Rekenaarwoordeboek / English Afrikaans Computer and IT Dictionary : S-T

Rekenaarwoordeboek / English Afrikaans Computer and IT Dictionary : A-C | Rekenaarwoordeboek / English Afrikaans Computer and IT Dictionary : D-F | Rekenaarwoordeboek / English Afrikaans Computer and IT Dictionary : G-I | Rekenaarwoordeboek / English Afrikaans Computer and IT Dictionary : J-L | Rekenaarwoordeboek / English Afrikaans Computer and IT Dictionary : M-O | Rekenaarwoordeboek / English Afrikaans Computer and IT Dictionary : P-R | Rekenaarwoordeboek / English Afrikaans Computer and IT Dictionary : S-T | Rekenaarwoordeboek / English Afrikaans Computer and IT Dictionary : U-Z

S

safe, veilig
SAM, STM (sekwensiëletoegangsmetode)
sample, monster, steekproef; monster neem, steekproef doen
sampling, monsterneming, steekproefdoen
sampling technique, steekproeftegniek
satellite, satellite
satellite communication, satellietkommunikasie
satellite computer, satellietrekenaar
satellite processor, satellietverwerker
satisfiability, bevredigbaarheid
satisfiability problem, bevredigbaarheidsprobleem
satisfy, bevredig
saturate, versadig
saturation, versadiging
saturation flux density, versadigingsvloeddigtheid
saturation noise, versadigingsruis
saturation testing, versadigingstoetsing 
save, berg, bêre, bewaar, stoor
save area, bewaararea
saving, besparing
scalar, skalaar
scale, skaal; skaleer, verskaal
scale-down, afskalering; afskaleer
scale factor, skaalfaktor
scaler, konstante vermenigvuldiger, skaaleenheid
scale-up, opskalering; opskaleer
scaling, skalering
scaling factor, skaalfaktor
scan, aftasbeeld, aftasting; aftas
scan frequency, aftasfrekwensie
scan head, aftaskop
scan line, aftaslyn
scanner, aftaster
scanning, aftasting
scanning beam, aftasbundel
scanning device, aftaster
scanning rate, aftastempo
scanning speed, aftasspoed
scanning unit, aftaseenheid
scan period, aftasperiode
scan phase, aftasfase
scan rate, aftastempo
scan unit, aftaseenheid
scatter loading, gesegmenteerde laai, verspreide laai
scatter read, verspreide lees
scatter storage, verspreide stoor
schedule, skedule; skeduleer
scheduled downtiine, geskeduleerde aftyd
scheduled engineering time, geskeduleerde versientyd
scheduled job, geskeduleerde werkstuk
scheduled maintenance, geskeduleerde instandhouding
scheduled maintenance time, geskeduleerde instandhoudingstyd
scheduled shutdown, geskeduleerde afskakeling
scheduled task, geskeduleerde taak
scheduler, skeduleerder
scheduling, skedulering
scheduling algorithin, skeduleringsalgoritme
schema, skema
schemata, skemas
schematic, skematies
schematic diagram, skematiese diagram
schematic representation, skematiese voorstelling
scheme, skema
scheme parameter, skemaparameter
Schmidt trigger, Schmidt-sneller
Schottky diode, Schottky-diode
science, wetenskap
scientific computer, wetenskaplike rekenaar
scientific language, wetenskaplike taal
scientific notation, wetenskaplike notasie
scientific system, wetenskaplike stelsel
scissoring, afsnyding
scope, bestek; omvang
scope rule, bestekreël
scoping rule, bestekreël
scramble, huts
scramble code, hutskode
scramble pattern, verdoeselpatroon
scrambler, hutser
scramble total, hutstotaal, kaftotaal, mengtotaal
scratch, skrap
scratch area, kladarea
scratch disk, kladskyf
scratch file, kladlêer
scratch pad memory, kladgeheue
scratch tape, kladband
screen, skerm; afskerm
screen afterglow, skermnagloed
screen brightness, skermhelderheid
screen burn, skermbrandkol, skermbrandplek
screened cable, afgeskermde kabel
screen editing, skermredigering
screen editor, skermredigeerder
screen image, vertoonbeeld 
screening, afskerming
screen luminance, skermhelderheid
screen overlay, skermoorlegging
screen-painting, skermuitlegopstelling
script, geskrewe teks, skrif, skrip, skriptaal, teks
scroll, rol, verbyrol
scroll down, na onder rol, ondertoe rol
scrolling, rol
scroll left, links rol
scroll right, regs rol
scroll up, boontoe rol, na bo rol
seamless interface, deursigtige tussenvlak
search, soektog; soek
search algorithm, soekalgoritme
search and replace, soek en vervang
search cycle, soeksiklus
search engine, soekgids, snuffelgids
search key, soeksleutel
search method, soekmetode
search table, soektabel
search time, soektyd
search tree, soekboom
search word, soekwoord
secondary, sekondêr
secondary access method, sekondêre toegangsmetode
secondary channel, sekondêre kanaal
secondary console, sekondêre konsole
secondary destination, sekondêre bestemming
secondary entry point, sekondêre ingangspunt
secondary error, sekondêre fout
secondary file, sekondêre leer
secondary function, sekondêre funksie
secondary index, sekondêre indeks
secondary key, sekondêre sleutel
secondary memory, sekondêre geheue
secondary station, sekondêre stasie
secondary storage, sekondêre stoor
second derivative, tweede afgeleide
second derived function, tweede afgeleide funksie
second differences, tweede differensies
second-generation computer, tweede-generasierekenaar
second-level address, tweedevlakadres
second-level storage, sekondêre stoor
second normal form, tweedenormaalvorm
second remove subroutine, tweedetrapsubroetine
second source, sekondêre verskaffer
section, afdeling; verdeel
section name, afdelingsnaam
sector, sektor
sector address, sektoradres
sector allocation, sektortoekenning
sector counter, sektorteller
sectoring, sektorindeling
sector mark, sektormerk
sector ring, sektorring
secure, veilig, dig; beveilig
secure system, veilige stelsel
security, sekerheid, sekuriteit
seed, plant 
seeding, planting
seek, soek
seek address, soekadres
seek area, soekarea
seek arm, soekarm
seek command, soekbevel
seek key, soeksleutel
seek time, soektyd
segment, segment; segmenteer
segmentation, segmentasie, segmentering
segment base, segmentbasis
segment decoder, segmentdekodeerder
segment descriptor, segmentbeskrywer
segmented, gesegmenteer
segment number, segmentnommer
segment size, segmentgrootte
segment table, segmenttabel
seize, gryp
select, selekteer
selected cell, geselekteerde sel
select error, selekteerfout
selection, seleksie
selection line, seleksielyn
selection operation, seleksiebewerking
selection ratio, seleksieverhouding
selection sort, seleksiesortering, uitsoeksortering
selection structure, seleksiestruktuur
selection switch, seleksieskakelaar
selection wire, seleksiedraad
selective, selektief
selective alteration, selektiewe wysiging
selective calling, selektiewe roep
selective digit emitter, selektiewe syferemittor
selective dump, selektiewe storting
selective erase, selektiewe uitwissing
selective updating, selektiewe bywerking
selector, selector
selector channel, selektorkanaal
selector function, selektorfunksie
selector pen, ligpen
select statement, selekteerstelling
self-adapting, selfaanpassend
self-adapting computer, selfaanpassende rekenaar
self-adapting process, selfaanpassende proses
self-aligning, selfinlynstellend, selfinstellend
self-checking code, foutverklikkode, selfkontrolerende kode
self-clocking, selfklokkend
self-compiling compiler, selfkompilerende kompileerder
self-contained, selfstandig
self-contained package, selfstandige packet
self-contained unit, selfstandige eenheid
self-correcting code, selfkorrigeerkode
self-defining, selfdefinerend
self-demagnetisation, selfdemagnetisering
self-embedding, selfinbeddend
self-learning, selflerend
self-learning approach, selfleerbenadering
self-learning process, selflerende proses
self-loading, selflaaiend
self-modifying, selfwysigend
self-modifying instruction, selfwysigende instruksie
self-organising computer, selforganiserende rekenaar (wat interne struktuur aanpas)
self-referent list, rekursiewe lys
self-relative address, selfrelatiewe adres
Self-relocating program, selfverplasende program
self-repairing, selfherstellend
self-resetting loop, selfterugstellus
self-restoring loop, selfterugstellus
self-testing mode, selftoetsmodus
self-triggered program selfafsitprogram, selfsnellerprogram
semantic compatibility, semantiese versoenbaarheid
semantic error, semantiese fout
semantic mapping, semantiese afbeelding
semantic network, semantiese network
semantics, semantiek
semaphore, semafoor
semi-colon, kommapunt
semicompiled code, halfvertaalde kode
semiconductive, halfgeleidend
semiconductor, halfgeleier
semiconductor device, halfgeleiertoestel
semiconductor material, halfgeleiermateriaal
semiconductor memory, halfgeleiergeheue
semilogarithmic, semilogaritmies
send, stuur
sending field, stuurveld
send only, stuuralleen
send/receive, stuur/ontvang
send request, stuurversoek
sense, voel; aanvoel; lees
sense light, aanvoel-lig
sense signal, aanvoelsein
sense switch, aanvoelskakelaar
sense winding, aanvoelwikkeling
