Rekenaarwoordeboek / English Afrikaans Computer and IT Dictionary : M-O

Rekenaarwoordeboek / English Afrikaans Computer and IT Dictionary : A-C | Rekenaarwoordeboek / English Afrikaans Computer and IT Dictionary : D-F | Rekenaarwoordeboek / English Afrikaans Computer and IT Dictionary : G-I | Rekenaarwoordeboek / English Afrikaans Computer and IT Dictionary : J-L | Rekenaarwoordeboek / English Afrikaans Computer and IT Dictionary : M-O | Rekenaarwoordeboek / English Afrikaans Computer and IT Dictionary : P-R | Rekenaarwoordeboek / English Afrikaans Computer and IT Dictionary : S-T | Rekenaarwoordeboek / English Afrikaans Computer and IT Dictionary : U-Z

M

machine, masjien; rekenaar
machine address, masjienadres
machine available time, beskikbare masjientyd, beskikbare rekenaartyd
machine check, masjienfout
machine check handler, masjienfouthanteerder
machine check interruption, masjienfoutonderbreking
machine code, masjienkode
machine code language, masjienkodetaal
machine coding, masjienkodering
machine cognition, masjienkognisie
machine cycle, masjiensiklus
machine-dependent, masjienafhanklik
machine downtime, masjienaftyd
machine equivalence, masjienekwivalensie
machine error, masjienfout
machine failure, masjienonklaarraking
machine fault, masjienfout
machine-independent, masjienonafhanklik
machine instruction, masjieninstruksie
machine intelligence, masjienintelligensie
machine language, masjientaal
machine learning ability, masjienleervermoë
machine-limited system, masjienbegrensde stelsel
machine logic, masjienlogika
machine method, masjienmetode
machine operating, masjienbedryf
machine operation, masjienbewerking
machine operator, masjienoperateur
machine-oriented language, masjiengerigte taal
machine processible, masjienverwerkbaar
machine processing, masjienverwerking
machine programming, masjienprogrammering
machine-readable, masjienleesbaar
machine run, masjienlopie
machine script, masjienteks
machine simulation, masjiensimulasie
machine teaching, masjienonderrig
machine time, masjientyd
machine translation, masjienvertaling
machine unit, masjieneenheid
machine word, masjienwoord
macro, makro
macro-assembler, makrosaamsteller
macrocall, makroroep
macrocode, makrokode
macrocomputer, makrorekenaar
macrodefinition, makrodefinisie
macro-expansion, makro-uitbreiding
macroflowchart, makrovloeikaart
macrogenerating program, makrogenerator, makrogenererende program
macrogenerator, makrogenerator, makrogenererende program
macro-instruction, makro-instruksie
macrolanguage, makrotaal
macroprocessor, makroverwerker
macroprogramming, makroprogrammering
magazine, magasyn
magazine, voerbak
magnet, magneet
magnetic, magneties
magnetic bubble memory, magnetieseborrel-geheue
magnetic card, magnetiese kaart
magnetic card reader, magnetiesekaart-leser
magnetic card storage, magnetiesekaart-stoor
magnetic cell, magnetiese sel
magnetic character, magnetiese karakter
magnetic coating, magnetiese deklaag
magnetic core, magnetiese kern
magnetic core memory, magnetiesekern-geheue
magnetic delay line, magnetiese vertraaglyn
magnetic device, magnetiese toestel
magnetic disk, magnetiese skyf
magnetic disk drive, magnetieseskyf-aandrywer
magnetic disk file, magnetieseskyf-lêer
magnetic disk storage, magnetieseskyf-stoor
magnetic drum, magnetiese drom
magnetic drum storage, magnetiesedrom-stoor
magnetic element, magnetiese element
magnetic film, magnetiese film, magnetiese laag
magnetic film memory, magnetieselaag-geheue
magnetic flux, magnetiese vloed
magnetic flux density, magnetiesevloed-digtheid
magnetic head, magnetiese kop
magnetic induction, magnetiese induksie
magnetic ink, magnetiese ink
magnetic ink character, magnetieseink-karakter
magnetic ink character reader, leser van magnetieseink-karakters, magnetieseink-karakterleser
magnetic ink character recognition (MICR), magnetieseink-karakterherkenning (MIKH)
magnetic instability, magnetiese onstabiliteit
magnetic mark reader, magnetiesemerk-leser
magnetic medium, magnetiese medium
magnetic memory, magnetiese geheue
magnetic printer, magnetiese drukker
magnetic process, magnetiese proses
magnetic recording, magnetiese registrering
magnetic storage, magnetiese stoor
magnetic strip, magnetiese strook
magnetic stripe, magnetiese strook
magnetic stripe recording, magnetiesestrook-registrering
magnetic strip recording, magnetiesestrook-registrering
magnetic tape, magneetband, magnetiese band
magnetic tape cartridge, magnetieseband-patroon
magnetic tape cassette, magnetieseband-kasset
magnetic tape deck, magnetieseband-aandrywer
magnetic tape drive, magnetieseband-aandrywer
magnetic tape encoder, magnetieseband-enkodeerder
magnetic tape file, magnetieseband-lêer
magnetic tape label, magnetieseband-etiket
magnetic tape reader, magnetieseband-leser
magnetic tape recording, magnetieseband-registrering
magnetic tape storage, magnetieseband-stoor
magnetic tape transport, magnetieseband-aandrywer
magnetic tape unit, magnetieseband-eenheid
magnetic track, magnetiese baan
magnetic wire, magnetiese draad
magnetic wire storage, magnetiesedraad-stoor
magnetise, magnetiseer
magnetised condition, gemagnetiseerde toestand
magnetising field strength, magnetiseerveldsterkte
magnetising force, magnetiseerkrag
magnetism, magnetisme
magnetographic printer, magnetografiese drukker
magneto-optic disk storage, magneto-optiese skyfstoor
magnetostriction, magnetostriksie
magnetostrictive delay line, magnetostriktiewe vertraaglyn
magnetostrictive effect, magnetostriktiewe effek
magnification, vergroting
magnify, vergroot
magnitude, grootte; omvang
mail box, posbus
mail list, poslys
mailbase, poslys, poslysbasis, poslysdatabasis
mailbox, posbus
mailbox facility, posbusfasiliteit
mailing list, poslys
main bus, hoofstamlyn
