Rekenaarwoordeboek / English Afrikaans Computer and IT Dictionary : P-R

Rekenaarwoordeboek / English Afrikaans Computer and IT Dictionary : A-C | Rekenaarwoordeboek / English Afrikaans Computer and IT Dictionary : D-F | Rekenaarwoordeboek / English Afrikaans Computer and IT Dictionary : G-I | Rekenaarwoordeboek / English Afrikaans Computer and IT Dictionary : J-L | Rekenaarwoordeboek / English Afrikaans Computer and IT Dictionary : M-O | Rekenaarwoordeboek / English Afrikaans Computer and IT Dictionary : P-R | Rekenaarwoordeboek / English Afrikaans Computer and IT Dictionary : S-T | Rekenaarwoordeboek / English Afrikaans Computer and IT Dictionary : U-Z

P

PABX (private automatic branch exchange), POTS, private outomatiese taksentrale
pacing, pasaangewing
pack, pak; pak, saampak
package, pakket
package, verpakking
packed decimal, gepakte desimaal
packed format, gepakte formaat
packet, pakkie
packet-sequencing, pakkieordening
packet-switching, pakkieskakeling
packet-switching network (PSN), pakkieskakelingsnetwerk (PSN)
packet transmission, pakkietransmissie
packing density, pakdigtheid
packing factor, pakfaktor
pad, opvul, vul
pad character, opvulkarakter
padding, opvulling
padding character opvulkarakter
paddle, spaan
page, bladsy, pagina; blaai, bladsy wissel, pagineer
page address, bladsy-adres
page-at-a-time printer, bladsydrukker
page display, bladsyvertoon
page fault, bladsyfout
page footing, bladsyvoetskrif
page £rame, bladsyraam
page heading, bladsygewel; bladsyopskrif
page in, bladsy-inrol, inblaai
page out, bladsy-uitrol, uitblaai
page printer, bladsydrukker
page protection, bladsybeskerming
page reader, bladsyleser
page size, bladsygrootte
page-swapping, bladsyomruiling
page table, bladsytabel
page-thrashing, bladsyrondkarringry
page-turning, bladsyomblaaiing
paginate, in bladsye opdeel, pagineer
paging, bladsywisseling, paginering
paging algorithm, pagineeralgoritme
paging drum, pagineerdrom
paging rate, pagineertempo
paging unit, pagineereenheid
paint, inkleur
painting, inkleuring
paired cable, gepaarde kabel
pairing, afparing, paarvorming
panel, paneel
panic dump, paniekstorting
panning, beeldbeweging
paper feed, papiervoer, vormvoer
paper jam, papierknoop
paperless office, papierlose kantoor
paper skip, papiervoer, vormvoer
paper slew, papiervoer, vormvoer
paper tape, papierband, ponsband
paper tape code, papierbandkode
paper tape punch, papierbandponsmasjien
paper tape reader, papierbandleser
paper throw, papiervoer, vormvoer
paradigm, paradigma
paragraph, paragraaf
paragraph key, paragraafsleutel
parallel, ewewydig, parallel
parallel access, parallelle toegang
parallel adder, parallelle opteller
parallel addition, parallelle optelling
parallel arithmetic unit, parallelle rekenkundige eenheid
parallel computer, parallelle rekenaar
parallel cutover, parallelle oorskakeling
parallel full adder, parallelle volopteller
parallel full subtracter, parallelle volaftrekker
parallel half-adder, parallelle halfopteller
parallel half-subtracter, parallelle halfaftrekker
parallel highway, parallelle stamlyn
parallel operation, parallelle werking
parallel processing, parallelle verwerking
parallel register, parallelle register
parallel run, parallelle loop
parallel memory, parallelle geheue
parallel-to-serial converter, parallel-na-serieelomsetter, dinamiseerder
parallel transfer, parallelle oordrag
parallel transmission, parallelle transmissie
parameter, parameter
parameter-driven, parametergedrewe
parameterise, parametriseer
parameterless procedure, parameterlose prosedure
parameter list, parameterlys
parameter passing, parameteraanstuur, parameteroordrag
parameter-setting instruction, parameterinstelinstruksie
parameter stack, parameterstapel
parameter type, parametertipe
parameter value, parameterwaarde
parameter word, parameterwoord
parametric, parametries
parametric oscillator, parametriese ossillator
parametric programming, parametriese programmering
parent, voorsaat
parenthesis, hakie, parentese
parenthesis-free notation, hakievrye notasie, parentesevrye notasie
parent segment, voorsaatsegment
parity, pariteit
parity bit, pariteitsbis
parity check, pariteitskontrole
parity error, pariteitsfout
parity interrupt, pariteitsonderbreking
parity scheme, pariteitskema
parse, sinsontleding; ontleed ‘n sin
parser, sinsontleder
parse table, sinsontledingstabel
parse tree, sinsontledingsboom
parsing, sinsontleding
parsing theory, sinsontledingsteorie
part, gedeelte
partial, gedeeltelik, parsieel
partial carry, gedeeltelike oordrag
partial derivative, parsiële a£geleide
partial derived function, parsiële afgeleide funksie
partial differential equation, parsiële di£ferensiaalvergelyking
partial drive pulse, deeldryfpuls
partial function, parsiële funksie
partially defined, gedeeltelik gedefinieer
partially inverted list, gedeeltelikomgekeerde lys
partially ordered tree, parsieelgeordende boom
partial ordering, parsiële ordening
partial read pulse, deelleespuls
partial relation, parsiële relasie
partial sum, parsiële som
partial write pulse, deelskryfpuls
participative design, deelnemende ontwerp
particle, deeltjie, partikel
particle orientation, partikeloriëntasie
particle shape, partikelvorm
particle size, partikelgrootte
partition, partisie; partisioneer
partitioned access method, gepartisioneerde toegangsmetode
partitioning, partisionering
part-time, deeltyds
party line, partylyn
Pascal, Pascal
pass, deurgang
pass instruction, niksdoeninstruksie, leë instruksie
passive, passief
passive component, passiewe komponent
passive element, passiewe element
passive graphics, passiewe grafika
passive mode, passiewe modus
passive station, passiewe stasie
password, kenwoord, wagwoord
password protection, wagwoordbeskerming
patch, lap, regstelling; lap, regstel
patchboard, propbord, skakelkoordbord
patch cord, skakelkoord
patch instruction, lapinstruksie, regstelinstruksie
patch panel,propbord, skakelkoordbord
path, baan, pad; roete
path length, padlengte
path length, roetelengte
path selection, roeteseleksie
path testing, roetetoetsing
pattern, patroon
pattern match, patroonpassing; patroon pas
pattern match box, patroonpassingshokkie
pattern-matching, patroonpassing
pattern recognition, patroonherkenning
pattern-sensitive fault, patroongevoelige fout
pause, pouse; pouseer
pause instruction, pouseerinstruksie
pause message, pouseerboodskap
pay-off, opbrengs
