Afrikaanse sinonieme

Redakteur: Quintus van Rensburg

’n Sinoniem is ’n woord wat dieselfde of amper dieselfde betekenis het as ’n ander woord, maar nie noodwendig dieselfde gevoelswaarde nie. ’n Egte sinoniem het nie net dieselfde betekenis nie, maar dra ook dieselfde gevoelswaarde oor. ’n Ander woord vir.

Die moontlike sinonieme word na die lemma en die daaropvolgende “—” aangedui. Die gebruiker moet self besluit watter woord vir die doel sal pas. Die “;” groepeer woorde met min of meer dieselfde betekenis bymekaar en word ook gebruik om tussen woordsoorte te onderskei.

Die lys van sinonieme word gereeld bygewerk, so as jy nie iets kry nie, gebruik gewoon ons soekgids vir die woord saam met “sinoniem” en sodoende sal dit outomaties gelys word vir aandag. (Ons ontvang tans meer as 300 woorde per dag vir oorweging en kan ongelukkig net die woorde met die meeste trefslae naslaan.)

Afrikaanse Sinonieme A | Afrikaanse Sinonieme B – L | Afrikaanse Sinonieme M – O | Afrikaanse Sinonieme P – R | Afrikaanse Sinonieme S – U | Afrikaanse Sinonieme V – Z

-A-

a — alfa; aa; ag, aag; ai, aai; og, ô; a-a, kakka
a capella — kapelstyl
a-a — a, kakka
aa — a
— aälawa
aag — a, ag; aai, ai
aai — a, ai; ag, aag; streel, vly
aaklig — lelik; sleg; naar, afgryslik, onaangenaam
aälawa — aä, bloklawa, afrolitiese lawa, afroliet, skuimsteen, lawa
aalglad — glad; skelm, slinks, geslepe
aalmoes — geskenk; bydrae; gawe, guns
aalmoesenier — aalmoesgewer, aalmoesuitdeler
aalsalamander — aalmolg
aalskolwer — witborsduiker
aaltjie — nematode
aalwurm — nematode
aalwurmdoder — nematisied
aalwyn — aalwee, alewee, alwyn
aalwynbitter — galbitter
aalwynboom — garingboom
aambeeld — aambyl, ambyl, ystersmeeblok; aambeeldbeentjie, incus
aambeeldvoël — houtkapper
aambeeldwolk — donderwolk
aambei — hemorroïed
aamborstig — kortasemig, hees, aamheestig, hoeserig
aan — vas, bevestig; aangeskakel, aangesit, werkend; dronk, pap, getik; agter, agtervolgend, naby; aanhoudend, aanmekaar, voortdurend; geheg, vasgeheg; op, by; deur, vanweë; vir, na; verbonde; teenmekaar; verder, vorentoe; oor, teen; omtrent, betreffende; van, uit; in
aan-aan — aanraakspeletjie, aan, ane-ane; kinderspeletjie
aanbak — koek, vaskoek, vassit, vasbak
aanbaksel — korsie, kors
aanbel — bel, lui
aanbeur — beur, voortbeur
aanbeveel — aanraai; opdra; aanprys, gunstig voorstel
aanbeveling — aanprysing, aanraaiing; raad, advies
aanbevelingslys — voorkeurlys, voorranglys
aanbevole — aanbeveelde
aanbid — vereer; bemin
aanbidder — bewonderaar
aanbied — gee, presenteer; opvoer, oplewer, lewer; voorlê, indien
aanbieding — aanbod; beskikbaarstelling
aanbind — bind, vasmaak; begin, van stapel stuur
aanblaas — blaas; aanhits, opstook, laat vlam vat, aanwakker; toets
aanblik — gesig; voorkoms, skouspel; aanskouing; siening; oogopslag; kyk, aankyk, beskou, besien
aanbly — bly, vertoef, langer bly
aanbod — aanbieding; koopsom, koopbedrag; verkoping
aanbou — aanbouing, bygebou; kweking, teelt; bybou, toevoeg, aanmessel, byvoeg; bewerk; kweek, teel
aanbrand — brand, vasbrand, verbrand
aanbreek — begin; aanvang; lig word
aanbring — vasheg; installeer; maak; veroorsaak; naderbring
aanbringer — nuusdraer, informant, klikker, verklikker
aand — skemer; voornag; eindtyd, einde, laaste dae, aandskemering
aandadig — skuldig, medepligtig
aandag — opmerksaamheid, noulettendheid, oplettendheid; belangstelling
aandagstreep — russtreep
aandagtig — oplettend, opmerksaam; konsentrerend
aandeel — aanspraak; bydrae; deel, gedeelte; deelbesit, besit; markaandeel; effek
aandeelbeurs — effektebeurs
aandeelhouer — aandeelbesitter, aandelebesitter; effektebesitter; effektehouer
aandeelmark — effektemark
aandelemakelaar — makelaar, effektemakelaar
aandeleregister — aandeelhouersregister
aandenking — herinnering; geskenk, present, memento
aandete — aandmaal
aandik — verdik; oordryf, vererger; vergroot
aandjie — geselligheid, partytjie
aandklok — waarskuwingsteken, sein, sirene; aandklokreël
Aandland — die Weste, Weste
aandoen — ontroer; aangaan, besoek; aansit, vassit, omsit
aandoening — siekte, skeet, kwaal; ontroering
aandoenlik — ontroerend, roerend, treffend; gevoelig
aandpak — aanddrag, aandklere; formele pak, dineepak
aandpraatjie — geselsie, praatjie
aandpypie — aandblom
aandra — bring, vat, neem; verklik, klik, skinder, oordra, oorvertel
aandraai — vasdraai; rem; aanskakel
aandrang — aansporing; drang; begeerte; nadruk, klem
aandring — aanspoor, vereis; aandruk, saampak
aandrok — aandtabberd; aandklere, aanddrag, dineerok, lang rok
aandrooi — awendrooi, sonsondergang, aandskemering, skemer, skemerte
aandruk — haas; bespoedig, versnel, vinnig maak; aandryf, dryf
aandryf — aandrywe, aandruk, aanja; aanspoor; beweeg, laat werk, laat loop, laat funksioneer
aandrywing — drywing, voortdrywing, bewegingskrag
aandskof — aandwerktyd; aandbeurt
aandster — Venus
aandstond — aand; nag
aandui — aanwys, aantoon, wys, toon; beskrywe
aanduiding — aanwysing, indikasie, teken, merk, wenk
aandurf — aanpak, onderneem, begin; opponeer, teenstaan
aaneen — aanhoudend, aanmekaar, gedurig, langdurig, onafgebroke, opeenvolgend; teenmekaar, vas, verbind
aaneenlas — las, verbind; vasheg, vasmaak
aaneenlopend — aanmekaar, ononderbroke; vas
aaneenskakel —  heg, vasmaak, verbind
aaneenskakeling — kettingskakeling, kettingverbinding, verbinding; aaneenryging
aaneenskryf — aaneenskrywe, aanmekaar skryf, vas skryf
aangaan — voortgaan, vorder; aandoen, besoek; lawaai, raas; onderneem, ooreenkom; betref
aangaande — rakende
aangaap — aankyk, aanstaar; bekyk
aangebore — van nature; ingebore, kongenitaal, natuurlik, oorgeërf
aangedaan — bewoë, ontroer; betraand, huilerig
aangee — gooi, werp; gee; oorhandig; aandui, aantoon, dui, toon; aankla, rapporteer
aangehoudene — gearresteerde, gevangene, prisonier
aangeklaagde — beskuldigde; gearresteerde, gevangene; gedagvaarde, verweerder
aangelê — gebore
aangeleentheid — kwessie, saak; onderwerp
aangenaam — lekker, fyn; genoeglik; behaaglik; gaaf, vriendelik
aangenome — aanvaarde; aangeneemde; as, dat, gestel, indien so, indien wel, veronderstel
aangeprys — aanbeveel
aangesien — daar, deurdat, noudat, omdat, vermis
aangesig — gesig; aanwesigheid; teenwoordigheid
aangeskrewe — geag, geëer, gerespekteer
aangeslaan — belas; getakseer, gewaardeer
aangespe — gespe, heg, vasmaak
aangetas — besmet; lydend
aangeteken — ingeskryf, neergeskryf, opgeteken; geregistreer
aangetrek — geklee, gekleed
aangetrokke — aangetrek, bekoor, gelok, getrek
aangetroud — verwant
aangewese — bevoegdste, geskikste; aangeduide, juiste, korrekte, regte
aangifte — kennis, kennisgewing; bekendmaking, rapport, rapportering; verklaring; opgawe, optekening, registrasie
aangluur — aankyk, aanstaar, gluur, staar
aangord — bind, vasbind; vasmaak; toerus; styftrek, vastrek; gereedmaak, regmaak
aangrens — grens, teenaan lê
