Xhosa – Afrikaans Woordeboek

(Hou jy van ons hulpbronne? Oorweeg asseblief ’n donasie in Bitcoin: 179nZqSyFmYPcvu4ZU733PgXBKUYXcy9DD)

A

aba, hierdie
aba, verdeel, uitdeel
abafana, n. 1 jong mans
abaya, daardie (mense) doer ver
abela, verdeel onder
-abelo, n. 4 deel
-abhokwe, n. 4 sambok
abo, daardie (mense)
abona, dié; die eintlike (mense)
-agcibe, n. 6 seekus
-agwityi, n. 4 kwartel
ahluka, skei
-ahlukaniso, n. 4 onenigheid
-ahluko, n. 2 oorsaak van onenigheid; verskil
-ahluko, n. 4 deel; hoofstuk
ahlula, skei; verdeel
-ahluli, n. 1 skeidsregter
-ahlulo, n. 4 deel
akha, bou
-akhama, gaap
-akhi, n. 1 bouer
-akhiwo, n. 4 gebou
-akhombe, n. 4 halwe sirkel
-akhwatsha, n. 4 patrys
ala, verbied; weier
-alam, n. 4 arm mens
alathisa, aandui
-alathiso, n. 4 aanduiding; indeks; padwyser
alela, verbied; weerhou van
-alelo, n. 4 verbod
aluphala, swak word met ouderdom amandla, mag
amanzi, n. 6 water
ambatha, aantrek; bedek
ambathisa, iemand aantrek
-ambatho, n. 4 klere
ambesa, beklee met ampsdrag of sierlike klere
ambulela, ou klere gee
amkela, aanneem; verwelkom
amkelisa, iets gee, loon betaal
-amkeliso, n. 2 rantsoen
-amkelo, n. 4 ontvangsbewys
anana, ruil
anda, groter word; toeneem
-andi, n. 4 geluid, klank
andisa, vergroot
-andla, n. 3 krag; mag
andlala, bed opmaak; meubileer; neerlê; oopsprei
-andlalo, n. 4 iets wat oopgesprei is
-ando, n. 4 hamer
andula, begin
andulela, baanbrekerswerk doen
aneka, oopsprei
anela, versadig raak
anga, soen
-angco, n. 4 beminde vrou; nooi
-ango, n. 6 soen
-angqa, n. 4 sirkel
-antya, n. 4 spoed
-anuse, n. 4 ‘n toordokter wat toorders uitruik
anya, suig; suip
-anyankomo, n. 4 brulpadda
anyela, oortref; verdring
anyisa, soog
-anzi, n. 3 meerv. water
-aphetha, n. 4 boog om pyle mee te skiet
apha, hier
apho, daar
aphuka, gebreek raak
aphula, iets breek
-aphulo, n. 6 verbreking; vernietiging
-apile, n. 5 appel; n. 2 appelboom
-aqhwithi, n. 4 storm
-aqomolo, n. 4 steenbras
-aqunge, n. 4 mengsel, oproer
-asi, n. 3 meerv. dikmelk
-asi, n. 4 as
-asini, n. 5 asyn
-athuthwane, n. 4 vallende siekte
awona, die einste
ayama, in verband staan met; leun op; naby wees aan
-azela, n. 4 gewete
-azelelo, n. 8 bedagsaam wees
-azelelo, n. 4 vooruitsig
azi, ken; weet; weet hoe
-azi, n. 4 ervare persoon; wyse
-azinge, n. 4 sirkel
-aziso, n. 4 advertensie; kennisgewing
-azulu, n. 4 middelpunt

