos <kyk voedsel> : food

kostaal : costal (mbt die ribbebene)

kostovertebraal : costovertebral (mbt 'n rib = en werwelliggaam)

kouda : cauda (stertvormige aanhangsel)

koudaal : caudal (in die rigting van die = kouda <stert>)

koudaat : caudate (met of soos 'n stert)

koudbloedig <kyk poikilotermies> : cold-blooded

koueverwekkend <kyk kriogeen> : = cryogenic

kovalente binding <kyk ook chemiese = binding; ioniese binding> : covalent bond (chemiese = verbinding waar twee atome 'n paar elektrone deel)

Kr <kyk kripton> : Kr (chemiese = simbool)

kraaibekuitsteeksel <kyk = korako=EFedproses> : coracoid process

kraakbeen : cartilage ('n tipe bindweefsel = wat bestaan uit kraakbeenselle versprei in 'n polisakkariedgevulde matriks met kollageenvesels = tussenin)

kraakbeengewrig <kyk sinchondrose> : cartilaginous joint

kraakbeensel <kyk chondrosiet> : chondrocyte

kraakbeenskyf <kyk meniskus 3e = inskrywing> : semilunar cartilage

kraakbeenstof <kyk chondrien> : = chondrin

kraam <kyk parturisie> : labour

krag : force (dit wat 'n liggaam in beweging = bring en/of sy rigting of snelheid verander <word = gemeet in Newton>)

kramp : cramp (pynlike spiersametrekking)

kraniaal : cranial (mbt die brein of = skedel)

kraniaal : cranial (gele=EB nader aan die = kranium)

kraniale senuwee (harsingsenuwee) : cranial = nerve (enigeen van die twaalf pare senuwees wat die = skedel deur die foramina verlaat)

kraniometer <kyk kefalometer> : = craniometer

kranium (breinkas, kopbeen, skedel) : = cranium, skull (vergroeide bene van die kop wat die brein = omsluit)

kranksinnigheid <kyk dementia> : = insanity

kranksinnigheid <kyk psigose> : = insanity

Krause-liggaampies <kyk ook = Pacini-liggaampies; Ruffini-liggaampies> : Krause's bodies = (reseptore vir die gewaarwording van koue wat in die = konjunktiva van die oog of huid van lippe ens voorkom)

kreatien : creatine ('n stikstofbevattende afvalproduk van kreatienfosfaat wat tydens prote=EFenmetabolisme gevorm word)

kreatienfosfaat <kyk fosfokreatien> : = creatin phosphate

kreatinien : creatinine (afvalstof wat as 'n eindproduk van spiermetabolisme uitgeskei word = <dit word gevorm deur dehidrasie van = kreatien>)

kreatinurie : creatinuria (uitskeiding van = kreatien in die urien)

Krebs-siklus (sitroensuursiklus, trikarboksielsuursiklus) : Krebs cycle, citric = acid cycle, tricarboxylic acid cycle ('n reeks = ensimatiese reaksies waarby koolhidrate, vetsure en = aminosure gemetaboliseer word met die vrystelling van koolstofdioksied, water en ho=EB-energie-fosfaatverbindings = <ATP>)

kretin : cretin (iemand wat aan kretinisme = ly)

kretinagtig : cretinous (met die voorkoms van = 'n kretin)

kretinisme <kyk ook hipotiro=EFdisme; = miksedeem> : cretinism (abnormale toestand gekenmerk deur vertraging in liggaamlike groei en wat = gepaardgaan met vertraagde verstandelike ontwikkeling = <veroorsaak deur 'n tekort aan tiroksien by kinders>)

kriko=EFed : cricoid (met die vorm van 'n = ring)

kriko=EFed : cricoid (verwys na een van die kraakbeenstukke van die larinks)

krimpbaar <kyk kontraktiel> : = contractile

kringspier <kyk ook lengtespier; = sfinkter> : constrictor muscle (enige spier wat 'n orgaan = kleiner maak of veroorsaak dat 'n hol orgaan of deel = daarvan saamtrek of sluit)

kriogeen (koueverwekkend) : cryogenic ('n = stof wat koue produseer)

krioterapie : cryotherapy = (kouebehandeling)

kript : crypt (versteekte sakkie of = holte)

kripte van Lieberk=FChn <kyk = Lieberk=FChn-kliere> : crypts of Lieberk=FChn

kriptogeen : cryptogenic (van twyfelagtige of = onbekende herkoms)

kripton <kyk ook atmosfeer 1e inskrywing = (Kr) : krypton, Kr (kleurlose, reuklose, inerte element = wat in baie klein hoeveelhede in die atmosfeer = voorkom)

krista <kyk crista> : crista

kristal : crystal (anorganiese liggaam wat = met re=EBlmatige, plat vlakke begrens is; 'n stof = met re=EBlmatig gerangskikte binneste atome, ione of = molekules)

kristallyn : crystalline (lyk soos 'n kristal = <vorm, helderheid of deursigtigheid>)

kristallyne humor (ooglensvog) : crystalline = humour (kristalagtige oogvog)

kristalo=EFed : crystalloid (soos 'n = kristal)

kristalo=EFed : crystalloid (opgeloste = partikels met 'n deursnit van minder as 1 =E6m)

kroesie (smeltkroes) : crucible ('n houertjie = wat van porselein of enige ander hittebestande materiaal = gemaak is, waarin stowwe tot ho=EB temperature verhit = word)

kronkelbuisie : convoluted tubule (gedeelte = van die buisstruktuur van die nier wat betrokke is by = die herabsorpsie van glukose, water en = aminosure)

kronkelderm <kyk ileum> : ileum

kroonslagaar <kyk konon=EAre arterie> : = coronary artery

kropgeswel <kyk goiter> : goitre

kruisbeen <kyk sakrum> : sacrum

kruisteelt : crossbreeding (teling tussen verskillende rasse sodat hibriede voortgebring = word)

kruiswerwel <kyk sakrale werwel> : = sacral vertebra

kryt <kyk ook kalsiumkarbonaat> : chalk = ('n natuurlike, poreuse vorm van = kalsiumkarbonaat)

kubiek : cubic (wat lengte, breedte en hoogte = besit)

kubiek : cubic (inhoud bevattend)

kubiek : cubic (tot die derde mag verhef)

kubieke sentimeter (cm3) : cubic centimetre, cm3 ('n eenheid van = volume <een kubieke sentimeter is gelyk aan een milliliter>)

kubies : cubic (wat die vorm van 'n kubus = het)

kubiese epiteel <kyk kubusepiteel> : = cubic epithelium

kubitaal : cubital (mbt die elmboog)

kubo=EFed : cuboid (mbt 'n kubus)

kubus : cube ('n figuur of re=EBlmatige = liggaam wat deur ses vierkantige vlakke ingesluit word)

kubusepiteel (kubiese epiteel, kubusvormige = epiteel) : cubic epithelium (enkele laag selle wat dik en = gelykkantig is)

kubusvormige epiteel <kyk kubusepiteel> = : cubic epithelium

kuit : calf (vlesige agterste gedeelte van = die onderbeen)

kuitbeen <kyk fibula> : fibula

kultuur : culture ('n klomp mikro-organismes = of weefsel wat vir wetenskaplike ondersoek gekweek = is)

kumulus : cumulus (massa epiteelselle)

kunsmatig : artificial (iets wat nagemaak of onnatuurlik is)

kunsmatige asemhaling : artificial = respiration (meganisme waardeur asemhaling meganies aan die = gang gehou word wanneer normale asemhaling gestaak = het)

kunsmatige inseminasie : artificial = insemination (kunsmatige inplanting van semen in die vroulike = organisme)

Kupffer-selle : Kupffer cells = (gespesialiseerde selle <makrofages> van die = retikulo-endoteelstelsel wat die hepatiese sinuso=EFedes uitvoer)

kupula : cupula (klein, koepelvormige kappie = oor sekere strukture, bv die slymerige stof op die = crista ampullaris)

kurare : curare (plantaardige ekstrak wat as = pylgif gebruik word <word geneeskundig as = spierverslapper tydens narkose gebruik>)

kuret <kyk ook kurettering> : curette = (lepel- of lusvormige instrument waarmee weefsel = weggeskraap word)

kurettering (skraping, vlakreiniging) : = curettage, curage (skraping van 'n holte en verwydering van = die weefsel dmv 'n lepelvormige instrument )

kusp : cusp (een van die flappe van 'n hart- = of ander vaskul=EAre klep)

kusp : cusp (een van die punte op die = kouoppervlak van 'n tand)

kutaan : cutaneous (mbt die vel)

kutikel (kutikula) : cuticle, cuticula = (huidlagie wat die basis van 'n nael bedek)

kutikel (kutikula) : cuticle, cuticula (prote=EFenagtige lagie of epidermis)

kutikula <kyk kutikel> : cuticula

kutikul=EAr : cuticular (mbt 'n kutikel)

kwaadaardig <kyk maligne> : = malignant

kwab <kyk lob> : lobe

kwadrigeminaal (vierdelig, viervoudig) : quadrigeminal (wat 'n groep van vier vorm)

kwadrivalent (tetravalent,

vierwaardig) : quadrivalent, tetravalent = (verwys in chemie na 'n molekule wat 'n verbindingsvermo=EB = gelyk aan die van vier waterstofatome het)

kwadruplegie (tetraplegie) : quadriplegia = (paralise wat al vier ledemate betrek)

kwantum : quantum (die kleinste diskrete = hoeveelheid energie wat 'n stelsel kan bykry of verloor)

kwantum : quantum (sekere genoemde = hoeveelheid)

kwasjiorkor : kwashiorkor (siektetoestand = weens 'n prote=EFentekort agv ondervoeding)

kwik (Hg, kwiksilwer) : mercury, Hg, = quicksilver (swaar, silwerwit, vloeibare metaalelement)

kwiksilwer <kyk kwik> : quicksilver

kwintaan : quintan (wat elke vyf dae = voorkom)

kwosi=EBnt : quotient (antwoord van 'n = deelsom)

kwyl <kyk saliveer> : salivate

kyker <kyk pupil> : pupil

kyl <kyk chyl> : chyle

kylholte <kyk cisterna chyli> : = cisterna chyli

kylvat (lakteaalvat) : lacteal (klein, blindeindigende limfvaatjie van die dunderm wat = vet uit die spysbry absorbeer <dit word so genoem = omdat dit 'n melkerige voorkoms het>)

kym <kyk chym> : chyme

 