sense wire, aanvoeldraad
sensing, aanvoeling, lesing
sensing element, aanvoelelement
sensing station, aanvoelstasie
sensitive, gevoelig, sensitief
sensitivity, gevoeligheid, sensitiwiteit
sensitivity analysis, sensitiwiteitsanalise
sensitivity ratio, sensitiwiteitsverhouding
sensor, sensor
sentence, sin
sentential form, sinsvonn
sentinel (flag), vlag
separating character, skeier, skeikarakter
separation loss, skeidingsverlies
separation of variables, skeiding van veranderlikes
separator, skeier, skeikarakter
sequence, ry; sekwensie; orden
sequence alternator, volgordewisselaar
sequence by merging, orden deur saamvlegging
sequence checking routine, volgordekontroleroetine
sequence control, volgordebeheer
sequence-control register, volgordebeheerregister
sequence-dependent, volgorde-afhanklik
sequence error, volgordefout
sequence-independent, volgordeonafhanklik
sequence number, volgnommer
sequencer, ordener
sequence register, volgorderegister
sequence table, volgordetabel
sequencing (ordering), ordening
sequencing by merging, ordening deur saamvlegging
sequencing key, ordeningsleutel
sequencing symbol, ordeningsimbool
sequential, sekwensieel
sequential access, sekwensiële toegang
sequential access file, sekwensiële toegangslêer
sequential access method (SAM), sekwensiëletoegangsmetode (STM)
sequential access storage, sekwensiële toegangstoor
sequential circuit, sekwensiële kring
sequential computer, sekwensiële rekenaar
sequential control, sekwensiële beheer
sequential data, sekwensiële data
sequential file, sekwensiële leer
sequential machine, sekwensiële masjien
sequential memory, sekwensiële geheue
sequential method, sekwensiële metode
sequential operation, sekwensiële werking
sequential processing, sekwensiële verwerking
sequential progranmiing, sekwensiële programmering
sequential queue, sekwensiële tou
sequential search, sekwensiële soektog
sequential selection, sekwensiële seleksie
sequential transmission, sekwensiële transmissie
serial, serieel
serial access, seriële toegang
serial access memory, seriëletoegangsgeheue
serial access storage, seriëletoegangstoor
serial adder, seriële opteller
serial addition, seriële optelling
serial digital computer, seriële syferrekenaar
serial file, seriële lêer
serial full adder, seriële volopteller
serial full subtracter, seriële volaftrekker
serial half-adder, seriële halfopteller
serial half-subtracter, seriële halfaftrekker
serial input/output, seriële toevoer/afvoer
serial interface, seriële koppelvlak
serial memory, sekwensiële geheue
serial number, serienommer
serial operation, sekwensiële werking
serial port, seriepoort, seriële poort
serial printer, seriële drukker
serial processing, seriële verwerking
serial search, seriële soektog
serial selection, seriële seleksie
serial storage, seriële stoor
serial transfer, seriële oordrag
serial transmission, seriële transmissie
serial-to-parallel converter, serieel-na-parallelomsetter
serialise, in volgorde plaas
serialiser, parallel-na-serieelomsetter, dinamiseerder
serially reusable, serieel herbruikbaar
series, reeks, serie
server, bediener
service, diens
serviceability, diensbaarheid, versienbaarheid
serviceable, diensbaar, versienbaar
serviceable time, bruikbare tyd
service bureau, diensburo
service contract, dienskontrak
service pattern, dienspatroon
service prograin, nutsprogram
service provider, diensverskaffer
service routine, nutsroetine
service time, versientyd
servicing, bediening
servicing time versientyd
servomechanism, servomeganisme
servo multiplier, servovermenigvuldiger
servo resolver, servo-ontbinder
servo track, servobaan
session, sessie
session initiation request, sessiebeginversoek
session layer, sessielaag, sewelaagverwysingsmodel
set, stel, versameling; instel
set point, instelpunt
set pulse, instelpuls
set theory, versamelingsleer
settle, stabiliseer
settling time, stabiliseertyd
setup, opstelling; opstel
setup diagram, opstellingdiagram
setup time, opsteltyd
seven-layer reference model, sewelaagverwysingsmodel
seven-segment display, sewesegmentvertoon
sexadecimal, heksadesimaal, sestientallig
shading, verdowwing
shadow memory, skadugeheue
shaft, as
shallow binding, vlak binding
shape, vorm
shaped character, gevormde karakter
shaped-character printer, gevormdekarakter-drukker
shaping, vorming
share, deel
shareable, deelbaar
shared data, gedeelde data
shared disk, gedeelde skyf
shared file, gedeelde leer
shared logic, gedeelde logika
shared memory, gedeelde geheue
shared resource, gedeelde hulpbron
shareware, verspreiware
sharing, deling
sharpness, skerpte
shear modulus, skuifmodulus
shear strain, skuifvervorming
shear stress, skuifspanning
sheet, losblad, vel
sheet feeder, losbladvoerder
Sheffer stroke operation, Sheffer-operasie
Shellsort, skilsortering
shield, afskerming; afskerm
shielded line, afgeskermde lyn
shielded pair, afgeskermde paar
shielding, afskerming
shift, skof, skuif, verskuiwing; verskuif, wissel
shift character, wisselkarakter
shift-in character, inskuifkarakter
shift instruction, skuifinstruksie
shift key, wisselsleutel
shift-out character, uitskuifkarakter
shift register, skuifregister
shift unit, skuifeenheid
short, kortsluiting; kortsluit
short-circuit, kortsluiting; kortsluit
short-haul modem, kortafstandmodem
short-haul transmission, kortafstandtransmissie
short-term scheduling, korttermynskedulering
shortcut, kortpad
shortest path algorithm, kortstepadalgoritme
shoulder tap, skouertik
shred, versnipper
shredder, versnipperaar
shrinkable tubing, krimpbare omhulsel
shunt, newesluiting, omtakking; newesluit, omtak
shut down, afskakel
shutdown, afskakeling
shuttlecock, vingerhoed
sibling, sibbe
sideband, syband
sideband frequency, sybandfrekwensie
sideways feed, sydelingsvoer
sideways sum, dwarssom, rysom
sifting sort, invoegsortering
sight check, sigkontrole
sign, teken
sign off, uitteken
signal, sein
signal conditioner, seinkondisioneerder
signal conditioning, seinkondisionering
signal conversion, seinomsetting
signal converter, seinomsetter
signal distance, seinafstand
signal distortion, seinvervorming
signal duration, seinduur
signal element, seinelement
signal equipment, seintoerusting
signal generator, seingenerator
signal level, seinvlak
signal noise, seinruis
signal normalisation, seinnormalisering
signal processing, seinverwerking
signal regeneration, seinregenerasie
signal-reshaping, seinterugvorming
signal routing, seinroetering
signal-shaping, seinvorming
signal space, seinruimte
signal standardisation, seinstandaardisering
signal strength, seinsterkte
signal-to-noise ratio, sein-tot-ruisverhouding
signal transfonnation, seinomvorming, seintransformasie
signalling rate, seintempo
signalling speed, seinspoed
signature, handtekening
signature analysis, handtekeningontleding
signature recognition, handtekeningherkenning
sign bit, tekenbis
sign changer, tekenomkeerder
sign-changing amplifier, omkeerversterker
sign character, tekenkarakter
sign check, tekenkontrole
sign code, tekenkode
sign digit, tekensyfer
signed field, betekende veld
signed magnitude, betekende grootte
signed-magnitude representation, betekendegrootte-voorstelling
signed number, betekende getal
sign field, tekenveld
significance, beduidendheid, betekenisvolheid
significant digit, beduidende syfer
significant event, beduidende gebeurtenis
sign off, aflog, afmeld, afteken
sign on, aanlog, aanmeld, aanteken
sign position, tekenposisie
sign reverser, tekenomkeerder
sign-reversing amplifier, omkeerversterker
sign suppression, tekenonderdrukking
sign test, tekentoets
silicon chip, silikonvlokkie
silicon diode, silikondiode
silicon doping, silikondotering
silicon gate, silikonhek
similar brees, eenderse borae
simple arithmetic expression, eenvoudige rekenkundige uitdrukking
simple harmonic motion, enkelvoudige harmoniese beweging
simple list, eenvoudige lys
sinple logical expression, eenvoudige logiese uitdrukking
simple name, eenvoudige naam
simple route, eenvoudige roete
simple stack, eenvoudige stapel
simplex, simpleks
simplex channel, simplekskanaal
simplex circuit, simplekskring
simplex communication, eenrigtingkommunikasie, simplekskommunikasie
simplex method, simpleksmetode
simplex mode, simpleksmodus
simplex transmission, simplekstransmissie
Simpson’s rule, Simpson se reel
simulate, naboots, simuleer
simulation, nabootsing, simulasie
simulation language, simulasietaal
simulator, nabootser, simulator
simulator program, nabootsprogram, simulatorprogram
simultaneity, gelyktydigheid
simultaneous, gelyktydig
simultaneous access, gelyktydige toegang
simultaneous control, gelyktydige beheer
simultaneous equations, gelyktydige vergelykings