main control unit, hoofbeheereenheid
main cycle, hoofsiklus, groot siklus
main file, meesterlêer, hooflêer
mainframe, hoofraam
mainframe communication, hoofraamkommunikasie
mainline, hoofroetine
main memory, hoofgeheue, primêre geheue
main path, hoofroete, primêre roete
main procedure, hoofprosedure, primêre prosedure
main program, hoofprogram, primêre program
main queue, hooftou, primêre tou
main record, hoofrekord, meesterrekord, primêre rekord
main storage, hoofgeheue, primêre geheue
main switch, hoofskakelaar
maintain, in stand hou, onderhou
maintainability, instandhoubaarheid, onderhoubaarheid
maintained data, bygewerkte data
maintenance, instandhouding, onderhoud
maintenance programmer, instandhoudingsprogrammeerder, onderhoudsprogrammeerder
maintenance stand-by, instandhoudingsbystand, onderhoudsbystand
maintenance time, instandhoudingstyd, onderhoudstyd
major cycle, groot siklus, hoofsiklus
majority element, meerderheidselement
majority operation, meerderheidsoperasie
major key, hoofsleutel
make/break period, maak/breek-periode
makeup time, herlooptyd
male connector, prop
male plug, prop
malfunction, foutiewe werking
management, bestuur
management control, bestuursbeheer
management game, bestuurspel
management information system (MIS), bestuursinligtingstelsel (BIS)
management science, bestuurswetenskap
management system, bestuurstelsel
manager, bestuurder
man/computer dialogue, mens/rekenaar-dialoog
man/machine interface, mens/rekenaar-koppelvlak
man/machine relationship, mens/masjien-verhouding
man/machine simulation, mens/masjien-simulasie
man-day, mandag
man-hour, manuur
manipulate, manipuleer
manipulation, manipulasie; manipulering
manned operation, bemande werking
manometer, manometer
manpower, mannekrag
mantissa, mantissa
manual, hand-; handleiding
manual access, handtoegang
manual backup, handrugsteun
manual backup system, handrugsteunstelsel
manual control, handbeheer
manual input, handtoevoer
manual input unit, handtoevoereenheid
manual operation, handbewerking
manual switch, handskakelaar
manual system, handstelsel
manually, met die hand, per hand, self
manually operated, handbedien
man-year, manjaar
many-many mapping, baie-baie-afbeelding
many-one mapping, baie-een-afbeelding
many-valued logic, veelwaardige logika
map, afbeelding; adrestabel; afbeeld
map onto, afbeeld op
mapping, afbeelding
mapping mode, afbeeldmodus
mapping table, adrestabel
margin, kantlyn; marge
marginal, marginaal
marginal check, toleransiekontrole
marginal test, toleransietoets
marginal value, marginale waarde
margin-justified, kantlyngejusteer
margin-punched card, randgeponste kaart
mark, merk; merk
mark detection, merkdeteksie
mark reader, merkleser
mark recognition, merkherkenning
mark sense, merklees
mark sense card, merkleeskaart
mark sense device, merkleestoestel
mark sense document, merkleesdokument
mark-matching, karakterpassing
mark-scanning, merkaftasting
mark-sensing, merklesing
marker, merker
market research, marknavorsing
mask, masker, maskeer
mask bit, maskerbis
mask word, maskerwoord
masked, gemaskeer
masking, maskering
mask-matching, karakterpassing
massaging, massering
mass core, massakerngeheue
mass memory, massageheue
mass memory device, massageheuetoestel
mass production, massaproduksie
mass storage, massastoor
mass storage device, massastoortoestel
mass store device, massastoortoestel
master card, meesterkaart
master clock, hoofklok, meesterklok
master console, hoofkonsole, meesterkonsole
master control program, bedryfsisteem, bedryfstelsel, hoofbeheerprogram
master data, meesterdata
master directory, hoofgids, meestergids
master file, hooflêer, meesterlêer
master ledger, hoofgrootboek, meestergrootboek
master processor, hoofverwerker, meesterverwerker
master record, hoofrekord, meesterrekord, primêre rekord
master/slave system, meester/slaaf-stelsel
master station, hoofstasie, meesterstasie
master tape, meesterband
master unit, hoofeenheid, meestereenheid
match, passing; pas
matching, passend
matching records, passende rekords
mathematical check, wiskundige kontrole
mathematical expression, wiskundige uitdrukking
mathematical formula, wiskundige formule
mathematical function, wiskundige funksie
mathematical induction, wiskundige induksie
mathematical logic, wiskundige logika
mathematical model, wiskundige model
mathematical modelling, wiskundige modellering
mathematical probability, wiskundige waarskynlikheid
mathematical programming, wiskundige programmering
mathematical simulation, wiskundige simulasie
mathematics, wiskunde
matrix, matriks, tweedimensionele skikking
matrix algebra, matriksalgebra
matrix dimensions, matriksdimensies
matrix encoder, matriksenkodeerder
matrix inversion, matriksomkering
matrix memory, matriksgeheue
matrix multiplication, matriksvermenigvuldiging
matrix notation, matriksnotasie
matrix printer, matriksdrukker
matrix table, matrikstabel
maximal, maksimaal
maximal element, maksimale element
maximisation, maksimering
maximise, maksimeer
maximising operator, maksimeeroperator
maximum, maksimum
maximum flux density, maksimum vloeddigtheid
MB (megabytes), MG (megagrepe)
mean, gemiddelde
mean access time, gemiddelde toegangstyd
mean deviation, gemiddelde afwyking
meaningful, betekenisvol
meaningful word, betekenisvolle woord
mean life, gemiddelde lewensduur
mean proportional parts, middeleweredige dele
mean repair time (MTTR), gemiddelde hersteltyd (GHT)
mean time, gemiddelde tyd
mean time between errors (MTBE, MTBF), gemiddelde foutvrye tyd (GFT)
mean time between failures (MTBF, MTBE), gemiddelde foutvrye tyd (GFT)
mean time to repair (MTTR), gemiddelde hersteltyd (GHT)
measurable, meetbaar
measure, maat; meet
measurement, meting
measurement error, metingsfout
measuring instrument, meetinstrument