L

l <kyk liter> : l

laag : layer (plaatvormige struktuur)

laag van Malpighi <kyk stratum = germinativum> : Malpighi's layer

laagvormig <kyk gestratifiseer> : stratiform

laagvorming <kyk stratifikasie> : stratification

labia <ekv labium> : labia

labia majora : labia majora (groot = <buitenste> skaamlippe; twee oppervlakkig gele=EB velvoue = van die vroulike uitwendige geslagsorgane)

labia minora : labia minora (klein = <binneste> skaamlippe; twee velvoue wat onder die labia = majora gele=EB is)

labiaal : labial (mbt die lippe of labia)

labiel (onstabiel) : labile, unstable (neig = om verandering of verplasing te ondergaan)

labiologie : labiology (studie van = lipbewegings)

labirint (doolhof) : labyrinth (reeks holtes = en gange in die been van die inwendige oor)

labium <mv labia> : labium (lip of = lipvormige struktuur)

labrum : labrum (lipagtige struktuur)

lading : charge ('n eienskap van materie wat = die gevolg is van interaksie tussen die deeltjies = waaruit dit opgebou is en voorkom as elektries negatiewe = of positiewe eenhede)

laggas <kyk distikstofoksied> : = laughing gas

lakmoes : litmus (blou kleurstof wat as = indikator gebruik word om te toets vir suurheid of alkaliniteit)

lakmoespapier : litmus paper (papier met = lakmoes gekleur wat as indikator vir sure of basisse = gebruik word <kleur rooi met suur en blou met = alkali>)

lakrimaal (traan-) : lacrimal, lacrymal (mbt trane)

lakrimale buis (traanbuis) : lacrimal duct = (een van die aantal klein buisies wat oormatige = traansekresie in die o=EB na die neusholtes dreineer)

lakrimale klier (traanklier) : lacrimal gland = (een van die paar kliere wat aan die buitenste hoek = van die oogkas voorkom en 'n waterige oplossing afskei = om die oog te reinig en klam te hou)

lakrimale sak <kyk saccus

lacrimalis> : lacrimal sac

lakrimasie <kyk ook dakrioree> : = lacrimation (sekresie van trane)

lakrimator : lacrimator (enige stof, bv = traangas, wat trane voortbring)

laktaat : lactate (sout van melksuur)

laktase : lactase ('n ensiem van dermsap wat = laktose in glukose en galaktose opbreek)

laktasie : lactation (produksie en sekresie = van melk deur die melkkliere of mammas)

lakteaal : lacteal (mbt melk)

lakteaalvat <kyk kylvat> : lacteal

laktifereus (melkhoudend) : lactiferous = (vervoer of afskeiding van melk)

laktifereuse buis (melkbuis) : lactiferous = duct (buisies of kanaaltjies wat die melk vervoer = vanaf die melkkliere na die tepel waar hulle open)

laktogeen : lactogenic (wat melksekresie bevorder)

laktose (melksuiker) : lactose (disakkaried = wat in melk voorkom en bestaan uit glukose en = galaktose)

lakune : lacuna ('n defek of gaping, soos in = die gesigsveld)

lakune : lacuna ('n klein ruimtetjie of = holtetjie, veral in beenweefsel)

lakun=EAr : lacunar (mbt of gekenmerk deur = lakunes)

lakunule : lacunule (klein lakune)

lalopatie : lalopathy (enige vorm van spraakgebrek)

lambda ( ) : lambda, (Griekse = alfabetletter)

lamella : lamella ('n dun blad of plaatjie, = bv beenplaatjie)

lamell=EAr : lamellar (mbt of wat lyk soos 'n = lamella)

lamina : lamina (dun membraan; dun plaat of = plat laag)

lamina propria : lamina propria = (bindweefsellaag onder die epiteel in slymvliesmembrane)

lamina spiralis : lamina spiralis (beenrif = wat vanaf die modiolus 'n entjie reghoekig in die koglea instrek)

langbeen : long bone ('n been wat baie langer = is as wat dit breed is, bv femur)

langbeentregter : thistle funnel (tregter met = 'n lang tuit)

Langerhans-eilande (eilande van Langerhans) : = islands of Langerhans, Langerhans's islands (verspreide = groepe endokriene selle in die pankreas <sekreteer = onder meer insulien en glukagon>)

lanset : lancet (mes met 'n lansvormige = lem)

lansetvormig : lanceolate (struktuur wat by = sy basis breed is en na 'n punt loop)

laparoskopie : laparoscopy (endoskopiese = ondersoek van die abdominale holte deur 'n klein insnyding = in die buikwand)

laparotomie : laparotomy (chirurgiese = insnyding deur die buikwand <om abdominale organe te ondersoek>)

laringeaal : laryngeal (mbt die larinks)

laringofarinks <kyk ook farinks; = nasofarinks; orofarinks> : laryngopharynx (onderste = gedeelte van die farinks wat in die larinks open)

larinks (stemkas, strottehoof) : larynx, = voice box (kraakbenige deel van die lugkanaal tussen die = farinks en die tragea wat die stembande huisves)

larvaal : larval (mbt 'n larwe)

larwe : larva <pl larvae> = (ontwikkelingstadium in die lewensiklus van verskillende laer = diersoorte wat uit die eier uitbroei)

latent <kyk dormant> : latent

latent <kyk potensieel 2e

inskrywing> : latent

latent : latent (nie waarneembaar nie)

latente periode (reaksietyd) : latent period, = reaction time (tydsverloop tussen die prikkeling = en die reaksie daarop)

lateraal : lateral (sydelings)

lateraal <kyk ook dorsaal; ventraal> : = lateral (aan die kant; weerskante van die = mediaanlyn)

laterofleksie : lateroflexion (sywaartse = buiging)

LD <kyk letale dosis> : LD

ledemaat : limb (arm of been)

le=EBderm <kyk jejunum> : jejunum

leerhuid <kyk dermis> : dermis

legumien : legumin (prote=EFene in = peulgroente, bv ertjies, boontjies ens)

leioderma : leioderma (toestand waarin die = vel abnormaal glad is)

leipotrigie : leipotrichia (verlies van = hare)

lende <kyk ook lumbaal> : loin = (onderste deel van die rug; die sy- en agterkante van die romp = tussen die ribbe en die bekken <pelvis>)

lengte <kyk ook longitudinaal> : length = (lankheid van afstand, sowel as van tyd)

lengtespier <kyk ook

kringspier> : longitudinal muscle (enige = spier wat veroorsaak dat 'n orgaan of deel daarvan korter = word as dit saamtrek)

lengteverlopend <kyk longitudinaal> : longitudinal

lens : lens (deurskynende liggaam wat in = staat is om ligstrale van rigting te laat verander)

lens <kyk ook kristallyne humor> : lens = (ronde, bikonvekse, elastiese struktuur agter die iris = van die oog wat invallende ligstrale op die retina tot = 'n brandpunt bring)

lenshangband <kyk suspensoriese = ligament> : suspensory ligament

lensvormig <kyk fako=EFed> : = lentiform

leptodaktiel : leptodactylous (besit lang, = slank vingers en/of tone)

leptodont : leptodontous (met dun tande)

leptofonie : leptophonia ('n sagte, swak = stem)

leptoteen : leptotene (die vroe=EB stadium of = profase van meiose wanneer chromosome as fyn drade = voorkom)

lesitien : lecithin ('n vet <fosfatied> = wat in alle selle voorkom, veral as die dubbele vetlaag = tussen die prote=EFenlae van selmembrane)

letaal <kyk fataal> : lethal

letale dosis (LD) : lethal dose, LD (die = hoeveelheid van 'n stof <toksien of radioaktiwiteit> = wat genoeg is om die dood te veroorsaak)

letsel : lesion ('n wond, besering, area van = infeksie of ander omskrewe patologie)

leukemie : leukaemia (siektetoestand = gekenmerk deur 'n drastiese vermeerdering van witbloedselle in = die sirkulasie)

leukemies : leukaemic (mbt leukemie)

leukoblast <kyk ook leukosiet> : = leukoblast (kleurlose bloedliggaampie wat nog = ontwikkel)

leukopenie <cf leukositose> : = leukopenia (vermindering van witbloedselle in die = sirkulerende bloed)

leukopoi=EBse <kyk leukositogenese> : leukopoiesis

leukosiet <kyk ook agranulosiet; = eritrosiet; granulosiet; trombosiet> (witbloedliggaampie, = witbloedsel, WBS) : leukocyte, white blood = corpuscle, white blood cell, WBC (een van die kleurlose, = min of meer amebeagtige selle van die bloed met 'n = nukleus en sitoplasma)

leukositoblast : leukocytoblast (een van die voorlopers van 'n leukosiet)

leukositogenese (leukopoi=EBse) : = leukocytogenesis, leukopoiesis (vorming van witbloedselle <leukosiete>)

leukositolise : leukocytolysis (afbreek van leukosiete)

leukositose <cf leukopenie> : = leukocytosis (verhoging in die aantal witbloedselle in = respons op infeksie)

levoduksie : laevoduction (draaiing van enige = oog na links)

lewendbarend <kyk vivipaar> : = viviparous

lewensboom <kyk arbor vitae> : arbor = vitae

lewer : liver (die grootste klier in die = liggaam gele=EB in die buikholte net onder die diafragma = <verrig wydverspreide funksies, bv = galproduksie, glikogeenberging, detoksifikasie ens>)

lewer- <kyk hepaties> : hepatic

leweraar : hepatic vein (die aar wat bloed = vanaf die lewer na die hart vervoer)

lewerpoortaar : hepatic portal vein (die aar = wat bloed, ryk aan verteringsprodukte, na die lewer vervoer)

lewerpoortaarstelsel : hepatic portal system (bloedsomloopstelsel waardeur die lewerpoortaar opgeloste voedingstowwe na die lewer en weefsel = vervoer om verwerk te word <bloed vloei deur die = maag, milt, dermkanaal, pankreas en lewer>)

lewerslagaar <kyk arteria hepatica> : = arteria hepatica

Leydig-sel (interstisi=EBle sel) : Leydig = cell, interstitial cell (sel wat tussen die buisies = van die testis voorkom en testosteroon afskei)

LH <kyk lute=EFniserende hormoon> : = LH

Li <kyk litium> : Li (chemiese = simbool)

libido : libido (geslagsdrang)

liddoring : corn (gelokaliseerde verdikking = van die vel <gewoonlik van die tone> wat ontstaan = agv wrywing of druk)

Lieberk=FChn-kliere (kripte van Lieberk=FChn, = Lieberk=FChn-kripte) : Lieberk=FChn's glands, = crypts of Lieberk=FChn, Lieberk=FChn's crypts (eenvoudige, = buisvormige kliere in die hele binneoppervlak van die = slymvlies van die dunderm <skei dermsap af>)

