Rekenaarwoordeboek / English Afrikaans Computer and IT Dictionary : A-C

Rekenaarwoordeboek / English Afrikaans Computer and IT Dictionary : A-C | Rekenaarwoordeboek / English Afrikaans Computer and IT Dictionary : D-F | Rekenaarwoordeboek / English Afrikaans Computer and IT Dictionary : G-I | Rekenaarwoordeboek / English Afrikaans Computer and IT Dictionary : J-L | Rekenaarwoordeboek / English Afrikaans Computer and IT Dictionary : M-O | Rekenaarwoordeboek / English Afrikaans Computer and IT Dictionary : P-R | Rekenaarwoordeboek / English Afrikaans Computer and IT Dictionary : S-T | Rekenaarwoordeboek / English Afrikaans Computer and IT Dictionary : U-Z

A

3D accelleration, 3D-versnelling
A-drive, A-aandrywer
abacus, abakus
abandon, afgooi
abbreviated address, afgekorte adres
abbreviated address call, afgekorte adresroep
abbreviated addressing, afgekorte adressering
abend, abnormale beëindiging
abnormal end, abnormale beëindiging
abnormal termination, abnormale beëindiging
abort, staak
abortive run, mislukte lopie
abscissa, absis
absolute accuracy, absolute noukeurigheid
absolute address, absolute adres
absolute addressing, absolute adressering
absolute assembler, absolute saamsteller
absolute code, absolute kode
absolute coding, absolute kodering
absolute command, absolute bevel
absolute coordinate, absolute koördinaat
absolute data, absolute data
absolute error, absolute fout
absolute error bound, absoluut foutbegrens
absolute expression, absolute uitdrukking
absolute instruction, absolute instruksie
absolute language, absolute taal
absolute loader, absolute laaier
absolute program, absolute program
absolute programming, absolute programmering
absolute system, absolute stelsel
absolute value, absolute waarde
absolute value representation, absolutewaarde-voorstelling
absolute vector, absolute vektor
absolute zero, absolute zero
abstract (n), abstrak
abstract (v), abstraheer
abstract algebra, abstrakte algebra
abstract computer, abstrakte rekenaar
abstract data type, abstrakte datatipe
abstract family of languages, abstrakte taalfamilie
abstract interface, abstrakte koppelvlak
abstraction, abstrahering
abstraction operation, abstraheringsoperasie
abstract machine, abstrakte masjien
abstract symbol, abstrakte simbool
abstract syntax, abstrakte sintaksis
abstract theory, abstrakte teorie
A-bus, A-stamlyn
AC, WS, wisselstroom
accelerated ageing, versnelde veroudering
accelerated-life testing, versnelde lewensduur-toetsing
acceleration error, versnellingsfout
acceleration time, versnellingstyd
accelerator key, snelsleutel
acceptable class of binary trees, aanvaarbare klas van binêre bome
acceptable quality level, aanvaarbare gehaltevlak
acceptance test, aanvaardingstoets
accepted sequence, aanvaarde volgorde
accepting station, ontvangende stasie
acceptor, ontvanger
accept state, aanvaartoestand
access, toegang
access arm, toegangsarm
access authority, toegangsmagtiging
access code, toegangskode
access constraint, toegangsbeperking
access control word, toegangsbeheerwoord
access cycle, toegangsiklus
access environment, toegangsomgewing
access frequency loading, laai volgens toegangsfrekwensie
access function, toegangsfunksie
access key, toegangsleutel
access latency, toegangslatensie
access line, toegangslyn
access mechanism, toegangsmeganisme
access method, toegangsmetode
access mode, toegangsmodus
access parameter, toegangsparameter
access path, toegangsroete
access permission, toegangstoestemming
access port, toegangspoort
access provider, toegangsverskaffer
access property, toegangseienskap
access restriction, toegangsbeperking
access right, toegangsreg
access strategy, toegangstrategie
access table, toegangstabel
access time, toegangstyd
access vector, toegangsvektor
accessible state, toeganklike toestand
accessory, bykomstigheid, byprogram, hulpprogram
accompanying count, meegaande telling
accountability, aanspreeklikheid
accountable time, toerekenbare tyd
account file, rekeninglêer
account number, rekeningnommer
accumulate, akkumuleer
accumulated error, geakkumuleerde fout
accumulative error, akkumulatiewe fout
accumulator, akkumulator
accumulator register, akkumulator
accuracy check, akkuraatheidskontrole
accuracy control character, akkuraatheidskontrolekarakter
accurate optimisation, akkurate optimering
ACK (acknowledge character), EKK, erkenkarakter
acknowledge character (ACK), erkenkarakter, EKK
acknowledgement, erkenning
acknowledge signal, erkensein
acoustic channel, akoestiese kanaal
acoustic coupler, akoestiese koppelstuk
acoustic coupling, akoestiese koppeling
acoustic delay line, akoestiese vertraaglyn
acoustic device, akoestiese toestel
acoustic modem, akoestiese modem
acoustic storage, akoestiese stoor
acquire, verkry
action code, aksiekode
action cycle, aksiesiklus
action entry, aksie-inskrywing
action key, aksiesleutel
action line, aksielyn
action message, aksieboodskap
action paper, deurslagpapier
action specification, aksiespesifikasie
action stub, aksielys
action symbol, aksiesimbool
activate button, aktiveerknop
activation record, aktiveringsrekord
active, aktief; aktiewe
active circuit, aktiewe kring
active drive, aktiewe skyf
active element, aktiewe element
active file, aktiewe lêer
active icon, aktiewe ikoon
active job, aktiewe werkstuk
active line, aktiewe lyn
active matrix, aktiewe matriks
active node, aktiewe nodus
active page, aktiewe bladsy
active program, aktiewe program
active record, aktiewe rekord
active station, aktiewe stasie
active window, aktiewe venster
activity file, aktiwiteitslêer
activity level, aktiwiteitsvlak
activity loading, aktiwiteitslaai
activity ratio, aktiwiteitsverhouding
activity sequence, aktiwiteitsekwensie
actual address, absolute adres
actual code, absolute kode
actual decimal comma, werklike desimale komma
actual decimal point, werklike desimale punt
actual instruction, werklike instruksie
actual key, werklike sleutel
actual memory, werklike geheue
actual parameter, werklike parameter
actual state, werklike toestand
actual value, werklike waarde
actuate, in werking stel
acute, akuut
acyclic graph, asikliese grafiek
Ada, Ada
adaptable software, aanpasbare sagteware
adaptation of software, aanpassing van sagteware
adapter, passtuk
adapter card, aansluitkaart
adaptive, aanpassend
adaptive channel allocation, aanpassende kanaaltoekenning
adaptive control, aanpassende beheer
adaptive system, aanpassende stelsel
ADC (analogue-to-digital converter), ASO, analoog-na-syferomsetter
add, byvoeg
add-inn, invoegsel; invoeg
add-on, byvoegsel
add-on memory, byvoeggeheue
add carry, opteloordrag
addend, opteller
addendum, addendum
adder, opteller
adder circuit, optelkring
adder / subtracter, opteller/aftrekker
add file, byvoegingslêer
adding machine, optelmasjien
addition, byvoeging
additional character, addisionele karakter
additional equipment, addisionele toerusting
addition record, aanvulrekord
addition table, opteltabel
addition time, opteltyd
addition without carry, optelling sonder oordrag
add operation, byvoegbewerking
address, adres
addressability, adresseerbaarheid
addressability measure, adresseerbaarheidmaatstaf
addressable, adresseerbaar
addressable cursor, adresseerbare merker
addressable location, adresseerbare posisie
addressable memory, adresseerbare geheue
addressable point, adresseerbare punt
addressable position, adresseerbare punt
addressable space, adresseerbare ruimte
address algorithm, adresalgoritme
address assignment, adrestoewysing
address book, adresboek
address bus, adresstamlyn
address calculation, adresberekening
address call, adresroep
address code, adreskode
address comparator, adresvergelyker
address compirtation, adresberekening
address constant, adreskonstante
address conversion, adresomsetting
address decoder, adresdekodeerder
addressed memory, geadresseerde geheue
addressed storage, geadresseerde stoor
addressee, geadresseerde
address error, adresfout
address field, adresveld
address file, adreslêer
address format, adresformaat
address generation, adresgenerering
addressing character, adresseerkarakter
addressing function, adresseerfunksie
addressing level, adresseervlak
addressing machine, adresseermasjien
addressing mode, adresseermodus
addressing scheme, adresseerskema
address key, adressleutel
addressless, adresloos
addressless instruction, adreslose instruksie
address map, adrestabel
address mapping, adresafbeelding
address mark, adresmerk
address modification, adreswysiging
address part, adresgedeelte
address protection, adresbeskerming
address range, adresgebied
address reference, adresverwysing
address register, adresregister
address search, adressoektog
address selection, adresseleksie
address selection switch, adresseleksieskakelaar
address space, adresruimte
address substitution, adressubstitusie
address table, adrestabel
address track, adresbaan
address transfer, adresoordrag
address transformation, adrestransformasie
address translation, adresvertaling
address vector, adresvektor
address word, adreswoord
add / subtract time, optel / aftrek-tyd
add time, opteltyd
adhesion, klewing
adjacency, aanliggendheid
adjacency list, noduslys
adjacency matrix, nodusinatriks
adjacency structure, noduslys
adjacent, aanliggend
adjacent channel, aanliggende kanaal
adjacent node, aanliggende nodus
adjunct, adjunk
adjunction, adjunksie
adjust, verstel
administrative data processing, administratiewe dataverwerking
admissible character, toelaatbare karakter
admissible error, toelaatbare fout