measuring junction, meetaansluiting
measuring unit, meeteenheid
mechanical, meganies
mechanical shock, meganiese skok
mechanisation, meganisasie
mechanise, meganiseer
mechanism, meganisme
media conversion, media-omskakeling
median, mediaan
medium, medium
medium scale integration (MSI), mediumskaalintegrasie, (MSI)
medium-term scheduling, mediumtermynskedulering
megabit, megabis
megabytes (MB), megagrepe (MG)
megahertz, megahertz
megaword, megawoord
member, element, lid
member program, lidprogram
membership class, lidmaatskapklas
membrane, membraan
membrane keyboard, membraansleutelbord
memo-posting, transaksie-opgaring
memory, geheue, bergplek, stoor, stoorplek
memory access, geheuetoegang
memory access cycle, geheuetoegangsiklus
memory address, geheue-adres
memory addressing, geheue-adressering
memory address register, geheue-adresregister
memory allocation, geheuetoekenning
memory annex, geheuebuffer
memory area, geheue-area
memory assignment, geheuetoewysing
memory bank, geheuebank
memory-based, geheuegebaseer
memory block, geheueblok
memory board, geheuebord
memory buffer, geheuebuffer
memory bus, geheuestamlyn
memory byte, geheuegreep
memory capacity, geheuekapasiteit
memory cell, geheuesel
memory code, geheuekode
memory compaction, geheuesamepakking
memory contents, geheue-inhoud
memory cycle, geheuesiklus
memory cycle time, geheuesiklustyd
memory data register, geheuedataregister
memory device, geheuetoestel
memory dump, geheuestorting
memory element, geheue-element
memory expansion, geheue-uitbreiding
memory failure, geheuefaling
memory fragmentation, geheuefragmentasie
memory guard, geheuebeveiliging
memory hierarchy, geheuehiërargie
memory interface, geheuekoppelvlak
memory interference, geheuesteuring
memory interleaving, geheue-invlegging
memoryless property, geheuelose eienskap
memory location, geheueposisie
memory management·, geheuebestuur
memory manager, geheuebestuurder
memory map, geheueadrestabel
memory mapping, geheue-afbeelding
memory module, geheuemodule
memory occupancy, geheuebesetting
memory overhead, geheuebobelading
memory overlay, geheue-oorlegging
memory overlaying, geheue-oorlegging
memory page, geheuebladsy
memory paging, geheuepaginering
memory partition, geheuepartisie
memory peripheral, geheue-randapparaat
memory protection, geheuebeskerming
memory-reference instruction, geheueverwysingsinstruksie
memory register, geheueregister
memory representation, geheuevoorstelling
memory requirement, geheuevereiste
memory resource sharing, geheuehulpbrondeling
memory size, geheuegrootte
memory snapshot, geheueflitsbeeld
memory space, geheueruimte
memory stack, geheuestapel
memory storage, geheueberging
memory structure, geheuestruktuur
memory swap, geheue-omruiling; geheue omruil
memory swapping, geheue-omruiling
memory system, geheuestelsel
memory transfer, geheueoordrag
memory unit, geheue-eenheid
memory word, geheuewoord
menu, kieslys, opsielys, spyskaart
menu-driven, opsiegedrewe
mercury delay line, kwikvertraaglyn
mercury memory, kwikgeheue
merge, saamvleg
merge degree, saamvleggraad
merge file, saamvleglêer
merge order, saamvlegorde
merge sort, saamvlegsortering
merging, saamvlegging
merging sort, saamvlegsortering
mesh network, maasnetwerk
message, boodskap
message buffering, boodskapbufferwerking
message control, boodskapbeheer
message destination, boodskapbestemming
message field, boodskapveld
message filtering, boodskapfiltrering
message format, boodskapformaat
message handler, boodskaphanteerder
message handling, boodskaphantering
message mode, boodskapmodus
message protocol, boodskapprotokol
message queue, boodskaptou
message retrieval, boodskapherwinning
message routing, boodskaproetering
message sink, boodskapontvanger
message source, boodskapbron
message switching, boodskapskakeling
message text, boodskapteks
message traffic, boodskapverkeer
message window, boodskapruitjie, booskapventer
message-switching network, boodskapskakelingsnetwerk
meta-assembler, metasaamsteller
metacompiler, metakompileerder
metalanguage, metataal
metal-oxide semiconductor (MOS), metaaloksiedhalfgeleier (MOH)
metastable state, metastabiele toestand
metered time, gemete tyd
method, metode
methodology, metodologie
methodology of programming, programmeringsmetodologie
method study, metodestudie
metric, metriek
metrics, meting
metric system, metrieke stelsel
MICR (magnetic ink character recognition), MIKH (magnetieseink-karakterherkenning)
micro, mikro
microchip, mikrovlokkie, mikrotjip
microcircuit, mikrokring
microcode, mikrokode
microcomputer, mikrorekenaar
microcomputer architecture, mikrorekenaarargitektuur
microelectronics, mikro-elektronika
microfiche, mikrofiche
microfilm, mikrofilm
microform, mikrovorm
micrographics, mikrografika
micro-image, mikrobeeld
micro-instruction, mikro-instruksie
micro-integrated circuit, mikrogeïntegreerde kring
microminiaturisation, mikrominiaturisering
micro-operation, mikrobewerking
microprocessing unit (MPU), mikroverwerkingseenheid (MVE)
microprocessor, mikroverwerker
microprocessor chip, mikroverwerkervlokkie
microprogram, mikroprogram
microprogrammable, mikroprogrammeerbaar
microprogramming, mikroprogrammering
microreduce, mikroreduseer
microreduction, mikroreduksie
microsecond, mikrosekonde
microstep, mikrostap
microwave link, mikrogolfverbinding
mid-square method, middelkwadraatmetode
middleware, filtreerprogramme
middleware, fermware
midpoint rule, middelpuntreël
migration, migrasie
migration path, groeipad
milestone, mylpaal
millimicrosecond, nanosekonde
million instructions per second (MIPS), miljoen instruksies per sekonde (MIPS)
millisecond, millisekonde
miniaturisation, miniaturisering
minicomputer, minirekenaar
minimal, minimaal
minimax, minimaks
minimisation, minimering
minimise, minimeer