aangrensend — langsaan, aanliggend, naas, naasaan, naburig
aangroei — groei, toeneem, vermeerder; aaneengroei, vasgroei
aangryns — aangluur, aankyk, dreig
aangryp — gryp, vasgryp, vasvat, vat; aanvat; gebruik, benut; beweeg, ontroer, roer
aangrypend — roerend, treffend, ontroerend; pragtig, skoon
aanhaak — haak, vashaak, vasheg, vasmaak, vassit; inspan, span
aanhaal — siteer, herhaal; vermeld
aanhaling — sitaat
aanhalingsteken — sitaatteken
aanhang — gevolg, volgelinge; helpers, hulp; ondersteuning; hang, vasmaak, bevestig; help, volg; ondersteun, steun
aanhanger — volgeling, ondersteuner; dissipel, leerling
aanhangig — in oorweging, ter sprake
aanhangsel — bylae, aanhegsel, addendum, appendiks, byvoegsel, toevoegsel
aanhef — begin, inset; inleiding, insetting, proloog; begin, aanvang
aanheg — heg, vasmaak, vassit; vasplak
aanhegsel — aanhangsel, aanhegting
aanhelp — help, bevorder, ondersteun
aanhits — aanjaag, aanpor, aanspoor, aanvuur, ophits, oprui, opstook
aanhitsing — aanstigting
aanhoor — hoor, luister
aanhoorder — luisteraar, hoorder
aanhou — volhou; aangaan, voortduur, voortgaan; aandring, soebat, versoek; bewaar, oppas, vashou; arresteer, gevange neem; besit; dra; neem, vat; byhou, opstel; volg
aanhoudend — aanmekaar, gedurig, langdurig, onophoudelik, steeds, voortdurend
aanhouding — arres, arrestasie, gevangeneming, inhegtenisneming; beslaglegging; voortgang
aanhouer — deurdrukker, volharder; arresteerder
aanja — aanjaag; aandryf; aankeer, ja, jaag; veroorsaak; opwek, stimuleer
aankeer — dryf, ja, jaag, keer; inkraal; arresteer, in hegtenis neem, vang
aankla — aanklaag, beskuldig; vervolg
aanklaer — beskuldiger; openbare aanklaer, vervolger
aanklag — beskuldiging; vervolging
aanklagkantoor — klagteskantoor, polisiekantoor
aanklam — benat, bedrup, klam maak, natmaak
aanklamp — heg, klamp, vasheg, vasmaak, vassit
aankleef — aanklewe, kleef, vasheg, vasmaak, vassit; kenmerk, stempel
aanklop — klop; versoek, vra
aanknoop — knoop, vasknoop; begin
aanknopingspunt — aanraakpunt, beginpunt, gesprekspunt
aankom — arriveer, aanland, bereik, grondvat, kom, opdaag, nader, naderkom; kuier, vertoef; groei, vooruitgaan, vorder; afhang
aankomeling — arriveerder; besoeker, gas; beginner, nuweling; baba, kleintjie
aankomende — aanstaande; groeiende
aankoms — arrivering, bereiking, koms
aankondig — bekendmaak, bekendstel, aanmeld, meld, vermeld; sê; te kenne gee; aandui, voorsien, voorspel
aankondiger — kennisgewer, bekendmaker, bekendsteller; omroeper
aankondiging — bekendmaking; bekendstelling, aanmelding, melding, vermelding; kennisgewing; aanduiding, voorsiening, voorspelling
aankoop — koop, kopie; kopery; aanskaf, koop, verkry; inkoop
aankruie — aanslenter, skuifel, slenter, slof, voortskuifel, voortsleep, voortsukkel
aankyk — kyk; aanstaar, bekyk, kyk
aanland — aankom, kom; beland, teregkom
aanlap — lap, vaswerk, aanwerk, aanmekaar sit; aanlas, aansit, aanvoeg, las, voeg
aanlas — aanlap, aansit, aanvoeg, las, toevoeg, vassit, voeg; byvoeg; vergroot, oordryf
aanlê — aandoen, aankom; korrel, mik; bou, ontwerp; aanbring, voorsien; aanpak, pak; toepas; kuier, vry
aanleer — leer; studeer, bestudeer; aanneem, kry, verkry; bemeester
aanlêer — vryer; bouer, opsigter
aanleg — gebou, opstel, plek; plaas; flair, neiging, talent; fabriek, installasie, installering; bedoeling, doel, doelwit, oogmerk; grondplan, ontwerp, plan
aanlegtoets — geneigdheidstoets
aanleidend — bydraend, veroorsakend; onmiddelik, ooglopend, uiterlik
aanleiding — rede; oorsaak; geleentheid
aanlêplek — kaai, meerplek, pier, vasmeerplek; aanlêhawe; steier
aanliggend — aangrensend, naburig
aanlok — aantrek, bekoor, lok
aanloklik — aantreklik, bekoorlik, verleidelik; mooilieflik, pragtig, welgevallig
aanloop — loop; vastrapplek, wegspringplek; begin, inleiding, proloog; oprit; naderstrook; besoek, besoekers, gaste, toeloop; loop, stap; aandoen, besoek, stamp; raak; aanhou; aangaan
aanloopbaan — stygbaan; landingsbaan; rolbaan
aanlym — vaslym; aanplak, plak, vasgom
aanmaak — meng; maak
aanmaaksel — mengsel
aanmaan — waarsku, aanraai, aanspoor
aanmaning — waarskuwing; aansporing; aanmaningsbrief
aanmatig — toe-eien
aanmatigend — verwaand, hoogmoed, trots
aanmatiging — hoogmoed, verwaandheid, pretensie, trots; toe-eiening
aanmeer — meer, vasmaak, vaslê
aanmekaar — aanhoudend, aaneen, langdurig, onafgebroke, onophoudelik; vas; dig, opmekaar, styf; bakleiend, vegtend
aanmekaarskryf — vasskryf, aaneenskryf
aanmekaarspring — baklei, handgemeen raak, veg
aanmeld — aankondig, bekendmaak; aanbied; rapporteer, opdaag
aanmelding — rapportering, opdaging; bekendmaking, aankondiging; aankoms
aanmerking — opmerking; afkeuring, kritiek, , veroordeling; oorweging
aanmoedig — aanspoor, bemoedig; opbeur; aanhelp, ondersteun, voorthelp
aanmoediging — aansporing, bemoediging, opbeuring; hulp, onderskraging, ondersteuning; beloning, troosprys; prys
aanname — aanneming, aanvaarding, presuppososie, veronderstelling; uitgangspunt
aanneem — aanvaar, adopteer, goedkeur, neem, ontvang; glo, onderneem; inneem, opneem; erken; kry; volg
aanneemlik — aanvaarbaar, geloofwaardig, aanneembaar
aanneming — aanneemdaad, aanneme, geloofsbelydenisaflegging, lidmaatwording; indiensneming; aanvaarding; aanname, veronderstelling, vooronderstelling, presupposisie
aanpak — kleef, vassit, vaskleef; vaspak; berispe; regsit; begin, onderneem
aanpaksel — aanpakking; afsaksel
aanpas — pas; inpas, skik; aansluit
aanpasbaar — inskiklik
aanpassing — skikking, inpassing; adaptasie
aanpassingsvermoë — skikkingsvermoë, aanpasvermoë
aanpiekel — aankruie; aansukkel, voortsukkel
aanplak — vassit, vasheg, vaslym
aanplant — plant
aanplanting — plantasie; boord
aanpor — por, aanspoor, aanhits; aanmoedig
aanpraat — vermaan; aanmoedig, aanhits, aanpor
aanprys — prys, aanbeveel
aanprysing — prysing, aanbeveling
aanraai — aanbeveel; raad gee
aanraak — aanroer
aanraking — aanroering; kontak, raking, verbinding; omgang, verkeer
aanrakingspunt — raakpunt, trefpunt
aanrand — oorweldig; aanval; beseer; skend, verkrag; benadeel, aantas
aanrander — geweldenaar; skender, verkragter
aanranding — verkragting, skending; gewelddaad, aanval
aanrig — veroorsaak, aanbring
aanroer — aanraak; meld, noem, ter sprake bring
aanry — kuier, aangaan, besoek; vervoer
aanrykafee — padkafee
aansê — meedeel, sê, opdra, beveel, gelas; verklaar
aansetsel — aansitting; aanpaksel
aansien — agting, invloed, eer, verering, respek, prestige; verdra, duld; aankyk, bekyk, kyk
aansienlik — groot, ruim, omvangryk; vernaam, belangrik, deftig, toonaangewend; mooi, aanvallig; aanskoulik
aansig — voorkoms; vooraansig, tekening; uiterlike
aansit — sit; neersit; aanheg, vasheg, vasmaak; begin, vat; opgewek, aanspoor; aanhits; toepas; slyp, skerpmaak
aansittende — eter; gas
aansitter — aansitmotor, selfaansitter, knormoer; aansittende
