Rekenaarwoordeboek / English Afrikaans Computer and IT Dictionary : G-I

Rekenaarwoordeboek / English Afrikaans Computer and IT Dictionary : A-C | Rekenaarwoordeboek / English Afrikaans Computer and IT Dictionary : D-F | Rekenaarwoordeboek / English Afrikaans Computer and IT Dictionary : G-I | Rekenaarwoordeboek / English Afrikaans Computer and IT Dictionary : J-L | Rekenaarwoordeboek / English Afrikaans Computer and IT Dictionary : M-O | Rekenaarwoordeboek / English Afrikaans Computer and IT Dictionary : P-R | Rekenaarwoordeboek / English Afrikaans Computer and IT Dictionary : S-T | Rekenaarwoordeboek / English Afrikaans Computer and IT Dictionary : U-Z

 

G

gain, versterking
galactic data base, omvattende databasis
game, spel, speletjie
game theory, spelteorie
games, speletjies
gamma, gamma
gang punching, herhaalpons
gang summary punch, groepsommeerpons
Gantt chart, Gantt-diagram
gap, gaping
gap character, vulkarakter
gap depth, gapingdiepte
gap digit, vulsyfer
gap length, gapinglengte
gap loss, gapingseinverlies
gap scatter, gapingsprei
gap width, gapingwydte
garbage, snert
garbage collection, opruiming
garbage in, garbage out (GIGO), snert-in-snert-uit (SISU)
gas discharge display, gasontladingsvertoon
gas plasma display, gasplasmavertoon
gate, hek
gate circuit, hekkring
gateway, deurgangspoort, toegangspoort, ingangspoort, portaal
gather, versamel
gather write, versamelskryf
gauge, maat, yk; meter; meet, yk
gauge card, maatkaart
gauge factor, meetfaktor
gauss elimination process, gauss-elimineringsproses
gaussian noise, witruis
GCR (group-coded recording), GKR, (groepgekodeerde-registrering)
general, algemeen
generalisation, veralgemening
generalise, veralgemeen
generalised program, veralgemeende program
generalised sort routine, veralgemeende sorteerroetine
general poll, algemene polsing
general program, algemene program
general-purpose computer, aldoelrekenaar
general-purpose language, aldoeltaal
general-purpose system, aldoelstelsel
general routine, algemene roetine
general systems theory, algemene stelselteorie
generate, genereer; ontwikkel; opwek
generated address, gegenereerde adres, ontwikkelde adres
generating program, genereerprogram; ontwikkelprogram
generation, generasie, geslag; generering
generation number, generasienommer
generation tree, generasieboom
generative grammar, generatiewe grammatika
generator, generator; opwekker
generic, generies
generic access, generiese toegang
generic key, generiese sleutel
generic term, generiese term
geographic area, geografiese area
geometric series, meetkundige reeks
get, kry
ghost image, spookbeeld
gibberish total, hutstotaal, kaftotaal, mengtotaal
Gibson mix, Gibson-mengsel
gig, gigagreep
gigabyte, gigagreep
gigabytes, gigagrepe
gigahertz, gigahertz
GIGO (garbage in, garbage out), SISU (snert-in-snert-uit)
glare, blikkering
glide, vlieg
global memory, globale geheue
global optimisation, globale optimering
global search, globale soektog
global variable, globale veranderlike
glossary, glossarium, woordelys
glossary function, glossariumfunksie
glytch, magnetieseoppervlak-fout
golfball printer, gholfbaldrukker
golfball typewriter, gholfbaltikmasjien
Gopher, Gopher
graceful degradation, beheerde degradering
grade, gehalte
gradient, gradiënt
grammar, grammatika
grandfather-father-son backup, oupa-pa-seunrugsteun
grandfather file, oupalêer
grant, toekenning
grant permission, toelating gee, toegang gee
granularity, verbrokkelmaatstaf
graph, grafiek
grapheme, grafeem
graph follower, grafiekvolger
graphic, grafika; grafiese karakter; grafies
graphic arts terminal, grafiese set-terminaal
graphic character, grafiese karakter
graphic data reduction, grafiese datareduksie
graphic display, grafiese vertoon
graphic display unit, grafiese vertooneenheid
graphic file, grafikalêer
graphic image, grafiese beeld
graphic language, grafiese taal
graphic printer, grafiese drukker
graphic representation, aanskoulike voorstelling; grafiese voorstelling
graphic symbol, grafiese simbool
graphical user interface (GUI), grafiese gebruikerskoppelvlak
graphics, grafika
graphics accellerator, grafikaversneller
graphics card, grafikakaart
graphics file grafikalêer
graphics peripheral, grafikarandtoerusting
graphics plotter, grafikastipper
graphics software, grafikasagteware
graphics tablet, grafikatablet
graphics terminal, grafikaterminaal
graph order, orde van grafiek
graph plotter, grafiekstipper, grafiektrekker, stipper
graph reader, grafiekleser
graph theory, grafiekteorie
grave, gravis
gravitation, gravitasie, swaartekrag
Gray code, Gray-kode
greater than, groter-as
greater than or equal to, groter as of gelyk aan
greatest lower bound, grootste ondergrens