minimum condition, minimumvoorwaarde
minimum delay programming, minimumvertraging-programmering
minimum distance code, minimumafstandkode
minimum latency, minimumlatensie
minor cycle, deelsiklus, ondergeskikte siklus
minuend, aftrektal
minus sign, minusteken
MIPS (million instructions per second), MIPS (miljoen instruksies per sekonde)
mirror-image operation, spieëlbeeldoperasie
mirroring, spieëling
MIS (management information system), BIS (bestuursinligtingstelsel)
miscount, telfout; foutief tel, verkeerd tel
misfeed, voerfout; foutief voer, verkeerd voer
mismatch, mispassing
misread, foutief lees, verkeerd lees
misregistration, foutiewe registrasie
missort, sorteerfout; verkeerd sorteer
mistake, fout
misuse, misbruik
mix, mengsel; poel; meng
mixed logic, gemengde logika
mixed radix, gemengde grondtal
mixed radix notation, gemengde grondtalnotasie
mnemonic, mnemonies
mnemonic address, mnemoniese adres
mnemonic code, mnemoniese kode
mnemonics, mnemoniek
mnemonic symbol, mnemoniese simbool
mode, modus
model, model; modelleer
modelling, modellering
modem, modem, modulator/demodulator
modem eliminator, modem-elimineerder
modem encryption device, modem-enkripsietoestel
modem simulator, modem-elimineerder
modem turnaround time, modem-omkeertyd
moderated, gemodereer
modification, wysiging, modifikasie
modification level, modifikasievlak
modified instruction, gewysigde instruksie
modifier, indekseerder, wysiger
modifier register, indeksregister, wysigerregister
modifier memory, indeksgeheue, wysigergeheue
modify, modifiseer, wysig
modify bit, wysigingsbis
modify instruction, wysigbare instruksie
modular, modulêr
modularisation, modularisering
modularity, modulariteit
modular programming, modulêre programmering
modular structure, modulêre struktuur
modulate, moduleer
modulation, modulasie; modulering
modulation noise, modulasieruis
modulation rate, modulasietempo
modulator/demodulator, modem, modulator/demodulator
module, module
module specification, modulespesifikasie
module testing, moduletoetsing
modulo-n check, modulo-n-kontrole
modulo-two sum, modulotwee-som
modulus, modulus
monadic, monadies, unêr
monadic operation, monadiese operasie
monadic operator, monadiese operator
monitor, monitor
monitor mode, monitormodus
monitor printer, monitordrukker
monitor program, monitorprogram
monitor routine, monitorroetine
monitor unit, monitoreenheid
monocase, enkelkas
monoid, monoïed
monolithic, monolities
monolithic memory, monolitiese geheue
monomorphism, monomorfisme
monostable, monostabiel
monostable circuit, monostabiele kring
monostable multivibrator, monostabiele multivibrator
monostable trigger circuit, monostabiele snellerkring
monotone, monotoon
monotone decreasing, monotoondalend
monotone increasing, monotoonstygend
Monte Carlo method, Monte Carlo-metode
Monte Carlo technique, Monte Carlo-tegniek
morpheme, morfeem
morphism, morfisme
MOS (metal-oxide semiconductor), MOH (metaaloksied-halfgeleier)
mosaic printer, matriksdrukker
most frequently used, meesgebruik
most recently used, meesonlangsgebruik
most significant, meesbeduidend
most significant digit, meesbeduidende syfer
mother board, moederbord
mother plane (backplane), moederpaneel
mount, montering; monteer
mounted, gemonteer
mounting frame, monteerraam
mounting rack, monteerrak
mouse, merkergids, muis
mouse button, muisknoppie
move, beweeg; skuif, verskuif
movement file, detaillêer, transaksielêer
moving average, bewegende gemiddelde, lopende gemiddelde
moving-head disk system, bewegendekop-skyfstelsel
MPU (microprocessing unit), MVE, mikroverwerkingseenheid
MSI (medium scale integration), MSI, mediumskaalintegrasie
MTBE (mean time between errors, MTBF, mean time between failures), GFT (gemiddelde falingsvrye tyd)
MTBF (mean time between failures, MTBE, mean time between errors), GFT (gemiddelde falingsvrye tyd)
MTTR (mean time to repair, mean repair time), GHT (gemiddelde hersteltyd)
multi-access device, multitoegangtoestel
multi-address, multi-adres
multi-address code, multi-adreskode
multi-address instruction, multi-adresinstruksie
multi-user, veelvoudige gebruiker
multichannel, multikanaal
multicomputer system, multirekenaarstelsel
multicycle feeding, multisiklusvoer
multidimensional array, multidimensionele skikking
multidrop, multi-aftak, multitap
multidrop line, multi-aftaklyn, multitaplyn
multidropping, multi-aftakking, multitapping
multifile reel, multilêerspoel
multifile sorting, multilêersortering
multifrequency signal, multifrekwensiesein
multifunction system, multifunksiestelsel
multijob operation, multiprogrammering
multikey file, multisleutellêer
multilayer, multilaag
multilength arithmetic (multiple-length arithmetic), multilengterekenkunde
multilevel (multiple level), multivlak
multilevel addressing (indirect addressing), indirekte adressering
multilevel index, multivlakindeks
multilevel memory, multivlakgeheue
multilevel security, multivlaksekuriteit
multilinked list, multi-aaneengeskakelde lys
multilinked structures, multi-aaneengeskakelde strukture
multilist, multilys
multilist file, multilyslêer
multilist organisation, multilysorganisasie
multimedia, multimedia
multipart stationery, multikopie-papier
multipass algorithm, multideurgangalgoritme
multipass compiler, multideurgangkompileerder
multipass sort, multideurgangsortering
multiphase transaction, multifase-transaksie
multiple access, multitoegang
multiple address, multi-adres
multiple branching, multivertakking
multiple coincidence, multisaamvalling
multiple connector, multipuntkonnekteerder
multiple inputs, multitoevoere
multiple key, multisleutel
multiple-length arithmetic, multilengterekenkunde
multiple level, multivlak
multiple outputs, multi-afvoere
multiple precision, multipresisie
multiple punching, multipons
