Rekenaarwoordeboek / English Afrikaans Computer and IT Dictionary : U-Z

Rekenaarwoordeboek / English Afrikaans Computer and IT Dictionary : A-C | Rekenaarwoordeboek / English Afrikaans Computer and IT Dictionary : D-F | Rekenaarwoordeboek / English Afrikaans Computer and IT Dictionary : G-I | Rekenaarwoordeboek / English Afrikaans Computer and IT Dictionary : J-L | Rekenaarwoordeboek / English Afrikaans Computer and IT Dictionary : M-O | Rekenaarwoordeboek / English Afrikaans Computer and IT Dictionary : P-R | Rekenaarwoordeboek / English Afrikaans Computer and IT Dictionary : S-T | Rekenaarwoordeboek / English Afrikaans Computer and IT Dictionary : U-Z

U

ultrasonic delay line, ultrasoniese vertraaglyn
unaligned, nie in lyn gestel, uit ingestel
unallocated, ontoegeken
unambiguity, ondubbelsinnigheid
unambiguous, ondubbelsinnig
unambiguous grammar, ondubbelsinnige grammatika
unary, monadies, unêr
unary operation, unêre operasie
unassigned space, ontoegewysde ruimte
unattended mode, onbemande modus
unattended operation, onbemande bedryf
unattended time, onbemande tyd
unbalanced, ongebalanseer
unbalanced circuit, ongebalanseerde kring
unbalanced error, ongebalanseerde fout
unbalanced line, ongebalanseerde lyn
unbalanced merge sort, ongebalanseerde saamvlegsortering
unbalanced network, ongebalanseerde netwerk
unbalanced system, ongebalanseerde stelsel
unbalanced tree, ongebalanseerde boom
unbalanced workload, ongebalanseerde werkslading
unbiased, onbevooroordeel
unbiased partitioning, onbevooroordeelde partisionering
unblock, ontblok
unbound, onbegrens
unbounded domain, onbegrensde domein
unbundled pricing policy, ontbondelde prysbeleid
unbundling, ontbondeling
uncertainty, onsekerheid
uncommitted, ontoegeken
uncommitted storage list, ontoegekendegeheue-lys
unconditional, onvoorwaardelik
unconditional assembly, onvoorwaardelike samestelling
unconditional branch, onvoorwaardelike vertakking
uncondifcional branch instructions, onvoorwaardelike vertakinstruksie
unconditional breakpoint, onvoorwaardelike breekpunt
unconditional data transfer, onvoorwaardelike data-oordrag
unconditional expression, onvoorwaardelike uitdrukking
unconditional instruction, onvoorwaardelike instruksie
unconditional jump, onvoorwaardelike sprong
unconditional jump instruction, onvoorwaardelike spronginstruksie
unconditional repeat statement, onvoorwaardelike herhaalstelling
unconditional select statement, onvoorwaardelike selekteerstelling
unconditional statement, onvoorwaardelike stelling
uncondifional stop instruction, onvoorwaardelike stopinstruksie
unconditional transfers, onvoorwaardelike oordrag
unconditional transfer of control, onvoorwaardelike beheeroordrag
unconditional value assignment, onvoorwaardelike waardetoewysing
unconditioned line, nie-afgestemde lyn
uncorrectable error, onherstelbare fout
uncouple, losmaak, ontkoppel
undecidable, onbeslisbaar
undefined, ongedefinieer
undefined value, ongedefinieerde waarde
underflow, onderloop
underflow indicator, onderloopaanwyser
underflow pointer, onderloopwyser
underflow prevention, onderloopvoorkoming
underline, onderstreep
underscore, onderstreep
underscore character, onderstreepkarakter (bv. “_”)
underscored character, onderstreepte karakter (bv. “_”)
underscoring, onderstreping
undesired, ongewens
undirected graph, ongerigte grafiek
undirected tree, ongerigte boom
undisturbed, ongesteur
undisturbed one-output signal, ongesteurde eenleweringsein
undisturbed response signal, ongesteurde responssein
undisturbed response voltage, ongesteurde responsspanning
undisturbed zero-output signal, ongesteurde nulleweringsein
unequal, ongelyk
uneven, onewe
uneven parity, onewe pariteit
uneven-parity check, onewepariteitskontrole
unexpected halt, onverwagte halt
unfolding, ontvouing
unformatted capacity, ongeformatteerde kapasiteit
unformatted disk, ongeformatteerde skyf
unformatted diskette, ongeformatteerde disket
unformatted display, ongeformatteerde vertoon
unformatted read, ongeformatteerde lees
uniform, eenvormig
uniformity, eenvormigheid, uniformiteit
uniformly accessible storage, ewetoeganklike stoor
uniform random, ewekansig
unilaterally connected graph, eensydigsamehangende grafiek
unintelligent terminal, dom terminaal
uninterruptible, onderbrekingloos
uninterruptible power supply, onderbrekinglose kragtoevoer
union, vereniging
unipolar, eenpolig
unipolar signal, eenpolige sein
uniprocessing, enkelverwerking
uniprocessor, enkelverwerker
unipunch, handpons
unique, eenduidig, uniek
uniquely decipherable, uniek dekodeerbaar
uniquely decodable, uniek dekodeerbaar