greedy algorithm, grypalgoritme
grey scale gryskleur
greyed out, vergryste, mistige
grid, rooster
grid chart, roosterkaart
ground, aard; aarde
group, groep, groepering; groepeer
group addressing, groepadressering
group code, groepkode
group-coded recording (GCR), groepgekodeerde-registrering (GKR)
group field, groepveld
group indication, groepaanwysing
group item, groepitem
group mark, groepmerk
group marker, groepmerk
group poll, groeppolsing
group separator, groepskeier
group theory, groepteorie
grouped records, gegroepeerde rekords
grouping, groepering
guaranteed response, gewaarborgde respons
guard, wag, beveilig; waak; beskerm
guard band, beveiligband
guard bit, beveiligbis
guard disk, beskermskyf
guard instruction, beveiliginstruksie
guard mode, beveiligmodus; waakmodus
guard position, beveiligposisie; waakposisie
guard signal, beveiligsein; waaksein
guard zone, beskermsone
guarded command, beveiligde bevel
guarded statement, beveiligde stelling
guest, gas
guesstimate, raairaming
guestimate, raairaming
guide, gids; lei
guide edge, gidsrand
gz, gz

H

hacker, kapper
half-adder, halfopteller
half-duplex, halfdupleks
half-duplex transmission, halfduplekstransmissie
half-intensity, halfintensiteit
half-pulse, halfpuls
half-subtracter, halfaftrekker
halfword, halwe woord
halt, halt
halting problem, haltprobleem
halt instruction, haltinstruksie
halt state, halttoestand
hammer, hamer
Hamming code, Hamming-kode
Hamming distance, Hamming-afstand
hand-feed punch, handvoerpons
hand-held calculator, handrekenmasjien
hand-held computer, handrekenaar
handle, handvatsel
handle production, handvatselproduksie
handler, hanteerder; aandrywer
handling, hantering
hand punch, handpons
handshake, handskud, sinchroniseerprotokol, bladskud
hands-off operation, beperktetoegangsbedryf
hands-on, selfwerk
hands-on experience, selfwerkondervinding
hands-on operation, vrytoegangbedryf
hands-on system, kafeteriastelsel, vrytoegangstelsel
handwritten character, handgeskrewe karakter
hang, hang
hang-up, hang
hang-up prevention, hangvoorkoming
hard, hard
hard copy, harde kopie, sigkopie
hard copy log, sigkopielog
hard disk, harde skyf
hard error, harde fout
hard-sectored, vasgesektor
hard-sectored disk, vasgesektorde skyf
hardware, apparatuur, hardeware
hardware address, hardeware-adres
hardware check, ingeboude kontrole
hardware design, hardeware-ontwerp
hardware error, hardewarefout
hardware operation, hardewarebewerking
hardware reliability, hardewarebetroubaarheid
hardware security, hardeware-geïmplementeerde sekuriteit
hardware unit, hardeware-eenheid
hardware-activated, hardeware-geaktiveer
hardwired, hardbedraad, vasbedraad
hardwired code, hardbedrade kode, vasbedrade kode
hardwired logic, hardbedrade logika, vasbedrade logika
harmonic, harmonies; harmoniek
harmonic distortion, harmoniese vervorming
hash, huts-; huts, hemp, pons
hash address, hutsadres
hash addressing, hutsadressering
hashed random file, gehutste ewetoeganklike lêer
hash index, hutsindeks
hashing, hutsing
hashing algorithm, hutsalgoritme
hashing function, hutsfunksie
hashing method, hutsmetode
hash key, hutssleutel
hash table search, hutstabelsoektog
hash total, hutstotaal, kaftotaal, mengtotaal
hazard, risiko
head, eerste item; kop
head carriage, kopdraer
head crash, kopval
header, voor-; opskrif, hofie
header entry, opskrif, opskrifaanduiding
header label, opskrifetiket, vooretiket
header record, opskrifrekord, voorrekord
header segment, opskrifsegment, voorsegment
header sheet, voorblad
header table, opskriftabel, voortabel
head gap, kopgaping
heading, gewel; voorwoord; opskrif
head-of-form, bladsybegin
head-per-track disk, kop-per-baanskyf, vastekopskyf
head-per-track memory device, kop-per-baangeheuetoestel, vastekopgeheuetoestel
head positioner, kopposisioneerder, leesarm
heap, hoop
heap compaction, hoopkompaksie; hoopkompaktering
heap fragmentation, hoopfragmentasie
heap sort, hoopsortering
heap space allocation, hoopruimtetoekenning
heap space reclamation, hoopruimteherwinning
heat dissipation, hittedissipasie
heat sink, hittesinkput, koelplaat
heavy duty tape, swaardiensband
height, hoogte
height-balanced tree, hoogtegebalanseerde-boom
help, hulp; help
help file, hulplêer
helpdesk, hulptoonbank
hertz, hertz
hesitation, siklusonderskepping, siklussteling
heterogeneous, heterogeen
heterogeneous network, heterogene netwerk
heuristic, heuristies
heuristic method, heuristiese metode
heuristic program, heuristiese program
heuristics, heuristiek
hexadecimal, heksadesimaal, sestientallig
hexadecimal number system, heksadesimale getallestelsel
hibernate, hiberneer, hibernering, slaapstand
hidden, verskuil
hidden line, versteekte lyn