simultaneous inequalities, gelyktydige ongelykhede
simultaneous operation, gelyktydige werking
simultaneous peripheral operations on line, spool
simultaneous processing, gelyktydige verwerking
simultaneous transmlssion, gelyktydige transmissie
single-address instruction, enkeladresinstruksie
single-address message, enkeladresboodskap
single-assignment language, enkeltoewysingstaal
single-board computer, enkelbordrekenaar
single buffering, enkelbufferwerking
single density, enkeldigtheid
single-domain particle, enkelgebiedpartikel
single-length register, enkellengteregister
single-pass compiler; enkeldeurgangkompileerder
single precision, enkelnoukeurig, enkelpresisie
single-precision number, enkelnoukeurige getal, enkelpresisiegetal
single-processor system, enkelverwerkerstelsel
single-sheet feeder, losbladvoerder
single-sided/single-density diskette, enkelkant/enkeldigtheid-disket
single spacing, enkelspasiëring
single-step operation, enkelstapwerking, stap-vir-stapwerking
single threading, enkelstroomverwerking
singly linked list, enkelaaneengeskakelde lys
singularity, enkelvoudigheid, singulariteit
singular matrix, singuliere matriks
singular solution, singuliere oplossing (in wiskunde)
sink, sinkput
sink, ontvanger
sinking sort, invoegsortering
sink tree, ontvangerboom
sinusoidal, sinusvormig
sinusoidal wave, sinusgolf
sister, suster
site preparation, rekenaarkamervoorbereiding
situation review, standrevisie
size, grootte
size error, groottefout
sizing, omvangbepaling
skeleton staff, minimum personeel
skew, skeef
skew, skeefheid, tydsongelykheid
skewed tree, ongebalanseerde boom
skip bar, spasiebalk
skip chain, oorslaanketting
skip flag, oorslaanvlag
skip instruction, oorslaaninstruksie
slack, slapte
slack byte, opvulgreep
slash, skuinsstreep, solidus
slave, slaaf
slave computer, slaafrekenaar
slave mode, slaafmodus
slave station (tributary station), slaafstasie
slave unit, slaafeenheid
sleep mode, onaktiewe modus
slew, papiervoer, vormvoer
slider, glyer
slippage, glip
slit scan, gleufaftasting
slit scanner, gleufaftaster
slope, helling
slope discontinuity, knakpunt
slot, gleuf
slowdown, degradasie
slow memory, stadige geheue
slow storage, stadige stoor
SLSI (super large scale integration), SGSI (supergrootskaalse integrasie)
small business system, kleinbesigheidstelsel
small scale integration (SSI), kleinskaalse integrasie (KSI)
smart terminal, intelligente terminaal
smoke test, eerste toets
smooth, glad; gladstryk
smoothed curve, gladgestrykte kromming
smoothing, gladstryking
smoothing algorithm, gladstrykalgoritme
smudge, klad
smudge resistance, kladweerstand
snapshot, flitsbeeld
snapshot dump, flitsbeeldstorting
snapshot program, flitsbeeldprogram
socket, sok
soft-centred computer, sagte rekenaar, veranderbare-instruksierekenaar
soft computer, sagte rekenaar, veranderbare-instruksierekenaar
soft copy, sagte kopie
soft error, kortstondige fout, momentele fout
soft key, programmeerbare sleutel
soft-limited integrator, swakbegrensde integreerder
soft limiter, swak begrenser
soft-sectored disk, veranderbaresektor-skyf
soft-sector formatting, veranderbare sektor-formatering
software, programmatuur, sagteware
software ageing, sagtewareveroudering
software analyst, sagteware-ontleder
software-compatible, sagtewareversoenbaar
software conversion, sagteware-omskakeling
software design, sagteware-ontwerp
software development, sagteware-ontwikkeling
software documentation, sagtewaredokumentasie
software engineering, sagteware-ingenieurswese
software error, sagtewarefout
software failure, sagtewarefaling
soft-ware flag, sagtewarevlag
software house, sagtewareverskaffer
software interface, sagtewarekoppelvlak
software library, sagtewarebiblioteek
software life cycle, sagtewarelewensiklus
software maintenance, sagteware-instandhouding
software metrics, sagtewaremeting
software monitor, sagtewaremonitor
software package (canned software), sagtewarepakket
software pricing policy, sagtewareprysbeleid
software prototyping, sagtewareprototipering
software quality assurance, sagtewarekwaliteitsversekering
software reliability, sagtewarebetroubaarheid
software routine, sagtewareroetine
software support., sagtewareondersteuning
software system, sagtewarestelsel
soft-ware tool, sagtewarehulpmiddel
solar battery, sonbattery
solar cell, sonsel
solder, soldeersel; soldeer
soldered connection, gesoldeerde verbinding
solderless connection, soldeersellose verbinding
solid error, konsekwente fout
solid state, vaste toestand
solid state circuit-, vastetoestandkring
solid state component, vastetoestandkomponent
solid state computer, vastetoestandrekenaar
solid state element, vastetoestandelement
solid state logic, vastetoestandlogika
solution, oplossing
solution curve, oplossingskurwe
solution set, oplossingsversameling
solve, oplos
solver, oplosser
son, seun
son-father-grandfather concept, seun-pa-oupakonsep
sonic delay line, akoestiese vertraaglyn
SOP (standard operating procedure), SWP (standaardwerksprosedure)
sort, sortering; sorter
sorter, sorteerder
sort function, sorteerfunksie
sort generator, sorteergenerator
sorting, sortering
sorting algorithm, sorteeralgoritme
sorting method, sorteermetode
sorting program (sort program), sorteerprogram
sorting sequencing key, sorteerordeningsleutel
sorting speed, sorteerspoed
sort key, sorteersleutel
sort/merge, sorteer/saamvleg
sort pass, sorteerdeurgang
sort phase, sorteerfase
sort program, sorteerprogram
sort routine, sorteerroetine
source, bron
source address, bronadres
source code, bronkode
source computer, bronrekenaar
source converter, bronomsetter
source data, brondata
source deck, bronpak
source document, brondokument
source field, bronveld
source file, bronlêer
source file, toevoerlêer
source language, brontaal
source library, bronprogrambiblioteek, bronprogrammateek
source listing, bronprogramlys
source pack (source deck), bronpak
source program, bronprogram)
source program statement, bronprogramstelling
source statement, bronstelling
space, ruimte; spasie; spasieer
space bar, spasiebalk
space character, spasiekarakter
space division switch, ruimteverdelingskakelaar
spacefill, spasievul
space overheads, ruimtebobelading
space quantisation, ruimtekwantisering
space suppression, spasie-onderdrukking
spacing, spasiëring
spacing speed, spasiëringspoed
spaghetti program, kraainesprogram, mossienesprogram
span, reikwydte; spanwydte; oorspan
spanning tree, spanboom
span of control, beheerspanwydte, spanwydte van beheer
spare channel, reserwekanaal
spare drive, reserwe-aandrywer
sparse array, yl skikking
sparse matrix, yl matriks
spatial, ruimtelik
speaker-dependent, sprekerafhanklik
speaker-independent, sprekeronafhanklik
special character, spesiale karakter
specialised computer, gespesialiseerde rekenaar
specialised data processing, gespesialiseerde dataverwerking
special-purpose computer, enkeldoelrekenaar
special-purpose language, enkeldoeltaal
special-purpose system, enkeldoelstelsel
specific address, absolute adres
specific addressing, absolute adressering
specification, spesifikasie
specification language, spesifikasietaal
specific coding, absolute kodering
specifier, spesifiseerder
speech, spraak, stem
speech channel, spraakkanaal
speech data capture, spraakdatavaslegging
speech frequency, spraakfrekwensie
speech input, spraaktoevoer
speech output, spraakafvoer
speech recognition, spraakherkenning
speech synthesis, spraaksintese
speech synthesiser, spraaksintetiseerder
speed-dependent, spoedafhanklik
speed-independent-, spoedonafhanklik
speed of execution, uitvoerspoed
speed variation, spoedvariasie
spelling checker, spellingtoetser, speltoetsroetine
spelling correction, spellingkorreksie
spelling error, spelfout
spike, priem, spitspuls
spin axis, draai-as
spindle, aandryfas
splice, las
spliced tape, gelaste band
split, verdeel
split column, verdeelde kolom
split screen, deelskerm, verdeelde skerm
splitting, splitsing
spool, spool
spooler, spooler
spooling, spool
spooling system, spoolstelsel
sporadic fault, , sporadiese fout
spot punch, handpons
spreadsheet, ontledingstaat, spreitabel, werkstaat
spreadsheet program, ontledingstaatprogram, spreitabelprogram, werkstaatprogram
sprocket channel, tandvoerkanaal
sprocket feed, tandvoer
sprocket feed track, tandvoerbaan
sprocket hole, tandvoergat
sprocket wheel, tandwiel
spurious spike, sporadiese priem
square, kwadraat, tweede mag, vierkant; vierkant; kwadreer, tot die tweede mag verhef
square matrix, vierkantige matriks
squareness ratio, vierkantsverhouding
square root, vierkantswortel
square-root calculator, vierkantswortel-rekenmasjien
square wave, reghoekgolf