uniqueness, eenduidigheid; uniekheid
unistable circuit, enkelstabiele snellerkring
unistable state, enkelstabiele toestand
unistable trigger circuit, enkelstabiele snellerkring
unistable unit, enkelstabiele eenheid
unit, eenheid
unit address, eenheidadres
unit allocation, eenheidtoekenning
unit distance, eenheidsafstand
unit record equipment, eenheidsrekordtoerusting
unit string, eenheidstring
unit testing, moduletoetsing
unity, een
universal, algemeen; universeel
universal character set, universele karakterstel
universal quantifier, universele kwantor
universal set, universele versameling
unjustified text, ongejusteerde teks
unlabelled, etiketloos
unlimited, onbeperk
unload, aflaai
unloaded, ongelaai
unlock, ontsluit, oopsluit
unmapped system, stelsel sonder geheuebeheer
unmodified instruction, voorlopigeadres-instruksie
unnumbered, ongenonuner
unoccupied, onbeset
unordered, ongeorden
unpack, ontpak; uitpak
unpacked decimal, ongepakte desimaal
unpacked format, ongepakte formaat
unplanned, onbeplan
unprintable character, ondrukbare karakter
unprotected, onbeskerm
unprotected field, onbeskermde veld
unprotected location, onbeskermde posisie
unprotected memory, onbeskermde geheue
unready, ongereed
unrecoverable error, onherstelbare fout
unreliable, onbetroubaar
unreliable program, onbetroubare progratn
unresolved, onopgelos
unsaturated, onversadig
unscheduled downtime, ongeskeduleerde aftyd
unscheduled engineering time, ongeskeduleerde versientyd
unscheduled job, ongeskeduleerde werkstuk
unscheduled maintenance, onbeplande instandhouding; ongeskeduleerde instandhouding
unscheduled maintenance time, ongeskeduleerde instandhoudingstyd
unscheduled shutdown, onbeplande afskakeling; ongeskeduleerde afskakeling
unscheduled task, ongeskeduleerde taak
unscramble, onthuts
unscreened, onafgeskerm
unsharp image, onskerp beeld
unshielded, onafgeskerm
unsigned number, onbetekende getal
unsolved contention, onopgeloste mededinging
unstable, onstabiel
unstable state, onstabiele toestand
unstack, afhaal
unstratified language, ongestratifiseerde taal
unstring, ontstring
unstructured file, ongestruktureerde lêer
unstructured language, ongestruktureerde taal
unstructured program, ongestruktureerde program
unstructured programming, ongestruktureerde programmering
unstructured search, ongestruktureerde soektog
unstructured systems analysis, ongestruktureerde stelselontleding
unstructured variable, ongestruktureerde veranderlike
unstructured walkthrough, ongestruktureerde deurloop
unsuccessful search, onsuksesvolle soektog
unsupported, nie-ondersteun
unused time, ongebruikte tyd
unweighted, onbeswaar
up, aan die werk
up-and-running, in werking
update, aansuiwer, bywerk
update by copy, bywerk deur kopiëring
update by overlay, bywerk deur oorlegging
updated file, bygewerkte lêer
update file, bywerklêer
update generation, bywerkgenerasie
update prograni, bywerkprogram
update run, bywerklopie
updating run, bywerklopie
upgrade, opgradeer
upgrading, opgradering
up-line dump, opwaartse storting
upper bound, bogrens
upper-case character, bokaskarakter
upper curtate, boonste sone
upper limit, boonste limiet
UPS, OKT; onderbrekinglose kragtoevoer
uptime, bedryfstyd, beskikbare tyd
up-to-date information, nuutste inligting
upward compatible, opwaarts versoenbaar
upward rounding-off, oprond
use bit, veranderingsbis
used time, gebruikte tyd
user, gebruiker
user acceptance, gebruikeraanvaarding
user address space, gebruikeradresruimte
user area, gebruikerarea
user console, gebruikerkonsole
user data, gebruikerdata
user-defined, gebruikergedefinieer
user-defined function, gebruikergedefinieerde funksie
user department, gebruikerdepartement
user documentattion, gebruikerdokumentasie
user file, gebruikerlêer
user-friendly, gebruikervriendelik
user-friendly language, gebruikervriendelike taal, mensgerigte taal
user group, gebruikergroep
user identification, gebruikeridentifikasie
user manual, gebruikerhandleiding
user inemory, gebruikergeheue
user mode, gebruikermodus
user-oriented, gebruikergerig
user-oriented language, gebruikergerigte taal
user program, gebruikerprogram
user’s group, gebruikergroep
user’s reference manual, gebruikerhandleiding
user terminal, gebruikerterminaal
user-unfriendly, gebruikeronvriendelik
user-unfriendly operating system, gebruikeronvriendelike bedryfstelsel
user-written, gebruikergeskryf
user-written manual, gebruikergeskryfde handleiding
utilisation factor, benuttingsfaktor
utilisation ratio, benuttingsverhouding
utility program, nutsprogram
utility routine, nutsroetine
utility theory, utiliteitsteorie

