’n Sinoniem is ’n woord wat dieselfde of amper dieselfde betekenis het as ’n ander woord, maar nie noodwendig dieselfde gevoelswaarde nie. ’n Egte sinoniem het nie net dieselfde betekenis nie, maar dra ook dieselfde gevoelswaarde oor. ’n Ander woord vir.

Die moontlike sinonieme word na die lemma en die daaropvolgende “—” aangedui. Die gebruiker moet self besluit watter woord vir die doel sal pas. Die “;” groepeer woorde met min of meer dieselfde betekenis bymekaar en word ook gebruik om tussen woordsoorte te onderskei.

Die lys van sinonieme word gereeld bygewerk, so as jy nie iets kry nie, gebruik gewoon ons soekgids vir die woord saam met “sinoniem” en sodoende sal dit outomaties gelys word vir aandag.

a — alfa; aa; ag, aag; ai, aai; og, ô; a-a, kakka
a-a — a, kakka
aa — a
aä — aälawa
aag — a, ag; aai, ai
aai — a, ai; ag, aag; streel, vly
aaklig — lelik; sleg; naar, afgryslik, onaangenaam
aälawa — aä, bloklawa, afrolitiese lawa, afroliet, skuimsteen, lawa
aalglad — glad; skelm, slinks, geslepe
aalmoes — geskenk; bydrae; gawe, guns
aalmoesenier — aalmoesgewer, aalmoesuitdeler
aalsalamander — aalmolg
aalskolwer — witborsduiker
aaltjie — nematode
aalwurm — nematode
aalwurmdoder — nematisied
aalwyn — aalwee, alewee, alwyn
aalwynbitter — galbitter
aalwynboom — garingboom
aambeeld — aambyl, ambyl, ystersmeeblok; aambeeldbeentjie, incus
aambeeldvoël — houtkapper
aambeeldwolk — donderwolk
aambei — hemorroïed
aamborstig — kortasemig, hees, aamheestig, hoeserig
aan — vas, bevestig; aangeskakel, aangesit, werkend; dronk, pap, getik; agter, agtervolgend, naby; aanhoudend, aanmekaar, voortdurend; geheg, vasgeheg; op, by; deur, vanweë; vir, na; verbonde; teenmekaar; verder, vorentoe; oor, teen; omtrent, betreffende; van, uit; in
aan-aan — aanraakspeletjie, aan, ane-ane; kinderspeletjie
aanbak — koek, vaskoek, vassit, vasbak
aanbaksel — korsie, kors
aanbel — bel, lui
aanbeur — beur, voortbeur
aanbeveel — aanraai; opdra; aanprys, gunstig voorstel
aanbeveling — aanprysing, aanraaiing; raad, advies
aanbevelingslys — voorkeurlys, voorranglys
aanbevole — aanbeveelde
aanbid — vereer; bemin
aanbidder — bewonderaar
aanbied — gee, presenteer; opvoer, oplewer, lewer; voorlê, indien
aanbieding — aanbod; beskikbaarstelling
aanbind — bind, vasmaak; begin, van stapel stuur
aanblaas — blaas; aanhits, opstook, laat vlam vat, aanwakker; toets
aanblik — gesig; voorkoms, skouspel; aanskouing; siening; oogopslag; kyk, aankyk, beskou, besien
aanbly — bly, vertoef, langer bly
aanbod — aanbieding; koopsom, koopbedrag; verkoping
aanbou — aanbouing, bygebou; kweking, teelt; bybou, toevoeg, aanmessel, byvoeg; bewerk; kweek, teel
aanbrand — brand, vasbrand, verbrand
aanbreek — begin; aanvang; lig word
aanbring — vasheg; installeer; maak; veroorsaak; naderbring
aanbringer — nuusdraer, informant, klikker, verklikker
aand — skemer; voornag; eindtyd, einde, laaste dae, aandskemering
aandadig — skuldig, medepligtig
aandag — opmerksaamheid, noulettendheid, oplettendheid; belangstelling
aandagstreep — russtreep
aandagtig — oplettend, opmerksaam; konsentrerend
aandeel — aanspraak; bydrae; deel, gedeelte; deelbesit, besit; markaandeel; effek
aandeelbeurs — effektebeurs