hidden-line algorithm, versteektelyn-algoritme
hide, verberg
hierarchical, hiërargies
hierarchical communication system, hiërargiese kommunikasiestelsel
hierarchical computer network, hiërargiese rekenaarnetwerk
hierarchical database system, hiërargiese databasisstelsel
hierarchical index, hiërargiese indeks
hierarchical input process output (HIPO), hiërargiese toevoer-proses-afvoer (HIPO)
hierarchic relation, hiërargiese relasie
hierarchy, hiërargie
high byte, boonste greep
high density, hoë digtheid
high impedance, hoë impedansie
high priority, hoë prioriteit
high resolution, hoë resolusie
high-gain amplifier, hoëwins-versterker
high-level data link control (HLDLC), hoëvlak-dataverbindingskontrole (HVDVK)
high-level language, hoëvlaktaal
high-level noise, hoëvlakruis
high-order language, hoëvlaktaal
high-order position, mees beduidende posisie
high-priority job, hoëprioriteitswerkstuk
high-speed bus, hoëspoed-stamlyn
high-speed carry, sneloordrag
high-speed line, hoëspoedlyn
high-speed memory, hoëspoedgeheue
high-speed printer, hoëspoeddrukker
high-speed storage, hoëspoedstoor
highlight, beklemtoon, uitlig, belig, verlig; blok; hooftrek
highlighting, beklemtoning, uitligting
highway, stamlyn, bus
hi/lo check, limietekontrole
HIPO (hierarchical input process output), HIPO (hiërargiese toevoer-proses-afvoer)
histogram, histogram
historical file, historiese lêer
history file, geskiedenislêer
hit, slaag-, tref-; geslaagde vergelyking
hit counter, trefteller, aanvraagteller
hit rate, slaagtempo, treftempo
hit ratio, slaagtempo, treftempo
HLDLC (high-level data link control), HVDVK (hoëvlak-dataverbindingskontrole)
hobby computer, tuisrekenaar
hold, behou, hou
hold facility, houfasiliteit
holding beam, regenerasiestraal
holding current, houstroom
holding time, vashoutyd
hold mode, houmodus
hold queue, wagtou
hole, gaatjie
hole pattern, gaatjiepatroon
Hollerith card, Hollerith-kaart
Hollerith code, Hollerith-kode
hologram, hologram
holographic memory, holografiese geheue
home address, beginadres
home button, tuisknoppie
home computer, tuisrekenaar
home directory, tuisgids, tuislêergids
home key, hoeksleutel
home page, tuisblad
home position, hoekposisie
home record, basisrekord
homeostasis, homeostase
homogeneous, homogeen
homogeneous network, homogene netwerk
homomorphism, homomorfisme
homostasis, homostase
hop, sprong; spring, rondspring
hopper, voerbak
horizontal display, horisontale vertoon
horizontal feed, horisontale voer
horizontal spacing, horisontale spasiëring
horizontal tabulation, horisontale tabulering
horizontal wraparound, horisontale omvou
horizontally distributed system, horisontaalverspreide stelsel
host, gasheer
host computer, gasheerrekenaar
host interface, gasheerkoppelvlak
host node, gasheernodus
host-to-host protocol, gasheer-na-gasheerprotokol
hot docking, warmvasmeer, warmdok
hot key, snelsleutel
hot spot, koppelkol; responskol, responsvlak, kliekkol, klikkol; oorladingsarea, knelpunt
hot zone, reëleindesone
hotlist, rooilys
house, huisves
housekeeping, interne opruiming; sleurtake
housekeeping operation, sleurtakebewerking
HTML (Hyper Text Markup Language), HTML (Hiperteks-markeertaal)
HTML-tag, HTML-plaatjie, HTML-merker, HTML-grepie
HTTP (Hyper Text Transfer Protocol), HTTP (Hiperteks-oordragprotokol)
human/computer interaction, mens/rekenaar-interaksie
human factor, menslike faktor
human-oriented language, gebruikervriendelike taal, mensgerigte taal
hunt line, jaglyn
hybrid, hibried
hybrid computer, hibridiese rekenaar
hybrid interface, hibridiese koppelvlak
hyper-terminal, hiperterminaal
hyperexponential, hipereksponensieel
hyperlink, hiperskakel
hypertape unit, hiperbandeenheid
hypertext, hiperteks
hypertext transfer protocol (HTTP), hiperteksoordragprotokol (HTTP)
hyphen, koppelteken
hyphenate, koppel
hyphenate and justify, koppel en justeer
hyphenation, woordbreking
hyphen drop, koppeltekenweglating
hysteresis, histerese
hysteresis loop, histereselus

I

I/0 (input/output), T/A, toevoer/afvoer
I/0 unit, T/A-eenheid
I/0 equipment, T/A-toerusting
IC (integrated circuit), IK (geïntegreerde kring)
icon, ikoon, klikkie
iconic model, ikoniese model
ideal replacement, ideale vervanging
idempotent, idempotent
identical, identies
identification, identifikasie; identifisering
identification card reader, identifikasiekaartleser
identification character, identifiseerkarakter
identification division, identifikasiedivisie
identifier, identifiseerder, naam
identify, benaam, identifiseer, naam gee
identifying property, identifiserende eienskap
identifying symbol, identifiserende simbool
identity, identiteit
identity element, identiteitselement
identity gate, identiteitshek
identity operation, identiteitsoperasie