Lieberk=FChn-kripte <kyk = Lieberk=FChn-kliere> : Lieberk=FChn's crypts

li=EBn <kyk milt> : lien

li=EBnaal <kyk splenies> : lienal

li=EBnopatie : lienopathy (enige = siektetoestand van die milt)

lies : groin (sagte deel aan weerskante van = die skaambeen)

lig : light (elektromagnetiese strale met 'n golflengte en frekwensie wat die ligreseptore in = die retina stimuleer sodat 'n liggewaarwording = ontstaan <golflengte korter as di=82 van ultraviolet = lig, maar langer as di=82 van infrarooi lig>)

ligament <kyk ook tendon>

(sindesmus) : ligament, syndesmus (band van veselagtige bindweefsel <kollageenvesels> = wat bene by gewrigte aan mekaar heg <dit is effens = elasties en ondersteun en versterk gewrigte>)

ligatuur : ligature (enige materiaal wat = gebruik word vir die afbind van vate)

ligbreking <kyk refraksie> : = refraction

liggaam <kyk corpus> : body

liggaam <kyk soma 4e inskrywing> : = body

liggaamlik <kyk fisiek> : physical

liggaampie : corpuscle (klein deeltjie, = partikel of bloedsel)

liggaamsbou <kyk fisiek n.> : = physique

liggaamschromosoom <kyk outosoom> : autosome

liggaamstemperatuur : body temperature = (verwys na die normale temperatuur van die liggaam wat byna = konstant tussen 36-37 =B0C gehou word)

liggaamsvloeistof : body fluid (verwys na die = vloeistof wat binne en buite die selle van die = liggaam aangetref word, bv intrasellul=EAre vloeistof, ekstrasellul=EAre vloeistof en intersellul=EAre vloeistof)

liggewend <kyk fosforesserend> : = luminous

ligmeter <kyk fotometer> : = photometer

ligula : ligula (bandvormige struktuur)

limbies : limbic (mbt 'n rand, grens of = soom)

limbiese stelsel : limbic system ('n deel van = die serebrale skors wat betrokke is by emosie en = gedrag)

limen : limen (drempel)

limen : limen (grens)

limf <kyk ook weefselvloeistof> : lymph = (kleurlose, alkaliese vloeistof in die limfvate = wat as weefselvloeistof ontstaan en uiteindelik in die bloedstroom gestort word <dit is soortgelyk = aan plasma, maar bevat chyl, 'n paar eritrosiete en = verskeie leukosiete waarvan die meeste limfosiete = is>)

limfaties : lymphatic (mbt of gekenmerk deur limf)

limfatiese stelsel (limfstelsel) : lymphatic = system, lymph system (stelsel van vate en knope wat = vanaf weefselspasies verloop en hul inhoud <weefselvloeistof of limf> uiteindelik in = die bloedstroom stort)

limfklier <kyk limfknoop> : lymph = gland

limfknoop (limfklier) : lymph node, lymph = gland (een van baie ovaalvormige struktuurtjies, van = skynbaar soliede limfweefsel, waardeur die limfvate loop <verwyder skadelike bakterie=EB en vervaardig = witbloedselle>)

limfo=EFed : lymphoid (met die voorkoms en = geaardheid van limf)

limfo=EFede weefsel : lymphoid tissue = (weefsel met 'n sponsagtige voorkoms en wat limfosiete bevat = <kom verspreid of in limfknope voor>)

limfopenie <kyk limfositopenie> : lymphopenia

limfosiet <kyk ook agranulosiet; = B-limfosiet; leukosiet; T-limfosiet> : lymphocyte (een van = die twee agranul=EAre leukosiete wat te doen het met = immuniteit)

limfosities : lymphocytic (mbt of bestaande = uit limfosiete)

limfositopenie (limfopenie) : = lymphocytopenia, lymphopenia (minder as normale getal limfosiete = in die sirkulerende bloed)

limfositose : lymphocytosis (toename van = limfosiete in die bloed)

limfstelsel <kyk limfatiese stelsel> : = lymph system

limfvat : lymphatic vessel (ontstaan as = haarvate wat verenig om groter vate te vorm om limf vanuit = die weefsel te versamel en dit na die bloed te = vervoer <besit kleppe op gereelde afstande om te = verhoed dat limf terugvloei>)

limfweefsel : lymphatic tissue (weefsel wat limfosiete vorm deur deling van selle van veral = die limfkliere, milt, mangels en timusklier)

liminaal : liminal (mbt 'n drempel; net waarneembaar)

linea : linea (lyn, streep, rant)

linea alba : linea alba (wit lyn; bindweefsel = op die middellyn van die anterior abdominale wand)

linea aspersa : linea aspersa ('n growwe, longitudinale lyn, bv op die posterior = oppervlakte van die skag van die femur)

lingua (glossa, tong) : lingua, glossa, = tongue (beweeglike spierorgaan in die mond wat smaak = waarneem en help by spraak-, kou- en slukbewegings)

linguaal : lingual (mbt die tong)

linguaal : lingual (met die vorm van 'n = tong)

lingula : lingula (klein, tongagtige = struktuurtjie, bv die kleintongetjie)

lini=EAr : linear (met die vorm van 'n = lyn)

linker- atrioventrikul=EAre klep <kyk = bikuspidale klep> : left atrioventricular valve

links <kyk sinister> : left

lintwurm <kyk ook Cestoda; nematood; = wurm> : tapeworm (lintvormige ingewandswurm wat = parasities in die dermkanaal lewe)

lip : lip (rand van 'n voorwerp of holte)

lip : lip (vlesige boonste of onderste rand = van die mond)

lipase (steapsien) : lipase, steapsin (verteringsensiem in pankreas- en dermsap wat = neutrale vet opbreek <hidroliseer> tot vetsure en gliserol)

lipases : lipases (alle verteringsensieme wat = op vette inwerk)

lipied : lipid (enigeen van die vetagtige = stowwe wat onoplosbaar in water, maar oplosbaar in = organiese stowwe soos eter en alkohol is; groep verbindings van = vetsure en gliserol wat die elemente koolstof, = waterstof, suurstof en soms stikstof of fosfor bevat)

lipofaag : lipophage (vetfagositerende = sel)

lipofagies <kyk ook lipolities> : = lipophagic (wat vet absorbeer of vernietig)

lipofiel : lipophilic (vetoplosbare stowwe; vetliewend; affiniteit vir vet)

lipogeen (vetvormend) : lipogenic (mbt lipogenese)

lipogenese (vetvorming) : lipogenesis = (sintese of vorming van vet)

lipo=EFdurie (lipurie) : lipoiduria, lipuria = (toestand waar vette in die urien voorkom)

lipo=EFed (olieagtig, olierig, vetagtig, = vetterig) : lipoid, oleaginous, sebaceous, fatty (met die = geaardheid van vet; wat vetstof afskei of bevat)

lipolise : lipolysis (vertering of verbreking = van vette)

lipolities <kyk ook lipofagies> : = lipolytic (wat vette opbreek)

lipolities : lipolytic (mbt lipolise)

lipopenie : lipopenia (vermindering van vet = in die weefsels)

lipoprote=EFen : lipoprotein (verbinding wat = bestaan uit 'n prote=EFen en lipied)

lipurie <kyk lipo=EFdurie> : = lipuria

lise : lysis (chemiese ontbinding of = vernietiging van 'n sel of molekule deur die werking van 'n = spesifieke agent)

lisin : lysin (teenliggaam wat die vermo=EB = besit om selle op te breek; agent wat lise = veroorsaak)

lisien : lysine (essensi=EBle aminosuur)

lisosiem : lysozyme (ensiem teenwoordig in = trane, speeksel, neus- en ander afskeidings wat 'n antibakteriese werking het)

lisosoom : lysosome (selorganel in die = sitoplasma van 'n sel wat 'n groot aantal hidrolitiese ensieme = besit wat help met intrasellul=EAre vertering)

liter (l) : litre, l (volume-eenheid van die = metrieke stelsel; volume van een kilogram water by standaardtemperatuur en -druk)

litiase : lithiasis (steen- of = kalkulusvorming in die liggaam)

litium (Li) : lithium, Li (silwerwit = metaal)

litolise : litholysis (oplos van 'n steen in = die blaas)

litpotiges <kyk geleedpotiges> : = arthropods

lob (kwab, lobus) : lobe, lobus = (orgaangedeelte wat 'n afgeronde eenheid vorm, bv by die brein, = longe en kliere <word geskei deur 'n groef, sulkus of septum>)

lob=EAr : lobar (mbt of bestaande uit = lobbe)

lobule (lobulus) : lobule, lobulus (klein lobbetjie)

lobul=EAr : lobular (mbt of met die voorkoms = van lobbetjies; bestaande uit lobbetjies)

lobulus <kyk lobule> : lobulus

lobus <kyk lob> : lobus

logaritmies : logarithmic (eksponensi=EBle = toename, bv kwadraat, derde mag ens en nie deur individuele = getalle nie)

logopatie : logopathy (verwys na enige spraakgebrek)

lokaal : local (beperk tot 'n spesifieke = gedeelte of liggaamsdeel)

lokomotories : locomotor (mbt beweging)

lokulus : loculus ('n klein ruimte of = holte)

lokus : locus (plek of area)

long : lung (sponsagtige asemhalingsorgaan in = die borsholte waar bloed van suurstof voorsien en koolsuurgas daaruit verwyder word)

longaar : pulmonary vein (aar wat = geoksigeneerde <suurstofryke> bloed van die longe na die = hart vervoer)

longblasie <kyk alveolus 3e inskrywing> = : alveolus

longitudinaal <kyk ook lengte> (lengteverlopend) : longitudinal (in die rigting = van die lengte-as van die orgaan of liggaam)

longontsteking <kyk pneumonie> : = pneumonia

longpyp <kyk brongus> : bronchus

longpypie <kyk brongiool> : = bronchiole

longsakkie <kyk infundibulum 3e = inskrywing> : infundibulum

longslagaar : pulmonary artery (bloedvat wat gedeoksigeneerde <suurstofarme> bloed van = die hart na die longe vervoer)

longvlies <kyk pleura> : pleura

lood (Pb) : lead, Pb (sagte, swaar, maklik = smeltbare, blouwit metaal)

lordose <kyk ook kifose; skoliose> = (holrug) : lordosis (abnormale kromming van die werwelkolom = na vorentoe)

losmasige bindweefsel <kyk areol=EAre bindweefsel> : areolar connective tissue

LTH <kyk luteotrofiese hormoon> : = LTH

lug <kyk atmosfeer> : air

lugdruk <kyk atmosferiese druk> : = atmospheric pressure

lugembolisme : air embolism (embolisme agv 'n = lugborrel in die bloedvatstelsel)

lughonger : air hunger (snak na asem = <lug> weens akute hipoksemie en asidose)

lugleegte <kyk vakuum> : vacume

lugpyp <kyk tragea> : windpipe

lugpypverwyding <kyk brongi=EBktase> : bronchiectasis

lugvogtigheid <kyk humiditeit> : = humidity

lugweg : airway (enige deel van die = asemhalingskanaal waardeur lug beweeg)

lumbaal <kyk ook lende> : lumbar (wat = in die heupstreek gele=EB is)

lumbale werwel : lumbar vertebra (een van die = grootste en sterkste werwels <daar is vyf> = wat tussen die torakale en sakrale werwels gele=EB = is)

lumbosakraal : lumbosacral (mbt die lende en = laer rug; mbt die lumbale en sakrale gedeeltes)

lumen <kyk ook holte> : lumen (holte of = ruimte in 'n buisvormige struktuur)

lun=EAr : lunar (met die vorm van die = maan)

lunule : lunula ('n algemene naam vir 'n = klein, halfmaanvormige area, bv die gebied aan die = basis van die nael)

lus : loop (terugbuiging in 'n lang struktuur = om 'n U-vormige voorkoms te h=EA, bv Henle-lus)

luteaal : luteal (mbt lute=EFen)

luteaalliggaam <kyk corpus luteum> : = luteal body

lute=EFen : lutein (geelrooi pigment aanwesig = in bv eiergeel of die corpus luteum)

lute=EFnisasie : luteinisation (ontwikkeling = van 'n Graaf-follikel tot 'n corpus luteum)

lute=EFniserende hormoon (LH, interstisi=EBlesel-stimulerende hormoon, ISSH, tussensel-stimulerende

hormoon) : luteinising hormone, LH, = interstitial cell-stimulating hormone, ICSH ('n hormoon wat = deur die adenohipofise gesekreteer word en wat ovulasie = en die vorming van die corpus luteum beheer)

luteotrofiese hormoon (LTH, luteotropien) : luteotrophic hormone, LTH, luteotropin (hormoon = van die hipofisevoorlob wat die voortbring van melk inisieer)

luteotropien <kyk luteotrofiese = hormoon> : luteotropin

lyk (kadawer) : corpse, cadaver (liggaam van = 'n dooie mens)

lykskouing <kyk post mortem> : autopsy

 