aandeelhouer — aandeelbesitter, aandelebesitter; effektebesitter; effektehouer
aandeelmark — effektemark
aandelemakelaar — makelaar, effektemakelaar
aandeleregister — aandeelhouersregister
aandenking — herinnering; geskenk, present, memento
aandete — aandmaal
aandik — verdik; oordryf, vererger; vergroot
aandjie — geselligheid, partytjie
aandklok — waarskuwingsteken, sein, sirene; aandklokreël
Aandland — die Weste, Weste
aandoen — ontroer; aangaan, besoek; aansit, vassit, omsit
aandoening — siekte, skeet, kwaal; ontroering
aandoenlik — ontroerend, roerend, treffend; gevoelig
aandpak — aanddrag, aandklere; formele pak, dineepak
aandpraatjie — geselsie, praatjie
aandpypie — aandblom
aandra — bring, vat, neem; verklik, klik, skinder, oordra, oorvertel
aandraai — vasdraai; rem; aanskakel
aandrang — aansporing; drang; begeerte; nadruk, klem
aandring — aanspoor, vereis; aandruk, saampak
aandrok — aandtabberd; aandklere, aanddrag, dineerok, lang rok
aandrooi — awendrooi, sonsondergang, aandskemering, skemer, skemerte
aandruk — haas; bespoedig, versnel, vinnig maak; aandryf, dryf
aandryf — aandrywe, aandruk, aanja; aanspoor; beweeg, laat werk, laat loop, laat funksioneer
aandrywing — drywing, voortdrywing, bewegingskrag
aandskof — aandwerktyd; aandbeurt
aandster — Venus
aandstond — aand; nag
aandui — aanwys, aantoon, wys, toon; beskrywe
aanduiding — aanwysing, indikasie, teken, merk, wenk
aandurf — aanpak, onderneem, begin; opponeer, teenstaan
aaneen — aanhoudend, aanmekaar, gedurig, langdurig, onafgebroke, opeenvolgend; teenmekaar, vas, verbind
aaneenlas — las, verbind; vasheg, vasmaak
aaneenlopend — aanmekaar, ononderbroke; vas
aaneenskakel —  heg, vasmaak, verbind
aaneenskakeling — kettingskakeling, kettingverbinding, verbinding; aaneenryging
aaneenskryf — aaneenskrywe, aanmekaar skryf, vas skryf
aangaan — voortgaan, vorder; aandoen, besoek; lawaai, raas; onderneem, ooreenkom; betref
aangaande — rakende
aangaap — aankyk, aanstaar; bekyk
aangebore — van nature; ingebore, kongenitaal, natuurlik, oorgeërf
aangedaan — bewoë, ontroer; betraand, huilerig
aangee — gooi, werp; gee; oorhandig; aandui, aantoon, dui, toon; aankla, rapporteer
aangehoudene — gearresteerde, gevangene, prisonier
aangeklaagde — beskuldigde; gearresteerde, gevangene; gedagvaarde, verweerder
aangelê — gebore
aangeleentheid — kwessie, saak; onderwerp
aangenaam — lekker, fyn; genoeglik; behaaglik; gaaf, vriendelik
aangenome — aanvaarde; aangeneemde; as, dat, gestel, indien so, indien wel, veronderstel
aangeprys — aanbeveel
aangesien — daar, deurdat, noudat, omdat, vermis
aangrypend — roerend, treffend, ontroerend; pragtig, skoon
aanhaal — siteer
aanneem — aanvaar, adopteer
aansit — sit; neersit; aanheg, vasheg, vasmaak; begin, vat; opgewek, aanspoor; aanhits; toepas; slyp, skerpmaak
aansoek — applikasie
aanwesig — teenwoordig
aborsie — vrugafdrywing
advertensie — reklame
afgryslik — aaklig
afstand — distansie
afwesig — absent
ag — a, aag
agterdog — suspisie, wantroue
agterdogtig — suspisieus, wantrouig
ai — a, aai; aag
akkuraat — noukeurig, presies
aksent — klem, nadruk
akteur — toneelspeler
alfa — a
algemeen — deurgaans, gewoonlik
amper — byna, naby, na, na aan, ampertjies
antisipeer — verwag
ateïs — godloënaar