identity relation, identiteitsrelasie
identity unit, identiteitseenheid
idle, leeg, vry, stil; leegloop, vryloop
idle capacity, leegloopkapasiteit
idle character, leegloopkarakter
idle line, onaktiewelyn
idle link, onaktieweverbinding
idle time, leeglooptyd, vrylooptyd
IFF (IF-AND-ONLY-IF), ASS (AS-EN-SLEGS-AS)
IF statement, AS-stelling
IF-AND-ONLY-IF (IFF), AS-EN-SLEGS-AS (ASS)
IF-THEN-ELSE, AS-DAN-ANDERS
IF-THEN operation, AS-DAN-operasie
ignore, ignoreer, kanselleer
ignore character, ignoreerkarakter, kanselleerkarakter
ignore instruction, ignoreerinstruksie
illegal, ongeldig
illegal character, ongeldige karakter
illegal instruction, ongeldige instruksie
image, beeld, vertoon
image code, beeldkode
image colour, beeldkleur
image function, beeldfunksie
image graphics, beeldgrafika
image map, beeldkaart, prentkaart
image mode, beeldmodus
image processing, beeldverwerking
image processor, beeldverwerker
image space, beeldruimte
image storage space, beeldstoorruimte
image tube, beeldbuis
imaginary number, imaginêre getal
imitation, nabootsing
imitative interpreter, nabootsende interpreteerder
immediate, direk, onmiddellik, regstreeks
immediate access, direkte toegang, onmiddellike toegang
immediate access storage, direktetoegangstoor, onmiddelliketoegangstoor
immediate address, direkte adres
immediate addressing, direkte adressering
immediate descendant, onmiddellike nasaat, onmiddellike opvolger
immediate processing, aanvraagverwerking
impact, aanslag, impak
impact matrix printer, impakmatriksdrukker, slagmatriksdrukker
impact paper, koolpapierlose deurslagpapier
impact printer, impakdrukker, slagdrukker
impact strength, slagsterkte
impedance, impedansie
impedance matching, impedansie-aanpassing
imperative, dwingend, gebiedend, imperatief
imperative instruction, dwingende instruksie, imperatiewe instruksie
imperative language, prosedurele taal
imperative statement, dwingende stelling, imperatiewe stelling
imperfect tape, gebrekkige band
implement, implementeer
implementable, implementeerbaar
implementation, implementering
implementation phase, implementeringsfase
implicant, implikant
implication, implikasie
implicit, implisiet
implicit address, implisiete adres
implicit addressing, implisiete adressering
implied addressing, geïmpliseerde adressering
imply, impliseer
import, intrek, importeer, invoer
impoverish, verarm
impression, afdruk, skermafdruk
improvement, verbetering
improvise, improviseer
improvised, geïmproviseer
impulse, impuls
impulse duration, impulsduur
impulse noise, impulsruis
impure code, nie-hertoeganklike kode
impurity, onsuiwerheid
in degree, ingraad
in my humble opinion (IMHO), na my beskeie mening (NMBM), myns insiens (m.i.), onses insiens, na my wete, ek vermoed, ek voel, ek dink, in my beskeie opinie (IMBO)
in-core compiler, ingeheue-kompileerder
in-house code, inhuiskode
in-house computer, inhuisrekenaar
in-house line, binnelyn
in-house standard, inhuisstandaard
in-line, inlyn; direk, onmiddellik, regstreeks
in-line coding, inlynkodering
in-line procedure, inlynprosedure
in-line processing, direkte verwerking, inlynverwerking
in-line subroutine, inlynsubroetine
in-line system, inlynstelsel
in-plant computer, binneaanleg-rekenaar
in-plant transmission, binneaanleg-transmissie
in-service training, indiensopleiding
inactive, onaktief
inactive file, onaktiewe lêer
inactive line, onaktiewe lyn
inactive link, onaktiewe verbinding
inactive node, onaktiewe nodus
inactive process, onaktiewe proses
inactive program, onaktiewe program
inactive station, onaktiewe stasie
inbox, inmandjie
incarnation, inkarnasie
inches per second, duime per sekonde
incidence matrix, insidensiematriks
include, insluit
inclusion, insluiting
inclusive-NOR, insluitende-NOF
inclusive-OR, insluitende-OF
inclusive-OR operation, insluitende-OF-operasie
inclusive reference, insluitende verwysing
incoming message, inkomende boodskap
incompatible, onversoenbaar
incomplete specification, onvolledige spesifikasie
inconnector, ingaande aansluiter
increasing, stygend
increment, inkrement; inkrementeer
incremental, inkrementeel
incremental compiler, inkrementele kompileerder
incremental computer, inkrementele rekenaar
incremental integrator, inkrementele integreerder
incremental plotter, inkrementele stipper
incremental recording, inkrementele registrering
incremental representation, inkrementele voorstelling
increment size, inkrementgrootte
indefinite integral, onbepaalde integraal
indent, inkeep; inkeping
indentation, inkeping
indented, ingekeep
independence, onafhanklikheid
independent, onafhanklik
independent event, onafhanklike gebeurtenis
independent variable, onafhanklike veranderlike