pay-off matrix, opbrengsmatriks
pay-off period, opbrengsperiode
payroll program, betaalstaatprogram
payslip, betaalstrokie
PC, persoonlike rekenaar (PR)
PCM, pulskodemodulasie (PKM); propversoenbare vervaardiger (PV)
PDA, afdrukoutomaat (ADO)
PE, fasegeënkodeer (FE)
peak load, spitslading
peak traffic (busy hour traffic), spitsverkeer
peak value, topwaarde
peephole optimisation, gelokaliseerde optimering
peer, eweknie
pel, beeldelement
pel matrix, beeldelementmatriks
pend, afwag
pending interrupt, afwagtende onderbreking
percentage error, persentasiefout
percolate, perkoleer
perforate, perforeer
perforated paper tape, geponste papierband
perforated tape, geponste band
perforation, perforasie
perforator, perforeerder, perforeermasjien
performance, prestasie, werkverrigting
performance evaluation, prestasie-evaluering
performance measurement, prestasiemeting
performance modelling, prestasiemodellering
performance monitor, prestasiemonitor
period, periode, punt
periodic, periodies
periodic function, periodiese funksie
periodicity, periodisiteit
peripheral, randtoerusting
peripheral, rand-
peripheral-bound, randtoerustingbeperk
peripheral control unit, randtoerustingbeheereenheid
peripheral device, randtoestel
peripheral equipment, randtoerusting
peripheral-limited, randtoerustingbeperk
peripheral processor, randverwerker
peripheral storage,hulpstoor
peripheral switch, rand·toerustingskakelaar
peripheral transfer, randtoerustingoordrag
peripheral unit, randeenheid
permanent, blywend, permanent
permanent elongation, permanente verlenging
permanent fault, permanente fout
permanent file, permanente lêer
permanently resident file, permanentinwonende lêer
permanent memory, permanente geheue
permeability, permeabiliteit
permissible, toelaatbaar
permissible delay, toelaatbare vertraging
permissible deviation, toelaatbare afwyking
permission, toestemming
permutation, permutasie
permutation code, permutasiekode
permutation index, permutasie-indeks
permuted code, gepermuteerde kode
persistence, nagloed
personal computer, persoonlike rekenaar (PR)
personalise, verpersoonlik
personnel, personeel
PERT, programevaluasie en -revisietegniek
perturbation, versteuring
petal printer, speekwieldrukker
Petri net, Petri-net
phantom channel, skynkanaal
phase, fase
phase-encoded, fasegeënkodeer (FE)
phase encoding, fase-enkodering
phase in, infaseer
phase-locked oscillator, fasesluitossillator
phase modulation, fasemodulasie
phase-modulation recording, fasemodulasieregistrering
phase out, uitfaseer
phase reversal, fase-omkering
phoneme, foneem
phosphor, fosfor
phosphorescence, fosforessensie
photocell, fotosel
photochromic tube, fotochromiese buis
photocomposition, fotokomposisie, fotoset
photoelectric detection, fotoëlektriese deteksie
photographic printer, fotografiese drukker
photolithography, fotolitografie
photo-optic memory, fotoöptiese geheue
photosensitive, fotosensitief
phototypesetting, fotokomposisie, fotoset
phrase, frase
physical, fisies
physical address, fisiese adres
physical child segment, fisiese nasaat-segment
physical data, fisiese data
physical device, fisiese toestel
physical environment, fisiese omgewing
physical facility, fisiese fasiliteit
physicalfile, fisiese lêer
physical layer, fisiese laag
physical object, fisiese voorwerp
physical parent segment, fisiese voorsaatsegment
physical quantity, fisiese grootheid
physical record, fisiese rekord
physical structure, fisiese struktuur
pick device, kiestoestel, uitsoektoestel
picking list, versamellys
picosecond, pikosekonde
picture, beeld, vertoon
picture element, beeldelement
picture inversion, beeldinversie
picture processing, beeldverwerking
picture specificat,ion, afbeeldspesifikasie
piecemeal development, stuksgewyseontwikkeling
piezoelectric, piësoëlektries
piezoelectric effect, piësoëlektriese effek
piezoresistive effect, piësoweerstandseffek
piggyback transmission, rugrytransmissie
pilot model, loodsmodel
pilot project, loodsprojek
pilot run, loodslopie
pin, pen
pin board, insteekbord, penbord
pin board programmÌng, penbordprogrammering
pin connector, penkonnekteerder
pin feed, tandvoer
pin feed platen, tandvoerrol
pinwheel, speekwiel
pipeline computer, pyplynrekenaar
pipeline processing, pyplynverwerking
pipelining, pyplynwerking
pitch, spasiëring
pivot, spil
pivoting, spilwerking
pixel, beeldelement
pixelisation, ruimtekwantisering
PI/l, Pl/l
place, plek
placement, plasing
planar, vlakkig
plane, vlak
planning, beplanning
planning model, beplanningsmodel
plant, aanleg; plaas
plasma display, plasmavertoon
plasma display screen, plasmavertoonskerm
plasma panel, plasmapaneel
plate, plaat
platen, drukkerrol
playback head, leeskop
plot, stipwerk; stip
plotter, grafiekstipper, grafiektrekker, stipper
plotter chanel, stipperkanaal
plotting bed, stipblad
plotting mode, stipmodus
plotting table, stiptafel
plug, prop
plug board, propbord, skakelkoordbord
plug-compatible, propversoenbaar
plug-compatible manufacturer, propversoenbare vervaardiger
plug-in unit, inpropeenheid
plus sign, plusteken
pneumatic, pneumaties
pocket, vakkie
pocket calculator, sakrekenmasjien
pocket computer, sakrekenaar
point, punt
pointer, wyser
pointer declaration, wyserverklaring
pointer oap, wyseradrestabel
pointer variable, wyserveranderlike
point of sale (POS), verkoopspunt (VP)
point-of-sale device, verkoopspunttoestel
point to point, punt tot punt
point-to-point (adj), punt-tot-punt
polar coordinates, poolkoördinate
polarise, polariseer
polarity, polariteit
policy, beleid
Polish notation, Poolse notasie, prefiksnotasie, voorvoegnotasie
Polish string, Pooise string
poll, pols
pollable, polsbaar
polled input/output, gepolste toevoer/afvoer
polling, polsing
polling cycle, polssiklus
polling interval, polsinterval
polling list, polslys
polling technique, polstegniek
polynomial, polinoom, veelterm
polynomial code, polinoomkode
polynomial equations polinoomvergelyking
polynomial interpolation, polinoominterpolasie
polynomial space, polinoomruimte
polyphase merge, veelfasige saamvlegging
polyphase sort, veelfasige sortering
pool, poel
pop, afhaal
pop up, afhaal
port, poort; oordra
port-sharing, poortdeling
portability, draagbaarheid; oordraagbaarheid
portable, draagbaar, oordraagbaar
portable computer, draagbare rekenaar
portable program, oordraagbare program
portrait form, regopvorm
POS (point. of sale), VP (verkoopspunt)
