Alfabetiese woordelys
A
abacus
English counting frame
Afrikaans telraam
IsiZulu uhlaka lokubala
IsiZulu insizakubala
IsiZulu uqwembe lokubala
IsiXhosa i-abhakhasi
IsiXhosa uphahla lokubala
IsiXhosa isihlohlo sobalo
SiSwati luhlakakubala
SiSwati sikhombisa bungako benombolo
SiSwati i-abhakhasi
IsiNdebele i-abhakhasi
Setswana kgatlatalama
Sepedi sebalapalo
Sepedi motheopalo
Sepedi abakhase
Sepedi mmadiphetana
Sesotho abakhase
Tshivenḓa abakhasi
Tshivenḓa fureme ya u vhalela
Xitsonga abakhasi
Xitsonga xihlayelo
abbreviate
Afrikaans afkort
IsiZulu finyeza
IsiZulu finqa
IsiZulu nciphisa
IsiXhosa finyeza
IsiXhosa shunqula
IsiXhosa yenza mfutshane
SiSwati finyeta
SiSwati fishanisa
IsiNdebele rhunyeza
Setswana khutshwafatsa
Sepedi khutsofatša
Sesotho kgutsufatsa
Tshivenḓa -pfufhifhadza
Tshivenḓa u ṱukufhadza
Xitsonga komisa
abbreviation
Afrikaans afkorting
IsiZulu isifinyezo
IsiXhosa isifinyezo
IsiXhosa isishunqulelo
SiSwati sifinyeto
SiSwati sifishaniso
IsiNdebele isirhunyezo
Setswana khutshwafatso
Sepedi khutsofatšo
Sesotho kgutsufatso
Tshivenḓa pfufhifhadzo
Tshivenḓa u ṱukufhadza
Xitsonga nkomiso
above
Afrikaans bo
Afrikaans bo-op
IsiZulu ngaphezu(lu)
IsiZulu ngenhla
IsiXhosa ngaphezulu
IsiXhosa phezulu
IsiXhosa ngasentla
IsiXhosa ngentla
SiSwati etulu
SiSwati ngenhla
SiSwati ngetulu
IsiNdebele ngehla
IsiNdebele ngaphezulu
Setswana – godimo
Sepedi ka godimo
Sesotho ka hodima
Tshivenḓa nṱha ha
Xitsonga henhla ka
abstract
Afrikaans abstrak
IsiZulu okungabonakali
IsiZulu okungathinteki
IsiZulu okusemcabangweni
IsiXhosa engaphathekiyo
IsiXhosa ekwingqiqo
IsiXhosa eqikelelwayo
SiSwati -ngaphatseki
SiSwati -ngabonakali
IsiNdebele -ngaphathekiko
Setswana segopolo
Sepedi senaganwa
Sepedi segopolwa
Sesotho kgopolotaba
Tshivenḓa tshihumbulelwa
Xitsonga xianakanyiwa
acceptable
Afrikaans aanvaarbaar
Afrikaans aanneemlik
IsiZulu okuvumelekile
IsiZulu okwemukelekile
IsiXhosa eyamkelekayo
IsiXhosa ivumelekile
IsiXhosa isemthethweni
IsiXhosa isemgaqweni
SiSwati -emukelekako
SiSwati -emukeleka
SiSwati -emukelekile
IsiNdebele -amukelekako
IsiNdebele -vumekako
Setswana amogelesega
Sepedi amogelega
Sepedi amogelegago
Sesotho amoheleha
Tshivenḓa ṱanganedzea
Tshivenḓa u tendelwa
Xitsonga amukeleka
accessory
English optional part
Afrikaans bykomstigheid
IsiZulu isengezelelo
IsiZulu isinezelo
IsiXhosa isongezelelo
IsiXhosa isincedisi
IsiXhosa isixokomezelo
IsiXhosa into osenokungayikhethi
IsiXhosa into ozikhethelayo
SiSwati selekeleli
SiSwati incenye yekutikhetsela
SiSwati insita
SiSwati selekelelo
IsiNdebele umkhambisani
IsiNdebele isingezelelo
Setswana sediriswatlaleletsi
Sepedi setlaleletši
Sepedi seoketši
Sesotho setlatseletsi
Tshivenḓa tshiengedzwa
Tshivenḓa tshishumiswa
Tshivenḓa tshipida- engedza
Xitsonga xiphemu xo engetela
account
Afrikaans rekening
IsiZulu ulondolozomali
IsiZulu imali elondolozwayo
IsiXhosa i-akhawunti
SiSwati sikweleti
SiSwati i-akhawunti
IsiNdebele i-akhawundi
Setswana letlotlo
Sepedi tšhupaletlotlo
Sepedi akhaonte
Sesotho akhaonte
Tshivenḓa akhaunthu
Xitsonga akhawunti
Xitsonga xikweleti
accuracy
Afrikaans akkuraatheid
Afrikaans noukeurigheid
IsiZulu ukucophelela
IsiZulu ukuqikelela
IsiXhosa ukuchaneka
SiSwati kunemba
IsiNdebele inembo
Setswana nepagalo
Sepedi nepagalo
Sesotho nepahalo
Tshivenḓa vhuronwane
Tshivenḓa zwa vhukuma-kuma
Xitsonga nkahoxeko
Xitsonga akhuresi
accurate
Afrikaans akkuraat
Afrikaans noukeurig
IsiZulu cophelela
IsiZulu nembayo
IsiXhosa ichanekile
IsiXhosa -chanekileyo
SiSwati -nembako
IsiNdebele -nembako
Setswana nepagetse
Sepedi nepagetšego
Sepedi nepagala
Sesotho nepahetse
Tshivenḓa zwa vhukuma
Tshivenḓa vhuronwane
Xitsonga hetiseka
Xitsonga akhureti
accurate measurement
Afrikaans akkurate meting
IsiZulu isilinganisongqo
IsiXhosa umlinganiselo ochanekileyo
SiSwati silinganisi lesinembako
IsiNdebele isimedo esinembako
IsiNdebele isilinganiso esinembako
Setswana tekanyo e e nepagetseng
Sepedi tekanyo ye e nepagetšego
Sesotho mometho o nepahetseng
Tshivenḓa muelo wa vhukuma
Tshivenḓa wone-wone
Tshivenḓa wone
Tshivenḓa u kala ha vhukuma-kuma
Xitsonga mpimo wo hetiseka
Xitsonga mpimo wa akhureti
AC key
English All Clear key
Afrikaans uitwissleutel
IsiZulu isicishanombolo
IsiZulu isicishambhalo
IsiXhosa iqhosha le-AC
IsiXhosa iqhosha lokucima
IsiXhosa iqhosha i-AC
SiSwati sifacatosesulo
IsiNdebele ikunujana esula koke
IsiNdebele ikunujana etjhidisa koke
Setswana konopophimodi-gotlhe
Sepedi khii ya AC
Sepedi khiiphumulatšohle
Sesotho konopo ya AC
Tshivenḓa khii ya u thutha zwoṱhe
Xitsonga batheni yo sula ya AC
across
Afrikaans dwarsoor
IsiZulu vundla
IsiZulu ukuvundla
IsiXhosa nqumlezileyo
IsiXhosa ngaphaya
IsiXhosa nqamlezileyo
SiSwati -vundlako
IsiNdebele buvundla
IsiNdebele phetjheya
Setswana kgabaganya
Sepedi putlaganya
Sesotho ho kgabahanya
Tshivenḓa buḓa
Tshivenḓa matungo
Tshivenḓa u ya matungo
Xitsonga hingakanya
activate
Afrikaans aktiveer
IsiZulu khuthaza
IsiZulu khanyisa
IsiXhosa yenza ukuba isebenze
IsiXhosa yenza isebenze
IsiXhosa chukumisa
SiSwati enta kusebente
SiSwati shukumisa
IsiNdebele tharhulula
IsiNdebele thanrhulula
Setswana tsosolosa
Sepedi tšhuma
Sepedi gotetša
Sesotho kgwathatsa
Tshivenḓa nyanyula
Tshivenḓa funga
Xitsonga ku tlhontlha
activity
Afrikaans aktiwiteit
IsiZulu umsebenzi
IsiXhosa umsebenzi
IsiXhosa nyito
actual number
Afrikaans werklike aantal
Afrikaans werklike getal
IsiZulu inombolongqo
IsiZulu inombolo yangempela
IsiXhosa inombolo eyinqobo
IsiXhosa elona nani lililo
SiSwati inombolo mbamba
IsiNdebele inomboro yamambala
IsiNdebele inomboro ekungiyo
Setswana palotota
Sepedi palo ya nnete
Sesotho nomoro ya nnete
Tshivenḓa mbalo ya vhukuma
Tshivenḓa nomboro ya vhukuma
Xitsonga nhlayo ya ntiyiso
Xitsonga nhlayo ya xiviri
acute angle
Afrikaans skerphoek
IsiZulu igumbi elicijile
IsiZulu i-engele ecijileyo
IsiXhosa iengile ebazileyo
IsiXhosa i-atyhuthi engile
SiSwati i-engeli lecijile
SiSwati engelicija
IsiNdebele iqondo elibukhali
IsiNdebele i-engele ebukhali
IsiNdebele i-engele enetlobo
Setswana khutlomotsu
Sepedi khutlontlha
SiSwati umsebenti
IsiNdebele umsebenzi
IsiNdebele umsikinyeko
Setswana tiro
Sepedi mošomo
Sepedi modiro
Sesotho mosebetsi
Tshivenḓa mushumo
Tshivenḓa nḓowenḓowe
Tshivenḓa mushumo
Xitsonga nghingiriko
actual measurement
Afrikaans werklike meting
IsiZulu isilinganisoncamashi
IsiXhosa umlinganiselo oyinqobo
IsiXhosa umlinganiselo onguwo
IsiXhosa umlinganiselo owenziweyo
SiSwati kukala lokungiko
SiSwati kumeda lokungiko
IsiNdebele isilinganiso samambala
Setswana tekanyotota
Sepedi kelo ya maleba
Sepedi kelo ya nnete
Sesotho mometho wa nnete
Tshivenḓa muelo wa vhukuma
Tshivenḓa u kala ha vhukuma-kuma
Xitsonga mpimo wa xiviri
Xitsonga mpimo wa ntiyiso
Sesotho sekgutlontjhotjho
Tshivenḓa khuḓa thoswi
Tshivenḓa engele ya ekhiyuthi
Xitsonga engele-ntsongo
Xitsonga yinhla yo tontswa
add
English give the sum of
English give the total of
Afrikaans optel
IsiZulu hlanganisa
IsiXhosa dibanisa
SiSwati nika samba se-
SiSwati nika samba sa-
IsiNdebele hlanganisa
Setswana tlhakanya
Sepedi hlakanya
Sepedi hlakantšha
Sepedi efa palohlakantšhwa
Sesotho kopanya
Tshivenḓa ṱanganya
Tshivenḓa neani ṱhanganyelo ya-
Tshivenḓa tanganyani
Xitsonga nyika nhlamulo-hlanganiso ya
add
Afrikaans byvoeg
Afrikaans bytel
IsiZulu engeza
IsiZulu nezela
IsiXhosa yongeza
IsiXhosa dibanisa
SiSwati engeta
SiSwati ngeta
SiSwati hlanganisa
IsiNdebele ngezelela
Setswana oketsa
Setswana tlhakanya
Sepedi oketša
Sepedi tlaleletša
Sesotho eketsa
Tshivenḓa ṱanganya
Tshivenḓa -engedza
Xitsonga engetela
Xitsonga hlanganisa
addend
Afrikaans addend
IsiZulu isihlanganiswa
IsiZulu inombolo ezohlanganiswa
IsiXhosa isongezi
IsiXhosa inani elidityaniswe nelinye
SiSwati sengeto
SiSwati sihlanganiswa
IsiNdebele inomborosihlanganiswa
Setswana palotlhakanngwa
Sepedi palohlakanywa
Sepedi palohlakantšhwa
Sesotho sekopanngwa
Tshivenḓa ṱhanganywa
Tshivenḓa zwo ṱanganyiswa
Xitsonga engetela
addendum
Afrikaans addendum
IsiZulu isithasiselo
IsiZulu isengezo
IsiXhosa isongezo
IsiXhosa isixokomezelo
SiSwati sengetelelo
SiSwati sijotjelelwa
IsiNdebele isingezeleli
Setswana mametlelelo
Sepedi setlaleletši
Sesotho sehlomathiso
Tshivenḓa tshiengedzwa
Xitsonga xihlanganisiwa
addition
Afrikaans optelling
IsiZulu ukuhlanganisa
IsiXhosa udibaniso
SiSwati kuhlanganisa
SiSwati kwekuhlanganisa
IsiNdebele ukuhlanganisa
Setswana tlhakanyo
Sepedi go hlakantšha
Sepedi tlhakanyo
Sesotho ho kopanya
Tshivenḓa muṱanganyiso
Tshivenḓa u ṱanganyisa
Xitsonga ku hlanganisa
Xitsonga nhlanganiso
additional
Afrikaans addisioneel
IsiZulu okwengeziwe
IsiZulu okuhlanganisiwe
IsiXhosa okongeziweyo
IsiXhosa eyongeziweyo
SiSwati -ngetiwe
IsiNdebele ngezelelako
Setswana tlaleletso
Sepedi oketšago
Sesotho – ekeditsweng
Tshivenḓa nyengedzedzo
Xitsonga xengetelwa
addition calculation
Afrikaans optelberekening
IsiZulu ukubala ngokuhlanganisa
IsiXhosa ubalo lokudibanisa
SiSwati kubalakuhlanganisa
IsiNdebele ukubalisisa kokuhlanganisa
Setswana palelotlhakanyo
Sepedi palelotlhakantšho
Sesotho ho kopanya
Tshivenḓa u shuma mbalo dza muṱanganyiso
Tshivenḓa u vhalela ha u ṱanganyisa
Xitsonga nkhakhuleto wa nhlanganiso
addition sum
Afrikaans optelsom
IsiZulu isibalo sokuhlanganisa
IsiXhosa isibalo sokudibanisa
IsiXhosa amanani adityanisiweyo
SiSwati sibalokuhlanganisa
IsiNdebele isibalo sokuhlanganisa
Setswana palotlhakanyo
Sepedi palo ya go hlakantšha
Sesotho karabo ya ho kopanya
Tshivenḓa ṱhanganyelo
Tshivenḓa mbalo yo wanalaho musi ho ṱanganyiswa
Xitsonga nhlengelo wa nhlanganiso
adjacent
Afrikaans aangrensend
Afrikaans aanliggend
IsiZulu uhlangothi oluseduze
IsiXhosa icala elikufuphi
IsiXhosa yamileyo
SiSwati -hlalelene
SiSwati -akhelene
IsiNdebele -tjhideleneko
IsiNdebele -hlaleleneko
Setswana -bapileng
Sepedi bapa
Sesotho bapileng
Tshivenḓa tsini na tsini
Xitsonga kusuhi
adjacent angle
Afrikaans aangrensende hoek
Afrikaans aanliggende hoek
IsiZulu igumbi elincikile
IsiZulu i-engele encikile
IsiXhosa i-engile eyayamileyo
SiSwati ema-engele lahlalelene
IsiNdebele i-engele etjhideleneko
IsiNdebele i-engele ehlaleleneko
Setswana khutlomabapi
Sepedi khutlobapi
Sesotho dikgutlo tse bapileng
Tshivenḓa engele dza tsini na tsini
Tshivenḓa khuda dza tsini na tsini
Xitsonga engele ya le kusuhi
Xitsonga yinhla ya le kusuhi
after
Afrikaans na
IsiZulu emva
IsiXhosa emva
SiSwati emuva
SiSwati landzelako
IsiNdebele ngemva kuka-
Setswana morago ga
Sepedi morago
Sepedi ka morago
Sesotho ka mora
Tshivenḓa nga murahu
Xitsonga ndzhaku ka
after noon
English p.m.