admissible mark, toelaatbare merk
admissible operation, toelaatbare bewerking
admissible value, toelaatbare waarde
advance-feed tape, vooruitvoerband
advance selector, vooruitselektor
advanced, gevorderd
advancing, aanskuiwing
advice language, leidraadtaal
afterglow, nagloed
after-image, nabeeld
age, verouder
aged, ou, verouderd
ageing, veroudering
aggregate expression, aggregaatuitdrukking
aid, steun
aided, gesteun
aiming circle, miksimbool
aiming field, miksimbool
aiming symbol, miksimbool
air cushion, lugkussing
air gap, luggaping
alert, waarskuwing
alerting signal, aandagtreksein
algebraic transformation, algebraîese transformasie
algebraic adder, algebraîese opteller
algebraic language, algebraîese taal
algebraic manipulation, algebraîese manipulasie
algebraic modiflcation, algebraîese modifikasie
algebraic semantics, algebraîese semantiek
algebraic structure, algebraîese struktuur
ALGOL, ALGOL, algoritmies georiënteerde taal
algorithm, algoritme
algorithmic, algoritmies
algorithmic character, algoritmiese karakter
algorithniic language, algoritmiese taal
algorithmic notation, algoritmiese notasie
alias, alias; kennaam, pennaam
alias ban, aliasverbod
aliasing, aliasering
alien device, vreemde toestel
align, in lyn stel
align, instel
alignment, instelling
all-channel decoder, alkanaaldekodeerder
allocatable, toekenbaar
allocatable space, toekenbare ruimte
allocate, toeken, toewys
allocated, toegewys
allocation algorithm, toekenningsalgoritme
allocation plan, toekenningsplan
allocation process, toekenningsproses
allocation routine, toekenningsroetine
allocator, allokeerder, toekenner
allowable character, toelaatbare karakter
allowable error, toelaatbare fout
allowable mark, toelaatbare merk
allowable operation, toelaatbare bewerking
allowable value, toelaatbare waarde
alloy, legering
all-purpose computer, aldoelrekenaar
alphabetic character set, alfabetiese karakterstel
alphabetic code, alfabetiese kode
alphabetic data, alfabetiese data
alphabetic field, alfabetiese veld
alphabetic listing, alfabetiese lys
alphabetic order, alfabetiese volgorde
alphabetic sequence, alfabetiese volgorde
alphabetic shift, alfabetiese wissel
alphabetic string, alfabetiese string
alphabetic word, alfabetiese woord
alphageometrics, alfageometrika
alphameric, alfanumeries
alphamosaic, alfamosaïek
alphanumeric, alfanumeries
alphanumeric character, alfanumeriese karakter
alphanumeric character set, alfanumeriese karakterstel
alphanumeric code, alfanumeriese kode
alphanumeric data, alfanumeriese data
alphanumeric expression, alfanumeriese uitdrukking
alphanumeric field, alfanumeriese veld
alphanumeric keyboard, alfanumeriese sleutelbord
alphanumeric representation, alfanumeriese voorstelling
alphanunieric string, alfanumeriese string
alphanumeric word, alfanumeriese woord
alterable memory, veranderbare geheue
alteration switch, wysigingskakelaar
alter mode, wysigmodus
alternate area, alternatiewe area
alternate buffering, alternatiewe bufferwerking
alternate route, alternatiewe roete
alternate routing, alternatiewe roetering
alternate track, alternatiewe baan
alternate unit, alternatiewe eenheid
alternating current (AC), wisselstroom (WS)
alternatives box, beslissingshokkie
alternator, wisselaar
ALU (arithmetic and logic unit, arithmetic logic unit), RLE, rekenkunde- en logika-eenheid
AM (amplitude modulation), AM, amplitudemodulasie
ambient noise, omgewingsruis
ambient temperature, omgewingstemperatuur
ambiguity error, dubbelsinnigheidsfout
ambiguous grammar, dubbelsinnige grammatika
ambiguous reference, dubbelsinnige verwysing
amendment file, veranderingslêer
amendment record, veranderingsrekord
amendment tape, veranderingsband
amorphous memory, amorfe geheue
amount, aantal; bedrag
amount field, bedragveld
ampersand, ampersand
amplification, versterking
amplitude, amplitude
amplitude modulation (AM), amplitudemodulasie, AM
analog, analoog
analogue, analoog
analogue adder, analoogopteller
analogue channel, analoogkanaal
analogue comparator, analoogvergelyker
analogue computer, analoogrekenaar
analogue data, analoogdata
analogue device, analoogtoestel
analogue display, analoogbeeld
analogue display, analoog vertoon
analogue divider, analoogverdeler
analogue multiplier, analoogvermenigvuldiger
analogue recording, analoogregistrering
analogue representation, analoogvoorstelling
analogue signal, analoogsein
analogue subtracter, analoogaftrekker
analogue-to-digital converter (ADC), analoog-na-syferomsetter (ASO)
analogy, analogie
analyse, analiseer
analyser, analiseerder
analysis, analise
analysis approach, ontledingsbenadering
analysis technique, ontledingstegniek
analyst, analis
analytical, analities
analytical function generator, analitiesefunksie-generator
analytical model, analitiese model
ancestor node, voorsaatnodus
ancestor process, voorsaatproses
ancestor set, voorsaatversameling
ancestral task, voorsaattaak
anchorage, klewing
anchoring, verankering
ancillary, hulp
ancillary equipment, hulptoerusting
AND circuit, EN-kring
AND element, EN-element
AND gate, EN-hek
AND-NOT gate, EN-NIE-hek
AND operation, EN-operasie
AND operator, EN-operateur
anhysteresis, anhisterese
animate, animeer
animation, animasie
anisochronous transmission, anisochrone transmissie
annex memory, buffergeheue
annihilator, vernietiger
annotated program, geannoteerde program
annotation, annotasie
anonymity, anonimiteit
ANSI (American National Standards Institute), ANSI (Amerikaanse Nasionale Instituut van Standaarde)
answerback, terugantwoord
answerback memory, terugantwoordgeheue
answer delay, antwoordvertraging
answering time, antwoordtyd
answer mode, antwoordmodus
anti-virus software, antivirusprogram, viruswering
app, toepassing, toep
applet, miniprogram
application, toepassing, toep, program, applikasie
applied, toegewys
apply, aanwend, toepas
Archie, Archie (argiefstelsel)
archive, argief; argiveer
arj, arj (kompressieformaat)
arrange, rangskik
arranged, gerangskik
array, skikking
article, artikel
ascending, stygend
ASCII, (American Standard Code for Information Interchange) ASCII (Amerikaanse Standaardkode for Inligtingsoordrag), ASKIV
assembler, saamstellerprogram, samesteller
assembly language, saamsteltaal
asterisk,(*) asterisk, sterretjie (*)
at, (@) aapstert; by
attach, aanheg, aanhak, koppel
attached, aangeheg
attachment, aanhegsel, aanhangsel, abbalêer
attribute, eienskap, kenmerk, attribuut
authenticate, geldigheid vasstel; geldigheid verklaar
authentication, geldigheidsvasstelling
authorisation, magtiging
authorise, magtig
authorised, gemagtig
auto-reliable, outobetroubaar
autodetect, outospeur, selfspeur
AutoLayout, OutoUitleg
automatic detection, outomatiese bespeuring, outospeur
autoload, outolaai
autologin, outolaai
automatic detection, outomatiese bespeuring, outospeur
automount, outoheg, outohegting
autoreliable, outobetroubaar
autoview, outobekyk
avatar, avatar, inkarnasie
average, gemiddelde
average access time, gemiddelde toegangstyd
average edge line, gemiddelde randlyn
average information rate, gemiddeldeinligtingstempo
average speed, gemiddelde spoed
average transmission time, gemiddelde transmissietyd
average velocity, gemiddelde snelheid
avitar, avatar, inkarnasie
AVL tree, AVL-boom
awaiting repair time, herstelafwagtyd
awake, aktiveer
awake process, geaktiveerde proses
axiom, aksioom
axiomatic, aksiomaties
axiomatic semantics, aksiomatiese semantiek
axiomatic theory, aksiomatiese teorie
axis, as
azerty keyboard, azerty-sleutelbord
azimuth, asimut
azimuth alignment, asimutinstelling

B

babble, babbel
back, rugkant
back arc, terugwaartse boog
back button, terugknoppie
back edge, terugwaartse skakel
back solution, terugwaartse oplossing
back up, rugsteun
back-ending, naverwerking
back-end processor, naverwerker
back-to-back, rug-aan-rug
back-to-back system, rug-aan-rugstelsel
back-up file, rugsteunlêer
back-up level, rugsteunvlak
back-up memory, rugsteungeheue
back-up system, rugsteunstelsel
backbone, ruggraat, gemeenskaplike dienskanaal
backchannel, padlangs gesels, agterlangs gesels; agterlangs, kortpad, padlangs, direk; agterdeur, in die agterkanaal
background, agtergrond
background colour, agtergrondkleur
background ink, agtergrondink
background item, agtergronditem
background job, agtergrondwerkstuk
background noise, agtergrondruis
background partition, agtergrondpartisie
background printing, agtergronddrukwerk
background processing, agtergrondverwerking
background program, agtergrondprogram
background reflectance, agtergrondreflektansie
background task, agtergrondtaak
backgrounding, agtergrondverwerking
backing, ruglaag
backing storage, hulpstoor
backlog, agterstand
backout, wysigingsonttrekking
backplane, moederpaneel
backslash, agtentoeskuinsstrepie, agteroor skuinsstreep, terug-skuinsstrepie, tru-skuinsstreep
backspace, terugspasieer
backspace character, terugspasieerkarakter
backspacing, terugspasiëring
backthread, terugryg
backtrack, terugspoor
backtrack programming, terugspoorprogrammering
backup, rugsteun; rugsteuning, dek
Backus-Naur form (BNF), Backus-Naur-vorm, BNF
Backus normal form, Backus-normaalvorm
backward channel, terugwaartse kanaal
backward error correction, terugwaartse foutkorreksie
backward moderated, ná gemodereer, terug gemodereer
backward pointer, terugwaartse wyser
backwards recursion, terugwaartse rekursie
backward supervision, terugwaartse toesig
badge reader, kentekenleser
bad spot, swak kol
balanced circuit, gebalanseerde kring
balanced error, gebalanseerde fout