position, posisie; posisioneer
positional binding, posisionele binding
positional notation, posisionele notasie
positional representation, posisionele voorstelling
positional value, posisionele waarde
position data, posisiedata
positioner, posisioneerder
position-independerrt code, posisie-onafhanklike kode
positioning, posisionering
positioning error, posisioneringsfout
position-seeking, kortpadsoekend
positive, positief
positive acknowledgement, positiewe erkenning
positive feedback, positiewe terugkoppeling
positive feedback, positiewe terugvoering
positive logic, positiewe logika
positive response, positiewe respons
positive sign, positiewe teken
positive value, positiewe waarde
possibility, moontlikheid
possible, moontlik
post, pos; pen; oorboek, pos
postamble, naloop
postcall fragment, naroep-fragment
postcondition, postkondisie
post-edit, naredigering
post-erase, na-uitwissing
postfix, postfiks
postfix notation, tru-Poolse notasie, agtervoegnotasie, postfiksnotasie
postfix string, agtervoegstring, postfiksstring
post-implementation audit, na-implementeringsoudit
post-indexing, na-indeksering
postmortem, nabetragting
postmortem routine, nabetragtingsroetine
postorder, na-orde
postorder traversal, na-orde-deurkruising
postprocessor, naverwerker
postulate, postulaat; postuleer
post-write disturb pulse, naskryf-steurpuls
potential, potensiaal
potentiometer, potensiometer
power, drywing, krag, mag; vermoë
power consumption, kragverbruik
power dissipation, kragdissipasie
power distribution, kragverspreiding
power down, afskakel
power factor, kragfaktor
power fail circuit, kragfaalkring
power failure, kragonderbreking
power interrupt, kragonderbreking
power loss, kragverlies
power-on time, aantyd
power pack, kragbron
power series, magreeks
power set, magversameling
power supply, kragbron, kragvoorsiening
power source, kragbron
power transformer, kragtransformator
power up, aanskakel
pragmatics, pragmatiek
preamble, aanloop
precall fragments voorroepfragment
precaution, voorsorg, voorsorgmaatreël
precedence, voorkeur, voorrang
precedence grammar, voorranggrammatika
precedence hierarchy, voorranghiërargie
precedence level, voorrangvlak
precedence rule, voorrangreël
precedence table, voorrangtabel
precise, akkuraat, noukeurig
precision, akkuraatheid, noukeurigheid, presisie
precondition, prekondisie
predecessor, voorganger, antesedentpredecessor node, voorgangernodus
predecessor set, voorgangerversameling
predefined process, voorafgedefinieerde proses
predicate, predikaat
predicate calculus, predikaatlogika
predicate logic, predikaatlogika
predicate transformer, predikaatomvormer
predict, voorspel
prediction, voorspelling
pre-edit, voorredigering
pre-emptible, voorspringbaar
pre-emption, voorspringing
pre-emptive allocation, voorspringtoekenning
pre-emptive scheduling, voorspringskedulering
pre-erase, voorafuitwis
prefetch, voorafhaal, vooruithaal
prefix, prefiks, voorvoegsel
prefix notation, Poolse notasie, prefiksnotasie, voorvoegnotasie
prefix string, voorvoegstring
pre-indexing, voorafindeksering
prelisting, voorlys; voorlysting
preload, vooruitlaai
pre-order, voororde
pre-order traversal, voororde-deurkruising
prepaging, voorafpaginering
preparation, voorbereiding
prepare, voorberei
preprocessor, voorverwerker
preread disturb pulse, voorlees-steurpuls
preread head, voorleeskop
prerecorded track, voorafgeregistreerde baan
prerequisite, voorvereiste
preselection, voorseleksie
presence bit, aanwesigheidsbis, teenwoordigheidsbis
present, aanwesig, teenwoordig
presentation layer, voorstellinglaag
preset, voorafingestel; vooraf instel
preset parameter, voorafingestelde parameter
presort, voorafsorteer
pressure, druk
prestore, vooraf berg, vooraf stoor
presumtive address, voorlopige adres
preaumptive instruction, voorlopigeadres-instruksie
prettyprint, mooidruk
prevent, voorkom
preventative maintenance, voorkomende instandhouding
preventative maintenance time, voorkomende-instandhoudingstyd
prevention, voorkoming
preview, voorskou
price, prys
pricing policy, prysbeleid
primary cluster, primêre kluster
primary file, primêre lêer
primary key, primêre sleutel
primary memory, hoofgeheue, primêre geheue
primary station, beheerstasie
primary storage, hoofgeheue, primêre geheue
primary track, primêre baan
prime implicant, priemimplikant
prime key, hoofsleutel
prime number, priemgetal
prime shift, hoofskof
primitive, primitief, stamwaarde
primitive element, stamelement
primitive function, stamfunksie
principal component, hoofkomponent
principle, beginsel
print, druk
printable character, drukbare karakter
print bar, drukstaaf
print barrel, drukdrom
print chain, drukketting
print contrast ratio, kontrasverhouding van drukwerk
print control character, drukbeheerkarakter, reëleindes
print drum, drukdrom
printed circuit, etskring
printed circuit board, etsbord
printer, drukker
printer buffer, drukkerbuffer
printer control tape, drukkerbeheerband
printer format, drukkerformaat
printer-limited, drukkerbeperk
printer plotter, drukkerstipper
printer ribbon, drukkerlint
printer speed, drukkerspoed
printer spooling system, drukkerspoolstelsel
print format, drukformaat
printing card punch, druk-kaartpons
printing element, drukelement
printing machine, drukmasjien
printing rate, drukspoed
printing reader, drukleser
printing speed, drukspoed
printing terminal, drukkerterminaal
print layout chart, drukuitlegblad
print line, drukreël
print loop, drukformaatlus
printout, drukstuk, lys; druk
print position, drukposisie
print speed, drukspoed
print through, deurslag
print wheel, drukwiel
priority, prioriteit
priority-driven, prioriteitsgedrewe
priority interrupt, prioriteitsonderbreking
priority level, prioriteitsvlak
priority-processing, prioriteitsverwerking
priority queue, prioriteitstou
priority routine, prioriteitsroetine
priority scheduler, prioriteitskeduleerder
privacy, privaatheid
private automatic branch exchange (PABX), private outomatiese taksentrale (POTS)
private file, privaatlêer
private line, privaatlyn
private network, privaatnetwerk
privilege, voorreg
privileged, bevoorreg
privileged instruction, bevoorregte instruksie
privileged user, bevoorregte gebruiker
probabilistic, nie-deterministies
probability, waarskynlikheid
probability distribution, waarskynlikheidsverdeling
probability theory, waarakynlikheidsteorie
probable, waarskynlik
probe, sondeerder; sondeer
problem, probleem