English post meridiem
Afrikaans namiddag
Afrikaans nm.
IsiZulu emva kwemini
IsiZulu ntambama
IsiXhosa emva kwemini
IsiXhosa emalanga
IsiXhosa ebusuku
SiSwati emini yantsambama
SiSwati ntsambama
SiSwati p.m
IsiNdebele ngemva kwamadina
IsiNdebele ngemva kweminikulu
Setswana thapama
Sepedi ka morago ga mosegare wa sekgalela
Sesotho ka mora nyene
Tshivenḓa nga murahu ha masiari
Xitsonga nhlikanhi
Xitsonga niNdzhenga
afternoon
Afrikaans namiddag
IsiZulu ntambama
IsiXhosa emva kwemini
IsiXhosa emalanga
SiSwati imphekabafati
SiSwati selimatfunti
SiSwati emvakwedina
SiSwati ntsambama
IsiNdebele malangantambama
IsiNdebele malungantambama
Setswana tshokologo
Sepedi thapama
Sepedi manthapama
Sepedi ka meriti
Sesotho thapama
Xitsonga niNdzhenga
again
Afrikaans weer
IsiZulu futhi
IsiZulu phinda
IsiZulu phinda
IsiXhosa kwakhona
SiSwati futsi
SiSwati phindza
IsiNdebele godu
Setswana gape
Sepedi gape
Sesotho hape
Xitsonga nakambe
alphabet
Afrikaans alfabet
IsiZulu uhluzinhlamvu
IsiZulu uhlu lwezinhlamvu
IsiXhosa i-alfabhethi
SiSwati tinhlavu
SiSwati tinhlavu te-alfabhethi
IsiNdebele abonobumba
IsiNdebele i-alfabhethi
Setswana alefabete
Sepedi alfabete
Sesotho nteterwane
Sesotho alfabete
Tshivenḓa aḽifabethe
Xitsonga alifabete
amount
Afrikaans hoeveelheid
Afrikaans bedrag
IsiZulu inani
IsiXhosa ubungakanani
IsiXhosa umyinge
IsiXhosa umlinganiselo
SiSwati linani
IsiNdebele imbalo
IsiNdebele inani
Setswana bokana
Sepedi kgoboko
Sepedi bokaalo
Sesotho bokalo
Tshivenḓa ṱhanganyelo
Tshivenḓa tshivhalo
Xitsonga ntsengo
analogue clock
English analog clock
Afrikaans horlosie met wysers
Afrikaans analooghorlosie
IsiZulu iwashi lezinti
IsiXhosa iwotshi ye-analog
IsiXhosa iwotshi yosiba
SiSwati liwashitintsi
SiSwati liwashi le-analogi
IsiNdebele iwatjhi ye-analogo
Setswana tshupanako
Sepedi sešupanako sa manakana
Sesotho watjhe ya manaka
Tshivenḓa watshi ya vhutanda
Xitsonga wachi ya analog
angle
Afrikaans hoek
IsiZulu igumbi
IsiZulu i-engela
IsiXhosa i-engile
SiSwati i-engeli
IsiNdebele iqondo
IsiNdebele i-engele
IsiNdebele ihugu
Setswana sekhutlo
Sepedi khutlo
Sesotho sekgutlo
Tshivenḓa engele
Tshivenḓa khuḓa
Xitsonga yinhla
Xitsonga engele
another
Afrikaans 'n ander
Afrikaans nog 'n
IsiZulu okunye
IsiXhosa enye
SiSwati lokunye
IsiNdebele okhunye
Setswana -ngwe
Sepedi -nngwe
Sesotho e nngwe
Tshivenḓa -ṅwe
Xitsonga -n'wana
answer
Afrikaans antwoord
IsiZulu umphumela
IsiZulu isixazululo
IsiXhosa impendulo
IsiXhosa isiphumo
IsiXhosa isisombululo
SiSwati imphendvulo
SiSwati umphumela
SiSwati sisombululo
IsiNdebele ipendulo
IsiNdebele isirarululo
Setswana karabo
Sepedi karabo
Sesotho karabo
Tshivenḓa phindulo
Xitsonga ansara
Xitsonga nhlamulo
anticlockwise
Afrikaans antiklokgewys
IsiZulu inhlehlanyovane sawashi
IsiXhosa ejikelezela ngasekhohlo
SiSwati umjikeletosencele
IsiNdebele phambene nomzombe wewatjhi
Setswana go ya molemeng
Sepedi mpogošong
Sesotho motjhetjho wa watjhe
Tshivenḓa monela murahu
Xitsonga xindzhakundzhaku
any key
Afrikaans enige sleutel
IsiZulu noma iyiphi inkinobho
IsiXhosa naliphi na iqhosha
SiSwati nobe siphi sifacato
IsiNdebele enye nenye ikunujana
Setswana konopo nngwe le nngwe
Sepedi khii efe goba efe
Sesotho konopo efe kapa efe
Tshivenḓa khii iṅwe na iṅwe
Xitsonga batheni yin'wana ni yin'wana
any number
Afrikaans enige nommer
IsiZulu noma iyiphi inombolo
IsiXhosa naliphi na inani
SiSwati nobe yiphi inombolo
IsiNdebele enye nenye inomboro
Setswana palo nngwe le nngwe
Sepedi nomoro efe goba efe
Sepedi palo efe goba efe
Sesotho palo efe kapa efe
Tshivenḓa nomboro iṅwe na iṅwe
Xitsonga nomboro yin'wana ni yin'wana
applicable
Afrikaans toepaslik
IsiZulu okuhambisanayo
IsiZulu okusondelene
IsiZulu okuthintanayo
IsiXhosa elungele
IsiXhosa efanele
IsiXhosa efaneleyo
SiSwati -sebentisekako
IsiNdebele sebenzisekako
IsiNdebele phatheleneko
IsiNdebele fanelekako
Setswana maleba
Sepedi dirišetšwa
Sepedi lebane le tirišetšo
Sesotho sebetsa Tshivenḓa shumiswa
Tshivenḓa shumisea
Xitsonga tirhisiwa eka
apportion.
Afrikaans toedeel
Afrikaans verdeel
IsiZulu ukucaza
IsiXhosa yabela
IsiXhosa ahlula
IsiXhosa aba
SiSwati hlukanisela
SiSwati yaba
IsiNdebele aba
Setswana aroganya
Sepedi abagnaya
Sesotho aba
Tshivenḓa -kovhanya
Xitsonga avanyisa
approximate
Afrikaans benader(d)
IsiZulu sondelene
IsiZulu cishe
IsiXhosa esondeleyo
IsiXhosa aphantse
SiSwati -sondzele
IsiNdebele -tjhideleneko
Setswana lekanyetsa
Sepedi kaba
Sepedi nyakile
Sepedi batamela
Sesotho atametsang
Tshivenḓa -anganya
Tshivenḓa u linganisa
Xitsonga kumbetela
approximately
English about
Afrikaans ongeveer
Afrikaans omtrent
Afrikaans naastenby
IsiZulu cishe
IsiXhosa malunga
IsiXhosa phantse
IsiXhosa ngokusondeleyo
SiSwati phose
SiSwati -cishe
IsiNdebele pheze
Setswana – ka nnang
Sepedi kabago
Sepedi nyakilego
Sepedi batametšego
Sesotho – ka ba; – ka bang
Tshivenḓa -anganyela
Tshivenḓa hu nga vha
Xitsonga kwalomuya
Xitsonga kwalomu ka
approximation sign
Afrikaans benaderingsteken
IsiZulu uphawu lokusondezela
IsiZulu uphawu lokuyela ngakhona
IsiXhosa uphawu
SiSwati luphawusilinganiso
IsiNdebele itshwayotjhideza
Setswana letshwaotekanyetso
Sepedi leswaopatametšo
Sesotho letshwao le atametsang
Tshivenḓa tshiganyanganyeli
Xitsonga mfungho wa nkumbetelo
April
Afrikaans April
IsiZulu uMbasa
IsiZulu u-Ephreli
IsiXhosa u-Apreli
IsiXhosa uTshazimpuzi
IsiXhosa u-Epreli
SiSwati Mabasa
SiSwati Apreli
IsiNdebele u-Apreli
IsiNdebele Usihlabantangana
Setswana Moranang
Sepedi Aprele
Sesotho Mmesa
Tshivenḓa Lambamai
Xitsonga Dzivamisoko
area
Afrikaans area
Afrikaans oppervlakte
IsiZulu indawo
IsiZulu ubungako bendawo
IsiXhosa ummandla
IsiXhosa i-eriya
SiSwati i-eriya
SiSwati bungakondzawo
IsiNdebele ubungako bendawo
Setswana boalo
Sepedi sekgoba
Sesotho erea
Tshivenḓa nyalo
Tshivenḓa fhethu
Xitsonga vuandlalo
area
Afrikaans gebied
IsiZulu ingxenye yendawo
IsiXhosa ummandla
IsiXhosa indawo
IsiXhosa inxalenye yendawo
SiSwati indzawo
SiSwati siyilo
IsiNdebele ingcenye yendawo
Setswana kgaolo
Sepedi tikologo
Sesotho erea
Tshivenḓa vhupo
Xitsonga ndhawu
Xitsonga xivandla
arithmetic
Afrikaans rekenkunde
Afrikaans rekene
IsiZulu umunxa wezibalo
IsiXhosa izibalo
SiSwati tibalo
IsiNdebele iimbalo
Setswana dipalo
Sepedi thutapalo
Sepedi dipalo
Sesotho aretmethiki
Tshivenḓa ḓivhambalo
Xitsonga ntivo-nhlayo
Xitsonga tinhlayo
arithmetic technique
Afrikaans rekenkundige tegniek
IsiZulu isu lokubala
IsiZulu isu lezibalo
IsiXhosa ubuchule bezibalo
IsiXhosa ubugcisa
IsiXhosa ubuchule bokubala
SiSwati lisukubala
IsiNdebele itheknikhi yeembalo
Setswana bothekenikipalo
Sepedi mokgwa wa thutapalo
Sesotho thekeniki ya aretmethiki
Tshivenḓa thekheniki ya divhambalo
Xitsonga endlele ra ntivo-nhlayo
around
Afrikaans rondom
Afrikaans in die rondte
IsiZulu zungeza
IsiZulu emacaleni onke
IsiXhosa jikelezile
IsiXhosa jikeleza
SiSwati -tungelete
IsiNdebele -zombelezako
Setswana dikologa
Sepedi go dikologa
Sepedi go dikanetša
Sesotho ho potoloha
Tshivenḓa -mona na
Xitsonga rhendzeleka
arrange
Afrikaans rangskik
IsiZulu hlela
IsiXhosa cwangcisa
IsiXhosa lungisa
IsiXhosa lungelelanisa
SiSwati hlelembisa
SiSwati hlela
IsiNdebele hlela
Setswana rulaganya
Sepedi beakanya
Sesotho hlophisa
Tshivenḓa -dzudzanya
Tshivenḓa -vhekanya
Xitsonga xaxameta
Xitsonga veketela
array
Afrikaans skikking
IsiZulu uhlelo ngononina
IsiXhosa misa ngezintlu
IsiXhosa ucwangciso-manani
IsiXhosa ulungelelaniso-manani
SiSwati luhlelembiso
IsiNdebele irhemo
Setswana tatelano
Sepedi tokologanyo
Sepedi go lokologanya
Sesotho letoto
Tshivenḓa mutevhe
Tshivenḓa mbekanywa
Xitsonga nxaxamelo
ascend
Afrikaans styg
IsiZulu (e) nyuka
IsiXhosa nyuka
IsiXhosa ukunyuka
SiSwati enyuka
SiSwati khuphuka
IsiNdebele nyuka
IsiNdebele khuphuka
IsiNdebele phakama
Setswana tlhatloga
Sepedi namelela
Sesotho nyoloha
Tshivenḓa -gonya
Xitsonga tlakuka
Xitsonga tlhandluka
ascending order
Afrikaans stygende orde
IsiZulu ukuhlela ngendlela enyukayo
IsiXhosa indlela enyukayo
IsiXhosa ucwangciso ngokunyukayo
IsiXhosa ngendlela enyukayo
SiSwati ngekwenyuka
SiSwati ngekukhuphuka
SiSwati ngekukhula
IsiNdebele irhemo elikhuphukako
Setswana tlhatlogelotatelano
Sepedi maemo a go namelela
Sepedi mokgwa wa go namelela
Sesotho tlhahlamano e nyolohang
Tshivenḓa thevhekano ya u gonyisa
Xitsonga nxaxamelo wa ntlhandluko
Xitsonga nxanxamelo wa ntlakuko
ask
Afrikaans vra
IsiZulu buza
IsiXhosa buza
SiSwati buta
IsiNdebele buza
Setswana botsa
Sepedi botšiša
Sesotho botsa
Tshivenḓa -vhudzisa
Xitsonga vutisa
as many as
Afrikaans soveel as
IsiZulu ngobuningi
IsiXhosa ngokobuninzi
IsiXhosa ezininzi kangangoko
SiSwati ngange-
SiSwati nganga-
IsiNdebele ngobunengi ngo
Setswana bontsikgonego
Sepedi ka bontšhi
Sesotho ka bongata
Tshivenḓa vhunzhi nga hune
Xitsonga swo tala tanihi
assignment
Afrikaans opdrag