balanced line, gebalanseerde lyn
balanced merge sort, gebalanseerde saamvlegsortering
balanced network, gebalanseerde netwerk
balanced system, gebalanseerde stelsel
balanced tree, gebalanseerde boom
balanced tree search, gebalanseerdeboom-soektog
balanced workload, gebalanseerde werkslading
balance error, balanseerfout
balancing error, balanseringsfout
bandwidth, bandwydte, bandbreedte, streepwydte
bank automation, bankoutomatisasie
bank switching, geheuebankskakeling
banner, banier
banner word, eerste woord
bar, staaf, balk
bar code, strepiekode
bar code reader, strepiekodeleser
bar code scanner, strepiekode-aftaster
bar printer, staafdrukker
barrel connector, klinkbusverbinder
barrel printer, dromdrukker
base address, basisadres
base address register, basisadresregister
base element, basiselement
base film, ruglaag
base item, basisitem
base location, basisposisie
base notation, basisnotasie
base number, basisgetal
base plate, basisplaat
base register, basisregister
base-pair register, gepaarde basisregister
base-relative adressing, basisrelatiewe adressering
base-two arithmetic, binêre rekenkunde
baseband, basisband
baseband network, basisbandnetwerk
baseband signal, basisbandsein
baseline, basislyn
baseline document, basislyndokument
BASIC, BASIC
basic code, absolute kode
basic element, basiese element
basic hardware, basiese hardeware
basic instruction, basiese instruksie
batch, bondel
batch adding, bondeloptelling
batch command, bondelopdrag
batch compilation, bondelsamestelling
batch file, bondellêer
batch job, bondelwerkstuk
batch mode, bondelmodus
batch number, bondelnommer
batch partition, bondelpartisie
batch processing, bondelverwerking
batch processing system, bondelverwerkingstelsel
batch program, bondelprogram
batch run, bondellopie
batch scanning, bondelskandering, bondelaftasting
batch session, bondelsessie
batch terminal, bondelterminaal
batch total, bondeltotaal
batched communication, gebondelde kommunikasie
batched job, gebondelde werkstuk
batched loading, gebondelde laaiing
batching, saambondeling
battery life, batterylewe, batterylewensduur
baud, baud
baud rate, baudtempo
Baudot code, Baudot-kode
BBS (Bullitin Board Service) (Bulletin Board System), BBS (bulletinborddiens, bulletinbordstelsel, kennisgewingdiens)
BCD, binêr-gekodeerde desimaal, BKD
bead, kraal
beam, bundel
beam deflection, straaldefleksie
beam position, bundelposisie
beam storage, straalstoor
beat frequency, swewingsfrekwensie
beeper, roeper
beginning-of-file mark, lêerbeginmerk
beginning-of-tape mark, bandbeginmerk
behaviour table, gedragstabel
bell character, klokluikarakter
bells and whistles, foefies en blinkers, foefies en flikkers
benchmark, normtoets, norm
benchmarking, normtoetsing
benchmark problem, normtoetsprobleem
benchmark test, normtoets
best fit, beste passing
best fit to page, pas beste in bladsy
beta, beta, b-uitgawe
beta tester, betatoetser, toetsbestuurder, betaspeler
bias, sydigheid
bias-induced noise, voorspanningsruis
biased data, sydige data
biaxial, biaksiaal
biaxial magnetic element, biaksiale magnetiese element
biconnected graph, dubbelsamehangende grafiek
bidirectional, tweerigting
bidirectional bus, tweerigtingstamlyn
bidirectional flow, tweerigtingvloei
bidirectionally linked list, tweerigtingaaneengeskakelde lys
bidirectional printer, tweerigtingdrukker
bidirectional printing, tweerigtingdrukwerk
bifurcation, tweedeling
big-bang testing, alles-meteenstoetsing
bilinear, bilineêr
billing system, faktureringstelsel
bimetal, bimetaal
bin, balie
bin sort, baliesortering
binary, binêr, binêre, binêre lêer, diadies, grafika, prent, tweetallig
binary adder, binêre opteller
binary arithmetic, binêre rekenkunde
binary arithmetic operation, binêre rekenkundige operasie
binary calculation, binêre berekening
binary cell, binêre sel
binary character, binêre karakter
binary chop, binêre soektog, halveringsoektog
binary code, binêre kode
binary coding, binêre kodering
binary conversion, binêre omsetting
binary data, binêre data
binary decision, binêre besluit
binary digit, binêre syfer, bis
binary digital computer, binêre syfer rekenaar
binary dump, binêre storting
binary element, binêre element.
binary format, binêre formaat
binary half-adder, binêre halfopteller
binary incremental representation, binêre inkrementele voorstelling
binary integer operation, binêre heelgetaloperasie
binary logic, binêre logika
binary mode, binêre modus
binary notation, binêre notasie
binary number, binêre getal
binary number system, binêre getallestelsel
binary numeral, binêre syfer, bis
binary operation, binêre operasie
binary operator, binêre operator
binary pair, binêre paar
binary point, binêre punt
binary program, binêre program
binary punch, binêre pons
binary real operation, binêre reëelgetaloperasie
binary relation, binêre relasie
binary representation, binêre voorstelling
binary row, binêre ry
binary scale, binêre skaal
binary search, binêre soektog, halveringsoektog
binary search method, binêre soekmetode
binary search tree, binêre soekboom
binary signal conditioner, binêre-sein kondisioneerder
binary state, binêre toestand
binary synchronous communication (BSC), binêre sinchrone kommunikasie, BSK
binary synchronous transmission, binêre sinchrone transmissie
binary system, binêre stelsel
binary tree, binêre boom
binary variable, binêre veranderlike
binary-coded character, binêrgekodeerdekarakter
binary-coded decimal (BCD), binêrgekodeerde desimaal, BKD
binary-coded decimal representation, binêrgekodeerde desimale voorstelling
binary-coded decimal system, binêr gekodeerde desimale stelsel
binary-coded digit, binêrgekodeerde syfer
binary-punched card, binêrgeponste kaart
binary-to-decimal conversion, binêr-na-desimaalomsetting
binary-to-decimal converter, binêr-na-desimaalomsetter
binding, binding; koppeling, verband
binomial, binomiaal
binomial coefficient, binomiale koëffisiënt
binomial expansion, binomiaalontwikkeling
biomemtrics, biometrika
bionics, bionika
bipartite graph, tweeledige grafiek
bipolar signal, bipolêre sein
biquinary code, bikwinêre kode
biquinary notation, bikwinêre notasie
bistable, bistabiel
bistable circuit, bistabiele snellerkring
bistable state, bistabiele toestand
bistable trigger circuit, bistabiele snellerkring
bistable unit, bistabiele eenheid
bisynchronous, bisinchroon
bit, bis, binêre syfer, binaal
bit array, bisskikking
bit cell, bis-sel
bit combination, biskombinasie
bit complexity, biskompleksiteit
bit counting, bistelling
bit crowding, bissamedromming
bit density, bisdigtheid
bit drop-out, bisverlies (soos in datakommunikasie)
bit index, bisindeks
bit interleaving, bisinvlegging
bit machine, bismasjien
bit manipulation, bismanipulasie
bit manipulation instruction, bismanipuleringsinstruksie
bit map, biskaart
bit mask, bismasker
bit parallel, bisparallel
bit parity scheme, bispariteitskema
bit pattern, bispatroon
bit position, bisposisie
bit rate, baudtempo, bistempo
bit stream, bisstroom
bit string, bisstring
bit traffic, bisverkeer
bit variable, bisveranderlike
bit vector, bisvektor
bit-driven, bisgedrewe
bit-serial, bis-serieel
bit-serial transmissions, bis-seriële transmissie
bit-slice, bissnit
bit-slice architecture, bissnitargitektuur
bit-slice microprocessor, bissnitmikroverwerker
bit-slice processor, bissnitverwerker
bit-stuffing, bisinstopping
bitmap, bispatroon, bisruit, biskaart, bisbeeld
Bitnet, Bitnet
bits per inch, bisse per duim
bits per second, bisse per sekonde
bitwise, bisgewys
bitwise operation, bisgewyse operasie
black box, swartkis, toorkis, swart kassie
black noise, swartruis
blank, blanko; leeg, oop
blank character, blanko karakter
blank column, blanko kolom
blank form, blanko vorm
blank instruction, niksdoeninstruksie, leë instruksie
blank medium, leë medium
blank out, skoonmaak
blank spool, leë spoel
blank fcape, leë band
blanking, uitvee
bleed, ink-oorvloei
blind carbon copy (bcc), blinde koolkopie (bkk), geheimkopie (bcc), privaatkopie, blinde kopie, afgeskermde kopie
blind keyboard, ongemerkte sleutelbord
blink, flikker
blinking character, flikkerkarakter
block, blok
block access, bloktoegang
block address, blokadres
block buffer, blokbuffer
block cancel character, blokignoreerkarakter
block check character, blokkontrolekarakter
block code, blokkode
block copy, blokkopiëring
block diagram, blokdiagram
blocked record, geblokte rekord
block entry, blokingang
block exit, blokuitgang
block format, blokformaat
block gap, blokgaping
block header, blokopskrif
block ignore character, blokignoreerkarakter
blocking, saamblok
blocking factor, blokfaktor
block length, blokgrootte, bloklengte
block manipulation instruction, blokmanipuleringsinstruksie
block mark, blokmerk
block movement, blokpaginering; blokskuiwing
block pointer, blokwyser
block reader, blokleser
block separator, blokskeier
block size, blokgrootte, bloklengte
block sort, bloksortering
block structure, blokstruktuur
block structure language, blokstruktuurtaal
block transfer, blokoordrag
blur, verdof
board, bord
body, lyf
bold, vetdruk, donkerdruk, dubbeldruk, swartdruk, swart, swartletter, vet, vetletter; vetgedruk, vet, swartgedruk; vet, maak vet, druk vet
boldface, donkerdruk, dubbeldruk, swartdruk, vetdruk
book message, multibestemmingsboodskap
bookmark, boekmerk
bookmark link, boekmerkskakel
bookmarked, geboekmerk
Boolean, Boole-, Boolees, Boolese
Boolean algebra, Boole-algebra
Boolean calculation, Boole-berekening