B

ba, kul, steel; wees, word
baba, jeuk
-babalo, n. 6 guns
b,ala, tel; vertel
-b’ala, n. 3 agterplaas; kleur; kol; sportveld; vlek
baleka, hardloop, vlug
balela, helder en warm skyn
b,ali, rekenmeester
b,alo, n. 4 rekenkunde
balo, daarvan
b’al,ul,a, by name noem; onderskei; uitsoek; uitsondering maak van
-balulekile, belangrike; uitgesoek; vername
bam, van my
bamba, gevange hou; hou; vang; vashou; vasvat
bambana, stoei; worstel
bambeka, aangehou word; behou word; vasgevang raak; vassit; vasvang
bambela, hou vir; optree vir; vang vir; waarneem vir
bambelela, vashou; vasklou
bambezela, hinder; ophou; vertraag
bambisa, bystaan; help; help vashou; laat vang; laat vashou
-bambo, n. 6 ribbebeen
-banda, n. 8 koue
bandeza, onthou; terughou; weier; uitsluit van
bandezela, druk; onderdruk
bandezisa, in bedwang hou
-bandla, n. 3 byeenkoms; die kerk; gemeente
-bane, n. 3 fakkel
baneka, lig gee
banekisela, lig werp op; verlig
banga, eis; veroorsaak
-banga, n. 3 afstand tussen; oorsaak; spasie
bangela, veroorsaak vir
-bangi, n. 1 eiser; oorsaak
-bango, n. 3 eis
bangula, doring uithaal
-bani, n. 1 wie?
-bani, n. 1 dinges
banjwa; gevang word
-banjwa, n. 1 gevangene
-banzi, n. 7 breedte, wydte
banzi, breed, wyd
basa, vuurmaak
bawo, n. 1 hoog geagde ouer man
-bawokazi, n. 1 oom aan vaderskant
-bawokhulu, n. 1 grootvader; voorvader
beka, neersit, plaas
-b,el’e, n. 3 ‘n vrou se bors
beleka, kind op die rug dra
bengezela, glinster
betha, die telefoon gebruik; slaan
-bethe, n. 2 dou
-bethela, vasslaan
-betho, n. 4 straf
-bhabhatane, n. 3 vlinder
bhabhazela, vlieg
bh,ad,a, roof; verkrag; vermoor
bhadaza, stadig loop
-bhadi, n. 3 springbok
bhadla, stadig kook
bhadula, ronddwaal
bhaka, bak
bhala, skryf
-bhali, n. 1 klerk; skrywer
bhanga, ophou
-bhanti, n. 5 buiteband
-bhaqo, n. 3 verrassing
-bhasi, n. 5 baas; bus
-bhaso, n. 2 fooitjie
-bhastile, n. 3 albaster
-bhatala, betaal
-bhatata, n. 5 patat
bhatyaza, onduidelik praat
-bhatyi, n. 5 baadjie
bhavuma, grom
Bhayi, Port Elizabeth
bhedengu, n. 3 skelm
bhedesha, bid
-bedesho, n. 6 gebed
-bhedlela, n. 4 hospitaal
bheja, sweer
-bhekile, n. 5 beker
-bhelu, n. 5 mooi mens
bhenela, appelleer
bhengeza, adverteer, geheime of versteekte dinge openbaar maak
bheqa, roei
-bhenqo, n. 2 kraag
bhexa, klits
bhexo, n. 4 klitser
-bhideko, n. 6 verwarring
bhija, krul
-bhinqa, n. 3 vrou
bhitya, gewig verloor
-bhityile, maer
-bhiya, n. 5 bier
-bhobho, n. 3 gat; geweer; pyp
bhodla, wind breek
Bhofolo, Fort Beaufort
-bhokwe, n. 5 boerbok
bhola, boor
-bhoma, n. 3 vrugteboord
-bholompo, n. 2 buis; tonnel
bhomela, lastig wees, molesteer
-bhongo, n. 3 kwinkslag
-bhontsi, n. 6 groottoon
bhoroza, opgooi
bhosola, borsel
bhota, groet
-bhotile, n. 5 bottel
-bhotolo, n. 5 botter
-bhovubhovu, n. 4 boef
-bhubesi, n. 3 leeu
bhubha, sterf
bhuda, deurmekaar wees, dwaal in die gees
bhuduza, ‘n fout begaan
bhukuqa, kul, omgooi, uitgooi
bhula, dors
bhuloro, n. 5 brug
-Bhulu, n. 3 Afrikaner, Boer
-bhulukhwe, n. 5 broek
bhulukudu, struikel
-bhunga, n. 3 raad
-bhungane, n. 3 tor
bhuntsha, leegê
bhunyula, afskeur
bhuqa, verniel
-bhuti, n. 1 broer
bila, kook
bilela, oorkook
-bindi, n. 4 lewer
-bingo, n. 4 slagoffer
-bini, twee
binza, smyt; werp
-bisi, n. 6 melk
Bisho, Bisho
biza, roep
-bizo, n. 4 naam
bola, ontbind, vrot
boleka, leen
-boleko, n. 6 lening
-bomvu, rooi
bona, sien
bonakala, sigbaar wees
bonakalisa, wys, vertoon
bonela, kyk na
bonisa, laat insien
bonda, omroer
-bonde, n. 2 deurmekaarspul
bonga, loof, prys
-bongo, n. 4 gedig
bongoza, smeek
-boni, n. 2 toeskouer
bopha, vasbind
-bopho, n. 4 band
-botshwa, n. 1 gevangene
-bovu, n. 7 etter
-boya, n. 7 dierehare, wol
Brithani, Brittanje
-bubu, n. 3 swerm bye
bubula, grom
bucala, ter syde
bugama, op ‘n afstand
-bugungu, in die geheim
buhlala, wakker
buka, bewonder
-bukhali, slim
-buko, n. 6 bewondering
bula, bieg
bulala, doodmaak
bulela, bedank
-bulelo, n. 2 dankbetuiging
bulisa, groet
-bulo, n. 6 erkenning
-buliso, n. 2 groete
-bululu, n. 3 pofadder
-bumba, vorm
-bumbi, n. 1 pottebakker
-bumini, modern
buna, verlep
-bunu, n. 4 menslike boud
-buntlabathi, sanderig
-bunzi, n. 3 voorkop
butha, saamkom
-buthi, n. 1 versamelaar
-buso, n. 2 regering
buya, terugkom
buya-buya, kom en gaan
buyela, terugkom na
buyisa, terugneem
buyisela, teruggee aan
buza, ondersoek instel
buzisa, navraag doen
-buzo, n. 2 vraag