V

vacuum colunm, vakuumkolom
vacuum pump, vakuumpomp
vacuum tube, vakuumbuis
validation, validasie (die resultaat), geldigheidsbepaling, validering (die proses)
validation test, geldigheidstoets
validity check, geldigheidskontrole
value-added network, meerdoelige netwerk
value assignment, waardetoewysing
value representation, waardevoorstelling
valve, buis
variable address, veranderlike adres
variable cycle, veranderlike siklus
variable-cycle operation, veranderlikesiklus-werking
variable declaration, verklaring van veranderlike
variable error, toevallige fout
variable field, veranderlike veld
variable-field storage, veranderlikeveld-stoor
variable function, veranderlike funksie
variable-function generator, veranderlikefunksie-generator
variable length, veranderlike lengte
variable-length record, veranderlikelengte-rekord
variable name, naam van veranderlike
variable partitioning, veranderlike partisionering
variable-point representation, wisselpuntvoorstelling
variable priority, veranderlike prioriteit
variable record-length, veranderlike rekordlengte
variable time scale, veranderlike tydskaal
variable voltage, reëlbare spanning
variable-voltage transformer, reëlbarespanning-transformator
variable word-length, veranderlike woordlengte
variance, variansie
variance analysis, variansie-ontleding
variance reporting, variansieverslaggewing
variant, variant
variation, afwyking, variasie
VDU (display unit, visual display unit), vertooneenheid
vector, eendimensionele skikking
vector addition, vektoroptelling
vector algebra, vektoralgebra
vector analysis, vektorontieding
vector computer, vektorrekenaar
vector constant, vektorkonstante
vectored interrupt, gevektorde onderbreking
vector generator, vektorgenerator
vector graphics, vektorgrafika
vector mode graphics, vektorgrafika
vector processing, vektorverwerking
vector processor, vektorverwerker
vector quantity, vektorgrootheid
vector scan, vektoraftasting
Veitch diagram, Veitch-diagram
velocity, snelheid
Venn diagram, Venn-diagram
verge-punched card, randgeponste kaart
verification, verifiëring
verification of programs, programverifiëring
verifier, verifieerder
verifier punch, toetsponsmasjien
verify, verifieer
version, weergawe
version number, generasienommer
vertex, hoekpunt; toppunt
vertical parity check, vertikale pariteitskontrole
vertical redundancy checking, vertikale-oortolligheidstoetsing
vertical spacing, vertikale spasiëring
vertical tabulate, vertikaal tabuleer
vertical tabulation, vertikale tabulering
vertical tabulation character, vertikaaltabuleringskarakter
vertical wraparound, vertikale omvou
very large scale integration, baiegrootskaalse integrasie
vet, keur
vetting, keuring
viable, lewensvatbaar
vibrate, tril, vibreer
vibration, trilling, vibrasie
video, video
video amplifier, videoversterker
video buffer, videobuffer
video computer system, videorekenaarstelsel
video conference, videokonferensie
videodisk, videoskyf
video display generator, videovertoongenerator
video display unit, videovertooneenheid
video generator, videogenerator
video image generator, videobeeldgenerator
videoscan, video-aftagting
videoscan, video-aftas
video signal, videosein
video terminal, videoterminaal
videotext, videoteks
videotext image, videoteksbeeld
view mode, sienmodus
viewdata, videoteks
viewport, deelvenster
virgin medium, nuwe medium
virgin papers, nuwe papier
virtual, virtueel
virtual address, virtuele adres
virtual addressing, virtuele adressering
virtual address space, virtuele adresruimte
virtual circuit, virtuele kring
virtual computer, virtuele rekenaar
virtual connection, virtuele verbinding
virtual device, virtuele toestel
virtual disk, virtuele skyf
virtual earth, virtuele grond
virtual file, virtuele lêer
virtual image, virtuele beeld
virtual machine, virtuele masjien
virtual meinory, virtuele geheue
virtual memory allocation, virtuelegeheue-toekenning
virtual meoiory management, virtuelegeheue-bestuur
virtual memory partition, virtuelegeheue-partisie
virtual memory system, virtuelegeheue-stelsel
virtual partition, virtuele partisie
virtual peripheral, virtuele randtoerusting
virtual processor, virtuele verwerker
virtual storage, virtuele stoor
virtual tenainal, virtuele terminaal
visual display, visuele vertoon
visual display unit, vertooneenheid
visual scanner, visuele aftaster
vital records, onontbeerlike rekords
VLSI, BGSI; baiegrootskaalse integraaie
vocabulary, woordeskat
voice, spraak; stem
voice-activated terminal, spraakgeaktiveerde terminaal
voice actuation, spraakaktivering
voice channel, spraakkanaal
voice dafca entry, spraak-data-invoer
voice/data-line sharing, spraak/data-lyndeling
voice-data terminal, spraakdataterminaal
voice frequency, spraakfrekwensie
voice-grade channel, spraakgehalte-kanaal
voice input, spraaktoevoer
voice-operated device, spraakgedrewe toestel
voice output, spraakafvoer
voiceprint, spraakafdruk
voice processiag, spraakverwerking
voice recognition, spraakherkenning
voice response, spraakrespons
voice-response tenninal, spraakresponsterminaal
voice synthesis, spraaksintese
voice synthesiser, spraaksintetiseerder
voice terminal, spraakterminaal
voice fransmission, spraaktransmissie
voice unit, spraakeenheid
void, leë posisie
void set, leë versameling
volatile, onbestendig
volatile file, onbestendige lêer
volatile memory, vluggeheue
volatile storage, vlugstoor
volatility, onbestendigheid
voltage, spanning
voltage drop, spanningsval
voltage fluctuation, spanningsfluktuasie
voltage level, spanningsvlak
voltage stabiliser, spanningstabiliseerder
volume, volume
volume sequence number, voluinevolgnommer
volume test, volumetoets
voluntary interrupt, opsetlike onderbreking
Von Neumann machine, Von Neumann-masjien
voting processors, saamstemverwerkers
VRC (vertical redundancy checking), VOT (vertikale-oortolligheidstoetsing)
vulgar fraction, gewone breuk

