’n Sinoniem is ’n woord wat dieselfde of amper dieselfde betekenis het as ’n ander woord, maar nie noodwendig dieselfde gevoelswaarde nie. ’n Egte sinoniem het nie net dieselfde betekenis nie, maar dra ook dieselfde gevoelswaarde oor. ’n Ander woord vir.

Die moontlike sinonieme word na die lemma en die daaropvolgende “—” aangedui. Die gebruiker moet self besluit watter woord vir die doel sal pas. Die “;” groepeer woorde met min of meer dieselfde betekenis bymekaar en word ook gebruik om tussen woordsoorte te onderskei.

Die lys van sinonieme word gereeld bygewerk, so as jy nie iets kry nie, gebruik gewoon ons soekgids vir die woord saam met “sinoniem” en sodoende sal dit outomaties gelys word vir aandag.

-A-

a — alfa; aa; ag, aag; ai, aai; og, ô; a-a, kakka
a capella — kapelstyl
a-a — a, kakka
aa — a
aä — aälawa
aag — a, ag; aai, ai
aai — a, ai; ag, aag; streel, vly
aaklig — lelik; sleg; naar, afgryslik, onaangenaam
aälawa — aä, bloklawa, afrolitiese lawa, afroliet, skuimsteen, lawa
aalglad — glad; skelm, slinks, geslepe
aalmoes — geskenk; bydrae; gawe, guns
aalmoesenier — aalmoesgewer, aalmoesuitdeler
aalsalamander — aalmolg
aalskolwer — witborsduiker
aaltjie — nematode
aalwurm — nematode
aalwurmdoder — nematisied
aalwyn — aalwee, alewee, alwyn
aalwynbitter — galbitter
aalwynboom — garingboom
aambeeld — aambyl, ambyl, ystersmeeblok; aambeeldbeentjie, incus
aambeeldvoël — houtkapper
aambeeldwolk — donderwolk
aambei — hemorroïed
aamborstig — kortasemig, hees, aamheestig, hoeserig
aan — vas, bevestig; aangeskakel, aangesit, werkend; dronk, pap, getik; agter, agtervolgend, naby; aanhoudend, aanmekaar, voortdurend; geheg, vasgeheg; op, by; deur, vanweë; vir, na; verbonde; teenmekaar; verder, vorentoe; oor, teen; omtrent, betreffende; van, uit; in
aan-aan — aanraakspeletjie, aan, ane-ane; kinderspeletjie
aanbak — koek, vaskoek, vassit, vasbak
aanbaksel — korsie, kors
aanbel — bel, lui
aanbeur — beur, voortbeur
aanbeveel — aanraai; opdra; aanprys, gunstig voorstel
aanbeveling — aanprysing, aanraaiing; raad, advies
aanbevelingslys — voorkeurlys, voorranglys
aanbevole — aanbeveelde
aanbid — vereer; bemin
aanbidder — bewonderaar
aanbied — gee, presenteer; opvoer, oplewer, lewer; voorlê, indien
aanbieding — aanbod; beskikbaarstelling
aanbind — bind, vasmaak; begin, van stapel stuur
aanblaas — blaas; aanhits, opstook, laat vlam vat, aanwakker; toets
aanblik — gesig; voorkoms, skouspel; aanskouing; siening; oogopslag; kyk, aankyk, beskou, besien
aanbly — bly, vertoef, langer bly
aanbod — aanbieding; koopsom, koopbedrag; verkoping
aanbou — aanbouing, bygebou; kweking, teelt; bybou, toevoeg, aanmessel, byvoeg; bewerk; kweek, teel
aanbrand — brand, vasbrand, verbrand
aanbreek — begin; aanvang; lig word
aanbring — vasheg; installeer; maak; veroorsaak; naderbring
aanbringer — nuusdraer, informant, klikker, verklikker
aand — skemer; voornag; eindtyd, einde, laaste dae, aandskemering
aandadig — skuldig, medepligtig
aandag — opmerksaamheid, noulettendheid, oplettendheid; belangstelling
aandagstreep — russtreep
aandagtig — oplettend, opmerksaam; konsentrerend
aandeel — aanspraak; bydrae; deel, gedeelte; deelbesit, besit; markaandeel; effek
aandeelbeurs — effektebeurs
aandeelhouer — aandeelbesitter, aandelebesitter; effektebesitter; effektehouer
aandeelmark — effektemark
aandelemakelaar — makelaar, effektemakelaar
aandeleregister — aandeelhouersregister
aandenking — herinnering; geskenk, present, memento
aandete — aandmaal
aandik — verdik; oordryf, vererger; vergroot
aandjie — geselligheid, partytjie
aandklok — waarskuwingsteken, sein, sirene; aandklokreël
Aandland — die Weste, Weste
aandoen — ontroer; aangaan, besoek; aansit, vassit, omsit
aandoening — siekte, skeet, kwaal; ontroering
aandoenlik — ontroerend, roerend, treffend; gevoelig
aandpak — aanddrag, aandklere; formele pak, dineepak
aandpraatjie — geselsie, praatjie
aandpypie — aandblom
aandra — bring, vat, neem; verklik, klik, skinder, oordra, oorvertel
aandraai — vasdraai; rem; aanskakel
aandrang — aansporing; drang; begeerte; nadruk, klem
aandring — aanspoor, vereis; aandruk, saampak
aandrok — aandtabberd; aandklere, aanddrag, dineerok, lang rok
aandrooi — awendrooi, sonsondergang, aandskemering, skemer, skemerte
aandruk — haas; bespoedig, versnel, vinnig maak; aandryf, dryf
aandryf — aandrywe, aandruk, aanja; aanspoor; beweeg, laat werk, laat loop, laat funksioneer
aandrywing — drywing, voortdrywing, bewegingskrag
aandskof — aandwerktyd; aandbeurt
aandster — Venus
aandstond — aand; nag
aandui — aanwys, aantoon, wys, toon; beskrywe
aanduiding — aanwysing, indikasie, teken, merk, wenk
aandurf — aanpak, onderneem, begin; opponeer, teenstaan
aaneen — aanhoudend, aanmekaar, gedurig, langdurig, onafgebroke, opeenvolgend; teenmekaar, vas, verbind
aaneenlas — las, verbind; vasheg, vasmaak
aaneenlopend — aanmekaar, ononderbroke; vas
aaneenskakel —  heg, vasmaak, verbind
aaneenskakeling — kettingskakeling, kettingverbinding, verbinding; aaneenryging
aaneenskryf — aaneenskrywe, aanmekaar skryf, vas skryf
aangaan — voortgaan, vorder; aandoen, besoek; lawaai, raas; onderneem, ooreenkom; betref
aangaande — rakende
aangaap — aankyk, aanstaar; bekyk
aangebore — van nature; ingebore, kongenitaal, natuurlik, oorgeërf
aangedaan — bewoë, ontroer; betraand, huilerig
aangee — gooi, werp; gee; oorhandig; aandui, aantoon, dui, toon; aankla, rapporteer
aangehoudene — gearresteerde, gevangene, prisonier
aangeklaagde — beskuldigde; gearresteerde, gevangene; gedagvaarde, verweerder
aangelê — gebore
aangeleentheid — kwessie, saak; onderwerp
aangenaam — lekker, fyn; genoeglik; behaaglik; gaaf, vriendelik
aangenome — aanvaarde; aangeneemde; as, dat, gestel, indien so, indien wel, veronderstel
aangeprys — aanbeveel
aangesien — daar, deurdat, noudat, omdat, vermis
aangesig — gesig; aanwesigheid; teenwoordigheid
aangeskrewe — geag, geëer, gerespekteer
aangeslaan — belas; getakseer, gewaardeer
aangespe — gespe, heg, vasmaak
aangetas — besmet; lydend
aangeteken — ingeskryf, neergeskryf, opgeteken; geregistreer
aangetrek — geklee, gekleed
aangetrokke — aangetrek, bekoor, gelok, getrek
aangetroud — verwant
aangewese — bevoegdste, geskikste; aangeduide, juiste, korrekte, regte
aangifte — kennis, kennisgewing; bekendmaking, rapport, rapportering; verklaring; opgawe, optekening, registrasie
aangluur — aankyk, aanstaar, gluur, staar
aangord — bind, vasbind; vasmaak; toerus; styftrek, vastrek; gereedmaak, regmaak
aangrens — grens, teenaan lê
aangrensend — langsaan, aanliggend, naas, naasaan, naburig
aangroei — groei, toeneem, vermeerder; aaneengroei, vasgroei
aangryns — aangluur, aankyk, dreig
aangryp — gryp, vasgryp, vasvat, vat; aanvat; gebruik, benut; beweeg, ontroer, roer
aangrypend — roerend, treffend, ontroerend; pragtig, skoon
aanhaak — haak, vashaak, vasheg, vasmaak, vassit; inspan, span
aanhaal — siteer, herhaal; vermeld
aanhaling — sitaat
aanhalingsteken — sitaatteken
aanhang — gevolg, volgelinge; helpers, hulp; ondersteuning; hang, vasmaak, bevestig; help, volg; ondersteun, steun
aanhanger — volgeling, ondersteuner; dissipel, leerling
aanhangig — in oorweging, ter sprake
aanhangsel — bylae, aanhegsel, addendum, appendiks, byvoegsel, toevoegsel
aanhef — begin, inset; inleiding, insetting, proloog; begin, aanvang
aanheg — heg, vasmaak, vassit; vasplak
aanhegsel — aanhangsel, aanhegting
aanhelp — help, bevorder, ondersteun
aanhits — aanjaag, aanpor, aanspoor, aanvuur, ophits, oprui, opstook
aanhitsing — aanstigting
aanhoor — hoor, luister
aanhoorder — luisteraar, hoorder
aanhou — volhou; aangaan, voortduur, voortgaan; aandring, soebat, versoek; bewaar, oppas, vashou; arresteer, gevange neem; besit; dra; neem, vat; byhou, opstel; volg
aanhoudend — aanmekaar, gedurig, langdurig, onophoudelik, steeds, voortdurend
aanhouding — arres, arrestasie, gevangeneming, inhegtenisneming; beslaglegging; voortgang
aanhouer — deurdrukker, volharder; arresteerder
aanja — aanjaag; aandryf; aankeer, ja, jaag; veroorsaak; opwek, stimuleer
aankeer — dryf, ja, jaag, keer; inkraal; arresteer, in hegtenis neem, vang
aankla — aanklaag, beskuldig; vervolg
aanklaer — beskuldiger; openbare aanklaer, vervolger
aanklag — beskuldiging; vervolging
aanklagkantoor — klagteskantoor, polisiekantoor
aanklam — benat, bedrup, klam maak, natmaak
aanklamp — heg, klamp, vasheg, vasmaak, vassit
aankleef — aanklewe, kleef, vasheg, vasmaak, vassit; kenmerk, stempel
aanklop — klop; versoek, vra
aanknoop — knoop, vasknoop; begin
aanknopingspunt — aanraakpunt, beginpunt, gesprekspunt
aankom — arriveer, aanland, bereik, grondvat, kom, opdaag, nader, naderkom; kuier, vertoef; groei, vooruitgaan, vorder; afhang
aankomeling — arriveerder; besoeker, gas; beginner, nuweling; baba, kleintjie
aankomende — aanstaande; groeiende
aankoms — arrivering, bereiking, koms
aankondig — bekendmaak, bekendstel, aanmeld, meld, vermeld; sê; te kenne gee; aandui, voorsien, voorspel
aankondiger — kennisgewer, bekendmaker, bekendsteller; omroeper
aankondiging — bekendmaking; bekendstelling, aanmelding, melding, vermelding; kennisgewing; aanduiding, voorsiening, voorspelling
aankoop — koop, kopie; kopery; aanskaf, koop, verkry; inkoop
aankruie — aanslenter, skuifel, slenter, slof, voortskuifel, voortsleep, voortsukkel
aankyk — kyk; aanstaar, bekyk, kyk
aanland — aankom, kom; beland, teregkom
aanlap — lap, vaswerk, aanwerk, aanmekaar sit; aanlas, aansit, aanvoeg, las, voeg
aanlas — aanlap, aansit, aanvoeg, las, toevoeg, vassit, voeg; byvoeg; vergroot, oordryf
aanlê — aandoen, aankom; korrel, mik; bou, ontwerp; aanbring, voorsien; aanpak, pak; toepas; kuier, vry
aanleer — leer; studeer, bestudeer; aanneem, kry, verkry; bemeester
aanlêer — vryer; bouer, opsigter
aanleg — gebou, opstel, plek; plaas; flair, neiging, talent; fabriek, installasie, installering; bedoeling, doel, doelwit, oogmerk; grondplan, ontwerp, plan
aanlegtoets — geneigdheidstoets