C

-caba, n. 4 ‘n dun en plat ding
-cabanga, n. 6 bekommernis
-caka, n. 4 bediende
-cala, n. 3 kant
calanye, gedeeltelik
calula, onderskei
camanga, dink
-camba, n. 6 ry
-cambu, n. 6 room
-cangi, n. 3 sinkplaat
cantsa, raai
caphuka, naar voel
-cawa, n. 5 kerkdiens
ceba, konkel
-cebano, n. 6 beraad
cebesha, lui wees
cela, smeek, vra om iets, versoek
-celo, n. 4 versoek
cenga, omkoop
-cengo, n. 4 omkoopgeskenk
-cephe, n. 3 lepel
cesika, n. 3 koors
cha, beslis nie
chama, urineer
-chamo, n. 2 urine
chana, raak skiet
chaphaza, drup
-chaphaza, n. 3 druppel
chasa, teenstaan
chathimla, blink
chaza, uitkam
chazulula, in besonderhede verduidelik
cheba, hare skeer, skaapskeer
-cheko, n. 4 moer
-chi, n. 4 gebeurtenis, oorsaak
-chibi, n. 3 dam, poel
chitha, stort
ch’olo, optel
chopa, dophou
-chopho, n. 4 stoeltjie
-chopho, n. 7 brein
chosi, welkom
chuba, oplei
-chuku, n. 6 kleinigheid
chukumisa, verstoor
ch’ula, hooghartig wees
chula, n. 2 vurk
chuma, floreer, vrug dra
chwakraza, klap
-Chwama, n. 3 Boesman
-chwane, n. 6 bek-en-klouseer
chwayita, opgewek wees
-chwayithiso, n. 6 blydskap
-chwe, n. 6 speeksel
-chweba, n. 3 riviermond
chwechwa, bekruip
chwela, afskil
-chweli, n. 1 skrynwerker
-chwelo, n. 4 skaaf
-cici, n. 3 oorring
cicitheka, giggel
cika, toemaak
-cikicane, n. 6 kleintoontjie; pinkie
-cikilishi, n. 3 geitjie
cikiza, fyn werk doen
-ciko, n. 3 deksel; welsprekende persoon
cilikithi, om skielik te voorskyn te kom
-cilitshe, n. 3 geitjie
cima, oë toemaak; vuur doodmaak
-cimi, n. 3 donker
cimi, om oë toe te maak
-cimbi, n. 2 besprekingsonderwerp
cinezela, vasdruk
cinga, dink, meen, veronderstel
-cinga, n. 2 vuurhoutjie
cingela, dink oor
-cingo, n. 6 draad
ciphula, afkap, sny
-cisho, n. 2 raai
-cithi, n. 4 graspol
citsha, kies, raai, uitsoek
coca, skoon word
-cocobala, gebraai word; verhit word
cocombela, spoggerig aantrek
coka, netjies wees
cokela, redigeer
cokisa, netjies doen
cola, baie fyn maal
-colo, n. 4 haarlok
combela, so goed as moontlik doen
combulula, losmaak; verduidelik
condoba, saggies loop
-congco, n. 3 ys
coselela, goed oplet
cotha, stadig loop
cothoza, aanhoudend
-cotha, n. 4 haelbui
cubuka, vaak wees
cubula, bespotlik maak; fynmaak; omry; vermorsel
cuba, n. 3 tabak
cudisa, pars
-cuku, n. 4 klein hoeveelheid
cukuceza, in klein stukkies breek
cukula, met minagting behandel
cula, sing
-culo, n. 3 lied
cumbacumba, kielie
cumbeleza, met iets speel
cumka, vermorsel word
cumza, stukkend breek; vermorsel
cunuka, vererg, vies
cupha, korter maak; wip stel
-cuphi, n. 1 speurder
-cuthekile(yo), fyn, slank
-cwambu, n. 6 room
cwarshula, bekruip
-cwem, n. 3 katarak

D

-da, eidelik sover kom om te doen, mettertyd doen, na ‘n tyd doen
-da, n. 2 grens; lyn
-daba, n. 6 nuus; verslag
-dabi, n. 3 geveg
-dabuka, wakker word; wegbreek van
dada, swem
-dada, n. 3 swemmer
-dade, n. 1 suster
-daka, n. 6 modder
daka, verdwyn
dakasa, voorbok wees; wegdwaal
-dakwa, n. 3 dronklap
dala, bepaal; teweegbring
-Dali, n. 1 die Skepper
-daliwe, n. 1 Boesmantekening
-dalwa, n. 4 skepsel
-dama, n. 3 dam
damba, bedaar
-dano, n. 6 teleurstelling
-dangatye, n. 3 flits; vlam
-de, n. 7 diepte; hoogte; lengte
-de, diep; lank; hoog
-debe, n. 7 onderlip
debeleza, onsin praat
deda, terugstaan
deka, tafel dek
dela, minag
-delekile(yo), veragtelik
-denge, n. 4 dwaas
-devu, n. 6 baard
dibana, bymekaarkom; ontmoet
dibela, begrawe
-didi, n. 6 gehalte; soort
dika, bevredig, versadig
-dike, n. 3 dam
Dikeni, Alice
dikizela, bewe, ruk, skud, vibreer; dreun, rammel
-diliya, n. 5 druiwe
-dima, n. 4 deug, gesag, waardigheid
dina, moeg word
-dindala, n. 3 konstabel
dinga, beloof
dinga, n. 5 belofte
dipha, vee dip
-dla, eet, vreet, wei; kos; beboet; te veel vra
dla nga-, gewoonlik doen
dla ilifa, erf
dla ubomi, leef
-dlabantu, n. 3 mensvreter
-dlakadlaka, verflenterd
dlala, grappe maak; speel
-dlalo, n. 4 speelding
-dlamfuno, n. 1 vegetariër
-dlathula, uitpluk, uittrek
-dlavu, n. 3 boemelaar
dleka, beboet word; bedrieg word
dlelana, saam eet; vriende wees
-dlelano, n. 6 groep vriende
-dlele, n. 4 wang
-dlelo, n. 3 weiveld
dlisa, gif gee
-dliso, n. 3 gif
-dlo, n. 4 maaltyd; feesmaal
dloba, rondspring
dlokova, spring
dlongozela, oorhaastig optree
dlovula, beskadig
-dlu, n. 5 gebou; huis; kou; nes
dlubuka, ontbind
dlula, verbygaan
-dlwambedlu, n. 4 niksnuts
dlwengula, verkrag
-doda, n. 3 mans
dolo, n. 3 knie
-dolosi, n. 3 dobbelsteen
-dondosholo, n. 2 spataar
-donga, n. 6 muur, wal
-dongwe, n. 6 klei
-dube, n. 3 sebra
dubula, saad skiet; skiet
duda, dans
duduma, donder
duka, dwaal, verdwaal, verdwyn
-duke, om weg te raak
dukisa, vertrek; trek
-duku, n. 3 maalklip
-duma, n. 6 kopwond
dumba, opswel
-dumbe, n. 3 beroerte, verlamming
-dumbile, opgeswel
dumisa, prys
-dumo, n. 6 beroemdheid; gerug; slag, harde geluid
dumzela, brom, neurie, mompel, gons
dunga, omroer, versteur
dungudela, ronddwaal
dunguzela, verbrand
-dwe, n. 6 ry
-dweliso, n. 6 program
-dyakalashe, n. 1 jakkals
-dyakana, n. 5 diaken
-dyaro, n. 2 resies
dyiba, oë vryf
dyoba, besmeer, smeer; vals beskuldig
-dyobo, n. 4 vuil kol; vals beskuldiging
-dyoli, n. 4 spioen; speurder
dyubudyubu, n. 7 gemors
-dyukudyuku, n. 3 pap ding
dywida, gryp