SSI (small scale integration), KSI (kleinskaalse integrasie)
stabilised power, gestabiliseerde krag
stabiliser, stabiliseerder
stability, stabiliteit
stable sorting algorithm, stabiele sorteeralgoritme
stable state, stabiele toestand
stable trigger circuit, stabiele snellerkring
stack, stapel
stack access method, stapeltoegangsmetode
stack algorithm, stapelalgoritme
stack allocation, stapeltoekenning
stack architecture, stapelargitektuur
stack bottom, stapelonderpunt
stack data type, stapeldatatipe
stack depth, stapeldiepte
stacker, stapelaar
stack extension, stapeluitbreiding
stack failure, stapelfaling
stack frame, stapelraam
stack handling, stapelhantering
stack head, stapelbopunt
stack head pointer, stapelbopuntwyser
stacking, opstapeling
stack instruction, stapelinstruksie
stack machine, stapelmasjien
stack manipulation (stack processing), stapelverwerking
stack overflow, stapeloorloop
stack pointer, stapelwyser
stack processing, stapelverwerking
stack underflow, stapelonderloop
staff function, staffunksie
stage, trapsgewys inbring
staging, trapsgewyse inbringing
staging disk, skyf vir trapsgewyse inbringing
stand-alone system, alleenstaande stelsel, losstaande stelsel
standard, standaard
standard deviation, standaardafwyking
standard error, standaardfout
standard form, standaardvorm
standard format, standaardformaat
standard function, standaardfunksie
standard interface, standaardkoppelvlak
standardisal-ion, standaardisasie
standardise, standaardiseer
standard job, standaardwerkstuk
standard operating procedure (SOP),standaardwerksprosedure (SWP)
standard text, standaardteks
standard type face, standaardkarakterstyl
standby, bystand
standby computer, bystandsrekenaar
standby generator, bystandsgenerator
standby line, bystandslyn
standby power supply, bystandskragbron
standby system, bystandstelsel
standby time, bystandstyd
star network, sternetwerk
start, begin
start address, beginadres
start bit, beginbis
start button, beginknop
starting address, beginadres
start-of-message character, boodskapbeginkarakter
start signal, beginsein
start state, begin toestand
start/stop/start cycle, begin/stop/beginsiklus
start/stop time, begin/stop-tyd
start/stop transmission, begin/stop-transmissie
start time, begintyd
state assignment, toestandtoewysing (by sekwensiële kringe)
state, kondisie, toestand
state diagram, toestandsdiagram
statement, staat; stelling
statement label, stellingetiket
statement number, stellingnommer
statement verb, stellingwerkwoord
state space graph, toestandsruimtegrafiek
state table, toestandstabel
state variable, toestandsveranderlike
state vector, toestandsvektor
static, staties
static allocation, statiese toekenning
static binding, statiese binding
static buffering, statiese bufferwerking
static check, statiese kontrole
static data structure, statiese datastruktuur
static display image, statiese vertoonbeeld
static dump, statiese storting
static electricity, statiese elektrisiteit
static electricity elimination, statiese-elektrisiteitseliminasie
static error, statiese fout
staticiser, serieel-na-parallelomsetter
static magnetic cell, statiese magnetiese sel
static memory, statiese geheue
static priority, statiese prioriteit
static relocation, statiese verplasing
static storage, statiese stoor
static subroutine, statiese subroetine
station, stasie
stationary, stasionêr
stationary source, stasionêre bron
station code, stasiekode
stationery, skryfbehoeftes
statistical analysis, statistiese analise
statistical method, statistiese metode
statistical multiplezing, statistiese multipleksering
statistical population, statistiese populasie
statistical prediction, statistiese voorspelling
statistical sample, statistiese steekproef
statistics, statistiek; statistieke
status, stand, status
status bit, statusbis
status channel, statuskanaal
status flag, statusvlag
status message, statusboodskap
status register, statusregister
status report, standverslag
status reporting, standverslaggewing
status word, statuswoord
steady state, bestendige toestand
steady voltage, bestendige spanning
steering committee, beheerkomitee, bestuurskomitee
step, stap; trap
step-up transformer, verhogingstransformator
step-by-step operation, stap-vir-stapwerking, enkelstapwerking
step counter, stapteller
step-down transformer, verlagingstransformator
step function, trapfunksie
step length, staplengte
step motor (stepping motor), stapmotor
step number, stapnommer
stepping motor, stapmotor
stepwise decomposition, stapsgewyse ontbinding
stepwise progrannning, stapsgewyse programmering
stepwise refinement, stapsgewyse verfyning
stepwise regression, stapsgewyse regressie
stochastic, stogasties
stochastic method, stogastiese metode
stochastic variable, stogastiese veranderlike
stock, inventaris, voorraad
stock control, inventarisbeheer, voorraadbeheer
stock control program, voorraadbeheerprogram
stop, stop
stop bit, stopbis
stop button, stopknop
stop code, stopkode
stop count, stoptelling
stop instruction, stopinstruksie
stop key, stopsleutel
stopper, hoogste geheue-adres
stop signal, stopsein
stop/start time, stop/begin-tyd
stop switch, stopskakelaar
stop time, stoptyd
storage, stoor, stoorplek, bergplek, geheue
storage access, stoortoegang
storage access cycle, stoortoegangsiklus
storage address, stooradres
storage addressing, stooradressering
storage area, stoorarea
storage battery, herlaaibare battery
storage buffer, geheuebuffer
storage capacity, stoorkapasiteit
storage compaction, stoorsamepakking
storage contents, stoorinhoud
storage cycle, stoorsiklus
storage cycle time, stoorsiklustyd
storage density, stoordigtheid
storage device, stoortoestel
storage fragmentation, stoorfragmentasie
storage hierarchy, stoorhiërargie
storage interface, stoorkoppelvlak
storage key, stoorsleutel
storage management, stoorbestuur
storage manager, stoorbestuurder
storage medium, stoormedium
storage location, stoorposisie
storage occupation, stoorbesetting
storage operation, stoorbewerking
storage oscilloscope, stoorossiloskoop
storage peripheral, geheue-randapparaat
storage pool, beskikbaarlys
storage position, stoorposisie
storage protection, geheuebeskerming
storage requirement, stoorvereiste
storage size, stoorgrootte
storage space, stoorruimte
storage system, stoorstelsel
storage tube, stoorbuis
storage unit, stooreenheid
store, stoor, stoorplek, bergplek, geheue; berg, bewaar
store-and-forward, stoor-en-aanstuur, stoor-en-versend
store area, stoorarea
store capacity, stoorkapasiteit
store contents, stoorinhoud
store cycle, stoorsiklus
store cycle time, stoorsiklustyd
store density, stoordigtheid
store device, stoortoestel
stored information, gestoorde inligting
stored program, gestoorde program
stored program computer, gestoordeprogram-rekenaar
stored program control, gestoordeprogram-beheer
store hierarchy, stoorhiërargie
store location, stoorposisie
store medium, stoormedium
store operation, stoorbewerking
store position, stoorposisie
store tube, stoorbuis
store unit, stooreenheid
straight insertion sort, invoegsortering
straight line coding, inlynkodering
straight line interpolation, lineêre interpolasie
straight selection sort, seleksiesortering, uitsoeksortering
strain, vervorming; vervorm
strain gauge, vervormingsmeter
strap, verbind
strapping option, verbindopsie
strapping table, verbindtabel
strategic planning, strategiese beplanning
stratified language, gestratifiseerde taal
stream, pyplyn-; stroom
stream computing, pyplynverwerking
streamer, uitspoeleenheid
streaming, uitspoeling; pyplynwerking
stress, spanning
strike, tref
strikeover, string, string
string concatenation, stringaaneenskakeling
string constant, stringkonstante
string handling, stringhantering
string length, stringlengte (bv. aantal rekords in ‘n string by sortering)
string manipulation, stringmanipulasie
string matching, stringpassing
string segment, stringsegment
string variable, stringveranderlike
strip, strook; stroop
stripe, strook
strip recording, strookregistrering
strobe pulse, hekpuls, strobopuls
strobe signal, heksein, strobosein
stroke, streep
stroke analysis, streepontleding
stroke centreline, streepmiddellyn
stroke edge, streepkant
stroke edge irregularity, streepkantoneweredigheid
stroke generator, streepgenerator
stroke widths, streepwydte
strongest postcondition, sterkste postkondisie
strongly connected graph, sterksamehangende grafiek
structure, struktuur; struktureer
structured file, gestruktureerde lêer
structured language, gestruktureerde taal
structured program, gestruktureerde program
structured programming, gestruktureerde programmering
structured search, gestruktureerde soektog