Boolean complementation, Boole-komplementering
Boolean connective, Boole-operator
Boolean data type, Boole-datatipe
Boolean function, Boole-funksie
Boolean logic, Boole-logika
Boolean matrix, Boole-matriks
Boolean operation, Boole-operasie
Boolean operation table, Boole-operasietabel
Boolean operator, Boole-operator
Boolean variable, Boole-veranderlike
boost, stoot; stoot, rangstoot; hupstoot gee, maksimeer
boost policy, stootbeleid, hupstootbeleid
boot, selflaai
boot up, selflaai
bootloader, herlaaiprogram, selflaaiprogram, selflaaier
bootstrap, selflaai
bootstrap input program, selflaai-toevoerprogram
bootstrap loader, selflaaier
bootstrapping, selflaaiproses
bootstrap program, selflaaiprogram
bootstrap routine, selflaairoetine
border, rand, rant
border size, randgrootte
borrow digit, leensyfer
both-way communications, duplekskommunikasie, tweerigtingkommunikasie
bottleneck, bottelnek, knelpunt, wurgpunt, engpas
bottom address, basisadres
bottom element, onderste element
bottcan-of-stack pointer, stapelonderpuntwyser
bottom-up, onder-na-bo
bottom-up analysis, onder-na-bo-ontleding, opwaartse ontleding
bottom-up approach, onder-na-bo-benadering
bottom-up parsing, onder-na-bo-sinsontleding
bottom-up processing, onder-na-bo verwerking, opwaartse verwerking
bounce, bons, terugbons
bounceless contact, ruislose kontak
boundary condition, randvoorwaarde
boundary error, grensfout
boundary register, grensregister
boundary value, grenswaarde
bounded-balanced tree, beperkgebalanseerde-boom
bounded error, begrensde fout
bounded function, begrensde funksie
bounded program, gebinde program
bounded set, begrensde versameling
box, blokkie, hokkie, raam; kas, boks
BPI (bits per inch), BPD, bisse per duim
bps (bits per second), bps (bisse per sekonde)
brace, krulhakie
bracket, vierkantige hakie
brackets, hakies
branch, aftak; vertak
breadboard, flansbord, protobord
break key, onderbreeksleutel
break point, inbreekpunt
bridge, brug; oorbrug
bridge circuit, brugkring
brightness, helderheid, luminansie
brittle program, nie-oordraagbare program
broadband, wyeband, breëband
broadband network, wyebandnetwerk
broadcasting, uitsaairoetering
brownout, spanningsverlaging
brownout proof, spanningsverlagingbestand
browse, deurblaai
browser, blaaier, leser, rondblaaier, deurblaaier
BSC (binary synchronous communication), binêre sinchrone kommunikasie, BSK
bubble, borrelruitjie
bubble memory, borrelgeheue
bubble sort, borrelsortering
buddy system, makkerstelsel
buffer, buffer, buffergeheue; buffer
buffer address, bufferadres
buffer amplifier, bufferversterker
buffer control information, bufferbeheerinligting
buffer function, bufferfunksie
buffer management, bufferbestuur
buffer memory, buffer, buffergeheue
buffer pointer, bufferwyser
buffer prefix, buffervoorvoegsel
buffer register, bufferregister
buffer variable, bufferveranderlike
buffered device, gebufferde toestel
buffered flag, gebufferde vlag
buffered input, gebufferde toevoer
buffered keyboard, gebufferde sleutelbord
buffered line printer, gebufferde reëldrukker
buffered output, gebufferde afvoer
buffering, bufferwerking
bug, fout, gogga
built-in, ingeboude
built-in check, ingeboude kontrole
bulk, massa
bulk core memory, massa-kerngeheue
bulk data, massadata
bulk eraser, massa-uitwisser
bulk erasure, massa-uitwissing
bulk print, massadruk
bulk storage, massastoor
bullet, paragraafkoeël, koeël
bullet list, inkeeplys, paragraafkoeëllys, koeëllys, dotlys
bullet paragraph, koeëlparagraaf
bullet points, koeëltjies, dotlys
bulleted list, inkeeplys, paragraafkoeëllys, koeëllys, dotlys
bulleted paragraph, koeëlparagraaf
bulletin board, bulletinbord
Bulletin Board System (BBS), bulletinbordstelsel (BBS)
bundle, saambondel
bundled cable, bondelkabel
bundles of transmission, transmissiebondels
bundling, saambondel
bureau, buro
burn, brandkol, brandplek; inbrand
burn-in, inloop
burst, afskeur; sarsie
burst mode, sarsiemodus
burst modem, sarsiemodem
burst traffic, sarsieverkeer
burst transmission, sarsietransmissie
burster, afskeurmasjien
bus, stamlyn, bus
bus, hooflyn, bus
bus acknowledge signal, stamlynerkensein
bus bar, stamlyngeleiding
bus driver, stamlyndrywer
bus extender, stamlynuitbreider
bus load resistance, stamlynbelastingweerstand
bus protocol, stamlynprotokol
bus receiver, stamlynontvanger
bus request signal, stamlynversoeksein
business, besigheid
business analyst, besigheidsontleder
business application, besigheidstoepassing
business data processing, besigheidsdataverwerking
business-oriented language, besigheidsgerigte taal
busy hour load, spitslading
busy hour traffic, spitsverkeer
busy signal, besigsein
busy test, toets vir besig
busy/wait loop, besig/wag-lus
button, knoppie
bypass, omseiling, omleiding; omseil, omlei; verbypad; verbygaan
bypass switch, omleiskakelaar
byproduct, neweproduk
byte, greep
byte address, greepadres
byte addressing, greepadressering
byte machine, greepmasjien
byte manipulation, greepmanipulasie
byte mode, greepmodus
byte multiplexing, greepmultipleksering

C

cable, kabel
cable noise, kabelruis
cable ties, kabelbinders
cache, kas, kasgeheue, voorlopige geheue, berggeheue, cache, cachegeheue, hulpgeheue, tussengeheue; kas, voorlopig bergcache
cache memory, berggeheue, kasgeheue
cached, gekas, voorlopig geberg
caching, kasberging, voorlopige berging
CAD (computer-aided design), ORH, ontwerp met rekenaarhulp, RSO, rekenaargesteunde ontwerp
CAD (computer-aided draughting), RST (rekenaargesteunde tekenwerk), TRH (tekenwerk met rekenaarhulp), RGO (rekenaargesteunde ontwerp), RSO (rekenaargesteunde ontwerp)
CAD/CAM, RST/RSV, TRH/VRH
CAE (computer-aided engineering), IRH (ingenieurswerk met rekenaarhulp), RSI (rekenaargesteunde ingenieurswerk), CAE
CAI (computer-assisted instruction), ORH, onderrig met rekenaarhulp, RSO, rekenaargesteunde onderrig
CAL (computer-assisted learning, LRH, leer met rekenaarhulp, RSL, rekenaargesteunde leer
calculate, bereken
calculated address, berekende adres
calculating machine, rekenmasjien
calculating punch, rekenpons
calculating speed, rekenspoed
calculation, berekening
calculator, rekenmasjien
calculus, kalkulus, rekening
calendar management, kalenderbestuur
calibrate, kalibreer
call, roep; oproep, roep
call address, roepadres
call control character, roepbeheerkarakter
call in, inroep
call instruction, roepinstruksie
call number, roepnommer
call preference, oproepvoorkeur
call processor, roepverwerker
call routine, roeproetine
call statement, roepstelling
call up, oproep
call word, roepwoord
call-by-name, roep volgens naam
call-by-need, roep volgens behoefte
call-by-reference, roep volgens verwysing
call-by-result, roep volgens resultaat
call-by-value, roep volgens waarde
called procedure, geroepte prosedure
called routine, geroepte roetine
called sequence, geroepte sekwensie
called station, geroepte stasie
called subroutine, geroepte subroetine
calling, roep
calling address, roepadres
calling number, roepnommer
calling procedure, roepprosedure
calling protocol, roepprotokol
calling routine, roeproetine
calling sequence, roepsekwensie
calling station, roepstasie
calling string, roepstring
CAM (computer-aided manufacturing), RGV (rekenaargesteunde vervaardiging), RSV (rekenaargesteunde vervaardiging), CAM
cam, kyk
cancel, kanselleer
cancel character, kanselleerkarakter
candidate key, moontlike sleutel
canned software, sagtewarepakket
canonical form, kanoniese vorm
canvas, doek
capability, vermoë
capacitance, kapasitansie
capacitative, kapasitatief
capacitor, kapasitor
capacitor storage, kapasitorstoor
capacity, kapasiteit, drakrag, vermoë
capacity management, kapasiteitsbestuur
capillary, kapillêr
capstan, kaapstander
capstan spindle, kaapstanderspil
caps lock, hoofletterslot, bokasslot
caps, hoofletters, kapitale; bokas
capture, vaslegging, kiekie; skermkiekie; vaslê, gryp
CAQ (computer-aided quality control), RGG, RGGB (rekenaargesteunde gehaltebeheer)
CAQC (computer-aided quality control), RGG, RGGB (rekenaargesteunde gehaltebeheer)
carbon ribbon, koollint
carbon copy (cc), cc (koolkopie, deurslagkopie), kk (koolkopie)
card, kaart
card back, kaartrugkant
card bed, kaartbaan
card cage, bordkas
card chassis, bordkas
card code, kaartkode
card column, kaartkolom
card deck, kaartpak
card encoder, kaartenkodeerder
card extender, verlengbord
card face, kaartvoorkant
card feed, kaartvoerder
card field, kaartveld
card file, kaartlêer
card fluff, kaartdons, kaartrafels
card format, kaartformaat
card gauge, kaartmeetinstrument
card hopper, kaartvoerbak
card image, kaartbeeld
card jam, kaartknoop
card leading edge, voorste kaartrand
card machine, kaartmasjien
card path, kaartbaan
card punch, kaartpons
card reader, kaartleser
card row, kaartry
card sorter, kaartsorteerder
card stacker, kaartstapelaar
card track, kaartbaan
card trailing edge, agterste kaartrand
card verifier, kaartverifieerder
card zone, kaartsone
cardinality, kardinaliteit
cards per minute (CPM), kaarte per minuut (KPM)
caret (^), inlaskarakter, karet, kappie (^)
carriage, wa (van ‘n drukker)
carriage control, wabeheer
carriage control tape, wabeheerband
carriage return, reëleinde, reëlend
carriage return character, reëleindekarakter
carrier, draer
carrier frequency, draerfrekwensie
carrier hole, tandvoergat
carrier noise, draerruis
carrier return character, reëleindekarakter
carrier signal, drasein
carrier system, draerstelsel
carrier wave, draergolf
carry, oordrag; oordra
carry bit, oordragbis
carry digit, oordragsyfer
carry in, indra