indeterminate, onbepaal
indeterminate loop, onbepaalde lus
indeterminate system, onbepaalde stelsel
index, indeks; indekseer
index character, volgendereël-karakter
indexed, geïndekseer
indexed access, geïndekseerde toegang
indexed address, geïndekseerde adres
indexed file, geïndekseerde lêer
indexed sequential access method (ISAM), geïndekseerde sekwensiële toegangsmetode, indeks-sekwensiële toegangsmetode (ISTM)
indexed sequential file, geïndekseerde sekwensiële lêer, indeks-sekwensiële lêer
indexed sequential organisation, geïndekseerde sekwensiële organisasie, indeks-sekwensiële organisasie
index entry, indeksinskrywing
index file, indekslêer
index hole, indeksgaatjie
indexing, indeksering; adreswysiging
index point, indekspunt
index register, indeksregister, wysigerregister
index sensing, indeksaanvoeling
index slot, indeksgleuf
index table, indekstabel
index word, indekswoord
indication, aanwysing
indicative information, aanwysende inligting
indicator, aanwyser
indirect, indirek
indirect address, indirekte adres
indirect addressing, indirekte adressering
indirect assembly, indirekte saamstelling
indirect control, indirekte beheer
indirect field length, indirekte veldlengte
indirect input, indirekte toevoer
indirect instruction, indirekte instruksie
indistinguishable addresses, nie-onderskeibare adresse
indivisible, onverdeelbaar
induce, induseer
inductance, induktansie
induction, induksie
induction machine, induksiemasjien
inductive, induktief
inductive assertion, induktiewe bewering
industry standard, industriestandaard
ineffective time, oneffektiewe tyd
inequality, ongelykheid
infect, besmet
inference, inferensie
inference machine, inferensiemasjien
infinite, oneindig
infinite loop, eindelose lus
infinite sequence, oneindige ry
infinite series, oneindige reeks
infix expression, infiksuitdrukking, tussenvoeguitdrukking
infix notation, infiksnotasie, tussenvoegnotasie
infix operator, infiksoperator, tussenvoegoperator
info logical model, infologiese model
informal information system, informele inligtingstelsel
informatics, informatika
information, informasie, inligting
information analysis, inligtingsontleding
information bit, inligtingsbis
information carrier, inligtingsdraer
information channel, inligtingskanaal
information character, inligtingskarakter
information content, inligtingsinhoud
information dissemination, inligtingsdisseminasie
information feedback, inligtingsterugvoering
information flow, inligtingsvloei
information hiding, inligtingsenkapsulering
information highway, I-snelweg, informasiesnelweg, infosnelweg
information interchange, inligtingsverwisseling
information link, inligtingsverbinding
information loss, inligtingsverlies
information management system·, inligtingsbestuurstelsel
information message, inligtingsboodskap
information network, inligtingsnetwerk
information overload, inligtingsoorbelading
information processing, inligtingsverwerking
information processor, inligtingsverwerker
information rate, inligtingstempo
information read wire, inligtingsleesdraad
information resource management, inligtingshulpbronbestuur
information retrieval, inligtingsherwinning
information retrieval system, inligtingsherwinningstelsel
information science, inligtingkunde, inligtingswetenskap
information security, inligtingsekuriteit
information source, inligtingsbron
information storage, inligtingsberging
information structure, inligtingstruktuur
information system, inligtingstelsel
information technology, inligtingstegnologie
information theory, inligtingsteorie
information transfer, inligtingsoordrag
information transfer network, inligtingsoordragnetwerk
information write wire, inligtingskryfdraad
infrared frequency, infrarooifrekwensie
infrared transmission, infrarooitransmissie
inherent, eie, inherent
inherent addressing, geïmpliseerde adressering
inherent error, inherente fout
inherently ambiguous, inherent dubbelsinnig
inherent memory, inherente geheue
inheritance, oorerwing
inherited attribute, geërfde attribuut, geërfde eienskap
inherited error, geërfde fout
inhibit, inhibeer, versper
inhibit wire, inhibeerdraad
inhibit bit, inhibeerbis
inhibit gate, EN-NIE-hek, inhibeerhek, NEN-hek, uitsluitende-OF-hek
inhibit pulse, inhibeerpuls
inhibit signal, inhibeersein
initial, aanvang-, begin-, inisiële
initial address, beginadres
initial condition, beginvoorwaarde
initial condition, begintoestand
initial condition mode, begintoestandmodus
initial configuration, aanvangskonfigurasie
initial instruction, aanvangsinstruksie
initial order, aanvangsvolgorde
initial program load , aanvangsprogram-laai (APL) inisiëleprogram-laai (IPL)
initial record, aanvangsrekord
initial value, aanvangswaarde, beginwaarde