 

M

m <kyk meter> : m

m <kyk molaliteit> : m

M <kyk molariteit> : M

mRNA <kyk boodskapper-RNA> :

mRNA

maag : stomach ('n sakagtige orgaan met sterk = spierwande wat net onder die diafragma l=EA en = die wydste deel van die spysverteringskanaal vorm)

maagd : virgin (meisie wat nog nooit geslagsgemeenskap gehad het nie)

maagdermkanaal <kyk = spysverteringskanaal> : alimentary canal

maagdevlies <kyk himen> : = maidenhead

maagsap <kyk succus gastricus> : = gastric juice

maaltand <kyk molaar> : molar

maandstonde <kyk menses> : menses

maas : mesh (openinge gevorm deur die = kruisdrade in 'n net)

maatsilinder (meetsilinder) : measuring = cylinder ('n lang, silindriese, gegradeerde glas- of = plastiekhouer wat gebruik word om die volume van vloeistowwe = te bepaal)

MacConkey-voedingsmedium : MacConkey's = bouillon (selektiewe medium vir die kweking van = bakterie=EB)

macula (makula) : macula (gedeelte van 'n = oppervlak wat anders as die res gekleur is; 'n vlek)

macula acusticae : macula acusticae (punt van = die vestibul=EAre gedeelte van die gehoorsenuwee in = die sakkulus en utrikulus)

macula densa : macula densa (gemodifiseerde = selle van die distale kronkelbuise van die niere wat met = die jukstaglomerul=EAre apparaat geassosieer is)

macula lutea (geelvlek) : macula lutea, = yellow spot (klein induikinkie <fovea> op die retina = van die oog waar slegs ke=EBltjies voorkom <ligstrale = wat hier val, word die duidelikste waargeneem>)

magnesium (Mg) : magnesium, Mg (silwerwit metaalstof)

magnesiumchloried (MgCl2) : magnesium = chloride, MgCl2 (kleurlose, watertrekkende kristalle wat = voorberei word deur die kristallisering vanuit soutwater en = ontsoute seewater, en wat gebruik word in die produksie = van magnesiummetale)

magnesiumoksied (MgO) : magnesium oxide, MgO = ('n wit poeier wat oa as teensuurmiddel gebruik = word)

magnesiumsulfaat (MgSO4, Engelse sout, = Epsom-sout) : magnesium sulphate, MgSO4, Epsom salts ('n = bitter, wit, oplosbare magnesiumsout wat oa as purgeermiddel = en teensuurmiddel gebruik word)

magnum : magnum (groot)

major <cf minor 1e inskrywing> : major (belangrik)

major <cf minor 2e inskrywing> : major = (groter; groot)

major epilepsie <kyk grand mal> : major = epilepsy

makrobiose : macrobiosis (lang lewe; ho=EB ouderdom)

makroblast (makro-eritroblast) : macroblast, macroerythroblast (abnormaal groot eritrosiet = met 'n kern)

makro-element <cf spoorelement> (makrovoedingstof) : macroelement, macronutrient = (element wat in taamlike groot hoeveelhede in = lewende organismes voorkom, bv kalsium, magnesium, = fosfor, koolstof, waterstof, stikstof en suurstof)

makro-eritroblast <kyk makroblast> : macroerythroblast

makrofaag <cf mikrofaag> : macrophage = (groot fagositiese selle wat in bindweefsel voorkom en mikro-organismes, selle en ander vreemde = voorwerpe fagositeer)

makroglia <kyk astrosiet> : = macroglia

makromeer : macromere (groot, = dooierbevattende sel wat agv kliewing tydens die vroe=EB stadiums van = embrioniese ontwikkeling ontstaan; groot = blastomeer)

makromolekule : macromolecule (baie groot = molekule, bv prote=EFene, polisakkariede ens)

makrosiet <kyk ook normosiet/cf mikrosiet = > : macrocyte (abnormaal groot, volwasse eritrosiet = <kom algemeen voor by megaloblastiese anemie>)

makroskopies <cf mikroskopies> : = macroscopic (wat met die blote oog waargeneem kan word)

makroskopiese anatomie : macroscopic anatomy, = gross anatomy (handel oor die deel van die liggaam wat = met die blote oog waarneembaar is)

makrovoedingstof <kyk makro-

element> : macronutrient

maksilla <cf mandibula> (bokaak) : = maxilla (die onre=EBlmatig gevormde been wat deel van die = mondholte, neusholte en verhemelte vorm en waarin die tande = van die bokaak gele=EB is)

maksill=EAr : maxillary (mbt die bokaak)

maksimaal : maximal (wat die maksimum bereik; = hoogste moontlik)

maksimum : maximum (grootste of hoogste = moontlike graad of waarde)

makula <kyk macula> : macula

mala <kyk bucca> : mala

mala <kyk sigoma> : mala

malaar : malar (mbt wang of wangbene)

malaria : malaria ('n algemene, = nieaansteeklike siekte wat deur 'n eensellige organisme, = Plasmodium, veroorsaak word en deur die Anopheles-muskiet = aan die mens oorgedra word)

malasie : malacia (abnormale versagting of sponsagtigheid in enige weefsel van die = liggaam)

maligne (kwaadaardig) : malignant (wat die = lewe bedreig; kankeragtige gewas)

malleolus : malleolus (knopvormige = uitsteekseltjie, bv di=82 aan elke kant van die enkelgewrig)

malleus <kyk ook inkus; stapes; = timpanum> (hamer) : malleus, hammer (grootste van die drie = gehoorbeentjies in die middeloor; gehoorbeentjie = wat aan die membrana tympani geheg is)

Mallory-kleuring : Mallory stain = (kleuringsmetode wat vir die kleuring van bindweefsel gebruik = word)

Malpighi-follikels : Malpighi follicles = (klein groepies limfweefsel wat verspreid in die milt voorkom)

Malpighi-laag <kyk stratum = germinativum> : Malpighi layer

Malpighi-liggaampie : Malpighian body, = Malpighian corpuscle (enigeen van die limfknope in die = milt)

Malpighi-liggaampie <kyk ook = Bowman-kapsel; nefron> (renale liggaampie) : Malpighian = body, Malpighian corpuscle, renal body, renal = corpuscle (een van die klein liggaampies in die nierkorteks = bestaande uit 'n glomerulus wat deur die Bowman-kapsel = omsluit word)

maltase (glikase) : maltase, glycase (verteringsensiem wat oa in pankreassap voorkom = en die disakkaried, maltose, opbreek in twee molekules glukose)

maltose (moutsuiker) : maltose, malt sugar (disakkaried bestaande uit twee = glukosemolekules)

mamilla (tepel) : mamilla, nipple = (ke=EBlvormige punt van die bors waarin die melkbuisies uitmond)

mamilla : mamilla (klein verhewendheid of tepelvormige orgaan)

mamill=EAr <kyk ook papillivorm> = (masto=EFed, tepelvormig) : mamillary, mastoid (mbt of met = die vorm van 'n mamilla)

mamill=EAre liggaampie : mamillary body (een = van twee klein, ronde massas grysstof gele=EB in die interpedunkul=EAre ruimte van die = hipotalamus)

mamma <kyk melkklier> : mamma

mamma (bors) : mamma, breast (een van die = twee klierryke strukture op die anterior deel van die = toraks wat, in die geval van die vrou, melk kan = sekreteer om haar baba te voed)

Mammalia <kyk ook soogdier> : Mammalia = (verwys na die klas warmbloedige Vertebrata wat hare = besit en hul kleintjies soog)

mammografie : mammography (radiografie van = die sagteweefsel van die borste <om vroeg reeds = abnormale groeisels te identifiseer>)

mandibel <kyk mandibula> : mandible

mandibula <cf maksilla> (mandibel, = onderkaak) : mandibula, mandible (die perdeskoenvormige been = wat die grootste en sterkste been van die gesig = vorm)

mangaan (Mn) : manganese, Mn (harde, bros = metaal)

mangel <kyk tonsilla palatina> : = tonsil

mangelontsteking <kyk tonsillitis> : tonsillitis

manlik <cf vroulik> : male, masculine = (mbt di=82 geslag wat sperme voortbring <simbool = >)

manlik <cf vroulik> : male, masculine = (soos 'n man)

manlik (viriel) : manly, masculine, virile = (sterk en spierkragtig)

manometer : manometer (instrument waarmee die = druk van vloeistowwe en gasse gemeet word)