carry look-ahead, oordragvooruitskou
carry out, uitdra
carry over, oordra
carry time, oordragtyd
Cartesian coordinates, Cartesiese koördinate
Cartesian product, Cartesiese produk
cartridge, inkhouer, inklading; lading, patroon, houer, vulling
cascade, kaskade, trapsgewys
cascade control, kaskadebeheer
cascade merge, kaskadesaamvlegging
cascaded carry, kaskade-oordrag
cascading of errors, foutopstapeling
Cascading Style Sheets (CSS), trapsgewysestylblad-notasie (CSS), trapsgewyse stylvelle (CSS)
case, geval
case sensitive, kassensitief, kassensitiewe
case statement, gevalstelling
case study, gevallestudie
cash register, kasregister
cassette, kasset
cassette recorder, kassetopnemer
cassette tape, kassetband
casting-out-nines check, negeproef-kontrole
catalogue, katalogus; katalogiseer
catalogue directory, katalogusgids
catastrophic error, katastrofiese fout
catastrophy, katastrofe
category, kategorie
category index, kategorie-indeks
catenate, aaneenskakel
catenation, aaneenskakeling
cathode, katode
cathode ray, katodestraal
cathode ray screen, katodestraalskerm
cathode ray storage, katodestraalstoor
cathode ray tube (CRT), katodestraalbuis, KSB
cavity, holte
CCD (charge-coupled device), LKT (ladinggekoppelde toestel)
CD (compact disk), CD (kompakte skyf)
CD-ROM, CD-ROM, CD-LAG, KS-LAG (kompakteskyf-leesalleengeheue)
CD-ROM drive, CD-aandrywer, CD-drywer
CE (customer engineer, field engineer), KI (kliëntingenieur)
cell, sel
cellar, afdrukgeheue, stapelgeheue
cellular automation, sellulêre outomaat
cellular multilist file, sellulêre multilyslêer
censor, sensor
centering, sentrering
central, sentraal
central control unit, sentrale beheereenheid
central processing unit (CPU), SVE (sentrale verwerkingseenheid), CPU
central processor, sentrale verwerker
central register, sentrale register
central station, hoofstasie, meesterstasie
centralisation, sentralisering
centralise, sentraliseer
centralised, gesentraliseer
centralised data processing, gesentraliseerde dataverwerking
centralised network, sternetwerk
centered, gesentreer, middelgerig, middelhaaks
centreline, middellyn
centroid, sentroïed
ceramic, keramiek
ceramic packaging, keramiekverpakking
CERN (Comittee Europeen de Research Nucleaire), CERN
certification, sertifisering
certified tape, gesertifiseerde band
certify, sertifiseer
CGI (Common Gateway Interface), CGI (gemeenskaplike portaalkoppelvlak, gemeenskaplike koppelvlak)
chain address, kettingadres
chain code, kettingkode
chain of addresses, adresreeks
chain of pointers, wyserketting
chain printer, kettingdrukker
chain rule, kettingreël
chained, geketting
chained file, gekettingde lêer
chained list, aaneengeskakelde lys
chained record, gekettingde rekord
chaining, aaneenskakeling
chaining algorithm, kettingalgoritme
chaining file, kettinglêer
chaining search, kettingsoektog
change analysis, veranderingsontleding
change bit, veranderingsbis
change control, veranderingsbeheer
change dump, veranderingstorting
change file, transaksielêer
change management, veranderingsbestuur
change of control, beheerverandering
change over, oorskakel
change record, transaksierekord
change tape, transaksieband
channel, kanaal; kanaliseer
channel adapter, kanaalpasstuk
channel allocation, kanaaltoekenning
channel capacity, kanaalvermoë
channel command, kanaalbevel
channel controller, kanaalbeheerder
channel grant, kanaaltoekenning
channel management, kanaalbestuur
channel off, afkanaliseer
channel overload, kanaaloorbelading
channel queue, kanaaltou
channel reliability, kanaalbetroubaarheid
channel scheduler, kanaalskeduleerder
channel set, kanaalstel
channel speed, kanaalspoed
channel synchroniser, kanaalsinchroniseerder
channel width, kanaalwydte
channeling, kanalisering
channelise, in kanale verdeel
chapter, hoofstuk
char set, karakterstel, karaktertabel
character, karakter
character address, karakteradres
character adjustment, karakterverstelling
character assembly, karaktersamestelling
character blink, karakterflikker
character boundary, karaktergrens
character cell, karaktersel
character code, karakterkode
character coding, karakterkodering
character comparison, karaktervergelyking
character comparison operation, karaktervergelykingsoperasie
character constant, karakterkonstante; selfkonstante
character conversion, karakteromsetting
character crowding, karaktersamedromming
character delete, karakterskrap
character density, karakterdigtheid
character disassembly, karakteropbreking
character edge, karakterkant
character error rate, karakterfouttempo
character expression, karakteruitdrukking
character fill, karakteropvul
character font, font; karakterfont; karaktertipe; tikfont
character generator, karaktergenerator
character graphics, karaktergrafika
character highlight, karakteruitlig
character information, karakterinligting
character key, karaktersleutel
character manipulation, karaktermanipulasie
character operation, karakteroperasie
character outline, karakterbuitelyn
character printer, karakterdrukker
character reader, karakterleser
character recognition, karakterherkenning
character repertoire, karakterrepertoire
character search, karaktersoektog
character set, karakterstel, karaktertabel
character size, karaktergrootte
character skew, karakterskeefheid
character string, karakterstring
character stroke, karaktergedeelte
character style, karakterstyl
character subset, karakterdeelversameling
character template, karakterprofielvorm
character token, karakterteken
character transfer rate, karakteroordragtempo
character variable, karakterveranderlike
character-at-a-time printer, karakter-vir-karakterdrukker
character-handling, karakterhantering
characteristic, attribuut, karakteristiek
characteristic overflow, karakteristiekoorloop
characteristic underflow, karakteristiekonderloop
characters per second, karakters per sekonde
charge-coupled device, ladinggekoppelde toestel
chargeout procedure, debiteerprosedure
chassis, raam
chat, klets, gesels; geselsie, praatjie
chat channel, kletskamer, geselskamer, kletskanaal, geselskanaal
chat group, geselsgroep
chat room, kletskamer, geselskamer, kletskanaal, geselskanaal
check, regmerkie, merkie; merk, afmerk; kontrole, nasiening; kontroleer, nagaan
check bit, kontrolebis
check box, merkblokkie
check character, kontrolekarakter
check digit, kontrolesyfer
check out, ontfout
check problem, kontroleprobleem
check row, kontrolery
check sum, kontrolesom; kontroletotaal
check symbol, kontrolesimbool
check total, kontrolesom; kontroletotaal
check word, kontrolewoord
checked, gekontroleer
checked operation, gekontroleerde werking
checker, kontroleerder
checkerboarding, geheuefragmentering
checking, kontrolering
checking, ontfouting
checking program, kontroleprogram
checking routine, kontroleroetine, ontfoutroetine
checklist, kontrolelys
checkout, ontfouting
checkout compiler, ontfoutkompileerder
checkpoint, kontrolepunt; rugsteunpunt; stoorherbeginpunt
checkpoint dump, rugsteunpuntstorting
checkpoint routine, rugsteunpuntroetine
checksum, kontrolesom
checksum error, kontrolesomfout
child-parent-grandparent backups, seun-pa-ouparugsteun
child process, kindproses
child segment, kindsegment
child/twin pointer, kind/tweeling-wyser
chime, klinkel
chip, mikroskyfie, skyfie, tjip, vlokkie, ponsbrokkie
chip design, vlokkieontwerp
chip manufacturing, vlokkievervaardiging
chip microprocessor, vlokkiemikroverwerker
chip technology, vlokkietegnologie
choice device, kiestoestel; uitsoektoestel
chop, afknot
chop function, afkapfunksie
chopper, kapper; onderbreker
chopper-stabilised amplifier, kapgestabiliseerde versterker
chord, koordlyn
chunk, brok; hap
CIM (computer-integrated manufacturing system), CIM (rekenaargeïntegreerde vervaardigingstelsel)
cinch, vaswen
circle, sirkel
circle/dot mode, sirkel/punt-modus
circuit, kring
circuit, lyn
circuit board, kringbord, stroombord, stroombaanbord, kringkaart
circuit breaker, kringbreker, stroombreker
circuit card, kringbord
circuit diagram, kringdiagram
circuit noise, kringruis
circuit reliability, kringbetroubaarheid
circuitry, stroomkringe
circuit switch, lynskakel
circuit transient, momentele kringfout
circuit transition, kringoorgang
circuit-switching, lynskakeling
circular, sirkelvormig
circular file, omvoulêer, sirkellêer
circular-linked list, sirkelaaneengeskakelde lys
circular list, sirkellys
circular shift, ombringskuif
circulate, sirkuleer
circulating storage, sirkuleerstoor
cladding, omhulsel
claim, aanspraak
clamp, vashoukring
clash, bots
class, klas
class concept, klaskonsep
class library, klasbiblioteek, klasprogrammateek, klassoteek
class of programming language, klas van programmeertaal
class sibling, klasgenoot
classification, klassifikasie
clean/dirty logic, onveranderde/veranderde logika
cleanup, skoonmaak
clear, skoonmaak
clear area, skoongebied
clear band, skoongebied
cleared condition, skoon toestand
clearing device, skoonmaaktoestel
click, klik, kliek
click and drag, kliek en sleep
client, kliënt
client-server, kliëntbediener
client-server relationship, kliënt-bedienerverhouding
clip art, knipkuns, knipselkuns, kitskuns
clipboard, knipbord
clipping, aftopping
clipping, afsnyding
clipping, aftopping
clique, kliek
clock, klok
clock cycle, kloksiklus
clock frequency, klokfrekwensie
clock interrupt, klokonderbreking
clock pulse, klokpuls
clock rate, klokspoed
clock signal, kloksein
clock signal generator, klokseingenerator
clock speed, klokspoed
clock time, kloktyd
clock track, klokbaan