aanleidend — bydraend, veroorsakend; onmiddelik, ooglopend, uiterlik
aanleiding — rede; oorsaak; geleentheid
aanlêplek — kaai, meerplek, pier, vasmeerplek; aanlêhawe; steier
aanliggend — aangrensend, naburig
aanlok — aantrek, bekoor, lok
aanloklik — aantreklik, bekoorlik, verleidelik; mooilieflik, pragtig, welgevallig
aanloop — loop; vastrapplek, wegspringplek; begin, inleiding, proloog; oprit; naderstrook; besoek, besoekers, gaste, toeloop; loop, stap; aandoen, besoek, stamp; raak; aanhou; aangaan
aanloopbaan — stygbaan; landingsbaan; rolbaan
aanlym — vaslym; aanplak, plak, vasgom
aanmaak — meng; maak
aanmaaksel — mengsel
aanmaan — waarsku, aanraai, aanspoor
aanmaning — waarskuwing; aansporing; aanmaningsbrief
aanmatig — toe-eien
aanmatigend — verwaand, hoogmoed, trots
aanmatiging — hoogmoed, verwaandheid, pretensie, trots; toe-eiening
aanmeer — meer, vasmaak, vaslê
aanmekaar — aanhoudend, aaneen, langdurig, onafgebroke, onophoudelik; vas; dig, opmekaar, styf; bakleiend, vegtend
aanmekaarskryf — vasskryf, aaneenskryf
aanmekaarspring — baklei, handgemeen raak, veg
aanmeld — aankondig, bekendmaak; aanbied; rapporteer, opdaag
aanmelding — rapportering, opdaging; bekendmaking, aankondiging; aankoms
aanmerking — opmerking; afkeuring, kritiek, , veroordeling; oorweging
aanmoedig — aanspoor, bemoedig; opbeur; aanhelp, ondersteun, voorthelp
aanmoediging — aansporing, bemoediging, opbeuring; hulp, onderskraging, ondersteuning; beloning, troosprys; prys
aanname — aanneming, aanvaarding, presuppososie, veronderstelling; uitgangspunt
aanneem — aanvaar, adopteer, goedkeur, neem, ontvang; glo, onderneem; inneem, opneem; erken; kry; volg
aanneemlik — aanvaarbaar, geloofwaardig, aanneembaar
aanneming — aanneemdaad, aanneme, geloofsbelydenisaflegging, lidmaatwording; indiensneming; aanvaarding; aanname, veronderstelling, vooronderstelling, presupposisie
aanpak — kleef, vassit, vaskleef; vaspak; berispe; regsit; begin, onderneem
aanpaksel — aanpakking; afsaksel
aanpas — pas; inpas, skik; aansluit
aanpasbaar — inskiklik
aanpassing — skikking, inpassing; adaptasie
aanpassingsvermoë — skikkingsvermoë, aanpasvermoë
aanpiekel — aankruie; aansukkel, voortsukkel
aanplak — vassit, vasheg, vaslym
aanplant — plant
aanplanting — plantasie; boord
aanpor — por, aanspoor, aanhits; aanmoedig
aanpraat — vermaan; aanmoedig, aanhits, aanpor
aanprys — prys, aanbeveel
aanprysing — prysing, aanbeveling
aanraai — aanbeveel; raad gee
aanraak — aanroer
aanraking — aanroering; kontak, raking, verbinding; omgang, verkeer
aanrakingspunt — raakpunt, trefpunt
aanrand — oorweldig; aanval; beseer; skend, verkrag; benadeel, aantas
aanrander — geweldenaar; skender, verkragter
aanranding — verkragting, skending; gewelddaad, aanval
aanrig — veroorsaak, aanbring
aanroer — aanraak; meld, noem, ter sprake bring
aanry — kuier, aangaan, besoek; vervoer
aanrykafee — padkafee
aansê — meedeel, sê, opdra, beveel, gelas; verklaar
aansetsel — aansitting; aanpaksel
aansien — agting, invloed, eer, verering, respek, prestige; verdra, duld; aankyk, bekyk, kyk
aansienlik — groot, ruim, omvangryk; vernaam, belangrik, deftig, toonaangewend; mooi, aanvallig; aanskoulik
aansig — voorkoms; vooraansig, tekening; uiterlike
aansit — sit; neersit; aanheg, vasheg, vasmaak; begin, vat; opgewek, aanspoor; aanhits; toepas; slyp, skerpmaak
aansittende — eter; gas
aansitter — aansitmotor, selfaansitter, knormoer; aansittende
aanskaf — koop, aankoop, verkry, kry
aanskaffing — aankoping, verkryging
aanskakel — aansit; verbind; skakel
aanskou — bekyk, waarneem; betrag
aanskoulik — duidelik, lewendig, realisties; waarneembaar, sigbaar; mooi, indrukwekkend
aanskroef — skroef, vasskroef; dwing; dagvaar
aanskuif — naderskuif; verder skuif
aanskuifel — aansukkel, voortskuifel, voortsukkel
aanskyn — voorkoms, gesig; gedaante, vorm; nabyheid
aanslaan — raak, tik, aanraak; slaan; belas; bereken; vaskap; aanpak, verwasem; verdof; aanklam; afdruk; vastrek, vassit
aanslaer — belastinggaarder
aanslag — belastingbedrag, heffing; moordaanslag; slag; roet; aanpaksel; wasem
aanslagkantoor — belastingkantoor
aanslinger — voortslinger
aanslof — skuifel, aanskuifel, voortskuifel
aansluit — vasmaak, vasbind; byvoeg, toevoeg, aanvoeg; verbind, aanpas
aansluiting — verbinding, hegting, konneksie; inskakeling, affiliasie, vereniging; byvoeging
aansmeer — smeer, toesmeer; bedrieg, kul, verneuk
aansnou — toesnou
aansoek — applikasie; versoek, voorstel
aansoekbrief — aansoek, applikasie
aansoeker — applikant
aanspeld — vasspeld, aanheg, vasheg, vassteek
aanspoor — aanmoedig, aanpor, aanjaag, aandryf; bemoedig; aanjaag; aanhits
aansporing — aanmoediging, opwekking, aanwakkering, prikkeling, bemoediging
aansporingsgeld — bonus, aansporingsbonus, prestasiebonus
aanspraak — reg; geselskap; maat, vriend, gespreksgenoot; toespraak, redevoering; geselskap
aanspraakmaker — reghebbende; opvolger
aanspreek — raas, berispe; aanpraat, toespreek; gebruik; benut; eis instel
aanspreeklik — verantwoordelik, toerekenbaar; vervolgbaar
aanspreeklikheid — verantwoordelikheid, toerekenbaarheid; vervolgbaarheid
aanspreekvorm — toespreekvorm, aanspreking; titel; persoonsbenaming; vokatief
aanstaan — geval, beval
aanstaande — verloofde; beminde, geliefde; toekomstige, aankomende, naderende; volgende, eersvolgende, komende, naasvolgende
aanstaar — aankyk, bekyk, staar
aanstaltes — voorbereidings, aanstalte; gereedmaking
aanstap — aanloop, aangaan, kuier, besoek; voortstap, voortwandel, aanloop, loop, wandel
aansteek — besmet; beïnvloed, aanmoedig; vasheg, vassteek; aansit
aansteeklik — besmetlik; navolgenswaardig, inspirerend
aansteker — sigaretaansteker; onrusstoker
aansteking — besmetting; verkryging, opdoening; besieling
aanstel — benoem, emplojeer; aansit
aansteller — poseur
aanstellerig — aansitterig, kunsmatig, gemaak, bestudeerd, gekunsteld
aanstellery — aanstellerigheid, kunsmatigheid, gemaaktheid, gekunsteldheid, onopregtheid, aanstelling, pose; bluf
aanstelling — indienstreding, inwerkneming, emplojering; gemaaktheid, skyn
aansterk — gesond word
aanstig — veroorsaak, stig, instigeer
aanstigter — opstoker, opruier, veroorsaker, instigator, instigeerder
aanstigting — aanhitsing, veroorsaking, onheilstigting; aanvuring, instigering, opruiing, aanjaging
aanstip — aanteken, opteken; merk, opmerk; noem, vermeld
aanstoker — opstoker, aanhitser, opruier, intigeerder
aanstoking — aanhitsing, opruiing, opstoking, opstook, instigering
aanstons — netnou, nou-nou, binnekort
aanstook — stook; aanhits, oprui, opstook; aanwakker; aanpor
aanstootlik — hinderlik, ergerlik; onbetaamlik, sedeloos, immoreel, vieslik, lelik
aanstrompel — voortstrompel, voortsukkel, aansukkel
aanstryk — aanstap; aansmeer, toevoeg; opskud, haas
aanstuur — versend; pos; mik; stuur
aansukkel — sukkel, voortsukkel; aanskuifel, aanstrompel
aanswoeg — voortswoeg, voortwerk, aanwerk, voortarbei
aansyn — teenwoordigheid, aanwesigheid; bestaan, lewe
aantal — hoeveelheid, kwantiteit; menigte; getal
aantas — betas, bevoel; aangryp, aanval; beïnvloed; raak; skend; benadeel
aantasbaar — kwesbaar; oorwinbaar
aantasting — skending; aanraking; aanranding, aanval
aanteel — vermeerdering; toevoeging; aankweek, teel, vermeerder; verhoog
aanteken — opskryf, noteer, registreer; behaal, verkry, kry; kennis gee
aantekening — optekening, opskrywing, nota, notisie; registrasie
aantekeningboek — notaboek; skryfboek
aantog — optog, nadering, naderkoms, aankoms; oprukaksie, oprukking
aantoon — aanwys, wys, toon, dui, aandui; bewys, staaf
aantree — toegang; nader, aanloop, aankom; aanstap, tree
aantref — raakloop, ontmoet; kry, vind, opspoor
aantrek — bekoor, aanlok; klee; trek, nadertrek; kwel, ter harte neem
aantrekkingskrag — swaartekrag, graviteit; adhesie, kohesie; aanlokkingskrag, aantrekking, aanlokking
aantreklik — bekoorlik, aanvallig, mooi, pragtig, vriendelik, innemend, sjarmant, aanloklik; gevoelig, liggeraak, oorgevoelig, fyngevoelig
aantyging — beskuldiging, bewering
aanvaar — onderneem, begin; aanneem; besoek; raak, stamp
aanvaarbaar — aanneemlik
aanvaarding — aanneming
aanval — offensief, aanvalsoptrede, bestorming, aangryping; bestryding; aandoening, siekte; aangryp, bestorm, bestry; kritiseer, afkam
aanvallend — aangrypend, offensief
aanvallenderwyse — vyandig, aanvallend
aanvaller — invaller, vyand; aanrander
aanvallig — lief, bekoorlik, mooi, aantreklik, pragtig
aanvang — begin, aanvangs; oorsprong, bron; begin; maak, doen, verrig, onderneem, uitrig
aanvangsalaris — beginsalaris
aanvangskolwer — aanvangkolwer, openingskolwer, beginkolwer, oopmaker, beurtoopmaker
aanvanklik — eers, eerste, primêr, beginnend
aanvat — aanpak; begin; aanroer; neem, vat, aanneem
aanvegbaar — betwisbaar, betwyfelbaar
aanvoegsel — toevoegsel, aanhangsel, byvoegsel, bylae, appendiks
aanvoel — aanraak, bevoel; ervaar, ondervind; gewaar, merk, opmerk; voel
aanvoer — verskaffing; bewering; lewering, invoer; aanhaal, noem, beweer, sê; lei; aanbring, bring, lewer, invoer, inbring
aanvoerder — bevelvoerder, bevelhebber, leier; voorman; hoof, hoofman
aanvoering — bevel, leiding; aanhaling, noeming, stawing; invoering, lewering
aanvoorwerk — voorbereidingswerk, reëlings
aanvra — vra, versoek; bestel
aanvraag — bestelling; versoek; vraag, kooplus
aanvryf — aanvrywe; toedig, aantyg, beskuldig
aanvul — byvoeg, toevoeg, opvul, volmaak, vul
aanvullend — bykomend, bykomstig, toegevoeg, bygevoeg, ekspletief
aanvulling — byvoeging, toevoeging, byvoegsel, toevoegsel, supplement; opvulling
aanvuring — aansporing, inspirasie, besieling
aanvuur — aanspoor, aanwakker, inspireer, besiel
aanwakker — aanja, aanjaag, aanspoor, aandryf; opwek
aanwas — vermeerdering, toename, aangroeiing, aangroei, toeneming; styging; uitgroeisel; vermeerder, toeneem, aangroei; deurgroei, styg, verhoog
aanwend — gebruik, bestee; toepas
aanwendbaar — besteebaar, bruikbaar, benutbaar; beskikbaar, gereed