problem definition, probleemdefinisie
problem description, probleembeskrywing
problem determination, probleemvasstelling
problem diagnosis, probleemdiagnose
problem-oriented language, probleemgerigte taal, toepassingsgerigte taal
problem-reduction method, probleemreduksiemetode
problem-solving, probleemoplossing
problem space, probleemruimte
problem state, probleemtoestand
procedural abstraction, prosedurele abstraksie
procedural formulation, prosedurele formulering
procedural language, prosedurele taal
procedure, prosedure
procedure address, prosedure-adres
procedure call, prosedureroep
procedure channel, prosedurekanaal
procedure development, prosedure-ontwikkeling
procedure division, proseduredivisie
procedure entry, prosedure-ingang
procedure exit, prosedure-uitgang
procedure identifier, prosedurenaam
procedure invocation statement, prosedure-inroepstelling
procedure-level addressing, prosedurevlakadressering
procedure name, prosedurenaam
procedure-oriented language, prosedurele taal
procedure reference, prosedureverwysing
procedure return, prosedureterugkeer
procedure statement, prosedurestelling
procedure tracing, prosedurenasporing
procedure variable, prosedureveranderlike
process, proses; prosesseer, verwerk
process chart, stelseldiagram
process control, prosesbeheer
processible, prosesseerbaar, verwerkbaar
processing, verwerking
processing capacity, verwerkingskapasiteit
processing charge, verwerkingskoste
processing cost, verwerkingskoste
processing element, verwerkingselement
processing mode, verwerkingsmodus
processing resource, verwerkingshulpbron
processing speed, verwerkingspoed
processing step, verwerkingstap
processing time, verwerkingstyd
processing trail, verwerkingspoor
processing unit, verwerkingseenheid
process number, prosesnommer
processor, prosesseerder, verwerker
processor allocation, verwerkertoekenning
processor-bound, verwerkerbeperk
processor-limited, verwerkerbeperk
processor memory, verwerkergeheue
processor organisation, verwerkerorganisasie
processor time, verwerkertyd
process time, verwerktyd
product, produk
production, produksie
production management, produksiebestuur
production rule, produksiereël
production run, produksielopie
production system, produksiestelsel
production time, produksietyd
productive task, produktiewe taak
productive time, produktiewe tyd
productivity, produktiwiteit
professional computer, professionele rekenaar
profit margin, winsgrens
progressive indexing, progressiewe indeksering
program, program; programmeer
program alteration, programmodifikasie, programverandering, programwysiging
program attention key, programaandagtreksleutel
program authorisation, programmagtiging
program breakpoint, programbreekpunt
program change, programmodifikasie, programverandering, programwysiging
program checking, programkontrolering
program checkout, programontfouting
program compilation, programkompilering
program control, programbeheer
program-controlled transfer, programbeheerde oordrag
program conversion, programomskakeling
program correctness, programkorrektheid
program correctness proof, programkorrektheidsbewys
program counter, huidige-instruksieteller, instruksieteller)
program counter, instruksieteller
program crash, programstaking
program decomposition, programontbinding
program design, programontwerp
program design technique, programontwerptegniek
program development, programontwikkeling
program development time, programontwikkelingstyd
program documentation, programdokumentasie
program-driven, programgedrewe
program element, programelement
program error, programfout
program evaluation and review technique (PERT), programevaluasie en -revisietegniek (PERT)
program execution, programuitvoering
program execution time, programuitvoertyd
program file, programlêer
program flow diagram, programvloeidiagram
program generator, programgenerator
program instruction, programinstruksie
program interruption, programonderbreking
program language, programtaal
program library, programbiblioteek, programmateek
program listing, programlys
program logic, programlogika
programmable, programmeerbaar
programmable function key, programmeerbare funksiesleutel
programmable logic circuit, programmeerbare logikakring
programmable read-only memory (PROM), programmeerbare leesalleengeheue (PLAG)
programmable memory, programmeerbare geheue
programmable terminal, programmeerbare terminaal
program maintenance, programinstandhouding, programonderhoud
programmatically, programmaties
programmed, geprogrammeer
programmed check, geprogrammeerdekontrole
programmed decision, geprogrammeerde besluit
programmed jump, geprogrammeerde sprong
programmed logic, geprogrammeerde logika
programmer, programmeerder
programming, programmering
programming approach, programmeringsbenadering
programming assistance, programmeerhulp
programming language, programmeertaal
programming standard, programmeerstandaard
programming system, programmeerstelsel
programming theory, programmeerteorie
programming tool, programmeerhulpmiddel
program modification, programmodifikasie, programverandering, programwysiging
program module, programmodule
program name, programnaam
program optimiser, programoptimeerder
program package, programpakket
program parameter, programparameter
program part, programgedeelte
program patch, programregstelling
program register, instruksieregister
program result, programresultaat
prograin run, programlopie
program segment, programsegment
prograni-sensitive fault, programgevoelige fout
prograin-sequence control register, programvolgorde-beheerregister
program specification, programspesifikasie
program step, programstap
program stop switch, programstopskakelaar
program structure, programstruktuur
program stub, programstuk
program switching, programskakeling
program tape, programband
program testing, programtoetsing
program-testing time, programtoetstyd
program transfer, programoordrag
program transformation, programtransformasie
program translation, programvertaling
program unit, programeenheid
prograin verification, programverifiëring
progress evaluation, vorderingevaluasie
progression, progressie
progressive total, lopende totaal
progress report, vorderingsverslag
project, projek
projection, projeksie
project management, projekbestuur
prologue procedure, proloogprosedure
PROM (programmable read-only memory), PLAG (programmeerbare leesalleengeheue)
