’n Sinoniem is ’n woord wat dieselfde of amper dieselfde betekenis het as ’n ander woord, maar nie noodwendig dieselfde gevoelswaarde nie. ’n Egte sinoniem het nie net dieselfde betekenis nie, maar dra ook dieselfde gevoelswaarde oor. ’n Ander woord vir.

Die moontlike sinonieme word na die lemma en die daaropvolgende “—” aangedui. Die gebruiker moet self besluit watter woord vir die doel sal pas. Die “;” groepeer woorde met min of meer dieselfde betekenis bymekaar en word ook gebruik om tussen woordsoorte te onderskei.

Die lys van sinonieme word gereeld bygewerk, so as jy nie iets kry nie, gebruik gewoon ons soekgids vir die woord saam met “sinoniem” en sodoende sal dit outomaties gelys word vir aandag.

-A-

a — alfa; aa; ag, aag; ai, aai; og, ô; a-a, kakka
a capella — kapelstyl
a-a — a, kakka
aa — a
aä — aälawa
aag — a, ag; aai, ai
aai — a, ai; ag, aag; streel, vly
aaklig — lelik; sleg; naar, afgryslik, onaangenaam
aälawa — aä, bloklawa, afrolitiese lawa, afroliet, skuimsteen, lawa
aalglad — glad; skelm, slinks, geslepe
aalmoes — geskenk; bydrae; gawe, guns
aalmoesenier — aalmoesgewer, aalmoesuitdeler
aalsalamander — aalmolg
aalskolwer — witborsduiker
aaltjie — nematode
aalwurm — nematode
aalwurmdoder — nematisied
aalwyn — aalwee, alewee, alwyn
aalwynbitter — galbitter
aalwynboom — garingboom
aambeeld — aambyl, ambyl, ystersmeeblok; aambeeldbeentjie, incus
aambeeldvoël — houtkapper
aambeeldwolk — donderwolk
aambei — hemorroïed
aamborstig — kortasemig, hees, aamheestig, hoeserig
aan — vas, bevestig; aangeskakel, aangesit, werkend; dronk, pap, getik; agter, agtervolgend, naby; aanhoudend, aanmekaar, voortdurend; geheg, vasgeheg; op, by; deur, vanweë; vir, na; verbonde; teenmekaar; verder, vorentoe; oor, teen; omtrent, betreffende; van, uit; in
aan-aan — aanraakspeletjie, aan, ane-ane; kinderspeletjie
aanbak — koek, vaskoek, vassit, vasbak
aanbaksel — korsie, kors
aanbel — bel, lui
aanbeur — beur, voortbeur
aanbeveel — aanraai; opdra; aanprys, gunstig voorstel
aanbeveling — aanprysing, aanraaiing; raad, advies
aanbevelingslys — voorkeurlys, voorranglys
aanbevole — aanbeveelde
aanbid — vereer; bemin
aanbidder — bewonderaar
aanbied — gee, presenteer; opvoer, oplewer, lewer; voorlê, indien
aanbieding — aanbod; beskikbaarstelling
aanbind — bind, vasmaak; begin, van stapel stuur
aanblaas — blaas; aanhits, opstook, laat vlam vat, aanwakker; toets
aanblik — gesig; voorkoms, skouspel; aanskouing; siening; oogopslag; kyk, aankyk, beskou, besien
aanbly — bly, vertoef, langer bly
aanbod — aanbieding; koopsom, koopbedrag; verkoping
aanbou — aanbouing, bygebou; kweking, teelt; bybou, toevoeg, aanmessel, byvoeg; bewerk; kweek, teel
aanbrand — brand, vasbrand, verbrand
aanbreek — begin; aanvang; lig word
aanbring — vasheg; installeer; maak; veroorsaak; naderbring
aanbringer — nuusdraer, informant, klikker, verklikker
aand — skemer; voornag; eindtyd, einde, laaste dae, aandskemering
aandadig — skuldig, medepligtig
aandag — opmerksaamheid, noulettendheid, oplettendheid; belangstelling
aandagstreep — russtreep
aandagtig — oplettend, opmerksaam; konsentrerend
aandeel — aanspraak; bydrae; deel, gedeelte; deelbesit, besit; markaandeel; effek
aandeelbeurs — effektebeurs
aandeelhouer — aandeelbesitter, aandelebesitter; effektebesitter; effektehouer
aandeelmark — effektemark
aandelemakelaar — makelaar, effektemakelaar
aandeleregister — aandeelhouersregister
aandenking — herinnering; geskenk, present, memento
aandete — aandmaal
aandik — verdik; oordryf, vererger; vergroot
aandjie — geselligheid, partytjie
aandklok — waarskuwingsteken, sein, sirene; aandklokreël
Aandland — die Weste, Weste
aandoen — ontroer; aangaan, besoek; aansit, vassit, omsit
aandoening — siekte, skeet, kwaal; ontroering
aandoenlik — ontroerend, roerend, treffend; gevoelig
aandpak — aanddrag, aandklere; formele pak, dineepak
aandpraatjie — geselsie, praatjie
aandpypie — aandblom
aandra — bring, vat, neem; verklik, klik, skinder, oordra, oorvertel
aandraai — vasdraai; rem; aanskakel
aandrang — aansporing; drang; begeerte; nadruk, klem
aandring — aanspoor, vereis; aandruk, saampak
aandrok — aandtabberd; aandklere, aanddrag, dineerok, lang rok
aandrooi — awendrooi, sonsondergang, aandskemering, skemer, skemerte
aandruk — haas; bespoedig, versnel, vinnig maak; aandryf, dryf
aandryf — aandrywe, aandruk, aanja; aanspoor; beweeg, laat werk, laat loop, laat funksioneer
aandrywing — drywing, voortdrywing, bewegingskrag
aandskof — aandwerktyd; aandbeurt
aandster — Venus
aandstond — aand; nag
aandui — aanwys, aantoon, wys, toon; beskrywe
aanduiding — aanwysing, indikasie, teken, merk, wenk
aandurf — aanpak, onderneem, begin; opponeer, teenstaan
aaneen — aanhoudend, aanmekaar, gedurig, langdurig, onafgebroke, opeenvolgend; teenmekaar, vas, verbind
aaneenlas — las, verbind; vasheg, vasmaak
aaneenlopend — aanmekaar, ononderbroke; vas
aaneenskakel —  heg, vasmaak, verbind
aaneenskakeling — kettingskakeling, kettingverbinding, verbinding; aaneenryging
aaneenskryf — aaneenskrywe, aanmekaar skryf, vas skryf
aangaan — voortgaan, vorder; aandoen, besoek; lawaai, raas; onderneem, ooreenkom; betref
aangaande — rakende
aangaap — aankyk, aanstaar; bekyk
aangebore — van nature; ingebore, kongenitaal, natuurlik, oorgeërf
aangedaan — bewoë, ontroer; betraand, huilerig
aangee — gooi, werp; gee; oorhandig; aandui, aantoon, dui, toon; aankla, rapporteer
aangehoudene — gearresteerde, gevangene, prisonier
aangeklaagde — beskuldigde; gearresteerde, gevangene; gedagvaarde, verweerder
aangelê — gebore
aangeleentheid — kwessie, saak; onderwerp
aangenaam — lekker, fyn; genoeglik; behaaglik; gaaf, vriendelik
aangenome — aanvaarde; aangeneemde; as, dat, gestel, indien so, indien wel, veronderstel
aangeprys — aanbeveel
aangesien — daar, deurdat, noudat, omdat, vermis
aangesig — gesig; aanwesigheid; teenwoordigheid
aangeskrewe — geag, geëer, gerespekteer
aangeslaan — belas; getakseer, gewaardeer
aangespe — gespe, heg, vasmaak
aangetas — besmet; lydend
aangeteken — ingeskryf, neergeskryf, opgeteken; geregistreer
aangetrek — geklee, gekleed
aangetrokke — aangetrek, bekoor, gelok, getrek
aangetroud — verwant
aangewese — bevoegdste, geskikste; aangeduide, juiste, korrekte, regte
aangifte — kennis, kennisgewing; bekendmaking, rapport, rapportering; verklaring; opgawe, optekening, registrasie
aangluur — aankyk, aanstaar, gluur, staar
aangord — bind, vasbind; vasmaak; toerus; styftrek, vastrek; gereedmaak, regmaak
aangrens — grens, teenaan lê
aangrensend — langsaan, aanliggend, naas, naasaan, naburig
aangroei — groei, toeneem, vermeerder; aaneengroei, vasgroei
aangryns — aangluur, aankyk, dreig
aangryp — gryp, vasgryp, vasvat, vat; aanvat; gebruik, benut; beweeg, ontroer, roer
aangrypend — roerend, treffend, ontroerend; pragtig, skoon
aanhaak — haak, vashaak, vasheg, vasmaak, vassit; inspan, span
aanhaal — siteer, herhaal; vermeld
aanhaling — sitaat
aanhalingsteken — sitaatteken
aanhang — gevolg, volgelinge; helpers, hulp; ondersteuning; hang, vasmaak, bevestig; help, volg; ondersteun, steun
aanhanger — volgeling, ondersteuner; dissipel, leerling
aanhangig — in oorweging, ter sprake
aanhangsel — bylae, aanhegsel, addendum, appendiks, byvoegsel, toevoegsel
aanhef — begin, inset; inleiding, insetting, proloog; begin, aanvang
aanheg — heg, vasmaak, vassit; vasplak
aanhegsel — aanhangsel, aanhegting
aanhelp — help, bevorder, ondersteun
aanhits — aanjaag, aanpor, aanspoor, aanvuur, ophits, oprui, opstook
aanhitsing — aanstigting
aanhoor — hoor, luister
aanhoorder — luisteraar, hoorder
aanhou — volhou; aangaan, voortduur, voortgaan; aandring, soebat, versoek; bewaar, oppas, vashou; arresteer, gevange neem; besit; dra; neem, vat; byhou, opstel; volg
aanhoudend — aanmekaar, gedurig, langdurig, onophoudelik, steeds, voortdurend
aanhouding — arres, arrestasie, gevangeneming, inhegtenisneming; beslaglegging; voortgang
aanhouer — deurdrukker, volharder; arresteerder
aanja — aanjaag; aandryf; aankeer, ja, jaag; veroorsaak; opwek, stimuleer
aankeer — dryf, ja, jaag, keer; inkraal; arresteer, in hegtenis neem, vang
aankla — aanklaag, beskuldig; vervolg
aanklaer — beskuldiger; openbare aanklaer, vervolger
aanklag — beskuldiging; vervolging
aanklagkantoor — klagteskantoor, polisiekantoor
aanklam — benat, bedrup, klam maak, natmaak
aanklamp — heg, klamp, vasheg, vasmaak, vassit
aankleef — aanklewe, kleef, vasheg, vasmaak, vassit; kenmerk, stempel
aanklop — klop; versoek, vra
aanknoop — knoop, vasknoop; begin
aanknopingspunt — aanraakpunt, beginpunt, gesprekspunt
aankom — arriveer, aanland, bereik, grondvat, kom, opdaag, nader, naderkom; kuier, vertoef; groei, vooruitgaan, vorder; afhang
aankomeling — arriveerder; besoeker, gas; beginner, nuweling; baba, kleintjie
aankomende — aanstaande; groeiende
aankoms — arrivering, bereiking, koms
aankondig — bekendmaak, bekendstel, aanmeld, meld, vermeld; sê; te kenne gee; aandui, voorsien, voorspel
aankondiger — kennisgewer, bekendmaker, bekendsteller; omroeper
aankondiging — bekendmaking; bekendstelling, aanmelding, melding, vermelding; kennisgewing; aanduiding, voorsiening, voorspelling
aankoop — koop, kopie; kopery; aanskaf, koop, verkry; inkoop
aankruie — aanslenter, skuifel, slenter, slof, voortskuifel, voortsleep, voortsukkel
aankyk — kyk; aanstaar, bekyk, kyk
aanland — aankom, kom; beland, teregkom
aanlap — lap, vaswerk, aanwerk, aanmekaar sit; aanlas, aansit, aanvoeg, las, voeg
aanlas — aanlap, aansit, aanvoeg, las, toevoeg, vassit, voeg; byvoeg; vergroot, oordryf
aanlê — aandoen, aankom; korrel, mik; bou, ontwerp; aanbring, voorsien; aanpak, pak; toepas; kuier, vry
aanleer — leer; studeer, bestudeer; aanneem, kry, verkry; bemeester
aanlêer — vryer; bouer, opsigter
aanleg — gebou, opstel, plek; plaas; flair, neiging, talent; fabriek, installasie, installering; bedoeling, doel, doelwit, oogmerk; grondplan, ontwerp, plan
aanlegtoets — geneigdheidstoets
aanleidend — bydraend, veroorsakend; onmiddelik, ooglopend, uiterlik
aanleiding — rede; oorsaak; geleentheid
aanlêplek — kaai, meerplek, pier, vasmeerplek; aanlêhawe; steier
aanliggend — aangrensend, naburig
aanlok — aantrek, bekoor, lok
aanloklik — aantreklik, bekoorlik, verleidelik; mooilieflik, pragtig, welgevallig
aanloop — loop; vastrapplek, wegspringplek; begin, inleiding, proloog; oprit; naderstrook; besoek, besoekers, gaste, toeloop; loop, stap; aandoen, besoek, stamp; raak; aanhou; aangaan
aanloopbaan — stygbaan; landingsbaan; rolbaan
aanlym — vaslym; aanplak, plak, vasgom
aanmaak — meng; maak
aanmaaksel — mengsel
aanmaan — waarsku, aanraai, aanspoor
aanmaning — waarskuwing; aansporing; aanmaningsbrief
aanmatig — toe-eien
aanmatigend — verwaand, hoogmoed, trots
aanmatiging — hoogmoed, verwaandheid, pretensie, trots; toe-eiening
aanmeer — meer, vasmaak, vaslê
aanmekaar — aanhoudend, aaneen, langdurig, onafgebroke, onophoudelik; vas; dig, opmekaar, styf; bakleiend, vegtend
aanmekaarskryf — vasskryf, aaneenskryf
aanmekaarspring — baklei, handgemeen raak, veg
aanmeld — aankondig, bekendmaak; aanbied; rapporteer, opdaag
aanmelding — rapportering, opdaging; bekendmaking, aankondiging; aankoms
aanmerking — opmerking; afkeuring, kritiek, , veroordeling; oorweging
aanmoedig — aanspoor, bemoedig; opbeur; aanhelp, ondersteun, voorthelp
aanmoediging — aansporing, bemoediging, opbeuring; hulp, onderskraging, ondersteuning; beloning, troosprys; prys
aanname — aanneming, aanvaarding, presuppososie, veronderstelling; uitgangspunt
aanneem — aanvaar, adopteer, goedkeur, neem, ontvang; glo, onderneem; inneem, opneem; erken; kry; volg
aanneemlik — aanvaarbaar, geloofwaardig, aanneembaar
aanneming — aanneemdaad, aanneme, geloofsbelydenisaflegging, lidmaatwording; indiensneming; aanvaarding; aanname, veronderstelling, vooronderstelling, presupposisie
aanpak — kleef, vassit, vaskleef; vaspak; berispe; regsit; begin, onderneem
aanpaksel — aanpakking; afsaksel
aanpas — pas; inpas, skik; aansluit
aanpasbaar — inskiklik
aanpassing — skikking, inpassing; adaptasie
aanpassingsvermoë — skikkingsvermoë, aanpasvermoë
aanpiekel — aankruie; aansukkel, voortsukkel
aanplak — vassit, vasheg, vaslym
aanplant — plant
aanplanting — plantasie; boord
aanpor — por, aanspoor, aanhits; aanmoedig