initialisation, aanvoring; inisialisering
initialise, aanvoor; inisialiseer
initiate, aanvoor, inisieer
initiation, aanvoring, inisiëring
inking, lyntrekking
ink jet printer, inkstraaldrukker, inkspuitdrukker
ink smudge, inkklad
inline, inlyn
inner loop, binnelus
inoperable time, onbruikbare tyd
inorder, tussenorde
inorder traversal, tussenorde-deurkruising
input, ingang; inset; invoer; toevoer
input area, toevoerarea, toevoergebied
input assertion, toevoerbewering
input block, toevoerblok
input box, toevoerhokkie, toevoerboks, toevoerkassie
input buffer, toevoerbuffer
input capacity, toevoerkapasiteit
input channel, toevoerkanaal
input data, toevoerdata
input device, toevoertoestel
input editing, toevoerredigering
input equipment, toevoertoerusting
input field, toevoerveld
input file, toevoerlêer
input history, toevoergeskiedenis
input hopper, voerbak
input impedance, ingangsimpedansie
input instruction, toevoerinstruksie
input instruction code, toevoerinstruksiekode
input interrupt, toevoeronderbreking
input job stream, toevoerwerkstukstroom
input list, toevoerlys
input medium, toevoermedium
input memory, toevoergeheue
input mode, toevoermodus
input operation, toevoerbewerking
input port, toevoerpoort
input primitive, toevoerprimitief
input process, toevoerproses
input processing, toevoerverwerking
input processing module, toevoerverwerkingsmoduie
input processor, toevoerverwerker
input program, toevoerprogram
input queue, toevoertou
input record, toevoerrekord
input routine, toevoerroetine
input section, toevoerafdeling
input signal, ingangsein
input space, toevoerruimte
input statement, toevoerstelling
input stream, toevoerstroom
input table, toevoertabel
input tape, toevoerband
input unit, toevoereenheid
input validation, toevoergeldigheidsbepaling
input-bound, toevoerbeperk
input-limited, toevoerbeperk
input/output (I/O), toevoer/afvoer (T/A)
input/output area, toevoer/afvoer-area
input/output bound, toevoer/afvoer-beperk
input/output buffer, toevoer/afvoer-buffer
input/output channel, toevoer/afvoer-kanaal
input/output control system (IOCS) , toevoer/afvoer-beheerstelsel (TABS)
input/output cycle, toevoer/afvoer-siklus
input/output device, toevoer/afvoer-toestel
input/output instruction, toevoer/afvoer-instruksie
input/output interrupt, toevoer/afvoer-onderbreking
input/output limited system, toevoer/afvoer-beperkte stelsel
input/output list, toevoer/afvoer-lys
input/output port, toevoer/afvoer-poort
input/output processor, toevoer/afvoer-verwerker
input/output queue, toevoer/afvoer-tou
input/output routine, toevoer/afvoer-roetine
input/output section, toevoer/afvoer-afdeling
input/output spooling, toevoer/afvoer-spool
input/output traffic control, toevoer/afvoer-verkeersbeheer
input/output trunk, toevoer/afvoer-hooflyn
input/output unit, toevoer/afvoer-eenheid
inquiry, navraag
inquiry character, navraagkarakter
inquiry station, navraagstasie
inquiry transaction, navraagtransaksie
inscribe, lees-en-skryf
inscriber, lees-en-skrywer
inscribing, inskrywing
insert, invoeg
insertion, invoeging
insertion queue, invoegtou
insertion sort, invoegsortering
insertion string, invoegstring
inspection, inspeksie
install, installeer
installation, installasie; installering
installation charge, installeerkoste
installation date, installeerdatum
installation tape, installeerband
installation time, installeertyd
instance variables, eksemplaarveranderlikes
instantaneous access, direkte toegang, onmiddellike toegang
instruction, instruksie
instruction address, instruksieadres
instruction address register, instruksieadresregister, beheerregister
instruction classification, instruksieklassifikasie
instruction code, instruksiekode
instruction control unit, instruksiebeheereenheid
instruction counter, huidige-instruksieteller, instruksieteller
instruction cycle, instruksiesiklus
instruction decoder, instruksiedekodeerder
instruction element, instruksie-element
instruction field, instruksieveld
instruction format, instruksieformaat
instruction modification, instruksiemodifikasie
instruction modifier, instruksiewysiger
instruction processor, instruksieverwerker
instruction register, instruksieregister
instruction repertoire, instruksierepertoire, instruksiestel
instruction scheduler, instruksieskeduleerder
instruction sequence, instruksiesekwensie
instruction set, instruksierepertoire, instruksiestel
instruction time, instruksietyd
instruction word, instruksiewoord
instrument, instrument
instrumentation, instrunientasie
insulate, isoleer
insulation, isolasie
insulator, isolator
integer, heelgetal, heeltal
integer arithmetic, heelgetalrekenkunde
integer arithmetic expression, heelgetalrekenkunde-uitdrukking