prompt, aanporboodskap, porboodskap; aanpor, por
prompting, aanporring
proof, bestand; bewys
proof by induction, bewys deur induksie
proof of correctness, juisheidsbewys, korrektheidsbewys
proof strategy, bewysstrategie
proof total, proeftotaal, toetstotaal
propagated error, voortgeplante fout
propagation, voortplanting
propagation delay, voortplantingsvertraging
propagation of errors, foutvoortplanting
proper subset, egte deelversameling
property, eienskap
proportional, eweredig, proporsioneel
proportional font,proporsionele font, proporsionele lettertipe
proportional parts, eweredige dele
proportional spacing, proporsionele spasiëring
proposal, voorlegging, voorstel
proposition, proposisie; stelling
propositional calculus, proposisionele kalkulus
propositional logic, proposisione lelogika
protect, beskerm
protected field, beskermde veld
protected location, beskermde posisie
protected memory, beskermde geheue
protection, beskerming
protection bit, beskermbis
protection ring, beskermring
protection violation, beskermingskending
protocol, protokol
protocol converter, protokolomsetter
protocol hierarchy, protokolhiërargie
protocol level, protokolvlak
prototype, prototipe
prototyping, prototipering
prove, bewys
proving time, uittoetstyd
proximity, nabyheid
proxy,instaanbediener; volmag
pseudo, pseudo-
pseudo-address, pseudoadres
pseudocode, pseudokode
pseudo-instruction, pseudo-instruksie
pseudolanguage, pseudotaal
pseudo-random number, pseudowillekeurige getal
pseudo-random sequence, pseudo-ewekansige volgorde, pseudowillekeurige volgorde
pseudovariable, pseudoveranderlike
PSN (packet-switching network), PSN (pakkieskakelingsnetwerk)
publication language, publikasietaal
public file, openbare lêer
pull operation, afhaalbewerking
pulse, puls
pulse code, pulskode
pulse-code modulation (PCM), pulskodemodulasie, PKM 
pulse-crowding, pulsopeenbondeling 
pulse duration, pulsduur
pulse generator, pulsgenerator
pulse-rate frequency, pulstempofrekwensie
pulse repetition rate, pulsherhaaltempo
pulse-shaping, pulsvorming
pulse string (pulse train), pulsreeks 
pulse train (pulse string), pulsreeks 
pulse width, pulswydte
pulse-width recording, pulswydteregistrering (by dataregistrering)
pumping lemma, pomplemma 
punch, pons, ponsmasjien, sleutelbordpons
punch card, ponskaart
punch-card reader, ponskaartleser
punched card, geponste kaart
punched paper tape, geponste papierband
punched tape, geponste band
punching, pons
punching position, ponsposisie
punching rate, ponstempo
punching station, ponsstasie
punching track, ponsbaan
punch operator, ponsoperateur
punch tape, ponsband, papierband
punch, pons
punctuation character, punktuasiekarakter
punctuation mark, leesteken
purchase order, aankoopbestelling
pure code, hertoeganklike kode
pure procedure, hertoeganklike prosedure
purge, skrap
purge date, skrapdatum
purging, skrapping
push, afdruk
pushbutton, drukknop
push down, afdruk
push-down automaton (PDA), afdrukoutomaat (ADO)
push-down list, stapel
push-down, afdruk, laaste-in-eerste-uit-lys, stapellys
push-down stack, stapel
push-down storage, afdrukgeheue, stapelgeheue
push operation, afdrukbewerking
push-pop point, afhaal-punt
push up, opstoot
push-up list, tou
push-up stack, tou
push-up storage, opstootgeheue, tougeheue
put, plaas

Q

quad density, vierdubbeldigtheid
quadratic function, kwadratiese funksie
quadruple-length register, vierdubbelregister
quadruple register, vierdubbelregister
quadtree, kwadboom, vierlingboom
qualification, kwalifikasie, kwalifisering
qualified name, gekwalifiseerae naam
qualifier, kwalifiseerder
qualify, kwalifiseer
qualifying, kwalifiserend, kwalifisering
qualitative, kwalitatief
quality, kwaliteit
quality assurance, kwaliteitsversekering
quality control, kwaliteitsbeheer
quantification, kwantifisering
quantifier, kwantifiseerder 
quantify, kwantifiseer
quantisation, kwantisering
quantise, kwantiseer
quantitative, kwantitatief
quantity, grootheid; hoeveelheid, kwantiteit
quantum, kwantum
quantum clock, kwantumklok
quartic, vierdegraads
quartz clock, kwartsklok
quasi-instruction, pseudo-instruksie
quasi-random, kwasie-ewekansig
quasi-stable state, kwasiestabiele toestand
quaternary, vierdelig
query, navraag, navraag doen
query language, navraagtaal
query processing, navraagverwerking
query station, navraagstasie
question, vraag
queue, tou, toustaan
queued access, toutoegang
queue element, tou-element
queue head, toukop
queue-head pointer, toukopwyser
queueing, toustanery
queueing analysis, toustaanontleding
queueing problem, toustaanprobleem
queueing theory, toustaanteorie
queueing time, toustaantyd
queue management, toubestuur
queue processing, touverwerking
queue server, toubediener
queue update, toubywerking, toubywerk
quick access storage, snelstoor, sneltoegangstoor
quicksort, snelsortering 
quiesce, tot rus bring
quiescent, rustend
quietise, stilmaak 
quotation mark, aanhalingsteken
qwerty keyboard, qwerty-sleutelbord

R

race, resies 
raceway floor, vals vloer
rack, rak
rack-mounted, rakgemonteer
radial transfer, radiale oordrag
radiation, straling

radiation hazard, stralingsrisiko

radio button, klinkknoppie
radio frequency, radiofrekwensie 
radio link, radioverbinding
radix, basis, grondtal 
radix complement, grondtalkomplement
radix-minus-one complement, grondtal-min-een-komplement
radix notation, grondtalnotasie
radix point, grondtalpunt
radix sorting, grondtalsortering
radix value, grondtalwaarde
raised floor, vals vloer
RAM (arbitrary access memory, random access memory), ETG (ewetoeganklike geheue)
random, ewekansig; stogasties
random access, ewetoegang
random access, ewetoeganklik
random access file, ewetoeganklike leer 
random access memory (RAM), ewetoeganklike geheue (ETG)
random access storage, ewetoeganklike stoor
random file, ewetoeganklike leer
randomise, ewekansig maak
randomising, ewekansiging
random noise, ewekansige ruis
random number, ewekansige getal
random number generator, ewekansigegetalle-opwekker
random processing, ewekansige verwerking
random sample, ewekansige monster, ewekansige steekproef
random sampling, ewekansige monsterneming, ewekansige steekproeftrekking
random sequence, ewekansige reeks; ewekansige volgorde
random technique, ewekansige tegniek
random variable, ewekansige veranderlike
random walk method, kanslopiemetode
range, gebied; modelreeks; strek; waardeversameling
