Kieslys

Close


*/

’n Sinoniem is ’n woord wat dieselfde of amper dieselfde betekenis het as ’n ander woord, maar nie noodwendig dieselfde gevoelswaarde nie. ’n Egte sinoniem het nie net dieselfde betekenis nie, maar dra ook dieselfde gevoelswaarde oor.

Die moontlike sinonieme word na die lemma en die daaropvolgende “—” aangedui. Die gebruiker moet self besluit watter woord vir die doel sal pas. Die “;” groepeer woorde met min of meer dieselfde betekenis bymekaar en word ook gebruik om tussen woordsoorte te onderskei.

Die lys van sinonieme word gereeld bygewerk, so as jy nie iets kry nie, gebruik gewoon ons soekgids vir die woord saam met “sinoniem” en sodoende sal dit outomaties gelys word vir aandag.

a — alfa; aa; ag, aag; ai, aai; og, ô; a-a, kakka
a-a — a, kakka
aa — a
aä — aälawa
aag — a, ag; aai, ai
aai — a, ai; ag, aag; streel, vly
aaklig — lelik; sleg; naar, afgryslik, onaangenaam
aälawa — aä, bloklawa, afrolitiese lawa, afroliet, skuimsteen, lawa
aalglad — glad; skelm, slinks, geslepe
aalmoes — geskenk; bydrae; gawe, guns
aalmoesenier — aalmoesgewer, aalmoesuitdeler
aalsalamander — aalmolg
aalskolwer — witborsduiker
aaltjie — nematode
aalwurm — nematode
aalwurmdoder — nematisied
aalwyn — aalwee, alewee, alwyn
aalwynbitter — galbitter
aalwynboom — garingboom
aambeeld — aambyl, ambyl, ystersmeeblok; aambeeldbeentjie, incus
aambeeldvoël — houtkapper
aambeeldwolk — donderwolk
aambei — hemorroïed
aamborstig — kortasemig, hees, aamheestig, hoeserig
aan — vas, bevestig; aangeskakel, aangesit, werkend; dronk, pap, getik; agter, agtervolgend, naby; aanhoudend, aanmekaar, voortdurend; geheg, vasgeheg; op, by; deur, vanweë; vir, na; verbonde; teenmekaar; verder, vorentoe; oor, teen; omtrent, betreffende; van, uit; in
aan-aan — aanraakspeletjie, aan, ane-ane; kinderspeletjie
aanbak — koek, vaskoek, vassit, vasbak
aanbaksel — korsie, kors
aanbel — bel, lui
aanbeveel — rekommandeer
aanbeveling — rekommandasie
aanbied — presenteer
aangaande — rakende
aanhaal — siteer
aanneem — aanvaar, adopteer
aansoek — applikasie
aanwesig — teenwoordig
aborsie — vrugafdrywing
advertensie — reklame
afgryslik — aaklig
afstand — distansie
afwesig — absent
ag — a, aag
agterdog — suspisie, wantroue
agterdogtig — suspisieus, wantrouig
ai — a, aai; aag
akkuraat — noukeurig, presies
aksent — klem, nadruk
akteur — toneelspeler
alfa — a
algemeen — deurgaans, gewoonlik
antisipeer — verwag
ateïs — godloënaar
baanbreker — pionier
bederf — sleg, vrot
beginsel — prinsiep
beklemtoon — aksentueer
beroemd — vermaard
beskuldiging — aantyging
besoek — visite
besproeiing — irrigasie
beswaar — objeksie
bevrediging — satisfaksie
bewonder — admireer
bewondering — admirasie
biblioteek — boekery
bloedsomloop — bloedsirkulasie
boos — immoreel, sleg
bymekaartel — optel, reken
chemie — skeikunde
deskundige — ekspert
deurgaans — algemeen, gewoonlik
dikwels — baie, gereeld, herhaaldelik, heelwat, menigmaal
dink — vermoed
direksie — bestuur
doeltreffend — effektief
dokter — arts — geneesheer
dominee — leraar
doolhof — labirint
draal — drentel
dronk — beskonke
dweper — fanatikus
dwing — forseer
eggo — weerklank
eienaardigheid — eksentrisiteit
eksperlmenteel — proefondervindelik
ellendig — miserabel
ewenaar — ekwator
ewewig — balans
fantasie — verbeelding
figuurlik — oordragtelik
fiksie — verdigsel
filosofie — wysbegeerte
filosoof — wysgeer
finansieel — geldelik
firmament — uitspansel
fisika — natuurkunde
folter — martel
fotograaf — afnemer
foutief — verkeerd
gebeurtenis — insident
gebrekkig — ontoereikend, onvoldoende
gedeelte — porsie
gehuud — getroud
generasie — geslag
genoegsaam — voldoende, adekwaat
geografie — aardrykskunde
geologie — aardkunde
gesant — afgevaardigde
geskenk — present
gevolg — resultaat
gevolgtrekking — konklusie
gewoonlik — algemeen, deurgaans
giftig — toksies
higiëne — gesondheidsleer
hoeveelheid — kwantiteit
hoop — kans, moontlikheid, verwagting, vooruitsig
horison — gesigseinder
huidige — teenswoordige
idee — denkbeeld
immoreel — boos
indruk — impressie
inspirasle — besieling
inteken — abonneer
invoer — importeer
jaloesie — afguns
kakka — a, a-a
kampioen — wenner
kans — hoop, moontlikheid, verwagting, vooruitsig
karakteristiek — kenmerkend
karikatuur — spotprent
kiem — mikrobe
klimaks — hoogtepunt
komedie — blyspel
komieklik — koddig
kompetisie — mededinging
konsensie — gewete
korrespondensle — briefwisseling
krediteur — skuldeiser
kunstig — artistiek
kurrikulum — leerplan
leedwese — spyt
lelik — aaklig
lenig — slank
lessenaar — skryftafel
letterkunde — literatuur
medium — middel
metamorfose — gedaantewisseling
modern — nuwerwets
moontlikheid — hoop, kans, verwagting, vooruitsig
moreel — sedelik
motief — dryfveer
museum — musea
naar — aaklig
nederig — beskeie
noodsaaklik — essensieel
noukeurig — akkuraat, presies
nywerheid — industrie
ô — a, og
og — a, ô
omsendbrief — sirkulêre
onaangenaam — aaklig
onderskei — differensieer
onpartydig — neutraal
ontoereikend — gebrekkig, onvoldoende
ontvangs — resepsie
onvoldoende — gebrekkig, ontoereikend
oorskot — surplus
optel — bymekaartel, reken
opvoedkunde — pedagogiek
orkesleier — dirigent
periode — tydperk
plaasvervanger — substituut
plagiaat — letterdiefstal
presente — geskenke
presies — akkuraat, noukeurig
proefneming — eksperiment
professor — hoogleraar
qua — as
quisling — verraaier, landsverraaier
rakende — aangaande
regeer — bestuur
regisseur — spelleier
reken — bymekaartel, optel
respek — eerbied
respekteer — eerbiedig
revolusie — omwenteling
ry — voortbeweeg
sielkunde — psigologie
simpatie — meegevoel
sitting — sessie
skater — luidkeels lag, uitbundig lag
skenking — donasie
skielik — meteens, abrup
skrywer — outeur
skuimsteen — aälawa
sleg — bederf, boos, gebrekkig, immoreel, onaangenaam, ontoereikend, onvoldoende, vrot; aaklig
soene — kusse
sosiaal — maatskaplik
stadsraad — munisipaliteit
standaard — peil
stelsel — sisteem
stelselmatig — sistematies
sterrekunde — astronomie
streel — aai, vly
subskripsie — ledegeld
suinig — inhalig
teenstander — opponent
tendens — strekking
teologie — godgeleerdheid
teoloog — godgeleerde
toejuiging — applous
toneelspeler — akteur
treurspel — tragedie
tydperk — periode
uitdrukking — ekspressle
uitverkiesing — predestinasie
vae — onduidelike
verbeter — korrigeer
verbinding — konneksie
verdienste — meriete
vergoeding — kompensasie
vermoed — dink
veronderstel — aanneem
versameling — kolleksie
versiering — dekorasie
verskoning — apologie
verskoon — verekskuseer
vertrouelik — konfidensieel
verwag — antisipeer
verwagting — hoop, kans, moontlikheid, vooruitsig
verwering — abrasie
vly — aai, streel
vooraanstaande — prominente
voorskrif — preskripsie
voortbeweeg — ry
vooruitsig — hoop, kans, moontlikheid, verwagting
vooruitstrewend — progressief
vraagstuk — probleem
vrot — bederf, sleg
wanhopig — desperaat
wapenkunde — heraldiek
weifel — aarsel
welgesteld — bemiddeld
wenner — kampioen
wins — profyt
wiskunde — matesis
x-strale — röntgenstrale
yweraar — bevorderaar; voorvegter; ondersteuner
Zen – Zenboeddhisme
zeppelin — lugskip
zero — nul, nulpunt
zerolyn — nullyn
zeropunt — nulpunt
ziggoerat — toringtempel
zits — verbygons, verbysnel; skiet; steek
zoem — gezoem, gegons, zoemgeluid, gonsgeluid; gons, verbygons, verbyzoem
zoemer — triller
zoempie — blouduiker, vaalduiker
zoster — gordelroos