Afrikaans taak
IsiZulu umsebenzi
IsiXhosa umsebenzi wophando
SiSwati umsebenti
IsiNdebele umsebenzi okhethelweko
Setswana tiro
Sepedi mošomo
Sepedi modiro
Sesotho asaenmente
Tshivenḓa mushumoavhelwa
Tshivenḓa asainimenthe
Tshivenḓa mushumo
Tshivenḓa asainimenthe
Xitsonga ntirho
Xitsonga asayinimente
associative property
English grouping property
Afrikaans assosiatiewe eienskap
IsiZulu ukuhlela ngokuvumelana
IsiXhosa indlela yokubala
IsiXhosa uphawu lonxulumaniso
SiSwati umtsetfo wekugcogca
IsiNdebele ihlelo lokukhambelanako
Setswana mokgwanyalanyo
Sepedi molawanatlhopho
Sepedi tlhophotlhakantšho le tlhophokatišo
Sepedi molawanakgetho
Sesotho molawana wa tlhophiso ya dipalo
Tshivenḓa mulayo wa u vhekanya
Tshivenḓa mavhekanyele a u kuvhanganya
Xitsonga nawu wo ntlawahata
Xitsonga matirhisele ku ya hi ku fana ka swilo
asterisk
Afrikaans sterretjie
Afrikaans asterisk
IsiZulu uphawu olusankanyezi
IsiXhosa inkwenkwezana
IsiXhosa i-asterikhi
SiSwati inkhanyetana
SiSwati i-asteriski
IsiNdebele ikwekwezana
Setswana naletsana
Sepedi naletšana
Sesotho naletsana
Tshivenḓa luswayo naledzi
Xitsonga xinyeletana
Xitsonga asiteriki
asterisk key
Afrikaans sterretjiesleutel
Afrikaans asterisksleutel
IsiZulu inkinobho enophawu olusankanyezi
IsiXhosa iqhosha elinenkwenkwezana
SiSwati sifacatonkhanyetana
IsiNdebele ikunujana yekwekwezana
Setswana konoponaletsana
Sepedi khii ya naletšana
Sesotho konopo ya naletsana
Tshivenḓa khii ya luswayo naledzi
Xitsonga batheni ya xinyeletana
asymmetric
Afrikaans asimmetries
IsiZulu okungalingani nhlangothi zombili
IsiXhosa ngafaniyo
IsiXhosa ukungalingani-macala
SiSwati -ngalingene
IsiNdebele -ngalinganiko
Setswana ka go sa lekane
Sepedi di sa swanego
Sepedi di sa lekanago
Sesotho tse sa nyalaneng
Tshivenḓa zwi sa lingani
Xitsonga ku nga yelani
at once
Afrikaans dadelik
IsiZulu kanye
IsiZulu njengamanje
IsiXhosa ngesiquphe
IsiXhosa ngokukhawuleza
SiSwati nyalo
SiSwati masinyane
IsiNdebele njenganje
Setswana ka gangwe
Sepedi ka pejana
Sesotho hanghang
Tshivenḓa nga luthihi
Tshivenḓa nga khathihi
Xitsonga xikan'wekan'we
August
Afrikaans Augustus
IsiZulu uNcwaba
IsiZulu Agasti
IsiXhosa u-Agasti
IsiXhosa eyeThupha
SiSwati iNgci
SiSwati Agasti
IsiNdebele Arhostosi
IsiNdebele Urhoboyi
Setswana Phatwe
Sepedi Agostose
Sesotho Phato
Tshivenḓa Ṱhangule
Xitsonga Mhawuri
automatic teller machine
English auto teller
Afrikaans outomatiese tellermasjien
Afrikaans outomatiese kassier
IsiZulu umshini wemali
IsiXhosa umatshini wemali ozitshintshayo
SiSwati umshinibhange
SiSwati umshinimali
IsiNdebele umtjhini wemali ozilawulako
Setswana sebalamadi-itirisi
Sepedi motšhene wa tšhelete wa go itiriša
Sepedi motšhene wa tšhelete wa go itiriša
Sesotho othothela
Tshivenḓa mutshini wa tshelede
Tshivenḓa othothela
Xitsonga muchini wa bangi wo nyika mali
average
English mean
Afrikaans gemiddelde
IsiZulu isilinganiso esiphakathi nendawo
IsiXhosa umndilili
IsiXhosa i-avereji
IsiXhosa phakathi
SiSwati sibalokhatsi
SiSwati silinganisokhatsi
SiSwati i-avareji
IsiNdebele i-avareji
Setswana palogare
Sepedi palogare
Sesotho palohare
Tshivenḓa mbalotshikati
Xitsonga nhlayo-xikarhi
Xitsonga mini
average price
Afrikaans gemiddelde prys
IsiZulu intengo elingene
IsiXhosa ixabiso lomndilili
IsiXhosa ixabiso eliphakathi
IsiXhosa ixabiso elingumndilili
SiSwati intsengosilinganiso
SiSwati intsengokhatsi
SiSwati intsengo ye-avareji
IsiNdebele intengo elingeneko
IsiNdebele intengo eyi-avareji
Setswana tlhotlhwagare
Sepedi theko ya magareng
Sepedi preisi ya magareng
Sesotho theko e bohareng
Sesotho theko e lekaneng
Tshivenḓa mutengotshikati
Xitsonga nxaviso-xikarhi
axis
Afrikaans as
IsiZulu inkabamudwa
IsiXhosa umngca ohamba embindini
SiSwati sijubamkhatsi
SiSwati i-eksisi
IsiNdebele i-eksisi
Setswana molagare
Sepedi mothalogare
Sesotho molahare
Tshivenḓa mutalokhethekanyi
Tshivenḓa ekisisi
Xitsonga ekizisi
B
back
Afrikaans agter
IsiZulu emuva
IsiZulu ngemuva
IsiXhosa emva
SiSwati ngemuva
IsiNdebele ngemuva
Setswana morago
Sepedi morago
Sesotho ka morao
Tshivenḓa u humela kha
Xitsonga ndzhaku
backwards
Afrikaans agteruit
Afrikaans terugwaarts
IsiZulu nyovane
IsiXhosa ngasemva
SiSwati emuva
IsiNdebele sinyeva
IsiNdebele emuva
Setswana kwa morago
Sepedi ka sa morago
Sesotho ho kgutlela morao
Tshivenḓa -yela murahu
Xitsonga xindzhakundzhaku
baker's dozen
Afrikaans boeredosyn
IsiZulu ishumi nantathu
IsiXhosa ishumi elinesithathu
iSwati lishumi nakutsatfu
IsiNdebele idazeni nakunye
IsiNdebele idoseni lombhagi
Setswana tosene ya ralebaka
Sepedi lesometharo
Sesotho tosene ya Sebaki
Tshivenḓa fumi na ntharu
Tshivenḓa fumiraru
Xitsonga dazeni ya khume-nharhu
balance
Afrikaans balanseer
Afrikaans in ewewig wees of hou
IsiZulu linganisa
IsiXhosa linganisa
IsiXhosa ukulungelelanisa
SiSwati simamisa
SiSwati bhalansisa
IsiNdebele linganisa
Setswana lekanya
Sepedi lekalekanya
Sesotho lekalekanya
Tshivenḓa -linganyisa
Tshivenḓa -eḓanyisa
Xitsonga ringanisa
balance scale
Afrikaans weegskaal
Afrikaans skaal
IsiZulu isilinganisi
IsiZulu isikali
IsiXhosa isikeyile sokulinganisa
IsiXhosa isikali sokulungelelanisa
SiSwati sikalo sekubhalansisa
IsiNdebele isikali sokulinganisa
Setswana sekalatekano
Setswana sekalaboima
Sepedi sekala sa go lekalekanya
Sesotho sekala sa ho lekalekanya
Tshivenḓa tshikalo ndinganyiso
Tshivenḓa tshikalo tsha u eḓanyisa
Xitsonga xikalo xa ndzinganiso
bar code
Afrikaans staafkode
Afrikaans strepieskode
IsiZulu amagabelomfihlo
IsiZulu amagabelo ezinombolomfihlo
IsiZulu umbhalo wezinombolo eziyimfihlo
IsiXhosa ibha-khowudi
IsiXhosa amanani etshathi
SiSwati ibhakhodi
IsiNdebele umtlolofihlo
IsiNdebele ikhowudu le bha
Setswana khoutunoko
Sepedi nomorotšhupo ya methalo
Sepedi paakhoute
Sesotho khoutu ya bara
Tshivenḓa baakhoudu
Xitsonga khodi ya bara
bar graph
English bar chart
Afrikaans staafgrafiek
IsiZulu igrafu yamagabelo
IsiXhosa igrafu yesitena
IsiXhosa ibha-tshathi
IsiXhosa itshathi yezitena
SiSwati ibhashadi
SiSwati ibhagrafu
IsiNdebele itjhadi le bha
IsiNdebele igrafu yebha
Setswana kerafonoko
Setswana kerafomika
Setswana molanoko
Sepedi kerafo ya methalopepetla
Sepedi paakerafo
Sesotho kerafo ya bara
Tshivenḓa tshatidungo
Tshivenḓa baatshati
Xitsonga chati ya bara
Xitsonga girafu ya bara
barter
Afrikaans ruil
IsiZulu ukushintshisana
IsiXhosa ukunaniselana
SiSwati kuntjintjiselana
IsiNdebele royila
Setswana anaanya
Sepedi kgweboneelano
Sesotho ananya
Xitsonga ku cincana
base
English radix
Afrikaans basis
Afrikaans grondtal
IsiZulu umsuka wokubala
IsiZulu isisekelo sokubala
IsiXhosa isisekelo
IsiXhosa amanani asuka kwawentsusa
IsiXhosa iradiksi
SiSwati iradiksi
IsiNdebele inomborosisekelo
Setswana motheo- thulaganyopalo
Sepedi motheopalo
Sesotho radiks
Tshivenḓa fhasi
Tshivenḓa mutheo
Tshivenḓa beisi
Xitsonga beyisi
Xitsonga rhadikisi
base line
Afrikaans basislyn
IsiZulu isisekelomdwebo
IsiZulu iphansi lomdwebo
IsiXhosa umgca wentsusa
SiSwati umugcasisekelo
SiSwati umugcasicu
SiSwati umugca msuka
IsiNdebele umudasisekelo
Setswana molatheo
Sepedi mothalotheo
Sesotho mola wa motheo
Tshivenḓa mutalo wa mutheo
Tshivenḓa mutalo wa beisi
Xitsonga ntila wo rhanga
basic principle
Afrikaans basiese beginsel
IsiZulu isisekelomgomo
IsiZulu umgomo oyisisekelo
IsiXhosa umthetho-siseko osisiseko
IsiXhosa umthetho ongundoqo
SiSwati umgomosisekelo
SiSwati umgomonchanti
IsiNdebele umgomosisekelo
Setswana molawanatheo
Sepedi theotheo
Sesotho theo ya motheo
Tshivenḓa mulayo wa mutheo
Tshivenḓa mulayo wa beisi
Xitsonga maendlele yo sungula
Xitsonga maendlele yo rhanga
basic principles of measurement
Afrikaans basiese beginsels van meting
IsiZulu isisekelomgomo sokulinganisa
IsiXhosa imithetho-siseko esisiseko yokulinganisa
IsiXhosa imithetho engundoqo yomlinganiselo
IsiXhosa imigaqo engundoqo yomlinganiselo
SiSwati umgomosisekelo wekukala
IsiNdebele umgomosisekelo wokulinganisa
Setswana molawanatheo-tekanyo
Sepedi metheotheo ya kelo
Sesotho ditheo tsa motheo tsa ho lekanya
Tshivenḓa mulayo wa mutheo
Tshivenḓa beisi ya muelo
Xitsonga endlele ro sungula ra mapimele
basis
Afrikaans basis
IsiZulu isisekelo
IsiZulu isisusa
IsiXhosa isiseko
SiSwati sisekelo IsiNdebele isisekelo
Setswana motheo
Setswana theo
Sepedi theo
Sesotho motheo
Tshivenḓa mutheo
Tshivenḓa beisi
Xitsonga masungulo
become
Afrikaans word
IsiZulu yiba
IsiXhosa ukuba
IsiXhosa yiba
SiSwati -ba
IsiNdebele -ba
Setswana -nna
Sepedi go ba
Sesotho ho ba
Tshivenḓa -vha
Xitsonga -va
Xitsonga hundzuka
before
Afrikaans voor
IsiZulu ngaphambi
IsiXhosa ngaphambi
IsiXhosa phambi
SiSwati embikwa-
SiSwati embikwe-
IsiNdebele ngaphambi kwa
Setswana pele ga
Sepedi pele ga
Sesotho pele
Tshivenḓa phanḓa ha
Xitsonga rhangela
Xitsonga emahlweni ka
before noon
English a.m.
English ante meridiem
Afrikaans voormiddag
Afrikaans vm.