aanpraat — vermaan; aanmoedig, aanhits, aanpor
aanprys — prys, aanbeveel
aanprysing — prysing, aanbeveling
aanraai — aanbeveel; raad gee
aanraak — aanroer
aanraking — aanroering; kontak, raking, verbinding; omgang, verkeer
aanrakingspunt — raakpunt, trefpunt
aanrand — oorweldig; aanval; beseer; skend, verkrag; benadeel, aantas
aanrander — geweldenaar; skender, verkragter
aanranding — verkragting, skending; gewelddaad, aanval
aanrig — veroorsaak, aanbring
aanroer — aanraak; meld, noem, ter sprake bring
aanry — kuier, aangaan, besoek; vervoer
aanrykafee — padkafee
aansê — meedeel, sê, opdra, beveel, gelas; verklaar
aansetsel — aansitting; aanpaksel
aansien — agting, invloed, eer, verering, respek, prestige; verdra, duld; aankyk, bekyk, kyk
aansienlik — groot, ruim, omvangryk; vernaam, belangrik, deftig, toonaangewend; mooi, aanvallig; aanskoulik
aansig — voorkoms; vooraansig, tekening; uiterlike
aansit — sit; neersit; aanheg, vasheg, vasmaak; begin, vat; opgewek, aanspoor; aanhits; toepas; slyp, skerpmaak
aansittende — eter; gas
aansitter — aansitmotor, selfaansitter, knormoer; aansittende
aanskaf — koop, aankoop, verkry, kry
aanskaffing — aankoping, verkryging
aanskakel — aansit; verbind; skakel
aanskou — bekyk, waarneem; betrag
aanskoulik — duidelik, lewendig, realisties; waarneembaar, sigbaar; mooi, indrukwekkend
aanskroef — skroef, vasskroef; dwing; dagvaar
aanskuif — naderskuif; verder skuif
aanskuifel — aansukkel, voortskuifel, voortsukkel
aanskyn — voorkoms, gesig; gedaante, vorm; nabyheid
aanslaan — raak, tik, aanraak; slaan; belas; bereken; vaskap; aanpak, verwasem; verdof; aanklam; afdruk; vastrek, vassit
aanslaer — belastinggaarder
aanslag — belastingbedrag, heffing; moordaanslag; slag; roet; aanpaksel; wasem
aanslagkantoor — belastingkantoor
aanslinger — voortslinger
aanslof — skuifel, aanskuifel, voortskuifel
aansluit — vasmaak, vasbind; byvoeg, toevoeg, aanvoeg; verbind, aanpas
aansluiting — verbinding, hegting, konneksie; inskakeling, affiliasie, vereniging; byvoeging
aansmeer — smeer, toesmeer; bedrieg, kul, verneuk
aansnou — toesnou
aansoek — applikasie; versoek, voorstel
aansoekbrief — aansoek, applikasie
aansoeker — applikant
aanspeld — vasspeld, aanheg, vasheg, vassteek
aanspoor — aanmoedig, aanpor, aanjaag, aandryf; bemoedig; aanjaag; aanhits
aansporing — aanmoediging, opwekking, aanwakkering, prikkeling, bemoediging
aansporingsgeld — bonus, aansporingsbonus, prestasiebonus
aanspraak — reg; geselskap; maat, vriend, gespreksgenoot; toespraak, redevoering; geselskap
aanspraakmaker — reghebbende; opvolger
aanspreek — raas, berispe; aanpraat, toespreek; gebruik; benut; eis instel
aanspreeklik — verantwoordelik, toerekenbaar; vervolgbaar
aanspreeklikheid — verantwoordelikheid, toerekenbaarheid; vervolgbaarheid
aanspreekvorm — toespreekvorm, aanspreking; titel; persoonsbenaming; vokatief
aanstaan — geval, beval
aanstaande — verloofde; beminde, geliefde; toekomstige, aankomende, naderende; volgende, eersvolgende, komende, naasvolgende
aanstaar — aankyk, bekyk, staar
aanstaltes — voorbereidings, aanstalte; gereedmaking
aanstap — aanloop, aangaan, kuier, besoek; voortstap, voortwandel, aanloop, loop, wandel
aansteek — besmet; beïnvloed, aanmoedig; vasheg, vassteek; aansit
aansteeklik — besmetlik; navolgenswaardig, inspirerend
aansteker — sigaretaansteker; onrusstoker
aansteking — besmetting; verkryging, opdoening; besieling
aanstel — benoem, emplojeer; aansit
aansteller — poseur
aanstellerig — aansitterig, kunsmatig, gemaak, bestudeerd, gekunsteld
aanstellery — aanstellerigheid, kunsmatigheid, gemaaktheid, gekunsteldheid, onopregtheid, aanstelling, pose; bluf
aanstelling — indienstreding, inwerkneming, emplojering; gemaaktheid, skyn
aansterk — gesond word
aanstig — veroorsaak, stig, instigeer
aanstigter — opstoker, opruier, veroorsaker, instigator, instigeerder
aanstigting — aanhitsing, veroorsaking, onheilstigting; aanvuring, instigering, opruiing, aanjaging
aanstip — aanteken, opteken; merk, opmerk; noem, vermeld
aanstoker — opstoker, aanhitser, opruier, intigeerder
aanstoking — aanhitsing, opruiing, opstoking, opstook, instigering
aanstons — netnou, nou-nou, binnekort
aanstook — stook; aanhits, oprui, opstook; aanwakker; aanpor
aanstootlik — hinderlik, ergerlik; onbetaamlik, sedeloos, immoreel, vieslik, lelik
aanstrompel — voortstrompel, voortsukkel, aansukkel
aanstryk — aanstap; aansmeer, toevoeg; opskud, haas
aanstuur — versend; pos; mik; stuur
aansukkel — sukkel, voortsukkel; aanskuifel, aanstrompel
aanswoeg — voortswoeg, voortwerk, aanwerk, voortarbei
aansyn — teenwoordigheid, aanwesigheid; bestaan, lewe
aantal — hoeveelheid, kwantiteit; menigte; getal
aantas — betas, bevoel; aangryp, aanval; beïnvloed; raak; skend; benadeel
aantasbaar — kwesbaar; oorwinbaar
aantasting — skending; aanraking; aanranding, aanval
aanteel — vermeerdering; toevoeging; aankweek, teel, vermeerder; verhoog
aanteken — opskryf, noteer, registreer; behaal, verkry, kry; kennis gee
aantekening — optekening, opskrywing, nota, notisie; registrasie
aantekeningboek — notaboek; skryfboek
aantog — optog, nadering, naderkoms, aankoms; oprukaksie, oprukking
aantoon — aanwys, wys, toon, dui, aandui; bewys, staaf
aantree — toegang; nader, aanloop, aankom; aanstap, tree
aantref — raakloop, ontmoet; kry, vind, opspoor
aantrek — bekoor, aanlok; klee; trek, nadertrek; kwel, ter harte neem
aantrekkingskrag — swaartekrag, graviteit; adhesie, kohesie; aanlokkingskrag, aantrekking, aanlokking
aantreklik — bekoorlik, aanvallig, mooi, pragtig, vriendelik, innemend, sjarmant, aanloklik; gevoelig, liggeraak, oorgevoelig, fyngevoelig
aantyging — beskuldiging, bewering
aanvaar — onderneem, begin; aanneem; besoek; raak, stamp
aanvaarbaar — aanneemlik
aanvaarding — aanneming
aanval — offensief, aanvalsoptrede, bestorming, aangryping; bestryding; aandoening, siekte; aangryp, bestorm, bestry; kritiseer, afkam
aanvallend — aangrypend, offensief
aanvallenderwyse — vyandig, aanvallend
aanvaller — invaller, vyand; aanrander
aanvallig — lief, bekoorlik, mooi, aantreklik, pragtig
aanvang — begin, aanvangs; oorsprong, bron; begin; maak, doen, verrig, onderneem, uitrig
aanvangsalaris — beginsalaris
aanvangskolwer — aanvangkolwer, openingskolwer, beginkolwer, oopmaker, beurtoopmaker
aanvanklik — eers, eerste, primêr, beginnend
aanvat — aanpak; begin; aanroer; neem, vat, aanneem
aanvegbaar — betwisbaar, betwyfelbaar
aanvoegsel — toevoegsel, aanhangsel, byvoegsel, bylae, appendiks
aanvoel — aanraak, bevoel; ervaar, ondervind; gewaar, merk, opmerk; voel
aanvoer — verskaffing; bewering; lewering, invoer; aanhaal, noem, beweer, sê; lei; aanbring, bring, lewer, invoer, inbring
aanvoerder — bevelvoerder, bevelhebber, leier; voorman; hoof, hoofman
aanvoering — bevel, leiding; aanhaling, noeming, stawing; invoering, lewering
aanvoorwerk — voorbereidingswerk, reëlings
aanvra — vra, versoek; bestel
aanvraag — bestelling; versoek; vraag, kooplus
aanvryf — aanvrywe; toedig, aantyg, beskuldig
aanvul — byvoeg, toevoeg, opvul, volmaak, vul
aanvullend — bykomend, bykomstig, toegevoeg, bygevoeg, ekspletief
aanvulling — byvoeging, toevoeging, byvoegsel, toevoegsel, supplement; opvulling
aanvuring — aansporing, inspirasie, besieling
aanvuur — aanspoor, aanwakker, inspireer, besiel
aanwakker — aanja, aanjaag, aanspoor, aandryf; opwek
aanwas — vermeerdering, toename, aangroeiing, aangroei, toeneming; styging; uitgroeisel; vermeerder, toeneem, aangroei; deurgroei, styg, verhoog
aanwend — gebruik, bestee; toepas
aanwendbaar — besteebaar, bruikbaar, benutbaar; beskikbaar, gereed
aanwending — gebruik, benutting, besteding; toepassing
aanwensel — gewoonte; manier, maniertjie, maniërisme, hebbelikheid, foefie
aanwerk — vaswerk, vasnaai, aannaai; voortarbei
aanwesig — teenwoordig, by; voorhande
aanwesiges — teenwoordiges; gehoor, luisteraars
aanwesigheid — teenwoordigheid, presensie
aanwins — voordeel, bate, verkryging; blootlegging
aanwys — toeken, toewys; uitkies, kies, benoem; wys, aandui, toon
aanwysende voornaamwoord — demonstratief, demonstratiewe pronomen, demonstratiewe voornaamwoord
aanwyser — wyser, aanduier; rigtingwyser
aanwysing — aanduiding, indikasie, wenk; toewysing; benoeming, kiesing, verkiesing
aap — breedneusaap, brulaap, kapusyneraap, nagaap, slingeraap, wolaap, klouaap, leeuaap, smalneusaap, hondaap, blouaap, slangaap, mensaap, gibbon, sjimpansee, gorilla, orang-oetang; apie; dommerd, haas, skaap, domgat; nuuskierige agie, agie
aapsekos — swarthout
aapstert — sambok, sweep, slaanding; slae; niksnuts, aap; kettingsleutel
aapstuipe — apiestuipe, blouwilleaapstuipe, stuipe, woede
aar — kanaal, buis; vloedkanaal, vloedaar, vloedbuis, vloedvat; spleet, opening; saadaar
aard — wese, geaardheid, natuur, karakter, inbors; soort, manier, wyse; beantwoord, deug; groei, voorkom; leef; verbind
aardbewing — aardtrilling, aardskudding, trilling
aardbewingsleer — seismologie
aardbewingsmeter — seismograaf
aardbewingsterkte — aardbewingskrag; aardbewingskaal
aardbewoner — mens, sterfling, aardling
aardbodem — aardoppervlak; aarde, grond; wêreld
aardbol — aarde, wêreld; bolkaart; globe
aarde — wêreld, geosfeer, aardbol, aardbodem, terra; grond; aarddraad, aardelektrode
aardgas — metaan, moerasgas, gas
aardig — aantreklik; aangenaam; knap, gevat; snaaks, vreemd; naar, mislik
aardigheid — snaaksigheid, grap; naarheid, duiseligheid, mislikheid
aardkors — kors, litosfeer
aardkunde — geologie
aardkundig — geologies
aardkundige — geoloog
aardrotasie — aardwenteling, asrotasie, aswenteling, rotasie, wenteling, daaiing
aardryk — mensdom, mense; aarde, wêreld
aardrykskunde — geografie
aardrykskundig — geografies
aardrykskundige — geograaf
aards — verbygaande, kortstondig; sintuiglik, nugter
aardse — aarde, wêreld; ondermaanse
aardskok — aardbewing
aardskudding — aardbewing
aardwolf — maanhaarwolf
aarlating — bloedlating; bloeding
aars — anus, ners, gat, hol, poephol
aarsel — weifel, terugdeins, twyfel
aarselend — weifelend, twyfelend, onbeslis
aarseling — weifeling, twyfeling, besluiteloosheid, versigtigheid
aartappel — ertappel
aartappelkewer — Coloradokewer
aartappelmeel — setmeel, stysel
aartappelmoer — moer, aartappelsaad
aartappelskyfie — skyfie, aartappelrepie, repie
aartsbedrieër — baasbedrieëropperbedrieër, bobaasbedrieër
aartsbiskop — hoofbiskop, provinsiebiskop, metropoliet, primaat
aartshuigelaar — baashuigelaar, opperhuigelaar, bobaashuigelaar
aartsleuenaar — baasleuenaar, opperleuenaar, liegbek, bobaasleuenaar
aartspriester — hoëpriester
aartsvyand — oppervyand, doodsvyand
aarverharding — aarverkalking, arteriosklerose; flebosklerose
aas — kos, lokaas; hoogste kaart; bedel; eet, vreet; teer
aasbank — aasplek, aasrots
aasblom — stinkblom, dooiperd, aaskelk, hoofpynblom, tierblom, kaling, bokhorinkie, ghaap, swartaasblom, geelaasblom, rooiaasblom, aasuintjie
aashaai — sandhaai, spierhaai
aaskelk — aasklok
aaskewer — doodgrawer
aasplek — kosplek, vreetplek; aasuithaalplek, aasrots
aasvlieg — brommer
aasvoël — gier, roofvoël; kondor; vraat, vraatsugtige, rower, dief; prokureur, advokaat
abakus — speeltafeltjie; telraam, rekenraam; rekenbord, suildekplaat
abattoir — slagpale, slagplaas, slagplek, slaginstallasie
abba — dra, vervoer; vader
abbaskip — moederskip
abbreviasie — afkorting, verkorting
abbreviatuur — afkorting, verkorting, abbreviasie; afkortingsteken, verkortingsteken
ABC — abc, alfabet; beginsels, elemente, grondbeginsels, grondelemente, noodsaaklikhede
abc-boekie – spelboekie; reëlboekie
abdikasie – troonafstanddoening, abdikering, troonafstand
abdikeer – abdiseer, afstand doen
abdomen – buik, maag, buikdeel, maagdeel; agterlyf
abduksie – ontvoering, wegvoering
abduktor – abduktorspier
abdy – klooster
aberrasie – afwyking, afdwaling; skynbeweging; kranksinnigheid; sielsiekte, geestesafwyking
abiogenese – spontane generasie; skyndood
abiose – nie-lewensvatbaarheid, vroegtydige dood
abissaal – abissies
abjater – vabond, karnallie; vent, asjas
ablaktasie – spening
ablatief – sesde naamval; ablativus
ablaut – klinkerwisseling, vokaalwisseling, klinkerafwisseling, vokaalafwisseling, klinkerverandering, vokaalverandering; klankwisseling, apofonie
ablou – hasie
ablusie – was, wassing, reiniging, afwassing