baanbreker — pionier
bederf — sleg, vrot
beginsel — prinsiep
beklemtoon — aksentueer
beleid — optrede, beginseluiteensetting, plan, raamwerk, doelwitte, oogmerke, gedragslyn, gedragsraamwerk, werksplan, doelwitplan, oogmerkplan; oorleg, versigtigheid, omsigtigheid
benadeel — beskadig, verniel, vernietig, verrinneweer, verwoes; verdelg, uitdelg
bepaal — aangee, beïnvloed, beslis, reël, vasstel; stipuleer, vereis, voorskryf; beskryf, omskryf; beskryf
beroemd — vermaard
beskadig — benadeel, verniel, vernietig, verrinneweer, verwoes; verdelg, uitdelg
beskuldiging — aantyging
besoek — visite
besonderheid — detail, eienaardigheid, merkwaardigheid, onderdeel, onderdeeltjie, sonderlingheid, vreemdheid
besproeiing — irrigasie
beswaar — objeksie
bevrediging — satisfaksie
bewonder — admireer
bewondering — admirasie
biblioteek — boekery
bloedsomloop — bloedsirkulasie
boos — kwaad, kwaai, briesend; goddeloos, kwaadaardig, sleg, kwaadwillig, gemeen, listig, vyandiggesind, afgunstig
bymekaartel — optel, reken

chemie — skeikunde

deskundige — ekspert
deurgaans — algemeen, gewoonlik
dikwels — baie, gereeld, herhaaldelik, heelwat, menigmaal
dink — vermoed
direksie — bestuur
doeltreffend — effektief
dokter — arts, dok, geneesheer, medikus; behandel, genees; opknap, regmaak, verbeter; verdun, vervals
dominee — leraar
doolhof — labirint
draal — drentel
dronk — beskonke
dweper — fanatikus
dwing — forseer

eggo — weerklank
eienaardigheid — eksentrisiteit
eksperlmenteel — proefondervindelik
ellendig — miserabel
ewenaar — ekwator
ewewig — balans

familie — huisgesin, gesin, gesinslede; verwantskap, bloedverwante; stamverwantskap, afstamming; versameling, gemeenskap, soortgelykheid
fantasie — verbeelding
fasiliteit — gemaklikheid, inskiklikheid
figuurlik — oordragtelik
fiksie — verdigsel
filosofie — wysbegeerte
filosoof — wysgeer
finansieel — geldelik
firmament — uitspansel
fisika — natuurkunde
folter — martel
fotograaf — afnemer
foutief — verkeerd

gebaretaal — mimiek
gebeurtenis — insident
gebrekkig — ontoereikend, onvoldoende
gedeelte — porsie
gehuud — getroud
generasie — geslag
genereer — tot stand bring; ontwikkel; opwek
genoegsaam — voldoende, adekwaat
geografie — aardrykskunde
geologie — aardkunde
gesant — afgevaardigde
geskenk — present
gespanne — gespan, gerek, uitgerek; styf, stewig; senuweeagtig, opgewonde, ontstel, opgeskroef; ongemaklik, onvriendelik
gevolg — resultaat
gevolgtrekking — konklusie
gewoonlik — algemeen, deurgaans
giftig — toksies
grondslag — fondament, basis, grond; begin, aanvang, aanvangstap

herhaal — oordoen, weer doen; oorsê, weer sê, oorvertel, navertel, repeteer, reïtereer; terugkom, weer gebeur; dieselfde doen, dieselfde aanwend
higiëne — gesondheidsleer
hoeveelheid — kwantiteit
hoop — kans, moontlikheid, verwagting, vooruitsig
horison — gesigseinder
huidige — teenswoordige

idee — denkbeeld
immoreel — boos
indruk — impressie
inspirasle — besieling
inteken — abonneer
invoer — importeer

jaloesie — afguns

kakka — a, a-a
kampioen — wenner
kans — hoop, moontlikheid, verwagting, vooruitsig
kanselleer — skrap, afstel, aflas, terugtrek
karakteristiek — kenmerkend
karikatuur — spotprent
kiem — mikrobe
klere — liggaamsbedekking, kleding, kledingstukke, klerasie
klimaks — hoogtepunt
komedie — blyspel
komieklik — koddig
kompetisie — mededinging
kompleks — gekompliseerd, ingewikkeld, moeilik, swaar; veelvoudig; geheel, groep, samestelling; geboue-eenheid, gebouegroep; afleiding, saamgestelde-woord
konsensie — gewete
konsentreer — toespits op, aandag bepaal by, aandag wy aan; saamtrek, saambring; versterk, verryk
korrespondensle — briefwisseling
krediteur — skuldeiser
kunstig — artistiek
kurrikulum — leerplan

laaste — na almal, aan die einde, heel laaste; jongste, onlangse, onlangste
las — aaneenlas, verbind; vasheg, vasmaak
leedwese — spyt
lekker — lekkerny, soetigheid; aangenaamheid, genot, plesier; aangenaam, behaaglik, heerlik; besope, dronk, getik
lelik — aaklig
lenig — slank
lessenaar — skryftafel
letterkunde — literatuur
ligging — plek, posisie
ligsinnig — onbesonne, ondeurdag, onverskillig, oppervlakkig, vermaaksugtig