E

ebuNguni, noordwes van Xhosaland
ebusika, in die winter
eduze, naby
ehla, afgaan, afkom, daal
-ehlo, n. 4 gebeure, gebeurtenis
-ehlo, n. 3
ehlotyeni, in die somer
ekubeni, aangesien
ekuhleni, openlik
ela, vloei
ele, ver weg
eli, hierdie
eliya, doerdie
elo, daardie
elula, uitstrek
-emele, n. 5 emmer
emini, bedags
emva, na; agter
enda, trou
-endo, n. 2 pad
-endu, n. 3 spoed
enkosi, dankie
entla, opwaarts
enza, doen, maak
enzeka, gebeur
enzele, borg staan
-enzi, n. 1 doener, maker
-enzo, n. 4 daad
-ere, n. 5 eg
-ertyisi, n. 5 ertjies
esaa, doerdie
esangqeni, rondom
ese, anderkant
esi, hierdie
-esile, n. 5 esel, donkie
esiya, doerdie
eso, daardie
etha, bring, gee, oorhandig
ethuka, skrik
ethusa, skrikmaak
-eva, n. 3 dorings
ewe, ja
eya, minag
ezaa, doerdie
ezi, hierdie, hierdies
eziya, doerdie
ezo, daardie

F

fa, breek; ly; sterf; verbygaan
-fa, n. 3 erfenis
fadukhwe, n. 3 afdroogdoek, vadoek; waslap
faka, insit, neersit in
fakelo, n. 1 pleegkind
-fandesi, n. 5 vandisie
-fanekiso, n. 2 afskrif; kopie; illustrasie; voorbeeld
-fanele, gepas, geskik; waardig
fanisa, erken
-fano, n. 4 ooreenkoms
-fanta, n. 2 bars, skeur; spleet
faxa, pars
-fazi, n. 1 eggenote; vrou
-fede, n. 4 luiaard
-fefe, n. 6 goedgunstigheid, goedhartigheid; meegevoel
feketha, gekskeer
-fele, n. 6 diervel
-fenstile, n. 5 venster
feza, voltooi
-fi, n. 1 oorledene
fihla, begrawe; wegsteek
fika, aankom
fikelela, bereik
-file, dood; dooie; gebreek; verby; verlede
finca, opgebruik
finga, ineentrek; saamdruk; verkort
finya, neus blaas
finyeza, korter maak
fisa, teregstel; vergiftig
-fisi, n. 1 moordenaar
-flara, n. 5 vrag
-fo, n. 4 siekte
foca, saamdruk; uitdruk
fohla, afbreek, vermorsel; deurbreek
-folokhwe, n. 5 vurk
-fombo, n. 4 boggelrug
fota, fotografeer
-foto, n. 5 foto
Fransi, Frankryk
Freyistati, Vrystaat
-fu, n. 3 wolk
-fuba, n. 4 borskas
-fudo, n. 6 skilpad
fuduka, verhuis
fukama, broei
-fukufuku, n. 3 vullishoop
fukuka, rys (deeg)
-fula, n. 5 voer
fumana, kry, verkry, vind; inhaal
fumbatha, vat; vuismaak; begryp, verstaan
-fumile, klam
funda, leer
-funda, n. 4 gebied
fundekela, raas
-fundi, n. 1 leerder; student
-fundile, belese; ingelig, voorbereid
fundisa, onderrig
-fundisi, n. 1 predikant
-fundiso, n. 4 voorlesing
-fundo, n. 4 les
-funo, n. 2 groente
funxa, insuig, opsuig
funza, opstook
-fuphi, kort
-fuphi, n. 7 nabyheid
-fusi, n. 3 braakland
futha, blaas
-futha, n. 3 botter; ghries; olie; salf; vet
futhanisela, smoor
futhi, dikwels
-futshane, n. 7 kortheid
-futshane, kort
fuya, bespaar, belê
-fuyi, n. 1 boer