Hierdie Afrikaanse sinonieme woordeboek aanlyn (Afrikaans sinonieme woordeboek) bevat:
Sinoniem woordeboek. Afrikaans sinonieme online. Afrikaanse sinonieme lys.

Advertensie

Instagram

Volg ons op Instagram

Gewilde onderwerpe

Gereeld gelees

11 Julie 2010
Verklarende Afrikaanse Woordeboek
Die Verklarende Afrikaanse Woordeboek (waarvan die eerste uitgawe reeds 70 jaar gelede verskyn het) is die handwoordeboek waarin die grootste versameling trefwoorde in Afrikaans verklaar word.
27 November 2010
Die mooiste Afrikaanse liefdesgedigte
Die vierde, uitgebreide uitgawe van Die Mooiste Afrikaanse Liefdesgedigte is nou chronologies georden, sodat lesers kan sien hoe die Afrikaanse liefdesgedig oor die afgelope eeu ontwikkel het.
08 November 2012
Kort grappe
Jou ma is so kort, mens ...
15 November 2005
Spreekwoorde en waar hulle vandaan kom
Op elke nuwe blaadjie wat omgeslaan word, is daar vir nuuskierige agies interessante brokkies en stories oor hoe van Afrikaans se bekendste en minder bekende uitdrukkings ontstaan het.
24 Mei 2012
Kort grappies
Wat is die verskil tussen ’n voël en 'n vlieg?

Onlangse kommentaar

Melancholia | Roekeloos
2017-02-23 15:26:23
[…] Moenie wonder wat regisseur Lars von Trier van jou, die kyker , verwag nie. Hy gee nie &ls...
Midnight in Paris | Roekeloos
2017-02-23 15:21:51
[…] daarvoor om stede deel van sy tema te maak. Dit was meesal New York, maar meer onlangs ook...
Spreekwoorde en waar hulle vandaan kom | Roekeloos
2017-02-23 12:03:16
[…] Spreekwoorde […]...

Advertensie