aanskaf — koop, aankoop, verkry, kry
aanskaffing — aankoping, verkryging
aanskakel — aansit; verbind; skakel
aanskou — bekyk, waarneem; betrag
aanskoulik — duidelik, lewendig, realisties; waarneembaar, sigbaar; mooi, indrukwekkend
aanskroef — skroef, vasskroef; dwing; dagvaar
aanskuif — naderskuif; verder skuif
aanskuifel — aansukkel, voortskuifel, voortsukkel
aanskyn — voorkoms, gesig; gedaante, vorm; nabyheid
aanslaan — raak, tik, aanraak; slaan; belas; bereken; vaskap; aanpak, verwasem; verdof; aanklam; afdruk; vastrek, vassit
aanslaer — belastinggaarder
aanslag — belastingbedrag, heffing; moordaanslag; slag; roet; aanpaksel; wasem
aanslagkantoor — belastingkantoor
aanslinger — voortslinger
aanslof — skuifel, aanskuifel, voortskuifel
aansluit — vasmaak, vasbind; byvoeg, toevoeg, aanvoeg; verbind, aanpas
aansluiting — verbinding, hegting, konneksie; inskakeling, affiliasie, vereniging; byvoeging
aansmeer — smeer, toesmeer; bedrieg, kul, verneuk
aansnou — toesnou
aansoek — applikasie; versoek, voorstel
aansoekbrief — aansoek, applikasie
aansoeker — applikant
aanspeld — vasspeld, aanheg, vasheg, vassteek
aanspoor — aanmoedig, aanpor, aanjaag, aandryf; bemoedig; aanjaag; aanhits
aansporing — aanmoediging, opwekking, aanwakkering, prikkeling, bemoediging
aansporingsgeld — bonus, aansporingsbonus, prestasiebonus
aanspraak — reg; geselskap; maat, vriend, gespreksgenoot; toespraak, redevoering; geselskap
aanspraakmaker — reghebbende; opvolger
aanspreek — raas, berispe; aanpraat, toespreek; gebruik; benut; eis instel
aanspreeklik — verantwoordelik, toerekenbaar; vervolgbaar
aanspreeklikheid — verantwoordelikheid, toerekenbaarheid; vervolgbaarheid
aanspreekvorm — toespreekvorm, aanspreking; titel; persoonsbenaming; vokatief
aanstaan — geval, beval
aanstaande — verloofde; beminde, geliefde; toekomstige, aankomende, naderende; volgende, eersvolgende, komende, naasvolgende
aanstaar — aankyk, bekyk, staar
aanstaltes — voorbereidings, aanstalte; gereedmaking
aanstap — aanloop, aangaan, kuier, besoek; voortstap, voortwandel, aanloop, loop, wandel
aansteek — besmet; beïnvloed, aanmoedig; vasheg, vassteek; aansit
aansteeklik — besmetlik; navolgenswaardig, inspirerend
aansteker — sigaretaansteker; onrusstoker
aansteking — besmetting; verkryging, opdoening; besieling
aanstel — benoem, emplojeer; aansit
aansteller — poseur
aanstellerig — aansitterig, kunsmatig, gemaak, bestudeerd, gekunsteld
aanstellery — aanstellerigheid, kunsmatigheid, gemaaktheid, gekunsteldheid, onopregtheid, aanstelling, pose; bluf
aanstelling — indienstreding, inwerkneming, emplojering; gemaaktheid, skyn
aansterk — gesond word
aanstig — veroorsaak, stig, instigeer
aanstigter — opstoker, opruier, veroorsaker, instigator, instigeerder
aanstigting — aanhitsing, veroorsaking, onheilstigting; aanvuring, instigering, opruiing, aanjaging
aanstip — aanteken, opteken; merk, opmerk; noem, vermeld
aanstoker — opstoker, aanhitser, opruier, intigeerder
aanstoking — aanhitsing, opruiing, opstoking, opstook, instigering
aanstons — netnou, nou-nou, binnekort
aanstook — stook; aanhits, oprui, opstook; aanwakker; aanpor
aanstootlik — hinderlik, ergerlik; onbetaamlik, sedeloos, immoreel, vieslik, lelik
aanstrompel — voortstrompel, voortsukkel, aansukkel
aanstryk — aanstap; aansmeer, toevoeg; opskud, haas
aanstuur — versend; pos; mik; stuur
aansukkel — sukkel, voortsukkel; aanskuifel, aanstrompel
aanswoeg — voortswoeg, voortwerk, aanwerk, voortarbei
aansyn — teenwoordigheid, aanwesigheid; bestaan, lewe
aantal — hoeveelheid, kwantiteit; menigte; getal
aantas — betas, bevoel; aangryp, aanval; beïnvloed; raak; skend; benadeel
aantasbaar — kwesbaar; oorwinbaar
aantasting — skending; aanraking; aanranding, aanval
aanteel — vermeerdering; toevoeging; aankweek, teel, vermeerder; verhoog
aanteken — opskryf, noteer, registreer; behaal, verkry, kry; kennis gee
aantekening — optekening, opskrywing, nota, notisie; registrasie
aantekeningboek — notaboek; skryfboek
aantog — optog, nadering, naderkoms, aankoms; oprukaksie, oprukking
aantoon — aanwys, wys, toon, dui, aandui; bewys, staaf
aantree — toegang; nader, aanloop, aankom; aanstap, tree
aantref — raakloop, ontmoet; kry, vind, opspoor
aantrek — bekoor, aanlok; klee; trek, nadertrek; kwel, ter harte neem
aantrekkingskrag — swaartekrag, graviteit; adhesie, kohesie; aanlokkingskrag, aantrekking, aanlokking
aantreklik — bekoorlik, aanvallig, mooi, pragtig, vriendelik, innemend, sjarmant, aanloklik; gevoelig, liggeraak, oorgevoelig, fyngevoelig
aantyging — beskuldiging, bewering
aanvaar — onderneem, begin; aanneem; besoek; raak, stamp
aanvaarbaar — aanneemlik
aanvaarding — aanneming
aanval — offensief, aanvalsoptrede, bestorming, aangryping; bestryding; aandoening, siekte; aangryp, bestorm, bestry; kritiseer, afkam
aanvallend — aangrypend, offensief
aanvallenderwyse — vyandig, aanvallend
aanvaller — invaller, vyand; aanrander
aanvallig — lief, bekoorlik, mooi, aantreklik, pragtig
aanvang — begin, aanvangs; oorsprong, bron; begin; maak, doen, verrig, onderneem, uitrig
aanvangsalaris — beginsalaris
aanvangskolwer — aanvangkolwer, openingskolwer, beginkolwer, oopmaker, beurtoopmaker
aanvanklik — eers, eerste, primêr, beginnend
aanvat — aanpak; begin; aanroer; neem, vat, aanneem
aanvegbaar — betwisbaar, betwyfelbaar
aanvoegsel — toevoegsel, aanhangsel, byvoegsel, bylae, appendiks
aanvoel — aanraak, bevoel; ervaar, ondervind; gewaar, merk, opmerk; voel
aanvoer — verskaffing; bewering; lewering, invoer; aanhaal, noem, beweer, sê; lei; aanbring, bring, lewer, invoer, inbring
aanvoerder — bevelvoerder, bevelhebber, leier; voorman; hoof, hoofman
aanvoering — bevel, leiding; aanhaling, noeming, stawing; invoering, lewering
aanvoorwerk — voorbereidingswerk, reëlings
aanvra — vra, versoek; bestel
aanvraag — bestelling; versoek; vraag, kooplus
aanvryf — aanvrywe; toedig, aantyg, beskuldig
aanvul — byvoeg, toevoeg, opvul, volmaak, vul
aanvullend — bykomend, bykomstig, toegevoeg, bygevoeg, ekspletief
aanvulling — byvoeging, toevoeging, byvoegsel, toevoegsel, supplement; opvulling
aanvuring — aansporing, inspirasie, besieling
aanvuur — aanspoor, aanwakker, inspireer, besiel
aanwakker — aanja, aanjaag, aanspoor, aandryf; opwek
aanwas — vermeerdering, toename, aangroeiing, aangroei, toeneming; styging; uitgroeisel; vermeerder, toeneem, aangroei; deurgroei, styg, verhoog
aanwend — gebruik, bestee; toepas
aanwendbaar — besteebaar, bruikbaar, benutbaar; beskikbaar, gereed
aanwending — gebruik, benutting, besteding; toepassing
aanwensel — gewoonte; manier, maniertjie, maniërisme, hebbelikheid, foefie
aanwerk — vaswerk, vasnaai, aannaai; voortarbei
aanwesig — teenwoordig, by; voorhande
aanwesiges — teenwoordiges; gehoor, luisteraars
aanwesigheid — teenwoordigheid, presensie
aanwins — voordeel, bate, verkryging; blootlegging