Mantoux-toets : Mantoux test (toets vir die teenwoordigheid van tuberkulose)

manubrium <kyk ook corpus sterni; = xifo=EFed> : manubrium (boonste deel van die sternum)

manubrium : manubrium (struktuur met die vorm = van 'n handvatsel)

marmer : marble ('n kompakte = kalsiumkarbonaatmineraal <CaCO3> wat van kalksteen en dolomiet = gevorm word)

massa <kyk ook gewig> : mass = (hoeveelheid materie waaruit 'n liggaam bestaan en wat gemeet = word in kilogram <kg>)

massadruk <kyk onkotiese druk> : = oncotic pressure

massagetal <kyk atoommassa> : mass = number

massameter <kyk balans 3e

inskrywing> : mass meter

massel : mast cell (groot bindweefselsel met = 'n klein sferiese kern en groot basofiele granules, wat = oa serotonien en histamien bevat wat tydens = beserings of infeksie vrygestel word)

masseter : masseter (kouspier wat = verantwoordelik is om die onderkaak na bo te beweeg)

mastektomie : mastectomy (chirurgiese = verwydering van die bors)

mastikasie : mastication (proses waardeur kos = gekou word)

masto=EFed <kyk mamill=EAr> : = mastoid

masto=EFedproses : mastoid process (koniese = uitsteeksel van die temporale been <agter die = oor>)

masturbasie : masturbation (om orgasme teweeg = te bring deur selfmanipulasie van die = genitalie=EB)

materie <kyk substantia> : matter

matriks <kyk substantia propria> : = matrix

matriks (gietvorm) : matrix (vorm of houer = waarin iets gegiet word)

matrys <kyk substantia propria> : = matrix

maturasie (rypwording) : maturation (proses = van volwassewording)

meatus : meatus (anatomiese opening, gang of kanaal)

media : media (middel)

media (tunica media) : media, tunica media = (middelste van drie lae van 'n bloedvat of orgaan = <bestaan uit kringsgewys gerangskikte elastiese = spiervesels>)

mediaal : medial (nader aan die middellyn van = 'n liggaam)

mediaal : medial (mbt die middel)

mediaalwaarts <kyk mesad> : mediad

mediaan : median (mbt of gele=EB op die = middellyn of vlak)

mediaan (mediane vlak, midsagittale vlak) : = median, median plane, midsaggital plane (denkbeeldige = lyn wat die liggaam in twee eenderse <linker- en = regter-> helftes verdeel)

medialesitaal : medialesithal (met 'n matige hoeveelheid dooier)

mediane vlak <kyk mediaan 2e = inskrywing> : median plane

mediastinaal : mediastinal (mbt die = mediastinum)

mediastinum : mediastinum (nou ruimte in die = borskas tussen die twee longe waarin die hart, aorta, = tragea, timusklier en esofagus voorkom)

medikament (geneesmiddel, medisyne) : = medicament, drug, medicine (enigiets wat 'n ongewenste = toestand verhelp of herstel; farmakologiese = preparaat)

medisinaal : medicinal (met genesende = eienskappe; mbt die mediese wetenskap of 'n geneesmiddel)

medisyne <kyk medikament> : = medicine

medium : medium, mean ('n gemiddelde tussen = twee uiterstes)

medium : medium (verwys na enige stof wat = impulse kan gelei)

medium : medium (omgewing waarin organismes = aangetref word of 'n chemiese reaksie plaasvind)

medium : medium (voedingsbodem waarop = byvoorbeeld bakterie=EB gekweek word)

medius (middelste) : medius, middle, central = (gebruik tov 'n struktuur wat tussen twee ander l=EA)

medulla <kyk medulla

oblongata> : medulla

medulla (murg) : medulla, marrow (middelste = deel van 'n orgaan of weefsel, bv byniermurg)

medulla (murg) : medulla, marrow (sagte = organiese materiaal wat die holtes en gangetjies in die = been vul, bv beenmurg of rugmurg)

medulla oblongata (medulla, mi=EBlenkefalon, mi=EBlensefalon, verlengde rugmurg) : medulla = oblongata, medulla, myelencephalon (koniese onderste = gedeelte van die breinstam)

medulla ossium <kyk ook geelbeenmurg; rooibeenmurg> (beenmurg) : medulla ossium, = bone marrow (sagte weefsel wat binne die holtes van = sekere bene van die skelet gevind word en wat = verantwoordelik is vir die produksie van sekere bloedselle)

medull=EAr : medullar, medullary (mbt murg of = die medulla oblongata)

medull=EAre respiratoriese sentrum : = medullary respiratory centre ('n sentrum in die medulla = oblongata wat respiratoriese bewegings ko=F6rdineer)

medull=EAre skede <kyk mi=EBlienskede> = : medullary sheath

meerlagig <kyk gestratifiseer> : = stratified

meerlagige epiteel <kyk gestratifiseerde epiteel> : stratified epithelium

meersellig <cf eensellig> = (multisellul=EAr, veelsellig) : multicellular (orgaan of struktuur = wat uit meer as een sel bestaan)

meesterklier <kyk hipofise> : = hypophysis

meetsilinder <kyk maatsilinder> : = measuring cylinder

megakariosiet : megakaryocyte ('n baie groot = sel in die beenmurg waaruit bloedplaatjies gevorm = word)

megaloblast : megaloblast (groot, abnormale eritroblast met 'n kern wat in die beenmurg = aangetref word tydens sekere anemie=EB)

megaloblastiese anemie : megaloblastic = anaemia (enige anemie gekenmerk deur die aanwesigheid van = megaloblaste in die beenmurg)

meganies : mechanical (wat deur fisiese = kragte teweeggebring word)

meganiese vertering : mechanical digestion = (opbreek van voedsel deur meganiese of fisiese metodes, = bv mastikasie <kou>, peristalse, segmentasie- = en pendulumbewegings van die dermkanaal)

meganoreseptor <kyk ook eksteroseptor; interoseptor; proprioseptor> : = mechanoreceptor ('n sensoriese reseptor wat gevoelig is vir = meganiese stimulasie, bv stoot-, trek- of = drukstimulus)

Meibom-klier (tarsale klier) : Meibomian = gland, tarsal gland (een van verskeie kliere wat op die = binnerand van die ooglid voorkom en 'n olierige vloeistof <sebum> wat die egalige = verspreiding van traanvog oor die oogbol vergemaklik en verhoed = dat ooglede aan mekaar vassit, afskei)

meiose <kyk ook nukle=EAre deling; = mitose> (reduksiedeling,

rypingsdeling) : meiosis, reduction division = ('n vorm van seldeling wat slegs in geslagselle voorkom = en waardeur die chromosoomgetal gehalveer word = <2n na n>)

meioties : meiotic (gekenmerk deur = meiose)

Meissner-liggaampie : Meissner's corpuscle (tasliggaampie wat veral in die huid van = vingers, tone en die tongslymvlies aangetref word)

mEkw <kyk milli-ekwivalent> : mEq

melanien : melanin ('n swart of donkerbruin = pigment wat natuurlik in die hare, vel, iris en in die = choro=EFed van die oog aangetref word)

melanogeen : melanogen (kleurlose voorloper = van melanien)

melanogenese : melanogenesis (sintese van melanien)

melano=EFed : melanoid (lyk soos melanien; = donker gekleurd)

melanosiet : melanocyte (sel wat melanien = bevat of produseer)

melanosietstimulerende hormoon

(MSH) : melanocyte stimulating hormone, MSH = (hormoon wat deur die anterior hipofise afgeskei word en = die intensiteit van pigmentasie in gepigmenteerde = selle bepaal)

melkbuis <kyk laktifereuse buis> : = lactiferous duct

melkhoudend <kyk laktifereus> : = lactiferous

melkklier (mamma) : mammary gland, mamma (saamgestelde klier in die borste van die vrou = wat melk produseer)

melksuiker <kyk laktose> : lactose

melksuur : lactic acid (organiese suur wat as = eindproduk gevorm word tydens ana=EBrobiese = respirasie en normaalweg in spierweefsel voorkom)

melktand (tydelike tand, wisseltand) : milk = tooth, deciduous tooth (een van die tydelike stel = tande)

membraan (vlies) : membrane (dun vlies of = epiteellaag wat 'n oppervlak bedek, 'n holte uitvoer, of = tussen twee strukture l=EA)

membraanlabirint <cf benige labirint> (vliesdoolhof) : membrane labyrinth = (membraankanale wat in die benige labirint dryf en met endolimf = gevul is)

membraanpotensiaal : membrane potential (die elektriesepotensiaalverskil tussen die binne- en = buitekant van 'n sel)

membrana tectoria (tektoriale membraan) : = membrana tectoria, tectorial membrane (dun, elastiese = vlies wat spiraalgewys na bo oor die binneste helfte van = die Corti-orgaan strek)

membrana tympani <kyk timpaniese = membraan> : membrana tympani

membraneus : membranous (met die geaardheid = van, of mbt 'n membraan)

membraneuse been : membranous bone (been wat = vanaf membraneuse bindweefsel ontwikkel)

menarg : menarche (die eerste menstruele = siklus)

Mendel-wet <kyk wet van Mendel> : = Mendel's law

mengsel : mixture (die resultaat van die = vermenging van stowwe wat nie chemies met mekaar reageer = nie, maar elkeen sy eie besondere eienskappe behou, bv 'n oplossing, kollo=EFed of suspensie)

meningeaal : meningeal (mbt die meninges)

meninges <kyk ook aragno=EFed; dura mater; = pia mater> (breinvliese, harsingvliese) : = meninges (die drie membrane <vliese> wat die brein en = rugmurg omsluit <van buite na binne is dit die dura = mater, aragno=EFed en pia mater>)

meningitis (breinvliesontsteking) : = meningitis (ontsteking van die meninges)

meniskus : meniscus ('n lens met beide = konkawe en konvekse kante)

meniskus : meniscus (skeidingsvlak tussen 'n vloeistof en lug)

meniskus (halfmaankraakbeen, kraakbeenskyf) : = meniscus, semilunar cartilage (halfmaanvormige veselkraakbeenskyf in die knie=EB en ander = gewrigte)

menopouse : menopause (permanente = be=EBindiging van die menstruele siklus)

menses (maandstonde, menstruasie) : menses, menstruation (periodieke afskeiding van bloed en = uteriene weefsel aan die einde van 'n menstruele = siklus waartydens bevrugting nie plaasgevind het nie = <vanaf puberteit tot menopouse>)

menslike immuniteitsgebrekvirus <kyk = HIV> : human immunodeficiency virus

menstruasie <kyk menses> : = menstruation

menstrueel : menstrual (mbt menstruasie)

menstrueer : menstruate (om die maandstonde = te h=EA)

menstruele siklus : menstrual cycle (sikliese = veranderinge wat die endometrium ondergaan = waartydens die boonste lae van die slymvlies uitgewerp = word, weer groei, verdik en indien bevrugting nie plaasvind = nie, dit weer afgewerp word tydens menstruasie)

mentaliteit : mentality (wyse waarop 'n = persoon dink en voel, maw sy geestesgesteldheid)

mentolabiaal : mentolabial (mbt die ken en = die lippe)

meridiaan : meridian (denkbeeldige lyn op die = oppervlak <deur die pole> van 'n sferiese liggaam)

meroblast <kyk ook holoblast> : = meroblast (ovum wat sowel vormings- as voedingsprotoplasma = bevat)

meroblasties <kyk ook holoblasties> : meroblastic (mbt 'n ovum waar 'n groot = hoeveelheid dooier voorkom en wat slegs by die een pool = deling ondergaan)

merogonie : merogony (ontwikkeling van 'n = organisme uit 'n deel van 'n ovum)

merokrien <kyk ook apokrien; holokrien> = : merocrine (mbt kliere waarvan die sekresie onder = die vry oppervlak van die sel waardeur dit vrygestel = word, versamel, sodat daar geen verlies van sitoplasma = is nie en die sel herhaaldelik kan funksioneer)

