Rekenaarwoordeboek / English Afrikaans Computer and IT Dictionary : J-L

Rekenaarwoordeboek / English Afrikaans Computer and IT Dictionary : A-C | Rekenaarwoordeboek / English Afrikaans Computer and IT Dictionary : D-F | Rekenaarwoordeboek / English Afrikaans Computer and IT Dictionary : G-I | Rekenaarwoordeboek / English Afrikaans Computer and IT Dictionary : J-L | Rekenaarwoordeboek / English Afrikaans Computer and IT Dictionary : M-O | Rekenaarwoordeboek / English Afrikaans Computer and IT Dictionary : P-R | Rekenaarwoordeboek / English Afrikaans Computer and IT Dictionary : S-T | Rekenaarwoordeboek / English Afrikaans Computer and IT Dictionary : U-Z

J

jack, penprop
jagging, trappieseffek
jam, knoop; vasslaan
jamming, steuring
jargon, jargon
Java script, Java teks; Java skrif
Javascript, Javascript
JCL (job control language), WBT, werkstukbeheertaal
jitter, bewe
job, taak; werkstuk
job accounting, werkstukboekhouding
job batch, werkstukbondel
job control, werkstukbeheer
job control card, werkstukbeheerkaart
job control language (JCL), werkstukbeheertaal (WBT)
job control parameter, werkstukbeheerparameter
job control processor, werkstukbeheerverwerker
job control program, werkstukbeheerprogram
job control statement, werkstukbeheerstelling
job control system, werkstukbeheerstelsel
job definition, taakbeskrywing, taakdefinisie; werkstukbeskrywing, werkstukdefinisie
job initiation, werkstukinisiëring
job input file, werkstuktoevoerlêer
job input stream, werkstuktoevoerstroom
job input tape, werkstuktoevoerband
job input unit, werkstuktoevoereenheid
job library, werkstukbiblioteek
job log, werkstuklog
job management, werkstukbestuur
job management software, werkstukbestuursagteware
job mix, werkstukpoel
job name, werkstuknaam
job number, werkstuknommer
job order, werkstukvolgorde
job-oriented language, werkstukgerigte taal
job output file, werkstukafvoerlêer
job output stream, werkstukafvoerstroom
job pool, werkstukpoel
job priority, werkstukprioriteit
job processing, werkstukverwerking
job queue, werkstuktou
job request card, werkstukaanvraagkaart
job scheduler, werkstukskeduleerder
job-scheduling, werkstukskedulering
job statement, werkstukstelling
job step, werkstukstap
job stream, werkstukstroom
job submission, werkstukindiening
joggle, regskud
join, koppeling
join, vereniging
joint use, gesamentlike gebruik
Josephson junction, Josephson-sperlaag
journal, joernaal transaksie
journaling, transaksieboekhouding
journalising, transaksieboekhouding
joystick, beheerstok, stuurstok
jump, sprong; spring
jumper, oorleiding
jump instruction, spronginstruksie
junck mail, gemorspos
junction, aansluiting; sperlaag
justification, justering
justification range, justeringsgebied
justified, gejusteerd
justified margin, gejusteerde kantlyn
justify, justeer; regverdig
justify left, linksjusteer
justify right, regsjusteer

K

k-notation, k-notasie
Karnaugh map, Karnaugh-diagram
keep track, hou tred van
kernel (nucleus), kern, nukleus
kernelised, gekern, saamgestel rondom ‘n kern
kernel sentence, kernsin
kerning, tekssaamdrukking
key, sleutel; toets
key address, sleuteladres
key click, sleutelklik
key depression, sleuteldruk
key depressions per hour, sleuteldrukke per uur
key domain, sleutelgebied
key field, sleutelveld
key function, sleutelfunksie
key instruction, sleutelinstruksie
key mat, sleuteloorlegsel
key phrase, sleutelfrase
key pulse, sleutelpuls
key roll-over, sleuteloorrol
key verification, sleutelbordverifiëring, toetspons
key verify, sleutelbordverifieer, toetspons
key-edit, sleutelbordredigeer
key-folding, hutsing
key-to-disk, sleutelbord na skyf
key-to-tape, sleutelbord na band