structured systems analysis, gestruktureerde stelselontleding
structured variable, gestruktureerde veranderlike
structured walkthrough, gestruktureerde deurloop
structure-editing, struktuurredigering
stub, stuk
stunt box, funksiekis
stylus printer, matriksdrukker
subassembly, subsamestel
sub-block, subblok
subchannel, subkanaal
subdata base, subdatabasis
subdirectory, subgids
subdivide, onderverdeel
subdivision, onderverdeling
subfile, sublêer
subgraph, subgrafiek
subgroup, subgroep
subinterval, subinterval
subkey, ondergeskikte sleutel, subsleutel
sublist, sublys
subloop, ondergeskikte lus, sublus
submission, indiening
submit, indien
suboptimal, suboptimaal
subordinate task, ondergeskikte taak, subtaak
subprocedure, ondergeskikte prosedure, subprosedure
subprogram, subprogram
subroutine, subroetine
subroutine call, subroetineroep (‘n roep na ‘n ander subroetine)
subroutine entry point., subroetine-ingangspunt
subroutine library, subroetinebiblioteek
subroutine table, subroetinetabel
subschema, subskema (‘n logiese beskrywing van ‘n subdatabasis)
subscript, indeks, onderskrif (wat ‘n spesifieke entiteit identifiseer); voetskrif (wat ‘n halwe spasie laer gedruk word in woordverwerking)
subscripted variable, geïndekseerde veranderlike, veranderlike met onderskrif
subset, deelversameling, subversameling
subsidiary equipment. (ancillary equipment, auxiliary equipment), hulptoerusting (nie onder direkte beheer van ‘n verwerker nie)
substitute (n), substitusie
substitute (v), substitueer
substitute mode, substitusiemodus (by datatransmissie)
substitution, substitusie
substitution error, substitusiefout
substitutive, substitutief
substrate, onderlaag, substraat (bv. by vlokkievervaardiging)
substring, substring
substructure, substruktuur
subsystem, substelsel
subtract, aftrek
subtracter (US) (subtractor), aftrekker (‘n toestel wat aftrekking uitvoer)
subtraction, aftrekking
subtractor (UK) (subtracter), aftrekker (‘n toestel wat aftrekking uitvoer)
subtract time, aftrektyd
subtrahend, aftrekker (die getal wat afgetrek word in ‘n aftreksom)
subtree, subboom
subvariable, subveranderlike
success, sukses
successive (consecutive), opeenvolgend
successive approximations, opeenvolgende benaderings
successive fields, opeenvolgende velde
successor, opvolger
successor node, opvolgernodus (bv. in boomstrukture)
successor state, opvolgertoestand
such that, sodanig dat
suffix, agtervoegsel, suffiks
suffix notation (postfix notation, reverse Polish notation), tru-Poolse notasie, agtervoegnotasie, postfiksnotasie
suite, suite (‘n stel verwante programme)
sum (n), som
sum (v) (summate), sommeer
sum check (summation check), sommeerkontrole
sum check digit, sommeerkontrolesyfer
summary, opsomming
summary punch, sommeerpons
summate (sum), sommeer
summation, sommering
summation check (sum check), sommeerkontrole
summer, sommeerder
summing amplifier, sommeerversterker
summing integrator, sommeerintegreerder
summing junction, sommeeraansluiting
supercomputer, superrekenaar (‘n baie kragtige rekenaar)
superconducting memory, supergeleidingsgeheue
superconducting technology, supergeleidingstegnologie
superconduction, supergeleiding
superconductive element, supergeleidende element
superconductor, supergeleier
superimpose, superponeer
super large scale integration (SLSI), supergrootskaalse integrasie, SGSI
superscript, boskrif (wat ‘n halwe spasie hoër gedruk word in WV)
supershift key, superwisselsleutel
supersonic delay line, supersoniese vertraaglyn
supervision, toesig
supervisor, toesighouer (‘n persoon)
supervisor (control program, executive, executive program, supervisory program), beheerprogram (wat uitvoering van ander programme beheer)
supervisor call, beheerprogramroep (‘n onderbreking van die beheerprogram)
supervisory console (control console, control desk, control panel, operating station), beheerkonsole, beheerpaneel
supervisory mode (control mode), beheermodus
supervisory program (control program, executive, executive program, supervisor), beheerprogram (wat uitvoering van ander programme beheer)
supervisory routine (executive routine), beheerroetine (wat uitvoering van ander roetines beheer)
supervisory software, beheersagteware
supplementary equipment, aanvullende toerusting
supplementary maintenance, aanvullende instandhouding
supplementary maintenance time, aanvullende instandhoudingstyd
supplier (vendor), leweransier, verskaffer
supply (n), bron; verskaffing, voorsiening
supply (v), lewer; toevoer; verskaf; voorsien
support (n), ondersteuning
support (v), ondersteun
supporting software, ondersteunende sagteware
support program, ondersteuningsprogram
support system, ondersteuningstelsel
suppress, onderdruk (bv. van onderbrekings)
suppression, onderdrukking
suppressor, onderdrukker
surface, oppervlak (bv. van ‘n skyf)
surface area, oppervlakte (bv. van ‘n skyf)
surface asperity, oppervlakruwigheid (bv. van ‘n skyf)
surface finish, oppervlakafwerking (bv. van ‘n skyf)
surface treatment, oppervlakbehandeling (bv. van ‘n skyf)
surge (n), stuwing (bv. van elektriese spanning)
surge (v), stu (bv. van elektriese spanning)
surveillance program, waakprogram (wat sekuriteit van hulpbronne monitor)
suspend, onderbreek (bv. ‘n tydelike opskorting van programuitvoering)
suspended animation, onderbreekte animasie
suspended task, onderbreekte taak
swap (n) (swapping, swop), omruiling (van inhoud tussen hoof- en hulpgeheue)
swap (v) (swop), omruil
swap-in (roll-in), inrol (by virtuelegeheue-stelsels)
swapout (roll-out), uitrol (by virtuelegeheue-stelsels)
swappable, omruilbaar
swapping (swap, swop), omruiling (van inhoud tussen hoof- en hulpgeheue)
swap time, omruiltyd
sweep, veeg (bv. van ‘n katodestraal op ‘n skerm)
swim, swem (ongewenste bewing van vertoonelemente in grafika)
switch (n), skakelaar
switch (v), skakel (by datakommunikasie)
switchboard, skakelbord
switch cell, skakelsel
switch core, skakelkern
switched communications, geskakelde kommunikasie
switched data network, geskakelde datanetwerk
switched line, geskakelde lyn
switched network, geskakelde netwerk
switch indicator, skakelaanwyser
switching, skakeling
switching algebra, skakelalgebra
switching centre, skakelsentrum
switching circuit, skakelkring
switching control, skakelbeheer
switching element (logic element), logika-element
switching function, skakelfunksie
switching speed, skakelspoed
switching system, skakelstelsel
switching theory, skakelteorie
switching time, skakeltyd
switching variable, skakelveranderlike
switch instruction, skakelinstruksie
switch off (close down, power down, shut down, turn off), afskakel
switch on (power up, turn on), aanskakel
switchover (n) (conversion, cutover), oorskakeling (bv. van een stelsel na ‘n ander)
switch over (v) (change over, convert), oorskakel (bv. van een stelsel na ‘n ander)
switch point, skakelpunt
switchpoint (branch point), vertakkingspunt (bv. in ‘n program)
swivel (n), gewrig
swivel (v), swaai
swop (n) (swap, swapping), omruiling (van inhoud tussen hoof- en hulpgeheue)
swop (v) (swap), omruil
syllable, lettergreep, sillabe
symbiont, simbiont (nutsroetine wat saam met bedryfstelsel loop)
symbol, simbool
symbolic, simbolies
symbolic address (floating address), simboliesa adres
symbolic addressing, simboliese adressering
symbolic code, simboliese kode
symbolic coding, simboliese kodering
symbolic file, simboliese lêer
symbolic language, simboliese taal
symbolic logic, simboliese logika
symbolic name, simboliese naam
symbolic parameter, simboliese parameter
symbolic prograinming, simboliese programmering (programmering in ‘n brontaal)
symbolic system, simboliese stelsel
symbolise, simboliseer
symbolis, simboliek (die gebruik van simbole); simbolisme (die teorie van simbole)
symbol manipulation, simboolmanipulering
symbol string, simboolstring
symbol table, simbooltabel (wat simboliese en absolute adresse verbind)
symmetric, simmetries
symmetric channel, simmetriese kanaal
symmetric circuit, simmetriese kring
symmetric distribution, simmetriese verdeling (bv. van punte op ‘n grafiek)
symmetric list (doubly linked list), dubbelaaneengeskakelde lys, simmetriese lys
symmetric matrix, simmetriese matriks
symmetric order traversal (inorder traversal), tussenorde-deurkruising (bv.in boomstrukture)
symmetric processors, simmetriese verwerkers (met identiese konfigurasies)
symmetric relation, simmetriese relasie
symmetry, simmetrie
sync character (synchronisation character), sinchroniseerkarakter (nodig vir sinchrone kommunikasie)
synchronisation, sinchronisasie (die resultaat); sinchronisering (die proses)
synchronisation character (sync character), sinchroniseerkarakter (nodig vir sinchrone kommunikasie)