ablusiekamer – waskamer
abnegasie – ontsegging, loëning
abnormaal – nie-normaal, subnormaal, afwykend; misvorm, sieklik
abnormaliteit – afwykung; misvorming; sieklikheid
abolisie – afskaffing, opheffing, wegdoening
abolisionisme – afskaffingsbeweging, abolisiebeweging
abomasum – leb
abominabel – verfoeilik, afskuwekkend, veragtelik, gruwelik
abominasie – gruwelikheid, afskuwelikheid, verfoeilikheid, veragtelikheid
abonneer – inteken
abonnement – intekening, inskrywing, vooruitbetaling; jaargeld
aborsie — vrugafdrywing
abortief – vrugafdrywend; vrugteloos, mislukte; ontydig, buitetyds
abrakadabra — wartaal, onsin; towerspreuk
abrasie — verwering, afslyting, afskuring, skuring, wegskuring
abrogasie — opheffing, afskaffing, abrogering, wetsopheffing, wetsafskaffing, wegdoening
abrogeer — ophef, afskaf, wegdoen
abrup — afgebreek, afgebroke, kortaf; meteens, skielik; stomp, stompaf
absensie — afwesigheid; verstrooidheid
absensielys — afwesigheidslys
absent — afwesig, weg, nie-teenwoordig
absenteer — wegbly
absenteïsme — wegbly, absentismeafwesigheid
abses — sweer, verswering, ettersweer, etterswelsel, buil; pitsweer, pitseer, karbonkel
absint — wildealslikeur, pernod, groenlikeur
absis — X-koördinaat
absolusie — kwytskelding, vryspraak, losmaking, kwyting
absolute kuns — geometriese abstrakte kuns
absolute musiek — suiwer musiek
absolute reg — saaklike reg; outeursreg; handelsmerkreg; oktrooireg; handelsnaamreg
absolute vogtigheid — absolute humiditeit
absolute waarde — modulus
absolutisme — onbeperkte mag, absolute mag
absoluut — heeltemal, volstrek, volkome, totaal; onvoorwaardelik; suiwer, ongemeng, presies
absolveer — kwytskeld, vryspreek, vrystel
absorbeer — opsuig, opslurp, opneem, intrek, suig, slurp; boei, besighou
absorpsie — insuiging, opsuiging, opslurping, intrekking, inneming, opname, inname, suiging, slurping
abstinensie — matigheid, onthouding, afskaffing, geheelonthouding, geheelafskaffing
abstraheer — aflei, aftrek, afsonder
abstrak — afgetrokke, nie-konkreet, nie-waarneembaar; afgelei, afgetrek, losgemaak; nie-realisties, nie-figuurlik, non-figuratief, nie-figuratief; geabstraheer
abstraksie — afgetrokkenheid, nie-konkreetheid, nie-waarneembaarheid, geabstraheerdheid, abstraktheid
abstrakte kuns — nie-figuratiewe kuns; geometriese kuns; absolute kuns
absurd — logies, verstandig, verstandelik, wys
absurditeit — verstandigheid, wysheid
abuis — vergissing, fout, ongeluk, misgissing
abusief — verkeerd, foutiewelik
accelerando — vinniger
achilleshiel — swakpunt, swakheid, kwespunt
achillespees — hakskeensening
achromasie — kleurblindheid
achromaties — kleurloos, ongekleurd; nie-chromaties, onchromaties
achromatisme — kleurloosheid, ongekleurdheid
acre — akker
acta — verhandelinge, verrigtinge, notule
adagio — stadig, sag, bedaard, langsaam, gevoelvol
adamsappel — strottehoof
adamsgeslag — mensdom; mans, mansmense
adamsgewaad — naaktheid, kaalheid, ongekleedheid
adamsiet — niesgas
adamspak — naaktheid
adamsvy — persvy, adamsvyg
adaptasie — aanpassing; verwerking
adapteer — aanpas; verwerk
addaks — Mendesantiloop
addeer — optel, bytel
addendum — bylae, byvoegsel, aanhangsel
adder — slang; verraaier, booswig, misdadiger; pofadder, bergadder, nagadder, horingsman, horingsmanslang
addergebroedsel — slangnes, addernes, venyniges, nydiges, verraaiers, boosaardiges, addergeslag
addisie — optelling, bytelling, toevoeging, byvoeging
addisioneel — bygevoeg, bykomend, aanvullend, bykomstig, bygetel, toegevoeg
additief — byvoegsel, bymiddel, toevoegsel; bygevoeg, toegevoeg, aangevul, aanvullend
adduktor — adduktorspier
adekwaat — genoegsaam, voldoende, toereikend; gelykwaardig, ewewaardig, ooreenkomend
adel — adelstand, edeles, noblesse; voortreflikheid, uitmuntendheid, adelheid, adelikheid; verhef; edel maak
adelaar — arend
adelaarsblik — heersersblik, leiersblik, skerp blik, arendsblik
adelaarsteen — arendseier, klappersteen
adelstand — adel, noblesse
adem — asemhaal; leef
ademloos — geluidloos, doodstil, asemloos; verbaas
ademtog — asemhaling, asemteug
adenoïed — neusklier, adenoïede
adenoom — vetgewas, vetgroeisel, vetklier, vetgeswel
adep — ingewyde, volgeling, leerling, aanhanger; alchemis
adherent — aanhanger, voorstander, volgeling; samehangend; vergroeid
adhesie — aantrekkingskrag, aanklewingskrag, vasklewing, aanklewing; instemming, goedkeuring
ad hoc — vir die doel, vir ’n bepaalde doel
adhortatief — aanmanend, aansporend
adiatermies — ondeurdringbaar vir warmte
adieu – vaarwel, totsiens, groete
adipositas — vet
adjektief — byvoeglike naamwoord, epiteton, hoedanigheidswoord, adjunk, pre-adjunk
adjektiwies — byvoeglik
adjudant — stafoffisier
adjunk — assistent, assistent-hoof; onderhoof, onderminister; ondersekretaris; toevoegsel
administrasie — bestuur, ordening, beheer; personeel, bestuurpersoneel, organisasie, amptenary
administrateur — bestuurder, bewindhebber, hoofamptenaar, administrasie-hoof; boedelbeheerder
administratief — administrerend
administreer — beheer, bestuur, organiseer
admirasie — bewondering
admireer — bewonder
admissie — toelating, vergunning; admissie-eksamen, toelatingseksamen
adnominaal — byvoeglik, adjektiwies, attributief
adobe — klei, kleibaksteen, rou baksteen
adolessensie — jeugjare, rypwording; tienerjare
adolessent — jeugdige, tiener, tienderjarige; jeugdig, tienderjarig, halfvolwasse, opgeskote
adonis — mooi man, skone jongman, beminde, held
adoons — bobbejaan
adopsie — aanneming
adopteer — aanneem
adorasie — verering, aanbidding, huldiging
adoreer — vereer, huldig, aanbid
adrenalien — adrenaline, bynierskorsafskeiding
adres — woonplek, blyplek, verblyfplek; versoekskrif; huldiging, huldigingsadres, huldigingskrif
adresboek — adreslys
adresseer — rig; stuur na
adret — netjies, net, knap, agtermekaar, lewendig, op en wakker
adsorbaat — oplossing, opgeloste stof
adsorbeer — vashou, verdig
adsorbens — oplosstof
adsorpsie — binding, opneming
adstringeer — saamtrek, stelp, laat ophou
adstringens — sametrekker, stelpmiddel, stolmiddel
adstringerend — saamtrekkend, stelpend, bloedstelpend
adstrueer — toelig
adstruksie — toeligting, stawing
adveksie — aanvoer, aanvoering
adverbiaal — bywoordelik
adverbium — bywoord
adverteer — advertensies plaas, reklame maak, reklameer; bekendmaak, versprei, onder die aandag bring, uitbasuin; prys
advertensie — reklame, bekendmaking
advertensie-agentskap — reklameagentskap, reklamepraktisyn
advies — raad, mening; voorligting; berig, mededeling
adviesbrief — kennisgewing
adviseer — voorlig, van raad bedien, aanraai, raad gee; inlig, meedeel
adviserend — raadgewend, voorligtend
adviseur — raadgewer, voorligter
advokaat — regsgeleerde, bepleiter, pleitbesorger
advokatuur — advokaatsamp
aërasie — gasbehandeling, gastoediening; belugting, lugvulling
aërobatiek — lugakrobatiek, lugtoertjies, vliegakrobatiek, vliegtoertjies, vliegtuigakrobatiek
aërobeton — gasbeton
aërodinamika — lugdinamika, lugbewegingsleer
aërofiet — lugplant, epifiet
aërofobie — lugvrees
aërogram — bolugdiagram, aërologiese diagram
aëroliet — meteoorsteen, meteoriet
aërologie — lugkunde
aëromeganika — gasewewigsleer, gasbewegingsleer; vliegtuigboukunde, vliegtuigmeganika; lugmeganika
aërometer — lugmeter
aërosol — verstuiwer, stuif, stuifmiddel
aërostatika — lugbeweegkunde; vloeierstatika
aërotropisme — groeikromming, luggroeikromming
af — ondertoe, na onder, na benede; weg, verder; langs, by, in; reguit na, tot; presies; gebreek, geskei, afgehaal, afgebreek; minder, verby; moeg, klaar, afgemat
afaniet — fynkorrelgesteente, fynkorrelstollingsgesteente
afarm — gebreekte arm, afgesette arm
afasie — spraakverlies, praatsteurnis, geheueverlies
afbaken — begrens, afgrens, demarkeer, afpaal; aantoon, aandui, aangee, merk, bepaal, vasstel
afbedel — afsmeek, bedel, smeek, vra
afbeelding — beeld, tekening, portret, voorstelling; afbeeldsel
afbeen — gebreekte been, afgesette been
afbel — aflui
afbetaal — betaal, vereffen; ontslaan, diens beëindig; vergeld, straf
afbetaling — vereffening; ontslag, afdanking
afbind — toebind; afknoop, knoop
afblaar — aftrek; loskom, lostrek
afblaas — lug verloor, uitgaan, uitblaas, ontsnap; weghardloop
afblaker — afskiet, afgooi
afbly — weg bly
afboender — afgooi, afsmyt
afbraak — sloping, afbreking; puin
afbreek — sloop; beëindig, uitmaak; vernietig; onderbreek; kritiseer, afkam, veroordeel; uitmekaarhaal; afkalwer, afkalwe, afkabbel, afbrokkel; instort, ineenstort, insak, afsak
afbreker — sloper, vernietiger, breker; kritiseerder; atukkendmaker
afbreuk — skade, nadeel
afbring — verwyder, wegvoer, aflei, weglei; verminder; behou; verrig, doen
afbrokkel — breek, verkrummel; verminder, agteruitgaan
afbyt — byt, losbyt, stukkend byt; kortaf praat, nydig praat
afdak — skuins dak; onderdak; skuur, bêreplek, platdakgebou, afdakkie
afdank — ontslaan, afbetaal
afdanking — ontslag, afbetaling
afdek — verwyder, wegneem
afdeling — onderdeel, departement, groep; streek, gebied
afding — kibbel, afknibbel, twis, stry; verkleineer
afdoen — verminder, aflê; wegneem; volbring, klaarmaak, voltooi, afhandel; betaal, vereffen
afdoende — genoegsaam, voldoende, doeltreffend, beslissend
afdoening — betaling, vereffening; afhandeling
afdonder — afsmyt, afgooi; afval
afdop — afskilfer; afhaal
afdra — oorhandig, oorgee, gee; dra
afdraad — afhaar, aftrek; omhein, afkamp
afdraai — wegdraai, afwend; doldraai; afskakel; afrol; aframmel
afdraand — afdraande, helling, skuinste; ondertoe, afdraans, hellend
afdraande — skuins, afgaande, hellende
afdreig — afpers, afdwing, dwing, dreig
afdrifsel — opdrifsel, afdryfsel
afdroog — afdroë, droogmaak, droog, droë
afdrooglap — vadoek
afdruk — vorm, beeld, prent, kopie, foto, papierafdruk, drukeksemblaar; afdrukkery, afdrukwerk, afdruksel; wegdruk, ondertoe druk; druk
afdruksel — afdruk
afdrup — afdruip, afdruppel, drup, druip; afloop
afdryf — afdrywe, verwyder, wegja, afskrik; wegdryf, dryf
afdryfsel — afdrifsel
afdrywing — vrugafdrywing, aborsie, abortus; suiwering, metaalsuiwering
afduiwel — afval, affoeter, val, afdonder, afneuk
afdwaal — verdwaal, kwytraak, verloor
afdwaling — afwyking, fout
afdwing — dwing; opwek, inboesem, wek, aanwakker
afend — voltooi
aferese — aferesis, anlautweglating, beginklankweglating, prokopee
affek — gemoedsaandoening, aandoening; gevoelswaarde, gevoelsuitdrukking, gevoel
affeksie — geneentheid, guns, toegeneentheid
affektasie — gemaaktheid, aanstelling, gekunsteldheid
affekteer — voorgee, voordoen; beïnvloed
affektief — gevoelsmatig
affêre – saak, aangeleentheid, voorval, gebeurtenis, affêring; besigheid, ding; verwikkeling, moeilikheid; gedoente, drukte, samedromming; opskop, lawaai
affiche — aanplakbiljet, plakbiljet, biljet
affidavit — beëdigde verklaring, beëdiging
affiks — voor-en-agtervoegsel, voegsel
affiliasie — verbinding, aansluiting; samewerking, koöperasie
affilieer — aansluit, verbind, inskakel; saamwerk
affinadery — raffinadery
affineer — raffineer
affiniteit — verwantskap, aantrekking
affirmasie — bevestiging
affodil — trompetnarsing
affront — belediging
affrontasie — belediging
affronteer — beledig, slegsê
affuit — onderstel
afgaan — ondertoe gaan; verlaat, weggaan; verminder, afneem; staatmaak; losgaan; verdwyn; losraak, afkom; afgee; reken op, vertrou, aanvaar
afgang — helling, daling; ontlasting, opelyf
afgebete — kortaf, afsnouend
afgebroke — onderbroke, met onderbrekings; nie-samehangend
afgedaan — klaar, afgehandel, voltooi, uitgedien, op, afgeslyt
afgedankste — vervlakste, verdraaide, kwaai, harde
afgee — oorhandig, oorgee, weggee; lewer; versprei, losgaan, smeer; uitstraal; aflewer, gee, afskei, voortbring; toevertrou, oorgee; veroorsaak, lei tot
afgehaal — verneder, beledig, geaffronteer; verleë
afgekeur — verwerp, afgewys
afgeknot — afgesny, weggesny
afgelas — aflas, afsê, verbied
afgelasting — aflasting, aflassing, afsegging, verbod
afgeleë — afgesonderd, ver, verskuil, eensaam, verweg
afgeleef — oud, kragteloos, swak, verswak, uitgeput, klaar
afgelei — ontstaan uit, verkry uit
afgelope — voltooid, verby, afgehandel, beëindig; verlede, laas
afgemat — uitgeput, moeg, vermoeid, klaar
afgematheid — moegheid, tamheid
afgemeet — gemeet, gepas
afgemete — styf, deftig, plegtig, berekend; stadig, doelbewus
afgeplat — platgemaak, geplat