aanwending — gebruik, benutting, besteding; toepassing
aanwensel — gewoonte; manier, maniertjie, maniërisme, hebbelikheid, foefie
aanwerk — vaswerk, vasnaai, aannaai; voortarbei
aanwesig — teenwoordig, by; voorhande
aanwesiges — teenwoordiges; gehoor, luisteraars
aanwesigheid — teenwoordigheid, presensie
aanwins — voordeel, bate, verkryging; blootlegging
aanwys — toeken, toewys; uitkies, kies, benoem; wys, aandui, toon
aanwysende voornaamwoord — demonstratief, demonstratiewe pronomen, demonstratiewe voornaamwoord
aanwyser — wyser, aanduier; rigtingwyser
aanwysing — aanduiding, indikasie, wenk; toewysing; benoeming, kiesing, verkiesing
aap — breedneusaap, brulaap, kapusyneraap, nagaap, slingeraap, wolaap, klouaap, leeuaap, smalneusaap, hondaap, blouaap, slangaap, mensaap, gibbon, sjimpansee, gorilla, orang-oetang; apie; dommerd, haas, skaap, domgat; nuuskierige agie, agie
aapsekos — swarthout
aapstert — sambok, sweep, slaanding; slae; niksnuts, aap; kettingsleutel
aapstuipe — apiestuipe, blouwilleaapstuipe, stuipe, woede
aar — kanaal, buis; vloedkanaal, vloedaar, vloedbuis, vloedvat; spleet, opening; saadaar
aard — wese, geaardheid, natuur, karakter, inbors; soort, manier, wyse; beantwoord, deug; groei, voorkom; leef; verbind
aardbewing — aardtrilling, aardskudding, trilling
aardbewingsleer — seismologie
aardbewingsmeter — seismograaf
aardbewingsterkte — aardbewingskrag; aardbewingskaal
aardbewoner — mens, sterfling, aardling
aardbodem — aardoppervlak; aarde, grond; wêreld
aardbol — aarde, wêreld; bolkaart; globe
aarde — wêreld, geosfeer, aardbol, aardbodem, terra; grond; aarddraad, aardelektrode
aardgas — metaan, moerasgas, gas
aardig — aantreklik; aangenaam; knap, gevat; snaaks, vreemd; naar, mislik
aardigheid — snaaksigheid, grap; naarheid, duiseligheid, mislikheid
aardkors — kors, litosfeer
aardkunde — geologie
aardkundig — geologies
aardkundige — geoloog
aardrotasie — aardwenteling, asrotasie, aswenteling, rotasie, wenteling, daaiing
aardryk — mensdom, mense; aarde, wêreld
aardrykskunde — geografie
aardrykskundig — geografies
aardrykskundige — geograaf
aards — verbygaande, kortstondig; sintuiglik, nugter
aardse — aarde, wêreld; ondermaanse
aardskok — aardbewing
aardskudding — aardbewing
aardwolf — maanhaarwolf
aarlating — bloedlating; bloeding
aars — anus, ners, gat, hol, poephol
aarsel — weifel, terugdeins, twyfel
aarselend — weifelend, twyfelend, onbeslis
aarseling — weifeling, twyfeling, besluiteloosheid, versigtigheid
aartappel — ertappel
aartappelkewer — Coloradokewer
aartappelmeel — setmeel, stysel
aartappelmoer — moer, aartappelsaad
aartappelskyfie — skyfie, aartappelrepie, repie
aartsbedrieër — baasbedrieëropperbedrieër, bobaasbedrieër
aartsbiskop — hoofbiskop, provinsiebiskop, metropoliet, primaat
aartshuigelaar — baashuigelaar, opperhuigelaar, bobaashuigelaar
aartsleuenaar — baasleuenaar, opperleuenaar, liegbek, bobaasleuenaar
aartspriester — hoëpriester
aartsvyand — oppervyand, doodsvyand
aarverharding — aarverkalking, arteriosklerose; flebosklerose
aas — kos, lokaas; hoogste kaart; bedel; eet, vreet; teer
aasbank — aasplek, aasrots
aasblom — stinkblom, dooiperd, aaskelk, hoofpynblom, tierblom, kaling, bokhorinkie, ghaap, swartaasblom, geelaasblom, rooiaasblom, aasuintjie
aashaai — sandhaai, spierhaai
aaskelk — aasklok
aaskewer — doodgrawer
aasplek — kosplek, vreetplek; aasuithaalplek, aasrots
aasvlieg — brommer
aasvoël — gier, roofvoël; kondor; vraat, vraatsugtige, rower, dief; prokureur, advokaat
abakus — speeltafeltjie; telraam, rekenraam; rekenbord, suildekplaat
abattoir — slagpale, slagplaas, slagplek, slaginstallasie
abba — dra, vervoer; vader
abbaskip — moederskip
abbreviasie — afkorting, verkorting
abbreviatuur — afkorting, verkorting, abbreviasie; afkortingsteken, verkortingsteken
ABC — abc, alfabet; beginsels, elemente, grondbeginsels, grondelemente, noodsaaklikhede
abc-boekie – spelboekie; reëlboekie
abdikasie – troonafstanddoening, abdikering, troonafstand
abdikeer – abdiseer, afstand doen
abdomen – buik, maag, buikdeel, maagdeel; agterlyf
abduksie – ontvoering, wegvoering
abduktor – abduktorspier
abdy – klooster
aberrasie – afwyking, afdwaling; skynbeweging; kranksinnigheid; sielsiekte, geestesafwyking
abiogenese – spontane generasie; skyndood
abiose – nie-lewensvatbaarheid, vroegtydige dood
abissaal – abissies
abjater – vabond, karnallie; vent, asjas
ablaktasie – spening
ablatief – sesde naamval; ablativus
ablaut – klinkerwisseling, vokaalwisseling, klinkerafwisseling, vokaalafwisseling, klinkerverandering, vokaalverandering; klankwisseling, apofonie
ablou – hasie
ablusie – was, wassing, reiniging, afwassing
ablusiekamer – waskamer
abnegasie – ontsegging, loëning
abnormaal – nie-normaal, subnormaal, afwykend; misvorm, sieklik
abnormaliteit – afwykung; misvorming; sieklikheid
abolisie – afskaffing, opheffing, wegdoening
abolisionisme – afskaffingsbeweging, abolisiebeweging
abomasum – leb
abominabel – verfoeilik, afskuwekkend, veragtelik, gruwelik
abominasie – gruwelikheid, afskuwelikheid, verfoeilikheid, veragtelikheid
abonneer – inteken
abonnement – intekening, inskrywing, vooruitbetaling; jaargeld
aborsie — vrugafdrywing
abortief – vrugafdrywend; vrugteloos, mislukte; ontydig, buitetyds
abrakadabra — wartaal, onsin; towerspreuk
abrasie — verwering, afslyting, afskuring, skuring, wegskuring
abrogasie — opheffing, afskaffing, abrogering, wetsopheffing, wetsafskaffing, wegdoening
abrogeer — ophef, afskaf, wegdoen
abrup — afgebreek, afgebroke, kortaf; meteens, skielik; stomp, stompaf
absensie — afwesigheid; verstrooidheid
absensielys — afwesigheidslys
absent — afwesig, weg, nie-teenwoordig
absenteer — wegbly
absenteïsme — wegbly, absentismeafwesigheid
abses — sweer, verswering, ettersweer, etterswelsel, buil; pitsweer, pitseer, karbonkel
absint — wildealslikeur, pernod, groenlikeur
absis — X-koördinaat
absolusie — kwytskelding, vryspraak, losmaking, kwyting
absolute kuns — geometriese abstrakte kuns
absolute musiek — suiwer musiek
absolute reg — saaklike reg; outeursreg; handelsmerkreg; oktrooireg; handelsnaamreg
absolute vogtigheid — absolute humiditeit
absolute waarde — modulus
absolutisme — onbeperkte mag, absolute mag
absoluut — heeltemal, volstrek, volkome, totaal; onvoorwaardelik; suiwer, ongemeng, presies
absolveer — kwytskeld, vryspreek, vrystel
absorbeer — opsuig, opslurp, opneem, intrek, suig, slurp; boei, besighou
absorpsie — insuiging, opsuiging, opslurping, intrekking, inneming, opname, inname, suiging, slurping
abstinensie — matigheid, onthouding, afskaffing, geheelonthouding, geheelafskaffing
abstraheer — aflei, aftrek, afsonder
abstrak — afgetrokke, nie-konkreet, nie-waarneembaar; afgelei, afgetrek, losgemaak; nie-realisties, nie-figuurlik, non-figuratief, nie-figuratief; geabstraheer
abstraksie — afgetrokkenheid, nie-konkreetheid, nie-waarneembaarheid, geabstraheerdheid, abstraktheid
abstrakte kuns — nie-figuratiewe kuns; geometriese kuns; absolute kuns
absurd — logies, verstandig, verstandelik, wys
absurditeit — verstandigheid, wysheid
abuis — vergissing, fout, ongeluk, misgissing
abusief — verkeerd, foutiewelik
accelerando — vinniger
achilleshiel — swakpunt, swakheid, kwespunt
achillespees — hakskeensening
achromasie — kleurblindheid
achromaties — kleurloos, ongekleurd; nie-chromaties, onchromaties
achromatisme — kleurloosheid, ongekleurdheid
acre — akker
acta — verhandelinge, verrigtinge, notule
adagio — stadig, sag, bedaard, langsaam, gevoelvol
adamsappel — strottehoof
adamsgeslag — mensdom; mans, mansmense
adamsgewaad — naaktheid, kaalheid, ongekleedheid
adamsiet — niesgas
adamspak — naaktheid
adamsvy — persvy, adamsvyg
adaptasie — aanpassing; verwerking
adapteer — aanpas; verwerk
addaks — Mendesantiloop
addeer — optel, bytel
addendum — bylae, byvoegsel, aanhangsel
adder — slang; verraaier, booswig, misdadiger; pofadder, bergadder, nagadder, horingsman, horingsmanslang
addergebroedsel — slangnes, addernes, venyniges, nydiges, verraaiers, boosaardiges, addergeslag
addisie — optelling, bytelling, toevoeging, byvoeging
addisioneel — bygevoeg, bykomend, aanvullend, bykomstig, bygetel, toegevoeg
additief — byvoegsel, bymiddel, toevoegsel; bygevoeg, toegevoeg, aangevul, aanvullend
adduktor — adduktorspier
adekwaat — genoegsaam, voldoende, toereikend; gelykwaardig, ewewaardig, ooreenkomend
adel — adelstand, edeles, noblesse; voortreflikheid, uitmuntendheid, adelheid, adelikheid; verhef; edel maak
adelaar — arend
adelaarsblik — heersersblik, leiersblik, skerp blik, arendsblik
adelaarsteen — arendseier, klappersteen
adelstand — adel, noblesse
adem — asemhaal; leef
ademloos — geluidloos, doodstil, asemloos; verbaas
ademtog — asemhaling, asemteug
adenoïed — neusklier, adenoïede
adenoom — vetgewas, vetgroeisel, vetklier, vetgeswel
adep — ingewyde, volgeling, leerling, aanhanger; alchemis
adherent — aanhanger, voorstander, volgeling; samehangend; vergroeid
adhesie — aantrekkingskrag, aanklewingskrag, vasklewing, aanklewing; instemming, goedkeuring
ad hoc — vir die doel, vir ’n bepaalde doel
adhortatief — aanmanend, aansporend
adiatermies — ondeurdringbaar vir warmte
adieu – vaarwel, totsiens, groete
adipositas — vet
adjektief — byvoeglike naamwoord, epiteton, hoedanigheidswoord, adjunk, pre-adjunk
adjektiwies — byvoeglik
adjudant — stafoffisier
advertensie — reklame
afdank — ontslaan, afbetaal
afgryslik — aaklig
afstand — distansie
afwesig — absent
ag — a, aag
agterdog — suspisie, wantroue
agterdogtig — suspisieus, wantrouig
agterplaas — werf, agterwerf; pakplek, bêreplek
ai — a, aai; aag
akkuraat — noukeurig, presies
aksent — klem, nadruk
akteur — toneelspeler, filmster, filmakteur, speler, ster, rolprentster, verhoogakteur
alfa — a
algemeen — deurgaans, gewoonlik
alleen – enkel, net, slegs
amper — byna, naby, na, na aan, ampertjies
angs — vrees, benoudheid, vreesagtigheid, benoude vrees
antisipeer — verwag
apparaat — gereedskap, toestel, werktuig
ateïs — godloënaar