IsiZulu ekuseni
IsiXhosa ekuseni
IsiXhosa phambi kwemini emaqanda
IsiXhosa kusasa
IsiXhosa ngentlazane
SiSwati entsatsakusa
SiSwati ekuseni
IsiNdebele ngamasa
IsiNdebele imini yekuseni
IsiNdebele ekuseni
Setswana moso
Sepedi mesong
Sesotho pele ho nyene
Tshivenḓa matsheloni
Xitsonga n.m.
Xitsonga ni mixo
beginning
Afrikaans begin
Afrikaans aanvang
IsiZulu ekuqaleni
IsiXhosa ekuqaleni
SiSwati sicalo
SiSwati ekucaleni
IsiNdebele ekuthomeni
IsiNdebele emathomeni
Setswana tshimologo
Sepedi mathomong
Sesotho tshimolohong
Tshivenḓa mathomoni
Xitsonga masungulweni
behind
Afrikaans agter
IsiZulu emuva
IsiZulu ngemuva
IsiXhosa emva
SiSwati ngemuva
IsiNdebele emuva kwa
Setswana kwa morago ga
Sepedi morago ga
Sesotho ka mora
Tshivenḓa murahu
Xitsonga ndzhaku
below
Afrikaans onder
IsiZulu ngaphansi
IsiXhosa ngezantsi
IsiXhosa ngaphantsi
SiSwati ngaphasi
IsiNdebele ngaphasi kwa
Setswana tlase ga
Sepedi ka fase
Sesotho ka tlase
Tshivenḓa fhasi
Xitsonga ehansi ka
between
Afrikaans tussen
IsiZulu phakathi nendawo
IsiXhosa phakathi
SiSwati emkhatsini
IsiNdebele hlangana na
Setswana magareng ga
Sepedi magareng
Sesotho dipakeng
Tshivenḓa vhukati
Xitsonga exikarhi ka
big
Afrikaans groot
IsiZulu -khulu
IsiXhosa nkulu
IsiXhosa khulu
SiSwati -khulu
IsiNdebele khulu
Setswana kgolo
Sepedi kgolo
Sesotho kgolo
Tshivenḓa khulu
Xitsonga -kulu
bigger than
English greater than
Afrikaans groter as
IsiZulu -khulu kuna
IsiXhosa enkudlwana kune
IsiXhosa ngaphezu kwa-
SiSwati -khulu kuna-
IsiNdebele -khulu kuna
Setswana kgolo go
Sepedi e feta
Sepedi kgolo go
Sepedi go feta
Sepedi golo go
Sesotho – kgolo ho
Tshivenḓa khulwane kha
Xitsonga -kulu eka
Xitsonga tlula
bill
Afrikaans rekening
IsiZulu iphepha lesaziso sezindleko
IsiXhosa i-akhawunti
SiSwati incwadzisikweleti
SiSwati ibhili
IsiNdebele ibhili
Setswana tshupamolato
Sepedi tšhupamolato
Sesotho sekoloto
Tshivenḓa mulandu
Xitsonga xikweleti
Xitsonga nkonta
billion
Afrikaans biljoen
IsiZulu isigidimbili
IsiZulu ibhiliyoni
IsiXhosa isigidi sezigidi
SiSwati sigidzigidzi
SiSwati ibhiliyoni
IsiNdebele ibhiliyoni
Setswana bilione
Sepedi bilione
Sesotho bilione
Tshivenḓa bilioni
Xitsonga biliyoni
binary
Afrikaans binêr
IsiZulu ziqumbili
IsiXhosa esibini
IsiXhosa izibini
IsiXhosa ngamabini
SiSwati ngakubili
SiSwati ibhayinari
IsiNdebele nquntumbili
Setswana sebedi
Sepedi ka bobedi
Sesotho bobedi
Tshivenḓa bainari
Xitsonga ximbirhi-mbirhi
binary digit
Afrikaans binêre syfer
IsiZulu inombolo kaziqumbili
IsiXhosa umvo wesibini
IsiXhosa amanani angoonombini
SiSwati tinombolo ngatimbili
SiSwati tinombolo tebhayinari
IsiNdebele idijithi enquntumbili
Setswana palosebedi
Sepedi palo ya nomoropedi
Sesotho palobobedi
Tshivenḓa didzhithi ya bainari
Xitsonga digiti ya ximbirhi-mbirhi
binary fraction
Afrikaans binêre breuk
IsiZulu iqhezu likaziqumbili
IsiXhosa iqhezu lesibini
IsiXhosa amaqhezu azizibini
SiSwati lucetu lwebhayinari
IsiNdebele icezu elinquntumbili
Setswana palophatlo-sebedi
Sepedi palophatlopedi
Sesotho sekoto sa palo bobedi
Tshivenḓa tshipiḓa tsha bainari
Xitsonga xiphemu xa ximbirhi-mbirhi
binary numbers
Afrikaans binêre getalle
IsiZulu izinombolo zikaziqumbili
IsiXhosa iinombolo zesibini
IsiXhosa ubhalo lwamanani ngezibini
SiSwati tinombolo tebhayinari
IsiNdebele iinomboro eziinquntumbili
Setswana dipalosebedi
Sepedi dinomoropedi
Sesotho dipalo tsa palo bobedi
Tshivenḓa nomboro dza bainari
Xitsonga tinomboro ta ximbirhi-mbirhi
binary operation
English binary notation
Afrikaans binêre bewerking
IsiZulu izimpawu zikaziqumbili
IsiXhosa umsebenzi wesibini
IsiXhosa ukubala ngezibini
IsiXhosa ubhalo lwamanani ngezibini
IsiXhosa ubhalo lwezibini
SiSwati umsebenti webhayinari
IsiNdebele umbalo oquntumbili
Setswana mokwalopalo-sebedi
Sepedi mongwalopalo wa nomoropedi
Sesotho tsebetso ya palo bobedi
Tshivenḓa kunwalele kwa bainari
Xitsonga nxaxameto wa ximbirhi-mbirhi
binary system
Afrikaans binêre stelsel
IsiZulu uhlelo lwezinombolo zikaziqumbili
IsiXhosa indlela yesibini
IsiXhosa umiso lwezibini zamanani ngendlela
SiSwati inchubo yebhayinari
IsiNdebele irherho elinquntu-mbili
Setswana thulaganyosebedi
Sepedi peakanyo ya nomoropedi
Sesotho hlohlomelo ya palo bobedi
Tshivenḓa sisiṱeme ya bainari
Xitsonga sisiteme ya ximbirhi
bisector
Afrikaans halveerder
IsiZulu isinqamula kabili
IsiZulu umudwa onqamula kabili
IsiXhosa isahlula-kubini
IsiXhosa isicanda- kubini
SiSwati ibhayisektha
IsiNdebele ibhayisektha
Setswana molakaroganyo
Sepedi mothaloseripagare
Sepedi mothalosephatlolagare
Sesotho mola o kgaohanyang
Tshivenḓa mutalokati
Tshivenḓa mutalophandekanyi
Xitsonga xiavanyisi
block
Afrikaans blok
IsiZulu ibhele
IsiXhosa isambuku
IsiXhosa ibhloko
SiSwati ibhondela
SiSwati iblokhi
IsiNdebele ibhala
Setswana semika
Setswana noko
Sepedi ploko
Sesotho boloko
Tshivenḓa tshigwada
Tshivenḓa buloko
Tshivenḓa tshibuloko
Xitsonga xikatsa
Xitsonga buloko
block diagram
Afrikaans blokdiagram
IsiZulu umdwebo webhele
IsiXhosa umfanekiso osisambuku
IsiXhosa ibhloko yesazobe
IsiXhosa ibhloko yedayagram
SiSwati umdvwebo weblokhi
IsiNdebele umfanekiso wamabhulogo
Setswana setshwantshomika
Sepedi tshwantšho ya khutlonne
Sepedi tshwantšho ya ploko
Sesotho taekeramo ya boloko
Tshivenḓa nyolo ya buloko
Tshivenḓa daigiramu ya buloko
Xitsonga dayagiramu ya buloko
block graph
Afrikaans blokgrafiek
IsiZulu igrafu elisabhele
IsiXhosa igrafu esisambuku
IsiXhosa ibhloko yegrafu
IsiXhosa igrafu yebhloko
SiSwati igrafu leyibloki
IsiNdebele igrafu yamabhulogo
Setswana kerafomika
Setswana kerafonoko
Sepedi kerafo ya ploko
Sesotho kerafo ya boloko
Tshivenḓa girafu ya buloko
Xitsonga girafu ya buloko
BODMAS rule
Afrikaans BODMAS-reël
IsiZulu umthetho wokubala iBodmas
IsiXhosa umthetho we-BODMAS
IsiXhosa imigaqo yokubala
IsiXhosa imigaqo yeBODMAS
SiSwati umtsetfo weBODMAS
IsiNdebele umthetho we-BODMAS
Setswana molao wa BODMAS
Sepedi molao wa BODMAS
Sesotho molawana wa BODMAS
Sesotho molao wa BODMAS
Tshivenḓa mulayo wa BODMAS
Xitsonga nawu wa BODMAS
both
Afrikaans beide
Afrikaans albei
IsiZulu kokubili
IsiXhosa zombini
IsiXhosa bobabini
SiSwati kokubili
SiSwati -bili
IsiNdebele -bili
Setswana ka bobedi
Sepedi bobedi
Sesotho ka bobedi
Tshivenḓa -vhili
Xitsonga vumbirhi
Xitsonga ha swimbirhi
bottom
Afrikaans bodem
Afrikaans boom
IsiZulu iphansi
IsiXhosa umphantsi
IsiXhosa umzantsi
SiSwati lingephasi
IsiNdebele ilingaphasi
Setswana botlase
Sepedi fase
Sesotho tlase
Tshivenḓa fhasi-fhasi
Tshivenḓa zwa nga fhasi
Xitsonga hansi
Xitsonga tshaku
bottom
Afrikaans bodem
Afrikaans onderkant
IsiZulu ingaphansi
IsiXhosa umphantsi
IsiXhosa amazantsi
SiSwati liphasi
IsiNdebele -ngaphasi
Setswana letlase
Sepedi botlase
Sesotho bokatlase
Tshivenḓa tshiraho
Tshivenḓa fhasi
Xitsonga tshaku
box-shaped
Afrikaans boksvormig
Afrikaans kasvormig
IsiZulu okusabhokisi
IsiXhosa bubhokisi
IsiXhosa njengebhokisi
SiSwati -sabhokisi
IsiNdebele -sabhokisi
IsiNdebele -njengebhokisi
Setswana sekalebokoso
Sepedi sekalepokisi
Sesotho sekalebokoso
Tshivenḓa sa bogisi
Tshivenḓa -ngaho bogisi
Xitsonga xibokisi
brackets
Afrikaans hakies
IsiZulu abakaki
IsiXhosa izibiyeli
SiSwati bakaki
IsiNdebele iimbayana
Setswana masakana
Sepedi mašakana
Sesotho masakana
Tshivenḓa zwitange
Tshivenḓa buraketse
Xitsonga swiangi
breadth
English width
Afrikaans breedte
IsiZulu ububanzi
IsiXhosa ububanzi
SiSwati bubanti
IsiNdebele ububanzi
Setswana bophara
Sepedi bophara
Sepedi bopepetla
Sesotho bophara
Tshivenḓa vhuphara
Xitsonga vuanami
break up
Afrikaans opbreek
IsiZulu ncozulula
IsiZulu hlakaza
IsiXhosa hlukanisa
IsiXhosa ukuqhawuqhawula
SiSwati hlahlela
IsiNdebele hlukanisa
Setswana kgaoganya
Sepedi aroganya
Sesotho qhaqholla
Tshivenḓa u khethekanya
Tshivenḓa fhandekanya
Tshivenḓa u pwasha
Xitsonga tlhantlha
budget
Afrikaans begroting
IsiZulu uhlahlomali
IsiZulu uhlelomali
IsiZulu uhlinzekomali
IsiZulu ulwabiwomali
IsiXhosa uhlahlo-lwabiwo mali
IsiXhosa uhlahlo lwabiwo-mali
IsiXhosa uqingqo-mali
IsiXhosa ibhajethi
SiSwati umcombelelo
SiSwati ibhajethi
IsiNdebele isabelo seemali
IsiNdebele ibhajethi
Setswana tekanyetsokabo
Sepedi tekanyetšo
Sesotho ditekanyetso
Tshivenḓa mugaganyagwama
Xitsonga bajete
Xitsonga mpimanyeto
budget
Afrikaans begroot
IsiZulu aba imali
IsiZulu hlahla imali
IsiZulu hlela imali
IsiZulu hlinzeka imali
IsiXhosa hlahla imali
IsiXhosa qingqa imali
IsiXhosa bhajetha
SiSwati bhajetha
SiSwati combelela
IsiNdebele aba iimali
IsiNdebele bhajetha
Setswana lekanyetsa
Sepedi go lekanyetša
Sesotho lekanyetsa
Tshivenḓa -gaganya
Xitsonga bajeta
Xitsonga pimanyeta
button
Afrikaans knop(pie)
IsiZulu inkinobho
IsiXhosa iqhosha
SiSwati likinobho
SiSwati sifacato
SiSwati inkhinobho
IsiNdebele ikunujana
IsiNdebele ikunubhe
Setswana konopo
Setswana talama
Sepedi konopi
Sesotho konopo
Tshivenḓa bathoni
Xitsonga batheni
buy
Afrikaans koop
IsiZulu thenga
IsiXhosa thenga
IsiXhosa ukuthenga
SiSwati tsenga
IsiNdebele thenga
Setswana reka
Sepedi reka
Sesotho reka
Tshivenḓa -renga
Xitsonga xava
by means of
Afrikaans deur middel van
IsiZulu ngendlela yoku-
IsiZulu ngoku-
IsiZulu nga-
IsiXhosa ngendlela ye
IsiXhosa nge-
IsiXhosa nga-
IsiXhosa ngo-
SiSwati nga-
SiSwati nge-
IsiNdebele nga-
Setswana ka
Sepedi ka mokgwa wa
Sesotho ka tshebediso
Tshivenḓa nga nḓila ya
Tshivenḓa nga u shumisa
Xitsonga hi-
Xitsonga hi endlele ra
Xitsonga hi ku tirhisa
C
calculate
Afrikaans bereken
IsiZulu bala
IsiXhosa bala
IsiXhosa ukubala
SiSwati bala