afgryslik — aaklig
afstand — distansie
afwesig — absent
ag — a, aag
agter — na agter, agtertoe, agterkant; vertraag, laat; aan die agterkant, ruggelings; bedek, onbewus, toe, gesluit, toegesluit, gevangene; in volgorde; verly, afgehandel, voltooi
agterdog — suspisie, wantroue
agterdogtig — suspisieus, wantrouig
agterplaas — werf, agterwerf; pakplek, bêreplek
ai — a, aai; aag
akkuraat — noukeurig, presies
aksent — klem, nadruk
akteur — toneelspeler, filmster, filmakteur, speler, ster, rolprentster, verhoogakteur
alfa — a
algemeen — deurgaans, gewoonlik
alleen – enkel, net, slegs
amper — byna, naby, na, na aan, ampertjies
angs — vrees, benoudheid, vreesagtigheid, benoude vrees
antisipeer — verwag
apparaat — gereedskap, toestel, werktuig
asemrowend — asembenemend, mooi, verbysterend, opwindend
asof — of, net of
asook — en ook, daarby, ook, ook nog, benewens, eweneens
ateïs — godloënaar

-B-

ba — ga
baadjiehanger — hanger, skouer, skouertjie
baadjiepak – mantelpak, tweestuk
baai — inham, see-inham; wolstof; swem; natmaak, bevogtig; lê; verlustig
baaibroek — swembroek; swemkostuum, kostuum, baaikostuum; baaiklere
baaier – swemmer; sonlêer, strandlêer
baaierd — chaos; warboel, deurmekaarspul
baaiery — swemmery; sonlêery
baaiklere — swemklere
baaikostuum — swemkostuum, kostuum, baaiklere
baaistrand – strand, swemstrand
baal – houer; houersak, sakhouer; hooibaal, lusernbaal, wolbaal
baalmasjien — baler
baan — blad; strook; spoor; sportterrein; landingstrook; droogblad; dansvloer; werkvlak; punt; pad, weg; rigting, koers; lawaai, rumoer; berei, oopmaak, voorberei, begin, ontgin
baanbed — fondament; spoorbed
baanblad — strook; speelstrook, boulstrook, boulgebied; rygebied; opstyggebied, landingsgebied; parkeergebied, staangebied
baanbrekend — wegbereidend, oopmakend; leidend; vernuwend
baanbreker — voorloper, wegbereider; pionier; leier; vernuwer
baannommer — baanwedloop, baanitem, hardloopnommer
babbel — gesels, praat, kekkel, ginnegaap, klets, keuwel
baie — erg, veel; dikwels, baiekeer, baiemaal; heelwat, talle, aansienlik, talryk
balans – ewewig; harmonie, harmonieusheid, ewewigstoestand, gebalanseerdheid; oorskot, saldo, tegoed; grootboekeindrekening, balansstaat; horlosieveer, balansveer, spiraalveer; skaal, weegskaal, balanstoestel, balanseertoestel
baljaar – speel, rondhardloop, rondspring, ravot, kaperjol, bokspring, lawaai, raas; dans, jol, geniet
bang — bevrees, benoud, angstig, skugter, lafhartig, souerig; onrustig, bekommerd, besorg; angsaanjaend, angswekkend, benouend
bedags — oordrag, elke dag, in die dag
bedenklik — ernstig, kritiek, onrusbarend, gevaarlik; twyfelagtig, onseker
bederf — verrotting; verderf, ondergang; skade; agteruitgang, verslegting; bederwe; sleg word, vrot, opvrot; versleg, verswak; beskadig; verydel, belemmer, keer; ontaard; verwen, verstout
beduidend – aansienlik, heelwat, baie
beginsel — prinsiep, gronstelling, stelling, grondslag, grondreël, grondbegrip, prinsipe; oortuiging, uitgangspunt; oorsprong, begin
bejaard — oud, gevorderd
bejeën — beskou, gedra teenoor
bekende – kennis, vriend, vrind
beklemtoon — aksentueer
bekom — kry, ontvang, verkry; herstel, regkom
belange — besit, eiendom, voordeel
beleid — optrede, beginseluiteensetting, plan, raamwerk, doelwitte, oogmerke, gedragslyn, gedragsraamwerk, werksplan, doelwitplan, oogmerkplan; oorleg, versigtigheid, omsigtigheid
benadeel — beskadig, verniel, vernietig, verrinneweer, verwoes; verdelg, uitdelg
bepaal — aangee, beïnvloed, beslis, reël, vasstel; stipuleer, vereis, voorskryf; beskryf, omskryf; beskryf
beroemd — vermaard, bekend, befaamdilluster, deurlugtig
beskadig — benadeel, verniel, vernietig, verrinneweer, verwoes; verdelg, uitdelg
beskerm — beskut, bedek, behoed, bewaar, skerm; bevorder, voorthelp, bevoordeel, patroniseer
beskuldiging — aantyging
beslis — eindig, beëindig, uitmaak, besluit, oordeel, oordeel vel, uitspreek; bepaald, definitief, ongetwyfeld, sonder twyfel, vasberade, vasbeslote, weifelloos, standvastig; sekerlik, seker, stellig, ongetwyfeld
besoek — visite
besonderheid — detail, eienaardigheid, merkwaardigheid, onderdeel, onderdeeltjie, sonderlingheid, vreemdheid
bespreek — praat oor, bepraat, diskusseer; bestel, huur, reël; resenseer
besproeiing — irrigasie
beswaar — objeksie
bevorder — vooruithelp, aanhelp, begunstig, propageer; verhoog, promoveer
bevrediging — satisfaksie
bewonder — admireer
bewondering — admirasie
biblioteek — boekery
biografie — lewensbeskrywing; lewenstorie
blink — skitter, glans, straal, glinster, glim, glimmer; glansend, skitterend, glinsterend, glimmend, stralend; slim, vernuftig, verstandig; mooi, agtermekaar; helder, wakker
bloedsomloop — bloedsirkulasie
boos — kwaad, kwaai, briesend; goddeloos, kwaadaardig, sleg, kwaadwillig, gemeen, listig, vyandiggesind, afgunstig
braaf — dapper; deugsaam, goed, gaaf, eerbaar, gehoorsaam, soet
buitelander — uitlander
bullebak — afknouer, terger, boelie; buffel, nors vent
bymekaartel — optel, reken

-C-

cabinet noir — geheime sensordiens
caisson — ammunisiewa; betonkis; lugkis
caissonsiekte — duikersiekte
calumet — vredespyp
chemie — skeikunde

-D-

daad — handeling, doening
daadkrag — energie, fut, lewe, sterkte, durf
daadwerklik — werklik, eintlik, regtig, metterdaad
daag — dagvaar; uitdaag; aanbreek, breek
daagliks — daeliks, elke dag, per dag, daags
daags — alledaags, daagliks, elke dag
daal — sak, afgaan; afneem, verminder, verlaag
daar — aanwesig, teenwoordig; doer; omdat, aangesien, terwyl
daarby — verder, behalwe dit, daarbo, daarenbowe, bowendien, daarboonop, by dit
daardie — dié, die een daar
daarenteë — daarteenoor, aan die ander kant, daarenteen
dadelik — onmiddellik, nou, direk, sonder versuim, onverwyld
dapper — moedig, onverskrokke, vreesloos, manhaftig, kordaat, manmoedig
deeglik — betroubaar, vertroubaar; waardevol, bruikbaar, duursaam, proefhoudend; waarlik, stellig, werklik, inderdaad; solied, gaaf, goed, flink, sterk, fyn, agtermekaar
deernis — medelye, meegevoel
deskundige — ekspert
deurgaans — algemeen, gewoonlik
dikwels — baie, gereeld, herhaaldelik, heelwat, menigmaal
dinamies — kragtig, beweeglik, energiek, stuwend
dink — oorpeins, peins, mymer; voorstel, verbeel; beraam; vermoed, raai, meen; uitwerk
direksie — bestuur
diskresie — omsigtigheid, versigtigheid, geheimhouding, oordeelkundigheid, beskeidenheid, bedagsaamheid
doeltreffend — effektief, doelmatig, effisiënt, nuttig
dokter — arts, dok, geneesheer, medikus; behandel, genees; opknap, regmaak, verbeter; verdun, vervals
dominee — leraar
doolhof — labirint
draal — drentel
dronk — beskonke
droog — droë, gedroog, gedroë, droë, uitgedroog, vogloos, waterloos, reënloos, dor; ominteressant, ongesellig, vervelig, nugter, saaklik, ingetoë
droom — gesig, visioen, gesigsbeeld; verbeel, dagdroom, mymer
duursaam — blywend, permanent, langdurend, aanhoudend; kosbaar, sterk, onslytbaar
dweper — fanatikus
dwing — forseer

-E-

eau-de-cologne — reukwater, oliekolonie
eb — afneem, sak, afloop; agteruitgaan
eboniet — swartrubber, harderubber
edeem — watersug, swelling, swelsel, watergeswel
edel — adelik, nobel, hoogstaande, voortreflik, grootmoedig; suiwer
edelgesteente — edelsteen, juweel, juweelsteen, diamant, robyn, saffier; halfedelgesteente
eerder — liewer, veeleer, gouer, vroeër, waarskynliker, eer, veelmeer
eersdaags — gou, binnekort
eerste — vroegste, oudste; boaan, vooraan, vooraf; laagste; primêre
effektief — doeltreffend, doelmatig; werklik, wesenlik; treffend, opvallend
eggo — weerklank
eienaardigheid — eksentrisiteit
eksemplaar — voorbeeld, monster, spesimen; boek, teks, deel
eksperimenteel — proefondervindelik
ellendig — miserabel
enorm — geweldig, uitermate, ontsaglik, reusagtig, immens, tamaai; ontsettend, buitengewoon; allesomvattend
erken — aanvaar, aanneem, insien, toegee; goedkeur; bely
ewenaar — ekwator
ewewig — balans

-F-

faal — ontbreek, ingee; misluk; fouteer
faam — roem, beroemdheid, vermaardheid; reputasie, naam, goeie naam
fabel — natuurverhaal, diereverhaal, les, apoloog, dierefabel; verdigsel, leuen, versinsel; hoofinhoud
familie — huisgesin, gesin, gesinslede; verwantskap, bloedverwante; stamverwantskap, afstamming; versameling, gemeenskap, soortgelykheid
fantasie — verbeelding
fasiliteit — gemaklikheid, inskiklikheid
fatsoen — vorm, voorkoms, model, bou; aansien, maniere
figuurlik — oordragtelik
fiks — geoefen, gesond, kragtig, sterk, flink
fiksie — verdigsel
filmster — rolprentster
filosofie — wysbegeerte
filosoof — wysgeer
finansieel — geldelik
firmament — uitspansel
fisika — natuurkunde
folter — martel
forseer — dwing; deurdryf, dryf; oopbreek, oopforseer
foto — kiekie, portret, opname
fotograaf — afnemer, foto-afnemer
foutief — verkeerd

-G-

gaaf — goed, goedig, aantreklik, aangenaam, gul, vriendelik; heel, ongebreek, ongeskonde; uitstekend
gaan — begewe, begeef, beweeg, weggaan, vertrek; heengaan, sterf, doodgaan; verloop; afgaan, klink; loop; behandel, dokter, oorgaan; betref; begin
gaande — spraaksaam, geesdriftig, opgewonde; gespanne, aan die gang, werkend, werksaam
gaandeweg — langsamerhand, stadigaan, met verdrag
gaasdeur — sifdeur
gaasvlieë – goudogies, bondeldraers
gade — eggenoot, eggenote, huweliksmaat, wederhelf
gadeslaan — dophou, bekyk, beskou, kyk na
gaffel — hooivurk, strooivurk, vurk, langsteelvurk; vishaak, haak; gaffelhout
gaip — tor, swaap, vent, sukkelaar, jaap, jek
gal — lewergal; bitterheid; drif, ergernis, kwaadheid; swelsel, opswelling, gewas, uitgroeisel
gebaretaal — mimiek
gebeurtenis — insident
gebrekkig — ontoereikend, onvoldoende
gedaanteverwisseling — metamorfose, gedaanteverandering, gedaantewisseling
gedagte — idee, denkbeeld, mening, opinie, voorstelling; gedagtenis, herinnering; plan, voorneme; agterdog, suspisie, vermoede; gedink
gedeelte — deel, stuk, onderdeel, porsie
gedig — vers, strofe, epos, oubade, digwerk, digstuk, poëem; liriek
geheue — herinneringsvermoë, onthouvermoë, herinnering
gehuud — getroud
gekoring — dronk
geleentheid — kans; okkasie, toestand; rygeleentheid; fees, gebeurtenis; inrigting
gelukkig — tevrede, vreugdevol, voorspoedig, geslaagd, gunstig
gemeenskaplik — gesamentlik; saam
generasie — geslag
genereer — tot stand bring; ontwikkel; opwek
genoegsaam — voldoende, adekwaat
geografie — aardrykskunde
geologie — aardkunde
gereeld — reëlmatig, georden, herhalend, ordelik, stelselmatig, taks
gesant — afgevaardigde
geskenk — present, kado, gif
gesond — goed, heilsaam, versterkend, geskik; nie siek nie, genees; onbedorwe, natuurlik, suiwer, onvervals; verstandig, wys; ongedeerd, onaangetas; ongeskonde; stewig, flink
gespanne — gespan, gerek, uitgerek; styf, stewig; senuweeagtig, opgewonde, ontstel, opgeskroef; ongemaklik, onvriendelik
getrou — trou; nougeset, betroubaar, vertroubaar, noukeurig, presies, juis, akkuraat; gereeld, aanhoudend
gevolg — resultaat, uitvloeisel, uitslag, afloop, nadraai, nasleep; geselskap, volgelinge, groep
gevolgtrekking — konklusie
gewaar — raaksien, ontdek, sien, besef, agterkom, opmerk, merk, waarneem; ly, boet, seerkry
gewild — populêr, gesog, in aanvraag
gewoonlik — algemeen, deurgaans
giftig — toksies
goed — besit, besittings, vermoë; koopware, tekstielware; bagasie, vervoergoedere; huisraad, meubels; dinge; wesens, insekte, diere, gediertes; nut, nuttigheid, voordeel, voordeligheid, gunstigheid; reg, agtermekaar, verdienstelik, voortreflik, voordelig, deeglik, ruim, behoorlik, geskik; deugdelik, deugsaam; eerbaar; gesond, kragtig, sterk; ryk, welgesteld, deftig, welvarend, mooi; aangenaam, welwillend, vriendelik, mededeelsaam, vrygewig; gelukkig, voorspoedig, moeiteloos
grap — lagwekkendheid, snaaksheid, snaaksigheid, poets, streek, frats; lagwekkende storie, snaakse storie, lagwekkende vertelling, snaakse vertelling, lagwekkende staaltjie; bespotlike persoon; grappigheid, kleinigheid
gril — nuk, idee, gevoel; wisselvalligheid; huiwering, rilling; huiwer, ril, gru, ys
grondslag — fondament, basis, grond; begin, aanvang, aanvangstap
groot — volwasse, volgroeid; omvangryk; sterk, magtig, kragtig, hewig, kolossaal, reusagtig; baie; gesaghebbend, bekend; invloedryk; beroemd, belangrik, uitmuntend; deftig, ryk