G

-gaba, n. 6 blomsteel, stingel
gabadela, oordoen
gabu, plek maak
g’ada, bewaak
-gada, n. 3 kluit
-gadi, n. 5 tuin
-galakangqa, n. 3 hik
galela, giet, ingooi, skink; aanval
galeleka, instorm
-gama, n. 3 naam; soort
ganda, stamp
-gandaganda, n. 1 padroller, roller; trekker
ganeka, demonstreer
-ganeko, n. 4 bewys
-gang’atho, n. 2 vloer
-ganiso, n. 4 trougeskenk
-gantuntu, n. 3 kluisenaar
-ganyana, n. 2 hanetreetjie
-g’aqa, n. 3 klont
-g’aqo, n. 2 pad
Gatyana, Willowvale
gawula, afkap
-gazi, n. 3 bloed
gazuka, bloei
-gca, n. 2 ry, streep
gcada, braai
gcagca, wegloop saam met ‘n man
-gcawu, n. 4 spinnekop
-gcedevu, n. 6 potskerf
gciba, beeïndig, klaarkry
gcina, bewaar, hou, oppas
-gcobo, n. 2 blydskap, vreugde
gcuma, kreun
gcwayela, kreun
-gebenga, n. 4 moordenaar, rower
gebenga, doodmaak
geca, maak die area skoon van plantegroei
getyeza, vibreer
-geza, n. 3 mal mens
giba, veerkragtig; verwerp
gibisela, gooi
gidi, n. 4 skare; miljoen
-gidimi, n. 4 boodskapper, hardloper
-gidiva, n. 3 swaar; kruiwa
-ginqi, n. 4 gat, holte, vallei
ginya, insluk
goba, ombuig, afbuig; verneder
-gobolokondo, n. 3 kranswand
goca, ondersoek
-goci, n. 4 styl; welsprekenheid
goda, grawe
-godi, n. 2 myn, mynskag
-godola, bibber
-gogo, n. 6 ouma
-gogogo, n. 3 paraffienblik
Goli, Johannesburg
-golide, n. 5 goud
-golonxa, n. 3 muurholte; binnehoek
gona, omhels
-gora, n. 3 held
-gora, n. 7 dapperheid
-gosa, n. 3 agent; bestuurder
goso, krom
-gotywa, n. 2 sakmes
-govane, n. 6 kleintongetjie
goxa, afneem
goxozela, klingel
-gqabi, n. 3 blaar
gqada, spring
gqadaza, rondskuif
-gqala, n. 2 koevoet
-gqatso, n. 6 resies, wedren, mededinging
gqiba, klaarkry; opgebruik, opeet
-gqibo, n. 4 ooreenkoms
-gqira, n. 3 dokter
gqitha, verbygaan; oortref
-gqola, n. 3 kierie
guga, verslyt; oud word
gwala, n. 3 lafaard
gxeka, belaster, slegsê
gxekeza, uitjou; uitlag; slegsê, belaster
-gxina, n. 4 plig, opdrag; boesemvriend
gxotha, wegjaag; verslaan
-gxwemi, n. 3 skeel persoon

H

habile, n. 5 hawer
hadi, n. 6 harp, klavier
hagela, agteruitgaan, oud word
-hagu, n. 5 vark
hamba, beweeg, loop, reis
hambela, besoek; gaan na
-hambi, n. 2 reisiger
hambisela, vorder
-hambo, n. 6 gedrag, lewenswyse; reis
hanahanisa, voorgee
hanewu, hokaai
-hange, n. 4 rower, skoorsoeker
-hanisi, n. 5 hanslam
-hashe, n. 3 perd
hayi, nee
-helegu, n. 4 ramp
-hempe, n. 5 hemp
henda, in die versoeking lei
-henyu, n. 3 prostituut
hewula, verlei
heyi, ’n uitroep gebruik om aandag te trek
hi, gebruik as bevestigend of in ’n argument
hila, skielik op iemand afkom
-hili, n. 1 mitiese rivierdwerg wat kinders oorval en wegdra
hiloza, vals, van noot af
-hla, n. 2 dag, datum, tyd
hlaba, steek, stoot; doodmaak, slag, seermaak; alarm maak
hlala, gaan sit; roep; gaan haal; keer voor
hlalisa, geselskap hou; kalmeer
hlalisana, mekaar aflos
-hlalo, n. 4 bank, sitplek, stoel
hlamba, swem, was; teregwys
hlambela, besoedel
hlambeza, reinig
hlambi, n. 2 kudde; trop
-hlambo, n. 4 vallei
-hlambulukile, skoon
hlambulula, deeglik skoonmaak
hlandla, n. 4 graspol
hlandlo, n. 4 skof
hlanga, n. 6 nasie; ras; stam; stingel, stronk
hlangabeza, tegemoetkom
hlangana, bymekaarkom, ontmoet, vergader; ooreenstem
hlanganisa, bymekaarbring
hlangothi, n. 6 snykant
-hlangu, n. 4 skoen; handskoen
-hlangula, uittrek; verlos
-hlanti, n. 7 veekraal
-hlantla, n. 2 opening, gaping
-hlanu, vyf; n. 4
vyfde; vyftal; een vyfde
hlanza, opgooi; reinig
-hlanzo, n. 2 braaksel
hlasela, aanval
hlaselo, n. 6 aanval; beslaglegging, gryp
-hlati, n. 3 bos; skuiling, wegkruipplek
-hlati, n. 2 kaak, kakebeen; strook; bladsy
-hlati, n. 4 wang
-hlava, n. 4 maaiers, larwes, wurms
hlawula, betaal
-hlawulo, n. 4 betaling, boete
-hlaza, n. 6 lente
hlaziya, hernuwe
-hlazo, n. 3 skande
-hle, mooi; goed; edel; rein, helder; aangenaam, bevredigend
-hle, n. 7 skoonheid
hleba, gerugte versprei; verklik; skinder, belaster
-hlebo, n. 4 skinderstorie, laster, gerug
hlehla, terugstaan, terugtrek
hleka, lag; gebeur
-hlekazi, n. 2 agbare heer
hlekisa, saamlag
-hlekisa, lagwekkend
-hleko, n. 6 gelag
-hlekwa, belaglik
hlela, gebeur met; uitsoek, rangskik, skei, klassifiseer
hleli, sit; gesond wees, wakker wees
hleli, n. 2 sorteerder; redakteur
-hlelo, n. 4 gebeurtenis; lotgeval
-hlenga, n. 4 vlot
-hlephuka, afval
hlinza, afslag; slag
hlisa, afbring, sak
-hlo, n. 4 gebeurtenis
-hlobo, n. 3 somer
-hlobo, n. 4 vriend
hlohla, indruk, inprop; inryg
-hlohlo, n. 6 reeks; opeenvolging
hlokohla, por
hlokoma, weerklink
hlola, deursoek, ondersoek, spioeneer
-hloli, n. 1 inspekteur
-hlolo, n. 6 ondersoek, inspeksie; spioenasie
-hlolo, n. 1 wewenaar; weduwee
hloma, opstapel
-hlomelo, n. 4 byvoeging, toevoeging
hlonela, hoogag, respekteer, vrees
-hloni, n. 6 eerbiedigheid, skaamte
hloloza, jeuk, brand, pyn
-hlu, n. 6 ry, reeks; rol, spiraal
hluba, vervel; verveer
hlubula, afstroop
hlukuhla, skud
-hluma, n. 4 loot, spruit
hlunga, skud, sif
-hlungu, n. 7 pyn; pynlikheid; slanggif, bloedvergiftiging, gif; teengif
hlungula, sif
-hlungulo, n. 4 sif
-hlunu, n. 4 spier
hlupha, pla
hlutha, roof, ontneem
-hluthi, tevrede
hluza, filtreer, sif, deursyg
-hluzi, n. 2 sous, sop; filtraat
-hluzula, afskeur, aftrek
-hlwa, n. 8 vooraand
-hlwa, n. 2 roes
-hlwantsi, n. 3 spaander, splinter
hlwele, n. 4 groep, gevolg; skare
-hlwempu, n. 3 arm persoon
-hlwenga, n. 2 maanhaar, borselhare
-hlwitha, n. 4 lang hare; voël se kuif
-hobe, n. 3 tortelduif
-hobe, n. 2 vreugdelied
-hogo, n. 4 die hel
-hoha, n. 6 skietstilstand, wapenstilstand
-hoko, n. 5 hok
hola, weghardloop
-hola, n. 3 boemelaar
-hola, n. 1 grootpad
-holo, n. 3 saal
-holoholo, n. 7 holheid
-holweni, n. 1 haas
homba, versier
-hombo, n. 4 ornament
hongohongo, baie honger
-huluhulu, n. 4 uil
-hunge, n. 3 boemelaar, rondloper
hunguza, swerf, ronddwaal