synchronisation pulse (sync pulse), sinchroniseerpuls (nodig vir sinchrone kommunikasie)
synchronise, sinchroniseer
synchronised, gesinchroniseer
synchroniser, sinchroniseerder
synchronising signal, sinchroniseersein
synchronous (adj), sinchroon
synchronous circuit, sinchrone kring
synchronous clock, sinchrone klok
synchronous connnunication, sinchrone kommunikasie
synchronous computer, sinchrone rekenaar (wat in pas bly met ‘n klok)
synchronous control, sinchrone beheer
synchronous counter, sinchrone teller
synchronous data network, sinchrone datanetwerk
synchronous execution, sinchrone uitvoering
synchronous mode, sinchrone modus
synchronous operation (synchronous working), sinchrone werking (waar elke aksie deur ‘n klok begin word)
synchronous scanning, sinchrone aftasting
synchronous transfer, sinchrone oordrag
synchronous transmission, sinchrone transmissie
synchronous working (synchronous operation), sinchrone werking (waar elke aksie deur ‘n klok begin word)
sync pulse (synchronisation pulse), sinchroniseerpuls (nodig vir sinchrone konununikasie)
synergetic, sinergisties
synergism, sinergisme
synonym, sinoniem (bv. by toekenning van rekordadresse)
syntactic, sintakties
syntactical error, sintaktiese fout
syntactic analyser, sintaktiese ontleder
syntactic analysis, sintaktiese ontleding
syntactic category, sintaktiese kategorie
syntactic compatibility, sintaktiese versoenbaarheid
syntactic mapping, sintaktiese afbeelding
syntactics (syntax), sintaksis (die reëls wat die struktuur van ‘n taal bepaal)
syntax (syntactics), sintaksis (die reëls wat die struktuur van ‘n taal bepaal)
syntax analysis, sintaksisontleding
syntax checker, sintaksiskontroleerder
syntax diagram, sintaksisdiagram
syntax-directed compiler, sintaksisgerigte kompileerder
syntax error, sintaksisfout
syntax tree, sintaksisontledingsboom
synthesis, sintese
synthetic address (generated address), gegenereerde adres, ontwikkelde adres
synthetic language, sintetiese taal
sysgen (system generation), stelselgenerasie
system, sisteem, stelsel
system accounting, stelselboekhouding
system activity, stelselaktiwiteit
system administrator, stelseladministreerder (persoon wat rekenaargebruik beheer)
system analysis, stelselontleding
system analyst, stelselontleder
systematic, sistematies, stelselmatig
systematic error, sistematiese fout
systematic error-checking code, sistematiese foutkontroleerkode
system availability, stelselbeskikbaarheid
system call, stelselroep
system capacity, stelselkapasiteit
system component, stelselkomponent
system console, stelselkonsole
system crash (system hang), stelselstaking
system data, stelseldata
system definition, stelseldefinisie
system degradation (system slowdown), stelseldegradasie (die resultaat); stelseldegradering (die proses)
system design, stelselontwerp
system designer, stelselontwerper
system development cycle, stelselontwikkelingsiklus
system device, stelseltoestel
system diagram, stelseldiagram
system disk, stelselskyf
system documentation, stelseldokumentasie (die resultaat); stelseldokumentering (die proses)
system environment, stelselomgewing
system error, stelselfout
system error message, stelselfoutboodskap
system fail, stelselfaling
system file, stelsellêer
system flowchart, stelselvloeikaart
system generation (sysgen), stelselgenerasie
system hang (system crash), stelselstaking
system improvement, stelselverbetering
system integrity, stelselintegriteit
system key, stelselsleutel
system level, stelselvlak
system library, stelselbiblioteek
system life cycle, lewensiklus van stelsel
system load, stelsellading
system loader, stelsellaaier
system locking, stelselsluiting
system log, stelsellog
system manager, stelselbestuurder
system mode, stelselmodus
system monitor, stelselmonitor
system name, stelselnaam
system noise, stelselruis
system overhead, bobelading van stelsel, stelselbobelading
system overload, stelseloorbelading
system parameter, stelselparameter
system productivity, stelselproduktiwiteit
system program, stelselprogram
system protection, stelselbeskerming
system reliability, stelselbetroubaarheid
system-resident, stelselinwonend
system resource, stelselhulpbron
system restart (warm start), stelselherbegin, warmbegin
system programmer, stelselprogrammeerder
systems approach, stelselbenadering
systems compatibility, stelselversoenbaarheid
systems consultant, stelselkonsultant
system security, stelselsekuriteit
system segment, stelselsegment
systems engineer, stelselingenieur
system shutdown, stelselafskakeling
system slowdown (system degradation), stelseldegradasie (die resultaat); stelseldegradering (die proses)
systems network architecture, stelselnetwerkargitektuur
system software, stelselsagteware
system specification, stelselspesifikasie
systems programming, stelselprogrammering
systems simulation, stelselnabootsing, stelselsimulasie
systems study, stelselstudie
systems support, stelselondersteuning
systems theory, stelselteorie
system table, stelseltabel
system testing, stelseltoetsing
system utility program, stelselnutsprogram

T

tab (v) (tabulate), tabelleer, tabuleer
tabbing (tabulation), tabulering
tab character (tabulation character), tabuleerkarakter
tab command (tabulate command), tabuleerbevel
table, tabel
table-driven, tabelgedrewe
table element, tabelelement
table fragmentation, tabelfragmentasie
table look-up, tabelopsoek (o.a. om in ‘n tabel ‘n waarde te soek)
table look-up instruction, tabelopsoekinstruksie
table look-up technique, tabelopsoektegniek
table simulator, tabelsimuleerder (wat ‘n waarde bereken eerder as opsoek)
tablet, tablet (‘n tipe merkergids in rekenaargrafika)
tabular language, tabeltaal (bv. waarin beslissingstabelle uitgedruk word)
tabulate (tab), tabelleer, tabuleer
tabulate command (tab command), tabuleerbevel
tabulated function, getabuleerde funksie
tabulation (tabbinq), tabulasie (die resultaat), tabulering (die proses)
tabulation character (tab character), tabuleerkarakter
tabulator, tabuleerder, tabuleermasjien
tactile keyboard, raaksleutelbord
tag (n), kenkaartjie, kenplaatjie (bv. vir identifisering van personeel), etiket (bv. wat inhoud identifiseer)
tag (v), etiketteer
tag file, uittreksellêer
tag reader, kenkaartjieleser, kenplaatjieleser
tag sort, uittrekselsortering
tail, stert (laaste deel van ‘n lys)
tailored version, aangepaste weergawe
take-up reel (take-up spool), opwenspoel
take-up spool (take-up reel), opwenspoel
talking computer, pratende rekenaar
talking terminal, pratende terminaal
tally (n) (count.), telling (bv. van die aantal kere wat iets gebeur het)
tally (v) (count), tel
tally register, tellingregister
tandem computers, tandemrekenaars (wat sekwensieel data verwerk)
tandem systems, tandemstelsels (wat sekwensieel data verwerk)
tangent, raaklyn
tangent approximation, raaklynbenadering
tangent plane, raakvlak
tank file, stoorlêer
tap, aftappunt
tape, band
tape alteration, bandwysiging
tape alternation, bandafwisseling
tape bin, papierbandontvanger
tape cable, lintkabel
tape cartridge, bandpatroon
tape certification, bandsertifisering
tape code, bandkode
tape comparator, bandvergelyker
tape control, bandbeheer
tape control character, bandbeheerkarakter
tape controlled carriage, bandbeheerde papiervoer
tape copy, bandkopie
tape core, bandkern
tape cupping, bandbaktrekking
tape deck, bandaandrywer
tape density, banddigtheid
tape drive, bandaandrywer
tape dump, bandstorting
tape editing, bandredigering
tape erasure, banduitwissing
tape feed, bandvoer
tape file, bandlêer
tape format, bandformaat
tape label, bandetiket
tape leader, bandvoorpunt
tape length, bandlengte
tape library, bandbiblioteek, bandoteek
tape life, bandlewensduur
tape limited, bandbeperk
tape load point, bandlaaipunt
tape mark, bandmerk
tape operating system, bandbedryfstelsel
tape parity, bandpariteit
tape punch, bandpons
tape reader, bandleser
tape record, bandrekord
tape reel, bandspoel
tape reproducer, bandreproduseerder
tape resident, bandinwonend
tape ring, bandring
tape skew, bandskeefloop
tape slippage, bandglip
tape sort, bandsortering
tape speed, bandspoed
tape spooling system, bandspoelstelsel
tape station, bandaandrywer
tape tension, bandspanning
tape thickness, banddikte
tape threading, banddeurryging
tape-to-card converter, band-na-kaartomsetter
tape-to-disk converter, band-na-skyfomsetter
tape-to-tape converter, band-na-bandomsetter
tape trailer, bandagterpunt
tape transaction, bandtransaksie
tape transport, bandaandrywer
tape travel distance, bandloopafstand
tape travel speed, bandloopspoed
tape unit, bandeenheid
tape verifier, bandverifieerder
tape volume, bandvolume
tape width, bandwydte