-H-

ha — a, aa; hokaai, hanou
haai — roofvis; kaal, dor, onbeskut
haaits — aitsa, aits
haak — gryphaak, grypstang; winkelhaak; moeilikheid, versperring, probleem, haakplek; sethaak; gryp, vasgryp, trek, aantrek, uittrek, uithaak; stry, rusiemaak, bots; leen, help, uithelp; slaan, weghaak
haastig — vinnig, snel, gou; driftig, gou
haat — afkeer, bitter, afkeur, odium
heerlik — lekker, smaaklik; groots, luisterryk, pragtig, adembenemend, asemrowend; roemryk, magtig, oorheersend; verruklik, aangenaam, skoon
hartseer — leed, smart; bedroef, verdrietig
herhaal — oordoen, weer doen; oorsê, weer sê, oorvertel, navertel, repeteer, reïtereer; terugkom, weer gebeur; dieselfde doen, dieselfde aanwend
higiëne — gesondheidsleer
hoeveelheid — kwantiteit
honger – voedselbehoefte, kosbehoefte; koslus, voedsellus, aptyt; voedselgebrek, kosgebrek, hongersnood; drang, verlange
hol — gat, grot, spelonk; ruimte, opening, hool; anus, poephol, snert; hardloop, voortsnel, snol, wikkel; leeg, ongevul; konkaaf, holrond; inhoudloos, vals, sinloos, ongegrond; ingeval, ingevalle, ingesink; dof, klankloos
hoogtepunt — toppunt, top, senit, summum
hoop — kans, moontlikheid, verwagting, vooruitsig
horison — gesigseinder
huidige — teenswoordige, hedendaagse, vandag, kontemporêre
humanitêr — filantropies

-I-

ibis — ooievaar; skoorsteenveër, heilige ibis
ideaal — doel, einddoel, strewe
idealisme — doelnastrewing
idee — gedagte, denkbeeld, gedagtevoorstelling, voorstelling, mening, beskouing, begrip, opinie
ideëel — denkbeeldig
immoreel — boos
indruk — impressie
inspirasle — besieling
inteken — abonneer
invoer — importeer

-J-

ja — bevestiging, instemming, inwillig, toestemming
jaag — dryf, aandryf, voortdryf; agternasit, agtervolg, naloop; beweeg, vinnig ry; verdryf, wegdryf; hewig klop, hyg; strewe, nastrewe
jaagduiwel — onverskillige bestuurder
jaagsiekte — jaagasem, jagsiekte
jaagstrik — snelstrik, jaaglokval, jaagval, spoedlokval, spoedval
jaloers — afgunstig, nydig; trots, waaksaam
jaloesie — afguns, jaloersheid
jonk — jeugdig, lewenslustig; skip, boot

-K-

kaag — platboomvaartuig
kaai — aanlêplek, vasmeerplek, kade
kaaiman — krokodil, alligator; koggelmander
kaaimansblom — blouwaterlelie
kaaimansnoek — beensnoek
kaak — kakebeen; monddeel, bek; skandpaal
kaakbreuk – kaakfraktuur
kaakklem — klem-in-die-kaak; tetanus
kaal — naak, nakend; haarloos, blaarloos; ongemeubileerd; onbedek, onbeskut; afgeslyt, geslyt; armoedig
kaalgaar — kaalgare, kaalgaring, touvesel; veselbas; dektou, teertou
kaalholler — kaalhardloper, naakhardloper
kaalkop — pankop, kaalkopmens, kaalkoppersoon, kaalkopman; haarloos, kaal; reguit, onomwonde; dapper onverskrokke
kaalloper — nudis
kaalperske — nektarien, kaalgatperske, kaalgaarperske, kaalgaperske
kakka — a, a-a
kalm — rustig, stil, bedaard, onberoerd, ongeroer, onbewoë, sereen, vredig, vredevol, trankiel
kampioen — wenner
kans — hoop, moontlikheid, verwagting, vooruitsig
kanselleer — skrap, afstel, aflas, terugtrek
kapabel — kepabel, kapawel, kapaal, geneig, in staat, bereid; bekwaam; nugter
karakteristiek — kenmerkend
karikatuur — spotprent
kattebak — bagasieruim; sandbak
kenner — deskundige, ekspert, vakkundige
kief — goed, lekker, uitstekend; kieu
kiem — mikrobe
kieu — kief
kind – onvolwassene, baba, suigeling, kleuter, tiener, jongmens, adolessent; afstammeling, nakomeling, nasaat; seun, dogter; onskuldige, onervarene; voortbrengsel; voorbeeld, tipe
klere — liggaamsbedekking, kleding, kledingstukke, klerasie
klimaks — hoogtepunt
knaag — afbyt, afkou, afvreet, knae, kna, afknaag; kommer veroorsaak, pyn veroorsaak; beetpak, aanval, druk uitoefen, voortdurend druk; pla
knap — intelligent, bekwaam, vernuftig, vaardig, handig, bedrewe, begaafd, artistiek, uitblinkend, agtermekaar, briljant, dodelik, geleerd, kranig, skitterend, skrander, talentvol, uitstekend; aantreklik, mooi, welgevormd; netjies, reg, goed, in orde; nou, klein, eng, knaps, noupassend, nousluitend, skraps, smal, kort; skerp; skuins; spaarsaam, versigtig, onrojaal, moeilik, teenspoedig; nouliks, skaars; naby, vlakby; net
komedie — blyspel
komieklik — koddig
komies — grappig, snaaks, koddig, klugtig; vreemd, eienaardig; lagwekkend, komieklik
kompetisie — mededinging
kompleks — gekompliseerd, ingewikkeld, moeilik, swaar; veelvoudig; geheel, groep, samestelling; geboue-eenheid, gebouegroep; afleiding, saamgestelde-woord
kompliseer — verwar, verwikkel, bemoeilik, ingewikkeld maak, moeilik maak
konsensie — gewete
konsentreer — toespits op, aandag bepaal by, aandag wy aan; saamtrek, saambring; versterk, verryk
kontinent — vasteland, landmassa, wêrelddeel
koorsblaar — herpes, koorsseer, herpes labialis
korrespondensle — briefwisseling
kosbaar — waardevol, duur
kosmaak — kook, kos voorberei
koud — onwarm; onverskillig, onvriendelik, afsydig, onbelangstellend; dood, klaar, pê
koue — kou, koudheid, ysigheid; verkoue
kraak – bars, skeur, naat, opening; oopbars
krediteur — skuldeiser
kroek — skelm; pondok, kaia; lokasie, agterbuurt
kul — bedrieg, fop, verneuk, uitoorlê, flous, mislei, onderdeurloop, mistifiseer, toesit, toetrap, toetrek, vastrek
kunstig — artistiek
kurrikulum — leerplan
kwaad — euwel, die bose, die slegte, die verkeerde, onreg; skade, nadeel, ramp; laster; ontstoke, vererg, boos, sleg, verkeerd, ongeregtig, bedorwe

-L-

laaf — lawe, verkwik, verfris, opwek, laat herstel, laat bykom
laag — stratum, ry; steenlaag, gesteentelaag, rotslaag; bedekking, oordekking; stand, rang; strik, valstrik, val, stel; nie hoog nie; onder, plat; klein, gering, min; elementêr, primêr, gemeen, eerloos, oneerlik
laagdrukgebied — laagdruk, depressie, laag
laaste — na almal, aan die einde, heel laaste; jongste, onlangse, onlangste
lank gelede — in de verlede, ver terug, in die outyd, lankal
lankal — in de verlede, ver terug, in die outyd, lank gelede
las — aaneenlas, verbind; vasheg, vasmaak
leedwese — spyt
leier — leidsman, aanvoerder, bestuurder, voorloper, uitblinker; korifee; baas, hoof, voorman; gids, aanwyser
lekker — lekkerny, soetigheid; aangenaamheid, genot, plesier; aangenaam, behaaglik, heerlik; besope, dronk, getik
lelik — aaklig, onooglik, onaantreklik, misvorm, gebreklik, afstootlik, naar, hinderlik; gemeen, sleg, laag
lenig — slank
lessenaar — skryftafel
letterkunde — literatuur
lewensbeskrywing — biografie; lewenstorie
lewenstorie — biografie; lewensbeskrywing
lig — sonlig; lamp, ligtoestel, verligtingtoestel; insig, verduideliking, begrip, kennis, ontwikkeling, verligting; verlig; verhelder; oplig, optel, ophys; wegvat, wegneem, haal, weghaal, verwyder; leegmaak, ledig; vra, vorder; helder, duidelik, verlig; beweeglik, beweegbaar; bewerkbaar, maklik; eetbaar, verteerbaar; vrolik, opgewek, bly; onbeduidend, onbenullig, gering; losbandig, ligsinnig, goedkoop; onvas; maklik; gou, spoedig, gemaklik
ligging — plek, posisie
ligsinnig — onbesonne, ondeurdag, onverskillig, oppervlakkig, vermaaksugtig
logogrief — woordraaisel, letterraaisel

-M-

ma — moeder, mama, mamma, mammie, mams, magoed; ouvrou, outannie
maag — buik, pens, maagholte, middel
maag-dermontsteking — gastro-enteritis
maagbom — kluitjie; vetkoek
maagdelik — rein; ongerep, suiwer, skoon
maag-dermontsteking — gastro-enteritis
maak — skep, vorm, formeer, vervaardig, bou, saamstel, opbou; neerlê, opstel, skryf; uitvoer, doen, verrig
maaksel — skepsel; skepping, voortbrengsel; fatsoen, vorm
maat — maateenheid, meeteenheid; afmeting, grootte; matigheid; metrum; speelmaat, vriend, makker, kameraad, vrind, metgesel
manier — wyse; gebruik, gewoonte; aanwensel, maniertjie
medium — middel
metamorfose — gedaantewisseling
meteens — skielik, dadelik, terstond, onmiddellik, plotseling, eensklaps, onverwags, oombliklik
mielierys — mieliegruis
mieliestamrusper — mieliestamruspe, stronkboorder, mieliestronkboorder, mieliestronkruspe, mieliestronkrusper, toprusper, topruspe
mis — newel, misweer, mistigheid; dieremis
miskien — dalk, moontlik, vermoedelik, altemit, waarskynlik, allig, straks
misluk — faal, verongeluk, misloop
mistiek — mistisisme; misties, geheimsinnig, verborge, duister
modern — nuwerwets
moeilik — ingewikkeld, swaar, moeisaam, lastig, ongemaklik, duister; lastig, hinderlik, koppig, steeks, onbeheerbaar, kwaai, kwaad, prikkelbaar, geprikkeld; vervelend, vervelig, sukkelend, sukkelrig
mooi — aantreklik, beeldskoon, fraai, lieflik, pragtig, welgevorm; aanskoulik, goed, gunstig, keurig, opmerklik, sierlik, uitstekend; aangenaam, lekker; snaaks, vermaaklik; bevredigend, redelik
moontlikheid — hoop, kans, verwagting, vooruitsig
moreel — sedelik
motief — dryfveer
moment — oomblik, oomblikkie, oogwenk, oogwink, oogknip, kits, rukkie; gewig, betekenis, belang, gebeurtenis; momentum
mooi — pragtig, lieflik, welgevorm, bevallig, fraai, aantreklik, sierlik, aanskoulik, keurig; aangenaam, lekker; vermaaklik, snaaks; redelik, bevredigend
mooi loop — goed gaan
moontlik — gebeurlik, onseker
museum — musea
mutasie — verandering, wisseling, transmutasie; stemwisseling

-N-

’n — een, ongeveer, iemand
na — naby; behalwe, uitgesonderd; agter, later as, oor; na toe, tot by; volgens, ooreenkomstig, kragtens, wat betref, betreffende, soos; nadat
na-aap — nadoen, naboots, navolg, namaak
naar — siek, mislik, ongesteld; aaklig, sleg, droewig, somber, benouend; onvriendelik, nors, goor, vrot
nadeel — skade, verlies; benadeling, belemmering
nader — nabykom, aankom; kom tot, wend tot, gaan tot, vra, versoek; later, nuwer, verder; intiemer, beter, noukeuriger, uitvoeriger, presieser; naderby; deegliker, korter
nar — hanswors
nat — vogtig, vloeiend, vloeibaar; reënerig, reënagtig; dronk
natuur — landskap, omgewing, natuurlewe, natuurlikheid, natuurwêreld, wêreld, ongereptheid, plant-en-dierelewe, wildlewe; aangeborenheid, aanleg, aard, geaardheid, inbors, karakter
navigasie — skeepvaart, seevaart, skeepsverkeer; stuurmanskuns, stuurmanskap
nederig — beskeie
neurie — binnensmonds sing; met ’n kreunstem sing
noodsaaklik — essensieel
noodwendig — onvermydelik, onkeerbaar, nodig, noodsaaklik, noodgedwonge, noodsaaklikerwyse
noukeurig — akkuraat, presies
nors — onvriendelik, nukkerig, kortaf, bars, stuurs, stomp, stoets
nuut — jong, modern, vars, ongebruik, splinternuut, kraakvars, pasgemaak, pas ontstaan; teenswoordig, kontemporêr
Nylbewoner — Egiptenaar
nywerheid — industrie