clocked signal, geklokte sein
clocking device, kloktoestel
clone, kloon; kloon
close, toemaak, sluit; afsluit
close down, afskakel
closed array, geslote skikking
closed binary operation, geslote binêre operasie
closed loop, geslote lus
closed order, afgehandelde bestelling
closed set, geslote versameling
closed stop operation, beperkte toegangsbedryf
closed shop programming, interne programmering
closed subroutine, geslote subroutine
closed system, geslote stelsel
closed-loop control, geslotelusbeheer
closed-loop system, geslotelusstelsel
closedown, afskakeling
closure, afsluiting
closure operator, afsluitoperator
closure property, afsluitingseienskap
cluster, kluster, tros
cluster computer, klusterrekenaar, trosrekenaar
clustering, klustering
clutch point, koppelpunt
CMI (computer-managed instruction), RBO (rekenaarbestuurde onderrig)
CMOS (complementary metal-oxide semiconductor), KMOH (komplementêre metaaloksiedhalfgeleier)
co-resident, saaminwonend
coalesce, verenig
coast time, vrylooptyd
coating resistance, deklaagweerstand
coating thickness, deklaagdikte
coating-to-backing adhesion, deklaagklewing
coaxial, koaksiaal
coaxial cable, koaksiale kabel
COBOL (common business oriented language), COBOL
code, kode
code, kodeer
code, enkodeer
code conversion, kode-omsetting
code converter, kode-omsetter
code descriptor, kodebeskrywer
code extension, kode-uitbreiding
code extension key, kode-uitbreidingsleutel
code filter, kodefilter
code generator, kodegenerator
code key, funksiesleutel
code line, kodelyn
code optimisation, kode-optimering
code position, kodeposisie
code refinement, kodeverfyning
code sharing, kodedeling
code word, kodewoord
code-dependent, kode-afhanklik
code-dependent system, kode-afhanklike stelsel
code-independent, kode-onafhanklik
code-insensitive, kode-onsensitief
code-sensitive, kodesensitief
code-transparent system, kode-onafhanklike stelsel
coded, gekodeer
coded decimal, gekodeerde desimaal
coded decimal digit, gekodeerde desimale syfer
coded decimal notation, gekodeerde desimale notasie
coded graphics, koördinaatgrafika
coded image, beeldkode
coded image space, beeldstoorruimte
coded point, adresseerbare punt
coded program, gekodeerde program
coded representation, gekodeerde voorstelling
coder, kodeerder
codify, kodifiseer
codifying, kodifisering
coding, kodering
coding section, kodeerafdeling
coding sheet, kodeervel
coding standard, kodeerstandaard
coding theory, koderingsteorie
coding tool, kodeerhulpmiddel
codomain, kodomein, waardegebied
coercion, oorreding
coercion operation, oorredingsoperasie
coil, spoel
coincidence circuit, EN-kring
coincidence current selection, saamvalstroomseleksie
coincidence element, EN-element
coincidence error, saamvalfout
coincidence gate, EN-hek
coincidence unit, saamvaleenheid
cold docking, kouevasmeer, kouddok
cold restart, aanvangsprogram-laai
cold start, aanvangslaai
collapse, toevou, invou, ineenvou
collate, insorteer
collateral, kollateraal
collating sequence, insorteervolgorde
collation order, sorteervolgorde
collator, insorteerder
collect e-mail, gaan haal / kry e-pos
collision resolution, botsingsoplossing
colon (:), dubbelpunt (:)
colour balance, kleurbalans
colour display screen, kleurvertoonskerm
colour monitor, kleurmonitor
colour resolution, kleurresolusie
colour resolution enhancement, verbetering van kleurresolusie
colour scheme, kleurskema
column, opdragknoppie
column chart, kolomdiagram
column error, kolomfout
column error indicator, kolomfoutaanwyser
column indicator, kolomaanwyser
column move, kolomskuif
column selector, kolomselektor
column split, kolomverdeling
COM, RAM
com port (communications port), com-poort (kommunikasiepoort), kom-poort
combinational, kombinatories
combinational circuit, kombinatoriese kring
combinational table, kombinatoriese tabel
combinatorial, kombinatories
combinatorial circuit, kombinatoriese kring
combinatoric, kombinatories
combinatorics, kombinatorika
command, opdrag
command button, opdragknoppie
command chaining, bevelaaneenskakeling
command code, bevelkode
command interpreter, bevelinterpreteerder
command language, beveltaal
command line, opdragveld, opdraglyn; reëlopdrag, reël-vir-reël, opdragreël, bevelreël
command mode, bevelmodus
command processor, bevelverwerker
command signal, bevelsein
command statement, bevelstelling
comment field, kommentaarveld
comment statement, kommentaarstelling
comment stripping, kommentaarverwydering
commercial data processing, handelsdataverwerking
commission, in gebruik neem
common address area, gemeenskaplike adresruimte
common block, gemeenskaplike blok
common buffer, gemeenskaplike buffer
common carrier, gemeenskaplike draer
common data base, gemeenskaplike databasis
common data bus, gemeenskaplike datastamlyn
common error, algemene fout
common fractio, gewone breuk
common information carrier, gemeenskaplike inligtingsdraer
common memory, gemeenskaplike geheue
common mode, gemeenskaplike modus
common trunk, gemeenskaplike hooflyn
common variable, gemeenskaplike veranderlike
common-area memory, gemeenskaplike gebied-geheue
common-mode interface, gemeenskaplikemodus-koppelvlak
communicate, kommunikeer
communicating, kommunikerend
communication, kommunikasie
communications adapter, kommunikasiepasstuk
communications center, kommunikasiesentrum
communications channel, kommunikasiekanaal
conmunications controller, kommunikasiebeheereenheid
communications driver, kommunikasie drywer
communication server, kommunikasiebediener
communications interface, kommunikasiekoppelvlak
communications line, kommunikasielyn
communications link, kommunikasieverbinding
communications message, kommunikasieboodskap
communications method, kommunikasiemetode
communications module, kommunikasiemodule
communications monitor, kommunikasiemonitor
communications multiplexer, kommunikasiemultiplekser
communications network, kommunikasienetwerk
communications network processor, kommunikasienetwerkverwerker
communications processor, kommunikasieverwerker
communications protocol, kommunikasieprotokol
communications satellite, kommunikasiesatelliet
communications system, kommunikasiestelsel
communications theory, kommunikasieteorie
communication traffic, kommunikasieverkeer
commutative, kommutatief
commutative diagram, kommutatiewe diagram
commutative law, kommutatiewe wet
commutator pulse, kommutatorpuls
compact, saampers, kompakteer; saamgepers, gekompakteer
compact code, kompakte kode
compacted disk, kompakskyf
compacting program, saampersprogram
compaction algorithm, samepakkingsalgoritme
compandor, samedrukker/uitbreider
comparator, vergelyker
comparator circuit, vergelykkring
compare, vergelyk
comparing control change, vergelykende beheerverandering
comparison operation, vergelykingsoperasie
comparison operator, vergelykingsoperator
comparison test, vergelyktoets
compatible, versoenbaar, aanpasbaar, rymbaar, verenigbaar, niestrydig
compatibility, versoenbaarheid
compensating error, kompenserende fout
compilation, kompilering
compilation time, kompileringstyd
compile, kompileer
compile duration, kompileringsduur
compile time, kompileertyd
compile time binding, kompileertydbinding
compile time error, kompileertydfout
compile-and-go, kompileer-en-loop
compiler, kompileerder
compiler diagnostic, kompileerderdiagnostiek
compiler generator, kompileerdergenerator
compiler language, kompileerdertaal
compiler option, kompileerderopsie
compiler testing, kompileerdertoetsing
compiling, kompilering
compiling duration, kompileringsduur
compiling phase, kompileerfase
complementary operation, komplementeeroperasie
complementary operator, komplementeeroperator
complementation, komplementering
complemented representation, komplementvoorstelling
complement on n, n-komplement
complement on n-1, n-1-komplement, n-minus-1-komplement
complement on nine, negekomplement
complement on one, eenkomplement
complement on ten, tienkomplement
complement on two, tweekomplement
complete binary tree, volledige binêre boom
complete carry, volledige oordrag
complete graph, volledige grafiek
complete instruction, volledige instruksie
complete operation, volledige operasie
completely inverted file, volledigomgekeerde lêer
completeness check, volledigheidskontrole
complex, kompleks
complex number, komplekse getal
complex variable, komplekse veranderlike
complexity measure, kompleksiteitmaat
component, komponent
conponent density, komponentdigtheid
component error, komponentfout
component testing, komponenttoetsing
composite cable, saamgestelde kabel
composite design, saamgestelde ontwerp
composite file, saamgestelde lêer
composite function, saamgestelde funksie
composite number, saamgestelde getal
composite signal, saamgestelde sein
composition, komposisie, samestelling
composition of functions, samestelling van funksies
composition principle, komposisiebeginsel
compound condition, saamgestelde voorwaarde
compound instruction, saamgestelde instruksie
compound number, saamgestelde getal
compound statement, saamgestelde stelling
compress, saampers, kompakteer
compressed, saamgepers, gekompakteer
compressed disk, kompakskyf, gekompakteerde skyf, saamgeperste skyf
compression, kompressie; samepersing, kompaktering
compression technique, samedrukkingstegniek
compressor/expandor, samedrukker/uitbreider
computability, berekenbaarheid
computable, berekenbaar
computation, berekening
computational, berekenings-
computational combinatorics, berekeningskombinatorika
computational complexity, berekeningskompleksiteit