tape winder, bandopwenner
target, teiken
target address, teikenadres
target computer, teikenrekenaar
target language, teikentaal
target machine, teikenmasjien
target program, teikenprogram
tariff, tarief
task, taak
task control, taakbeheer
task dispatching, taakafsending
task evaluation, taakevaluering
task identification, taakidentifikasie
tasking, taakwerking
task management, taakbestuur
task queue, taaktou
task scheduler, taakskeduleerder
task scheduling, taakskedulering
task specification, taakspesifikasie
task status, taakstatus
task submission, taakindiening
task-to-task communication, tussentaak-kommunikasie
teach, onderrig
teaching machine, leermasjien (wat rekenaargesteunde onderrig hanteer)
tear resistance, skeurvastheid
tear strength, skeursterkte
technical manual, tegniese handleiding
technique, tegniek
technological, tegnologies
technology, tegnologie
telecommunication, telekommunikasie
telecommunication access method, telekommunikasietoegangsmetode
telecommunication control unit, telekommunikasiebeheereenheid
telecommunication line, telekommunikasielyn
telecommunication link, telekommunikasieverbinding
telecommunication network, telekommunikasienetwerk
telecommuting, telependelary
teleconference, telekonferensie
telefacsimile, telefaksimilee
telefax, telefaksimilee
teleload, telelaai
telemail, telepos
telemetry, telemetrie
telephone, telefoon
telephone frequency, telefoonfrekwensie
telephone line, telefoonlyn
telephone network, telefoonnetwerk
telephone service, telefoondiens
teleprinter, teledrukker
teleprinter code, teledrukkerkode
teleprocessing, televerwerking
teleprocessing system, televerwerkingstelsel
telerecording, teleregistrering
teletext, teleteks
teletype exchange, teleks
teletypewriter, teledrukker
television, televisie
television monitor, televisiemonitor
telex (teletype exchange), teleks
telex converter, teleksomsetter
teller unit, kassiereenheid
temperature, temperatuur
temperature-compensated, temperatuurgekompenseerd
template, profielvorm
temporal, temporeel
temporal logic, temporele logika
temporary disk, tydelike skyf
temporary file, tydelike lêer
temporary location, tydelike posisie
temporary storage, tydelike geheue
tennis-match sort, toernooisortering, uitskakelsortering
ten’s complement, tienkomplement
tensile force, trekkrag
tensile strain, trekvervorming
tensile stress, trekspanning
tension, spanning
terahertz, terahertz
term, term
term algebra, termalgebra
term creation, termskepping
terminal, eindpunt, terminaal
terminal access, terminaaltoegang
terminal address, terminaaladres
terminal buffer, terminaalbuffer
terminal cluster, terminaalkluster
terminal control unit, terminaalbeheereenheid
terminal device, terminaaltoestel
terminal display, terminaalvertoon
terminal interface, terminaalkoppelvlak
terminal job, terminaalwerkstuk
terminal keyboard, terminaalsleutelbord
terminal lockout, terminaaluitsluiting
terminal/modem interface, terminaal/modem-koppelvlak
terminal monitor program, terminaalmonitorprogram
terminal network, terminaalnetwerk
terminal node, blaarnodus, eindpuntnodus
terminal operator, terminaaloperateur
terminal polling, terminaalpolsing
terminal printer, terminaaldrukker
terminal room, terminaalkamer
terminal session, terminaalsessie
terminal strip, aansluiterstrook
terminal symbol, eindsimbool
terminal unit, terminaaleenheid
teminal user, terminaalgebruiker
terminate, beëindig, termineer
terminating, terminerend
terminating equipment, afsluittoerusting
terminating symbol, eindsimbool
termination, afsluiting, terminering
terminology bank, termbank
ternary, drietallig, ternêr
ternary operation, ternêre operasie
test, toets
test bed, toetsstelsel
test board, toetsbord
test case, toetsgeval
test cycle, toetssiklus
test data, toetsdata
test data generator, toetsdatagenerator
test equipment, toetstoerusting
testing, toetsing
testing envelope, toetsomgewing
testing mode, toetsmodus
testing technique, toetstegniek
testing time, toetstyd
test method, toetsmetode
test panel, toetspaneel
test pattern, toetspatroon
test phase, toetsfase
test program, toetsprogram
test routine, toetsroetine
test run, toetslopie
test technique, toetstegniek
tetrad, viertal
text, teks
text editing, teksredigering
text editor, teksredigeerder
text file, tekslêer
text formatter, teksformateerder
text mode, teksmodus
text preparation, teksvoorbereiding
text processing, teksverwerking
text string, teksstring
text string search, teksstringsoektog
theorem, stelling, teorema
theorem-proving, teoremabewys
theorem-proving program, teoremabewysprogram
theoretic computer science, teoretiese rekenaarwetenskap
theory, teorie
thermal, termies
thermal coupling, termiese koppeling
thermal cutout, termiese uitskakelaar
thermal matrix printer, termiese matriksdrukker
thermal noise, termiese ruis
thermal printer, termiese drukker
thermal shock, termiese skok
thermistor, termistor
thermocouple, termokoppel
thermodynamic, termodinamies
thermoelectric, termoëlektries
thermographic paper, hittegevoelige papier
thesaurus, thesaurus
thick film, dik film
thickness, dikte
thimble, vingerhoed
thimble printer, vingerhoeddrukker
thin film, dun film
thin film memory, dunfilmgeheue
thin film technology, dunfilmtegnologie
think time, dinktyd, tussenboodskap-vertraging
third-generation computer, derdegenerasierekenaar
third normal form, derde normaalvorm
thrash, rondkarring
thrashing, rondkarringry
thread, rygdraad, rygskakel
threaded binary tree, gerygde binêre boom
threaded list, gerygde lys
threaded tree, gerygde boom
threading, inryging
three-address instruction, drie-adresinstruksie
three-digit group, driesyfergroep
three-dimensional, driedimensioneel
three-input adder, drie-ingangopteller
three-input subtracter, drie-ingangaftrekker
three-level subroutine, drievlaksubroetine
three-phase motor, driefasemotor
three-valued logic, driewaardige logika
threshold, drumpel
threshold condition, drumpelvoorwaarde
threshold element, drumpelelement, beslissingselement
threshold function, drumpelfunksie
threshold gate, drumpelhek
threshold logic, drumpellogika
threshold value, drumpelwaarde
throughput, deurvoer
throw, papiervoer, vormvoer
thumb wheel, duimwiel, rolwiel
tickler file, herinnerlêer
tidying, skoonmaak
tightly coupled, heggekoppel
tightly coupled systems, heggekoppelde stelsels
tilt, kantelhoek
time allocation, tydtoekenning
time base, tydbasis
time constant, tydkonstante
time-critical, tydkrities
time delay circuit, tydvertraagkring
time-dependent, tydafhanklik
time division multiplexing, tyddeelmultipleksering
time division multiplier, tyddeelvermenigvuldiger
time error, tydfout
time fill, tydvulling
time frame, tydraam
time gap, tydgaping
time-independent, tydonafhanklik
time-interleaved, tydingevleg
time interleaving, tydinvlegging
time lag, tydsloering
time lapse, tydsverloop
timeliness, tydigheid
time-of-day clock, huidigetydklok
time origin, begintyd, tydsoorsprong
time out, tydafsnyding
time quantisation, tydkwantisering
time quantum, tydkwantum
timer, tydhouer
timer, tydreëlaar
time register, tydregister
time-saving, tydbesparing
time scale, tydskaal
time scale factor, tydskaalfaktor
time series, tydreeks
time share, tyd deel
time-shared operation, tyddeelwerking
time-shared system, tyddeelstelsel
time-sharing, tyddeling
time-sharing bureau, tyddeelburo
time-sharing language, tyddeeltaal
time-sharing mode, tyddeelmodus
time-sharing system, tyddeelstelsel
time-sharing user, tyddeelgebruiker
time signal, tydsein
time slice, tydsnit
time slicing, tydinvlegging
time slot, tydgleuf
timing, tydreëling
timing and control, tydreëling en beheer
timing circuit, tydreëlkring
timing pulse, tydreëlpuls
timing-pulse generator, tydreëlpulsgenerator
timing signal, tydreëlsein
toggle, wipkring
toggle switch, swikskakelaar
token, teken
token passing, tekenaanstuur
token ring, tekenaanstuur-ringnetwerk
tolerance, toleransie
tolerant, verdraagsaam
tool, hulpmiddel
top-down analysis, bo-na-onder-ontleding
top-down approach, bo-na-onder-benadering
top-down design, bo-na-onder-ontwerp
top-down development, bo-na-onder-ontwikkeling
top-down interpreter, bo-na-onder-interpreteerder
top-down parsing, bo-na-onder-sinsontleding
top element, boonste element
top-of-form, bladsybegin
top-of-stack, stapelbopunt
top-of-stack pointer, stapelbopuntwyser
topogram, topogram
topology, topologie
top-priority job, topprioriteitwerkstuk
torque, wringkrag
torque amplifier, wringversterker
total, totaal
total counter, totaalteller
totally ordered set, totaalgeordende versameling
total ordering, volkome ordening
total system, geheelstelsel
total time, totale tyd
touch screen, raaksensitiewe skerm