-O-

o — oo, oog, oho, ek sien
ô — a, og
o-bene — bakbene
oase — rusplek, verposing
obelisk — gedenknaald
obituarium — nekrologie, dodebeskrywing
objek — voorwerp, ding, saak, iets; onderwerp
objeksie — beswaar
objekteer — beswaar maak, beswaar aanteken, teenwerp, teenkap
objektief — kameralens; onbevooroordeeld, onbevange, neutraal, onsydig, onpersoonlik; saaklik
og — a, ô
omsendbrief — sirkulêre
onaangenaam — aaklig
onbekend — vreemd; onvertroud, oningelig; reputasieloos, onberoemd
onderskei — differensieer
ondersoek — navorsing; ondersoeking, speurtog; deurkyk, nagaan, naspeur, naspoor, uitvind; deurgrond, navors
ondervind — ervaar, gewaarword, voel, ondergaan
ongereeld — onreëlmatig, onvas, wanordelik
onkundig — onwetend, oningelig, onbekend met, onbewus
onlangs — resent, pas, kort gelede, nou die dag
onmiddellik — dadelik, oombliklik, subiet, nou, op die oomblik, op die daad; direk, regstreeks
onpartydig — neutraal
onskuldig — skuldloos, onbedorwe; onskadelik
ontoereikend — gebrekkig, onvoldoende
ontvangs — resepsie
ontwerp — plan, skets, tekening; skema, konsep; skets, teken; beraam, beplan; opstel
onus — verpligting, verantwoordelikheid, las; bewyslas
onvoldoende — gebrekkig, ontoereikend
onvriendelik — vyandig
onwaarskynlik — ongeloofwaardig; onseker
oorskot — surplus
opkikker — vervrolik, opvrolik, opknap, opbeur
ophemel — opvysel, prys
opponent — teenstander, teëstander, antagonis, teenparty, vyand; mededinger
opsetlik — moedswillig, aspres, ekspres, met voorbedagte rade
opsioneel — fakultatief
opsom — saamvat, ’n oorsig gee, opnoem, verkort
optel — bymekaartel, reken
opvoedkunde — pedagogiek
orkesleier — dirigent
oud — ou, bejaard, gevorderd; lank gelede; verbygaan, vergaan, verouderd, vroeër bestaande
ouers — pa en ma, moeder en vader, oumense, outoppies

-P-

pa — vader, pappa, pappie, papa, paps, vadie, paai
paadjie — voetpad, voetpaadjie; gangetjie; haarskeiding
paai — pa; kêrel, ou; kalmeer, sus, gerusstel; tevrede stel
paaiboelie — gedrog, spook, bangmaakding, bangmaakmens, bangmaker; afknouer
paalvas — onbeweeglik, ferm; onbetwisbaar, onweerlegbaar, ontwyfelbaar, onwrikbaar
paalwoning — paalhuis
pad — weg, roete, rigting, koers, vaalstreep; lewe, lewenspad, lewenswyse, lewensbestemming; manier, metode, beweging; opening, uitgang, deurgang, deurkomkans, uitweg
periode — tydperk
perspektief — deursig, vooruitsig, blik
plaaslik — lokaal
plaasvervanger — substituut
plagiaat — letterdiefstal
poeding — nagereg, toekos, toespys
populêr — gewild; verstaanbaar
praat — gesels, uiter, gesprek voer, spreek; babbel, klets, skinder; waarsku, vermaan; redeneer, argumenteer
praatgraag — skinderbek, nuusdraer
praatjiesmaker — babbelaar, geselser, kletser; grootprater; nuusdraer
praatkous — babbelaar
praatsiek — praterig; spraaksaam, praatsugtig, praatliewend
presente — geskenke
presies — akkuraat, noukeurig
pret — plesier, vrolikheid, vreugde, vermaak, vermaaklikheid
proefneming — eksperiment
professor — hoogleraar
progressie — verloop, voortgang, ontwikkeling, vooruitgang, vordering
progressief — vooruitstrewend; ontwikkelend, toenemend

-Q-

qua — as
quaestor — kwestor
queensberryreëls — boksreëls
questionnaire — vraelys
quisling — verraaier, landsverraaier

-R-

raad — raadgewing, aanbeveling, advies, voorligting, plan, hulp; oorleg, beraadslaging; vergadering; kollege, parlement; kommissie, komitee, junta, bestuur
raad-op — radeloos, sonder raad
raadgewend — adviserend
raadgewende ingenieur — konsultingenieur
raadgewer — adviseur
rakende — aangaande
reageer — terugwerk, teruslaan, teenwerk, teëwerk; antwoord, beantwoord; optree
realisme — werklikheid, realiteit
reg — regverdigheid, geregtigheid, billikheid; regsreëls, gereg, regsgeleerdheid, regshandeling, regsproses; voorreg, eis, aanspraak; belasting, heffing, titel; regverdig, billik, goed, normaal, gewoon; korrek, juis, in orde, gereed; presies, net; eg, wesenlik; volkome, volslae
regeer — bestuur, heers, beheers, beheer; oorheers; bedwing
regisseur — spelleier
regmaak — heelmaak, herstel; verbeter, korrigeer
regs — aan die regterkant, haar; regshandig; konserwatief; regsgesind
regte — regsgeleerdheid
reken — bymekaartel, optel
respek — eerbied, ontsag agting, hoogagting; toegeneentheid, liefde
respekteer — eerbiedig
restoureer — herstel, opknap, verbeter, heropbou
resultaat — uitslag, uitkoms, afloop, gevolg; sukses, welslae
revolusie — omwenteling
risiko — waagstuk; verliesmoontlikheid
roekeloos — onbesonne, onverskillig, oorhaastig
rof — ongelyk, onglad, ru, skurf; grof, ongemanierd, plat
rommel — vullis, afval, vuilgoed; weggooigoed, vodde, uitskot, oorskiet; bog, kaf, twak, nonsens, nonsies; warboel, deurmekaarspul; dreun, ratel
rotasie — draaiing, wenteling
roteer — draai, wentel
ry — voortbeweeg

-S-

sa! — vat hom!, byt hom!, jaag hom!
saad — saadkorrel, kiemsaad, saadkiem, saat, kiem; sperm, semen, bevrugtingsaad, sperma; nageslag, nakomelinge, nakomelingskap, kroos, kinders, afstammelinge; oorsprong, begin, oorsaak; saadpluim, aar, stuifmeelpluim
saadakker — bedding
saadbedding — bedding
saaddiertjie — spermatosoön
saaddoos — ovarium
saaddraer — saadkoek
saadhuisie — ovarium
saadkern — kiemsel
saadkoek — plasenta; saaddraer
saadkwekery — saadteelt
saadlob — lob, kotiel, kiemblaar, kiemlob
saadomhulsel — vrugbekleedsel
saadpluim — pluim, saat
saadpluis — saadhare, vrugpluis, haarpluis
saadsel — spermatosoön
saadskiet — saad vorm, skiet
saag — houtsaag, handsaag; treksaag; masjiensaag; ystersaag; sae, afsaag, afsae, deursaag, deursae; snork; sanik, neul
saagmeul — saagmeule, houtfabriek, saagfabriek
saagsels — saagsel, saagmeel, saagafval
samelewing — gemeenskap, maatskappy, sosiale orde
sielkunde — psigologie
simpatie — meegevoel
sinoniem — gelykbetekenend
sitting — sessie
skat — geldskat, goudskat; oorvloed, rykdom, weelde, geld, goed, eiendom; liefste, dierbare, liefling, geliefde, kindjie; takseer, evalueer, raai, raam, beraam, begroot; meen, vermoed, dink; ag, waardeer
skater — luidkeels lag, uitbundig lag
skelm — bedrieër, dief, deugniet, ellendeling, karnallie, misdadiger, niksnuts, rakker, skobbejak, skollie, skorriemorrie, skurk, steler, swernoot, tater, vabond, vreksel; agteraf, agterbaks, bedrieglik, onderduims, oneerlik, onbetroubaar
skenking — donasie
skielik — onverwags, onverhoeds, eensklaps, meteens, abrup, skierlik, plotseling; oombliklik, spoedig, haastig, snel, terstond, opeens
skoon — skoonheid; net, netjies, sindelik, gewas; suiwer, rein, louter, onvervals, onverwaterd, ongemeng, eg; ongebruik, nuut; mooi, pragtig, bekoorlik, fraai, sierlik; totaal, heeltemal, glad
skree — skreeu, gil, uitroep, roep, kreet; skreeu, gil, uitroep, roep, uitskree, uitgil; huil, tjank
skrywer — outeur
skugter — skaam, sku, bedeesd, skroomvallig
skuil — wegkruip, jou verberg, jou versteek, skuiling soek, beskutting soek, skuilhou
skuimsteen — aälawa
skyn — voorkoms, uiterlike; sweem, spoor, teken, skadu; voorwendsel, oëverblindery; lig, skynsel, glans; pseudo-; straal, blink, skitter, glinster; lyk, voorgee
sleg — bederf, boos, gebrekkig, immoreel, onaangenaam, ontoereikend, onvoldoende, vrot; aaklig
slordig — onnet, onordelik, wanordelik; nalatig, agtelosig; slonsig, slonserig, liederlik, onversorg, vuil; slegpassend, onpassend
smaaklik — lekker, aangenaam; lustig, gretig, genietend, eetluswekkend; geurig, soet
snaaks — grappig, humoristies, komieklik, komies, vermaaklik; eienaardig, buitegewoon, ongewoon, vreemd
snags — nagtelik
snel — vinnig, haastig, vlug, vlugtig; haas, hardloop, voortsnel, jaag, voortjaag, yl, voortyl
soek — probeer kry; opsoek; deursoek; naspeur, navors, opspoor; kwyt, verlore, vermis, weg
soen — kus
sokkie — kous, sok; dans
sonsverduistering — verduistering, eklips
sorg — versorging, toesig, bewaring, bewaking, oppassing; kommer, ongerustheid; noukeurigheid, sorgvuldigheid, noulettendheid, bemoeienis; bewaak, oppas, toesien, kyk na; voorsien, onderhou; verskaf, besorg
sosiaal — maatskaplik
sorgvuldig — noukeurig, oplettend, toegewyd, presies
sowat — omtrent, naastenby, ongeveer, omstreeks, nagenoeg, amper, byna
spaander — splinter, houtspaander; hardloop, weghardloop, laat spaander, vlug, wegvlug, sabander, laat val
spaarsaam — suinig, behoudend, versigtig, oppassend, ekonomies; presies, sorgvuldig; selde, skaars, karig
spog — grootpraat, opskep, snoef; te koop loop; vertoon maak, jouself verheerlik; pryk; trots wees op
spring — sprong; springgety; opwip, opspring, wip, opwip, opslaan; bars, ontplof, breek, uitmekaarspring; opborrel, opkom; opskud, gou maak
staak — ophou; werk neerlê, werk los
stad — grootstad, metropool, metropolis; wêreldstad
stadig — langsaam, tydsaam, traag; stadigaan, stadigies; talmend, slenterend, kruipend; dooierig; agterlik, vertraag
stadsraad — munisipaliteit
standaard — peil
stelsel — sisteem
stelselmatig — sistematies
sterf — sterwe, doodgaan, afsterf, ontslaap
sterk — kragtig, gespierd, potig, struis; stewig; kwaai, erg, geweldig, hewig, baie; moedig, dapper; styf, gespanne; gekonsentreer; bekwaam, waardig, bedrewe, knap, goed; skerp, onverdun; talryk; versterk; troos, bemoedig; aanmoedig, ondersteun, steun
sterrekunde — astronomie
straal — ligstraal, ligbundel; waterstraal; hittestraal; flikkering; radius; lig uitskiet, uitstraal; uitstroom, uitspuit; hitte versprei, hitte uitstraal; skitter, glans, flikker
streel — aai, vly
subskripsie — ledegeld
suinig — inhalig
suur — soet; gaaf, vriendelik
swaar — moeilikheid, lewenslas, las, laste, kommer, ontbering, ellende, sorg; gewigtig, log, lomp, groot, dik, massaal; moeilik, ondraaglik, hard, bitter; belangrik, ernstig, erg, kwaai, gevaarlik; ontstuimig, heftig, stormagtig; kleiagtig, modderig
swak — voorliefde, liefde; neiging; gebrek, swakheid; kragteloos, lamlendig, pap, sleg; broos, delikaat, teer, tingerig; beginselloos, ellendig, ongunstig, treurig; knieserig, pieperig; oud; agterlik
swyg — stilbly

-T-

ta — pa, vader; vent, kêrel; oudste, man; gee; dankie
taai — stroperig, klewerig, lymerig; buigsaam; stewig, sterk, weerstandbiedend; gierig, suinig, inhalig; vervelend, moeilik, swaar, inspannend
taailekker — toffie
taak — opdrag, onderneming, arbeid; werkstuk, studie; plig, verpligting
talent — begaafdheid, aanleg, bekwaamheid, kundigheid
tal — aantal, hoeveelheid, getal; menigte, skare, talle
talle — tal; baie; ontelbaar
teenstander — opponent
teleurstel — in die steek laat; teenval
teleurgestel — ongelukkig
teleurgesteld — ongelukkig
tendens — strekking
teologie — godgeleerdheid
teoloog — godgeleerde
toegewy — toegewyd, oorgegee
toejuiging — applous
toestand — gesteldheid, staat, stand, omstandigheid, omstandighede, situasie; welstand, gesondheid, kondisie
toneelspeler — akteur
tower — toor, optower; verruk, bekoor
treurspel — tragedie
tydperk — periode

-U-

U-boot — duikboot
überhaupt — eintlik, hoegenaamd, werklik; ten minste
udometer — reënmeter
uhuru — onafhanklikheid, vryheid
ui — uie
uiekoepel — uikoepel, uiedak, uidak
uielof — uieblare
uier — melkklier; koei-eier
uierontsteking — mastitis
uitdelg — verdelg; beskadig, benadeel, verniel, vernietig, verrinneweer, verwoes
uitdrukking — ekspressle
uiteindelik — eindelik; ten slotte
uitstekend — voortreflik, puik, uitmuntend, uitnemend, onverbeterlik, skitterend, eersteklas, eersterangs, eerstegraads, prima, eksellent, opperbes
uitverkiesing — predestinasie