-B-

ba — ga
baadjiehanger — hanger, skouer, skouertjie
baadjiepak – mantelpak, tweestuk
baai — inham, see-inham; wolstof; swem; natmaak, bevogtig; lê; verlustig
baaibroek — swembroek; swemkostuum, kostuum, baaikostuum; baaiklere
baaier – swemmer; sonlêer, strandlêer
baanbreker — pionier
babbel — gesels, praat, kekkel, ginnegaap, klets, keuwel
balans – ewewig; harmonie, harmonieusheid, ewewigstoestand, gebalanseerdheid; oorskot, saldo, tegoed; grootboekeindrekening, balansstaat; horlosieveer, balansveer, spiraalveer; skaal, weegskaal, balanstoestel, balanseertoestel
bang — bevrees, benoud, angstig, skugter, lafhartig, souerig; onrustig, bekommerd, besorg; angsaanjaend, angswekkend, benouend
bedags — oordrag, elke dag, in die dag
bederf — sleg, vrot
beduidend – aansienlik, heelwat, baie
beginsel — prinsiep, gronstelling, stelling, grondslag, grondreël, grondbegrip, prinsipe; oortuiging, uitgangspunt; oorsprong, begin
bejaard — oud, gevorderd
bekende – kennis, vriend, vrind
beklemtoon — aksentueer
bekom — kry, ontvang, verkry; herstel, regkom
beleid — optrede, beginseluiteensetting, plan, raamwerk, doelwitte, oogmerke, gedragslyn, gedragsraamwerk, werksplan, doelwitplan, oogmerkplan; oorleg, versigtigheid, omsigtigheid
benadeel — beskadig, verniel, vernietig, verrinneweer, verwoes; verdelg, uitdelg
bepaal — aangee, beïnvloed, beslis, reël, vasstel; stipuleer, vereis, voorskryf; beskryf, omskryf; beskryf
beroemd — vermaard, bekend, befaamdilluster, deurlugtig
beskadig — benadeel, verniel, vernietig, verrinneweer, verwoes; verdelg, uitdelg
beskerm — beskut, bedek, behoed, bewaar, skerm; bevorder, voorthelp, bevoordeel, patroniseer
beskuldiging — aantyging
besoek — visite
besonderheid — detail, eienaardigheid, merkwaardigheid, onderdeel, onderdeeltjie, sonderlingheid, vreemdheid
bespreek — praat oor, bepraat, diskusseer; bestel, huur, reël; resenseer
besproeiing — irrigasie
beswaar — objeksie
bevrediging — satisfaksie
bewonder — admireer
bewondering — admirasie
biblioteek — boekery
biografie — lewensbeskrywing; lewenstorie
bloedsomloop — bloedsirkulasie
boos — kwaad, kwaai, briesend; goddeloos, kwaadaardig, sleg, kwaadwillig, gemeen, listig, vyandiggesind, afgunstig
bullebak — afknouer, terger, boelie; buffel, nors vent
bymekaartel — optel, reken

-C-

cabinet noir — geheime sensordiens
caisson — ammunisiewa; betonkis; lugkis
caissonsiekte — duikersiekte
calumet — vredespyp
chemie — skeikunde