aanwys — toeken, toewys; uitkies, kies, benoem; wys, aandui, toon
aanwysende voornaamwoord — demonstratief, demonstratiewe pronomen, demonstratiewe voornaamwoord
aanwyser — wyser, aanduier; rigtingwyser
aanwysing — aanduiding, indikasie, wenk; toewysing; benoeming, kiesing, verkiesing
aap — breedneusaap, brulaap, kapusyneraap, nagaap, slingeraap, wolaap, klouaap, leeuaap, smalneusaap, hondaap, blouaap, slangaap, mensaap, gibbon, sjimpansee, gorilla, orang-oetang; apie; dommerd, haas, skaap, domgat; nuuskierige agie, agie
aapsekos — swarthout
aapstert — sambok, sweep, slaanding; slae; niksnuts, aap; kettingsleutel
aapstuipe — apiestuipe, blouwilleaapstuipe, stuipe, woede
aar — kanaal, buis; vloedkanaal, vloedaar, vloedbuis, vloedvat; spleet, opening; saadaar
aard — wese, geaardheid, natuur, karakter, inbors; soort, manier, wyse; beantwoord, deug; groei, voorkom; leef; verbind
aardbewing — aardtrilling, aardskudding, trilling
aardbewingsleer — seismologie
aardbewingsmeter — seismograaf
aardbewingsterkte — aardbewingskrag; aardbewingskaal
aardbewoner — mens, sterfling, aardling
aardbodem — aardoppervlak; aarde, grond; wêreld
aardbol — aarde, wêreld; bolkaart; globe
aarde — wêreld, geosfeer, aardbol, aardbodem, terra; grond; aarddraad, aardelektrode
aardgas — metaan, moerasgas, gas
aardig — aantreklik; aangenaam; knap, gevat; snaaks, vreemd; naar, mislik
aardigheid — snaaksigheid, grap; naarheid, duiseligheid, mislikheid
aardkors — kors, litosfeer
aardkunde — geologie
aardkundig — geologies
aardkundige — geoloog
aardrotasie — aardwenteling, asrotasie, aswenteling, rotasie, wenteling, daaiing
aardryk — mensdom, mense; aarde, wêreld
aardrykskunde — geografie
aardrykskundig — geografies
aardrykskundige — geograaf
aards — verbygaande, kortstondig; sintuiglik, nugter
aardse — aarde, wêreld; ondermaanse
aardskok — aardbewing
aardskudding — aardbewing
aardwolf — maanhaarwolf
aarlating — bloedlating; bloeding
aars — anus, ners, gat, hol, poephol
aarsel — weifel, terugdeins, twyfel
aarselend — weifelend, twyfelend, onbeslis
aarseling — weifeling, twyfeling, besluiteloosheid, versigtigheid
aartappel — ertappel
aartappelkewer — Coloradokewer
aartappelmeel — setmeel, stysel
aartappelmoer — moer, aartappelsaad
aartappelskyfie — skyfie, aartappelrepie, repie
aartsbedrieër — baasbedrieëropperbedrieër, bobaasbedrieër
aartsbiskop — hoofbiskop, provinsiebiskop, metropoliet, primaat
aartshuigelaar — baashuigelaar, opperhuigelaar, bobaashuigelaar
aartsleuenaar — baasleuenaar, opperleuenaar, liegbek, bobaasleuenaar
aartspriester — hoëpriester
aartsvyand — oppervyand, doodsvyand
aarverharding — aarverkalking, arteriosklerose; flebosklerose
aas — kos, lokaas; hoogste kaart; bedel; eet, vreet; teer
aasbank — aasplek, aasrots
aasblom — stinkblom, dooiperd, aaskelk, hoofpynblom, tierblom, kaling, bokhorinkie, ghaap, swartaasblom, geelaasblom, rooiaasblom, aasuintjie
aashaai — sandhaai, spierhaai
aaskelk — aasklok
aaskewer — doodgrawer
aasplek — kosplek, vreetplek; aasuithaalplek, aasrots
aasvlieg — brommer
aasvoël — gier, roofvoël; kondor; vraat, vraatsugtige, rower, dief; prokureur, advokaat
abakus — speeltafeltjie; telraam, rekenraam; rekenbord, suildekplaat
abattoir — slagpale, slagplaas, slagplek, slaginstallasie
abba — dra, vervoer; vader
abbaskip — moederskip
abbreviasie — afkorting, verkorting
abbreviatuur — afkorting, verkorting, abbreviasie; afkortingsteken, verkortingsteken
ABC — abc, alfabet; beginsels, elemente, grondbeginsels, grondelemente, noodsaaklikhede
abc-boekie – spelboekie; reëlboekie
abdikasie – troonafstanddoening, abdikering, troonafstand
abdikeer – abdiseer, afstand doen
abdomen – buik, maag, buikdeel, maagdeel; agterlyf
abduksie – ontvoering, wegvoering
abduktor – abduktorspier
abdy – klooster
aberrasie – afwyking, afdwaling; skynbeweging; kranksinnigheid; sielsiekte, geestesafwyking
abiogenese – spontane generasie; skyndood
abiose – nie-lewensvatbaarheid, vroegtydige dood
abissaal – abissies
abjater – vabond, karnallie; vent, asjas
ablaktasie – spening
ablatief – sesde naamval; ablativus
ablaut – klinkerwisseling, vokaalwisseling, klinkerafwisseling, vokaalafwisseling, klinkerverandering, vokaalverandering; klankwisseling, apofonie
ablou – hasie
ablusie – was, wassing, reiniging, afwassing
ablusiekamer – waskamer
abnegasie – ontsegging, loëning
abnormaal – nie-normaal, subnormaal, afwykend; misvorm, sieklik
abnormaliteit – afwykung; misvorming; sieklikheid
abolisie – afskaffing, opheffing, wegdoening
abolisionisme – afskaffingsbeweging, abolisiebeweging
abomasum – leb
abominabel – verfoeilik, afskuwekkend, veragtelik, gruwelik
abominasie – gruwelikheid, afskuwelikheid, verfoeilikheid, veragtelikheid
abonneer – inteken
abonnement – intekening, inskrywing, vooruitbetaling; jaargeld
aborsie — vrugafdrywing
abortief – vrugafdrywend; vrugteloos, mislukte; ontydig, buitetyds
abrakadabra — wartaal, onsin; towerspreuk
abrasie — verwering, afslyting, afskuring, skuring, wegskuring
abrogasie — opheffing, afskaffing, abrogering, wetsopheffing, wetsafskaffing, wegdoening
abrogeer — ophef, afskaf, wegdoen
abrup — afgebreek, afgebroke, kortaf; meteens, skielik; stomp, stompaf
absensie — afwesigheid; verstrooidheid
absensielys — afwesigheidslys
absent — afwesig, weg, nie-teenwoordig
absenteer — wegbly
absenteïsme — wegbly, absentismeafwesigheid
abses — sweer, verswering, ettersweer, etterswelsel, buil; pitsweer, pitseer, karbonkel
absint — wildealslikeur, pernod, groenlikeur
absis — X-koördinaat
absolusie — kwytskelding, vryspraak, losmaking, kwyting
absolute kuns — geometriese abstrakte kuns
absolute musiek — suiwer musiek
absolute reg — saaklike reg; outeursreg; handelsmerkreg; oktrooireg; handelsnaamreg
absolute vogtigheid — absolute humiditeit
absolute waarde — modulus
absolutisme — onbeperkte mag, absolute mag
absoluut — heeltemal, volstrek, volkome, totaal; onvoorwaardelik; suiwer, ongemeng, presies
absolveer — kwytskeld, vryspreek, vrystel
absorbeer — opsuig, opslurp, opneem, intrek, suig, slurp; boei, besighou
absorpsie — insuiging, opsuiging, opslurping, intrekking, inneming, opname, inname, suiging, slurping
abstinensie — matigheid, onthouding, afskaffing, geheelonthouding, geheelafskaffing
abstraheer — aflei, aftrek, afsonder
abstrak — afgetrokke, nie-konkreet, nie-waarneembaar; afgelei, afgetrek, losgemaak; nie-realisties, nie-figuurlik, non-figuratief, nie-figuratief; geabstraheer
abstraksie — afgetrokkenheid, nie-konkreetheid, nie-waarneembaarheid, geabstraheerdheid, abstraktheid
abstrakte kuns — nie-figuratiewe kuns; geometriese kuns; absolute kuns
absurd — logies, verstandig, verstandelik, wys
absurditeit — verstandigheid, wysheid
abuis — vergissing, fout, ongeluk, misgissing
abusief — verkeerd, foutiewelik
accelerando — vinniger
achilleshiel — swakpunt, swakheid, kwespunt
achillespees — hakskeensening