meropie : meropia (gedeeltelike = blindheid)

merotomie : merotomy (verdeling, van veral = selle, in segmente)

mesad (mediaalwaarts, mesal) : mesad, mesal, = mesiad, mediad (in die rigting van die mediaal of = middel)

mesal <kyk mesad> : mesal

mesenchiem (mesengiem, vrugbindweefsel) : = mesenchyme (ongedifferensieerde embrioniese weefsel wat uit = die mesoderm ontwikkel nadat die kiemlae gevorm is = en wat oorsprong verleen aan die bloed en die = verskillende soorte bindweefsel)

mesenchimaal : mesenchymal (mbt die = mesenchiem)

mesengiem <kyk mesenchiem> : = mesenchyme

mesenkefalon (mesensefalon, midbrein, = middelharsings) : mesencephalon, midbrain (boonste gedeelte van = die breinstam wat net onder die serebrum en net bo = die pons gele=EB is)

mesensefalon <kyk mesenkefalon> : mesencephalon

mesenteries : mesenteric (mbt die = mesenterium)

mesenteriese pleksus : mesenteric plexus = (massa ganglia gele=EB net voor die vyfde lumbale = werwel)

mesenterium (dermkeil) : mesenterium, = mesentery (vou van die peritoneum wat die dunderm met die = posterior <agterste> abdominale wand verbind)

mesoblast <kyk mesoderm> : = mesoblast

mesochoro=EFed : mesochoroidea (sentrale laag = van die choro=EFed)

mesoderm <kyk ook ektoderm; endoderm> (mesoblast) : mesoderm, mesoblast (middelste van = die drie kiemlae van die embrio wat tussen die ekto- = en endoderm l=EA)

mesodermaal : mesodermal (mbt die = mesoderm)

mesodesma : mesodesma (bre=EB ligament van = die uterus)

mesogaster (middelderm) : mesogaster, midgut (gedeelte van die embrioniese dermkanaal wat die = maag omsluit en waaruit die groot omentum = ontwikkel)

mesoglia <kyk mikroglia> : mesoglia

metaal <cf niemetaal> : metal (algemene = naam vir groep rekbare, pletbare delfstowwe wat = gekenmerk word deur hulle glans, ondeursigtigheid en = vermo=EB om hitte en elektrisiteit te gelei)

metaan (CH4) : methane, CH4 ('n = koolwaterstof, die eenvoudigste alkaan; vlambare gas wat natuurlik = in koolgas voorkom)

metabolies : metabolic (mbt metabolisme)

metaboliese baan (metaboliese pad) : = metabolic pathway (die reeks ensimatiese reaksies wat een = soort biologiese materiaal in 'n ander omskakel; die stapsgewyse reaksies of stadiums wat tydens = metabolisme plaasvind)

metaboliese hormoon : metabolic hormone (een = van die hormone wat die metabolisme of chemiese = funksionering van die liggaam beheer)

metaboliese pad <kyk metaboliese baan> = : metabolic pathway

metaboliese spoed <kyk ook basale = metaboliese spoed> (metaboliese tempo) : metabolic rate = (die tempo waarteen die liggaam energie verbruik)

metaboliese tempo <kyk metaboliese = spoed> : metabolic rate

metaboliet : metabolite (enige produk van metabolisme)

metabolisme <kyk ook anabolisme; = katabolisme> : metabolism (somtotaal van al die fisiese en = chemiese reaksies wat in lewende organismes = plaasvind)

metafase <kyk ook anafase; interfase; = profase; telofase> : metaphase (tweede stadium van = mitose waartydens die chromosome in een vlak by die = ekwator van die spoel l=EA en sodoende die ekwatoriale plaat = vorm)

metafise : metaphysis (gedeelte net langs die = epifiseale skyf aan die punt van die skag van 'n = langbeen <bestaan uit sponsbeen en bevat die groeisone tydens ontwikkeling van die = been>)

metafiseaal : metaphyseal (mbt die = metafise)

metakarpaal : metacarpal (mbt die metakarpi = of enigeen van die bene van die middelhand)

metakarpi <ekv metakarpus> : = metacarpi

metakarpus <mv metakarpi> = (middelhandbeentjie) : metacarpus <pl metacarpi> (een van die = beentjies wat die handpalm vorm)

metamorfose (gedaantewisseling) : = metamorphosis ('n verandering in vorm of struktuur, veral die = verandering van een stadium van ontwikkeling na die = volgende, bv van larwe na volwassene)

metanol (houtalkohol, metielalkohol) : = methanol, methyl alcohol ('n vlugtige, vlambare, kleurlose = alkohol met besondere toksiese eienskappe)

metatarsaal : metatarsal (mbt die metatarsi = of enigeen van die bene wat die voetboog vorm)

metatarsi <ekv metatarsus> : = metatarsi

metatarsus <mv metatarsi> = (middelvoetbeentjie) : metatarsus (een van die bene wat die voetboog vorm)

metatarsus : metatarsus (deel van die voet = tussen die enkel en tone)

metenkefalon (metensefalon) : metencephalon = (voorste deel van die rombenkefalon wat die serebellum en = pons insluit)

metensefalon <kyk metenkefalon> : metencephalon

meter : meter (verwys na enige = meetinstrument)

meter (m) : meter, m (die SI-eenheid van = lengte)

metiel : methyl (die chemiese groep of = radikaal -CH3 wat in verskeie organiese verbindings = voorkom)

metielalkohol <kyk metanol> : methyl alcohol

metieloranje : methyl orange ('n indikator = wat in volumetriese analise gebruik word)

metileen : methylene (die bivalente = koolstofradikaal CH2)

metileenblou : methylene blue ('n blougroen kristallyne stof wat as 'n histologiese = kleurmiddel of indikator in 'n laboratorium gebruik word)

metrieke stelsel <kyk ook Syst=8Ame = International d'Unit=82s> : metric system (desimale stelsel = van mate en gewigte wat op die meter en sy tiendelige = veelvoude en onderdele gegrond is)

metrogeen : metrogenous (afkomstig uit die uterus)

metroskoop : metroscope (instrument vir die = ondersoek van die uterus)

Mg <kyk magnesium> : Mg (chemiese = simbool)

mg <kyk milligram> : mg

MgCl2 <kyk magnesiumchloried> : MgCl2 = (chemiese formule)

MgO <kyk magnesiumoksied> : MgO = (chemiese formule)

MgSO4 <kyk magnesiumsulfaat> : MgSO4 = (chemiese formule)

midbrein <kyk mesenkefalon> : = midbrain

middelderm <kyk mesogaster> : = midgut

middelhandbeentjie <kyk metakarpus> : metacarpus

middelharsings <kyk mesenkefalon> : midbrain

middellyn (diameter) : diameter (lyn wat deur = die middelpunt van 'n sirkel loop)

middeloor : middle ear (die luggevulde ruimte = tussen die trommelvlies en die binneoor <dit besit = vier openinge waarvan drie met membrane bedek is, = asook drie gehoorbeentjies>)

middeloorbeentjie <kyk ook ossikel> : = middle ear ossicle (klein beentjie in die = middeloor)

middelpunt <kyk sentrum 3e inskrywing> = : centre

middelpuntsoekend <kyk sentripetaal> : centripetal

middelpuntvliedend <kyk

sentrifugaal> : centrifugal

middelrif <kyk diafragma> : midriff

middelste <kyk medius> : middle

middelvoetbeentjie <kyk metatarsus> : metatarsus

midsagittale vlak <kyk mediaan 2e = inskrywing> : midsagittal plane

mi=EBl (rugmurg, spinale murg) : myel, = marrow, spinal cord ('n lang, naastenby silindriese gedeelte = van die sentrale senuweestelsel wat in die werwelkanaal = vanaf die foramen magnum by die basis van die skedel, = tot by die grens tussen die eerste en tweede lumbale = werwels strek)

mi=EBlenkefalon <kyk medulla

oblongata> : myelencephalon

mi=EBlensefalon <kyk medulla

oblongata> : myelencephalon

mi=EBlien <kyk ook mi=EBlienskede> : = myelin (die wit murgskede <bestaande uit lipiede en prote=EFenagtige stowwe> rondom sekere senuweevesels)

mi=EBlienskede <kyk ook mi=EBlien> = (medull=EAre skede, murgskede) : myelin sheath, medullary = sheath (vetskede wat die akson isoleer)

mi=EBlinasie : myelination (vorming van 'n murgskede)

mi=EBlineer : myelinate (om mi=EBlinasie = teweeg te bring)

mi=EBloblast : myeloblast (een van die eerste = voorlopers van die granul=EAre leukosiete <by = sekere soorte leukemie is daar 'n verhoogde aantal = mi=EBloblaste in die beenmurg en perifere bloed>)

mi=EBloblasties : myeloblastic (gekenmerk = deur die aanwesigheid van mi=EBloblaste)

mi=EBlogeen : myelogenic, myelogenous (verwys = na iets wat in die beenmurg vervaardig is)

mi=EBlosiet : myelocyte (voorlaaste stadium = in die ontwikkeling van 'n polimorfe leukosiet)

miet : mite (klein larwe of wurmpie wat = aangetref word in bv meel, gedroogde vrugte ens)

migraine (skeelhoofpyn) : migraine (kwaai = hoofpyn, gewoonlik aan die een kant, en dikwels = gepaardgaande met mislikheid, braking en gesigsteurnisse)

migrasie : migration (skynbaar spontane = beweging van een plek na 'n ander)

mikoties : mycotic (verwys na 'n toestand wat = deur mikro-organismes <meer spesifiek swamme> veroorsaak word)

mikotoksien : mycotoxin (gifstof wat uit = swamme verkry word)

mikroanatomie <kyk histologie> : microanatomy

mikrobe <kyk ook kiem; mikro-organisme> = (mikroob) : microbe (eensellige organisme wat = slegs met 'n mikroskoop sigbaar is, bv bakterie=EB)

mikrobiologie : microbiology (studie van mikro-organismes)

mikrodisseksie : microdissection (disseksie = van weefsels onder 'n mikroskoop)

mikro-element <kyk spoorelement> : microelement

mikrofaag <cf makrofaag> : microphage = ('n baie klein fagosiet, bv 'n aktiewe neutrofiel wat = klein organismes soos bakterie=EB fagositeer)

mikrofilament : microfilament (klein, hol prote=EFenvesel wat in die sitoplasma van selle = aangetref word)

mikroglia <kyk ook neuroglia> = (mesoglia) : microglia, mesoglia (klein, migrerende, = interstisi=EBle selle wat deel van die sentrale senuweestelsel = uitmaak <dit dien as fagosiete wat afvalprodukte van = die senuweeweefsel van die liggaam verwyder>)

mikrogram : microgram (een miljoenste van 'n = gram; massa-eenheid vir besondere klein voorwerpe)

mikrokefaal (mikrosefaal) : microcephalus = (verwys na 'n persoon met 'n abnormale klein kop)