multiple recipient, meervoudige ontvangers
multiple routing, multiroetering
multiple-address code, multi-adreskode
multiple-address instruction, multi-adresinstruksie
multiple-address message, multi-adres-boodskap
multiplex, multipleks
multiplex channel, multiplekskanaal
multiplexer, multiplekser
multiplexer channel, multiplekserkanaal
multiplexing, multipleksering
multiplex mode, multipleksmodus
multiplicand, vermenigvuldigtal
multiplicand register, vermenigvuldigtalregister
multiplication, vermenigvuldiging
multiplication time, vermenigvuldigingstyd
multiplier, vermenigvuldiger
multiplier factor, vermenigvuldigerfaktor
multiplier register, vermenigvuldigerregister
multiply, vermenigvuldig
multipoint circuit, multipuntkring
multipoint connection, multipuntverbinding
multipoint line, multi-aftaklyn, multitaplyn
multiprocessing, multiverwerking
multiprocessor, multiverwerker
multiprogramming, multiprogrammering
multiprogramming environment, multiprogrammeringsomgewing
multiprogramming mode, multiprogrammeringsmodus
multiprogramming system, multiprogrammeringstelsel
multipurpose computer, veeldoelrekenaar
multipurpose language, veeldoeltaal
multireel file, multispoellêer
multisegment, multisegment
multisequential system, veelvolgordestelsel
multiset, sak
multistage graph, meerstadiumgrafiek
multistreaming, multitouverwerking
multistrike, multislag; multislaan
multitasking, multitaakverwerking
multithreading, multi-inryging, oorvleuelingsverwerking
multitone transmission, meertoontransmissie, multitoontransmissie
multi-unit machine, multi-eenheidmasjien
multi-user system, multigebruikerstelsel
multivalued logic, multiwaardige logika
multivariate analysis, meerveranderlike analise
multivibrator, multivibrator
mutual, onderling, wedersyds
mutual exclusion, onderlinge uitsluiting, wedersydse uitsluiting
mutual recursive procedures, wedersyds-rekursiewe prosedure

N

NACK (negative acknowledge character, NAK), ontkenkarakter (OKK)
n-address code, n-adres-kode
n-address computer, n-adres-rekenaar
n-ary relation, n-nêre relasie, n-tallige relasie
n-channel tape, n-kanaal-band
n-level tape, n-vlak-band
n-th differences, n-de differensies
n-tuple, n-tal
NAK (NACK, negative acknowledge character), ontkenkarakter (OKK)
naked microcomputer, kaslose mikrorekenaar
name, identifiseerder, naam; benaam, identifiseer, naam gee
name argument, naamargument
name field, naamveld
name information, naaminligting
name server, naambediener
NAND circuit, NEN-kring
NAND element, NEN-element
NAND gate, EN-NIE-hek, inhibeerhek, NEN-hek, uitsluitende-OF-hek
NAND operation, NEN-operasie
nanosecond, nanosekonde
narrative, verklarende beskrywing
narrow band, smalband
naselising mark, nasaleringmerk
national character, plaaslike karakter
native code, moederkode
native compiler, moederkompileerder
natural function generator, natuurlikefunksie-generator
natural language, natuurlike taal
natural logarithm, natuurlike logaritme
natural number, natuurlike getal
nature, aard
navigate, navigeer, rondsoek, snuffel
nearest, naaste
nearest neighbour, naaste buurman
needle printer, matriksdrukker
negate, negeer, ontken; verander van teken
negation, negering, ontkenning; tekenverandering
negative, negatief
negative acknowledge character (NACK, NAK), ontkenkarakter (OKK)
negative feedback, negatiewe terugkoppeling; negatiewe terugvoering
negative logic, negatiewe logika
negative response, negatiewe respons
negative sign, negatiewe teken
negative value, negatiewe waarde
negator, negeerder, ontkenner
neighbour, buurman
NEITHER-NOR operation, NÒG-NÒG-operasie
nest, nes
nested, genes
nested control structure, geneste beheerstruktuur
nested loop, geneste lus
nested procedure call, geneste prosedureroep
nested structure, boomstruktuur
nesting, nesvorming
nesting level, nestingsvlak, nesvlak
nesting loop, neslus
nesting store, hardewarestapel
nesting subroutine, nessubroetine
net, net; netwerk
net effect, netto effek
net mask, netmasker
netiquette, netiket
network, netwerk
network access control, netwerktoegangsbeheer
network analogue, netwerkanaloog
network analyser, netwerkanaliseerder; netwerkontleder
network analysis, netwerkontleding
network architecture, netwerkargitektuur
network congestion, netwerkopeenhoping
network control, netwerkbeheer
network controller, netwerkbeheerder, netwerkkontroleur
network database system, netwerkdatabasisstelsel
network delay, netwerkvertraging
network design, netwerkontwerp
network front-end processor, netwerkvoorverwerker
networking, netwerkwerking; netwerkwerk
network integrity, netwerkintegriteit
network layer, netwerklaag
network load analysis, netwerklasontleding
network model, netwerkmodel
network node, netwerknodus
network port, netwerkpoort
network processing, netwerkverwerking
network processor, netwerkverwerker
network synthesis, netwerksintese
network theory, netwerkteorie
network timing, netwerktydreëling
network topology, netwerktopologie
network traffic, netwerkverkeer
neutral, neutraal
neutral element, neutrale element
new-line character, nuwereël-karakter
newbie, groentjie, nuweling
newsgroup, nuusgroep
newsreader, nuusleesprogram, nuusleser
Newton-Raphson process, Newton-Raphson-proses
nibble, halfgreep
nickel delay line, nikkelvertraaglyn
nickname, pennaam, alias
night shift, nagskof
nilpotent matrix, nulpotente matriks
nine-edge leading, negerand voor
nine’s complement, negekomplement
nine-track tape, negebaanband
ninety column card, negentigkolomkaart
NNTP (Network News Transfer Protocol), NNTP (Netwerknuus-oordragprotokol)
no-address instruction, geenadresinstruksie
no-break power supply (UPS), onderbrekinglose kragtoevoer (OKT)
no-op, niksdoeninstruksie, leë instruksie
no-operation instruction, niksdoeninstruksie, leë instruksie