range check, strekkontrole
range-independent, modelreeksonafhanklik
range of error, foutstrek
range of values, waardestrek
rank, rangorde, orden
rapid access, sneltoegang

rar, rar
raster, raster 
raster count, rastertelling
raster graphics, rastergrafika
raster grid, rasterrooster
raster plotter, rasterstipper
raster scan, rasteraftasting, rasteraftas
raster unit, rastereenheid
rate, spoed; tarief; tempo; beoordeel
rated speed, aangeslane spoed
rate of change, veranderingstempo
ratio, ratio, verhouding
rational fraction, rasionale breuk
rational function, rasionale funksie
rational language, rasionale taal 
rational number, rasionale getal
raw data, onverwerkte data
R&D (research and development.), N&O (navorsing en ontwikkeling)
Re:, Re:
re-send, herpos; weer stuur, weer pos
reachability, bereikbaarheid
reachability matrix, nodusmatriks
reactive force, reaktiewe krag
reactive mode, reaktiewe modus
read, lees
readability, leesbaarheid 
readable, leesbaar
read-after-write verification, lees-na-skryfverifiering
read-back check, terugleeskontrole
read backward, agteruitlees
read buffer, leesbuffer
read current, leesstroom
read cycle, leessiklus
read cycle time, leessiklustyd
read-enable, leesontsper
reader, leser
read error, leesfout
read forward, vorentoelees
read head, leeskop
read in, inlees
reading, aflesing
reading head, leeskop
reading rate, leesspoed
reading station, leesstasie
reading track, leesbaan
reading wand, leesstaf
read instruction, leesinstruksie
read key, leessleutel
read-only, leesalleen
read-only authority, leesalleenmagtiging
read-only memory (ROM), leesalleengeheue (LAG)
read operation, leesbewerking
readout, uitlesing, uitlees
read protection, leesbeskerming
read pulse, leespuls
read rate, leesspoed
read screen, leesvenster
read station, leesstasie
read tape, leesband
read time, leestyd
read wire, leesdraad
read/write authority, lees/skryf-magtiging
read/write channel, lees/skryf-kanaal
read/write head, lees/skryf-kop
read/write head gap, lees/skryf-kopgaping
read/write memory, lees/skryf-geheue
ready, gereed
ready condition (ready state), gereedtoestand
ready list, gereedlys, gereedstaanlys
ready state, gereedtoestand
real, reël
real address, effektiewe adres
real arithmetic expression, reelgetalrekenkunde-uitdrukking
real constant, reele konstante
real function, reele funksie
reallocation, hertoekenning
real number, reele getal
real operation, reelgetaloperasie
real storage , reele stoor
real-time, intyds, reele tyd
real-time clock, intydse klok
real-time control, intydse beheer
real-time input, intydse toevoer
real-time language, intydse taal
real-time mode, intydse modus
real-time operation, intydse werking
real-time output, intydse afvoer
real-time processing, intydse verwerking
real-time simulation, intydse nabootsing, intydse simulasie
real-time system, intydse stelsel
real-time working, intydse werking
rear element, agterste element, laaste element
rearrange, herrangskik
reason, rede, redeneer
reasonableness test, redelikheidstoets
reasoning, redenering
recall ratio, herwinverhouding
receive, ontvang
receive and forward, ontvang en aanstuur
receive leg, ontvangsbeen
receive mode, ontvangsmodus
receive only, ontvangalleen
receiver, ontvanger
receiving station, ontvangende stasie
recent, resent
recency, resentheid
reclamation, herwinning
reclame, herwin
recognise, herken
recogniser, herkenner
recognition, herkenning
recognition device, herkenningstoestel
recognition memory, herkenningsgeheue
recognition problem, herkenningsprobleem
recognition routine, herkenningsroetine
recompile, herkompileer
reconfiguration, herkonfigurasie
reconfigure, herkonfigureer
reconnect, herverbind
reconstitute, herbou
reconstitution, herbouing
reconstruct, rekonstrueer
reconstruction, rekonstruksie
record, rekord, registreer, vasle
record access, rekordtoegang
record address, rekordadres
record block, rekordblok
record-blocking, rekordblokvorming
record count, rekordtelling
record description, rekordbeskrywing
recorded text, geregistreerde teks
recorder, registreerder
record format, rekordformaat 
record gap, tussenrekord-gaping
record head, registreerkop, skryfkop
record header, rekordvoorstuk
recording, registrering, vaslegging
recording density, registreerdigtheid
recording device, registreertoestel
recording gap, registreergaping
recording head, registreerkop, skryfkop
recording medium, registreermedium 
recording surface, registreeroppervlak
record key, rekordsleutel
record layout, rekorduitleg 
record length, rekordlengte
record mark, rekordmerk
record number, rekordnommer
record separator, rekordskeier
record trailer, rekordagterstuk
recover, herstel 
recover, herwin 
recoverable error, herstelbare fout
recovery, herstelling
recovery procedure, herstelprosedure
recovery routine, herstelroetine
recovery system, herstelstelsel
recovery time, hersteltyd
recreate, herskep 
rectification, gelykrigting
rectifier, gelykrigter 
rectify, gelykrig
rectilinear figure, reglynige figuur
recurrence, herhaling
recurrent fault, wederkerende fout
recursion, rekursie 
recursion theorem, rekursieteorema
recursive, rekursief
recursive formula, rekursiewe formule
recursive function, rekursiewe funksie
recursive list, rekursiewe lys
recursively defined sequence, rekursief gedefinieerde ry
recursive procedure, rekursiewe prosedure
recursive process, rekursiewe proses 
recursive set, rekursiewe versameling
recursive subroutine, rekursiewe subroetine
recycle, herbruik, hergebruik
redefine, herdefinieer 
reduce, reduseer, verklein
reduced graph, gereduseerde grafiek
reduced machine, gereduseerde masjien
reduction, reduksie
reduction machine, reduksiemasjien
reduction move, reduksiebeweging
redundancy, oortolligheid
redundancy check, oortolligheidskontrole
redundancy check digit, oortolligheidskontrolesyfer
redundant, oortollig
redundant code, oortollige kode
redundant digit, oortollige syfer
redundant system, oortollige stelsel
reel, spoel 
reel number, spoelnommer
re-enterable, hertoeganklik
re-enterable code, hertoeganklike kode
re-enterable procedure, hertoeganklike prosedure
re-enterable program, hertoeganklike program
re-entrant, hertoeganklik
re-entrant code, hertoeganklike kode
re-entrant procedure, hertoeganklike prosedure
re-entrant program, hertoeganklike program
re-entry point, heringangspunt
reference, verwysing
reference address, basisadres