integer constant, heelgetalkonstante
integer division, heelgetaldeling
integer operation, heelgetaloperasie
integer part, heeltaldeel
integer programming, heelgetalprogrammering
integer quotient, heelgetalkwosiënt
integer-to-string conversion, heelgetal-na-stringomsetting
integer variable, heelgetalveranderlike
integral, heeltallig; integraal
integral disk, vasteskyf, nie-omruilbare skyf
integral number, heelgetal, heeltal
integral part, integrale deel
integrand, integrand
integrate, integreer
integrated, geïntegreer
integrated adapter, geïntegreerde passtuk
integrated circuit (IC), geïntegreerde kring (IK)
integrated disk, vasteskyf, nie-omruilbare skyf
integrated emulator, geïntegreerde emuleerder
integrated modem, geïntegreerde modem
integrated network processor, geïntegreerde netwerkverwerker
integrated office system, geïntegreerde kantoorstelsel
integrated software, geïntegreerde sagteware
integrating, integrerend
integrating amplifier, integrerendeversterker
integrating factor method, integrasiefaktormetode
integrating mechanism, integrerende meganisme
integration, integrasie
integration by parts, parsiële integrasie
integration by substitution, integrasie deur substitusie
integration operator, integrasie-operator
integrator, integreerder
integrity, integriteit
intelligence, intelligensie
intelligent terminal, intelligente terminaal
intensify, verhelder
intensity, intensiteit
intentional, opsetlik
interaction, wisselwerking; interaksie
interactive, interaktief, interaktiewe
interactive debugging, interaktiewe ontfouting
interactive graphics, interaktiewe grafika
interactive mode, interaktiewe modus
interactive system, interaktiewe stelsel
interactive terminal, interaktiewe terminaal
interactive timesharing, interaktiewe tyddeling
interarrival time, interaankomstyd
interblock gap, tussenblok-gaping
intercept, afsnit; onderstreep
interception, onderskepping
interchange, verwisseling
interchangeable daisy wheel, verwisselbare speekwiel
interchangeable type bar, verwisselbare tikstaaf
intercom, interkom
intercommunications system, interkom
intercomputer communication, tussenrekenaar-kominunikasie
interconnect, onderling verbind
interconnection, interverbinding, onderlinge verbinding
intercycle, tussensiklus
interface, koppelvlak, tussenvlak; van koppelvlak voorsien
interface agent, koppelvlakagent, koppelvlak-helper
interface computer, koppelvlakrekenaar
interface controller, koppelvlakbeheerder
interface device, koppelvlaktoestel
interface processor, koppelvlakverwerker
interference, steuring
interference proof, steuringsbestand
interior node, binnenodus
interior path length, binnepadlengte
interlace, beurtryg, inryg
interlaced, afwisselende vertoon
interlacing memory, inryggeheue
interlanguage communication, tussentaalkonununikasis
interleave, invleg, ineenvleg, tussenvleg
interleaving, invlegging
interleaving memory, invleggeheue
interlock, vergrendel
interlocked operation, vergrendelde werking
interlocking, vergrendeling
intermediate, intermediêr, tussen-
intermediate buffer, intermediêre buffer
intermediate control change, tussenbeheerverandering
intermediate language, intermediêre taal
intermediate node, tussennodus
intermediate result, intermediêre resultaat
intermediate storage, tussenstoor
intermessage delay, dinktyd, tussenboodskap-vertraging
intermittent, sporadies
intermittent error, sporadiese fout
intermittent fault, sporadiese fout
intermodulation distortion, intermodulasievervorming
internal, intern
internal block, interne blok
internal call, interne roep
internal clock, interne klok
internal file, interne lêer
internal format, interne formaat
internal fragmentation, interne fragmentering
internal function, interne funksie
internal interrupt, interne onderbreking
internal label, interne etiket
internal memory, interne geheue
internal modem, interne modem
internal processing unit, interne verwerkingseenheid
internal reference, interne verwysing
internal sort, interne sortering
internal structure, interne struktuur
internal subroutine, interne subroetine
internal variable, interne veranderlike
International Standards Organisation (ISO), Internasionale Standaarde-Organisasie (ISO)
internationalisation, internasionalisasie
Internet, Internet; internet
Internet account, Internetrekening
Internet cafe, kuberkafee, netkafee, internetkafee
Internet cloud, internetwolk
Internet connection, internetaansluiting, internetverbinding, internetkoppeling
internet of things (IoT), internet van dinge
internet relay chat (IRC), internetaflosklets (IRC)
internet service provider (ISP), internetdiensverskaffer (ISP)
internet shop, internetwinkel
internetworking, tussennetwerk-oordrag