nodal, nodaal
nodal addressing, nodale adressering
nodal switch, nodale skakelaar
node, knooppunt, nodus
node-deletion problem, nodusskrapprobleem
node-labelling program, nodusetiketteerprogram
node processor, nodusverwerker
node reversal, nodusomkering
node switch, nodusskakelaar
node switching, nodusskakeling
noise, ruis, geraas, strooi, gemors
noise generator, ruisgenerator
noise level, ruisvlak
noise-peak value, ruistopwaarde
noise pulse, ruispuls
noise spike, ruispriem
noise strength, ruissterkte
noise word, opsionele woord
noisy image, gesteurde beeld
nomenclature, nomenklatuur
nominal bandwidth, nominale bandwydte
nominal value, nominale waarde
non-adjacent, nie-aanliggend
non-associative, nie-assosiatief
non-associativity, nie-assosiatiwiteit
non-binary logic, veelwaardige logika
non-busy line, nie-besige lyn
non-coded graphics, beeldgrafika
non-conductor, nie-geleier
non-conjunction, nie-konjunksie
non-conjunction operation, nie-konjunksie-operasie
non-contiguous, nie-aangrensend
non-destructive addition, nie-destruktiewe optelling
non-destructive cursor, nie-destruktiewe merker
non-destructive read, nie-destruktiewe lees
non-deterministic, nie-deterministies
non-directed graph, nie-gerigte grafiek
non-disjunction, nie-disjunksie
non-dense index, nie-digte indeks
non-equivalence element, nie-ekwivalensie-element
non-erasable medium, nie-uitwisbare medium
non-erasable memory (ROM), leesalleengeheue (LAG)
non-escaping key, nie-aanskuifsleutel
non-exchangeable disk, vaste skyf, nie-omruilbare skyf
non-executable statement, nie-uitvoerbare stelling
non-impact printer, nie-impakdrukker, nie-slagdrukker
non-interactive, nie-interaktief
non-key domain, nie-sleutelgebied
non-linear, nie-lineêr
non-linear inequality, nie-lineêre ongelykheid
non-linear optimisation, nie-lineêre optimering
non-linear programming, nie-lineêre programmering
non-local, nie-lokaal
non-locking, nie-sluitend
non-mapping mode, nie-afbeeldmodus
non-negative, nie-negatief
non-numeric, nie-numeries
non-operational, nie-operasioneel
non-pre-emptive allocation, nie-voorspringtoekenning
non-printable character, nie-drukbare karakter
non-procedural language, nie-prosedurele taal
non-procedure-oriented language, nie-prosedurele taal
non-productive task, nie-produktiewe taak
non-programmed decision, nie-geprogrammeerde besluit
non-random, nie-ewekansig
non-recoverable error, fatale fout, nie-herstelbare fout
non-recursive, nie-rekursief
non-reflective ink, nie-weerkaatsende ink
non-resident, nie-inwonend
non-resident routine, nie-inwonende roetine
non-return-to-reference (NRZ), nie-terug-na-nul (NTN)
non-return-to-zero (NRZ), nie-terug-na-nul (NTN)
non-return-to-zero-on-invert (NRZI), nie-terug-na-nul-by-omkering (NTNO)
non-significant, nie-beduidend
non-significant digit, nie-beduidende syfer
non-storage device, nie-stoortoestel
non-switched line, nie-geskakelde lyn
non-terminal, nie-eindsimbool
non-terminal node, nie-eindpuntnodus
non-terminal symbol, nie-eindsimbool
non-terminating, nie-terminerend
non-transparent code, ondeursigtige kode
non-unique, nie-eenduidig
non-unique, nie-uniek
non-volatile memory, nie-vluggeheue
non-zero, nie-nul
none, geen
NOR (NOT-OR), NIE-OF, NOF
NOR circuit, NOF-kring
NOR element, NOF-element
norm, norm; normeer
normal band, normale band
normal distribution, normaalverdeling
normal flow direction, normale vloeirigting
normal form, normaalvorm
normalisation, normalisasie; normalisering
normalise, normaliseer
normalised floating-point format, genormaliseerde wisselpuntformaat
normalised form, genormaliseerde vorm
normative test, normtoets
NOR operation, NOF-operasie
NOR operator, NOF-operator
NOT-AND element, NIE-EN-element
NOT-AND operation, NIE-EN-operasie
notation, notasie
notational variant, notasionele variant
NOT circuit, NIE-kring
NOT element, NIE-element
not equal, ongelyk
NOT gate, NIE-hek
NOT-IF-THEN operation, NIE-AS-DAN-operasie
NOT operation, NIE-operasie
NOT operator, NIE-operator
NOT-OR (NOR), NIE-OF (NOF)
NOT-OR operation, NIE-OF-operasie
nought state, nultoestand
nozzle, nossel, spuitstuk
NP-complete, NP-volledig
NP-hard, NP-hard
NRZ (non-return-to-zero, non-return-to-reference), NTN (nie-terug-na-nul)
NRZI (non-return-to-zero-on-invert), NTNO (nie-terug-na-nul-by-omkering)
nucleus, kern, nukleus
null, nul, zero
null character, nulkarakter
null pointer, nulwyser
null representation, nulvoorstelling
null sequence, nulry
null set, nulversameling
null state, nultoestand
null string, nulstring
null suppression, nulonderdrukking
null symbol, nulsimbool
number, aantal, getal, nommer; nommer, tel
number cruncher, syfervreter
numbered, genommer
number line, getallelyn
number period, getalleperiode
number representation, getallevoorstelling
number system, getallestelsel
numeral, getalteken, numeriek
numeral code, getaltekenkode
numeral coding, getaltekenkodering
numeration system, getallestelsel
numeric, numeries
numerical analysis, numeriese analise
numerical code, numeriese kode
numerical control, numeriese beheer
numerical differentiation, numeriese differensiasie
numerical integration, numeriese integrasie
numerical mathematics, numeriese wiskunde
numerical method, numeriese metode
numerical punch, numeriese pons
numerical quantity, numeriese grootheid
numerical value, getalwaarde, numeriese waarde
numeric character, numeriese karakter
numeric pad, syfersleutelbordjie
numeric representation, numeriese voorstelling
nybble , halfgreep

OA (office automation), KO (kantooroutomatisasie)
O and M (organisation and method study), O-en-M (organisasie-en-metodestudie)
object, objek
object address, objekadres
object code, objekkode
object code compatibility, objekkode-versoenbaarheid
object computer, objekrekenaar
object deck, objekkaartpak