I

iba, kul; steel
-ibhola, n. 9 bal
iBhulu, Afrikaner
icici, n. 5 oorbel, oorring
-idada, n.5 eend
-idlelo, n. 5 weiveld
-igwala, n. 5 lafaard
-igxalaba, n. 5 skouer
-ihashe, n. 5 perd
-ihempe, n. 9 hemp
-ihlo, n. 3 oë; bril; oogklappe
ima, opstaan
iJamani, Duitser
iJuda, Jood
-ikati, n. 9 kat
-ilizwe, n. 5 land, nasie
-ilizwi, n. 5 stem
-imamba, n. 9 mamba
-imbali, n. 9 geskiedenis
-imbewu, n. 9 saad
-imfene, n. 1 bobbejaan
-impilo, n. 9 gesondheid, lewe
-imvula, n. 9 reën
iNdiya, Indiër
-indla, n. 8 herfs
-indlala, n. 9 droogte, honger, hongersnood
-indlela, n. 9 pad, straat
-indlovu, n. 9 olifant
-indlu, n. 9 huis
-indoda, n. 5 man
iNgesi, Engelsman
inene, regtig, waarlik, werklik
ingabe, miskien
-ingozi, n. 9 gevaar
-ingubo, n. 9 kombers
-ingwenya, n. 9 krokodil
-inja, n. 9 hond
-inkosi, n. 9 hoof, koning
-intaba, n. 9 berg
intle, is mooi
-intlalo, n. 9 gesondheid, lewe
-intloko, n. 9 kop
-into, n. 9 ding
-intombi, n. 9 meisie
-intshontsho, n. 9 kuiken
-intsimi, n. 5 plaas, veld
-intsomi, n. 9 volksverhaal
-inu, jul
-inyama, n. 9 vleis
-inyoka, n. 9 slang
-ipaki, n. 9 park
-ipolisa, n. 5 polisieman
-iqili, n. 5 geslepe persoon; genie
isibane, n. 4 kers; lamp; lig
isiJamani, n. 7 Duits
isikolo, n. 7 skool
isiNdebele, n. 7 Ndebele
isiNgesi, n. 7 Engels
isiPedi, n. 7 Pedi
isipili, n. 7 spieël
isiSuthu, n. 7 Sotho
isiTsonga, n. 7 Tsonga
isiTswana, n. 7 Tswana
isiVenda, n. 7 Venda
isiXhosa, n. 7 Xhosa
-iso, n. 3 oog
iti, n. 9 tee
-iva, hoor, voel, waarneem
-iva, n. 3 doring
iwu, haai; pasop
iza, kom
ize, sodat