medium — middel
metamorfose — gedaantewisseling
modern — nuwerwets
moontlikheid — hoop, kans, verwagting, vooruitsig
moreel — sedelik
motief — dryfveer
moment — oomblik, oomblikkie, oogwenk, oogwink, oogknip, kits, rukkie; gewig, betekenis, belang, gebeurtenis; momentum
mooi — pragtig, lieflik, welgevorm, bevallig, fraai, aantreklik, sierlik, aanskoulik, keurig; aangenaam, lekker; vermaaklik, snaaks; redelik, bevredigend
moontlik — gebeurlik, onseker
museum — musea

naar — aaklig
natuur — landskap, omgewing, natuurlewe, natuurlikheid, natuurwêreld, wêreld, ongereptheid, plant-en-dierelewe, wildlewe; aangeborenheid, aanleg, aard, geaardheid, inbors, karakter
nederig — beskeie
noodsaaklik — essensieel
noodwendig — onvermydelik, onkeerbaar, nodig, noodsaaklik, noodgedwonge, noodsaaklikerwyse
noukeurig — akkuraat, presies
nywerheid — industrie

ô — a, og
og — a, ô
omsendbrief — sirkulêre
onaangenaam — aaklig
onderskei — differensieer
ondersoek — navorsing; ondersoeking, speurtog; deurkyk, nagaan, naspeur, naspoor, uitvind; deurgrond, navors
ondervind — ervaar, gewaarword, voel, ondergaan
onkundig — onwetend, oningelig, onbekend met, onbewus
onpartydig — neutraal
onskuldig — skuldloos, onbedorwe; onskadelik
ontoereikend — gebrekkig, onvoldoende
ontvangs — resepsie
onvoldoende — gebrekkig, ontoereikend
onwaarskynlik — ongeloofwaardig; onseker
oorskot — surplus
opponent — teenstander, teëstander, antagonis, teenparty, vyand; mededinger
opsom — saamvat, ’n oorsig gee, opnoem, verkort
optel — bymekaartel, reken
opvoedkunde — pedagogiek
orkesleier — dirigent
oud — ou, bejaard, gevorderd; lank gelede; verbygaan, vergaan, verouderd, vroeër bestaande

periode — tydperk
perspektief — deursig, vooruitsig, blik
plaasvervanger — substituut
plagiaat — letterdiefstal
populêr — gewild; verstaanbaar
presente — geskenke
presies — akkuraat, noukeurig
proefneming — eksperiment
professor — hoogleraar

qua — as
quisling — verraaier, landsverraaier

rakende — aangaande
realisme — werklikheid, realiteit
regeer — bestuur
regisseur — spelleier
reken — bymekaartel, optel
respek — eerbied
respekteer — eerbiedig
revolusie — omwenteling
roekeloos — onbesonne, onverskillig, oorhaastig
rof — ongelyk, onglad, ru, skurf; grof, ongemanierd, plat
rotasie — draaiing, wenteling
roteer — draai, wentel
ry — voortbeweeg

samelewing — gemeenskap, maatskappy, sosiale orde
sielkunde — psigologie
simpatie — meegevoel
sitting — sessie
skater — luidkeels lag, uitbundig lag
skenking — donasie
skielik — meteens, abrup
skrywer — outeur
skuimsteen — aälawa
skyn — voorkoms, uiterlike; sweem, spoor, teken, skadu; voorwendsel, oëverblindery; lig, skynsel, glans; pseudo-; straal, blink, skitter, glinster; lyk, voorgee
sleg — bederf, boos, gebrekkig, immoreel, onaangenaam, ontoereikend, onvoldoende, vrot; aaklig
soek — probeer kry; opsoek; deursoek; naspeur, navors, opspoor; kwyt, verlore, vermis, weg
soen — kus
sokkie — kous, sok; dans
sorg — versorging, toesig, bewaring, bewaking, oppassing; kommer, ongerustheid; noukeurigheid, sorgvuldigheid, noulettendheid, bemoeienis; bewaak, oppas, toesien, kyk na; voorsien, onderhou; verskaf, besorg
smaaklik — lekker, aangenaam; lustig, gretig, genietend, eetluswekkend; geurig, soet
sosiaal — maatskaplik
stadsraad — munisipaliteit
standaard — peil
stelsel — sisteem
stelselmatig — sistematies
sterrekunde — astronomie
streel — aai, vly
subskripsie — ledegeld
suinig — inhalig
suur — soet; gaaf, vriendelik