keyboard, sleutelbord
keyboard buffer, sleutelbordbuffer
keyboard entry, sleutelbordinvoer
keyboard feature, sleutelbordkenmerk
keyboarding, sleutelbordvaslegging
keyboard inquiry, sleutelbordnavraag
keyboard layout, sleutelborduitleg
keyboard lockout, sleutelborduitsluiting
keyboard printer, sleutelborddrukker
keyboard punch, pons, ponsmasjien, sleutelbordpons; pons, sleutelbordpons
keyboard send/receive (KSR), sleutelbord-stuur/ontvang (SSO)
keyed, met sleutels
keyed in, ingesleutel
keypad, sleutelbordjie
keypunch, pons, ponsmasjien, sleutelbordpons; pons, sleutelbordpons
keystroke, sleuteldruk
keystrokes per hour, sleuteldrukke per uur
keyword, sleutelwoord
keyword recognition, sleutelwoordherkenning
kick, skop
kill, vermoor; stop
kilohertz, kilohertz
kit, stel
kit form, ongemonteerde vorm
knowledge base, kennisbasis
knowledge engineering, kennisingenieurswese
knowledge information processing system, kennisinligtingverwerkingstelsel
knowledge system, kennisstelsel
KSR (keyboard send/receive), SSO, sleutelbord-stuur/ontvang

L

label, etiket; etiketteer
label address, etiketadres
label check, etiketkontrole
label name, etiketnaam
label record, etiketrekord
label-checking, etiketkontrolering
label-processing, etiketverwerking
labelled, geëtiketteer
labelled statement, geëtiketteerde stelling
labelled tape, geëtiketteerde band
labelled tree, geëtiketteerde boom, gemerkte boom
labelling, etikettering
lace, inryg
lacing, inryging
lag, sloering; sloer
lag time, sloertyd
lag unit, sloereenheid
lambda calculus, lambdarekening
lambda transition, lambda-oorgang
LAN (local area network), LAN, (lokalearea-netwerk, plaaslike netwerk)
land, land
landing zone, landingsone
landline, landlyn
landline facility, landlynfasiliteit
landscape form, dwarsvorm
language, taal
language design, taalontwerp
language dialect, taaldialek
language interpreter, taalinterpreteerder
language parsing, taalontleding
language processor, taalverwerker
language restriction, taalbeperking
language semantics, taalsemantiek
language standard, taalstandaard
language statement, taalstelling
language subset, taaldeelversameling
language translator, vertaler
large scale integration (LSI), grootskaalse integrasie (GSI)
laser, laser
laser beam, laserstraal
laser beam recording, laserstraalregistrering
laser chip technology, laservlokkietegnologie
laser communications, laserkommunikasie
laser emulsion storage, laseremulsiestoor
laser memory, lasergeheue
laser printer, laserdrukker
laser scanner, laseraftaster
last come, first served, laaste-in-eerste-bedien
last in, first out (LIFO), laaste-in-eerste-uit (LIEU)
last in, last out (LILO), laaste-in-laaste-uit (LILU)
latch, houwipkring; vashou
latch circuit, houwipkring
latency, latensie
latency time, latensietyd
lateral direction, laterale rigting
lateral redundancy check, laterale oortolligheidstoets
lattice, rooster
launch, lanseer, uitgee; laai
law, wet
layer, laag
layer-to-layer adhesion, laagklewing
layer-to-layer signal transfer, tussenlaag-seinoordrag
layout, uitleg
layout form, uitlegvorm
lazy evaluation, trae evaluering
LCD (liquid crystal display), VKV (vloeistofkristalvertoon}
lead, koord; lei, voorafgaan
leader, voorpunt
leader label, lei-etiket
leader record, leirekord
leading decision, voorafbeslissing
leading digit, leisyfer, voorste syfer
leading edge, leirand
leading end, voorpunt
leading zeros, leinulle, voorste nulle
lead time, aanlooptyd
leaf, blaarnodus, eindpuntnodus
leapfrog test, bokspringtoets
learn, leer
learning ability, leervermoë
learning machine, lerende masjien
learning mode, leermodus
learning program, lerende program (wat homself wysig volgens resultate)