achromasie — kleurblindheid
achromaties — kleurloos, ongekleurd; nie-chromaties, onchromaties
achromatisme — kleurloosheid, ongekleurdheid
acre — akker
acta — verhandelinge, verrigtinge, notule
adagio — stadig, sag, bedaard, langsaam, gevoelvol
adamsappel — strottehoof
adamsgeslag — mensdom; mans, mansmense
adamsgewaad — naaktheid, kaalheid, ongekleedheid
adamsiet — niesgas
adamspak — naaktheid
adamsvy — persvy, adamsvyg
adaptasie — aanpassing; verwerking
adapteer — aanpas; verwerk
addaks — Mendesantiloop
addeer — optel, bytel
addendum — bylae, byvoegsel, aanhangsel
adder — slang; verraaier, booswig, misdadiger; pofadder, bergadder, nagadder, horingsman, horingsmanslang
addergebroedsel — slangnes, addernes, venyniges, nydiges, verraaiers, boosaardiges, addergeslag
addisie — optelling, bytelling, toevoeging, byvoeging
addisioneel — bygevoeg, bykomend, aanvullend, bykomstig, bygetel, toegevoeg
additief — byvoegsel, bymiddel, toevoegsel; bygevoeg, toegevoeg, aangevul, aanvullend
adduktor — adduktorspier
adekwaat — genoegsaam, voldoende, toereikend; gelykwaardig, ewewaardig, ooreenkomend
adel — adelstand, edeles, noblesse; voortreflikheid, uitmuntendheid, adelheid, adelikheid; verhef; edel maak
adelaar — arend
adelaarsblik — heersersblik, leiersblik, skerp blik, arendsblik
adelaarsteen — arendseier, klappersteen
adelstand — adel, noblesse
adem — asemhaal; leef
ademloos — geluidloos, doodstil, asemloos; verbaas
ademtog — asemhaling, asemteug
adenoïed — neusklier, adenoïede
adenoom — vetgewas, vetgroeisel, vetklier, vetgeswel
adep — ingewyde, volgeling, leerling, aanhanger; alchemis
adherent — aanhanger, voorstander, volgeling; samehangend; vergroeid
adhesie — aantrekkingskrag, aanklewingskrag, vasklewing, aanklewing; instemming, goedkeuring
ad hoc — vir die doel, vir ’n bepaalde doel
adhortatief — aanmanend, aansporend
adiatermies — ondeurdringbaar vir warmte
adieu – vaarwel, totsiens, groete
adipositas — vet
adjektief — byvoeglike naamwoord, epiteton, hoedanigheidswoord, adjunk, pre-adjunk
adjektiwies — byvoeglik
adjudant — stafoffisier
adjunk — assistent, assistent-hoof; onderhoof, onderminister; ondersekretaris; toevoegsel
administrasie — bestuur, ordening, beheer; personeel, bestuurpersoneel, organisasie, amptenary
administrateur — bestuurder, bewindhebber, hoofamptenaar, administrasie-hoof; boedelbeheerder
administratief — administrerend
administreer — beheer, bestuur, organiseer
admirasie — bewondering
admireer — bewonder
admissie — toelating, vergunning; admissie-eksamen, toelatingseksamen
adnominaal — byvoeglik, adjektiwies, attributief
adobe — klei, kleibaksteen, rou baksteen
adolessensie — jeugjare, rypwording; tienerjare
adolessent — jeugdige, tiener, tienderjarige; jeugdig, tienderjarig, halfvolwasse, opgeskote
adonis — mooi man, skone jongman, beminde, held
adoons — bobbejaan
adopsie — aanneming
adopteer — aanneem
adorasie — verering, aanbidding, huldiging
adoreer — vereer, huldig, aanbid
adrenalien — adrenaline, bynierskorsafskeiding
adres — woonplek, blyplek, verblyfplek; versoekskrif; huldiging, huldigingsadres, huldigingskrif
adresboek — adreslys
adresseer — rig; stuur na
adret — netjies, net, knap, agtermekaar, lewendig, op en wakker
adsorbaat — oplossing, opgeloste stof
adsorbeer — vashou, verdig
adsorbens — oplosstof
adsorpsie — binding, opneming
adstringeer — saamtrek, stelp, laat ophou
adstringens — sametrekker, stelpmiddel, stolmiddel
adstringerend — saamtrekkend, stelpend, bloedstelpend
adstrueer — toelig
adstruksie — toeligting, stawing
adveksie — aanvoer, aanvoering
adverbiaal — bywoordelik
adverbium — bywoord
adverteer — advertensies plaas, reklame maak, reklameer; bekendmaak, versprei, onder die aandag bring, uitbasuin; prys
advertensie — reklame, bekendmaking
advertensie-agentskap — reklameagentskap, reklamepraktisyn
advies — raad, mening; voorligting; berig, mededeling
adviesbrief — kennisgewing
adviseer — voorlig, van raad bedien, aanraai, raad gee; inlig, meedeel
adviserend — raadgewend, voorligtend
adviseur — raadgewer, voorligter
advokaat — regsgeleerde, bepleiter, pleitbesorger
advokatuur — advokaatsamp
aërasie — gasbehandeling, gastoediening; belugting, lugvulling
aërobatiek — lugakrobatiek, lugtoertjies, vliegakrobatiek, vliegtoertjies, vliegtuigakrobatiek
aërobeton — gasbeton
aërodinamika — lugdinamika, lugbewegingsleer
aërofiet — lugplant, epifiet
aërofobie — lugvrees
aërogram — bolugdiagram, aërologiese diagram
aëroliet — meteoorsteen, meteoriet
aërologie — lugkunde
aëromeganika — gasewewigsleer, gasbewegingsleer; vliegtuigboukunde, vliegtuigmeganika; lugmeganika
aërometer — lugmeter
aërosol — verstuiwer, stuif, stuifmiddel
aërostatika — lugbeweegkunde; vloeierstatika
aërotropisme — groeikromming, luggroeikromming
af — ondertoe, na onder, na benede; weg, verder; langs, by, in; reguit na, tot; presies; gebreek, geskei, afgehaal, afgebreek; minder, verby; moeg, klaar, afgemat
afaniet — fynkorrelgesteente, fynkorrelstollingsgesteente
afarm — gebreekte arm, afgesette arm
afasie — spraakverlies, praatsteurnis, geheueverlies
afbaken — begrens, afgrens, demarkeer, afpaal; aantoon, aandui, aangee, merk, bepaal, vasstel
afbedel — afsmeek, bedel, smeek, vra
afbeelding — beeld, tekening, portret, voorstelling; afbeeldsel
afbeen — gebreekte been, afgesette been
afbel — aflui
afbetaal — betaal, vereffen; ontslaan, diens beëindig; vergeld, straf
afbetaling — vereffening; ontslag, afdanking
afbind — toebind; afknoop, knoop
afblaar — aftrek; loskom, lostrek
afblaas — lug verloor, uitgaan, uitblaas, ontsnap; weghardloop
afblaker — afskiet, afgooi
afbly — weg bly
afboender — afgooi, afsmyt
afbraak — sloping, afbreking; puin
afbreek — sloop; beëindig, uitmaak; vernietig; onderbreek; kritiseer, afkam, veroordeel; uitmekaarhaal; afkalwer, afkalwe, afkabbel, afbrokkel; instort, ineenstort, insak, afsak
afbreker — sloper, vernietiger, breker; kritiseerder; atukkendmaker
afbreuk — skade, nadeel
afbring — verwyder, wegvoer, aflei, weglei; verminder; behou; verrig, doen
afbrokkel — breek, verkrummel; verminder, agteruitgaan
afbyt — byt, losbyt, stukkend byt; kortaf praat, nydig praat
afdak — skuins dak; onderdak; skuur, bêreplek, platdakgebou, afdakkie
afdank — ontslaan, afbetaal
afdanking — ontslag, afbetaling
afdek — verwyder, wegneem
afdeling — onderdeel, departement, groep; streek, gebied
afding — kibbel, afknibbel, twis, stry; verkleineer
afdoen — verminder, aflê; wegneem; volbring, klaarmaak, voltooi, afhandel; betaal, vereffen
afdoende — genoegsaam, voldoende, doeltreffend, beslissend
afdoening — betaling, vereffening; afhandeling
afdonder — afsmyt, afgooi; afval
afdop — afskilfer; afhaal
afdra — oorhandig, oorgee, gee; dra
afdraad — afhaar, aftrek; omhein, afkamp
afdraai — wegdraai, afwend; doldraai; afskakel; afrol; aframmel
afdraand — afdraande, helling, skuinste; ondertoe, afdraans, hellend