teenstander — opponent
tendens — strekking
teologie — godgeleerdheid
teoloog — godgeleerde
toegewy — toegewyd, oorgegee
toejuiging — applous
toneelspeler — akteur
treurspel — tragedie
tydperk — periode

uitdelg — verdelg; beskadig, benadeel, verniel, vernietig, verrinneweer, verwoes
uitdrukking — ekspressle
uitverkiesing — predestinasie

vae — onduidelike
vasheg — vasmaak; aaneenlas, las, verbind
vasmaak — vasheg; aaneenlas, las, verbind
vasstel — bepaal, besluit, beslis, stipuleer, definieer; bewys, uitvind, agterkom; konstateer; diagnoseer; verorden, neerlê, vaslê
verbeter — korrigeer
verbind — aaneenlas, las; vasheg, vasmaak
verbinding — konneksie
verbyster — oorweldig, ontstel, verwar, van stryk bring; verbysterd, verwar, verward, van stryk, van stryk gebring, oorweldig
verdelg — uitdelg; beskadig, benadeel, verniel, vernietig, verrinneweer, verwoes
verdienste — meriete
vergoeding — kompensasie
vermoed — dink
verniel — beskadig, benadeel, vernietig, verrinneweer, verwoes; verdelg, uitdelg
vernietig — beskadig, benadeel, verniel, verrinneweer, verwoes; verdelg, uitdelg
veronderstel — aanneem
verrinneweer — beskadig, benadeel, verniel, vernietig, verwoes; verdelg, uitdelg
versamel — opgaar; byeenkom, bymekaarkom
versameling — kolleksie
versiering — dekorasie
verskoning — apologie
verskoon — verekskuseer
verslaggewer — beriggewer, joernalis
versoek — vraag, uitnodiging, bede; aansoek; petisie
versterk — bemoedig, bekragtig; verfris, sterk maak, krag gee
verstom — swyg, ophou praat, stilbly; verbaas verwonder; verbaas, sprakeloos, oopmond, verwonderd
verstrek — verskaf, gee, voorsien, besorg, oordra, oorbring, lewer, meedeel; meedeel
vertrouelik — konfidensieel
vervelig — vervelend, vervelerig, langdradig, oninteressant, sieldodend, omslagtig; ergerlik, lastig, hinderlik
verwag — antisipeer
verwagting — hoop, kans, moontlikheid, vooruitsig
verwering — abrasie
verwoes — beskadig, benadeel, verniel, vernietig, verrinneweer; verdelg, uitdelg
vly — aai, streel
vooraanstaande — prominente
voorskrif — preskripsie
voortbeweeg — ry
vooruitsig — hoop, kans, moontlikheid, verwagting
vooruitstrewend — progressief
vorm — fatsoen, ontwerp, voorkoms; beleefdheid; skyn, formaliteit, konvensie; gestalte, gedaante; gietvorm, gietsel; bestek; vorm gee, formeer, fatsoeneer; leer, opvoed, beskaaf, onderrig, ontwikkel; bou’ opbou, saamstel, maak, skep; uitmaak, wees
vraagstuk — probleem
vrot — bederf, sleg
vrugteboord — boord

waarskynlik — vermoedelik, moontlik, miskien, dalk; geloofwaardig
wandel — leefwyse, gedrag, lewenswyse; loop, stap
wanhopig — desperaat
wapenkunde — heraldiek
weifel — aarsel
welgesteld — bemiddeld
wenner — kampioen
Weste – Aandland
wins — profyt
wiskunde — matesis

x-strale — röntgenstrale

yweraar — bevorderaar; voorvegter; ondersteuner

Zen – Zenboeddhisme
zeppelin — lugskip
zero — nul, nulpunt
zerolyn — nullyn
zeropunt — nulpunt
ziggoerat — toringtempel
zits — verbygons, verbysnel; skiet; steek
zoem — gezoem, gegons, zoemgeluid, gonsgeluid; gons, verbygons, verbyzoem
zoemer — triller
zoempie — blouduiker, vaalduiker
zoster — gordelroos

Hierdie Afrikaanse sinonieme woordeboek aanlyn (Afrikaans sinonieme woordeboek) bevat:
Sinoniem woordeboek. Afrikaans sinonieme online. Afrikaanse sinonieme lys.