-V-

vaag — onbepaald, onseker, onduidelik, onbestemd, onhelder
vaak — slaperigheid, lomerigheid; slaperig, lomerig
vaal — dof, verbleik, mat, bleek, kleurloos, verkleur, ontkleur, eentonig, oninteressant; bleekgeel, bleekbruin, ligbruin, ligrooi; grys, groukleurig, askleurig
vaalblaar — koringsiekte
vaalbrak — soutbos, brakbos
vaalduiker — zoempie
vaaljapie — nuwe wyn
vaalstreep — pad
vaalvrot — botritusverrotting
vaam — vadem
vaan — vaandel
vaandel — vlag, banier, standerd, vaan
vaandeldraer — vaandrig
vaandrig — vaandeldraer; aspirantoffisier
vaantjie — vlaggie; windwyser
vaar — vaderdier; seil; gaan, beweeg; beleef
vaarbereik — aksiestraal
vaarder — skip; matroos, skepeling
vaardig — bedrewe, behendig, vlug, handig, bekwaam, snel, vlug; gereed, bereid, gewillig
vaargeul — vaarwater
vaarlandspopulier — vaderlandspopulier
vaarlandsriet — vaderlandsriet, riet, fluitjiesriet
vader — pa; voorvader, stamvader; stigter, maker, uitvinder, grondlêer, voorganger
vars — uitgerus, fris; kort tevore, nounet, pas; nuut, ongebruik; skoon
vasheg — vasmaak; aaneenlas, las, verbind
vasmaak — vasheg; aaneenlas, las, verbind
vasstel — bepaal, besluit, beslis, stipuleer, definieer; bewys, uitvind, agterkom; konstateer; diagnoseer; verorden, neerlê, vaslê
verbaas — verstom, verwonder; sprakeloos, oopmond
verbeter — korrigeer
verbind — aaneenlas, las; vasheg, vasmaak
verbinding — konneksie
verbyster — oorweldig, ontstel, verwar, van stryk bring; verbysterd, verwar, verward, van stryk, van stryk gebring, oorweldig
verdedig — beskerm, bewaak; verset; voorstaan, pleit; verweer, voorspreek
verdelg — uitdelg; beskadig, benadeel, verniel, vernietig, verrinneweer, verwoes
verdienste — meriete
verdwyn — wegraak, weggaan, wegtrek, vergaan, vernietig
vergoeding — kompensasie
verhouding — verband, betrekking, ratio; verstandhouding, gevoel; liefdesverhouding, liefdesbetrekking, liaison
verken — ondersoek, opneem, nagaan; spioneer
verlies — skade, kwytraking, nadeel; ontvalling; nederlaag; ongevalle, lewensverlies
vermoed — dink
verniel — beskadig, benadeel, vernietig, verrinneweer, verwoes; verdelg, uitdelg
vernietig — beskadig, benadeel, verniel, verrinneweer, verwoes; verdelg, uitdelg
veronderstel — aanneem
verrinneweer — beskadig, benadeel, verniel, vernietig, verwoes; verdelg, uitdelg
versamel — opgaar; byeenkom, bymekaarkom
versameling — kolleksie
versiering — dekorasie
verskoning — apologie
verskoon — verekskuseer
verskyn — te voorskyn kom; kom, opdaag, arriveer; aangekla word
verslaggewer — beriggewer, joernalis
versoek — vraag, uitnodiging, bede; aansoek; petisie
verstaan — begryp, besef, insien, deurgrond, uitmaak, volg, ontsyfer, ken, hoor
versterk — bemoedig, bekragtig; verfris, sterk maak, krag gee
verstom — swyg, ophou praat, stilbly; verbaas verwonder; verbaas, sprakeloos, oopmond, verwonderd
verstrek — verskaf, gee, voorsien, besorg, oordra, oorbring, lewer, meedeel; meedeel
verswelg — verslind, insluk, opsluk
vertoef — bly, oorbly, wag, talm, draai, uitstel
vertraag — rem, terughou, ophou; opgehou, teruggehou; agterlik, gestrem
vertraging — oponthoud; langsaamheid, verlangsaming
vertrouelik — konfidensieel
vervelig — vervelend, vervelerig, langdradig, oninteressant, sieldodend, omslagtig; ergerlik, lastig, hinderlik
verwag — antisipeer
verwagting — hoop, kans, moontlikheid, vooruitsig
verwering — abrasie
verwittig — meedeel, inlig, sê
verwoes — beskadig, benadeel, verniel, vernietig, verrinneweer; verdelg, uitdelg
vet — plantvet, dierevet; vleisvet; rykdom, weelde; vetterig, vetagtig; swaarlywig, korpulent, swaar, geset, dik, breed, groot; vrugbaar, winsgewend, ryk, geil, blinkverhaar
vind — aantref, kry, ontdek, teëkom, hê; skep, oordeel, beskou, ag; bevind, klaarkom; uitdink; bespeur; ondervind
vinnig — gou, snel, haastig, vlug, vlugtig, ras, rap, rapat, presto, prestissimo; sito-sito; gevat, geestig; kortgebonde, kortgehumeurd, bytend, skerp
vly — aai, streel
volgeling — dissipel, aanhanger, leerling; ondersteuner
vooraanstaande — prominente
voorskrif — preskripsie
voortbeweeg — ry
vooruitsig — hoop, kans, moontlikheid, verwagting
vooruitstrewend — progressief
vorm — fatsoen, ontwerp, voorkoms; beleefdheid; skyn, formaliteit, konvensie; gestalte, gedaante; gietvorm, gietsel; bestek; vorm gee, formeer, fatsoeneer; leer, opvoed, beskaaf, onderrig, ontwikkel; bou’ opbou, saamstel, maak, skep; uitmaak, wees
vors — daknok, nok; keiser, koning, prins, regeerder; nagaan, naspoor, navors
vraagstuk — probleem
vreemde — onbekende, vreemdeling; buiteland; ; iets sonderlings, iets buitengewoons
vreeslik — angswekkend, ontsettend, verskriklik, vreesaanjaend, vreeswekkend; formidabel; erg, uitermate, baie
vriend — maat, vrind, kennis, kameraad, vertroueling; liefhebber
vriendelik — vrindelik, innemend, aangenaam, minsaam, aanhalig, welwillend; gelukkig, vrolik, lief, beminlik, sag
vroetel — woel, rondvroetel, rondwoel, grawe; snuffel, rondsoek, uitsnuffel, rondsnuffel
vrolik — opgeruimd, opgewek, bly, plesierig, lewendig, gesellig; effens dronk
vrot — bederf, sleg
vrugteboord — boord
vyand — teenstander, belaer; hater, gehate mens

-W-

wa — rytuig
waag — op die spel plaas, op die spel sit, riskeer, gevaar loop, geluk beproef
waaghals — durfal
waaghalsig — waagsaam, gewaag, riskant, gevaarlik
waagsaam — waaghalsig
waardeer — skat, bepaal, takseer, evalueer, vasstel
waarheen — waarnatoe
waarheid — juistheid, betroubaarheid, korrektheid, werklikheid
waarskynlik — vermoedelik, moontlik, miskien, dalk; geloofwaardig
wandel — leefwyse, gedrag, lewenswyse; loop, stap
wanhopig — desperaat
wapenkunde — heraldiek
warm — hittig, heet; opgewonde; kwaad, boos, driftig, vererg, gesteurd, heftig; hartstogtelik; gul, vriendelik, hartlik, welgemeend; sterk
weelderig — ryk, luuks, luuksueus, oordadig, oorversier, versier, welgesteld, welvarend
weerloos — swak
weerspreek — teenspreek, betwis, weerlê
weifel — aarsel
welgesteld — bemiddeld
wen — eerste kom; aanleer, aanwen
wenk — aanduiding, suggestie, plan, raadgewing, voorligting, opmerking, waarskuwing; teken, aanwysing
wenner — kampioen
werklik — reëel, eg, bestaande, konkreet, inderdaad