W

wafer, skyfie
wait, wag
waiting line, wagtou
waiting list, waglys
waiting message, wagtende boodskap
waiting queue, wagtou
waiting time, wagtyd
wait list, waglys
wait loop, waglus
wait state, wagtoestand
wake-up, opwek
wake-up signal, opweksein
walkthrough, deurloping
wall outlet, muursok
wall socket, muursok
WAN (wide-area network), WAN, wye-areanetwerk
wand, staf
warm start, stelselherbegin, warmbegin
warm-up time, opwarmingstyd
warning message, waarskuwingsboodskap
warranty, waarborg
waste instruction, niksdoeninstruksie, leë instruksie
watch dog, toesighouer, waghond
watch-dog program, waghondprogram
watch-dog timer, waghondtydhouer
watermark magnetics, watermerkmagnetisme
wave, golf
waveband, golfband
waveform, golfvorm
waveguide, golfleier
wavelength, golflengte
wave train, golfreeks
way-operated circuit, partylyn
way station, partylynstasie
WBS, TVS, taakverdelingstruktuur
weak, swak
weakest precondition, swakste prekondisie
weak interaction, swak interaksie
weakly coupled systems, swakgekoppelde stelsels
weak-precedence grammer, swakvoorranggrammatika
weak signal, swak sein
wear, slyt
wearability, slytbestandheid; slytvastheid
wear product, slytsel
wear resistance, slytweerstand
weigh (v), beswaar; gewig toeken
weight (n), beswaring; gewig
weight-balanced tree, beperkgebalanseerde-boom
weighted, beswaar
weighted average, beswaarde gemiddelde
weighted mean, beswaarde gemiddelde
weighted value, beswaarde waarde
weighting, beswaring; gewigtoekerming
weighting factor, beswaringsfaktor
weight of a tree, boomgewig
well-defined, goedgedefinieer
well-formed, welgevorm
well-formed formula (WFF), welgevormde formule, WVF
well-founded, welgefundeer
well-ordered, welgeorden
well-ordered set, welgeordende versameling
WFF, welgevormde formule, WVF
what-if question, sê-nou-maar-vraag, wat-gebeur-as-vraag
Wheatstone bridge, Wheatstone-brug
wheel printer, wieldrukker
WHILE loop, TERWYL-lus
white nolse (gaussian noise), witruis
wide-area network (WAN), wye-areanetwerk, WAN
wideband, wyeband
wideband channel, wyebandkanaal
widow line, sweefreël, weduweereël
width, wydte
wild card, oorheersstring
Williams cathode ray tube, Williams-katodestraalbuis
Winchester technology disk, Winchester-tegnologieskyf
wind (v), opwen
wind up, opwen
winder, opwermer
winding, wikkeling
window, venster
windowing, afsnyding; vensterskepping
wing panel, kantpaneel
wiper, sleepkontak, veegkontak
wire (n), draad
wire (v), bedraad
wired (adj), bedraad
wired logic, bedrade logika
wired-program computer, vasbedradeprogram-rekenaar
wireless terminal, radioterminaal
wire memory, draadgeheue
wire pair, draadpaar
wire printer, matriksdrukker
wire-wrap, draailas
wire wrapping, draailaskoppeling
wiring, bedrading
wiring board, bedradingsbord
wiring diagram, bedradingsdiagram
word, woord
word-addressing, woordadressering
word algebra, woordalgebra