-D-

deeglik — betroubaar, vertroubaar; waardevol, bruikbaar, duursaam, proefhoudend; waarlik, stellig, werklik, inderdaad; solied, gaaf, goed, flink, sterk, fyn, agtermekaar
deernis — medelye, meegevoel
deskundige — ekspert
deurgaans — algemeen, gewoonlik
dikwels — baie, gereeld, herhaaldelik, heelwat, menigmaal
dink — vermoed
direksie — bestuur
doeltreffend — effektief
dokter — arts, dok, geneesheer, medikus; behandel, genees; opknap, regmaak, verbeter; verdun, vervals
dominee — leraar
doolhof — labirint
draal — drentel
dronk — beskonke
droog — droë, gedroog, gedroë, droë, uitgedroog, vogloos, waterloos, reënloos, dor; ominteressant, ongesellig, vervelig, nugter, saaklik, ingetoë
dweper — fanatikus
dwing — forseer

-E-

eau-de-cologne — reukwater, oliekolonie
eerste — vroegste, oudste; boaan, vooraan, vooraf; laagste; primêre
eggo — weerklank
eienaardigheid — eksentrisiteit
eksperlmenteel — proefondervindelik
ellendig — miserabel
enorm — geweldig, uitermate, ontsaglik, reusagtig, immens, tamaai; ontsettend, buitengewoon; allesomvattend
erken — aanvaar, aanneem, insien, toegee; goedkeur; bely
ewenaar — ekwator
ewewig — balans

-F-

familie — huisgesin, gesin, gesinslede; verwantskap, bloedverwante; stamverwantskap, afstamming; versameling, gemeenskap, soortgelykheid
fantasie — verbeelding
fasiliteit — gemaklikheid, inskiklikheid
figuurlik — oordragtelik
fiks — geoefen, gesond, kragtig, sterk, flink
fiksie — verdigsel
filmster — rolprentster
filosofie — wysbegeerte
filosoof — wysgeer
finansieel — geldelik
firmament — uitspansel
fisika — natuurkunde
folter — martel
foto — kiekie, portret, opname
fotograaf — afnemer
foutief — verkeerd

-G-

gaaf — goed, goedig, aantreklik, aangenaam, gul, vriendelik; heel, ongebreek, ongeskonde; uitstekend
gaan — begewe, begeef, beweeg, weggaan, vertrek; heengaan, sterf, doodgaan; verloop; afgaan, klink; loop; behandel, dokter, oorgaan; betref; begin
gaande — spraaksaam, geesdriftig, opgewonde; gespanne, aan die gang, werkend, werksaam
gaandeweg — langsamerhand, stadigaan, met verdrag
gebaretaal — mimiek
gebeurtenis — insident
gebrekkig — ontoereikend, onvoldoende
gedagte — idee, denkbeeld, mening, opinie, voorstelling; gedagtenis, herinnering; plan, voorneme; agterdog, suspisie, vermoede; gedink
gedeelte — deel, stuk, onderdeel, porsie
gedig — vers, strofe, epos, oubade, digwerk, digstuk, poëem; liriek
geheue — herinneringsvermoë, onthouvermoë, herinnering
gehuud — getroud
gekoring — dronk
geleentheid — kans; okkasie, toestand; rygeleentheid; fees, gebeurtenis; inrigting
gelukkig — tevrede, vreugdevol, voorspoedig, geslaagd, gunstig
generasie — geslag
genereer — tot stand bring; ontwikkel; opwek
genoegsaam — voldoende, adekwaat
geografie — aardrykskunde
geologie — aardkunde
gesant — afgevaardigde
geskenk — present, kado, gif
gesond — goed, heilsaam, versterkend, geskik; nie siek nie, genees; onbedorwe, natuurlik, suiwer, onvervals; verstandig, wys; ongedeerd, onaangetas; ongeskonde; stewig, flink
gespanne — gespan, gerek, uitgerek; styf, stewig; senuweeagtig, opgewonde, ontstel, opgeskroef; ongemaklik, onvriendelik
getrou — trou; nougeset, betroubaar, vertroubaar, noukeurig, presies, juis, akkuraat; gereeld, aanhoudend
gevolg — resultaat, uitvloeisel, uitslag, afloop, nadraai, nasleep; geselskap, volgelinge, groep
gevolgtrekking — konklusie
gewoonlik — algemeen, deurgaans
giftig — toksies
goed — besit, besittings, vermoë; koopware, tekstielware; bagasie, vervoergoedere; huisraad, meubels; dinge; wesens, insekte, diere, gediertes; nut, nuttigheid, voordeel, voordeligheid, gunstigheid; reg, agtermekaar, verdienstelik, voortreflik, voordelig, deeglik, ruim, behoorlik, geskik; deugdelik, deugsaam; eerbaar; gesond, kragtig, sterk; ryk, welgesteld, deftig, welvarend, mooi; aangenaam, welwillend, vriendelik, mededeelsaam, vrygewig; gelukkig, voorspoedig, moeiteloos
grap — lagwekkendheid, snaaksheid, snaaksigheid, poets, streek, frats; lagwekkende storie, snaakse storie, lagwekkende vertelling, snaakse vertelling, lagwekkende staaltjie; bespotlike persoon; grappigheid, kleinigheid
grondslag — fondament, basis, grond; begin, aanvang, aanvangstap
groot — volwasse, volgroeid; omvangryk; sterk, magtig, kragtig, hewig, kolossaal, reusagtig; baie; gesaghebbend, bekend; invloedryk; beroemd, belangrik, uitmuntend; deftig, ryk

-H-

ha — a, aa; hokaai, hanou
haai — roofvis; kaal, dor, onbeskut
haaits — aitsa, aits
haastig — vinnig, snel, gou; driftig, gou
haat — afkeer, bitter, afkeur, odium
heerlik — lekker, smaaklik; groots, luisterryk, pragtig, adembenemend, asemrowend; roemryk, magtig, oorheersend; verruklik, aangenaam, skoon
hartseer — leed, smart; bedroef, verdrietig
herhaal — oordoen, weer doen; oorsê, weer sê, oorvertel, navertel, repeteer, reïtereer; terugkom, weer gebeur; dieselfde doen, dieselfde aanwend
higiëne — gesondheidsleer
hoeveelheid — kwantiteit
honger – voedselbehoefte, kosbehoefte; koslus, voedsellus, aptyt; voedselgebrek, kosgebrek, hongersnood; drang, verlange
hol — gat, grot, spelonk; ruimte, opening, hool; anus, poephol, snert; hardloop, voortsnel, snol, wikkel; leeg, ongevul; konkaaf, holrond; inhoudloos, vals, sinloos, ongegrond; ingeval, ingevalle, ingesink; dof, klankloos
hoop — kans, moontlikheid, verwagting, vooruitsig
horison — gesigseinder
huidige — teenswoordige, hedendaagse, vandag, kontemporêre
humanitêr — filantropies

-I-

idee — denkbeeld
immoreel — boos
indruk — impressie
inspirasle — besieling
inteken — abonneer
invoer — importeer

-J-

ja — bevestiging, instemming, inwillig, toestemming
jaag — dryf, aandryf, voortdryf; agternasit, agtervolg, naloop; beweeg, vinnig ry; verdryf, wegdryf; hewig klop, hyg; strewe, nastrewe
jaagduiwel — onverskillige bestuurder
jaagsiekte — jaagasem, jagsiekte
jaloers — afgunstig, nydig; trots, waaksaam
jaloesie — afguns
jonk — jeugdig, lewenslustig; skip, boot

-K-

kaag — platboomvaartuig
kaai — aanlêplek, vasmeerplek, kade
kakka — a, a-a
kampioen — wenner
kans — hoop, moontlikheid, verwagting, vooruitsig
kanselleer — skrap, afstel, aflas, terugtrek
karakteristiek — kenmerkend
karikatuur — spotprent
kenner — deskundige, ekspert, vakkundige
kiem — mikrobe
kind – onvolwassene, baba, suigeling, kleuter, tiener, jongmens, adolessent; afstammeling, nakomeling, nasaat; seun, dogter; onskuldige, onervarene; voortbrengsel; voorbeeld, tipe
klere — liggaamsbedekking, kleding, kledingstukke, klerasie
klimaks — hoogtepunt
komedie — blyspel
komieklik — koddig
komies — grappig, snaaks, koddig, klugtig; vreemd, eienaardig; lagwekkend, komieklik
kompetisie — mededinging
kompleks — gekompliseerd, ingewikkeld, moeilik, swaar; veelvoudig; geheel, groep, samestelling; geboue-eenheid, gebouegroep; afleiding, saamgestelde-woord
kompliseer — verwar, verwikkel, bemoeilik, ingewikkeld maak, moeilik maak
konsensie — gewete
konsentreer — toespits op, aandag bepaal by, aandag wy aan; saamtrek, saambring; versterk, verryk
kontinent — vasteland, landmassa, wêrelddeel
korrespondensle — briefwisseling
koud — onwarm; onverskillig, onvriendelik, afsydig, onbelangstellend; dood, klaar, pê
koue — kou, koudheid, ysigheid; verkoue
kraak – bars, skeur, naat, opening; oopbars
krediteur — skuldeiser
kunstig — artistiek
kurrikulum — leerplan

-L-

laaste — na almal, aan die einde, heel laaste; jongste, onlangse, onlangste
las — aaneenlas, verbind; vasheg, vasmaak
leedwese — spyt
lekker — lekkerny, soetigheid; aangenaamheid, genot, plesier; aangenaam, behaaglik, heerlik; besope, dronk, getik
lelik — aaklig, onooglik, onaantreklik, misvorm, gebreklik, afstootlik, naar, hinderlik; gemeen, sleg, laag
lenig — slank
lessenaar — skryftafel
letterkunde — literatuur
lewensbeskrywing — biografie; lewenstorie
lewenstorie — biografie; lewensbeskrywing
lig — sonlig; lamp, ligtoestel, verligtingtoestel; insig, verduideliking, begrip, kennis, ontwikkeling, verligting; verlig; verhelder; oplig, optel, ophys; wegvat, wegneem, haal, weghaal, verwyder; leegmaak, ledig; vra, vorder; helder, duidelik, verlig; beweeglik, beweegbaar; bewerkbaar, maklik; eetbaar, verteerbaar; vrolik, opgewek, bly; onbeduidend, onbenullig, gering; losbandig, ligsinnig, goedkoop; onvas; maklik; gou, spoedig, gemaklik
ligging — plek, posisie
ligsinnig — onbesonne, ondeurdag, onverskillig, oppervlakkig, vermaaksugtig

