Afrikaanse antonieme

Redakteur: Quintus van Rensburg

’n Antoniem is ’n woord met min of meer die teenoorgestelde betekenis as ’n ander.

Die moontlike antonieme (teenoorgestelde woorde) word na die lemma en die daaropvolgende “—” aangedui. Die gebruiker moet self besluit watter woord vir die doel sal pas. Die “;” groepeer woorde met min of meer dieselfde betekenis bymekaar en word ook gebruik om tussen woordsoorte te onderskei.

Die lys van antonieme word gereeld bygewerk, so as jy nie iets kry nie, gebruik gewoon ons soekgids vir die woord saam met “antoniem” en sodoende sal dit outomaties gelys word vir aandag. (Ons ontvang tans meer as 300 woorde per dag vir oorweging en kan ongelukkig net die woorde met die meeste trefslae naslaan.)

Afrikaanse Antonieme A – F | Afrikaanse Antonieme G – L | Afrikaanse antonieme M – R | Afrikaanse antonieme S – Z

-A-

a – omega
aaklig – mooi, aangenaam, lekker
aan — af; los
aanbeland — vertrek, weggaan
aanbind — losbind
aanblaas — doodblaas
aanbly — vertrek, weggaan
aanbod — vraag
aand — oggend, dagbreek, vroegdag, skemerdag, hoenderkraai
aandag — onopmerksaamheid, onoplettendheid; afgetrokkenheid
aandagtig — onoplettend, onopmerksaam; afwesig, afgetrokke
aandpak — dagpak, dagklere
aandpraatjie — môrepraatjie
aandraai — losdraai
aandrok — dagrok
aandrooi — môrerooi
aandruk — sloer, luier, talm
aandryf — keer, laat ophou
aandskof — dagskof, oggendskof
aandstond — môrestond, morestond
aandurf — beëindig, eindig
aaneen — afgebroke, onderbroke, sporadies
aaneenlas — losmaak; uiteengooi
aaneenlopend — los, onderbroke
aaneenskakel — losmaak, ontbind, uitmekaarmaak
aaneenskakeling — losmaking
aaneenskryf — los skryf
aangaan — ophou, staak; beëindig, eindig
aangaap — aankyk, aanstaar; bekyk, staar na
aangebore — onnatuurlik
aangedaan — bly, laggend, opgewek, vrolik
aangee — neem, terugneem, terugvat, vat
aangehoudene — gearresteerde, gevangene, prisonier
aangeklaagde — aanklaer, klaer
aangenaam — onaangenaam; goor, onvriendelik, stuurs
aangeprys — afgekeur, afgewys
aangeskrewe — ongeag
aangespe — losmaak, losgespe
aangetrek — kaal, naak
aangetrokke — onaangetrokke
aangewese — nie-aangewese, onaangewese, onbevoegdste, ongeskikste
aangord — losbind, losgord, lostrek
aangrensend — ver
aangroei — afneem, verminder
aangryns — toelag
aangryp — los, loslaat
aangrypend — onaangeraak, onbetrokke; afskuwelik, lelik
aanhaak — afhaak, loshaak, losmaak
aanhang — opposisie, teenstanders; afhaak, afhaal, losmaak
aanhanger — leier; teenstander, vyand
aanhef — einde, slot, epiloog, naskrif, nawoord; afsluit, beëindig
aanheg — losmaak, afhaal, lostrek
aanhelp — keer, belemmer, stuit, verhinder
aanhits — kalmeer, keer, laat bedaar
aanhoor — praat
aanhou — ophou, staak; loslaat, vrylaat
aanhoudend — af en toe, afgebroke, kort, ophoudelik, sporadies
aanhouding — loslating, vrylating; onderbreking
aanja — draal, luier, sloer