word alignment, woordinstelling
word boundary, woordgrens
word count, woordtelling
word delimiter, woordskeier
word length, woordlengte
word machine, woordmasjien
word mark, woordmerk
word mask, woordmasker
word memory, woordgeheue
word module, woordmodule
word-organised memory, woordgeheue
word pattern, woordpatroon
word period, woordperiode
word processing, woordverwerking
word processor, woordverwerker
word recogniser, woordherkermer
word separator, woordskeier
word size, woordlengte
word symbol, woordsimbool
word-synchronised, woordgesinchroniseer
word time, woordtyd
word transfer, woordoordrag
word wrap, woordomvou
word wrap-around, woordomvou
work breakdown structure, taakverdelingstruktuur (TVS)
work cycle, werksiklus
work distribution chart, werkdistribusiekaart
work file, werklêer
workflow, werkvloei
workflow control, werkvloeibeheer
working storage, werkstoor
work-in-process, werk in proses
workload, werkslading
work queue, werktou
work schedule, werkskedule
work space, werkruimte
work station, werkstasie
WP (word processing), WV (woordverwerking)
wrap (n), wikkel
wrap (v), omdraai
wrap-around (n), omvou
wrap-around memory, omvougeheue
wrapped connection, draailasverbinding
wrap pin, draailaspen
wrap thickness, windingdikte
write access, skryftoegang
write command, skryfbevel
write cycle, skryfsiklus
write cycle time, skryfsiklustyd
write enable, skryfontsper
write error, skryffout
write head, registreerkop, skryfkop
write inhibit, skryfversperring
write instruction, skryfinstruksie
write key, skryfsleutel
write lock-out, skryfuitsluiting
write mode, skryfmodus
write operation, skryfbewerking
write-protected, skryfbeskerm
write pulse, skryfpuls
write ring, skryfontsper-ring
write statement, skryfstelling
write-through, dubbelskryf
write time, skryftyd
writing beam, skryfbundel
writing head, registreerkop, skryfkop
writing pulse, skryfpuls
writing rate, skryfspoed
writing speed, skryfspoed
written-out progran, uitgeskryfde program

X

X axis, X-as
X coordinate, X-koördinaat
xerographic printer, xerografiese drukker
xerography, xerografie
X height, X-hoogte
X punch, X-pons
X-Y plotter, X-Y-stipper

Y

Y axis, Y-as
Y coordinate, Y-koördinaat
yield strength, meegeesterkte
Young’s modulus, Young se modulus

Z

Z axis, Z-as
Z coordinate, Z-koördinaat
zero, nul, nulpunt, zero
zero address instruction, geenadresinstruksie
zero bit, nulbis
zero complement, nulkomplement
zero condition, nultoestand
zero elimination, nuleliminering
zero error, nulpuntsfout
zero fill, nulopvulling
zero insertion, nulinvoeging
zeroize, vervang met nulle
zero-level address, direkte adres
zero-level addressing, direkte adressering
zero matrix, nulmatriks
zero output, nullewering
zero output signal, nuluitgangsein
zero point, nulpunt
zero state, nultoestand
zero suppression, nulonderdrukking
zone bit, sonebis
zoom, zoem
zooming, zoem