computational format, berekeningsformaat
computational stability, berekeningstabiliteit
computational state, berekeningstoestand
computation rule, berekeningsreël
compute, reken
compute mode, rekenmodus
compute-bound, rekenbeperk
compute-limited, rekenbeperk
compute-oriented, rekengeoriënteerd
computer, rekenaar
computer animation, rekenaaranimasie
computer application, rekenaartoepassing
computer architecture, rekenaarargitektuur
computer bureau, rekenaarburo
computer cabinet, rekenaarkabinet
computer capacity, rekenaarkapasiteit
computer centre, rekensentrum, rekenaarsentrum
computer component, rekenaarkomponent
computer configuration, rekenaarkonfigurasie
computer console, rekenaarkonsole
computer dictionary, rekenaarwoordeboek
computer expansion, rekenaaruitbreiding
computer expert, rekenaarkundige
computer facility, rekenaarfasiliteit
computer family, rekenaarreeks
computer fraud, rekenaarbedrog
computer game, rekenaarspeletjie
computer graphics, rekenaargrafika
computer industry, rekenaarindustrie
computer installation, rekenaarinstallasie
computer instruction, rekenaarinstruksie
computer instruction code, rekenaarinstruksiekode
computer instruction set, rekenaarinstruksiestel
computer language, rekenaartaal
computer learning, rekenaarleer
computer literacy, rekenaargeletterdheid
computer management, rekenaarbestuur
computer memory, rekenaargeheue
computer message system, rekenaarboodskapstelsel
computer network, rekenaarnetwerk
computer operation, rekenaarbediening, rekenaarbedryf
computer operator, rekenaarbediener, rekenaaroperateur
computer output microfilm, rekenaarafvoermikrofilm
computer performance evaluation, rekenaarprestasie-evaluering
computer peripheral, rekenaarrandtoerusting
computer program, rekenaarprogram
computer run, rekenaarlopie
computer science, rekenaarwetenskap
computer scientist, rekenaarwetenskaplike
computer simulator, rekenaarsimuleerder
computer skill, rekenaarvaardigheid
computer specialist, rekenaarspesialis
computer storage, rekenaarstoor
computer system, rekenaarstelsel
computer time, rekenaartyd
computer unit, rekenaareenheid
computer word, rekenaarwoord
computer-aided, met rekenaarhulp, rekenaargesteun
computer-aided design (CAD), ontwerp met rekenaarhulp, rekenaargesteunde ontwerp (RGO)
computer-aided draughting, rekenaargesteunde tekenwerk, tekenwerk met rekenaarhulp
computer-aided engineering (CAE), ingenieurswerk met rekenaarhulp, rekenaargesteunde ingenieurswerk (CAE)
computer-aided manufacturing (CAM), rekenaargesteunde vervaardiging (CAM, RGV), vervaardiging met rekenaarhulp
computer-aided programming, programmering met rekenaarhulp, rekenaargesteunde programmering
computer-aided quality control (CAQ, CAQC), rekenaargesteunde gehaltebeheer (RGG, RGGB)
computer-assisted, met rekenaarhulp, rekenaargesteun
computer-assisted instruction, onderrig met rekenaarhulp, rekenaargesteunde onderrig
computer-assisted learning, leer met rekenaarhulp, rekenaargesteunde leer
computer-assisted management, rekenaargesteunde bestuur
computer-based, rekenaargebaseer
computer-controlled, rekenaarbeheer
computer-enhanced, rekenaarversterk
computer-generated, rekenaargegenereer
computer-illiterate, onrekenaarvaardig
computer-independent language, rekenaaronafhanklike taal
computer-integrated manufacturing system (CIM), rekenaargeïntegreerde vervaardigingstelsel (CIM)
computer-linked, rekenaargekoppel
computer-literate, rekenaarvaardig, rekenaargeletter
computer-managed instruction, rekenaarbestuurde onderrig
computer-oriented, rekenaargerig
computer-oriented language, rekenaargerigte taal
computer-readable, rekenaarleesbaar
computerese, rekenaarjargon
computerisation, rekenarisering
computerise, rekenariseer
computerised approach, rekenaargebaseerde benadering
computerised hyphenation, rekenaargebaseerde woordbreking
computing, reken; rekenwetenskap; rekenaargebruik, verwerking, berekening
computing amplifier, rekenversterker
computing centre, rekensentrum, rekenaarsentrum
computing power, rekenvermoë
computing science, rekenwetenskap
computing system, rekenaarstelsel
computing time, rekentyd
concatenate, aaneenskakel
concatenation, aaneenskakeling
concentrator, konsentreerder
concept, begrip, konsep
conceptual, konseptueel
conceptual design, konseptuele ontwerp
conceptual language, navraagtaal
conceptual model, konseptuele model
conceptual structure, konseptuele struktuur
concordance, konkordansie
concurrency, saamlopendheid
concurrent, gelyklopend, saamlopend
concurrent processing, saamlopende verwerking
concurrent working, saamlopende werking
condensation, kompaktering, samepakking
condense, verkort
condense, pak, saampak
condensor, verkorter
condensor, kapasitor
condition, kondisie, voorwaarde
condition, kondisie, toestand
conditional, voorwaardelik
conditional assembly, voorwaardelike samestelling
conditional branch, voorwaardelike vertakking
conditional branch instruction, voorwaardelike vertakinstruksie
conditional breakpoint, voorwaardelike breekpunt
conditional data transfer, voorwaardelike data-oordrag
conditional expression, voorwaardelike uitdrukking
conditional instruction, voorwaardelike instruksie
conditional jump, voorwaardelike sprong
conditional jump instruction, voorwaardelike spronginstruksie
conditional repeat statement, voorwaardelike herhaalstelling
conditional select statement, voorwaardelike selekteerstelling
conditional statement, voorwaardestelling
conditional stop instruction, voorwaardelike stopinstruksie
conditional transfer, voorwaardelike oordrag
conditional transfer of control, voorwaardelike beheeroordrag
conditional value assignment, voorwaardelike waardetoewysing
condition bit, toestandsbis
condition box, voorwaardehokkie
conditioned line, afgestemde lyn
condition entry, voorwaarde-inskrywing
conditioner, kondisioneerder
conditioning, kondisionering
conditioning, afstemming; instemming
condition stub, voorwaardelys
conduct, gelei
conductive, geleidend
conductive coating, geleilaag
conductor, geleier
conference, konferensie
confidence level, vertroubaarheidspeil
confidence test, vertroubaarheidstoets
confidentiality, vertroulikheid
config, instelling
configuration, konfigurasie; samestelling, opstelling, saamstelling
configuration file, konfigurasielêer
configuration management, konfigurasiebestuur
configuration section, konfigurasie-afdeling
configuration table, konfigurasietabel
configuration utility, konfigurasieprogram, opstelprogram, opsteller
configure, konfigureer, opstel, saamstel
confirmation, bevestiging
conformant array parameter, konformante skikkingsparameter
conformity clause, konformiteitsklousule
congestion, opeenhoping
congruence relation, kongruensierelasie
congruent, kongruent
congruent mapping, kongruente afbeelding
conjecture, veronderstelling
conjugate, toevoeg
conjunction, konjunksie
connect, verbind; konnekteer; koppel, verbind
connected, samehangend
connected graph, samehangende grafiek
connectedness, samehang
connected set, samehangende versameling
connected time, verbindtyd
connecting cable, verbindingskabel
connection, verbinding, konneksie
connection box, verbindingshokkie
connection circle, verbindingsirkel
connective, konnektief
connectivity, konnektiwiteit
connector, aansluiter
connector, konnekteerder
connect time, verbindtyd
consecutive, opeenvolgend
consecutive access, opeenvolgende toegang
consecutive operation, sekwensiële werking
consequent, gevolglik; konsekwent; tweede eweredige
consequently, gevolglik
consistency, konsistentheid, nie-strydigheid
consistency check, konsistentheidskontrole
consistent, konsekwent, konsistent
console, konsole
console display unit, konsolevertooneenheid
console log, konsolelog
console typewriter, konsoletikmasjien
consolidate, konsolideer
consolidation, konsolidasie
consolidator, konsolideerder
constant folding, konstantevouing
constant function, konstante funksie
constant multiplier, konstante vermenigvuldiger; skaaleenheid
constant of integration, integrasiekonstante
constraint, beperking
constraint key, perksleutel
construct, konstruk
constructional conjecture, konstruksionele veronderstelling
constructive, konstruktief
constructive method, konstruktiewe metode
constructive programming, konstruktiewe programmering
constructive proof, konstruktiewe bewys
constructivistic, konstruktiwisties
constructor, konstruktor, boumetode
consult, konsulteer
consultant, konsultant
consumable resource, verbruikbare hulpbron
contact, kontak
contact potential, kontakpotensiaal
contact printer, impakdrukker, slagdrukker
contact sheet, kontakblad
container, houer
container document, houerdokument
contaminate, kontamineer
content, inhoud
content access, toegang volgens inhoud
content-addressable memory, assosiatiewe geheue; inhoudadresseerbare geheue
content addressing, assosiatiewe adressering
contention, mededinging
contents, inhoud
contents list, inhoudslys
context, konteks
context editing, konteksredigering
context-dependent, konteksafhanklik
context-free grammar, konteksvrye grammatika
context-independent, konteksonafhanklik
context-sensitive, kontekssensitief
context-switching, konteksskakeling
contiguous, aangrensend
contiguous data, aangrensende data
contiguous file, aangrensende lêer
contiguous memory allocation, aaneenlopende geheuetoekenning
contingency, gebeurlikheid
contingency plan, gebeurlikheidsplan
contingency procedure, gebeurlikheidsprosedure
continuation card, voortsettingskaart
continuation line, kontinueringsreël, voortsettingsreël