aankeer — voortja, wegja, wegkeer; loslaat, vrylaat
aankla — vryspreek
aanklaer — verdediger
aanklam — droë, droog, droogmaak
aanklamp — afhaal, losmaak
aankleef — los, losmaak
aanknoop — losknoop, losmaak; eindig, beëindig
aanknopingspunt — eindpunt; einde, slot
aankom — weggaan, vertrek; verder gaan; bly
aankomeling — vertrekker; kenner; grootmens, volwassene
aankomende — verlede, passeerde
aankoms — vertrek, weggaan
aankoop — verkoop, van die hand sit
aankyk — wegkyk
aanland — vertrek, weggaan
aanlap — losmaak, uitmekaarhaal
aanlas — losmaak, lostorring, uitmekaarhaal
aanlê — vertrek, verbygaan; afsê
aanleer — afleer
aanleidend — gevolglik
aanliggend — afgeleë, ver
aanlok — afskrik, verjaag, wegjaag
aanloklik — afstootlik
aanloop — staan, draal, luier, stilstaan
aanlym — aftrek, losmaak, lostrek
aanmaan — afraai
aanmatigend — nederig, beskeie
aanmatiging — nederigheid, beskeidenheid
aanmeer — losmaak
aanmekaar — afgebroke, af en toe, hier en daar, ophoudelik, sporadies; los, uiteen
aanmekaarskryf — losskryf
aanmekaarspring — vrede maak
aanmoedig — ontmoedig; keer
aanmoediging — ontmoediging
aanneem — verwerp, afwys
aanneemlik — ongeloofwaardig
aanneming — verwerping; afleiding
aanpasbaar — onaanpasbaar; dwars, oninskiklik, koppig
aanplak — afhaal, losmaak, lostrek
aanprys — afkeur
aanprysing — afkeuring
aanraai — afraai
aansien — minagting, ontering
aansit — losmaak
aanskaf — verkoop
aanskakel — afskakel, afsit
aanskou — wegkyk
aanskoulik — lelik, afgryslik; onaanskoulik
aanskroef — afskroef
aansluit — oopmaak; losmaak
aansluiting — bedanking; losmaking
aanspeld — losmaak, afhaal
aansporing — afraaiing, ontmoediging
aanspreeklikheid — onaanspreeklikheid, ontoerekenbaarheid
aanstaande — verlede, afgelope
aanstel — afdank
aantasbaar — onaantasbaar
aantrek — afstoot
aantreklik — onaantreklik, lelik
aantyging — weerlegging
aanvaar — verwerp
aanval — verdediging, defensief; verdedig
aanvallend — verdedigend, defensief
aanvallig — lelik, onaantreklik
aanvang — einde, eindiging, beëindiging; eindig, beëindig
aanvegbaar — onaanvegbaar, onbetwyfelbaar
aanvoorwerk — afsluiting, afhandeling
aanvraag — aanbod
aanvul — leegmaak, ledig
aanwas — vermindering, afname; verminder, afneem
aanwendbaar — onaanwendbaar, onbesteebaar
aanwesig — afwesig, weg, nie-teenwoordig
aanwesiges — afwesiges, nie-teenwoordiges
aanwesigheid — afwesigheid
aanwins — verlies, las
aardig — onaangenaam, onaardig
aardigheid — onaangenaamdheid, onaardigheid
aards — hemels, onverganklik, ewig
aardse — hemel, paradys; hemelse, ewige
aarselend — beslis; bewustelik; dadelik, onmiddellik
aarseling — beslistheid; bewustelikheid
abduktor – adduktor
abnormaal – normaal, welgevorm, gesond
abnormaliteit – normaliteit, welgevormdheid
absensie — aanwesigheid, presensie, teenwoordigheid
absensielys — aanwesigheidslys, presensielys, teenwoordigheidslys
absent — aanwesig, teenwoordig, present