leased line, huurlyn, gehuurde lyn
least frequently used, minsgebruik
least recently used, langsgelede gebruik
least significant, minsbeduidend
least significant character, minsbeduidende karakter
least significant digit, minsbeduidende syfer
least squares,kleinste kwadrate
least upper bound, kleinste bogrens
LED (light-emitting diode), LED (ligemissiediode)
ledger, grootboek
left child, linkernasaat
left distributive, linksdistributief
left-hand margin indentation, linkerkantlyninkeping
left-justified, linksgejusteer
leftmost derivation, heellinksafgeleide
left parse, links-sinsontleding
left shift, linksskuif
left-to-right precedence, links-na-regsvoorrang
lemma, lemma
length, lengte
lens, lens
lens magnet, lensmagneet
less than, kleiner as
less than or equal to, kleiner as of gelyk aan
lessee, huurder
lesser than, kleiner-as
lessor, verhuurder
letter, brief; letter
letter quality printer, briefgehaltedrukker
level, vlak
level indicator, vlakaanwyser
level number, vlaknommer
level of abstraction, abstraksievlak
level of addressing, adresseringsvlak
lexical analyser, leksikale analiseerder
lexical analysis, leksikale analise
lexical error, leksikale fout
lexical scan, leksikale aftasting
lexicographic, leksikografies
lexicographic order, leksikografiese orde
lexicon, leksikon
librarian, bibliotekaris
library, biblioteek
library, programbiblioteek, programmateek
library automation, biblioteekoutomatisasie
library disk, programmateekskyf
library file, programmateeklêer
library program, biblioteekprogram; programmateekprogram
library routine, programmateekroetine
library system, biblioteekstelsel
library tape, programmateekband
licenced program, gelisensieerde program
life, lewensduur
life cycle, lewensiklus
life expectancy, lewensverwagting
life testing, lewensduurtoetsing
LIFO (last in, first out), LIEU (laaste-in-eerste-uit)
LIFO list (push-down list, push-down stack, stack), stapel (‘n laaste-in-eerste-uit-organisasie)
light beam, ligbundel
light-emitting diode (LED), ligemissiediode (LED)
light gun, ligpen
lightning protection, weerligbeskerming
light pattern, ligpatroon
light pen, ligpen
light-pen detection, ligpendeteksie
light-pen hit, ligpentref
light-pen strike, ligpentref
light-pen tracking, ligpenvolging
light sensitive, ligsensitief
light stability, ligstabiliteit
LILO (last in, last out), LILU (laaste-in-laaste-uit)
limit, grens; limiet; perk; begrens; beperk
limit check, limiettoets
limited entry, beperkte toegang
limited integrator, begrensde integreerder
limited swapping, beperkte uitruiling
limiter, begrenser, beperker
limiting, begrensend, beperkend
line, reël; lyn
line adapter, lynpasstuk
linear, lineêr
linear addressing function, lineêre adresseerfunksie
linear array, lineêre skikking
linear bounded automaton, lineêr-begrensde outomaat
linear channel, lineêre kanaal
linear code, lineêre kode
linear data structure, lineêre datastruktuur
linear equation, lineêre vergelyking
linear expression, lineêre uitdrukking
linear extrapolation, lineêre ekstrapolasie
linear grammar, lineêre grammatika
linear independence, lineêre onafhanklikheid
linear insertion, lineêre invoeging
linearising interpreter, lineariserende interpreteerder
linearity, lineariteit
linearity error, lineariteitsfout
linear list, lineêre lys
linear logic, lineêre logika
linear memory, lineêre geheue
linear optimisation, lineêre optimering
linear programming (LP), lineêre programmering (LP)
linear regression, lineêre regressie
linear search, lineêre soektog
linear storage, lineêre stoor
linear unit, lineêre eenheid
line-at-a-time printer, reël-vir-reëldrukker
line authority, lyngesag