IsiNdebele balisisa
Setswana balela
Sepedi šoma
Sepedi humana
Sepedi bala
Sesotho sebetsa
Sesotho rarolla
Tshivenḓa -rekanya
Tshivenḓa -shuma mbalo
Tshivenḓa vhalela
Xitsonga khakhuleta
Xitsonga hlayela
calculate mentally
Afrikaans doen hoofrekene
IsiZulu bala ngekhanda
IsiXhosa bala ngengqondo
IsiXhosa ukubala ngengqondo
SiSwati bala ngengcondvo
SiSwati bala ngenhloko
IsiNdebele balisisa ngehloko
Setswana balela ka tlhogo
Sepedi šoma ka hlogo
Sesotho sebetsa ka hlooho
Tshivenḓa u shuma mbalo
Tshivenḓa rekanya nga muhumbulo
Tshivenḓa u vhalela muhumbuloni
Xitsonga hlayela hi nhloko
Xitsonga khakhuleta hi nhloko
calculating key
Afrikaans berekeningsleutel
Afrikaans sakrekenaarsleutel
IsiZulu inkinobho yokubala
IsiXhosa iqhosha lokubala
SiSwati likinobho lekubala
SiSwati inkinobho yekubala
SiSwati sifacato sekubala
IsiNdebele ikunujana yokubalisisa
Setswana konopopalelo
Sepedi khii ya palelo
Sesotho konopo tshebetso
Sesotho tshupane ya ho fumana
Tshivenḓa khii ya u shuma mbalo
Tshivenḓa khii ya u rekanya
Tshivenḓa khii ya u vhalela
Xitsonga khiya ro hlayela
Xitsonga khiya ro khakhuleta
calculation
Afrikaans berekening
IsiZulu ukubala
IsiXhosa ubalo
SiSwati kubala
IsiNdebele ukubalisisa
Setswana palelo
Sepedi palelo
Sesotho tshebetso
Sesotho tharollo
Tshivenḓa u shuma mbalo
Tshivenḓa rekanya
Tshivenḓa u vhalela
Xitsonga nkhakhuleto
Xitsonga nhlayelo
calculation problem
Afrikaans berekeningsprobleem
IsiZulu isibalo esidinga ukuxazululwa
IsiXhosa ingxaki yobalo
IsiXhosa isibalo
SiSwati sibalo
IsiNdebele isibalo
Setswana paleloraraane
Sepedi palotharollwa ya go balela
Sesotho tharollo ya bothata
Tshivenḓa u shuma mbalo dza maipfi
Tshivenḓa thaidzo ya u vhalela
Xitsonga xitoloveto xa nkhakhuleto
Xitsonga xiphiqo xa nkhakhuleto
calculation rule
Afrikaans berekeningsreël
IsiZulu umthetho wokubala
IsiXhosa umthetho wobalo
IsiXhosa umgaqo wokubala
SiSwati umtsetfo wekubala
IsiNdebele umthetho wokubalisisa
Setswana molaopalelo
Sepedi molao wa palelo
Sesotho molawana wa tharollo
Tshivenḓa mulayo wa u shuma mbalo
Tshivenḓa mulayo wa u rekanya mbalo
Tshivenḓa mulayo wa u vhalela
Xitsonga nawu wa nkhakhuleto
Xitsonga nawu wa nhlayelo
calculator
Afrikaans sakrekenaar
IsiZulu isibali
IsiZulu umshini wokubala
IsiXhosa umatshini wokubala
IsiXhosa isixhobo sokubala
IsiXhosa ikhaltyhuleyitha
SiSwati sibali
SiSwati ikhalikhuletha
IsiNdebele isibalisisi
Setswana sebaledi
Sepedi sebaledi
Sesotho khalkhuleita
Tshivenḓa tshishumambalo
Tshivenḓa tshirekanyi
Tshivenḓa khalikhuleitha
Tshivenḓa Tshivhaleli
Xitsonga xihlayelo
Xitsonga khakhuleyita
calculator calculation
Afrikaans sakrekenaarberekening
Afrikaans rekenmasjienberekening
IsiZulu isibalwangamshini
IsiZulu isibalo esidinga isibali
IsiXhosa isibalo somatshini wokubala
IsiXhosa ukubala ngesixhobo sokubala
IsiXhosa ukubala ngekhaltyhuleyitha
SiSwati kubala ngesibali
SiSwati sibalo sesibali
IsiNdebele ukubalisisa kwesibalisisi
Setswana palelo ya sebaledi
Sepedi palelo ya sebaledi
Sesotho tharollo ka khalkhuleita
Tshivenḓa u shuma mbalo nga tshishumambalo
Tshivenḓa murekanyo nga tshirekanyi
Xitsonga nkhakhuleto wa khakhuleyita
calculator dialogue box
Afrikaans sakrekenaardialoogblokkie
IsiZulu ubuso bomshini wokubala
IsiXhosa isakhelo esineglasi somatshini wokubala
IsiXhosa ubuso besibalo
SiSwati lifasitelo lesibali
IsiNdebele ubuso besibalisisi
Setswana tshupapalelo
Sepedi sekrini sa sebadi
Sesotho sekirini sa khalkhuleita
Tshivenḓa tshikirini tsha tshishumambalo
Tshivenḓa tshikirini tsha tshirekanyi
Xitsonga xikirini xa khakhuleyita
calculator game
Afrikaans sakrekenaarspeletjie
IsiZulu umdlalosibali
IsiXhosa umdlalo womatshini wokubala
IsiXhosa umdlalo wokubala
IsiXhosa umdlalo wekhaltyhuleyitha
SiSwati umdlalo wesibali
IsiNdebele umdlalo wesibalisisi
Setswana motshamekopalo
Sepedi papadi ya sebaledi
Sesotho papadi ya khalkhuleita
Tshivenḓa mutambo nga tshishumambalo
Tshivenḓa mutambo nga tshirekanyi
Tshivenḓa mutambo wa u vhalela
Xitsonga ntlangu wa khakhuleyita
calendar
Afrikaans kalender
Afrikaans almanak
IsiZulu isibalizinsuku
IsiZulu ikhalenda
IsiXhosa ikhalenda
SiSwati ikhalenda
SiSwati i-alimanaki
IsiNdebele ikhalenda
IsiNdebele i-almanaka
Setswana kalentara
Setswana tshupamatlha
Setswana alemanaka
Sepedi tšhupamabaka
Sesotho alemanaka
Sesotho khalendara
Tshivenḓa khalenda
Xitsonga khalendara
capacity
Afrikaans kapasiteit
Afrikaans volume
Afrikaans inhoud
IsiZulu umthamo
IsiXhosa umthamo
SiSwati umtsamo
SiSwati ummumatfo
IsiNdebele umthamo
Setswana mothamo
Sepedi boteng
Sepedi mothamo
Sesotho mothamo
Tshivenḓa ndadzo
Tshivenḓa khaphasithi
Xitsonga vundzeni
cardinal number
English cardinal
Afrikaans kardinaalgetal
Afrikaans hoofgetal
IsiZulu inombolonhloko
IsiXhosa inani elikhulu
IsiXhosa inani lentsusa
SiSwati ikhadinalinombolo
IsiNdebele inani leenomboro
Setswana lebalapalo
Sepedi palokgoboko
Sepedi lebalapalo
Sepedi palogohle
Sesotho palo ya tsona
Tshivenḓa nomboro ya khadinala
Tshivenḓa khadinala
Xitsonga khadinali xidzi
Xitsonga nomboro-xidzi
cardioid
Afrikaans hartkromme
Afrikaans kardioïed
IsiZulu okusanhliziyo
IsiXhosa i-cardioid
IsiXhosa umilo olubuntliziyo
SiSwati -sanhlitiyo
SiSwati ikhadiyoyidi
IsiNdebele ijamo elibuhliziyo
Setswana sebopegopelo
Sepedi sebopego sa pelo
Sesotho sekapelo
Tshivenḓa buna
Tshivenḓa tshivhumbeo tsha mbilu
Xitsonga ximbilu
carry out
Afrikaans uitvoer
Afrikaans voer uit
IsiZulu enza
IsiZulu qhuba
IsiZulu feza
IsiXhosa yenza
IsiXhosa -enza
SiSwati enta
IsiNdebele enza
Setswana diragatsa
Sepedi dira
Sepedi šoma
Sesotho phethahatsa
Tshivenḓa -shuma
Tshivenḓa -ita
Xitsonga endla
CE key
English clear entry key
Afrikaans kanselleersleutel
IsiZulu isicishinombolo
IsiXhosa iqhosha le-CE
IsiXhosa i-CE khi
IsiXhosa iqhosha lokucima ubalo
SiSwati sifacatosisulo
IsiNdebele ikunujana ye- CE
IsiNdebele ikunujana esula okutjha
Setswana konopophimodi
Sepedi khii ya CE
Sepedi khiiphumula
Sepedi khii ya go phumula
Sesotho konopo ya CE
Tshivenḓa khii ya CE
Tshivenḓa khii ya u khakhulula
Tshivenḓa khii ya u lulamisa
Xitsonga batheni ya CE
cent
Afrikaans sent
IsiZulu isenti
IsiXhosa isenti
SiSwati lisenti
SiSwati isenti
IsiNdebele isende
Setswana sente
Sepedi sente
Sesotho sente
Tshivenḓa peni
Tshivenḓa senthe
Xitsonga sente
Xitsonga peni
centimetre
English cm
Afrikaans sentimeter
Afrikaans cm
IsiZulu isentimitha
IsiZulu isiganyana
IsiZulu ibangana
IsiXhosa isentimitha
SiSwati isentimitha
SiSwati lisentimitha
IsiNdebele isenthimitha
Setswana sentimetara
Sepedi sentimetara
Sesotho sentimitara
Tshivenḓa senthimitha
Xitsonga sentimitara
centre
Afrikaans middelpunt
Afrikaans sentrum
IsiZulu inkaba
IsiZulu iphakathi nendawo
IsiXhosa isazulu
SiSwati inkhaba
SiSwati ekhatsi nekhatsi
IsiNdebele ikaba
IsiNdebele isentha
Setswana bogare
Sepedi bogare
Sesotho bohare
Tshivenḓa vhukati
Xitsonga xikarhi
century
Afrikaans eeu
IsiZulu ikhulunyaka
IsiZulu ikhulu leminyaka
IsiXhosa inkulungwane
SiSwati umnyakakhulu
IsiNdebele ikhuluminyaka
IsiNdebele ikhulu leminyaka
Setswana ngwagakgolo
Sepedi ngwagakgolo
Sesotho mongwahakgolo
Tshivenḓa sentshari
Tshivenḓa miṅwaha ya ḓana
Xitsonga lembe-xidzana
change
Afrikaans kleingeld
IsiZulu ushintshi
IsiXhosa itshintshi
SiSwati intjintji
IsiNdebele itjhentjhi
IsiNdebele itjintji
Setswana maditshalelo
Setswana tšhentšhi
Sepedi tšhentšhi
Sesotho tjhentjhe
Tshivenḓa tshintshi
Tshivenḓa shandukisa
Xitsonga cinci
change
Afrikaans verander
IsiZulu shintsha
IsiXhosa utshintsho
IsiXhosa tshintsha
SiSwati ntjintja
SiSwati gucula
SiSwati gucuka
IsiNdebele tjhentjha
Setswana thuba
Setswana fetola
Sepedi tšhentšha
Sesotho fetola
Sesotho tjhentjha
Tshivenḓa -shanduka
Tshivenḓa -tshintsha
Xitsonga cinca
chart
Afrikaans tabel
IsiZulu ishadi
IsiXhosa itshathi
SiSwati lishadi
IsiNdebele itjhadi
Setswana papetla
Sepedi tšhate
Sesotho tjhate
Tshivenḓa tshati
Xitsonga chati
check
Afrikaans kontroleer
IsiZulu hlola
IsiZulu cubungula
IsiXhosa ukukhangela
IsiXhosa jonga
SiSwati phenya
SiSwati hlola
IsiNdebele hlola
Setswana tlhotlhomisa
Setswana sekaseka
Sepedi lekola
Sesotho lekola
Tshivenḓa tsheka
Xitsonga kambela
cheque
Afrikaans tjek
IsiZulu isheke
IsiXhosa itshekhi
SiSwati lisheke
IsiNdebele itjhege
Setswana tšheke
Sepedi tšheke
Sesotho tjheke
Tshivenḓa tsheke
Xitsonga cheke
choose
Afrikaans kies
IsiZulu khetha
IsiZulu tomula
IsiZulu qoka
IsiXhosa khetha
SiSwati khetsa
IsiNdebele khetha
Setswana tlhopha
Sepedi kgetha
Sesotho kgetha
Tshivenḓa -nanga
Xitsonga hlawula
Tsonga langa
circle
Afrikaans sirkel
IsiZulu isiyingi
IsiZulu indilinga
IsiXhosa isangqa
SiSwati indingilizi
SiSwati kakela
SiSwati indilinga
SiSwati siyingi
IsiNdebele isiyingilizi
IsiNdebele indulungu
Setswana sediko
Sepedi sediko
Sesotho sedikadikwe
Tshivenḓa tshitendeledzi
Xitsonga xirhendzevutana
Xitsonga sekele
circular
IsiZulu okusandilinga
IsiXhosa esisangqa
SiSwati -sandilinga
SiSwati -sandingilizi
IsiNdebele sasiyingilizi
IsiNdebele sandulunga
Setswana -sediko
Sepedi ya nkgokolo
Sesotho e sedikadikwe
Tshivenḓa tshivhumbeo tsha tshitendeledzi
Xitsonga xa xirhendzevutana
circumference
Afrikaans omtrek
IsiZulu umjikelezo wesiyingi
IsiZulu umjikelezo wendilinga
IsiZulu umjikelezondilinga
IsiZulu umjikelezosiyingi
IsiXhosa isazinge
IsiXhosa ubude besazinge
SiSwati umjikeleto
IsiNdebele umzombe womzombhelezo
Setswana sedikiso
Sepedi sedikadikwe
Sesotho sekhamferense
Tshivenḓa muelotenge
Xitsonga ndzhendzheleko-xirhendzevutana