J

jabula, bly wees
jaca, breek, verbreek; spandeer, spandeer, uitgee
-jacu, n. 3 toiing, vodde
-jacu, n. 7 armoede
-jaji, n. 5 regter
jala, frons
-Jamane, n. 3 Duitser
Jamani, Duitsland
janqela, agterraak
jeca, deursny
-jejane, n. 4 tjankbalie
-jeku, n. 2 gebaremakery
-jelo, n. 3 pyp, buis; geweerloop; teleskoop, verkyker
jenqa, sny, afsny
jeqa, deursny
-ji, n. 2 onenigheid, dwarstrekkery
jika, in die rondte draai, terugdraai, vanself draai
-jikelo, n. 2 omgang; tulband
-jikelezo, n. 2 sirkel
jikija, deurwurm
jila, deurstrengel
jinga, hang
-jingijolo, n. 3 klimop
-jingo, n. 2 skoppelmaai; seldsaamheid, aardigheid
jiya, stol, verdik
-Jodi, n. 3 Jood
-jojo, n. 3 suurveld
jola, kos bedien; kos proe
jonga, aanstaar
Jozi, Johannesburg
juba, wegspring, wegvlieg, swaai
jubalaza, worstel; rondkrul
-Juda, n. 3 Jood
jula, gooi, wegslinger
-juli, n. 3 jurie
-junqe, n. 4 oorblyfsel
-jwaqu, n. 2 maer vleis; taai vleis
-jwila, neergooi; afval, uitval, neerval; gooi, wegslinger
-jwili, n. 4 roubeklaag

K

-kabadi, n. 5 kombuiskas
kabini, tweevoudig
kabukhali, skerp; venynig
kade, stadig; lank
kafuthi, herhaaldelik, dikwels
kahlanu, vyfvoudig
kahle, goed; versigtig
kakade, natuurlik, ongetwyfeld
-kakayi, n. 6 skedel
kakhulu, grootliks, baie, veel
kakubi, sleg
kakuhle, gaaf, goed
Kaladokwe, Cradock
-kali, n. 5 skaal; ploegskaar
-kalika, n. 3 kalk
kalikhulu, honderd keer
kalishumi, tien keer
kaliwaka, duisend keer
kaloku, nou, dadelik; mos (tussenwerpsel)
kalula, maklik, ligtelik
kama, hare kam
kambe, natuurlik, waarskynlik, seker
kamhlophe, duidelik, helder
-kamile, n. 5 kamer
-kampu, n. 5 kamp; weikamp
kamsinya, gou, vinnig
kamva, agterna, daarna
-kamva, n. 3 gevolg, resultaat; toekoms
kancane, effens, bietjie
kane, viervoudig, vier maal
kanene, waarlik, werklik; terloops; nouweer
kangaka, tot so ’n mate
kangakanani, tot watter mate
kangaphi, hoeveel keer, hoe dikwels
kaninzi, dikwels
kanjako, weer; ook; buitendien
kanjalo, op daardie wyse; net so; ook
kanjani, hoe
kanjaqo, weer; ook; buitendien
kanje, so
kanti, nogtans; nieteenstaande
kanye, heeltemal, baie; presies
Kapa, Kaapstad
-kari, n. 5 kar
-kasi, n. 5 kas
kasisa, vrylik
kasixhenxe, sewevoudig
kathandathu, sesvoudig
kathathu, drievoudig
-kati, n. 5 kat
-kawuse, n. 5 kous
ke, dan, nou, toe, maar, net
-kela, n. 4 skêr
-kere, n. 4 skêr
-ketile, n. 5 ketel
-keyi, n. 4 jukskei
kha, skep, uitskep, water skep; pluk
khaba, skop; spruit, lote maak
-khaba, n. 3 enkel; groeiende plant, hoofloot
khabalaza, herhaaldelik skop
khaca, geheel en al
khahlela, neergooi
-khakha, n. 3 skild
-khakhakhakha, n. 3 distelplant
khala, skree, uitroep; tjank, weeklag
-khala, n. 1 brandwag
-khala, n. 3 aalwee
khalala, kla
-khalane, n. 3 groot bosluis
khalaza, kla
-khali, n. 4 wapens
-khali, n. 7 energie
khalimela, vermaan; aankla
-khalo, n. 4 skree; weeklag
-khalukhulu, n. 3 korhaan
khama, saamdruk; wurg, verwurg
-khamandela, n. 3 boeie, kettings
khamanga, pars, uitdruk, saamdruk
-khamba, n. 6 kleipot
khamisa, gaap
-khamiso, n. 4 vokaal, klinker
-khamo, n. 2 gaping, spasie, opening
khanda, stamp, uitklop, hamer
-khanda, n. 6 skedel
khandanisa, oorweldig
-khandelo, n. 4 aambeeld
-khandi, n. 1 hoefsmid; skoenmaker; hamerslaner
-khandlo, n. 2 vergaderplek
-khando, n. 4 smitswinkel
khangela, kyk
-khangeleka, n. 8 voorkoms
-khangeli, n. 1 toeskouer; opsiener
khangisa, aantrek
-khango, n. 2 geboortemerk
khankanya, noem
-khankatha, n. 3 opsiener, wag, bewaarder
khanqakhanqa, rammel, ratel
khanya, skyn
khanyela, ontken
khanyeza, ontken
kheta, kies, uitsoek, verkies
Khimbali, Kimberley
Khobonqaba, Adelaide
khona, daar, hier, op daardie plek, teenwoordig
khula, groei, groter word
kodwa, egter, maar, nogtans
Komani, Queenstown
kuba, aangesien, omdat, want
kuphela, alleenlik, net dat, slegs
kushushu, dit is warm
KwaZulu-Natal, KwaZulu-Natal

L

lala, gaan lê; slaap
lala phantsi; plat gaan lê
lala ubuthongo, slaap
landa, naspoor, opspoor
Landani, Londen
-langa, n. 5 dag; die son, sonlig
-lele(yo), plat liggend(e), slapend(e)
Limpopo, Limpopo
lishushu, dit is warm
lula, ligtelik, maklik