-M-

ma — moeder, mama, mamma, mammie, mams, magoed; ouvrou, outannie
maag — buik, pens, maagholte, middel
manier — wyse; gebruik, gewoonte; aanwensel, maniertjie
medium — middel
metamorfose — gedaantewisseling
meteens — skielik, dadelik, terstond, onmiddellik, plotseling, eensklaps, onverwags, oombliklik
mielierys — mieliegruis
mieliestamrusper — mieliestamruspe, stronkboorder, mieliestronkboorder, mieliestronkruspe, mieliestronkrusper, toprusper, topruspe
mis — newel, misweer, mistigheid; dieremis
miskien — dalk, moontlik, vermoedelik, altemit, waarskynlik, allig, straks
misluk — faal, verongeluk, misloop
modern — nuwerwets
moeilik — ingewikkeld, swaar, moeisaam, lastig, ongemaklik, duister; lastig, hinderlik, koppig, steeks, onbeheerbaar, kwaai, kwaad, prikkelbaar, geprikkeld; vervelend, vervelig, sukkelend, sukkelrig
mooi — aantreklik, beeldskoon, fraai, lieflik, pragtig, welgevorm; aanskoulik, goed, gunstig, keurig, opmerklik, sierlik, uitstekend; aangenaam, lekker; snaaks, vermaaklik; bevredigend, redelik
moontlikheid — hoop, kans, verwagting, vooruitsig
moreel — sedelik
motief — dryfveer
moment — oomblik, oomblikkie, oogwenk, oogwink, oogknip, kits, rukkie; gewig, betekenis, belang, gebeurtenis; momentum
mooi — pragtig, lieflik, welgevorm, bevallig, fraai, aantreklik, sierlik, aanskoulik, keurig; aangenaam, lekker; vermaaklik, snaaks; redelik, bevredigend
mooi loop — goed gaan
moontlik — gebeurlik, onseker
museum — musea
mutasie — verandering, wisseling, transmutasie; stemwisseling

-N-

naar — aaklig
nadeel — skade, verlies; benadeling, belemmering
natuur — landskap, omgewing, natuurlewe, natuurlikheid, natuurwêreld, wêreld, ongereptheid, plant-en-dierelewe, wildlewe; aangeborenheid, aanleg, aard, geaardheid, inbors, karakter
navigasie — skeepvaart, seevaart, skeepsverkeer; stuurmanskuns, stuurmanskap
nederig — beskeie
neurie — binnensmonds sing; met ’n kreunstem sing
noodsaaklik — essensieel
noodwendig — onvermydelik, onkeerbaar, nodig, noodsaaklik, noodgedwonge, noodsaaklikerwyse
noukeurig — akkuraat, presies
nors — onvriendelik, nukkerig, kortaf, bars, stuurs, stomp, stoets
nuut — jong, modern, vars, ongebruik, splinternuut, kraakvars, pasgemaak, pas ontstaan; teenswoordig, kontemporêr
nywerheid — industrie

-O-

o — oo, oog, oho, ek sien
ô — a, og
oase — rusplek, verposing
og — a, ô
omsendbrief — sirkulêre
onaangenaam — aaklig
onderskei — differensieer
ondersoek — navorsing; ondersoeking, speurtog; deurkyk, nagaan, naspeur, naspoor, uitvind; deurgrond, navors
ondervind — ervaar, gewaarword, voel, ondergaan
ongereeld — onreëlmatig, onvas, wanordelik
onkundig — onwetend, oningelig, onbekend met, onbewus
onlangs — resent, pas, kort gelede, nou die dag
onpartydig — neutraal
onskuldig — skuldloos, onbedorwe; onskadelik
ontoereikend — gebrekkig, onvoldoende
ontvangs — resepsie
onvoldoende — gebrekkig, ontoereikend
onwaarskynlik — ongeloofwaardig; onseker
oorskot — surplus
opkikker — vervrolik, opvrolik, opknap, opbeur
ophemel — opvysel, prys
opponent — teenstander, teëstander, antagonis, teenparty, vyand; mededinger
opsetlik — moedswillig, aspres, ekspres, met voorbedagte rade
opsioneel — fakultatief
opsom — saamvat, ’n oorsig gee, opnoem, verkort
optel — bymekaartel, reken
opvoedkunde — pedagogiek
orkesleier — dirigent
oud — ou, bejaard, gevorderd; lank gelede; verbygaan, vergaan, verouderd, vroeër bestaande

-P-

pa — vader, pappa, pappie, papa, paps, vadie, paai
paadjie — voetpad, voetpaadjie; gangetjie; haarskeiding
paai — pa; kêrel, ou; kalmeer, sus, gerusstel; tevrede stel
periode — tydperk
perspektief — deursig, vooruitsig, blik
plaaslik — lokaal
plaasvervanger — substituut
plagiaat — letterdiefstal
poeding — nagereg, toekos, toespys
populêr — gewild; verstaanbaar
praat — gesels, uiter, gesprek voer, spreek; babbel, klets, skinder; waarsku, vermaan; redeneer, argumenteer
praatgraag — skinderbek, nuusdraer
praatjiesmaker — babbelaar, geselser, kletser; grootprater; nuusdraer
praatkous — babbelaar
praatsiek — praterig; spraaksaam, praatsugtig, praatliewend
presente — geskenke
presies — akkuraat, noukeurig
pret — plesier, vrolikheid, vreugde, vermaak, vermaaklikheid
proefneming — eksperiment
professor — hoogleraar
progressie — verloop, voortgang, ontwikkeling, vooruitgang, vordering
progressief — vooruitstrewend; ontwikkelend, toenemend

-Q-

qua — as
quaestor — kwestor
queensberryreëls — boksreëls
questionnaire — vraelys
quisling — verraaier, landsverraaier

-R-

rakende — aangaande
realisme — werklikheid, realiteit
regeer — bestuur
regisseur — spelleier
regs — aan die regterkant, haar; regshandig; konserwatief; regsgesind
regte — regsgeleerdheid
reken — bymekaartel, optel
respek — eerbied, ontsag agting, hoogagting; toegeneentheid, liefde
respekteer — eerbiedig
restoureer — herstel, opknap, verbeter, heropbou
revolusie — omwenteling
roekeloos — onbesonne, onverskillig, oorhaastig
rof — ongelyk, onglad, ru, skurf; grof, ongemanierd, plat
rommel — vullis, afval, vuilgoed; weggooigoed, vodde, uitskot, oorskiet; bog, kaf, twak, nonsens, nonsies; warboel, deurmekaarspul; dreun, ratel
rotasie — draaiing, wenteling
roteer — draai, wentel
ry — voortbeweeg

-S-

samelewing — gemeenskap, maatskappy, sosiale orde
sielkunde — psigologie
simpatie — meegevoel
sinoniem — gelykbetekenend
sitting — sessie
skat — geldskat, goudskat; oorvloed, rykdom, weelde, geld, goed, eiendom; liefste, dierbare, liefling, geliefde, kindjie; takseer, evalueer, raai, raam, beraam, begroot; meen, vermoed, dink; ag, waardeer
skater — luidkeels lag, uitbundig lag
skelm — bedrieër, dief, deugniet, ellendeling, karnallie, misdadiger, niksnuts, rakker, skobbejak, skollie, skorriemorrie, skurk, steler, swernoot, tater, vabond, vreksel; agteraf, agterbaks, bedrieglik, onderduims, oneerlik, onbetroubaar
skenking — donasie
skielik — meteens, abrup
skoon — skoonheid; net, netjies, sindelik, gewas; suiwer, rein, louter, onvervals, onverwaterd, ongemeng, eg; ongebruik, nuut; mooi, pragtig, bekoorlik, fraai, sierlik; totaal, heeltemal, glad
skree — skreeu, gil, uitroep, roep, kreet; skreeu, gil, uitroep, roep, uitskree, uitgil; huil, tjank
skrywer — outeur
skuimsteen — aälawa
skyn — voorkoms, uiterlike; sweem, spoor, teken, skadu; voorwendsel, oëverblindery; lig, skynsel, glans; pseudo-; straal, blink, skitter, glinster; lyk, voorgee
sleg — bederf, boos, gebrekkig, immoreel, onaangenaam, ontoereikend, onvoldoende, vrot; aaklig
slordig — onnet, onordelik, wanordelik; nalatig, agtelosig; slonsig, slonserig, liederlik, onversorg, vuil; slegpassend, onpassend
snaaks — grappig, humoristies, komieklik, komies, vermaaklik; eienaardig, buitegewoon, ongewoon, vreemd
snags — nagtelik
soek — probeer kry; opsoek; deursoek; naspeur, navors, opspoor; kwyt, verlore, vermis, weg
soen — kus
sokkie — kous, sok; dans
sorg — versorging, toesig, bewaring, bewaking, oppassing; kommer, ongerustheid; noukeurigheid, sorgvuldigheid, noulettendheid, bemoeienis; bewaak, oppas, toesien, kyk na; voorsien, onderhou; verskaf, besorg
smaaklik — lekker, aangenaam; lustig, gretig, genietend, eetluswekkend; geurig, soet
sosiaal — maatskaplik
stad — grootstad, metropool, metropolis; wêreldstad
stadig — langsaam, tydsaam, traag; stadigaan, stadigies; talmend, slenterend, kruipend; dooierig; agterlik, vertraag
stadsraad — munisipaliteit
standaard — peil
stelsel — sisteem
stelselmatig — sistematies
sterk — kragtig, gespierd, potig, struis; stewig; kwaai, erg, geweldig, hewig, baie; moedig, dapper; styf, gespanne; gekonsentreer; bekwaam, waardig, bedrewe, knap, goed; skerp, onverdun; talryk; versterk; troos, bemoedig; aanmoedig, ondersteun, steun
sterrekunde — astronomie
streel — aai, vly
subskripsie — ledegeld
suinig — inhalig
suur — soet; gaaf, vriendelik
swak — voorliefde, liefde; neiging; gebrek, swakheid; kragteloos, lamlendig, pap, sleg; broos, delikaat, teer, tingerig; beginselloos, ellendig, ongunstig, treurig; knieserig, pieperig; oud; agterlik
swyg — stilbly

-T-

talent — begaafdheid, aanleg, bekwaamheid, kundigheid
teenstander — opponent
tendens — strekking
teologie — godgeleerdheid
teoloog — godgeleerde
toegewy — toegewyd, oorgegee
toejuiging — applous
toneelspeler — akteur
treurspel — tragedie
tydperk — periode