continuity, kontinuïteit
continuity check, kontinuïteitskontrole
continuous, aaneenlopend; kontinu
continuous forms, aaneenlopende vorms
continuous loop tape, aaneenlopendelus-band
continuously variable signal, kontinuveranderlike sein
continuously variable value, kontinuveranderlike waarde
continuous signal, kontinue sein
continuous stationery, aaneenlopende papier
continuum, kontinuum
contour line, kontoerlyn
contract, kontrak
contraction, kontraksie
contraction mapping, kontraksie-afbeelding
contract programmer, kontrakprogrammeerder, vryskutprogrammeerder
contract programming, kontrakprogrammering
contradict, weerspreek
contradiction, kontradiksie
contradictory, strydig, weersprekend
contrast, kontras
contrast ratio, kontrasverhouding
control, beheer, kontrole; kontrole, nasiening; beheer, kontroleer
control action, beheerwerking
control apparatus, beheerapparaat
control area, beheerblok
control ball, merkerstuurbal, stuurbal
control bit, beheerbis
control block, beheerblok
control break, beheeronderbreking
control bus, beheerstamlyn
control card, beheerkaart
control change, beheerverandering
control character, beheerkarakter
control circuit, beheerkring
control computer, beheerrekenaar
control console, beheerkonsole, beheerpaneel
control context, beheerkonteks
control counter, beheerregister; instruksieadresregister
control cycle, beheersiklus
control data, beheerdata
control desk, beheerkonsole; beheerpaneel
control device, beheertoestel
control digit, kontrolesyfer
control field, kontroleveld
control information, beheerinligting
control instruction, beheerinstruksie
control instruction register, beheerregister; instruksieadresregister
control key, beheersleutel
control language, beheertaal
control level, beheervlak
control loop, wabeheerband
control memory, beheergeheue
control message, beheerboodskap
control mode, beheermodus
control module, beheermodule
control panel, beheerkonsole, beheerpaneel, bedieningstafel
control point, beheerpunt
control procedure, beheerprosedure
control program, beheerprogram
control punching, kontrolepons
control record, kontrolerekord
control register, instruksieadresregister, beheerregister
control relationship, beheerverband
control segment, beheersegment
control sequence, beheersekwensie
control signal, beheersein
control stack, beheerstapel
control statement, beheerstelling
control station, beheerstasie
control structure, beheerstruktuur; kontrolestruktuur
control system, beheerstelsel
control tape, beheerband
control terminal, beheerterminaal
control total, kontrolesom, kontroletotaal
control transfer, beheeroordrag
control transfer instruction, beheeroordraginstruksie
control unit, beheereenheid
control word, beheerwoord
controllable, beheerbaar
controlled variable, beheerde veranderlike
controller, beheerder
convention, konvensie
conventional algebraic keyboard, konvensionele algebraïese sleutelbord
convergence, saamloop, sameloop, konvergensie
convergent, konvergent
convergent sequence, konvergente ry
convergent series, konvergente reeks
conversation, gesprek
conversation, interaksie
conversational, interaktief
conversational access, interaktiewe toegang
conversational compiler, interaktiewe kompileerder
conversational computing, interaktiewe berekening
conversational language, interaktiewe taal
conversational mode, interaktiewe modus
conversational processing, interaktiewe verwerking
converse, omgekeerde
conversion, omskakeling
conversion, oorskakeling
conversion, omsetting
conversion costs, oorskakelingskoste
conversion processing, oorskakelverwerking
conversion program, omskakelprogram
conversion routine, omskakel-roetine
convert, omsit; omskakel; oorskakel
converter, omsetter; omskakelaar; oorskakelaar
convex, konveks
convex programming, konvekse programmering
convolution, konvolusie
convolution of functions, konvolusie van funksies
cookie, koekie, kolwyntjie
cooperating processes, meewerkende prosesse
coordinate, koördinaat
coordinate data, koördinaatdata
coordinate graphics, koördinaatgrafika
coordinate indexing, koördinaatindeksering
coordinate memory, koördinaatgeheue
coprocessor, medeverwerker
copied, gekopieer
copier, kopieerder
copy, afskrif, kopie; kopieer
copy check, kopieerkontrole
copying, kopiëring
copy tape, kopieerband
cord, koord
cordless plug, koordlose prop
core, kern; kerngeheue
core allocation, geheuetoekenning
core dump, geheuestorting
core image, geheuebeeld
core memory, kerngeheue
core plane, kernvlak
core set, kernstel
core staff, kernpersoneel
core storage, kerngeheue
corner cut card, hoeksnitkaart
corollary, gevolg
coroutine, koroetine
correct, korrek
correctable error, herstelbare fout
correcting feature, korrigeerkenmerk
correction, korreksie; korrigering
corrective, korrektief
corrective maintenance, herstelinstandhouding
correctness, juistheid, korrektheid
correctness proof, juistheidsbewys, korrektheidsbewys
correctness proving, korrektheidsbewyslewering
correlation, korrelasie
correspond, ooreenstem
correspondence, korrespondensie; ooreenstemming
correspondence management, korrespondensiebestuur
corrupt, korrup
corrupt, korrupteer
corruption, korrupsie
coset, koversameling
cost, koste
cost/benefit, koste/nut
cost-effectiveness, koste-effektiwiteit
count, telling; tel
countable, telbaar
counter, teller
counter/sorter, teller/sorteerder
counting number, telgetal
country code, landkode
couple, koppel
coupled, gekoppel
coupler, koppelstuk
coupling, koppeling
courseware, kursusmateriaal, kursusware
covert channel, koverte kanaal, onderlangse kanaal
CPM, KPM; kaarte per minuut; kritiekepad-metode
CPS, KPS; karakters per sekonde
CPU (central processing unit), SVE (sentrale verwerkingseenheid)
CPU burst, SVE-sarsie
cracker, krapper
crash, rekenaarstaking, omval; bom, omval, staak
crawler, spinnekop
create, skep
creation date, skepdatum
creep, kruip
critical, kritiek
critical path, kritieke pad
critical path method, kritiekepad-metode; KPM
critical region, kritieke gebied
critical section, kritieke seksie, kritieke afdeling
crop, snoei
cross assembler, kruissamesteller
cross check, kruiskontroleer
cross compiler, kruiskompileerder
cross-post, kruispos
cross-section, dwarsdeursnit
cross-sectional testing, steekproeftoetsing
crossbar switch, kruiskoppelskakelaar
crosscheck, kruiskontrole
crossfooting, kruisoptelling
crosstalk, steurspraak, kruisspraak
crowding, opeenbondeling; samedromming
CRT, KSB; katodestraalbuis
cryogenic, kriogenies; superverkoel
cryogenic memory, kriogene geheue
cryogenics, kriogenika
cryptanalysis, kripto-analise
cryptographic, kriptografies
cryptographic algorithm, kriptografiese algoritme
cryptography, kriptografie
cryptosystem, kriptosisteem
crystallographic axis, kristallografiese as
Ctrl (control), Ctrl (control)
cubic function, derdegraadsfunksie
cue, aandagtreksein
cupping, baktrekking
curly brackets, krulhakies
curly quotes, krulaanhalingstekens
currency, geld; huidigheid
currency symbol, geldsimbool
current, huidig; stroom
current address counter, huidige-instruksieteller, instruksieteller
current beam position, huidige bundelposisie
current instruction counter, huidige-instruksieteller, instruksieteller
current line pointer, huidigelyn-wyser
current loop, stroomlus
current parent, huidige voorsaat
current range, huidige reeks
current record, huidige rekord
cursor, merker, posisiemerker, loper, wyser
cursor control, merkerbeheer
cursor control key, merkerbeheersleutel
curtail, inkort
curtate, sone
curvature, kromming
curve, kromme
curve fitting, krommepassing
curve follower, krommevolger
curve generator, krommegenerator
cushion, reserwe-area
custom, doelgemaakte, doelveranderde
custom-made, doelgemaak
customer, kliënt
customer engineer, kliëntingenieur
customer support, kliëntondersteuning
customise, doelmaak, pasmaak, spesiaal maak, volgens spesifikasies maak; pasgemaak, doelgemaak
customised system, doelgemaakte stelsel
cut, snit; sny, knip
cut and paste, knip en plak
cut, copy, paste, knip, kopieer, plak
cut set, afsnyversameling
cut vertex, afsnynodus, konnekteerpunt
cut-forms mode, enkelvormmodus
cut-off date, afsnydatum
cut-off level, afsnyvlak
cut-out, uitskakelaar
cut-sheet feeder, losbladvoerder
cutover, oorskakeling
cyber merchant, e-handelaar, nethandelaar
cyber shop, e-winkel, netwinkel
cybercafe, kuberkafee, netkafee
cybercrook, kuberskurk, netskurk
cybernaut, kubervaarder, kuberruiter
cybernetics, sibernetika
cybershopping, netinkopies, kuberinkopies
cybersleuthing, kuberspeurwerk, netspeurwerk
cybersneak, kubersluiper, netsluiper
cyberspace, kuberruim, kuberruimte, netruimte
cycle, siklus
cycle, roteer; siklusseer
cycle count, siklustelling
cycle criterion, sikluskriterium
cycle index, siklusindeks
cycle reset, siklusterugstelling
cycle time, siklustyd
cycle-sharing, siklusonderskepping; siklussteling
cycle-stealing, siklusonderskepping; siklussteling
cyclic, siklies
cyclic access, sikliese toegang
cyclic permuted code, sikliesgepermuteerde kode
cyclic redundancy check, sikliese oortolligheidskontrole
cyclic shift, ombringskuif; sirkelskuif
cyclic storage, sirkuleerstoor
cyclic redundancy check, sikliese oortolligheidstoets
cyclical, siklies
cyclical binary code, sikliese binêre kode
cyclical code, sikliese kode
cyclically magnetised condition, sikliesgemagnetiseerde toestand
cylinder, silinder
cylinder addressing, silinderadressering
cylinder allocation, silindertoekenning
cylinder scanning, dromaftasting

Afrikaanse Internet Woordeboek