Xitsonga sikhamferense
C key
Afrikaans kanselleersleutel
IsiZulu isicishanombolo
IsiXhosa iqhosha lika-C
IsiXhosa iqhosha i-C
IsiXhosa i-C khi
SiSwati inkhinobho-c
IsiNdebele ikunujana esulako
Setswana konopophimodi
Sepedi khii ya C
Sepedi khii ya go phumula
Sesotho konopo ya C
Tshivenḓa khii ya u thutha
Xitsonga batheni ya C
classify
Afrikaans klassifiseer
Afrikaans indeel
IsiZulu hlela ngononina
IsiXhosa hlela
SiSwati hlela
SiSwati hlelembisa
IsiNdebele hlukanisa ngamaklasi
IsiNdebele hlukanisa ngeenqhema
Setswana arologanya
Setswana rulaganya
Sepedi hlopha
Sepedi go beakanya
Sesotho hlophisa
Tshivenḓa -dzudzanya
Tshivenḓa -vhekanya
Xitsonga ntlawahata
clear
Afrikaans uitwis
IsiZulu cisha
IsiXhosa cima
IsiXhosa ize
SiSwati cima
SiSwati cisha
SiSwati sula
IsiNdebele sula
Setswana phimola
Sepedi phumula
Sesotho phumula
Tshivenḓa -phumula
Tshivenḓa -thutha
Xitsonga sula
Xitsonga basisa
Xitsonga nkwangula
click
Afrikaans klik
IsiZulu chofoza
IsiXhosa yenza isandi
IsiXhosa cofa
SiSwati chafata
SiSwati facata
IsiNdebele ukuklika
IsiNdebele ukuqhwarhaza
Setswana tobetsa
Sepedi tobetša
Sesotho tobetsa
Tshivenḓa u kilika
Tshivenḓa -puṱedza
Xitsonga tlokonyota
clock
Afrikaans horlosie
IsiZulu iwashi
IsiXhosa iwotshi
SiSwati liwashi
IsiNdebele iwatjhi
Setswana tshupanako
Sepedi sešupanako
Sesotho watjhe
Tshivenḓa watshi
Xitsonga wachi
Xitsonga xikomba-nkarhi
clock face
English face of the clock
Afrikaans gesig van die horlosie
IsiZulu ubuso bewashi
IsiXhosa ubuso bewotshi
SiSwati buso beliwashi
IsiNdebele ubuso bewatjhi
Setswana sefatlatshupanako
Sepedi sefahlego sa sešupanako
Sepedi bokapele bja sešupanako
Sesotho sefahleho sa watjhe
Tshivenḓa phanḓa ha watshi
Xitsonga xikandza xa wachi
clockwise
Afrikaans klokgewys
IsiZulu njengokuhamba kwewashi
IsiXhosa ejikelezela ngasekunene
SiSwati umjikelelosekudla
SiSwati umjikelosawashi
IsiNdebele khambisana nomzombe wewatjhi
IsiNdebele jikelezela ngesidleni
Setswana mojeng
Sepedi mmagojeng
Sesotho motsamao wa watjhe
Tshivenḓa tshi watshi
Xitsonga fambelo-tlhelo ra xikomba-nkarhi
close
English near
Afrikaans naby
IsiZulu sondele
IsiZulu duze
IsiXhosa kufuphi
IsiXhosa sondeleyo
IsiXhosa kufutshane
SiSwati dvute
IsiNdebele tjhideleko
Setswana gaufi
Sepedi kgauswi
Sesotho haufi
Tshivenḓa tsini
Xitsonga kusuhi
closed
Afrikaans geslote
IsiZulu gimbici
IsiZulu valekile
IsiXhosa valekileyo
IsiXhosa evalekileyo
SiSwati -valiwe
SiSwati -valekile
IsiNdebele valiweko
Setswana tswaletswe
Sepedi tswalegile
Sesotho kwetswe
Tshivenḓa -valeaho
Tshivenḓa valwa
Xitsonga pfalekile
clue
Afrikaans wenk
Afrikaans aanduiding
IsiZulu inkombasisombululo
IsiZulu insizasisombululo
IsiXhosa umkhondo
IsiXhosa ufifi
SiSwati umkhondvo
SiSwati insita
SiSwati iklu
IsiNdebele umtlhala
IsiNdebele isifaniselo
IsiNdebele umkhondo
Setswana motlhala
Sepedi tlhahli
Sepedi mohlala
Sesotho lesedi
Tshivenḓa nḓila
Tshivenḓa kubuli
Xitsonga vuthala
code
Afrikaans kode
IsiZulu isazisi
IsiZulu ikhodi
IsiXhosa ikhowudi
SiSwati ikhodi
IsiNdebele ikhowudi
IsiNdebele umtlolofihlo
Setswana khoutu
Sepedi khoutu
Sesotho khoutu
Tshivenḓa khoudu
Xitsonga khodi
code number
Afrikaans kodenommer
IsiZulu inombolosazisi
IsiZulu ikhodinombolo
IsiXhosa inombolo yekhowudi
SiSwati ikhodinombolo
SiSwati ikhodinamba
IsiNdebele inomboro yekhowudi
Setswana palotlhaolo
Sepedi nomoro ya khoutu
Sesotho nomoro ya khoutu
Tshivenḓa nomboro ya khoudu
Xitsonga nomboro ya khodi
coin
Afrikaans munt
Afrikaans muntstuk
IsiZulu uhlamvumali
IsiZulu uhlamvu lwemali
IsiXhosa ukhozo lwemali
IsiXhosa ingqekembe
SiSwati luhlavumali
SiSwati buhohlo
SiSwati ikhoyini
IsiNdebele ihlavu yemali
Setswana papetlana
Setswana ledi
Sepedi tšhelete ya tšhipi
Sesotho tjhelete ya tshepe
Tshivenḓa lingwende
Tshivenḓa khoini
Xitsonga xingwece
collect
Afrikaans insamel
IsiZulu qoqa
IsiXhosa qokelela
SiSwati gcogca
IsiNdebele buthelela
Setswana kgobokanya
Setswana kokoanya
Sepedi kgoboketša
Sesotho bokeletsa
Tshivenḓa -kuvhanganya
Xitsonga hlengeleta
colour
Afrikaans kleur
IsiZulu umbala
IsiXhosa umbala
SiSwati umbala
SiSwati idayi
SiSwati ipendi
IsiNdebele umbala
IsiNdebele umfunda
Setswana mmala
Sepedi mmala
Sesotho mmala
Tshivenḓa muvhala
Tshivenḓa u khalara
Tshivenḓa u khiraya
Tshivenḓa u pennda
Xitsonga muhlovo
column
Afrikaans kolom
IsiZulu uhla
IsiZulu uhlu
IsiZulu ikhalamu
IsiXhosa uluhlu
IsiXhosa ikholam
SiSwati ikholomu
IsiNdebele ikholomu
Setswana kolomo
Sepedi kholomo
Sesotho kholomo
Tshivenḓa kholumu
Xitsonga kholomo
combination
Afrikaans kombinasie
IsiZulu inhlanganisela
IsiXhosa indibaniso
SiSwati inhlanganisela
SiSwati indidiyelo
IsiNdebele ihlanganiso
IsiNdebele ihlanganisela
Setswana kopanyo
Sepedi kopanyo
Sesotho kopanyo
Tshivenḓa ṱhangano
Tshivenḓa u ṱanganyisa
Xitsonga nhlengelo
comma
Afrikaans komma
IsiZulu ukhefana
IsiXhosa isiphumlisi
SiSwati ikhoma
SiSwati likhefu
IsiNdebele ikhoma
Setswana phegelwana
Sepedi khoma
Sepedi fegelwana
Sesotho feelwane
Tshivenḓa khoma
Xitsonga hefemulo
common elements
Afrikaans gemeenskaplike element
IsiZulu okufanayo
IsiXhosa amalungu afanayo
IsiXhosa iimpawu ezifanayo
SiSwati emalungafana
SiSwati emalungamvama
IsiNdebele amalunga ajayelekileko
Setswana dielemente tse di tshwanang
Sepedi dielemente tše di hwetšagalago gohle
Sesotho elemente tse tshwanang
Tshivenḓa miraḓo ya sethe i fanaho
Tshivenḓa zwiga zwine zwa fana
Xitsonga swo kumeka hala ni hala
common fraction
English simple fraction
English vulgar fraction
Afrikaans gewone breuk
IsiZulu iqhezu elijwayelekile
IsiXhosa iqhezu eliqhelekileyo
IsiXhosa iqhekeza
IsiXhosa iqhezu
IsiXhosa iqhezu elixhaphakileyo
SiSwati lucetumvama
SiSwati lucetufanana
IsiNdebele icezu elijayelekileko
Setswana palophatlogale
Sepedi palophatloditlwaelwa
Sesotho sekoto se sa tlwaelehang
Tshivenḓa mbalo dza zwipiḓa
Tshivenḓa tshipiḓa zwatsho
Xitsonga xiphemu xa ndzukano
Xitsonga xiphemu xa vhaliga
Xitsonga xiphemu xo olova
Xitsonga xiphemu xa ntolovelo
commutative
Afrikaans kommutatief
IsiZulu ukumiswa kwezinombolo
IsiXhosa eguqukelayo
SiSwati -ngalandzeli mgomo
SiSwati luphawulandzelana
IsiNdebele hlanakelekako
Setswana refosanang
Sepedi palophatlotatelano
Sesotho e ka fetofetolwa
Tshivenḓa khomuthethivi
Xitsonga hundzuluxeka
commutative property
English order property
Afrikaans kommutatiewe eienskap
IsiZulu ukumiswa kwezinombolo
IsiXhosa uphawu-guquko
IsiXhosa uphawu lolungelelwano
IsiXhosa uphawu lolandelelwano
SiSwati -neluphawu lwekungalandzeli mgomo
IsiNdebele ihlelo elihlanakelekako
Setswana mokgwathefosano
Sepedi molawana wa phapantšhotatelano
Sepedi mokgwa wa phapantšhotatelano
Sesotho molawana wa tlhophiso
Tshivenḓa mulayo wa khomuthethivi
Tshivenḓa mulayo wa thevhekanyo
Tshivenḓa mulayo wa nzudzanyo
Xitsonga ku cinca vundhawu bya nomboro
Xitsonga maendlele ya hundzuluxelo
compare
Afrikaans vergelyk
IsiZulu qhathanisa
IsiXhosa thelekisa
SiSwati catsanisa
IsiNdebele medanisa
IsiNdebele madanisa
Setswana bapisa
Sepedi bapetša
Sesotho bapisa
Tshivenḓa -vhambedza
Xitsonga pimanyisa
comparison
Afrikaans vergelyking
IsiZulu isiqhathaniso
IsiXhosa uthelekiso
SiSwati catsanisa
IsiNdebele imadaniso
Setswana papiso
Sepedi papišo
Sesotho papiso
Tshivenḓa mbambedzo
Xitsonga mpimanyiso
compass
Afrikaans kompas
IsiZulu inkombamagumbi
IsiXhosa isalatha-mbombo
IsiXhosa ikhampasi
SiSwati sikhombamagumbi
SiSwati ikhampasi
IsiNdebele isikhombamagumbi
IsiNdebele ikhampasi
Setswana tshupantlha
Setswana kompase
Sepedi tšhupakhutlo
Sepedi khamphase
Sesotho khomphase
Tshivenḓa khamphasi
Tshivenḓa tsumbasia
Xitsonga khompasi
compass point
English point of the compass
Afrikaans windstreek
Afrikaans kompasstreek
IsiZulu umcijo wekhampasi
IsiXhosa incopho yesalatha mbombo
IsiXhosa isalathambombo
IsiXhosa incam yekhampasi
SiSwati umcijo wekhampasi
SiSwati umcijo wesikhombamagumbi
IsiNdebele itlobo lesikhombamagumbi
IsiNdebele itlobo lekhampasi
Setswana ntlha ya kompase
Sepedi mathoko a khamphase
Sesotho ntlha ya khompase
Tshivenḓa sia ḽa khamphasi
Tshivenḓa sia ḽa tsumbasia
Xitsonga poyinti ya khompasi
Xitsonga makumu ya khompasi
complete
Afrikaans volledig
IsiZulu qedile
IsiZulu phelile
IsiXhosa epheleleyo
SiSwati -phelele
IsiNdebele -pheleleko
Setswana feletse
Sepedi feletše
Sesotho phethahetseng
Tshivenḓa -fhelaho
Tshivenḓa u fhedzisa
Tshivenḓa u ḓadzisa
Xitsonga heleleke
complete
Afrikaans voltooi
Afrikaans volledig maak
IsiZulu qedela
IsiXhosa gcwalisa
IsiXhosa gqibezela
SiSwati cedzisa
SiSwati cedzisa
SiSwati cedzela
IsiNdebele qedelela
IsiNdebele phelelisa
Setswana fetsa
Sepedi fetša
Sesotho qetella
Tshivenḓa -fhedza
Xitsonga hetisa
complete circle
Afrikaans volledige sirkel
Afrikaans volle sirkel
IsiZulu indilinga ephelele
IsiZulu isiyingi esiphelele
IsiXhosa isangqa esipheleleyo
SiSwati indingilizi lephelele
SiSwati indilinga lephelele
IsiNdebele isiyingilizi esipheleleko
IsiNdebele indulungu epheleleko
Setswana sediko se se feletseng
Sepedi sediko se se feletšego
Sesotho sedikadikwe se phethahetseng
Tshivenḓa tshitendeledzi tsho fhelelaho
Tshivenḓa sekele yo fhelelaho
Xitsonga xirhendzevutana xo hetiseka
complete statement
Afrikaans volledige verklaring
IsiZulu imininingwane ephelele
IsiXhosa ingxelo epheleleyo
SiSwati sitatimende lesiphelele
IsiNdebele isitatimende esipheleleko
Setswana kgato e e feletseng
Sepedi setatemente se se feletšego
Sesotho setatemente se phethahetseng
Tshivenḓa tshitatamennde tsho fhelelaho