wesenloos — verslae, sersuf
weshalwe — waarom, daarom
wesie — weeskind, wees
wesp — perdeby, rooiby
Weste — Aandland, Awendland, Oksident
Westerling — Europeër
Westers — Oksidentaal
Westminsterstelsel — parlementêre stelsel
wet — gebod, reël, verordening, ordonnansie, statuut, voorskrif, regsvoorskrif, beginsel, regulasie, bepaling; reglement, grondwet; slyp, skerpmaak
wete — kennis
wetenskap — geordende kennis, teoretiese kennis, teorie; navorsing; studierigting, studievlak, dissipline; natuurwetenskap; geesteswetenskap
wetenskaplik — eksak, feitelik, presies, getoets, kontroleerbaar, toetsbaar, teoreties
wetenskapsfiksie — wetenskapsroman
wetenswaardig — interessant, kennisverrykend
wetenswaardigheid — feit, interessantheid, kennisbrokkie
wetgewend — wetmakend, legislatief
wetgewende mag — wetgewende liggaam, wetgewende organisasie, wetgewende gesag, legislatuur
wetgewer — wetgewende liggaam, wetmaker
wetgewing — wette
wetlik — wettig
wetlikheid — wettigheid
wetmatig — reëlmatig
wetsgehoorsaam — gehoorsaam, ordelik
wetsgeleerd — geskoold, kundig, wetgeleerd; geslepe, listig
wetsgeleerde — regsgeleerde, regskenner, advokaat, regter, wetgeleerde, wetskenner
wetsgenootskap — prokureursorde
wetsontwerp — konsepwet, wetvoorstel, ontwerpwet, konsep, ontwerp
wetsteen — slypsteen
wetteloos — wanordelik, oproerig
wetties — streng, stip, oordrewe streng
wettig — geldig verklaar, eg verklaar, wettig maak, legaliseer; regverdig; geldig, regsgeldig, legaal, wetlik, wettiglik, legitiem
wettigheid — wetlikheid, legaliteit; legitimiteit, regmatigheid, egtheid
wet van vergelding — lex talionis; oog om oog
wewenaar — oorgeblewe eggenoot; knapsekêrel, knapsakkerwel, duiwelskerwel
wewerspoel — wewersklos, spoel
whê — pê, wê
wiebel — skommel, wiegel, wankel, waggel
wied — onkruid uittrek, skoffel
wieg — wiegie, kinderbedjie, skommelbedjie; geboorteplek, bron, oorsprong, bakermat; sus, skommel
wiegedruk — wiegdruk, inkunabel
wiegel — skommel, waggel
wiegelied — slaaplied, slaapdeuntjie
wiek — vlerk, vleuel; lamppit; windvanger; wilde-ertjie
wiel — karwiel, motorwiel, wawiel, fietswiel; vellingskyf; stuurwiel; ronddraai, sirkel
wielewaai — wieliewaai, draai, bakkiesdraai
wielewalie — wieliewalie, rondomtalie
wieling — maalstroom
wielrat — tandrat
wielryer — fietsryer
wielsporing — sporing
wielstoomboot — raderboot
wier — seewier, seegras; waterplant, alg
wierook — offerreuk; lof, hulde
wiesewasie — wiesiewasie, beuselagtigheid, kleinigheid
wig — kind, baba; skepsel; keil, spits pen
wiggel — waarsê, profeteer
wiggelroede — wiggelstok, mikstok, waterwyser, wysstok
wiggelstok — wiggelroede
wigskrif — spykerskrif
wik — nadink, oorweeg, oordink
wiking — noorman
wikkel — inrol, toedraai, indraai, inpak, omwind; aanja, aanstoot, haas; betrek, bring, plaas; beweeg
wiks — slaan, pak gee, looi, uitlooi
wil — wilsvermoë; verlange, begeerte, sin, strewe, strewing, wens, aandrang; toestemming; belang, saak; testament; streef, begeer, verlang, wens; instem, toestem; kan, vermag; bedoel, beweer
wild — wildsbokke, antelope; natuurlik; ru, onbeskaaf; onbesonne
wildbewaring — wildbeskerming
wilde-akkerwinde — bobbejaantou, wilde-bokwiet
wilde-appelliefie — klapbessie, kalkoengif
wildbraad — wildsvleis, wildvleis; wildkarmenaatjie
wildeblom — veldblom
wildehond — hiënahond; steppehond
wildekanarie — sierie
wildekat — vaalboskat, gryskat
wildeolyf — olienhout
wildeperd — sebra
wildepiesang — strelitzia
wilderamenas — wilderamnas, rivierpampoen, melkbol, vingerpol
wildernis — woesteny, grammadoelas; oerwoud
wildesering — witsering
wildesipres — abiekwasboom
wildeslaai — slaaidissel, melkdissel
wildetabak — wildetwak, tabakboom, twakboom
wildevark — bosvark
wildewingerd — Virginiaklimop; wildedruif, bosdruiwe, bobbejaantou
wildewragtig — woesteling, lelikaard
wildgat — vanggat
wildjagter — jagter
wildplaas — jagplaas, skietplaas
wildreservaat — wildtuin
wildsbok — antiloop
wildskut — jagter
wildsoort — wildtipe, wildklas
wildtemmer — dieretemmer
wildtuin — wildreservaat
wildvreemd — vreemd, totaal vreemd
wildwagter — veldwagter
wilger — wilg, wilgerboom, wilgeboom, wilker, wilkerboom, treurwilg, treurwilger, treurwilgerboom, treurwilker, treurwilkerboom
willekeur — wil, vrye wil, willekeurigheid, eiesinnigheid, nukke, grilligheid, wispelturigheid
willekeurig — volgens wil; toevallig, onsistematies, grillig, ongedwonge, spontaan, eiematig, onverantwoordelik, eiesinnig
willig — volgsaam, gewillig, gehoorsaam
willoos — besluitloos, onbeslis
wilsand — dryfsand
wilsbeskikking — bemaking, testament, wil
wilskrag — wil, deursettingsvermoë
wilswakheid — wilswakte
wimpel — vlag, vaandel
wimper — ooghaar, cilium, oogwimper
wind — lugbeweging; asem; maaggas, maagwind; poep
windafkant — ly
windas — wenas
windbarsie — oppervlakkrakie
windblom — anemoon
windbuks — windgeweer; windmaker
winddroog — droog
winde — trompetter
windeier — mislukking, fiasko, misoes; windmaker
winderig — waaierig, ontstuimig, onplesierig
windharp — eolusharp
windhond — jaghond
winding — draai, draaiing, omwindsel, windsel; spiraaldraai, kronkel, kronkeling
windkant — loef
windlawaai — windmaker
windmaker — spogter, grootlawaai, roemer, windlawaai, grootprater, grootbek, grootmond, windgat, windeier, windsak, windbuks, snoeshaan; windmakerig
windmakerbos — bakbos, kannabos, fyntaaibos
windmakerig — windmaker, spoggerig, grootpraterig, swierig
windmeter — anemometer
windmeul — meul, meule, windmeule; windpomp
windpomp — windmeul
windroos — kompasroos; anemoon
windsak — windmaker
windsel — verband, swagtel, omwindsel
windskeef — skeef, skuins
windskerm — skerm; windskut, windbeskutting
windstil — kalm, stil
windstiltegordel — stiltegordel
windstreek — kompaspunt, kompasrigting; lugstreek; gebied, streek
windswaweltjie — windswaeltjie; swaeltjie, bergswaeltjie, windswael, windswawel
windsug — timpanites
windtonnel — lugtonnel
winduit — asemloos, uitasem
windvaan — weerhaan
windwyser — weerhaan
wingerd — druiwe, druiwestok, druiweland, druiweboord
wingerdstok — druiwestok, wynstok, stok, stokkie, wingerdplant, kromhout
wink — knik, kopknik, oogknip; wuif, waai, sein
winkel — verkoopplek, verkooplokaal, verkoopgebou, handelshuis; handelaar; werkplek, werkswinkel
winkelhaak — tekenhaak; skeur; oormerk
winning — opbrengs, opbrings; ontginning
wins — profyt
winsbejag — winssug, geldsug, geldmaaksug
winsgewend — betalend, lonend, rendabel, voordelig, renderend, lukratief
winsgewendheid — rendabiliteit, lonendheid, betalendheid
winskopie — gelukslag, gelukskoop, gelukskopie, kopie
winssug — winsbejag
winter — koue, wintertyd, winterkoue; ouderdom
winteraster — krisant
winterkwartier — winterverblyfplek
winterreëngebied — winterreënvalstreek, mediterreense gebied
winters — winteragtig, koud, onplesierig, winterig
winterslaap — hibernasie, oorwintering
winterveld — winterweiding, winterweiveld
wip — strik, val, vangstrik, voëlklem; wipplank; skommel; spring, opspring, hop; vervies, vererg, aanstel
wipbrug — ophaalbrug
wipkar — wipwa, stortkar, kipkar, stortwa, tuimelkar
wipmat — trampolien, springmat
wipperig — liggeraak, aanstellerig, gesteurd, vies, wankel, onstewig
wipplank — wip
wipstert — opvlieënde mens
wipstertjie — kwikstertjie
wirwar — deurmekaarspul, warreling; doolhof, labirint
wis — uitvee, uitwis; seker, ongetwyfeld, stellig
wiskunde — matesis
wiskundige — matematikus
wispelturig — veranderlik, onstandvastig, ongestadig
wissel — skuldbewys; spoorwegwissel; ruil, omruil; uitbetaal, trek; skommel; varieer
wisselaar — geldskieter, geldwisselaar; ossilator
wisselbeker — wisseltrofee
wisselbetrekking — korrelasie
wisselbou — sikliese verbouing
wisseling — verandering, wysiging, onbestendigheid; ruil, omruiling
wisselkoers — wisselwaarde
wisselspoor — syspoor
wisseltang — trekstang
wisselstroomdinamo — alternator
wisselstroomgenerator — alternator
wisseltand — melktand
wisseltrofee — wisselbeker
wisselvallig — onseker, veranderlik, sporadies
wisselwaarde — wisselkoers
wisselwerking — interaksie
wisser — uitveër; deurtrekker
wissewassie — beuselagtigheid
wistaria — wisteria, bloureën
wit — witheid; reglet; doel, skyf; bleek, blank, blanje; amperwit; vuilwit, grys, gryswit; afwit, kalk
witaarbossie — amandelaarbossie
witblits — mampoer
witboek — witskrif
witboom — witteboom, silwerboom; waterboom, waterhout
witborsduiker — aalskolwer
witborskraai — bontkraai
witbrood — sifmeelbrood, sagtebrood
witbroodjie — gunsteling, liefling, voortrekkeling, voorgetrekte, bedorweling
witgatboom — grootwitgatboom, witgatwortel, witgatwortelboom, witstam, matoppie
witgoud — platina
withaak — withaakdoring, withaakkameeldoring
without — waterboom
witkalk — kalk
witkoper — nieusilwer
witlof — Brusselse lof, sigorei
witlood — litopoon, loodwit, loodkarbonaat
witmelkhoutboom — jakkalsbessie
witmier — termiet
witpapier — witskrif
witroes — skimmelsiekte
witseerkeel — difterie, difteritis
witsel — kalk
witsering — wildesering
witskrif — witboek
witstam — witgatboom
wittebrood — huweliksreis
witvlag — vredesvlag; oorgawe, nederlaag
witwortel — peperwortel
woed — raas, tier
woede — toorn, gramskap, kwaadheid, boosheid, gebelgdheid, ergernis, verontwaardiging; raserny, waansin; drif, verwoedheid
woedend — kwaad, boos, briesend, vies, rasend, toornig, verkeerd, onstuimig; bitsig, venynig, heftig
woeker — hoë rente vra
woekeraar — woekerhandelaar
woekergeld — woekerrente
woekerwins — onwettige rente, woekerrente, woekergeld
woel — draai, omdraai, wind, omwind, opdraai, opwind; worstel, spartel, vroetel, werk, werskaf; opdons, aanval, opdreun
woelig – rusteloos, beweeglik, onrustig, turbulent
woeling – drukte; heen-en-weerbeweging; opstandigheid, opstand, onrus
woelploeg – molploeg
woelrot – waterrot
woeps – plof, doef, plops, plaps
woerts – skielik, plotseling, warts, wirts
woes – onbewerk, onbebou, wild; onstuimig; onbeskaaf, ru; onordelik, verwilderd; onbesonne
woestaard – woesteling, ruweling; wreedaard
woesteling – woestaard; willewragtig
woesteny – wildernis
woestyn – sandwoestyn, klipwoestyn, erg
woestynplant – xerofiet
woestynrot – renmuis, springhaasmuis
woestynweg – woestynpad
wol – skaapwol, skaaphaar; wolweefsel, wolmateriaal, wolstof; wollerigheid
wolfhond – herdershond, Duitse herdershond
wolfluweel – pluche
wolfram – tungsten
wolfsboontjie – lupien
wolfskruid – akoniet
wolhaar – wolhaarhond
wolhaarpraatjies – kafpraatjies, geklets, gerugte
wolk – newel, wolkbank
wolkbank – stratus
wolkbreuk – reënbui, vloedbui
wolkekrabber – hoëverdiepinggebou, toringgebou
wolklaag – stratus
wollerig – sag, donsig, wolagtig
wolmuis – chinchilla
Woltoon – Kapenaar
wolvet – lanolien, lanoline
wolvin – wyfiewolf
wolweboontjie – wolwegif
wolwedoring – bokdrolletjie, doringpeer, buffelsdoring, kraaldoring
wolwegif – strignien; gifboom, wolweboontjie, noorsdoring, naboom
wombat – buidelmuis
wond – liggaamsbesering, besering, verwonding, kwetsuur, blesuur, seerplek, wondplek, kwesplek, letsel, litteken; verwond, beseer
wonder – wonderwerk, mirakel; afvra, raai, gis
wonderbaarlik – verbasingwekkend, onbegryplik, buitengewoon, wonderbaar
wonderboom – wildevy
wonderdaad – wonder, mirakel, wonderhandeling
wonderdokter – kwaksalwer
wonderland – sprokieswêreld
wonderlik – ongewoon, vreemd, buitengewoon, snaaks, uitsonderlik, verbasingwekkend, merkwaardig, vernuftig; bonatuurlik, bomenslik, toweragtig
wondermiddel – panasee
wonderolie – kasterolie
wonderpeper – piment
wonderwerk – wonder, mirakel; prestasie
wondkramp — tetanus
wondmerk — litteken
wondroos — belroos
wondteken — litteteken
woning — huis, woonhuis, woonplek, residensie, verblyf
woningbou — huisbou
woningnood — woningskaarste, woningtekort
woon — bly, tuisgaan, inwoon
woonagtig — wonende, gevestig, gehuisves
woonbaar — bewoonbaar, geskik, gerieflik
woonboot — boothuis, bootwoning
woonbuurt — woongebied, woondeel, voorstede
woonhuis — huis, woning
woonkamer — gesinskamer, voorhuis, sitkamer
woonplek — woonplaas, verblyf, verblyfplek
woonstel — apartement
woonwa — karavaan
woord — belofte, erewoord; spraak, taal; woordvorm, lekseem, taalwoord; antwoord, tyding, boodskap
woordafleiding — etimologie
woordbreuk — beloftebreuk, belofteverbreking
woordbuiging — fleksie, vormverandering
woordeboek — leksikon
woordeboekmaker — leksikograaf
woordeboekmakery — leksikografie
woordelik — woordeliks, tekstueel, oraal, mondeling
woordelys — glossarium
woordeskat — vokabularium, woordetotaal
woordeskatleer — leksikologie
woordespel — woordspeling
woordestryd — woordetwis
woordetwis — twis, stryery, rusie, woordestryd, redenasie
woordevloed — tirade
woordwisseling — twis, stryery, twisgesprek
woordfrekwensie — woordgebruik, gebruiksfrekwensie
woordhou — belofte nakom
woordklas — woordsoort
woordkuns — taalkuns, letterkunde, skryfkuns
woordomsetting — omsetting
woordoortolligheid — pleonasme
woordorde — woordskikking
woordorde-omsetting — omsetting
woordryk — omslagtig; rederyk, welsprekend, retories
woordskikking — woordorde
woordsoort — woordklas, woordkategorie, rededeel
woordspeling — paronomasia
woordvoerder — spreekbuis
word — ontstaan, begin
wording — groei, ontwikkeling; ontstaan, oorsprong
worp — gooi; werpsel
wors — beeswors, varkwors, boerewors
worstel — stoei, veg, stry, baklei
wortel — plantwortel; geelwortel; oorsprong, oorsaak, beginsel, kern; vassit, vasstaan; wortelskiet
wortelhaar — worteldraad, suigbaar
wortelskiet — wortel, wortels kry; floreer, uitbrei, groei
wortelskimmel — wortelvrot
wortelstelsel — wortelsisteem
wortelstok — risoom
wortelvrot — vrotpootjie, wortelskimmel
wou — het gewil
woud — bos, natuurbos, reënwoud, tropiese woud
woudduiwel — mandril
wraak — vergelding, afrekening, nemesis, wraakneming; afkeur, verwerp; beswaar aanteken
wraaksug — wraaklus, wraakgierigheid
wraggies — werklik, regtig, waaragtig, sowaar, wragtie, werklikwaar, wrintig, wrintiewaar, wragtig
wragtig — sowaar, regtig, wraggies
wrak — motorwrak, skeepswrak, vliegtuigwrak, botsingswrak; ongesonde mens, afgetakelde mens
wrakhout — wrakgoed, spoelhout
wrang — onaangenaam, bitter, vrank, suur
wreed — pynlik, deurdringend; hard, ru, onbarmhartig, ongevoelig, gevoelloos, barbaars, onmenslik, ongenadig, woes, vreeslik, verskriklik, onsettend, hardhandig, sielloos
wreedaard — monster, sadis, tiran, onmens, woestaard
wreek — wraakneem, vergeld
wrewel — misnoeë, bitterheid, gegriefdheid, onvergenoegdheid, ergernis, wrok, haatdraendheid, haat
wriemel — kroel, wemel, kriewel, woel
wrik — skud, wikkel
wring — inmekaardraai; knel, druk
wrintie — wraggies, wrintig, waarlik, werklik
wroeging — berou, spyt
wrok — haat, haatgevoel, wraakgevoel
wrong — dik knoop
wrongel — stremsel
wryfklank — frikatief
wrywing — onenigheid, geskil, struweling
wrywingsklank — frikatief
wrywingskrag — wryfkrag
wuif — waai, wuiwe, swaai
wulk — seeslak
wulps — wellustig, losbandig; onbesonne, ligsinnig
wurg — verwurg; afwurg
wurm — maaier; ruspe; ingewandswurm; kronkel, kriewel, inwurm, uitwurm
wy — opdra
wyd — breed, ruim; ver; oral
wydsbeen — skrylings
wyf — vrou, kyfagtige vrou, slegte vrou
wyfie — vrouedier
wyk — vlug, uitvlug, toevlug; buurt, distrik, streek; padgee, terugtrek, teruggaan; vlug, terugwyk, terugvlug; toegee, swig
wyl — omdat, aangesien, terwyl
wyle — tydjie, oomblik, rukkie; oorlede, afgestorwe
wyn — gegiste druiwesap, landgoedwyn
wynbou — wingerdbou
wyndruiwe — gisdruiwe, wyndruif
wyngees — spiritus, sterkwater
wynkleurig — donkerrooi, wynrooi
wynkuip — kuip, parskuip
wynmos — mos
wynrooi — wynkleurig
wynstok — wingerdstok, druiwestok
wynvlek — hemangioom, bloedvatgeswel
wynvlieg — dronkaard, suiplap, dronklap, wynsuiper
wys — toon, aandui, aantoon; tereghelp, demonstreer, verduidelik; openbaar; verstandig, ervare, versigtig, geleerd, slim, wakker, skrander, skerpsinnig, waaksaam, omsigtig; parmantig, astrant, vrypostig, brutaal; kwaai, boosaardig
wysbegeerte — filosofie
wyse — manier; modus
wyser — wyster, naald
wyserplaat — wysterplaat
wysgeer — filosoof
wysheid — insig, kennis, verstand, skranderheid, diepte, vernuftigheid; slimheid, slimmigheid, skerpsinnigheid
wysie — melodie, deuntjie
wysig — verander
wyslik — verstandig, versigtig
wysmaak — bedrieg, laat glo
wysneus — beterweter, pedant, wyshoof
wyster — wyser
wysvinger — voorvinger
wyt — beskuldig, blameer, toeskryf
wywepraatjies — skinderstories, straatpraatjies, ouvroustories, ouvroupraatjies

-X-

x-bene — klapknieë
x-straalbuis — röntgenbuis
x-straalfoto — radiogram
x-straalfotografie — radiografie
x-straalondersoek — röntgenondersoek
x-strale — röntgenstrale
xenofilie — vreemdevoorkeur, vreemdeliefde
xenofobie — vreemdelingehaat
xenogamie — kruisbevrugting, kruisbestuiwing
xenoliet — vreemde insluitsel
xerofiet — vetplant, woestynplant, droogteplant
xileem — houtweefsel
xilofoon — houtharmonika
xilogliptiek — houtsnykuns
xilograaf — houtdrukker; houtsnyer, houtgraveur
xilografie — houtdrukwerk, houtdruk; houtsnywerk, houtgravering, houtgravure
xilolatrie — houtbeeldaanbidding
xiloteek — houtmonsterversameling
xiloliet — houtgraniet
xilologie — houtleer
xilose — houtsuiker

-Y-

ydel – ligsinnig, pronksugtig; onbeduidend; ledig; nutteloos, waardeloos, sinloos, doelloos, vrugteloos
ydellik – ligsinnig
yl – onsin praat; hardloop; dun; deurskynend; duiselig, flou
ys – bevrore water; vries, bevries; bewe
ysig – snerpend, yskoud; ysingwekkend, angswekkend, onheilspellend
yskas – koelkas
yskoud – koud; afstotend, ongevoelig
yslik – afgryslik, erg, hewig, kwaai, vreeslik; groot, reusagtig
ysreën – haelreën, reënhael
Yssee — Poolsee
yster — staal; strykyster; krag
ysterkruid — verbena
ysteroksied — roes
ysters — boeie
ystervreter — boelie, bullebak; krygsman, voorvegter
ywer — geesdrif; aandrang; fluksheid, toewyding
yweraar — bevorderaar; voorvegter; ondersteuner

-Z-

Zen – Zenboeddhisme
zeppelin — lugskip
zero — nul, nulpunt
zerolyn — nullyn
zeropunt — nulpunt
ziggoerat — toringtempel
zits — verbygons, verbysnel; skiet; steek
zoem — gezoem, gegons, zoemgeluid, gonsgeluid; gons, verbygons, verbyzoem
zoemer — triller
zoempie — blouduiker, vaalduiker
zoster — gordelroos

Hierdie Afrikaanse sinonieme woordeboek aanlyn (Afrikaans sinonieme woordeboek) bevat:
Sinoniem woordeboek. Afrikaans sinonieme online. Afrikaanse sinonieme lys.’n Andernaam vir. ‘n Ander naam vir.
’n Beter woord vir. Mieliestronk sinonieme. Synoniem. Sinonieme vir Afrikaanse woorde. Betekenis van woorde.