interoffice communication, tussenkantoor-kommunikasie
interoffice trunk, tussenkantoor-hooflyn
interpolate, interpoleer
interpolation, interpolasie; interpolering
interpret, interpreteer
interpretation, interpretasie
interpreter, interpreteerder
interpreting, interpretering
interpretive, interpretief
interpretive code, interpretiewe kode
interpretive program, interpreteerder
interpretive routine, interpreterenderoetine
interpretive subroutine, interpreterende subroetine
interpretive trace program, interpreterende spoorprogram
interrecord gap, tussenrekord-gaping
interrogate, navraag doen
interrogating terminal, navraagterminaal
interrogation, navraging
interrogation console, navraagkonsole
interrogation program, navraagprogram
interrogation typewriter, navraagtikmasjien
interrogator, navraer
interrupt (IRQ), onderbreking, onderbrekingsversoek (IRQ); onderbreek
interrupt acknowledge signal, onderbrekingserkensein
interrupt address, onderbrekingsadres
interrupt-driven, onderbrekingsgedrewe
interrupt driver, onderbrekingsdrywer
interrupt event, onderbrekingsvoorval
interrupt handler, onderbrekingshanteerder
interrupt line, onderbrekingslyn
interrupt mask, onderbrekingsmasker
interrupt mode, onderbrekingsmodus
interrupt priority, onderbrekingsprioriteit
interrupt request, onderbrekingsversoek
interrupt request signal, onderbrekingsversoeksein
interrupt response time, onderbrekingsresponstyd
interrupt routine, onderbrekingsroetine
interrupt service routine, onderbrekingsdiensroetine
interrupt system, onderbrekingstelsel
interrupt-handling, onderbrekingshantering
interrupt-servicing, onderbrekingsbediening
interrupt-stacking, onderbrekingsopstapeling
interruptible state, onderbreekbare toestand
interruption, onderbreking
intersect, sny
intersection, interseksie; snyding
intersegment linking, tussensegment-verbinding
intersystem communication, tussenstelsel-kommunikasie
intertask communication, tussentaak-kommunikasie
interval, interval
interval timer, intervaltydreëlaar
intervention, ingryping
intimate software, intieme sagteware
intractable problem, hardnekkige probleem
intranet, intranet
intrinsic, intrinsiek
intrinsic, intrinsieke
intrinsic call, intrinsiekroep
intrinsic flux, intrinsieke vloed
intrinsic flux density, intrinsieke vloeddigtheid
intrinsic hysteresis loop, intrinsieke histereselus
intrinsic induction, intrinsieke induksie
intrinsic procedure, intrinsieke prosedure
introduce, invoer
invalid, ongeldig; verkeerd, onaanvaarbaar
invalid character, ongeldige karakter
invalid key condition, ongeldigesleutel-kondisie
invariant, invariant
inventory, inventaris, voorraad
inventory control, inventarisbeheer, voorraadbeheer
inverse, inverse, omgekeerde
inverse function, inverse funksie
inverse function rule, inversefunksie-reël
inverse matrix, omgekeerde matriks
inverse video, omgekeerde video
inversion, inversie
inversion, omkering
invert, omkeer
inverted file, omgekeerde lêer
inverted list, omgekeerde lys
inverted tree, omgekeerde boom
inverter, omkeerder
inverting amplifier, omkeerversterker
inverting input, omkeertoevoer
investigate, ondersoek
invigilator, toesighouer, waghond
invisible, deursigtig
invisible operation, deursigtige bewerking
invitation to send, uitnodiging om te stuur
invite, nooi
invoke, in werking stel
invoked procedure, ingeroepte prosedure
I/O burst / IO burst, TA-sarsie, toevoer-afvoersarsie
IOCS (input/output control system), TABS (toevoer/afvoer-beheerstelsel)
IP-number, IP-adres, IP-nommer
IPL, APL, aanvangsprogram-laai, IPL, inisiëleprogram-laai
IRC (internet relay chat), IRC (internet-aflosgesels)
irrational number, irrasionale getal
irrecoverable error, onherstelbare fout
irregularity, oneweredigheid
irreversible, onomkeerbaar
irreversible process, onomkeerbare proses
ISAM (indexed sequential access method), ISTM (geïndekseerde sekwensiële toegangsmetode, indeks-sekwensiële toegangsmetode)
ISO (International Standards Organisation), ISO (Internasionale Standaarde-Organisasie)
isochronous, isochroon
isochronous transmission, isochrone transmissie
isolate, isoleer
isomorphism, isomorfisme
ISO seven-layer reference model, ISO-sewelaagverwysingsmodel
isotonicity, isotonisiteit
ISP (internet service provider), ISP (internetdiensverskaffer) IDV
italic, skuinsdruk, kursief
italicise, kursiveer, kursief maak
item, item
item counter, itemteller
item size, itemgrootte
iterate, itereer
iteration, iterasie
iteration box, iterasiehokkie
iteration method, iterasiemetode
iterative loop, iteratiewe lus
iterative method, iteratiewe metode
iterative operation, iteratiewe operasie
iterative process, iteratiewe proses
iterative routine, iteratiewe roetine
iterator, itereerder