mikroliter : microliter (een miljoenste van = 'n liter; volume-eenheid vir besondere klein volumes)

mikrometer (=E6, =E6m, mikron) : micrometer, = =E6, =E6m, micron (lengtemaat vir mikroskopiese voorwerpe; = een duisendste van 'n millimeter)

mikron <kyk mikrometer> : micron

mikroob <kyk mikrobe> : microbe

mikro-organisme <kyk ook kiem; mikrobe> = : microorganism (organismes wat te klein is om met = die blote oog waar te neem en slegs met 'n = mikroskoop sigbaar is, bv bakterie=EB en virusse)

mikrosefaal <kyk mikrokefaal> : microcephalus

mikrosiet <kyk ook normosiet/cf = makrosiet> : microcyte (rooibloedliggaampie wat kleiner as = die gemiddelde eritrosiet is)

mikroskoop : microscope (instrument wat deur = middel van lense voorwerpe <wat nie met die blote = oog gesien kan word nie> sigbaar maak)

mikroskopie : microscopy (ondersoek mbv 'n mikroskoop)

mikroskopies : microscopic (van of mbt 'n mikroskoop)

mikroskopies <cf makroskopies> : = microscopic (alleen waarneembaar met 'n mikroskoop)

mikrosoom : microsome (klein korreltjie in = die protoplasma)

mikrotomie : microtomy (tegniek om uiters dun = snitte te maak)

mikrotoom : microtome (apparaat waarmee baie = dun snitte van weefsels gemaak kan word vir = mikroskopiese ondersoek)

mikrovilli <ekv mikrovillus> : = microvilli

mikrovillus <mv mikrovilli> : = microvillus <pl microvilli> (klein, vingeragtige = uitstulping van die selmembraan wat vashegting aan naburige = selle bewerkstellig <kom ook voor op die vry = oppervlak van selle van die dunderm en nierbuisies waar dit = die absorpsieoppervlak vergroot>)

mikrovoedingstof <kyk spoorelement> : micronutrient

miksedeem <kyk ook hipotiro=EFdisme; = kretinisme> : myxoedema ('n kliniese toestand wat veroorsaak = word deur 'n tekort aan die hormoon tiroksien by volwassenes)

mikso=EFed : myxoid (wat soos slym lyk)

miktureer (urineer) : micturate, urinate = (urien afskei)

mikturisie (urinering) : micturition, = urination (blaaslediging)

milieu (omgewing) : milieu, environment (die somtotaal van alle faktore <fisies, chemies = of fisiologies> wat rondom 'n sel of individu = voorkom en 'n invloed daarop uitoefen)

milli-ekwivalent (mEkw) : milliequivalent, = mEq (hoeveelheid opgeloste stof <in gram> = opgelos in een milliliter van 'n normale oplossing)

milligram (mg) : milligram, mg ('n metrieke = eenheid van massa, gelyk aan een duisendste van 'n = gram)

milliliter (ml) : millilitre, ml ('n metrieke = eenheid van volume, gelyk aan een duisendste van 'n = liter <vir vloeistowwe is 1 ml =3D 1 = cm3>)

millimeter (mm) : millimeter, mm ('n metrieke = eenheid van lengte, gelyk aan een duisendste van 'n = meter)

millimeter kwik (mm Hg) : millimeter mercury, = mm Hg (eenheid vir druk)

millimol (mmol) : millimole, mmol (eenheid = van hoeveelheid materie, gelyk aan een duisendste = van 'n mol)

milliosmol : milliosmol (eenheid van die = konsentrasie van 'n ioon in oplossing <uitgedruk in = milligram per liter> gedeel deur die atoommassa)

millirad : millirad (een duisendste van 'n = rad, wat die eenheid vir die geabsorbeerde dosis van = ioniserende radiasie is)

millivolt (mV, mv) : millivolt, mV, mv = (eenheid van elektromotoriese krag, gelyk aan een duisendste = van 'n volt)

Millon-reagens : Millon's reagent (oplossing = gemaak van kwik en salpetersuur wat gebruik word om te = toets vir prote=EFene en stikstofbevattende = verbindings <kleur baksteenrooi n verhitting indien positief>)

milt (li=EBn) : spleen, lien (bloedvatryke, niertjievormige orgaan wat net onder die = diafragma en effens links agter die maag gele=EB is <bevat = baie bloedvate en limfo=EFede weefsel>)

miltsteek <kyk splenalgie> : = splenalgia

mineraal <kyk ook minerale soute> : = mineral ('n anorganiese stof wat natuurlik in die aardkors = voorkom en in die liggaam gebruik word om talle = liggaamsfunksies te reguleer <kom gewoonlik in verbindings in = die liggaam voor, bv natriumchloried>)

minerale soute <kyk ook mineraal> : = mineral salts ('n sout wat deur die liggaam benodig word = vir die vervaardiging van prote=EFene, groei, herstel = van verslete weefsel, vertering, oordra van senuwee-impulse, = ens <gewoonlik chloriede, nitrate, sulfate en = fosfate van metale soos kalium, natrium, kalsium, magnesium, = aluminium en yster>)

mineralokortiko=EFed <kyk ook = glukokortiko=EFed> : mineralocorticoid (hormoon wat deur die = adrenaalkorteks gesekreteer word en wat natriumterughouding en kalsiumverlies bevorder)

minor <cf major 1e inskrywing> : minor (onbeduidend; gering)

minor <cf major 2e inkrywing> : minor = (klein; kleiner; minder)

minor epilepsie <kyk petit mal> : minor = epilepsy

minuutvolume <kyk ook kardiale omset; respiratoriese

minuutvolume> : minute volume (die volume vloeistof of lug wat per minuut 'n orgaan = verlaat)

mioalbumien : myoalbumin ('n albumien wat = sowat een persent van spierprote=EFen uitmaak)

mioblast : myoblast ('n embrioniese sel wat = tot 'n spiervesel ontwikkel)

miofibril (spierfibril) : myofibril = (mikroskopies klein spierveseltjie)

miogeen <kyk ook miosien> (miosinogeen) = : myogen, myosinogen (albumienagtige prote=EFen = wat sowat tien persent van spierprote=EFen uitmaak; = voorloper van miosien)

miogeneties : myogenetic (wat in spierweefsel = ontstaan)

mioglobien (miohemoglobien) : myoglobin, myohaemoglobin ('n respiratoriese pigment in spierweefsel wat suurstof bind)

miograaf : myograph (instrument wat = spierkontraksie registreer)

miogram : myogram (registrasie gemaak deur 'n = miograaf)

miohemoglobien <kyk mioglobien> : myohaemoglobin

miokardie <kyk sistool> : miocardia

miokardium : myocardium (verwys na die spiere = van die hart)

miokinese : myokinesis (beweging van = spiere)

miolemma <kyk sarkolemma> : = myolemma

miolesitaal : myolecithal (verwys na 'n eier = wat min dooier bevat)

miologie <kyk sarkologie> : myology

miometrium (uterusspierweefsel) : myometrium (gladdespierweefsel van die baarmoeder)

mion : myon (spiere wat 'n funksionele = eenheid vorm)

mioneuraal : myoneural (mbt spier en = senuwee)

mioneurale aansluiting (mioneurale oorgang) : = myoneural junction (sinaps tussen senuweevesel = en spiervesel)

mioneurale oorgang <kyk mioneurale = aansluiting> : myoneural junction

miopie <cf hipermetropie> (bysiendheid) = : myopia, nearsightedness, shortsightedness (te = lang oogbal of te ronde lens veroorsaak dat ligstrale = voor die retina tot 'n brandpunt gebring word, sodat = 'n onduidelike beeld gevorm word)

miopies (bysiende) : myopic, nearsighted, shortsighted (aangetas deur miopie)

mioprote=EFen : myoprotein (prote=EFen = aanwesig in spierweefsel)

miosien <kyk ook aktien; miogeen> : = myosin (kontraktiele prote=EFen in spiere; globulien = afkomstig uit die miogeen van 'n spier)

miosinogeen <kyk miogeen> : = myosinogen

miospasma : myospasm (spierkramp)

miringoskoop : myringoscope (instrument vir = die ondersoek van die trommelvlies)

misete : mycetes (verwys na swamme)

mismaking <kyk deformasie> : = deformation

mitochondria <ekv mitochondrion> : mitochondria

mitochondrion <mv mitochondria> = (chondriosoom) : mitochondrion, chondriosome ('n klein, = staafvormige organel in die sitoplasma wat oksidasie-ensieme = bevat en die setel van ATP-produksie is)

mitose <kyk ook nukle=EAre deling; = meiose/cf amitose> : mitosis (die tipe seldeling wat in = somatiese selle voorkom en veroorsaak dat twee = geneties identiese dogterselle met dieselfde stelle = chromosome as di=82 van die moedersel <2n> gevorm word; kariokinese en sitokinese)

mitoties : mitotic (gekenmerk deur = mitose)

mitotiese spoel <kyk ook spoel> : = mitotic spindle (struktuur wat tydens seldeling in die sitoplasma gevorm word)

mitraal : mitral (mbt die linker- = atrioventrikul=EAre klep)

mitraal : mitral (met die vorm van 'n myter <biskopshoed>)

mitraalklep <kyk bikuspidale klep> : = mitral valve

MIV <kyk HIV> : HIV

ml <kyk milliliter> : ml

mm <kyk millimeter> : mm

mm Hg <kyk millimeter kwik> : mm Hg

mmol <kyk millimol> : mmol

Mn <kyk mangaan> : Mn (chemiese = simbool)