Xitsonga rungula ro hetiseka
Xitsonga xitatimendhe xo hetiseka
complex calculation
Afrikaans saamgestelde berekening
IsiZulu isibalombaxa
IsiZulu isibalo esiyindida
IsiXhosa ubalo oluxananazileyo
IsiXhosa ubalo oluntsokothileyo
SiSwati sibalo lesiyimphicabadzala
SiSwati sibalo lesitiyile
IsiNdebele isibalo esirareneko
IsiNdebele isibalo esihlangahlangeneko
Setswana palelotswako
Setswana palelotharaano
Sepedi palelo ye e raragana
Sesotho tshebetso e rarahaneng
Tshivenḓa kushumele tserekano kwa mbalo
Tshivenḓa murekanyotserekano
Xitsonga nkhakhuleto wa mpfilungano
computer
Afrikaans rekenaar
IsiZulu isigcinalwazi
IsiZulu ikhompuyutha
IsiXhosa ikhompyutha
SiSwati ngcondvomshini
SiSwati ikhompuyutha
IsiNdebele ikhomphyutha
Setswana khomphiutara
Sepedi khomphutha
Sesotho khomphiyuta
Tshivenḓa khomphiyutha
Xitsonga khompyuta
computer calculation
Afrikaans rekenaarberekening
IsiZulu ukubala ngesigcinalwazi
IsiXhosa ubalo lwekhompyutha
IsiXhosa ubalo ngekhompyutha
SiSwati kubala ngangcondvomshini
SiSwati sibalo sangcondvomshini
IsiNdebele ukubalisisa ngekhomphyutha
Setswana palelokhomphiutara
Sepedi palelo ya khomphutha
Sesotho tshebetso ya khomphiyuta
Tshivenḓa murekanyo nga khomphiyutha
Tshivenḓa u vhalela nga khomphiyutha
Xitsonga nkhakhuleto wa khompyuta
concept
Afrikaans begrip
Afrikaans konsep
IsiZulu umqondo
IsiXhosa ingqikelelo
IsiXhosa ingqiqo
SiSwati umcondvo
IsiNdebele umqondo
Setswana kgopolo
Sepedi kgopolo
Sepedi kakanyo
Sesotho mohopolo
Tshivenḓa ipfi
Tshivenḓa khontsephuti
Tshivenḓa tshitenwa
Xitsonga xianakanywa
Xitsonga khonsepe
conceptualise
Afrikaans konseptualiseer
Afrikaans begryp
IsiZulu qondisisa
IsiZulu cabangisisa
IsiXhosa qiqa
IsiXhosa ukuqiqa
SiSwati kwakha sitfombemcondvo
IsiNdebele pha umqondo
IsiNdebele kha umqondo
Setswana popokgopolo
Sepedi go gopodišiša
Sesotho ho fihlela mohopolo
Tshivenḓa -humbulela
Xitsonga khonsepicwalayiza
cone
Afrikaans keël
Afrikaans kegel
IsiZulu ikhoni
IsiZulu okuyisiyingilizi ngaphansi
IsiXhosa ikhowuni
IsiXhosa ikhoni
SiSwati ikhoni
IsiNdebele isikurwana
IsiNdebele imbumbulo
Setswana topo
Sepedi khoune
Sesotho khounu
Tshivenḓa khounu
Xitsonga khoni
congruent shapes
Afrikaans kongruente vorms
IsiZulu imidwebo efanancamashi
IsiZulu imidwebo elinganayo
IsiXhosa ukumila okulingana nxa zonke
SiSwati imidvwebofanana
SiSwati midvwebolingana
IsiNdebele amajamo alinganako
Setswana dibopegotshwano
Sepedi dibopego tša go swana
Sepedi dibopegotshwani
Sepedi dibopegotshwano
Sesotho Dibopeho tse tshwanang
Tshivenḓa zwivhumbeo zwi fanaho na u edana
Xitsonga swivumbeko-fanana
congruent triangles
Afrikaans kongruente driehoeke
IsiZulu onxantathu abalinganayo
IsiXhosa unxantathu olingana nxa zonke
IsiXhosa oonxantathu abalingana nxa zonke
SiSwati bocalatsatfufanana
SiSwati bocalatsatfulingana
IsiNdebele aboncantathu abalinganako
Setswana dikhutlotharo – tshwano
Sepedi dikhutlotharo tša go swana
Sepedi dikhutlotharotshwano
Sepedi dikhutlotharotshwani
Sesotho kgutlotharo tse tshwanang
Tshivenḓa ṱhofunḓeraru dzi fanaho na u eḓana
Tshivenḓa khuḓararu dzi fanaho na u eḓana
Xitsonga tiyinhla-nharhu-fanana
Xitsonga tithirayiengele to fana
connect
English join
Afrikaans verbind
IsiZulu xhumanisa
IsiXhosa hlanganisa
IsiXhosa dibanisa
SiSwati hlanganisa
SiSwati jomelela
IsiNdebele hlanganisa
Setswana gokaganya
Setswana tshwaraganya
Sepedi kopantšha
Sepedi swaraganya
Sesotho hokela
Tshivenḓa ṱanganya
Tshivenḓa -ṱuma
Xitsonga hlanganisa
Xitsonga thuma
connecting lines
Afrikaans verbindingslyne
IsiZulu imigqa exhumanisayo
IsiXhosa imigca ehlanganisayo
IsiXhosa imigca ehlangeneyo
IsiXhosa imigca edibeneyo
SiSwati imigca lehlanganisako
SiSwati imigca lejomelelako
IsiNdebele imida ehlanganisako
Setswana melakgokaganyo
Setswana melatshwaraganyo
Sepedi methalokopanyi
Sesotho mela e hokelanang
Tshivenḓa mitalo ya u ṱumanya
Tshivenḓa mitalo ya u ṱanganya
Xitsonga tilayeni to hlanganisa
consecutive number
Afrikaans opeenvolgende getal
IsiZulu izinombolo ezilandelanayo
IsiXhosa inani elilandelelanayo
IsiXhosa inani elilandelayo
SiSwati inombolo lelandzelako
IsiNdebele iinomboro ezilandelanako
Setswana dipalotetalano
Sepedi nomorotatelano
Sesotho palo tse latelanang
Tshivenḓa nomborothevhekano
Tshivenḓa mbalo dzine dza tevhelana
Xitsonga tinomboro-landzelelana
constant
Afrikaans konstante
IsiZulu okungaguquki
IsiZulu okumiyo
IsiXhosa inani okanaye isixa esingaguqukiyo
IsiXhosa engaguqukiyo
SiSwati ngantjintji
SiSwati ngagucuki
IsiNdebele hlalanjalo
Setswana -tlhomameng
Sepedi sa fetogego
Sesotho e sa fetoheng
Tshivenḓa -sa shanduki
Xitsonga xo tshama tano
Xitsonga xo ka xi nga cinci
constant function
Afrikaans konstante funksie
IsiZulu uphawu olungaguquki
IsiXhosa umsebenzi ongaguqukiyo
IsiXhosa umthetho ongaguqukiyo
SiSwati umsebenti longantjintji
IsiNdebele umsebenzi ohlala unjalo
Setswana palelotlhomamo
Sepedi khii ya sebaledi ya go fa karabo
Sesotho kamano e sa fetoheng
Tshivenḓa mushumo u sa shanduki
Xitsonga xitirhisiwa xo tshama tano
contain
Afrikaans bevat
IsiZulu qukethe
IsiXhosa iqulethe
IsiXhosa qulatha
SiSwati cukatsa
SiSwati mumatsa
IsiNdebele mumatha
Setswana -na le
Sepedi na le
Sepedi go akaretša
Sepedi akaretša
Sesotho – na le; – kentse; – tshetse
Tshivenḓa -faredza
Xitsonga tamela
container
Afrikaans houer
IsiZulu isiqukathi
IsiXhosa isiqulatho
IsiXhosa isikhongozelo
SiSwati sicukatsi
SiSwati simumatsi
IsiNdebele isimumathi
Setswana setshodi
Setswana setshelo
Setswana seduti
Sepedi setšhelo
Sesotho setshelo
Tshivenḓa tshifaredzi
Xitsonga xitamelo
Xitsonga khonteyinara
content
Afrikaans inhoud
IsiZulu okuqukethwe
IsiZulu okumumethwe
IsiZulu okuphethwe
IsiXhosa umthamo
IsiXhosa isiqulatho
SiSwati lokucuketfwe
IsiNdebele okumumethweko
Setswana mothamo
Sepedi dikagare
Sesotho dikateng
Sesotho dikahare
Tshivenḓa zwi re ngomu
Tshivenḓa zwifaredzwa
Xitsonga leswi nga ndzeni
continue
English proceed
Afrikaans voortgaan
Afrikaans gaan voort
IsiZulu qhubeka
IsiXhosa qhubeka
SiSwati chubeka
IsiNdebele ragela phambili
Setswana tswelela
Sepedi tšwela pele
Sesotho tswella
Tshivenḓa u ya phanda
Tshivenḓa -bvela phanda
Xitsonga ku yisa emahlweni
conversion
Afrikaans omsetting
IsiZulu inguquko
IsiXhosa inguquko
IsiXhosa uguqulo
SiSwati ingucuko
SiSwati luntjintjo
IsiNdebele itjhuguluko
Setswana phetolelo
Sepedi phetogo
Sesotho phetolelo
Tshivenḓa -tshanduko
Xitsonga ku hundzuluxa xivumbeko
convert
Afrikaans omsit
Afrikaans herlei
IsiZulu guqula
IsiXhosa guqula
SiSwati -gucula
IsiNdebele tjhugulula
Setswana fetolela
Sepedi fetola
Sesotho fetola
Tshivenḓa -shandukisa
Xitsonga cinca
Xitsonga hundzuluxa
copy
Afrikaans kopie
IsiZulu umfuziselo
IsiZulu ikhophi
IsiXhosa ikopi
SiSwati ikhophi
IsiNdebele ikhophi
IsiNdebele isisalela
Setswana kopiso
Sepedi khophi
Sepedi sengwalollwa
Sesotho khopi
Tshivenḓa khophi
Xitsonga khopi
copy
Afrikaans kopieer
IsiZulu kopisha
IsiZulu yenza kufane
IsiXhosa ukukopa
SiSwati kopa
SiSwati kophela
IsiNdebele kopulula
Setswana kopisa
Sepedi go kopolla
Sepedi go kopiša
Sesotho kopitsa
Sesotho qopitsa
Tshivenḓa -kopa
Xitsonga kopisa
corner
Afrikaans hoek
IsiZulu ichopho
IsiXhosa ikona
IsiXhosa incam
SiSwati likhona
IsiNdebele ikhona
IsiNdebele ihugu
Setswana sekhutlo
Sepedi sekhutlo
Sesotho vetheks
Tshivenḓa khuḓa
Xitsonga khona
Xitsonga jiko
correct
Afrikaans korrigeer
IsiZulu qondisa
IsiZulu lungisa
IsiXhosa lungisa
SiSwati lungisa
IsiNdebele lungisa
Setswana siamisa
Sepedi phošolla
Sesotho lokisa
Tshivenḓa -lulamisa
Tshivenḓa -khakhulula
Xitsonga lulamisa
correct answer
Afrikaans regte antwoord
Afrikaans korrekte antwoord
IsiZulu impendulo eqondile
IsiZulu impendulo eyiyo
IsiXhosa impendulo efanelekileyo
IsiXhosa impendulo echanekileyo
SiSwati imphendvulo lelungile
SiSwati imphendvulo mbamba
SiSwati imphendvulo lengiyo
IsiNdebele ipendulo elungileko
IsiNdebele ipendulo ekungiyo
Setswana karabo e e nepagetseng
Setswana karabo e e siameng
Sepedi karabo ya maleba
Sepedi karabo ya nnete
Sesotho karabo e nepahetseng
Tshivenḓa phindulo yone
Tshivenḓa phindulo ya vhukuma
Xitsonga nhlamulo-nene
correction
Afrikaans korreksie
IsiZulu ukulungisa
IsiXhosa isilungiso
IsiXhosa ulungiso
SiSwati silungiso
SiSwati kulungisa
IsiNdebele isilungiso
Setswana tshiamiso
Sepedi phošollo
Sesotho tokiso
Tshivenḓa ndulamiso
Xitsonga ndzulamiso
correct sequence
Afrikaans korrekte volgorde
IsiZulu ukulandelana okuyikho
IsiXhosa indlela yezilungiso
IsiXhosa ulandelelwano olufanelekileyo
SiSwati luhlu lolungilo
SiSwati kulandzelana lokungiko
IsiNdebele ilandelano elingilo
IsiNdebele ukulandelana ekungikho
Setswana tatelano e e siameng
Sepedi tatelano ya maleba
Sesotho tatelano e nepahetseng
Tshivenḓa mutevhe wone
Xitsonga nxanxamelo lowu lulameke
correspond
Afrikaans ooreenkom
IsiZulu hambisana
IsiZulu vumelana
IsiXhosa ukungqinelana
IsiXhosa ukuhambelana
IsiXhosa ukusebenzisana
SiSwati -hambisanako
SiSwati -hambisana na-
SiSwati -hambisa ne-
IsiNdebele -khambelanako
counter
Afrikaans teller
IsiZulu isibali
IsiZulu umbali
IsiXhosa umbali
IsiXhosa isixhobo sokubala
SiSwati umbali
SiSwati sibali
IsiNdebele umbali
IsiNdebele isibali
Setswana sebadi
Setswana mmadi
Sepedi mmadi
Sepedi sebadi
Sepedi sebaledi
Sesotho mmadi
Sesotho sesebediswa sa ho bala
Tshivenḓa muvhali
Tshivenḓa tshivhali
Xitsonga Xihlayi
Xitsonga Muhlayi
counting rhyme
Afrikaans telrympie
IsiZulu isigqi sokubala
Setswana tsamaelana
Sepedi kwana
Sesotho dumellana
Sesotho nyallana