afdraande — skuins, afgaande, hellende
afdreig — afpers, afdwing, dwing, dreig
afdrifsel — opdrifsel, afdryfsel
afdroog — afdroë, droogmaak, droog, droë
afdrooglap — vadoek
afdruk — vorm, beeld, prent, kopie, foto, papierafdruk, drukeksemblaar; afdrukkery, afdrukwerk, afdruksel; wegdruk, ondertoe druk; druk
afdruksel — afdruk
afdrup — afdruip, afdruppel, drup, druip; afloop
afdryf — afdrywe, verwyder, wegja, afskrik; wegdryf, dryf
afdryfsel — afdrifsel
afdrywing — vrugafdrywing, aborsie, abortus; suiwering, metaalsuiwering
afduiwel — afval, affoeter, val, afdonder, afneuk
afdwaal — verdwaal, kwytraak, verloor
afdwaling — afwyking, fout
afdwing — dwing; opwek, inboesem, wek, aanwakker
afend — voltooi
aferese — aferesis, anlautweglating, beginklankweglating, prokopee
affek — gemoedsaandoening, aandoening; gevoelswaarde, gevoelsuitdrukking, gevoel
affeksie — geneentheid, guns, toegeneentheid
affektasie — gemaaktheid, aanstelling, gekunsteldheid
affekteer — voorgee, voordoen; beïnvloed
affektief — gevoelsmatig
affêre – saak, aangeleentheid, voorval, gebeurtenis, affêring; besigheid, ding; verwikkeling, moeilikheid; gedoente, drukte, samedromming; opskop, lawaai
affiche — aanplakbiljet, plakbiljet, biljet
affidavit — beëdigde verklaring, beëdiging
affiks — voor-en-agtervoegsel, voegsel
affiliasie — verbinding, aansluiting; samewerking, koöperasie
affilieer — aansluit, verbind, inskakel; saamwerk
affinadery — raffinadery
affineer — raffineer
affiniteit — verwantskap, aantrekking
affirmasie — bevestiging
affodil — trompetnarsing
affront — belediging
affrontasie — belediging
affronteer — beledig, slegsê
affuit — onderstel
afgaan — ondertoe gaan; verlaat, weggaan; verminder, afneem; staatmaak; losgaan; verdwyn; losraak, afkom; afgee; reken op, vertrou, aanvaar
afgang — helling, daling; ontlasting, opelyf
afgebete — kortaf, afsnouend
afgebroke — onderbroke, met onderbrekings; nie-samehangend
afgedaan — klaar, afgehandel, voltooi, uitgedien, op, afgeslyt
afgedankste — vervlakste, verdraaide, kwaai, harde
afgee — oorhandig, oorgee, weggee; lewer; versprei, losgaan, smeer; uitstraal; aflewer, gee, afskei, voortbring; toevertrou, oorgee; veroorsaak, lei tot
afgehaal — verneder, beledig, geaffronteer; verleë
afgekeur — verwerp, afgewys
afgeknot — afgesny, weggesny
afgelas — aflas, afsê, verbied
afgelasting — aflasting, aflassing, afsegging, verbod
afgeleë — afgesonderd, ver, verskuil, eensaam, verweg
afgeleef — oud, kragteloos, swak, verswak, uitgeput, klaar
afgelei — ontstaan uit, verkry uit
afgelope — voltooid, verby, afgehandel, beëindig; verlede, laas
afgemat — uitgeput, moeg, vermoeid, klaar
afgematheid — moegheid, tamheid
afgemeet — gemeet, gepas
afgemete — styf, deftig, plegtig, berekend; stadig, doelbewus
afgeplat — platgemaak, geplat
afgerem — moeg, afgewerk, uitgeput, klaar, tam
afgerig — bedrewe, geoefen, geleer, gewys, touwys gemaak
afgerond — rondgemaak, gerond; naastenby, beraam, geraam; afgesluit, voltooi, volledig
afgerondheid — voltooidheid, afheid
afgesaag — herhaald, holrug gery, oud, pap, voos
afgesant — verteenwoordiger, gesant, diplomaat, konsul; boodskapper, draer, oordraer
afgeset — sedimentêr
afgesien van — behalwe, bo en behalwe
afgeskei — afgesonder, afgeskeie, verwyder, afsonderlik
afgeskeidenheid — privaatheid; alleenheid, teruggetrokkenheid, afgesonderdheid
afgesloof — moeg, afgemat, opgewerk, uitgeput, klaar, afgerem, oorwerk
afgeslote — begrens, afgebaken, toe, gesluit, geslote; ontoeganklik, privaat; afgesonder, alleen; verby
afgesonder — afgeskei; teruggetrokke, alleen; afgeslote, afgeleë, verwyderd, eenkant, weg, verskuil
afgesproke — ooreengekom, aanvaar
afgestomp — dof, dood, ongevoelig, stomp; afgeknot, afgesny
afgestorwe — dood, oorlede
afgestorwene — oorledene, dooie
afgestudeerde — gegradueerde, gediplomeerde
afgetob — uitgeput, doodmoeg, moeg, klaar, afgewerk, afgerem, afgesloof
afgetrokke — verstrooid, verdiep, versonke; abstrak rasioneel
afgevaardigde — verteenwoordiger, lid, benoemde, verkosene, gedelegeerde, belastigde, gevolmatigde, gekommitteerde; gesant, afgesant
afgewerk — oorwerk, uitgeput, afgetob, afgesloof, oormoeg, moeg, klaar
afgewese — afgewys, afgekeur, weggewys
afgiet — giet, afgooi, uitgiet, verwyder; vorm
afgietsel — afbeeldsel, vorm
afgietseldiertjie — infusiediertjie
afgifte — oorhandiging, aflewering; lewering, beskikbaarstelling; wissel
afgod — god, valse god, idool; vereerde, beminde
afgodery — afgodsaanbidding, afgodediens, afgodsverering, idolatrie, beeldediens
afgooi — ondertoe gooi; uittrek, ontklee, verklee; uitspan
afgrens — afbaken, begrens, beperk, inperk
afgrond — diepte, kloof, steil val; ellende, smart
afgryse — afgrysing, vrees, afsku, afkeer
afgryslik — afskuwelik, verskriklik, aaklig, skrikwekkend, afkeerwekkend, vreesaanjaend, erg, lelik
afgryslikheid — afgryse, afskuwelikheid
afguns — jaloesie, nyd
afgunstig — jaloers, nydig
afhaak — afhaal, afneem; lostrek, losmaak; optree, lostrek, inklim; mik, slaan; trou
afhaal — hal; afneem, verwyder, vat; verneder, berispe, krenk, slegsê
afhandel — beëindig, klaarmaak, voltooi; reël
afhang — hang, na onder hang, ondertoe hang; afhanklik wees, bepaal deur
afhanklik — ondergeskik, onderhorig; ondersteun, gehelp; onderworpe, onderhewig
afhanklike — aanhorige; beskermling; familielid; bediende, dienaar
afhap — hap, byt; afbyt, weghap
afhou — weghou, terughou, afneem, aftrek; afwend; wegdraai, vermy
afjak — belediging, skrobbering; beledig, slegsê, afsnou
afjakker — slordig doen, oorhaastig doen
afkalk — afwit, kalk, wit
afkalwer — afkalwe, afbrokkel, afstort, instort, afsak, insak
afkam — kritiseer, beoordeel, veroordeel, slegsê, afhaal, afbreek; kam, uitkam
afkamp — bekamp, inkamp, kamp, bedraad, omhein
afkap — kap, afhak, omkap; weglaat, verkort
afkappingsteken — afkortingsteken, apostroof
afkeer — weersin, teensin, afsku, renons; wegdraai, keer, wegkeer; afweer, afwend; onttrek aan, verlaat, vervreem
afkerf — afsny, kerf, opkerf
afkerig — gekant; nors; uitgeëet
afkets — afwend, afstuit, afkeer, afspring, wegspring, wegskram; terugstuit; verwerp; misluk
afkeur — verwerp, sleg vind, swak vind, verkeerd vind; ongeskik verklaar, afwys, wegwys; verbied
afkeurenswaardig — sleg, verwerplik, swak, nikswerd, verkeerd, ongeskik, verdoemlik
afkeuring — afkeur; wegwysing, weiering
afklap — klap
afklop — slaan, klop; doodgaan, sterf, die gees gee
afknaag — afknibbel, afvreet
afknibbel — knibbel, afding; afknaag
afknip — knip, afsny; afknyp, spaar, wegsit, bêre; afsit, afskakel
afknot — top, snoei; afstomp
afknou — seermaak, beseer; terg, pla, boelie
afknyp — knyp, wegvat; losbrand, aftrek; spaar, bêre, terughou
afkoel — koel word, koud word, kouer word; stil word, bedaar, kalm word
afkoelingsinstallasie — afkoelingsinrigting
afkoelingsnelheid — afkoelvermoë, afkoelingsvermoë