object declaration, objekverklaring
object designation, objekdesignasie
objective, doel-; doelwit
objective function, doelfunksie (bv. by optimering)
object language, objektaal
object-level program, objekprogram
object library, objekbiblioteek
object machine, objekmasjien
object-oriented architecture, objekgeoriënteerde argitektuur
object pack, objekkaartpak
object phase, objekfase
object program, objekprogram
object program efficiency, objekprogram-doeltreffendheid
object time, objekuitvoertyd
observe, waarneem
occupancy, besetting
occupancy factor, besettingsfaktor
occupation, besetting
occupation time, besettingstyd
occurence, voorkoms
OCR (optical character recognition), OKH (optiese karakterherkenning)
octal, oktaal
octal digit, oktale syfer
octal number system, oktale getallestelsel
octet, oktet
odd, onewe
odd/even check, ewe/onewe-kontrole
odd/even interleaving, ewe/onewe-invlegging
odd number, onewe getal
odd parity, onewe pariteit
odd-parity check, onewepariteitskontrole
OEM (original equipment manufacturer), OTV(oorspronklike toerustingvervaardiger)
off (down), af
off-bit, af-bis
office automation (OA), kantooroutomatisasie (KO)
office information system (OIS), kantoorinligtingstelsel (KIS)
office system, kantoorstelsel
off-line, nie-gekoppel, ongekoppel
off-line data entry, nie-gekoppelde data-invoer
off-line data transmission, nie-gekoppelde datatransmissie
off-line debugging, nie-gekoppelde ontfouting
off-line mass storage, nie-gekoppelde massastoor
off-line mode, nie-gekoppelde modus
off-line operation, nie-gekoppelde werking
off-line processing, nie-gekoppelde verwerking
off-line storage, nie-gekoppelde stoor
off-line system, nie-gekoppelde stelsel
offset, verplasing (in drukwerk)
offset, spanningsverskuiwing, voorspanning
offspring, nasaat
off-the-shelf, gebruiksgereed, van die rak af
OIS (office information system), KIS (kantoorinligtingstelsel)
omit, weglaat
on, aan
on-bit, aan-bis
on-board memory, aanboordgeheue
on-line, gekoppel, aanlyn
on-line data entry, gekoppelde data-invoer
on-line debugging, gekoppelde ontfouting
on-line mass storage, gekoppelde massastoor
on-line memory, gekoppelde geheue
on-line mode, gekoppelde modus
on-line operation, gekoppelde werking
on-line processing, gekoppelde verwerking
on-line program development, gekoppelde programontwikkeling
on-line programming, gekoppelde programmering
on-line storage, gekoppelde stoor
on-line system, gekoppelde stelsel
on-the-fly printer, bewegendeketting-drukker
on-the-fly testing, toets terwyl jy loop
on-the-job training, indiensopleiding
one-address instruction, enkeladresinstruksie
one-condition, eentoestand
one-digit adder, enkelsyferopteller
one-digit subtracter, enkelsyferaftrekker
one-dimensional, eendimensioneel
one-off, eenmalig
one-for-one translation, een-tot-een-vertaling
one-many mapping, een-baie-afbeelding
one-one mapping, een-een-afbeelding
one-output signal, eenlewering-sein
one-pass compiler, enkeldeurgangkompileerder
one’s complement, eenkomplement
one’s complement representation, eenkomplement-voorstelling
one-state (one-condition), eentoestand
one-to-many relation, een-tot-baie-relasie
one-to-one correspondence, een-tot-een-ooreenstemming
one-track grammar, eenbaangrammatika
one-way communication, eenrigtingkommunikasie, simplekskommunikasie
one-way line, eenrigtinglyn
one-way linked list, enkelaaneengeskakelde lys
opaque code, ondeursigtige kode
opcode, opdragkode
open, oopmaak, open
open circuit, oop kring
open-collector gate, oopkollektorhek
open-ended, uitbreibaar
open-ended system, uitbreibare stelsel
open loop, oop lus
open-loop system, ooplusstelsel
open order, onafgehandelde bestelling
open routine, oop roetine
open set, oop versameling
open-shop operation, vrytoegangbedryf
open-shop system, kafeteriastelsel, vrytoegangstelsel
open subroutine, oop subroetine
open system, oop stelsel
open systems architecture (OSA), oopstelselargitektuur (OSA)
open systems interconnection (OSI), oopstelselinterverbinding (OIV)
operable, bedryfbaar
operable time, beskikbare bedryfstyd
operand, operand
operate, bedien, bedryf; opereer
operating cost, bedryfskoste
operating delay, bedryfsvertraging, werksvertraging
operating hours, bedryfsure
operating instruction, bedryfsinstruksie
operating manual, bedryfshandleiding
operating mode, bedryfsmodus
operating station, beheerkonsole, beheerpanee1
operating system, bedryfsisteem, bedryfstelsel, hoofbeheerprogram
operating time, bedryfstyd, beskikbare tyd
operation, bediening, bedryf, bewerking, operasie, opdrag; werking
operational, operasioneel
operational environment, werksomgewing
operationally equivalent, operasioneel-ekwivalent
operational semantics, operasionele semantiek
operation code, opdragkode
operation control, bedryfsbeheer
operation counter, opdragteller
operation cycle, opdragsiklus
operation form, opdragformaat
operation overhead, bedryfsbokoste
operation part, opdragdeel
operation register, opdragregister
operations analysis (OR), operasionele navorsing (ON)
operations manager, bedryfsbestuurder
operations manual, bedryfshandleiding
operations research (OR), operasionele navorsing (ON)
operation step, bewerkingstap
operation table, operasietabel
operation time, opdragtyd
operative limits, bedryfslimiete
operator, bediener, operateur, operator
operator command, operateursbevel
operator console, operateurskonsole
operator error, operateursfout
operator message, operateursboodskap
operator precedence, operatorvoorrang
operator priority, operatorprioriteit
ops manager, bedryfsbestuurder
optical bar code reader, optiese strepiekodeleser
optical character reader, optiese karakterleser
optical character recognition (OCR), optiese karakterherkenning (OKH)
optical coupler, optiese koppelstuk