-U-

U-boot — duikboot
überhaupt — eintlik, hoegenaamd, werklik; ten minste
udometer — reënmeter
uhuru — onafhanklikheid, vryheid
ui — uie
uielof — uieblare
uier — melkklier; koei-eier
uitdelg — verdelg; beskadig, benadeel, verniel, vernietig, verrinneweer, verwoes
uitdrukking — ekspressle
uitverkiesing — predestinasie

-V-

vaag — onbepaald, onseker, onduidelik, onbestemd, onhelder
vaak — slaperigheid, lomerigheid; slaperig, lomerig
vaal — dof, verbleik, mat, bleek, kleurloos, verkleur, ontkleur, eentonig, oninteressant; bleekgeel, bleekbruin, ligbruin, ligrooi; grys, groukleurig, askleurig
vaalblaar — koringsiekte
vaalbrak — soutbos, brakbos
vaalduiker — zoempie
vars — uitgerus, fris; kort tevore, nounet, pas; nuut, ongebruik; skoon
vasheg — vasmaak; aaneenlas, las, verbind
vasmaak — vasheg; aaneenlas, las, verbind
vasstel — bepaal, besluit, beslis, stipuleer, definieer; bewys, uitvind, agterkom; konstateer; diagnoseer; verorden, neerlê, vaslê
verbaas — verstom, verwonder; sprakeloos, oopmond
verbeter — korrigeer
verbind — aaneenlas, las; vasheg, vasmaak
verbinding — konneksie
verbyster — oorweldig, ontstel, verwar, van stryk bring; verbysterd, verwar, verward, van stryk, van stryk gebring, oorweldig
verdelg — uitdelg; beskadig, benadeel, verniel, vernietig, verrinneweer, verwoes
verdienste — meriete
verdwyn — wegraak, weggaan, wegtrek, vergaan, vernietig
vergoeding — kompensasie
vermoed — dink
verniel — beskadig, benadeel, vernietig, verrinneweer, verwoes; verdelg, uitdelg
vernietig — beskadig, benadeel, verniel, verrinneweer, verwoes; verdelg, uitdelg
veronderstel — aanneem
verrinneweer — beskadig, benadeel, verniel, vernietig, verwoes; verdelg, uitdelg
versamel — opgaar; byeenkom, bymekaarkom
versameling — kolleksie
versiering — dekorasie
verskoning — apologie
verskoon — verekskuseer
verskyn — te voorskyn kom; kom, opdaag, arriveer; aangekla word
verslaggewer — beriggewer, joernalis
versoek — vraag, uitnodiging, bede; aansoek; petisie
versterk — bemoedig, bekragtig; verfris, sterk maak, krag gee
verstom — swyg, ophou praat, stilbly; verbaas verwonder; verbaas, sprakeloos, oopmond, verwonderd
verstrek — verskaf, gee, voorsien, besorg, oordra, oorbring, lewer, meedeel; meedeel
vertoef — bly, oorbly, wag, talm, draai, uitstel
vertraag — rem, terughou, ophou; opgehou, teruggehou; agterlik, gestrem
vertraging — oponthoud; langsaamheid, verlangsaming
vertrouelik — konfidensieel
vervelig — vervelend, vervelerig, langdradig, oninteressant, sieldodend, omslagtig; ergerlik, lastig, hinderlik
verwag — antisipeer
verwagting — hoop, kans, moontlikheid, vooruitsig
verwering — abrasie
verwoes — beskadig, benadeel, verniel, vernietig, verrinneweer; verdelg, uitdelg
vet — plantvet, dierevet; vleisvet; rykdom, weelde; vetterig, vetagtig; swaarlywig, korpulent, swaar, geset, dik, breed, groot; vrugbaar, winsgewend, ryk, geil, blinkverhaar
vinnig — gou, snel, haastig, vlug, vlugtig, ras, rap, rapat, presto, prestissimo; sito-sito; gevat, geestig; kortgebonde, kortgehumeurd, bytend, skerp
vly — aai, streel
volgeling — dissipel, aanhanger, leerling; ondersteuner
vooraanstaande — prominente
voorskrif — preskripsie
voortbeweeg — ry
vooruitsig — hoop, kans, moontlikheid, verwagting
vooruitstrewend — progressief
vorm — fatsoen, ontwerp, voorkoms; beleefdheid; skyn, formaliteit, konvensie; gestalte, gedaante; gietvorm, gietsel; bestek; vorm gee, formeer, fatsoeneer; leer, opvoed, beskaaf, onderrig, ontwikkel; bou’ opbou, saamstel, maak, skep; uitmaak, wees
vors — daknok, nok; keiser, koning, prins, regeerder; nagaan, naspoor, navors
vraagstuk — probleem
vreemde — onbekende, vreemdeling; buiteland; ; iets sonderlings, iets buitengewoons
vreeslik — angswekkend, ontsettend, verskriklik, vreesaanjaend, vreeswekkend; formidabel; erg, uitermate, baie
vroetel — woel, rondvroetel, rondwoel, grawe; snuffel, rondsoek, uitsnuffel, rondsnuffel
vrot — bederf, sleg
vrugteboord — boord
vyand — teenstander, belaer; hater, gehate mens

-W-

wa — rytuig
waardeer — skat, bepaal, takseer, evalueer, vasstel
waarheen — waarnatoe
waarheid — juistheid, betroubaarheid, korrektheid, werklikheid
waarskynlik — vermoedelik, moontlik, miskien, dalk; geloofwaardig
wandel — leefwyse, gedrag, lewenswyse; loop, stap
wanhopig — desperaat
wapenkunde — heraldiek
weelderig — ryk, luuks, luuksueus, oordadig, oorversier, versier, welgesteld, welvarend
weifel — aarsel
welgesteld — bemiddeld
wen — eerste kom; aanleer, aanwen
wenk — aanduiding, suggestie, plan, raadgewing, voorligting, opmerking, waarskuwing; teken, aanwysing
wenner — kampioen
Weste – Aandland
wiegelied – slaaplied, slaapdeuntjie
wins — profyt