reference argument, verwysingsargument
reference bit, verwysingsbis
reference edge, verwysingskant
reference file, verwysingsleer
reference junction, verwysingsaansluiting
reference listing, verwysingslys
reference point, verwysingspunt
reference record, verwysingsrekord
reference tape, verwysingsband
reference time, verwysingstyd
referential transparency, verwysingsdeursigtigheid
refinement, verfyning
reflect, reflekteer, weerkaats
reflectance, reflektansie
reflected binary code, sikliese binere kode
reflected code, sikliese kode
reflection, refleksie, weerkaatsing
reflective ink, weerkaatsende ink
reflexive, refleksief
reflexive relation, refleksiewe relasie
reformat, herformateer
refresh, regenereer, verfris
refresh circuitry, verfris stroomkringe 
refresh display, verfris vertoon
refresh interval, verfris interval
refresh rate, verfris tempo
refresh memory, verfris geheue
refresh tube, verfris buis
regenerate, regenereer, verfris
regeneration, regenerasie
regeneration period, regenerasieperiode
regeneration rate, regenerasietempo
regenerative feedback, regeneratiewe terugkoppeling
regenerative memory, regeneratiewe geheue
regenerative read, regeneratiewe lees
regenerative repeater, regeneratiewe herhaler
regenerative track, regeneratiewe baan
regenerator, regenerator
region, area, gebied, streek
regional network, streeksnetwerk
register, register, registreer
register allocation, registertoekenning
register contents, registerinhoud
register length, registerlengte
register optimisation, registeroptimering
register rotation, registerrotasie
register stack, registerstapel
register transfer language, registeroordragtaal
registration, instelling, registrasie, registrasie
registration mark, instelmerk
regression, regressie
regression analysis, regressieanalise
regression curve, regressiekromme
regular, reëlmatig, regulier
regular expression, reguliere uitdrukking
regular grammar, reguliere grammatika
regular language, reguliere taal
regular set, reguliere taal 
regular time relationship, vaste tydsverband 
regulate, reguleer
regulation, regulasie, regulering
reject, afkeur
reject, verwerp
related, verbandhoudend, verwant
relation, relasie, verband 
relational algebra, relasie-algebra
relational calculus, relasierekening
relational database, relasiedatabasis
relational expression, relasionele uitdrukking
relational model, relasionele model
relational operator, relasionele operator
relational processor, relasionele verwerker
relation character, relasiekarakter
relationship, verhouding, verwantskap
relationship record, verwantskapsrekord
relation test, relasietoets
relative, relatief
relative address, relatiewe adres
relative addressing, relatiewe adressering
relative byte address, relatiewe greepadres
relative code, relatiewe kode
relative coding, relatiewe kodering
relative coordinate, relatiewe koördinaat
relative data, relatiewe data
relative error, relatiewe fout
relative error bound, relatiewe foutgrens
relative program, relatiewe program
relative programming, relatiewe programmering
relative-time clock, relatiewetyd-klok
relative vector, relatiewe vektor
relay, herleiding, herlei
relay amplifier, relêversterker
relay centre, herleisentrum 
relay computer, relêrekenaar
release, vrystelling, vrystel
reliability, betroubaarheid
reliable, betroubaar
reliable program, betroubare program
relinquish, vrystel
reload, herlaai
relocatability, verplaasbaarheid
relocatable address, verplaasbare adres
relocatable code, verplaasbare kode
relocatable instruction, verplaasbare instruksie
relocatable loader, verplaasbare laaier
relocatable module, verplaasbare module
relocatable program, verplaasbare program
relocatable sequence, verplaasbare sekwensie
relocate, verplaas
relocating loader, verplaaslaaier
relocating program, verplasende program
relocation, verplasing
relocation constant, verplasingskonstante
relocation dictionary, verplasingsadreslys
reluctance, reluktansie
remainder, res
remnance magnetism, resmagnetisme
remark, opmerking 
remedial maintenance, herstelinstandhouding
remote, afgeleë, afstands-
remote access, afstandstoegang
remote batch entry, afstandsbondelinvoer
remote batch processing, afstandsbondelverwerking
remote computer, afstandsrekenaar
remote console, afstandskonsole
remote control, afstandsbeheer
remote device, afstandstoestel
remote enquiry, afstandsnavraag
remote inquiry, afstandsnavraag
remote job entry (RJE), afstandswerk, stukinvoer (AWI)
remote message processing, afstandsboodskapverwerking
remote processing, afstandsverwerking
remote spooling, afstandspool
remote station, afstandstasie
remote terminal, afstandsterminaal
removable, verwyderbaar
removable disk, verwyderbare skyf
removal, verwydering
rename, herbenaam 
rent, huur
reply, antwoord
reorder level, herbestelvlak
reorder point, herbestelpunt
reorganise, herorganiseer
repagination, herpaginering
repair, herstel
repair delay time, herstelvertraagtyd
repair time, hersteltyd
repeat, herhaling; herhaal
repeatability, herhaalbaarheid
repeat action key, herhaalaksiesleutel
repeatedly, herhaaldelik
repeater, herhaler
repeater modem, herhalermodem
repeat facility, herhaalfasiliteit
repeat key, herhaalsleutel
repeat statement, herhaalstelling
repertoire, instruksiestel, repertoire
repetition instruction, herhaalinstruksie
repetition rate, herhaaltempo
repetitive addressing, herhalende adressering
repetitive operation, herhalende bewerking
replace, vervang
replacement, vervanging
replacement algorithm, vervangingsalgoritme
replacement process, vervangingsproses
replicate, repliseer
reply, antwoord
report, verslag; verslag doen
report generator, verslaggenerator
reporting, rapportering, verslaggewing
report prograin, verslagprogram
report program generator, verslagprogramgenerator
report writer, verslagopstel-program
represent, voorstel
representation, voorstelling
reproduce, reproduseer
reproducer, reproduseerder
reproducibility, reproduseerbaarheid
reproducing punch, dupliseerpons, reproduseerpons
reproduction, reproduksie
reprogram, herprogrammeer
reprogrammable, herprogrammeerbaar
request, versoek
request signal, versoeksein
request stop, versoekstop
request to send, versoek om te stuur
required hyphen, verpligte koppelteken
requirement, vereiste
requirements analysis, vereistesontleding
requirements definition, vereistesdefinisie
reroute, herroeteer
rerun, herhaallopie, herloop
rerunpoint., herlooppunt
