Meertalige Wiskundewoordeboek / Multilingual Mathematics Dictionary

Alfabetiese woordelys A abacus English counting frame Afrikaans telraam IsiZulu uhlaka lokubala IsiZulu insizakubala IsiZulu uqwembe lokubala IsiXhosa i-abhakhasi IsiXhosa uphahla lokubala IsiXhosa isihlohlo sobalo SiSwati luhlakakubala SiSwati sikhombisa bungako benombolo SiSwati i-abhakhasi IsiNdebele i-abhakhasi Setswana kgatlatalama Sepedi sebalapalo Sepedi motheopalo Sepedi abakhase Sepedi mmadiphetana Sesotho abakhase Tshivenḓa abakhasi Tshivenḓa fureme ya u vhalela Xitsonga … Lees meer Meertalige Wiskundewoordeboek / Multilingual Mathematics Dictionary