Sesotho tsamaellana
Tshivenḓa elana
Tshivenḓa ṱutshelana
Xitsonga yelana
cost
Afrikaans koste
IsiZulu intengo
IsiXhosa ixabiso
IsiXhosa indleko
SiSwati intsengo
IsiNdebele intengo
Setswana tlhotlhwa
Sepedi theko
Sesotho theko
Tshivenḓa mutengo
Xitsonga nxavo
count
Afrikaans tel
IsiZulu bala
IsiXhosa bala
SiSwati bala
IsiNdebele bala
Setswana bala
Sepedi bala
Sesotho bala
Tshivenḓa -vhala
Xitsonga ku hlayela
IsiXhosa imvano siphelo yobalo
IsiXhosa isicengcelezi
IsiXhosa isingqi sokubala
SiSwati imvumelwanokubala
IsiNdebele umdumo wokubala
Setswana pinapalo
Sepedi morumopadi
Sesotho morethetho wa ho bala
Tshivenḓa tshidade tsha mivhalo
Xitsonga xinsin'wana xa nhlayelo
crayon
Afrikaans kryt
IsiZulu ikhrayoni
IsiZulu amapeni ambalabala okudweba
IsiXhosa ikhrayoni
SiSwati ikhrayoni
IsiNdebele ipensela yombala
IsiNdebele ikhrayoni
Setswana motakalala
Sepedi khrayone
Sepedi khala
Sesotho kraeyone
Tshivenḓa khirayoni
Tsonga khirayoni
create
English make
Afrikaans skep
IsiZulu -akha
IsiZulu -enza
IsiZulu bumba
IsiXhosa akha
IsiXhosa yila
IsiXhosa dala
IsiXhosa ukwenza
SiSwati enta
SiSwati sungula
SiSwati dala
SiSwati camba
IsiNdebele akha
IsiNdebele bumba
IsiNdebele tlama
Setswana bopa
Setswana tlhama
Sepedi hlama
Sepedi bopa
Sesotho bopa
Tshivenḓa -vhumba
Tshivenḓa -sika
Xitsonga vumba
Xitsonga tumbuluxa
Xitsonga endla
cross out
Afrikaans skrap
IsiZulu khansela
IsiZulu cisha ngomugqa
IsiXhosa ukuhlaba
IsiXhosa susa
IsiXhosa shenxisa
SiSwati khansela
IsiNdebele khansela
Setswana bolaya
Sepedi go khansela
Sesotho etsa mola o parolang
Tshivenḓa -thutha nga mutalo
Xitsonga thunya
crossword puzzle
Afrikaans blokkiesraaisel
IsiZulu isiphicamagama
IsiXhosa iphazile yomlabalaba
IsiXhosa iphazili yamagama
SiSwati iphazili yemagama
SiSwati iphazili yetinombolo
IsiNdebele isirarejo samagama
Setswana malepafoko
Sepedi tharollontšu
Sesotho malatadiana a mantswe
Sesotho malepa
Tshivenḓa khanganyiso ya maipfi
Tshivenḓa mutambo wa u ṱanganya maipfi
Tshivenḓa phazili ya u ṱanganyisa maipfi
Xitsonga xiphazamiso-marito
cube
English third power
Afrikaans derde mag
IsiZulu inombolo ephindwe kathathu
IsiXhosa ityhubhu
IsiXhosa isiphumo
SiSwati siphindvwakatsatfu
SiSwati ikhiyubhu
IsiNdebele ikhuyubhu
Setswana seraro
Sepedi palokatišwatharong
Sepedi khupu
Sesotho khiubu
Tshivenḓa khiubu
Tshivenḓa u diandisa kararu
Xitsonga khubu
cube
English square box
Afrikaans kubus
IsiZulu isikwelebhokisi
IsiZulu ikhiyubhu
IsiXhosa ibhokisi esikwere
SiSwati sikwelebhokisi
IsiNdebele ibhokisi elisikwere
IsiNdebele ikhiyubhu
Setswana popegotaese
Sepedi sekwerepokisi
Sepedi lepokisi la sekwere
Sepedi khupu
Sesotho lebokose le sekwere
Tshivenḓa khiubu
Xitsonga bokisi ra xikwere
Xitsonga bokisi-khubu
cubic centimetre
English cm³
Afrikaans kubieke sentimeter
Afrikaans cm³
IsiZulu ikhiyubhu elinezilinganiso eziyisentimitha
IsiXhosa isentimitha eziphindaphinde ka-3
IsiXhosa ityhubhikhi mitha
SiSwati ikhiyubhikisentimitha
IsiNdebele isentimitha yekhubhikhi
Setswana sentimetaraseraro
Sepedi khupikisentimetara
Sesotho khiubike sentimitara
Tshivenḓa khubiki senthimitha
Tshivenḓa senthimitha ya khubiki
Xitsonga khubiki ya sentimitara
cubic metre
English m³
Afrikaans kubieke meter
Afrikaans m³
IsiZulu ikhiyubhu elinezilinganiso eziyimitha
IsiXhosa ityhubhiki mitha
SiSwati ikhiyubhikimitha
IsiNdebele ikhuyubhikhimitha
Setswana metaraseraro
Sepedi khupikimetara
Sesotho khiubike mmitara
Tshivenḓa khubiki mitha
Tshivenḓa mitha-tshararu
Tshivenḓa mitha wa khubiki
Xitsonga khubiki ya mitara
cuboid
Afrikaans kuboïed
Afrikaans reghoekige blok
IsiZulu okusasikwele bhokisi
IsiXhosa ebutyhubhu
IsiXhosa ityhubhoyidi
IsiXhosa umngxu
SiSwati -sasikwelebhokisi
SiSwati -sadayisi
SiSwati ikhiyubhodi
IsiNdebele -njengekhiyubhikhi
IsiNdebele -sakhiyubhikhi
Setswana popegoseraro
Sepedi sebopegotaese
Sesotho khiuboete
Tshivenḓa tshivhumbeo tsha khiubu
Xitsonga xifaniso-khubu
cup
Afrikaans koppie
IsiZulu inkomishi
IsiXhosa ikomityi
SiSwati inkomishi
IsiNdebele ikomitji
Setswana kopi
Sepedi komiki
Sesotho kopi
Tshivenḓa khaphu
Xitsonga komichi
Xitsonga khapu
currency
Afrikaans geldeenheid
IsiZulu imali yalelo zwe
IsiXhosa imali yelizwe elithile
IsiXhosa uhlobo lwemali
SiSwati luhlobo lwemali
SiSwati ikharensi
IsiNdebele irherho lemali
Setswana ledi
Sepedi tšhelete
Sesotho tjhelete
Tshivenḓa tshelede
Xitsonga ximali-tiko
cursor
Afrikaans merker
Afrikaans posisiemerker
IsiZulu inkomba
IsiXhosa ikhesa
IsiXhosa isalathisi sekhompyutha
SiSwati ikhesa
IsiNdebele ikhesa
Setswana tshupane
Setswana khesa
Sepedi khesa
Sepedi sešupi
Sesotho khesa
Tshivenḓa khesa
Tshivenḓa tsumbavhuyo ya khomphiyutha
Xitsonga xikombetelo
Xitsonga khesa
curve
Afrikaans kromme
IsiZulu igwinci
IsiXhosa igophe
SiSwati bhendile
IsiNdebele umuda obuzombe
IsiNdebele umuda ojikelezako
Setswana kgogoropo
Sepedi modikelela
Sesotho mothinya
Tshivenḓa govhe
Xitsonga jiko
curved
Afrikaans geboë
Afrikaans gekrom
IsiZulu magwinci
IsiXhosa bugophe
IsiXhosa gobile
SiSwati libhendile
SiSwati -bhendile
IsiNdebele zombelezako
IsiNdebele jikelezako
Setswana -kgogoropo
Sepedi dukeletšego
Sesotho kgopamisitswe
Tshivenḓa -govheaho
Xitsonga xo goveka
Xitsonga xo khotseka
curved line
Afrikaans geboë lyn
Afrikaans krom lyn
IsiZulu umugqa oligwinci
IsiXhosa umgca onegophe
IsiXhosa umgca ogobileyo
SiSwati umugca lobhendile
IsiNdebele umuda ozombelezako
IsiNdebele umuda ojikelezako
Setswana molakgogoropo
Sepedi mothaladi wa go dikelela
Sesotho mola o kgopameng
Tshivenḓa mutalo wa govhe
Tshivenḓa mutalo wa khevaho
Xitsonga layeni yo goveka
Xitsonga layeni yo khotseka
cylinder
Afrikaans silinder
IsiZulu isilinda
IsiXhosa isilinda
SiSwati isilinda
IsiNdebele isilinda
Setswana selennere
Sepedi silintere
Sesotho silendara
Tshivenḓa silinda
Xitsonga silindara
cylindrical
Afrikaans silindervormig
Afrikaans silindries
IsiZulu sasilinda
IsiXhosa busilinda
IsiXhosa emile okwesilinda
SiSwati sasilinda
IsiNdebele -busilinda
Setswana – selennere
Sepedi sesilintere
Sesotho – kang silendara
Tshivenḓa tshivhumbeo tsha silinda
Xitsonga xisilindara
D
data
Afrikaans data
Afrikaans gegewens
IsiZulu ulwazingqangi
IsiZulu ulwazingqo
IsiXhosa idatha
IsiXhosa iinkcukacha
SiSwati lwati
SiSwati idatha
IsiNdebele idatha
IsiNdebele okunikelweko
Setswana tshedimosetso
Sepedi tshedimošo
Sepedi data
Sepedi dintlhakgoboketšwa
Sepedi tshedimošokgoboketšwa
Sesotho pokello ya dintlha
Tshivenḓa data
Xitsonga datara
data collection
Afrikaans data-insameling
Afrikaans insameling van data
Afrikaans datakolleksie
IsiZulu ukuqoqwa kolwazi
IsiXhosa ukuqokelela iinkcukacha
SiSwati kugcogca lwati
SiSwati kugcogca idatha
SiSwati lugcogcolwati
IsiNdebele ibuthelelo ledatha
IsiNdebele ibuthelelo lokunikelweko
Setswana kokoanyotshedimosetso
Sepedi kgobokodata
Sepedi kgoboketšotshedimošo
Sesotho pokeletso ya dintlha
Tshivenḓa khuvhanganyo ya data
Tshivenḓa u kuvhanganya data
Xitsonga nhlengeleto-datara
date
Afrikaans datum
IsiZulu usuku lwenyanga onyakeni
IsiXhosa umhla
IsiXhosa ideyithi
SiSwati lusuku
IsiNdebele umuhla
IsiNdebele isuku
Setswana letlha
Sepedi tšatšikgwedi
Sesotho mohla
Tshivenḓa deithi
Tshivenḓa datumu
Tshivenḓa duvha
Xitsonga siku
day
Afrikaans dag
IsiZulu usuku
IsiXhosa usuku
SiSwati lilanga
IsiNdebele ilanga
Setswana letsatsi
Sepedi letšatši
Sesotho letsatsi
Tshivenḓa ḓuvha
Xitsonga siku
days of the week
Afrikaans dae van die week
IsiZulu izinsuku zesonto
IsiXhosa iintsuku zeveki
SiSwati emalanga eliviki
IsiNdebele amalanga weveke
Setswana malatsi a beke
Sepedi matšatši a beke
Sesotho matsatsi a beke
Tshivenḓa maḓuvha a vhege
Xitsonga masiku ya vhiki
decade
Afrikaans dekade
IsiZulu ishuminyaka
IsiZulu ishumi leminyaka
IsiXhosa ishumi leminyaka
SiSwati lishumi leminyaka
SiSwati umnyakashumi
IsiNdebele itjhumi leminyaka
Setswana ngwagasome
Sepedi ngwagasome
Sesotho mengwaha e leshome
Tshivenḓa ṅwahafumi
Tshivenḓa minwaha ya fumi
Tshivenḓa dikheidi
Xitsonga lembe-xikhume
Xitsonga dikheyidi
decagon
Afrikaans dekagoon
Afrikaans tienhoek
IsiZulu unxashumi
IsiXhosa unxa-shumi
IsiXhosa idekhagoni
SiSwati calashumi
IsiNdebele idikhagoni
Setswana tlhakoresome
Sepedi sebopego sa hlakoresome
Sesotho mahlakore a leshome
Tshivenḓa khudafumi
Xitsonga yinhla-dzi-khume
Xitsonga dikhagoni
December
Afrikaans Desember
IsiZulu uZibandlela
IsiZulu uDisemba
IsiXhosa eyoMnga
IsiXhosa uDisemba
SiSwati INgongoni
SiSwati iNkhosi lenkhulu
SiSwati Disemba
IsiNdebele Unobayeni
IsiNdebele Disemba
Setswana Sedimonthole
Sepedi Disemere
Sesotho Tshitwe
Tshivenḓa Nyendavhusiku
Xitsonga N'wendzamhala
decimal
Afrikaans desimaal
IsiZulu iqhezu lokubalwa ngokweshumi
IsiXhosa idesimali
SiSwati idesimali
IsiNdebele idesimali
Setswana someng
Setswana tesimale
Sepedi tesimale
Sesotho desimale
Tshivenḓa tshifumi
Tshivenḓa desimala
Xitsonga desimali
Xitsonga xikhume
decimal collection
Afrikaans desimale versameling
Afrikaans desimale kolleksie
IsiZulu iqoqo leqhezu lokweshumi
IsiXhosa uqokelelo-manani ngokwedesimali
SiSwati lugcogcodesimali
IsiNdebele ibuthelelo ledesimali
Setswana kokoanyosomeng
Setswana kokoanyotesimale
Sepedi kgobokotesimale
Sesotho pokeletso ya desimale
Tshivenḓa khuvhanganyo ya desimala
Tshivenḓa khuvhanganyo ya tshifumi
Xitsonga nhlengelo wa xikhume
Xitsonga nhlengelo wa xidesimali
decimal comma
Afrikaans desimale komma
Afrikaans desimaalkomma
IsiZulu ukhefana weqhezu lokweshumi
IsiXhosa ikoma
SiSwati likhefu ledesimali