line buffer, lynbuffer
line capacity, lynkapasiteit
line conditioning, lynafstemming
line control, lynbeheer
line counter, reëlteller
line discipline, lynprotokol
line driver, lyndrywer
line-end adjustment, reëleindeverstelling
line-ending zone, reëleindesone
line feed, reëlaanskuif
line feed character, reëlaanskuifkarakter
line function, lynfunksie
line interference, lynsteuring
line load, lynlading
line management, lynbestuur
line noise, lynruis
line number, lynnommer; reëlnommer
line number editing, reëlnommerredigering
line printer, reëldrukker
line protocol, lynprotokol (in datakommunikasie)
line segment, lynsegment
line-sharing, lyndeling
line-sharing adapter, lyndelingpasstuk
line skew, reëlskeefheid
line speed, lynspoed
line status, lynstatus
line-switching, lynskakeling
line-switching mechanism, lynskakelingsmeganisme
line traffic, lynverkeer
link, skakel; verbinding; aaneenskakel
linkage, binding; aaneenskakeling
linkage editor, binder
linkage loader, binderlaaier
link edit, bind
link editor, binder
linked linear list, aaneengeskakelde lineêre lys
linked list, aaneengeskakelde lys, gekettingde lys
linker, binder
linking, aaneenskakeling; binding
linking loader, binderlaaier
link loader, binderlaaier
link protocol, verbindingsprotokol
link-testing, skakeltoetsing
Linux, Linux
liquid crystal, vloeistofkristal
liquid crystal display (LCD), vloeistofkristalvertoon (VKV)
list, lys
list box, lysbox
listen mode, luistermodus
listening mode, luistermodus
listing, drukstuk, lys
list insertion sort, lysinvoegsortering
list processing, lysverwerking
list-processing language, lysverwerkingstaal
list sort, lyssortering
list structure, lysstruktuur
literal, karakterkonstante, selfkonstante
live keyboard, lewendige sleutelbord
live system, lewendige stelsel
liveware, lewendigeware
load, belasting, las, lading; vrag; belas; laai
load address, laaiadres
load analysis, lasontleding
load-and-go, laai-en-loop, laai-en-uitvoer
load balancing, ladingbalansering
loader, laaier, laairoetine
loader command, laaierbevel
loader efficiency, laaierdoeltreffendheid
loader program, laaierprogram
load factor, belastingsfaktor; besettingsfaktor
loading error, laaifout
loading program, laaiprogram
loading routine, laairoetine, laaier
loading zone, landingsone
load map, laaiadrestabel
load mode, laaimodus
load module, laaimodule
load-on-call, laai-op-aanvraag
load point, laaipunt
load sharing, ladingdeling
load-time allocation, laaitydtoekenning
load-time binding, laaitydbinding
load-time check, laaitydkontrole
load-time error, laaitydfout
local, lokaal, plaaslik
local area network (LAN), lokalearea-netwerk (LAN)
local batch processing, lokale bondelverwerking
local constant, lokale konstante
local format storage, lokale formaatstoor
localise, lokaliseer
locality, ligging; plaaslikheid
locality of references, plaaslikheid van verwysings
local loop, lokale lus
local memory, lokale geheue
local network, lokale netwerk
local processor, lokale verwerker
local variable, lokale veranderlike
locate, posisie bepaal
location, posisie, lokasie
location counter, posisieteller
locator device, merkergids, muis
lock, slot; sluit
locked page, vasgesluite bladsy
locking, sluiting
locking protocol, sluitingsprotokol
locking shift character, wisselsluitkarakter
lock key, sluitsleutel
lock operation, sluitbewerking
lock out, uitsluit
lockout, uitsluiting
lockout module, uitsluitmodule
lockout switch, uitsluitskakelaar
lock/unlock, sluit/ontsluit
log, log, logboek; aanteken, log
log book, log, logboek
log file, staaflêer, loglêer
log in, aanlog, aanmeld, aanteken, inteken
log off, aflog, afmeld, afteken