rerun routine, herlooproetine
rescue dump, beveiligingstorting
rescue point, herbeginpunt 
research, navorsing
research and development, navorsing en ontwikkeling
reserve, reserveer
reserved field, gereserveerde veld
reserved page, gereserveerde bladsy
reserved volume, gereserveerde volume
reserved word, gereserveerde woord
reset, terugstel; terugstelling
reset button, terugstelknoppie
reset mode, terugstelmodus
reset pulse, terugstelpuls
resetting loop, terugstellus
resident, inwonend
resident. file, inwonende leer
resident routine, inwonende roetine
resident set, inwonende stel
residual induction, induksieres
residual noise, ruisres
residue, residu
residue check, reskontrole
resistance, weerstand
resistivity, spesifieke weerstand
resistor, resistor, weerstand
resolution, ontbinding
resolution, oplosvermoë, resolusie
resolution error, oplosfout
resolve, oplos
resolver, ontbinder
resonance frequency, resonansiefrekwensie
resource, hulpbron
resource allocation, hulpbrontoekenning
resource contention, hulpbronmededinging
resource deallocation, hulpbronvrystelling
resource hogging, hulpbroninpalming
resource management, hulpbronbestuur
resource manager, hulpbronbestuurder
resource occupancy, hulpbronbesetting
resource sharing, hulpbrondeling
respond, reageer
response, reaksie, respons
response duration, reaksieduur, responsduur
response signal, reaksiesein, responssein
response time, reageertyd, reaksietyd, responstyd
response unit, responseenheid
response voltage, responsspanning
responsibility, verantwoordelikheid
restart, herbegin
restart instruction, herbegininstruksie
restart point, herbeginpunt
restoration, herstelling
restore, herstel 
restricted access, beperkte toegang
restricted instruction, beperkte instruksie
restriction, beperking
restructure, herstruktureer
result, resultaat; resulteer
resultant, resulterend; gevolglik, resultant
resumption, hervatting 
retention period, houperiode, retensieperiode
retentivity, houvermoë, retensievermoë
retina, retina 
retrace time, veeghersteltyd
retransmission, hertransmissie
retrieval, herwinning
retrieval capability, ·herwinvermoë
retrieve, herwin
retry, herprobeer
return, terugkeer; antwoord
return address, terugkeeradres, terugadres
return channel, ontvangskanaal 
return instruction, terugkeerinstruksie 
return-to-bias recording, terug-na-voorspanningregistrering
return-to-reference recording, terug-na-verwysingregistrering
return-to-zero recording, terug-na-nulregistrering
return value, terugkeerwaarde
reusable, herbruikbaar
reusable program, herbruikbare program 
reusable resource, herbruikbare hulpbron
reusable routine, herbruikbare roetine 
reversable, omkeerbaar
reversable process, omkeerbare proses
reversal, omkering
reverse, omkeer
reverse video, omgekeerde video
reverse channel, terugkeerkanaal
reverse list, omgekeerde lys
reverse mapping, omgekeerde afbeelding
reverse order, omgekeerde orde, omgekeerde volgorde
reverse Polish notation, tru-Poolse notasie, agtervoegnotasie, postfiksnotasie
reverse scan, tru-aftasting
reverse string, omgekeerde string
reversible counter, omkeerbare teller
reversible disk, omkeerbare skyf
reversible magnetic process, omkeerbare magnetiese proses
review, revisie
review technique, revisietegniek
revise, hersien
revision, hersiening
revision level, hersieningvlak
revolution, omwenteling
rewind, terugwen 
rewind time, terugwentyd
rewrite, herskryf
RFC (Request for Comment), RFC (Versoek vir kommentaar)
ribbon, lint
ribbon cable, lintkabel
right child, regterhandse nasaat
right-distributive, regsdistributief
right-hand margin indentation, regterkantlyninkeping
right-justified, regsgejusteer
rightmost derivative, heelregsafgeleide
right of access, reg van toegang
right parse, regs-sinsontleding
right shift., regsskuif
rigid disk, harde skyf
ring, ring
ring counter, ringteller
ring file, ringlêer
ring network, ringnetwerk
ring protection, ringbeskerming
ring shift, ombuigskuif, sirkelskuif
ring structure, ringstruktuur
ripple, rimpel
ripple adder, sneloordragopteller
ripple carry adder, sneloordragopteller
ripple counter, sneloordragteller
ripple-through carry, deurrimpeloordrag
rise time, stygtyd
risk, risiko
risk assessment, risikobepaling
RJE (remote job entry), AWI (afstandswerkstukinvoer)
robot, robot
robotics, robotika, robotkunde
robust, robuust
robustness, robuustheid
roll, rol, verbyrol
roll-back, terugrol 
roll-call polling, sirkelpolsing
roll-in, inrol 
roll-off, migrasie 
roll-on, trapsgewys inbring
roll-out, uitrol 
roll-over, oorrol 
ROM (non-erasable memory, read-only memory), LAG (leesalleengeheue)
root, wortel
root node, wortelnodus
root process, basiese proses
root segment, wortelsegment
rot13, rot13 
rotary switch, draaiskakelaar
rotate, rotasie;  roteer
rotate instruction, sirkelskuifinstruksie
rotation, rotasie 
rotational axis, rotasie-as
rotational delay, rotasievertraging 
rotational delay time, rotasievertragingstyd 
rotational speed, rotasiespoed 
round, rond; afrond; oprond
round bit, afrondbis
round brackets, hakies, ronde hakies
round down, afrond
rounding, afronding; opronding
rounding error, afrondfout; oprondfout
rounding-off, afronding
rounding-up, opronding
round off, afrond
round-off error, afrondfout
round robin scheduling, rondomtalieskedulering, sirkelskedulering
round up, oprond
round-up error, oprondfout
route, roete; roeteer
router, roeteerder
routine, roetine
routine library, roetinebiblioteek
routine maintenance, roetine instand houding
routine maintenance time, roetine-instandhoudingstyd
routing, roetering
row, ry 
RTFM (Read the fucking Manual), RTFM (lees jou verdomde handleiding)
rub-out, uitwis
rub-out character, uitwiskarakter
rule, reël
rule of inference, inferensiereël
rule of precedence, voorkeurreël
run, lopie; loop
run book, volledige dokumentasie
run duration, lopieduur
running, lopend
running dry, handlopie
running live, lewendig loop
running program, lopende program
running state, lopende toestand
running time, lopieduur
running total, lopende total
run phase, loopfase
run queue, looptou
run schedule, lopieskedule
run switch, loopskakelaar
run time, looptyd
run-time address, looptydadres
run-time allocation, looptydtoekenning
run-time debugging, looptydontfouting
run-time editing, looptydredigering
run-time error, looptydfout
run-time parameter, looptydparameter
run-time support, looptydondersteunings