absenteïsme — teenwoordigheid, aanwesigheid, bywoning
absolute musiek — programmusiek
abstraheer — konkretiseer
abstrak — konkreet, waarneembaar, reëel, nie-afgetrokke, realisties, figuurlik, figuratief, nie-abstrak
abstraksie — konkreetheid, nie-afgetrokkenheid, waarneembaarheid
abstrakte kuns — realistiese kuns, figuurlike kuns
absurd — dwaas, onverstandig; ongerymd, belaglik, onsinnig, sinneloos, teenstrydig; onlogies, deurmekaar, onverstandelik
absurditeit — dwaasheid, onverstandigheid; ongerymdheid, belaglikheid, onsinnigheid, sinneloosheid, teenstrydigheid, onlogiesheid
achromaties — chromaties, gekleurd
adamsgeslag — evasgeslag, vrouens, vroumense
addeer — aftrek
addisie — aftrekking, deduksie
addisioneel — afgetrek, verminder, sonder
adduktor — abduktor
adekwaat — onadekwaat, ontoereikend, onvoldoende
adiatermies — diatermies
adonis — venus, afrodite
adsorbeer — absorbeer
adsorpsie — absorpsie; desorpsie
af — op, boontoe, na bo
afbreek — opbou, bou, oprig, maak, inmekaarsit, aanmekaarsit
afbreker — bouer, opbouer
afdank — aanstel
afdoende — onvoldoende, ongenoegsaam
afdraand — opdraande, hoogte; opdraand, boontoe, opdraans
aferese — apokopee
affektasie — natuurlikheid, ongekunsteldheid
affiks — stam, woordstam
affiliasie — verbreking, disaffiliasie
affilieer — onttrek, verbreek, disaffilieer
affirmasie — ontkenning, negasie
afgebroke — deurlopend, ononderbroke
afgedaan — onafgedaan, onafgehandel, onvoltooi
afgee — hou, vashou; vaskleef, vassit
afgekeur — aanvaar, goedgekeur
afgeleë — naby, bereikbaar
afgeleef — jonk, lewenskragtig
afgelope — komende, toekomstige
afgemat — uitgerus, onvermoeid
afgematheid — uitgerustheid, varsheid, lewenslus
afgerig — onafgerig, ongeoefen, ongeleer
afgerond — onafgerond, onvoltooid
afgerondheid — onafgerondheid, onvoltooidheid
afgesaag — vars, nuut, jonk
afgeskei — saam, bymekaar
afgeslote — oop, begaanbaar, toeganklik
afgesonder — bereikbaar, naby
afgestomp — helder, vars, gevoelig
afgewese — aanvaar, goedgekeur
afgodery — godsdiens, religie
afgryslik — mooi, aanvallig
afhanklik — onafhanklik, selfstandig
afhanklike — onafhanklike, selfstandige
afkam — prys, opbou
afkeur — goedkeur, aanvaar
afkeurenswaardig — goed, aanbevelenswaardig
afkeuring — goedkeuring
afkoppel — koppel, vaskoppel, aankoppel
afloop — oploop, opbeweeg
afname — toename, vermeerdering
afneem — toeneem, vermeerder
afruk — opruk
afsender — ontvanger, geadresseerde
afsettingsgesteente — stollingsgesteente; metamorfiese gesteente
afsigtelik — aangenaam, aanvallig, mooi, bevallig
afskakel — aanskakel
afskeid — aankoms, koms
afskroef — vasskroef, aanskroef
afskryfbaar — onmisbaar, onontbeerlik; verhaalbaar
afskuwelik — mooi, aantreklik, aangenaam
afwaarts — opwaarts
agter — voor
agting — oneerbiedigheid
alfa – omega
alleen – saam, gesamentlik, in geselskap
amptelik — nieamptelik
antoniem — sinoniem
aristokraat — plebejer