winterveld — winterweiding, winterweiveld
wip — strik, val, vangstrik, voëlklem; wipplank; skommel; spring, opspring, hop; vervies, vererg, aanstel
wipbrug — ophaalbrug
wipkar — wipwa, stortkar, kipkar, stortwa, tuimelkar
wipmat — trampolien, springmat
wipperig — liggeraak, aanstellerig, gesteurd, vies, wankel, onstewig
wipplank — wip
wipstert — opvlieënde mens
wipstertjie — kwikstertjie
wirwar — deurmekaarspul, warreling; doolhof, labirint
wis — uitvee, uitwis; seker, ongetwyfeld, stellig
wiskunde — matesis
wiskundige — matematikus
wispelturig — veranderlik, onstandvastig, ongestadig
wissel — skuldbewys; spoorwegwissel; ruil, omruil; uitbetaal, trek; skommel; varieer
wisselaar — geldskieter, geldwisselaar; ossilator
wisselbeker — wisseltrofee
wisselbetrekking — korrelasie
wisselbou — sikliese verbouing
wisseling — verandering, wysiging, onbestendigheid; ruil, omruiling
wisselkoers — wisselwaarde
wisselspoor — syspoor
wisseltang — trekstang
wisselstroomdinamo — alternator
wisselstroomgenerator — alternator
wisseltand — melktand
wisseltrofee — wisselbeker
wisselvallig — onseker, veranderlik, sporadies
wisselwaarde — wisselkoers
wisselwerking — interaksie
wisser — uitveër; deurtrekker
wissewassie — beuselagtigheid
wistaria — wisteria, bloureën
wit — witheid; reglet; doel, skyf; bleek, blank, blanje; amperwit; vuilwit, grys, gryswit; afwit, kalk
witaarbossie — amandelaarbossie
witblits — mampoer
witboek — witskrif
witboom — witteboom, silwerboom; waterboom, waterhout
witborsduiker — aalskolwer
witborskraai — bontkraai
witbrood — sifmeelbrood, sagtebrood
witbroodjie — gunsteling, liefling, voortrekkeling, voorgetrekte, bedorweling
witgatboom — grootwitgatboom, witgatwortel, witgatwortelboom, witstam, matoppie
witgoud — platina
withaak — withaakdoring, withaakkameeldoring
without — waterboom
witkalk — kalk
witkoper — nieusilwer
witlof — Brusselse lof, sigorei
witlood — litopoon, loodwit, loodkarbonaat
witmelkhoutboom — jakkalsbessie
witmier — termiet
witpapier — witskrif
witroes — skimmelsiekte
witseerkeel — difterie, difteritis
witsel — kalk
witsering — wildesering
witskrif — witboek
witstam — witgatboom
wittebrood — huweliksreis
witvlag — vredesvlag; oorgawe, nederlaag
witwortel — peperwortel
woed — raas, tier
woede — toorn, gramskap, kwaadheid, boosheid, gebelgdheid, ergernis, verontwaardiging; raserny, waansin; drif, verwoedheid
woedend — kwaad, boos, briesend, vies, rasend, toornig, verkeerd, onstuimig; bitsig, venynig, heftig
woeker — hoë rente vra
woekeraar — woekerhandelaar
woekergeld — woekerrente
woekerwins — onwettige rente, woekerrente, woekergeld
woel — draai, omdraai, wind, omwind, opdraai, opwind; worstel, spartel, vroetel, werk, werskaf; opdons, aanval, opdreun
woelig – rusteloos, beweeglik, onrustig, turbulent
woeling – drukte; heen-en-weerbeweging; opstandigheid, opstand, onrus
woelploeg – molploeg
woelrot – waterrot
woeps – plof, doef, plops, plaps
woerts – skielik, plotseling, warts, wirts
woes – onbewerk, onbebou, wild; onstuimig; onbeskaaf, ru; onordelik, verwilderd; onbesonne
woestaard – woesteling, ruweling; wreedaard
woesteling – woestaard; willewragtig
woesteny – wildernis
woestyn – sandwoestyn, klipwoestyn, erg
woestynplant – xerofiet
woestynrot – renmuis, springhaasmuis
woestynweg – woestynpad
wol – skaapwol, skaaphaar; wolweefsel, wolmateriaal, wolstof; wollerigheid
wolfhond – herdershond, Duitse herdershond
wolfluweel – pluche
wolfram – tungsten
wolfsboontjie – lupien
wolfskruid – akoniet
wolhaar – wolhaarhond
wolhaarpraatjies – kafpraatjies, geklets, gerugte
wolk – newel, wolkbank
wolkbank – stratus
wolkbreuk – reënbui, vloedbui
wolkekrabber – hoëverdiepinggebou, toringgebou
wolklaag – stratus
wollerig – sag, donsig, wolagtig
wolmuis – chinchilla
Woltoon – Kapenaar
wolvet – lanolien, lanoline
wolvin – wyfiewolf
wolweboontjie – wolwegif
wolwedoring – bokdrolletjie, doringpeer, buffelsdoring, kraaldoring
wolwegif – strignien; gifboom, wolweboontjie, noorsdoring, naboom
wombat – buidelmuis
wond – liggaamsbesering, besering, verwonding, kwetsuur, blesuur, seerplek, wondplek, kwesplek, letsel, litteken; verwond, beseer
wonder – wonderwerk, mirakel; afvra, raai, gis
wonderbaarlik – verbasingwekkend, onbegryplik, buitengewoon, wonderbaar
wonderboom – wildevy
wonderdaad – wonder, mirakel, wonderhandeling
wonderdokter – kwaksalwer
wonderland – sprokieswêreld
wonderlik – ongewoon, vreemd, buitengewoon, snaaks, uitsonderlik, verbasingwekkend, merkwaardig, vernuftig; bonatuurlik, bomenslik, toweragtig
wondermiddel – panasee
wonderolie – kasterolie
wonderpeper – piment
wonderwerk – wonder, mirakel; prestasie
wondkramp — tetanus
wondmerk — litteken
wondroos — belroos
wondteken — litteteken
woning — huis, woonhuis, woonplek, residensie, verblyf
woningbou — huisbou
woningnood — woningskaarste, woningtekort
woon — bly, tuisgaan, inwoon
woonagtig — wonende, gevestig, gehuisves
woonbaar — bewoonbaar, geskik, gerieflik
woonboot — boothuis, bootwoning
woonbuurt — woongebied, woondeel, voorstede
woonhuis — huis, woning
woonkamer — gesinskamer, voorhuis, sitkamer
woonplek — woonplaas, verblyf, verblyfplek
woonstel — apartement
woonwa — karavaan
woord — belofte, erewoord; spraak, taal; woordvorm, lekseem, taalwoord; antwoord, tyding, boodskap
woordafleiding — etimologie
woordbreuk — beloftebreuk, belofteverbreking
woordbuiging — fleksie, vormverandering
woordeboek — leksikon
woordeboekmaker — leksikograaf
woordeboekmakery — leksikografie
woordelik — woordeliks, tekstueel, oraal, mondeling
woordelys — glossarium
woordeskat — vokabularium, woordetotaal
woordeskatleer — leksikologie
woordespel — woordspeling
woordestryd — woordetwis
woordetwis — twis, stryery, rusie, woordestryd, redenasie
woordevloed — tirade
woordwisseling — twis, stryery, twisgesprek
woordfrekwensie — woordgebruik, gebruiksfrekwensie
woordhou — belofte nakom
woordklas — woordsoort
woordkuns — taalkuns, letterkunde, skryfkuns
woordomsetting — omsetting
woordoortolligheid — pleonasme
woordorde — woordskikking
woordorde-omsetting — omsetting
woordryk — omslagtig; rederyk, welsprekend, retories
woordskikking — woordorde
woordsoort — woordklas, woordkategorie, rededeel
woordspeling — paronomasia
woordvoerder — spreekbuis
word — ontstaan, begin
wording — groei, ontwikkeling; ontstaan, oorsprong
worp — gooi; werpsel
wors — beeswors, varkwors, boerewors
worstel — stoei, veg, stry, baklei
wortel — plantwortel; geelwortel; oorsprong, oorsaak, beginsel, kern; vassit, vasstaan; wortelskiet
wortelhaar — worteldraad, suigbaar
wortelskiet — wortel, wortels kry; floreer, uitbrei, groei
wortelskimmel — wortelvrot
wortelstelsel — wortelsisteem
wortelstok — risoom
wortelvrot — vrotpootjie, wortelskimmel
wou — het gewil
woud — bos, natuurbos, reënwoud, tropiese woud
woudduiwel — mandril
wraak — vergelding, afrekening, nemesis, wraakneming; afkeur, verwerp; beswaar aanteken
wraaksug — wraaklus, wraakgierigheid
wraggies — werklik, regtig, waaragtig, sowaar, wragtie, werklikwaar, wrintig, wrintiewaar, wragtig
wragtig — sowaar, regtig, wraggies
wrak — motorwrak, skeepswrak, vliegtuigwrak, botsingswrak; ongesonde mens, afgetakelde mens
wrakhout — wrakgoed, spoelhout
wrang — onaangenaam, bitter, vrank, suur
wreed — pynlik, deurdringend; hard, ru, onbarmhartig, ongevoelig, gevoelloos, barbaars, onmenslik, ongenadig, woes, vreeslik, verskriklik, onsettend, hardhandig, sielloos
wreedaard — monster, sadis, tiran, onmens, woestaard
wreek — wraakneem, vergeld
wrewel — misnoeë, bitterheid, gegriefdheid, onvergenoegdheid, ergernis, wrok, haatdraendheid, haat
wriemel — kroel, wemel, kriewel, woel
wrik — skud, wikkel
wring — inmekaardraai; knel, druk
wrintie — wraggies, wrintig, waarlik, werklik
wroeging — berou, spyt
wrok — haat, haatgevoel, wraakgevoel
wrong — dik knoop
wrongel — stremsel
wryfklank — frikatief
wrywing — onenigheid, geskil, struweling
wrywingsklank — frikatief
wrywingskrag — wryfkrag
wuif — waai, wuiwe, swaai
wulk — seeslak
wulps — wellustig, losbandig; onbesonne, ligsinnig
wurg — verwurg; afwurg
wurm — maaier; ruspe; ingewandswurm; kronkel, kriewel, inwurm, uitwurm
wy — opdra
wyd — breed, ruim; ver; oral
wydsbeen — skrylings
wyf — vrou, kyfagtige vrou, slegte vrou
wyfie — vrouedier
wyk — vlug, uitvlug, toevlug; buurt, distrik, streek; padgee, terugtrek, teruggaan; vlug, terugwyk, terugvlug; toegee, swig
wyl — omdat, aangesien, terwyl
wyle — tydjie, oomblik, rukkie; oorlede, afgestorwe
wyn — gegiste druiwesap, landgoedwyn
wynbou — wingerdbou
wyndruiwe — gisdruiwe, wyndruif
wyngees — spiritus, sterkwater
wynkleurig — donkerrooi, wynrooi
wynkuip — kuip, parskuip
wynmos — mos
wynrooi — wynkleurig
wynstok — wingerdstok, druiwestok
wynvlek — hemangioom, bloedvatgeswel
wynvlieg — dronkaard, suiplap, dronklap, wynsuiper
wys — toon, aandui, aantoon; tereghelp, demonstreer, verduidelik; openbaar; verstandig, ervare, versigtig, geleerd, slim, wakker, skrander, skerpsinnig, waaksaam, omsigtig; parmantig, astrant, vrypostig, brutaal; kwaai, boosaardig
wysbegeerte — filosofie
wyse — manier; modus
wyser — wyster, naald
wyserplaat — wysterplaat
wysgeer — filosoof
wysheid — insig, kennis, verstand, skranderheid, diepte, vernuftigheid; slimheid, slimmigheid, skerpsinnigheid
wysie — melodie, deuntjie
wysig — verander
wyslik — verstandig, versigtig
wysmaak — bedrieg, laat glo
wysneus — beterweter, pedant, wyshoof
wyster — wyser
wysvinger — voorvinger
wyt — beskuldig, blameer, toeskryf
wywepraatjies — skinderstories, straatpraatjies, ouvroustories, ouvroupraatjies

-X-

x-bene — klapknieë
x-straalbuis — röntgenbuis
x-straalfoto — radiogram
x-straalfotografie — radiografie
x-straalondersoek — röntgenondersoek
x-strale — röntgenstrale
xenofilie — vreemdevoorkeur, vreemdeliefde
xenofobie — vreemdelingehaat
xenogamie — kruisbevrugting, kruisbestuiwing
xenoliet — vreemde insluitsel
xerofiet — vetplant, woestynplant, droogteplant
xileem — houtweefsel
xilofoon — houtharmonika
xilogliptiek — houtsnykuns
xilograaf — houtdrukker; houtsnyer, houtgraveur
xilografie — houtdrukwerk, houtdruk; houtsnywerk, houtgravering, houtgravure
xilolatrie — houtbeeldaanbidding
xiloteek — houtmonsterversameling
xiloliet — houtgraniet
xilologie — houtleer
xilose — houtsuiker

-Y-

ydel – ligsinnig, pronksugtig; onbeduidend; ledig; nutteloos, waardeloos, sinloos, doelloos, vrugteloos
ydellik – ligsinnig
yl – onsin praat; hardloop; dun; deurskynend; duiselig, flou
ys – bevrore water; vries, bevries; bewe
ysig – snerpend, yskoud; ysingwekkend, angswekkend, onheilspellend
yskas – koelkas
yskoud – koud; afstotend, ongevoelig
yslik – afgryslik, erg, hewig, kwaai, vreeslik; groot, reusagtig
ysreën – haelreën, reënhael
Yssee — Poolsee
yster — staal; strykyster; krag
ysterkruid — verbena
ysteroksied — roes
ysters — boeie
ystervreter — boelie, bullebak; krygsman, voorvegter
ywer — geesdrif; aandrang; fluksheid, toewyding
yweraar — bevorderaar; voorvegter; ondersteuner

-Z-

Zen – Zenboeddhisme
zeppelin — lugskip
zero — nul, nulpunt
zerolyn — nullyn
zeropunt — nulpunt
ziggoerat — toringtempel
zits — verbygons, verbysnel; skiet; steek
zoem — gezoem, gegons, zoemgeluid, gonsgeluid; gons, verbygons, verbyzoem
zoemer — triller
zoempie — blouduiker, vaalduiker
zoster — gordelroos

Hierdie Afrikaanse sinonieme woordeboek aanlyn (Afrikaans sinonieme woordeboek) bevat:
Sinoniem woordeboek. Afrikaans sinonieme online. Afrikaanse sinonieme lys.
’n Beter woord vir. Mieliestronk sinonieme.