log on, aanlog, aanmeld, aanteken
log out, aflog, afmeld, afteken, uitteken
logarithm, logaritme
logarithmic, logaritmies
logarithmic differentiation, logaritmiese differensiasie
logarithmic search, binêre soektog, halveringsoektog
logger, aantekenaar, logger
logging, aantekening, loginskrywing, stawing, boekstawing
logic, logika
logical, logies
logical addition, logiese optelling
logical address, logiese adres
logical AND, logiese EN
logical character, logiese karakter
logical circuit, logiese kring
logical comparison, logiese vergelyking
logical constant, logiese konstante
logical data structure, logiese datastruktuur
logical data type, logiese datatipe
logical design, logiese ontwerp
logical device, logiese toestel
logical expression, logiese uitdrukking
logical file, logiese lêer
logical instruction, logiese instruksie
logical machine, logiese masjien
logical multiply, EN-operasie
logical NOT, logiese NIE
logical operation, logiese operasie
logical operator, logiese operator
logical OR, logiese OF
logical product, logiese produk
logical record, logiese rekord
logical shift, logiese skuif
logical sum, disjunksie
logical value, logiese waarde
logical variable, logiese veranderlike
logic analyser, logika-analiseerder
logic circuit, logikakring
logic design, logika-ontwerp
logic device, logikatoestel
logic diagram, logikadiagram
logic element, logika-element
logic flowchart, logikavloeidiagram
logic function, logikafunksie
logic gate, logikahek
logic instruction, logika-instruksie
logic operation, logika-operasie
logic programming language, logikaprogrammeertaal
logic state, logikatoestand
logic symbol, logikasimbool
logic unit, logika-eenheid
logic-seeking, kortpadsoekend
login name, aanmeldnaam
login script, aanmeldskrif
LOGO, LOGO
longitudinal check, longitudinale kontrole
longitudinal curvature, longitudinale kromming
longitudinal direction, longitudinale rigting
longitudinal parity check, longitudinale pariteitskontrole
longitudinal redundancy check (LRC), longitudinale oorbodigheidstoets (LOT)
longitudinal transmission check, longitudinale transmissietoets
long-term memory, langtermyngeheue
long-term scheduling, langtermynskedulering
long-term storage, langtermynstoor
look ahead, vooruitkyk
look-aside register, sydelingse register
look-up, naslaan, opsoek
look-up instruction, naslaaninstruksie, opsoekinstruksie
look-up table, naslaantabel, opsoektabel
look-up technique, naslaantegniek, opsoektegniek
loop, lus; lusuitvoer
loopback test, omkeertoets
loop body, lusliggaam, lusraam
loop check (echo check), eggokontrole
loop control, lusbeheer
loop counter, lusteller
looping, luswerking
loop invariant, lusinvariant
loop network, lusnetwerk
loop operation, lusbewerking
loop stop, lus-staak
loop test, omkeertoets
loosely coupled, losgekoppel
loosely coupled system, losgekoppelde stelsel
loss, verlies
loss of accuracy, verlies aan noukeurigheid
low byte, onderste greep
low density, lae digtheid
low-level language, laevlaktaal
low-order position, minsbeduidende posisie
low-resolution screen, laeresolusieskerm
low-speed line, laespoedlyn
low-speed memory, laespoedgeheue
low-speed storage, laespoedstoor
lower bound, ondergrens
lower curtate, onderste sone
lower limit, onderste limiet
lower order, laer orde
lower-case character, onderkaskarakter
lowercase, onderkas
LP (linear programming), LP (lineêre programmering)
LRC (longitudinal redundancy check), LOT (longitudinale oorbodigheidstoets)
LR grammar, LR-grammatika
LSI (large scale integration), GSI (grootskaalse integrasie)
luminance, helderheid, luminansie
luminance signal, helderheidsein, luminansiesein
lurk, uitkyk, skuil, hurk