-B-

baannommer — veldnommer
baas — kneg, ondergeskikte, onderdanige, werknemer; Klaas
baasskap — knegskap, onderdanigheid
baba — volwassene, grootmens
baie — min, weining, bietjie
bakboord — stuurboord
bang — dapper, onbevreesd, moedig
bedags — snags, in die nag
beduidend – min, niks, onbeduidend
begaafdheid — talentloosheid, onbegaafdheid
begin — eindig
bejaard — jonk, jeugdig
bekend — onbekend, vreemd, bedek, onaangekondig
bekende – onbekende, vreemde
bekommerd — onbekommerd, onbevrees, gerus
beroemd – onbekend, berug
besig — ledig
beskeie — onbeskeie, voor op die wa
beskerm — blootstel
beskut — oopstel, blootstel, oopmaak
besluiteloos — seker
bevestig — ontken, nee sê
bevorder — terughou, keer
binne — buite, buitekant; uitwendig, uiterlik
bitter — soet
blink — dof, onhelder
blitsvinnig — doodstadig
bly — ophou, staak; teneergedruk, treurig
bo-oor — onderdeur
boeiend — vervelend
bolvormig — hol
bolyf — onderlyf
boontoe — ondertoe
boos — goed
bose — goeie
braaf — lafhartig
broer — suster
bult — holte
bygeloof — geloof

-C-

chaoss — kosmos, orde
chronies — akuut
chronologies — achronologies
cul-de-sac — deurpad, deurloopstraat

-D-

daadkrag — futloosheid, papheid
daadwerklik — ondaadwerklik
daal — styg, opgaan; vermeerder, verhoog
daar — hier
daardie — hierdie
daarso — hierso
daarvandaan — hiervandaan
daarvoor — daaragter, daarna; hiervoor
dadelik — later
dadeloos — aktief, daadwerklik
dagklere — nagklere
dapper — lafhartig, bang, bevrees, papbroekig, bangbroekig
debiet — krediet
deeglik — onduursaam, swak
defensief — offensief
diep — vlak
dik — dun
dikwels — soms, partykeer, partymaal
dinamies — ondinamies, onbeweeglik, apaties
diskresie — indiskresie
doeltreffend — ondoeltreffend, oneffektief, nutteloos
dokter — kwak
doodloopstraat — deurgangstraat
doodsvyand — boesemvriend
droog — benat, natmaak; nat
droom — wakkerte, wakkerheid
druip — slaag, deurkom
duidelik — onduidelik
duursaam — tydelik, kort, nie-blywend
dwaal — op koers; verstaan
dwaas — verstandige, wyse; verstandig, wys

-E-

eb — vloed, styg
edel — onedel, onsuiwer
edelmetaal — onedel metaal
edelmoedig — selfsugtig
eenders — anders
eendrag — tweespalt
eentonig — interessant
eenvoudig — ingewikkeld
eerlik — bedrieglik
eersdaags — later
eerste — laaste, jongste, laatste
eervol — eerloos
effektief — oneffektief, ongeskik
effens — heelwat, baie
eg — oneg, vervals, onwaar, onsuiwer
eienaardig — bekend, alledaags, gewoon
einde — begin, aanvang
engel — duiwel
enorm — gering
erg — min, weinig, onbenullig
erken — weier, verwerp
ernstig — skertsend, grappig, humoristies, lughartig

-F-

faal — slaag, regkry
faam — berugtheid
fabelagtig — waar, geloofbaar
fantasties — werklik
feit — denkbeeld, idee, voorstelling, abstraksie
figuurlik — letterlik
fiks — onfiks, pap, swak
fiktiewe — werklike
fluks — lui
fyn — grof

Afrikaanse Antonieme A – F | Afrikaanse Antonieme G – L | Afrikaanse antonieme M – R | Afrikaanse antonieme S – Z

Hierdie Afrikaanse antonieme woordeboek aanlyn (Afrikaans antonieme woordeboek) bevat:
Antoniem woordeboek. Afrikaans antonieme online. Afrikaanse antonieme lys.
Die teenoorgestelde van. Die tegengestelde van. Antoniemen woordenboek.