optical data link, optiese dataverbinding
optical disk, optiese skyf
optical document reader, optiese dokumentleser
optical fibre, optiese vesel
optical-fibre cable, optiesevesel-kabel
optical font, optiese font
optical mark reader, optiesemerk-leser
optical memory unit, optiese geheue-eenheid
optical reader, optiese leser
optical read-only memory (OROM), optiese leesalleengeheue (OLAG)
optical scanner, optiese aftaster
optical scanning, optiese aftasting
optical type font, optiese karaktertipe, optiese tikfont
optical wand, optiese staf
optimal, optimaal
optimal page size, optimale bladsygrootte
optimal utilisation, optimale benutting
optimisation, optimering
optimisation problem, optimeringsprobleem
optimise, optimeer
optimiser, optimeerder
optimistic time estimate, optimistiese tydskatting (bv. in PERT)
optimum, optimum
option, keuse, opsie
optional, opsioneel, bykomstig
optional entry, opsionele inskrywing
optional feature, opsionele kenmerk
optional parameter, opsionele parameter
optional word, opsionele woord
option list, kieslys, opsielys, spyskaart
option switch, kiesskakelaar, opsieskakelaar
opto-coupler, optiese koppelstuk
optoelectronics, opto-elektronika
opto-isolator, optiese koppelstuk
OR (operations research, operations analysis), ON (operasionele navorsing)
OR circuit, OF-kring
order, bestelling, bevel, orde; opdrag; volgorde; bestel, beveel; orden
order by merging, orden deur saamvlegging
order code, bestelkode
order code, opdragkode
ordered, georden
ordered pair, geordende paar
ordered set, geordende versameling
ordered tree, geordende boom
order entry system, bestellinginvoerstelsel
ordering, ordening
ordering bias, ordeningsydigheid
ordering by merging, ordening deur saamvlegging
ordering relation, ordeningsrelasie
orderly closedown, ordelike afskakeling
orderly shutdown, ordelike afskakeling
order of computation, volgorde van berekening
order of evaluation, volgorde van evaluasie
order of magnitude, grootte-orde
ordinal, ordinaal
ordinal number, ordinaalgetal
ordinate, ordinaat
OR element, OF-element
organisation, instansie, organisasie
organisation diagram, organisasiediagram
organisational control, organisatoriese beheer
organisational structure, organisasiestruktuur
organisation and method study (0 and M), organisasie-en-metodestudie (O-en-M)
OR gate, OF-hek
orientation, oriëntasie; oriëntering
orientation direction, oriëntasierigting
orientation ratio, oriëntasieverhouding
origin, oorsprong; basis
original, oorspronklik
original equipment manufacturer (OEM), oorspronklike toerustingvervaardiger (OTV)
OROM (optical read-only memory), OLAG (optiese leesalleengeheue)
OR operation, OF-operasie
OR operator, OF-operator
orphan line, rugreël, weesreël
orthogonal, ortogonaal
orthogonal function, ortogonale funksie
orthogonal language, ortogonale taal
orthogonal list, ortogonale lys
orthogonal memory, ortogonale geheue
orthonormal analysis, ortonormale analise
OSA (open systems architecture), OSA (oopstelselargitektuur)
oscillation error, ossilasiefout
oscillation sort, ossileersortering
oscillator, ossilator
oscilloscope, ossiloskoop
OSI (open systems interconnection), OIV (oopstelselinterverbinding)
outconnector, uitgaande aansluiter
outdegree, uitgraad
outlet, afsetpunt
outline, buitelyn
out-of-line coding, uitlynkodering
out of order, buite werking
out of range, buite grense
out-of-range number, buitegrensgetal
outbox, uitboks
outgoing message, uitgaande boodskap
output, uitgangs-; afvoer, lewering, uitset; af voer
output area, afvoerarea
output assertion, afvoerbewering
output block, afvoerblok
output-bound, afvoerbeperk
output box, afvoerhokkie
output buffer, afvoerbuffer
output capacity, afvoervermoë
output channel, afvoerkanaal
output data, afvoerdata
output device, afvoertoestel
output equipment, afvoertoerusting
output field, afvoerveld
output file, afvoerlêer
output impedance, uitgangsimpedansie
output instruction, afvoerinstruksie
output instruction code, afvoerinstruksiekode
output interrupt, afvoeronderbreking
output job stream, afvoerwerkstukstroom
output-limited, afvoerbeperk
output list, afvoerlys
output medium, afvoermedium
output memory, afvoergeheue
output mode, afvoermodus
output operation, afvoerbewerking
out-put port, afvoerpoort
output processing, afvoerverwerking
output-processing module, afvoerverwerkingsmodule
output processor, afvoerverwerker
output program, afvoerprogram
output punch, afvoerponsmasjien
output queue, afvoertou
output record, afvoerrekord
output routine, afvoerroetine
output section, afvoerafdeling
output signal, uitgangsein
output spooling, afvoerspool
output statement, afvoerstelling
output stream, afvoerstroom
output table, afvoertabel
output tape, afvoerband
output unit, afvoereenheid
outside line, buitelyn
outside loop, buitelus
overflow, oorloop
overflow area, oorlooparea
overflow bucket, oorloopbalie
overflow indicator, oorloopaanwyser
overflow list, oorlooplys
overflow pointer, oorloopwyser
overflow prevention, oorloopvoorkoming
overflow record, oorlooprekord
overflow stack, oorloopstapel
overhead, bobelading, bokoste
overlap, oorvleuel
overlapping, oorvleueling
overlay, oorleg-; oorlegging; oorlê
overlay allocation, oorlegtoekenning
overlay file, oorleglêer
overlaying, oorlegging
overlay keyboard, oorlegsleutelbord
overlay program, oorlegprogram
overlay region, oorleggebied
overlay segment, oorlegsegment
overload, oorbelading; oorbelas
overprint, oorheendruk
overpunch, bypons
override, oorheers
override facility, oorheersfasiliteit
overrun, oorskry
overstrike, oorheendruk
overwrite, oorheenskryf, vervangskryf
overwriting error, oorheenskryffout, vervangskryffout
owner, eienaar, hoof
oxide build-up, oksiedaanpakking
oxide coating, oksieddeklaag
oxide shed, oksiedverlies