afkom — ondertoe kom, na onder kom, na beenede kom, verminder, daal; stormloop; afstam; oorstroom, sterk loop; tref, beland, aankom
afkomeling — afstammeling, nakomeling, nasaat
afkoms — afstamming, geboorte, oorsprong; afleiding, herkoms
afkomstig — gebore, afgestam, afstammend; afgelei; oorspronklik, behorende tot; ontwerp, uitgaan van
afkondig — aankondig, bekend maak, meedeel, sê, openbaar maak, verkondig
afkondiging — aankondiging, bekendmaking, mededeling; verkondiging
afkonkel — afrokkel, afbedel, afkry, verkry
afkook — kook, los kook
afkoop — loskoop, vrykoop, loskoping, vrykoping; loskoop, vrykoop
afkoopgeld — afkoopprys, afkoopsom
afkoppel — ontkoppel, losmaak, loskoppel
afkort — verminder, verklein; kort maak, korter maak
afkorting — abbreviasie, verkorting; vermindering, verkleining
afkraak — kritiseer, afhaal, afkam, slegsê; aan die kaak stel
afkrap — krap, wegkrap, skoonmaak, verwyder
afkronkel — kronkel, wegkronkel, ondertoe kronkel
afkry — verwyder, wegkry, losmaak; laat afsien; laat verminder, minder laat maak; voltooi, klaarmaak; vry kry, vakansie kry
afkyk — afloer, naloer, naskryf, oorskryf; leer, sien; wag, afwag, dophou
aflaai — afhaal, afstel, neersit, plaas, leegmaak, leeglaai; afskuif, oorplaas, gee
aflaat — vergifnis, kwytskelding; laat sak, sak; weglaat, nie byvoeg nie
aflê — neerlê, opgee, los, laat vaar; kwytraak; sê; doen, verrig, gaan, voltooi, klaarmaak; swig, ingee, ophou
afleer — vergeet, verleer, afwen, verloor, kwytraak
aflêer — bindhoutjie, hangpaaltjie, spanpaaltjie; inlêer, afleier, inlêlootjie
aflees — lees, voorlees; bekendmaak, bekendstel, openbaar maak; nagaan, nakyk, opkyk, bekyk, kyk na
aflegging — voltooiing, afhandeling; staking
aflei — na onder lei, ondertoe lei, weglei; steur, wegtrek, hinder, ’n gevolgtrekking maak, tot ’n gevolgtrekking kom; vorm, verklaar, naspoor
afleiding — ontspanning, verstrooiing, genot, genieting; gevolgtrekking; afleidingswoord, voegselwoord; woordvorming, woordafleiding
afleidingsreël — woordboureël; sinsboureël, sinstruktuurreël; transformasiereël
afleier — aflêer; weerligafleier
aflek — lek, oplek, verwyder, skoonlek
aflewer — oorhandig, afgee, gee, lewer, besorg, bestel, rondbring
aflewering — besorging, lewering; deel, nommer
afleweringsdiens — besteldiens
afloer — spioneer, afkyk, stilletjies bekyk, bespied, dophou
afloop — wegvloeiing, wegloop; end, einde, verloop, slot, uitslag, uitkoms; skuinste, helling, afdraand; pyp, uitlaat, uitlaatpyp, afvoer, afvoerpyp; afloopvloeistof; na onder loop, ondertoe loop, afdraand loop, afvloei, wegloop, wegvloei; ophou loop, eindig, gaan staan; moeg raak, opraak; verminder, ophou
afloopgebied — dreineergebied
aflos — afloswedren, afloswedloop; vervang; afbetaal, terugbetaal
aflosbaar — betaalbaar, skuldig
aflossing — afbetaling, terugbetaling; skulddelging
afloswedloop — spanwedloop
afluister — inluister, opsetlik luister
afluisteraar — luistervink
afmaai — maai, oes, sny, dors, afsny, afoes; wegvreet, opvreet, vernietig; doodmaak, laat sterf, uitwis
afmaak — afhandel, klaarmaak, beeindig, uitmaak, bylê; verwyder, vryf, afhaal; ontslae raak
afmat — uitput, moeg maak, vermoei, klaar maak
afmattend — vermoeiend, uitputtend
afmatting — vermoeienis, uitputting
afmeet — bereken, meet, maat neem; vergelyk; uitdeel, verdeel; wik en weeg, noukeurig oorweeg
afmerk — merk, aandui
afmeting — grootte, dimensie, maat; rigting
afname — vermindering, inkrimping, verkleining, intrekking
afneem — na onder neem, ondertoe neem, afvat; verwyder, wegneem, wegvat; verminder, verloor, agteruitgaan; foto’s neem, fotografeer, kiek; laat aflê, laat sweer; afdek, afhaal, wegneem; opteken, opskryf, neerskryf
afnemend — verminderend, wegsterwend, kleiner wordend, minder wordend
afnemer — fotograaf; koper
aforisme — spreuk, epigram, apoftegma, stelling, sêding, pittige uitspraak, kernspreuk, sedespreuk, sentensie, sinspreuk
aforisties — epigrammaties, spreukagtig, pittig, kernagtig
afpaar — paar, indeel, afsonder, rangskik, groepeer
afpak — aflaai, neersit, plaas op; tuisgaan, bly, kuier; kla, uitvaar, skuld gee
afpen — neerskrywe, afskryf, opskryf; afbaken, afsteek, aandui, aangee, pen
afpers — uitdruk, druk, pers; dwing, afdwing; afdreig, dreig
afperser — afdreiger, uitsuier
afpersing — afdreiging
afplat — plat maak, plat druk, verplat
afpluk — pluk, afhaal; ondertoe pluk, ondertoe ruk, na onder ruk, na onder pluk, aftrek, afgryp
afpyl — reguit gaan, reguit beweeg; pyl afskiet
afraai — afpraat, afhaal, afkry
afraak — eindig, ontslae raak, ophou, beëindig; afdwaal, wegdwaal, vervreemd raak, die draad verloor, wegbeweeg
aframmel — slordig sê, haastig sê, vinnig sê, opfoeter
afrand — afkant
afransel — slaan, foeter, ransel, pak gee, slae gee, straf
afranseling — slae, pak, pak slae
afratel — aframmel
afreageer — afwerk, verlig
afreën — afspoel, los reën, losgaan, afgaan
afreis — vertrek, afrit; weggaan, vertrek, wegreis
afreken — uitwerk, uitreken, bereken, reken, klaarmaak; betaal, afbetaal; straf, wraak neem
afrekening — afsluiting, betaling, beëindiging; wraak, straf
afrem — rem, briek; na onder trek, ondertoe trek; afbreek; uitput, afmat, moeg maak, klaarmaak
afremming — uitputting, afgematheid, moegheid, afgesloofdheid, afslowing
africana — S.A. oudhede, boeke, skilderye; S.A. versamelstukke; Afrikaversamelstukke, Afrika-oudhede; afrikana
afrig — leer, onderrig, gereedmaak; dril, dresseer
afrigter — breier, onderrigleier; spelleier, regisseur, leier; dresseerder
afrigting — leer; spelleiding; dressering, dril
Afrikaans — Boeretaal; taal van my hart
Afrikaner — Boer, Suid-Afrikaner
afrikaner — grootrooiafrikaner, blouafrikaner, bruinafrikaner, rooiafrikaner, aandblom, pypie, stinkafrikaner
afrikanerbees — afrikaner, rooibees, weglêhoringbees
afrikanerskaap — vetstertskaap, namakwaafrikanerskaap, ronderibafrikanerskaap
Afrikanis — Afrikakenner
afrikaniseer — verinheems
afrikanisering — verinheemsing
Afrikanistiek — Afrikastudie
afrits — afry; opsê; aframmel; afbreek
afroep — wegroep, oproep, roep; noem, opnoem
afrokkel — verkry, oorhaal
afrol — na onder rol, ondertoe rol, wegrol, oprol, uitrol; ontrol, afwikkel, losmaak, losrol; vermenigvuldig, vermeerder, dupliseer, afdruk, druk
afrond — rond, rondmaak, netjies maak, voltooi; beëindig; opskuif, afskuif, gelykmaak
afronding — rondmaking, ronding; sluiting, beëindiging, voltooiing; gelykmaking
afroom — room, room verwyder; die beste wegneem, die boonste verwyder
afruk — na onder ruk, ondertoe ruk, ruk; stukkend ruk, stukkend breek, breek; afhaal, aftrek
afry — na onder ry, ondertoe ry, wegry; langs ry, aflê; stukkend ry, slap ry, lendelam ry
afsaal — saal afhaal; ophou, staak, rus, blaas; vry, kuier
afsak — na onder sak, ondertoe sak, sink, na benede gaan, na onder gaan, ondertoe gaan; afskuif, gly, na onder skuif, na onder gly; na onder trek, ondertoe trek; skuins val, hel, helling maak, skuinste maak; na onder vaar, ondertoe vaar