Mo <kyk molibdeen> : Mo (chemiese = simbool)

modiolus : modiolus (sentrale beenas waarom = die koglea se windinge in die binne-oor gedraai = is)

mogilalie : mogilalia (moeilike spraak, bv hakkel)

mol : mol (die SI-eenheid wat gebruik word om = die hoeveelheid van 'n stof te meet, en gedefinieer = word as daardie hoeveelheid wat net soveel element=EAre = eenhede <atome, molekules, ione, of ander = partikels> bevat as wat daar atome in twaalf gram koolstof-12 = is)

molaar (kiestand, maaltand) : molar, molar = tooth (agterste tande met sterk wortels en groot = boonste oppervlak met riwwe wat help om voedsel te = maal)

molaliteit <kyk ook molariteit> (m) : = molality, m (die aantal mol opgeloste stof = <konsentrasie> per kilogram van die suiwer oplosmiddel)

molariteit <kyk ook molaliteit; normale oplossing> (M) : molarity, M (die aantal mol opgeloste stof <konsentrasie> per liter = van die oplossing)

molekule <mv molekules> (molekuul = <mv molekule>) : molecule (die kleinste eenheid = van 'n stof wat in 'n vry toestand kan bestaan en nog = die eienskappe van die stof besit)

molekul=EAr : molecular (mbt 'n molekule)

molekul=EAre beweging <kyk = Brown-beweging> : molecular movement

molekul=EAre konsentrasie : molecular = concentration (die aantal mol van 'n stof aanwesig in 'n oplossing)

molekul=EAre massa <kyk ook mol=EAre = massa> : molecular mass (som van die atoommassas van al = die atome wat die molekule uitmaak)

molekules <ekv molekule> : = molecules

molekuul <kyk molekule> : molecule

mol=EAr : molar (mbt die massa van een mol = van 'n stof, uitgedruk in gram)

mol=EAre massa <kyk ook molekul=EAre = massa> : molar mass (massa van een mol van 'n suiwer stof = <voorheen bekend as die molekul=EAre gewig>)

molibdeen (Mo) : molybdenum, Mo (silwergrys = metaal wat in verbinding met swawel voorkom)

monatomies : monatomic (bevat slegs een = atoom)

monatomies <kyk ook monovalent> : = monatomic (met een verplaasbare atoom of radikaal)

mond <kyk ook mondholte> : mouth = (eerste deel van die spysverteringskanaal)

mond : mouth (opening tot 'n orgaan of = ruimte, bv baarmoeder of maag)

mondholte <kyk ook mond 1e inskrywing> = : buccal cavity (hol ruimte tussen die dak van die mond = en die onderkaak <waarin die tong beweeg>)

mongolisme <kyk Down-sindroom> : = mongolism

mongoolagtig : mongolian (mbt die eienskappe = van 'n mongool, nl kenmerkende bre=EB, plat skedel, = bre=EB hande, kort vingers en skuins o=EB)

moniteer <kyk kontroleer> : monitor

monitor <kyk kontroleer> : monitor

monoamien : monoamine ('n amien met slegs een = amiengroep)

monobasies : monobasic (mbt 'n monobasiese = suur)

monobasiese suur : monobasic acid ('n suur = met slegs een verplaasbare waterstofatoom, bv soutsuur of salpetersuur)

monoblast : monoblast ('n groot, onvolwasse monosiet)

monochromaties : monochromatic (mbt een = kleur)

monochromaties : monochromatic (kan slegs met = een kleurstof kleur)

monochromaties : monochromatic (persoon wat = geheel en al kleurblind is)

monofilities : monophyletic (ontwikkel uit of = afkomstig van 'n enkele seltipe)

monokarboksielsuur : monocarboxylic acid = (suur wat slegs een karboksielgroep <-COOH> besit, = bv pirodruiwesuur)

monoksied : monoxide (oksied wat slegs een suurstofatoom bevat)

monokul=EAr : monocular (mbt 'n mikroskoop = met slegs een oogstuk)

monokul=EAr : monocular (mbt die gebruik van = slegs een oog)

monomeer : monomer (enkele deel of = eenheid)

monomeer <cf polimeer> : monomer = (eenderse eenhede wat herhaaldelik in 'n reusemolekule = aangetref word, bv 'n prote=EFen is 'n polimeer met = aminosure as monomere)

mononukle=EAr (eenkernig) : mononuclear (met = slegs een kern)

monopol=EAr <kyk ook bipol=EAr; = multipol=EAr> (unipol=EAr) : monopolar, unipolar (met net een = pool, uitsteeksel of terminaal)

monopol=EAre neuron <kyk ook bipol=EAre = neuron; multipol=EAre neuron> (unipol=EAre neuron) : = monopolar neuron, unipolar neuron (neuron met een enkele uitsteeksel wat onmiddellik verdeel in 'n akson = en dendriet)

monosakkaried <kyk ook disakkaried; = polisakarried, sakkaried>

(enkelsuiker) : monosaccharide, simple sugar (eenvoudige suiker <koolhidraat> met die = algemene formule CnH2nOn wat nie verder gehidroliseer kan = word nie, bv glukose of fruktose)

monosiet <kyk ook agranulosiet; = granulosiet; leukosiet> : monocyte (grootste tipe = witbloedsel met 'n ovale of ingeduikte kern <vorm ongeveer = vyf persent van die leukosiete van die mens>)

monosinapties : monosynaptic (mbt 'n = senuweebaan wat slegs een sinaps besit)

monovalent <kyk ook monatomies> = (univalent) : monovalent, univalent (met 'n valensie van een; = met 'n enkel waarde)

mons : mons (algemene term vir 'n = verhewendheid)

mons pubis (skaamheuwel) : mons pubis (ronde verhewendheid in die vroulike geslag oor die = pubiese simfise)

monster : monster (verwys na 'n individu wat = agv abnormale ontwikkeling van die normale = verskil)

monster : sample (verwys na 'n = verteenwoordigende deel wat tipies van die geheel is)

monteer : mount (voorbereiding van preparate = in 'n geskikte medium, bv histologiese snitte op mikroskoopplaatjies in Kanada-balsem)

morbiditeit : morbidity (sieklikheid of neerslagtigheid)

morbied : morbid (mbt morbiditeit)

morfien : morphine (verdowingsmiddel wat uit = opium berei word)

morfogenese : morphogenesis (ontwikkeling en differensiasie van die vorm en struktuur van 'n organisme)

morfologie : morphology (studie van die = struktuur, veral die fisiese vorm, grootte en onderlinge = verhouding van liggaamstrukture)

morfologies : morphological (mbt = morfologie)

mortaliteit <cf nataliteit> : mortality = (sterftesyfer)

mortaliteit <cf nataliteit> : mortality = (tempo waarteen individue van 'n bevolking in = natuurlike toestande of weens ander oorsake sterf)

morula <kyk ook blastula> : morula ('n = soliede, sferiese selmassa <lyk soos 'n moerbei> = wat ontstaan het agv herhaaldelike seldeling van 'n = ovum in die vroe=EB stadium van embrioniese = ontwikkeling)

motiel : motile (besit die vermo=EB om te kan = beweeg)

motiliteit (beweeglikheid) : motility (mbt motiel)

motories <kyk ook sensomotories; = sensories> : motor ('n spier, senuwee of ander struktuur wat = beweging veroorsaak of be=EFnvloed)

motories <kyk ook sensomotories; = sensories> : motor (mbt beweging)

motoriese area <kyk ook sensorium> : = motor area (area in die breinkorteks wat verantwoordelik is = vir die regulering van willekeurige bewegings)

motoriese eenheid : motor unit ('n motoriese = neuron en die spiervesels wat dit voorsien)

motoriese eindplaat (senuwee-eindplaat) : = motor end-plate, nerve end-plate (die gespesialiseerde = eindpunt van 'n motoriese senuwee waar dit aan = 'n skeletspiervesel geheg is)

motoriese neuron <kyk efferente neuron> = : motor neuron

motorneuron <kyk efferente neuron> : = motor neuron

moutsuiker <kyk maltose> : malt = sugar

mRNA <kyk boodskapper-RNA> : mRNA

MSH <kyk melanosietstimulerende = hormoon> : MSH

muko=EFed : mucoid ('n gekonjugeerde = prote=EFen wat in weefsels soos ligamente en kraakbeen = voorkom)

muko=EFed (slymagtig) : mucoid (lyk soos = slym)

mukolities : mucolytic (wat slym oplos of vernietig)

mukopolisakkaried : mucopolysaccharide ('n = groep polisakkariede wat heksosamien bevat wat met = prote=EFene kan verbind <in water versprei, vorm dit baie = van die musiene>)

mukoprote=EFen : mucoprotein ('n verbinding = wat in alle bind- en ondersteunende weefsel teenwoordig is, = wat mukopolisakkariede as 'n prostetiese groep bevat = en redelik weerstand kan bied teen denaturasie)

mukosa (mukusmembraan, slymvlies) : mucosa, = mucous membrane (dun, klam epiteelweefsel wat = liggaamsholtes of -kanale wat na buite open, uitvoer, bv = mondholte, spysverteringskanaal, respiratoriese kanale en urogenitale buise)

mukus (slym) : mucus, phlegm ('n dik, taai = sekreet wat musien bevat en deur die selle van die = mukosa afgeskei word)

mukusmembraan <kyk mukosa> : mucous membrane

multipaar (pluripaar) : multipara, pluripara = (vrou wat reeds geboorte aan een of meer kinders gegee = het)

multipol=EAr <kyk ook bipol=EAr; = monopol=EAr> : multipolar (met meer as een pool)

multipol=EAre neuron <kyk ook bipol=EAre = neuron; monopol=EAre neuron> : multipolar neuron = (neuron waarvan die senuweesel 'n hele aantal dendriete = en 'n enkele akson besit)

multisellul=EAr <kyk meersellig> : multicellular

multivalent : multivalent (verwys na 'n = element wat meer as een valens besit, bv koper het die = valens van een of twee en yster di=82 van een, twee of = drie)

murg <kyk medulla> : marrow

murgholte : medullary cavity (holte in die = skag van langbene wat met beenmurg gevul is)

murgholtevlies <kyk endosteum> : = endosteum

murgskede <kyk mi=EBlienskede> : myelin = sheath

muscularis : muscularis (verwys na die = spierweefsel wat die wande van 'n hol orgaan <bv die = maag> of 'n buisstruktuur <bv die dermkanaal of = ureter> uitvoer)

muscularis mucosae : muscularis mucosae ('n = dun lagie gladdespierweefsel wat tussen die slymvlies en = die submukosa gele=EB is)

musculus (spier) : musculus, muscle (weefsel bestaande uit vesels wat die eienskappe van prikkelbaarheid en sametrekbaarheid besit = <word volgens hul mikroskopiese voorkoms in = hartspiere, gladdespiere <onwillekeurige spiere> en dwarsgestreepte spiere <willekeurige = spiere> ingedeel>)

musien : mucin ('n mukopolisakkaried of = glikoprote=EFen wat die hoofbestanddeel van mukus uitmaak)

musigeen : mucigen (voorloper van slym in 'n = sel wat slym afskei)

muskulatuur (spierstelsel) : musculature (rangskikking van spiere in die liggaam)

muskul=EAr : muscular (mbt spiere)

mutant : mutant (individu wat agv mutasie = ontstaan <wat eienskappe het wat van di=82 van die = ouer verskil>, maar wat opreg kan aanteel)

mutase : mutase ('n ensiem wat oksidasie-reduksie-reaksies versnel)

mutasie <kyk ook geenmutasie> : = mutation ('n ongewone verandering in die genetiese = samestelling wat spontaan of deur induksie plaasvind; skielike en = stabiele verandering van 'n geen wat 'n = oorerflike variasie kan veroorsaak)

mutualisme <kyk ook kommensalisme; = parasitisme; simbiose> : mutualism (assosiasie van twee = spesies wat tot voordeel van beide strek)

mV <kyk millivolt> : mV

mv <kyk millivolt> : mv

myt : mite (baie klein, meestal parasitiese = diertjie, bv brandsiektemyt)

Stuur jou bydrae vir die woordeboek hier:
Woordeboek bydraes ...

Gesondheidsgids
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W

BOERERAAT

MEDIESE WOORDEBOEK  Artikels direkSubscribe to RSS headline updates from:
Powered by FeedBurner