touch screen terminal, raaksensitiewe terminaal
touch-sensitive keyboard, raaksensitiewe sleutelbord
touch-sensitive screen, raaksensitiewe skerm
touch tablet, raaktablet
tournament sort, toernooisortering, uitskakelsortering
TPS, TVS, transaksieverwerkingstelsel
trace, spoor
trace program, spoorprogram
trace routine, spoorroetine
trace table, spoortabel
tracing, nasporing
track, baan
track address, baanadres
trackball, merkerstuurbal, stuurbal
track density, baandigtheid
track flag, baanvlag
track hold, baanuitsluiting
track index, baanindeks
tracking, volging
tracking algorithm, volgalgoritme
tracking symbol, volgsimbool
track number, baannommer
track overflow, baanoorloop
track pitch, baanspasiëring
track spacing, baanspasiëring
track width, baanwydte
tractor, tandrat
tractor feed, tandratvoer
trade-off, voordeel/nadeel-afspeling
traffic, verkeer
traffic analysis, verkeersontleding
traffic congestion, verkeersopeenhoping
traffic control, verkeersbeheer
traffic density, verkeersdigtheid
traffic intensity, verkeersdrukte
trailer, agterpunt
trailer label, naskrifetiket, slotetiket
trailer record, naskrifrekord, slotrekord
trailing blank, agterste blanko
trailing decision, agternabeslissing
trailing digit, agterste syfer, laaste syfer
trailing end, agterpunt
trailing space, agterste spasie
trailing zero, agterste nul
train, reeks
trainee, kwekeling
training device, opleitoestel
training time, opleityd
train printer, treindrukker
transaction, transaksie
transaction code, transaksiekode
transaction data, transaksiedata
transaction-driven, transaksiegedrewe
transaction file, detaillêer, transaksielêer
transaction processing system, transaksieverwerkingstelsel, TVS
transaction processor, transaksieverwerker
transaction record, transaksierekord
transaction tape, transaksieband
transceiver, sender-ontvanger
transcribe, oorskryf, transkribeer
transcriber, oorskrywer, transkribeerder
transcription, oorskrywing, transkripsie
transducer, omvormer, transduseerder
transfer, oordra
transferability, oordraagbaarheid
transfer algorithm, oordragalgoritme
transfer buffering, oordragbufferwerking
transfer card, oordragkaart
transfer check, oordragkontrole
transfer instruction, oordraginstruksie
transfer interpreter, oordraginterpreteerder
transfer key, oordragsleutel
transfer language, oordragtaal
transfer of control, beheeroordrag
transfer of control instruction, beheeroordraginstruksie
transfer operation, oordragbewerking
transfer rate, oordragtempo
transfer table, oordragtabel
transfer time, oordragtyd
transform, omvorming, transform
transformation, omvorming, transformasie
transformer, omvormer, transformator
transient, kortstondig, momenteel
transient error, kortstondige fout, momentele fout
transient phase, oorgangsfase
transient routine, kortstondige roetine
transient state, oorgangstoestand
transistor, transistor
transistorise, transistoriseer
transistorised circuit, getransistoriseerde kring
transit error, oorgangsfout
transition, oorgang
transition diagram, oorgangsdiagram
transition graph, oorgangsgrafiek
transition list, oorgangslys
transition matrix, oorgangsmatriks
transition vector, oorgangsvektor
transitive, oorganklik, transitief
transitive closure, transitiewe afsluiting
transit time, oorgangstyd
translate, oorsit; translateraal verskuif; vertaal
translating machine, vertaalmasjien
translating phase, vertaalfase
translating program, vertaalprogram
translating routine, vertaalroetine
translation, vertaling; omsetting
translation error, vertaalfout
translation table, vertaaltabel
translator, vertaler
transmission, transmissie
transmission channel, transmissiekanaal
transmission code, transmissiekode
transmission control, transmissiebeheer
transmission control character, transmissiebeheerkarakter
transmission control unit, transmissiebeheereenheid
transmission density, transmissiedigtheid
transmission header, transmissie-opskrif
transmission interface, transmissiekoppelvlak
transmission interruption, transmissie-onderbreking
transmission line, transmissielyn
transmission line amplifier, transmissielynversterker
transmission link, transmissieverbinding
transmission loss, transmissieverlies
transmission message, transmissieboodskap
transmission monitor, transmissiemonitor
transmission path, transmissieroete
transmission priority, transmissieprioriteit
transmission pulse, transmissiepuls
transmission rate, transmissietempo
transmission speed, transmissiespoed
transmission time, transmissietyd
transmission unit, transmissie-eenheid
transmit, send
transmit leg, versendbeen
transmitter, sender
transparency, deursigtigheid
transparent, deursigtig
transparent code, deursigtige kode
transparent mode, deursigtige modus
transparent program, deursigtige program
transport, aandrywer
transportable computer, draagbare rekenaar
transport layer, transportlaag
transpose, transponeer
transposition, transposisie
transverse parity check, transversale pariteitskontrole
transverse redundancy check, transversale oortolligheidskontrole
trap, seinfilter; val
trapezoid rule, trapesiumreël
trapezium, trapesium
trapezoidal integration, trapesoïede integrasie
trapezoidal rule, trapesiumreël
travel distance, loopafstand
travel speed, loopspoed
traversal, deurkruising
traversing, deurkruising
traversing algorithm, deurkruisingsalgoritme
treatment, behandeling
tree, boom
tree balancing, boombalansering
tree building, boomopbouing
tree diagram, boomdiagram
tree grammar, boomgrammatika
tree language, boomgerigte taal
tree name, boomnaam
tree network, boomnetwerk
tree representation, boomvoorstelling
tree root, boomwortel
tree search, boomsoektog
tree selection sort, boomseleksiesortering
tree sort, boomsortering
tree structure, boomstruktuur
tree traversal, boomdeurkruising
tree walking, boomdeurkruising
trend, tendens
trend analysis, tendensanalise
trial run, proeflopie
trial system, proefstelsel
tribit, driebis
tributary station, slaafstasie
trie, herwinboom
trigger, afsit; sneller
trigger circuit, snellerkring
triggering, snellering
trigger pair, snellerpaar
trim erase, tonneluitwissing
trip computer, ritrekenaar
triple, drietal
triple-length register, driedubbelregister
triple-length working, driedubbelwerking
triple precision, driedubbelpresisie
triple-precision register, driedubbelpresisie-register
tristate, drietoestand
trivial, triviaal
trouble-location problem, foutvaspenprobleem
troubleshoot, fout opspoor; fout soek
troubleshooting, foutopsporing
true, waar
truncate, afknot
truncation, afknotting
truncation error, afknotfout
trunk, bus; hooflyn
trunk circuit, hooflynkring
trunk hunting, hooflynsoektog
truth table, waarheidstabel
truth value, waarheidswaarde
tube, buis
tumble, tuimel
tune, afstem; instem
tunable system, afstembare stelsel; instembare stelsel
tuning, afstemming; instemming
tunnel erase, tonneluitwissing
tuple, tal
Turing machine, Turing-masjien
turn a page, omblaai
turnaround document, terugstuurdokument
turnaround time, omkeertyd
turnkey system, klaar stelsel
turn off, afskakel
turn on, aanskakel
turnover, omset
turnround time, omkeertyd
turtle, skilpad
turtle graphics, skilpadgrafika
tutorial display, gidsvertoon, leivertoon
twelve punching, twaalfpons
twin check, tweelingkontrole
twisted pair, gedraaide draadpaar, twyn, vlegpaar
two-address instruction, tweeadresinstruksie
two-digit group, tweesyfergroep
two-dimensional, tweedimensioneel
two-input adder, twee-ingangopteller
two-input subtracter, twee-ingangaftrekker
two-level addressing, tweevlakadressering
two-level compilation, tweevlakkompilering
two-level storage, tweevlakgeheue
two-level subroutine, tweevlaksubroetine
two-out-of-five code, twee-uit-vyfkode
two-part paper, tweevoudpapier
two-pass assembler, tweedeurgangsaamsteller
two-pass compiling, tweedeurgangkompilering
two’s complement, tweekomplement
two’s complement representation, tweekomplement-voorstelling
two-state notation, tweetoestandnotasie
two-valued logic, tweewaardige logika
two-way alternate communications, halfduplekskommunikasie
two-way communications, duplekskommunikasie, tweerigtingkommunikasie
two-way linked list, tweerigtingaaneengeskakelde lys
two-way merge, tweerigtingsaamvlegging
two-way simultaneous communications, duplekskommunikasie, tweerigtingkommunikasie
two-way transmission, tweerigtingtransmissie
two-wire system, tweedraadstelsel
type, tipe
type, tik
type bar, tikstaaf
type face, karakterstyl
type font, font, karakterfont, karaktertipe, tikfont
typescript, tikskrif
typesetter, lettersetter
typesetting, setwerk
typesetting machine, setmasjien
type wheel, drukwiel
typewriter terminal, teledrukker
typographical error, tipografiese fout