afsaksel — moer, sediment; afsakking
afsê — afstel, afbestel; nie aanvaar nie, nie aanneem nie; afbreek, beëindig; afdank, laat gaan
afsegging — beëindiging, afdanking; afstelling
afsend — stuur, verstuur, wegstuur, versend, uitstuur; afskiet, opskiet, skiet
afsender — sender, stuurder, afstuurder
afsending — afsturing; besending
afset — verkoop, verkoping, mark, verkwansing; bedrieg, kul, verneuk, vang; kontrasteer, teenoorstel; afgrens, afperk; besink, neerslaan
afsetgebied — aanvraag, mark; verkoopgebied, handelsgebied
afsetsel — versiering; laag; afsluiting; afsaksel
afsetter — bedrieër, kuller, verneuker
afsettery — bedrog, verneukery, bedrieëry
afsetting — afsnyding; afdanking, ontslag; belegsel, omboorsel; bedrog, bedrieëry; afsaksel, neerslag, laagvorming
afsettingsgesteente — sedimentêre gesteente, laaggesteente, sediment
afsien — laat vaar, laat los, opgee, afstand doen; wegbring, groet
afsienbaar — beperk, kort, waarneembaar; eerlank, binnekort, gou
afsigtelik — weersinwekkend, afskuwelik, afgryslik, verskriklik, vreesaanjaend, vreeswekkend; lelik, skreeulelik
afsit — aflaai, aflaat, onder sit, neersit; afsny, wegvat, afhaal; ontslaan, afbetaal; ontslae raak, laat weggaan, laat verdwyn; verkoop, van die hand sit; afskakel, laat ophou; neerslaan; lae vorm; begin, aanvang, wegspring; laat wegspring; weghardloop
afskadu — voorspel, vooruitloop, voorafgaan
afskaduwing — aanduiding; voorafskaduwing, voorloper
afskaf — ophef, ophou, laat vaar; opgee, los
afskaffer — geheelonthouer
afskaffing — beëindiging, opheffing, ophou; bestryding, teenkanting, drankbestryding, geheelonthouding
afskakel — ontkoppel, loskoppel; verbreek, onderbreek
afskeep — verwaarloos, swak behandel, verontagsaam; aframmel, swak doen
afskei — separeer, afsonder; sper, afsper, afkeer; voortbring, lewer; skei, uithaal, weghaal, afvat, afneem
afskeid — vertrek, weggaan, verlating; vaarwel, afskeidsgroet, groet
afskeiding — verdeling, deling; separasie, skeiding, sesessie; voortbrengs; aftapping, sekresie
afskeidingsbeweging — separatisme
afskeier — roomafskeier; skeier; skeidingsapparaat; skeidingstof
afskep — skep, afvat, afneem, van bo skep
afskepery — afskeping, verwaarlosing, verontagsaming
afskerm — afsluit, keer, skerm, omring, omhul, bedek
afskeur — losskeur, lostrek, aftrek
afskiet — neerskiet, na onder skiet, na benede skiet; vuur, afvuur, skiet; uitstuur, uitsend; afkom, afpyl, na onder kom, ondertoe kom
afskilfer — verbrokkel, losgaan, afkom, afloop
afskilfering — skilfering; skilverwering
afskop — beginskop, aanvangskop, eerste skop; na onder skop, ondertoe skop; begin skop, skop; begin, laat begin
afskort — afskei, afsonder, verdeel, indeel, skei
afskorting — skeiding, afskeiding, afsondering, verdeling, partisie, tussenskot, skeidsmuur, skeidingsplank, skeidingsplaat, afskot, afskotting
afskraap — skraap, verwyder, krap, afkrap
afskram — afwyk, skram, kets, wegslaan, wegskram, afwend, afdraai
afskrif — kopie, eksemplaar
afskrik — afkeer, vrees, skrik; weghou, terughou, wegjaag
afskrikwekkend — verskriklik, vreeslik, vreeswekkend, vreesaanjaend, ontstellend
afskroef — losskroef, losdraai, uitdraai, afdraai
afskroei — skroei, wegbrand, brand, wegskroei
afskrop — afwas, afborsel, afskuur, skrop
afskryf — neerskryf, aanteken, opskryf, opteken; kopieer, oorskryf, naskryf; skryf, aflê; verwyder, afreken
afskryfbaar — misbaar, ontbeerlik; oninbaar, onverhaalbaar
afskrywer — kopieerder, kopiis, opskrywer; kopieermasjien
afskrywing — waardevermindering, depresiasie; kopie
afsku — walging, afkeer
afskud — skud, laat val; bevry, vrystel, vrymaak
afskuif — wegskuif, wegstoot, afstoot, na onder skuif, ondertoe skuif; afgly, gly; verwyder, wegmaak; vergeet
afskuins — afwerk, afkant, skuins maak, rand gee
afskuiwing — verskuiwing, grondverskuiwing
afskuiwingsvlak — stortingsvlak, glyvlak, stortvlak
afskutting — skutting, skerm
afskuwelik — lelik, erg, weersinwekkend, sleg, verfoeilik, kwaai, walglik
afskynsel — skynsel; beeld, ewebeeld, weergawe
afslaan — afslaanhou, dienhou, diens; wegslaan; verwyder, afbreek; terugdryf, afweer; weier; verminder; afskakel, afsit; slaan; draai, afdraai, wegdraai, afbuig; afklap, klap, kna; dien
afslaer — opveiler, vendusieafslaer, veilingsagent
afslag — vermindering, prysvermindering, daling, prysdaling; slag
afsleep — wegsleep, wegtrek, sleep, trek
afslons — verslyt, oorwerk; verknoei
afsloof — afslowe, sloof, oorwerk, uitput
afsluit — afsonder; afskort; afgrens; voltooi; beëindig, ophou, staak; beklink, ooreenkom
afsluitdyk — keerwal, dyk
afsluiting — slot, einde; sluiting; verstopping, obstruksie
afsluitklep — sluitklep
afsmeek — pleit, soebat, smeek
afsnoer — afbind, afkeer, afsny
afsny — sny, wegsny, verwyder; sluit, afsluit, uitsluit, wegsluit; belet, versper; beëindig, dood; belet, verhinder, verbied; uitskakel, afskakel

afstand — distansie
afwesig — absent
ag — a, aag
agter — na agter, agtertoe, agterkant; vertraag, laat; aan die agterkant, ruggelings; bedek, onbewus, toe, gesluit, toegesluit, gevangene; in volgorde; verly, afgehandel, voltooi
agterdog — suspisie, wantroue
agterdogtig — suspisieus, wantrouig
agterplaas — werf, agterwerf; pakplek, bêreplek
agterstand — agterstalligheid; agterheid
ai — a, aai; aag
akkuraat — noukeurig, presies
aksent — klem, nadruk
akteur — toneelspeler, filmster, filmakteur, speler, ster, rolprentster, verhoogakteur
aktiveer — aanwakker, aan die gang sit, aan die gang bring
alfa — a
algemeen — deurgaans, gewoonlik
alleen – enkel, net, slegs
alombekend — orals bekend, wyd bekend
amper — byna, naby, na, na aan, ampertjies
angs — vrees, benoudheid, vreesagtigheid, benoude vrees
antisipeer — verwag
antoniem — teenoorgestelde woord
apparaat — gereedskap, toestel, werktuig
aptyt — eetlus, honger, lus
asemrowend — asembenemend, mooi, verbysterend, opwindend
asof — of, net of
asook — en ook, daarby, ook, ook nog, benewens, eweneens
asseblief — om liefdeswil
ateïs — godloënaar
aspek — opsig, oogpunt, gesigspunt; aanblik, voorkoms, aansig, uiterlik
asyn — edik
asynhoudend — aseties
awery — seeskade, seerowery

Afrikaanse Sinonieme A | Afrikaanse Sinonieme B – L | Afrikaanse Sinonieme M – O | Afrikaanse Sinonieme P – R | Afrikaanse Sinonieme S – U | Afrikaanse Sinonieme V – Z

Hierdie Afrikaanse sinonieme woordeboek aanlyn (Afrikaans sinonieme woordeboek) bevat:
Sinoniem woordeboek. Afrikaans sinonieme online. Afrikaanse sinonieme lys.’n Andernaam vir. ‘n Ander naam vir.
’n Beter woord vir. Mieliestronk sinonieme. Synoniem. Sinonieme vir Afrikaanse woorde. Betekenis van woorde.

Sinoniem-woordeboek – Sinoniem woordeboek in Afrikaans. Lys van sinonieme. Sinoniem vir baie. Vind sinoniem. Voorbeelde van sinonieme. Sinoniem vir groot in Afrikaans. Graad 4. Sinonieme vir lekker.