M

mama, n. 1 my moeder, ons moeder
Melika, Amerika
Mntla-Koloni, Noord-Kaap
Mntla-Ntshona, Noordwes
molo, groet aan een persoon: middag, more, naand
mona, n. 1 gierigheid, jaloesie, naywer, selfsug
Monti, Oos-Londen
Mpuma-Koloni, Oos-Kaap
Mpumalanga, Mpumalanga

N

ncama, hoop opgee, ingee, prysgee, wanhoop
nceda, help
ncipha, krimp
-ndlulamithi, n. 5 kameelperd
ngena, binnegaan, ingaan
ngentla, aan die bokant, hoër op
ngcono, beter
ngcwele, heilig
Ngilani, Engeland
nika, aflewer, gee, oorhandig
nikina, skud; skuur teen, stamp teen
nqaba, skaars
nqumla, afsny
Ntshona-Koloni, Wes-Kaap
nxiba, klere aantrek
-ntu, n. 1 mens

O

oba, indien
-oba, n. 2 suikerriet
obaa, daardie
obo, daardie
obona, die

P

phantsi, n. 1 onaansienlike persoon
phantsi, n. 2 onder, onderkant
pheka, kos gaarmaak, kos kook
phela, opraak, tot ‘n einde kom
phi, watter, welke
phukile, gebreek
Pitoli, Pretoria

Q

qala, begin
qhatha, kul
qhela, bekend raak met, gewoond raak aan
qhubeka, vooruit gaan
Qonce, Kingwilliamstown
qumba, maak kwaad, word kwaad

R

Rhafu, Graaf-Reinett
Rhawutini, Gauteng
Rhini, Grahamstad

S

sala, agterbly as ander weggaan, bly
sebenza, werk
senga, melk
shushu, warm
sidla ngokuya, ons gaan gewoonlik
sika, afsny, sny
susa, verwyder, wegneem, wegstuur

T

-tafile, n. 5 tafel
thanda, begeer, hou van, liefhê, verkies
thatha, neem, vat
thetha, gesels, praat
thiya, naam gee, noem; in ‘n wip vang, verstrik; voorlê; haat, verafsku, verfoei
Tinarha, Uitenhage
tshaya, rook
tshisa, aan die brand steek
tshutshisa, vervolg; lastig val, pla
tshixa, sluit, toegrendel

U

ubango, n. 6 instelling van ‘n eis
ubawo, n. 1 vader
ubhuti, n. 1 broer
ubutho, n. 6 versameling
udada, n. 6 ruigte
udonga, n. 11 muur
ugama, n. 1 tyd, tydperk
ukudla, n. 8 kos; om te eet
ukuwa, tuimel, val
umakhulu, n. 1 ouma
umama, n. 1 my moeder, ons moeder
umandlalo, n. 2 bed
umandulo, n. 2 die begin van tyd; oorsprong
umbane, n. 2 weerlig
umbango, n. 2 geding
umgama, n. 2 afstand
umbona, n. 3 mielies
umbutho, n. 2 organisasie
umdla, n. 2 skerp aangename smaak; belangrikheid, belangstelling; iets aangenaams; snykant van ‘n lem
umfana, n. 1 jong man
umfazi, n. 1 vrou
umfundi, n. 1 leerder
umfundisi, n. 1 pastoor, prediker, priester
umhlekazi, n. 1 u hoogheid
umJuda, Jood
umnumzana, n. 1 meneer
umPedi, Pedi
umphantsi, n. 2 onder, onderkant
umsengi, n melker
umSuthu, Sotho
umSwazi, Swazi
umthi, n. 3 boom
umTsonga, Tsonga
umTswana, Tswana
umVenda, Venda
umXhosa, Xhosa
umZulu, Zoeloe
usisi, n. 1 suster
usuku, n. 5 dag
utata, n. 1 vader
uxwebhu, n. 11 dokument, publikasie
uyazidla, hy is verwaand, hy verbeel homself
uzwane, n. 11 toon

V

vala, toemaak
vela, kom vanaf, te voorskyn kom
vimba, suinig
vula, oop maak
vuthiwe, ryp

W

wena, jou, jy
wona, dit, hulle

X

xa, toe, wanneer
-xa, n. 3 tydstip
-xa, n. 4 handvol blomme / gras
xhuma, op en af spring, wip
xoxa, bespreek, gesels, praat
xuba, dinge vermeng

Y

ya, gaan
-ya, n. 2 dagga
yena, hy, hom; sy, haar
yima, stop
yona, dit; hy, hom; sy, haar; hulle

Z

za, kom
-za, n. 3 brander, golf
zama, hard probeer, jou inspan, streef; beweeg, roer, spook, worstel
zidla, verwaand wees
-zula, dwaal, rondloop
-zulu, n. 5 die atmosfeer; die hemel; die lug; die weer; weerlig
-Zulu, n. 4 Zoeloetaal; lid van die Zoeloe-stam
zuma, oorval, verras, bekruip
zungu, n. 4 eensaamheid; vermoeidheid; verveligheid, eentonigheid
zuza, kry, verkry, bekom; verdien; bykom
zuzu, n. 2 oomblik, tydjie
zwane, n. 6 toon
zwe, n. 3 gebied, land, landstreek; volk; baie, groot getal
zwekazi, n. 3 vasteland
zwi, n. 3 boodskap; spraak; stem; taal; woord

Xhosa Afrikaans Woordeboek. Xhosa Woordeboek – Xhosa woorde.

Sluit aan by die Gesprek

2 Kommentare

Lewer kommentaar

Leave a Reply