Afrikaanse antonieme

Redakteur: Quintus van Rensburg

’n Antoniem is ’n woord met min of meer die teenoorgestelde betekenis as ’n ander.

Die moontlike antonieme (teenoorgestelde woorde) word na die lemma en die daaropvolgende “—” aangedui. Die gebruiker moet self besluit watter woord vir die doel sal pas. Die “;” groepeer woorde met min of meer dieselfde betekenis bymekaar en word ook gebruik om tussen woordsoorte te onderskei.

Die lys van antonieme word gereeld bygewerk, so as jy nie iets kry nie, gebruik gewoon ons soekgids vir die woord saam met “antoniem” en sodoende sal dit outomaties gelys word vir aandag. (Ons ontvang tans meer as 300 woorde per dag vir oorweging en kan ongelukkig net die woorde met die meeste trefslae naslaan.)

(Hou jy van ons hulpbronne? Oorweeg asseblief ’n donasie in Bitcoin: 179nZqSyFmYPcvu4ZU733PgXBKUYXcy9DD)

-A-

a – omega
aaklig – mooi, aangenaam, lekker
aan — af; los
aanbeland — vertrek, weggaan
aanbind — losbind
aanblaas — doodblaas
aanbly — vertrek, weggaan
aanbod — vraag
aand — oggend, dagbreek, vroegdag, skemerdag, hoenderkraai
aandag — onopmerksaamheid, onoplettendheid; afgetrokkenheid
aandagtig — onoplettend, onopmerksaam; afwesig, afgetrokke
aandpak — dagpak, dagklere
aandpraatjie — môrepraatjie
aandraai — losdraai
aandrok — dagrok
aandrooi — môrerooi
aandruk — sloer, luier, talm
aandryf — keer, laat ophou
aandskof — dagskof, oggendskof
aandstond — môrestond, morestond
aandurf — beëindig, eindig
aaneen — afgebroke, onderbroke, sporadies
aaneenlas — losmaak; uiteengooi
aaneenlopend — los, onderbroke
aaneenskakel — losmaak, ontbind, uitmekaarmaak
aaneenskakeling — losmaking
aaneenskryf — los skryf
aangaan — ophou, staak; beëindig, eindig
aangaap — aankyk, aanstaar; bekyk, staar na
aangebore — onnatuurlik
aangedaan — bly, laggend, opgewek, vrolik
aangee — neem, terugneem, terugvat, vat
aangehoudene — gearresteerde, gevangene, prisonier
aangeklaagde — aanklaer, klaer
aangenaam — onaangenaam; goor, onvriendelik, stuurs
aangeprys — afgekeur, afgewys
aangeskrewe — ongeag
aangespe — losmaak, losgespe
aangetrek — kaal, naak
aangetrokke — onaangetrokke
aangewese — nie-aangewese, onaangewese, onbevoegdste, ongeskikste
aangord — losbind, losgord, lostrek
aangrensend — ver
aangroei — afneem, verminder
aangryns — toelag
aangryp — los, loslaat
aangrypend — onaangeraak, onbetrokke; afskuwelik, lelik
aanhaak — afhaak, loshaak, losmaak
aanhang — opposisie, teenstanders; afhaak, afhaal, losmaak
aanhanger — leier; teenstander, vyand
aanhef — einde, slot, epiloog, naskrif, nawoord; afsluit, beëindig
aanheg — losmaak, afhaal, lostrek
aanhelp — keer, belemmer, stuit, verhinder
aanhits — kalmeer, keer, laat bedaar
aanhoor — praat
aanhou — ophou, staak; loslaat, vrylaat
aanhoudend — af en toe, afgebroke, kort, ophoudelik, sporadies
aanhouding — loslating, vrylating; onderbreking
aanja — draal, luier, sloer
aankeer — voortja, wegja, wegkeer; loslaat, vrylaat
aankla — vryspreek
aanklaer — verdediger
aanklam — droë, droog, droogmaak
aanklamp — afhaal, losmaak
aankleef — los, losmaak
aanknoop — losknoop, losmaak; eindig, beëindig
aanknopingspunt — eindpunt; einde, slot
aankom — weggaan, vertrek; verder gaan; bly
aankomeling — vertrekker; kenner; grootmens, volwassene
aankomende — verlede, passeerde
aankoms — vertrek, weggaan
aankoop — verkoop, van die hand sit
aankyk — wegkyk
aanland — vertrek, weggaan
aanlap — losmaak, uitmekaarhaal
aanlas — losmaak, lostorring, uitmekaarhaal
aanlê — vertrek, verbygaan; afsê
aanleer — afleer
aanleidend — gevolglik
aanliggend — afgeleë, ver
aanlok — afskrik, verjaag, wegjaag
aanloklik — afstootlik
aanloop — staan, draal, luier, stilstaan
aanlym — aftrek, losmaak, lostrek
aanmaan — afraai
aanmatigend — nederig, beskeie
aanmatiging — nederigheid, beskeidenheid
aanmeer — losmaak
aanmekaar — afgebroke, af en toe, hier en daar, ophoudelik, sporadies; los, uiteen
aanmekaarskryf — losskryf
aanmekaarspring — vrede maak
aanmoedig — ontmoedig; keer
aanmoediging — ontmoediging
aanneem — verwerp, afwys
aanneemlik — ongeloofwaardig
aanneming — verwerping; afleiding
aanpasbaar — onaanpasbaar; dwars, oninskiklik, koppig
aanplak — afhaal, losmaak, lostrek
aanprys — afkeur
aanprysing — afkeuring
aanraai — afraai
aansien — minagting, ontering
aansit — losmaak
aanskaf — verkoop
aanskakel — afskakel, afsit
aanskou — wegkyk
aanskoulik — lelik, afgryslik; onaanskoulik
aanskroef — afskroef
aansluit — oopmaak; losmaak
aansluiting — bedanking; losmaking
aanspeld — losmaak, afhaal
aansporing — afraaiing, ontmoediging
aanspreeklikheid — onaanspreeklikheid, ontoerekenbaarheid
aanstaande — verlede, afgelope
aanstel — afdank
aantasbaar — onaantasbaar
aantrek — afstoot
aantreklik — onaantreklik, lelik
aantyging — weerlegging
aanvaar — verwerp
aanval — verdediging, defensief; verdedig
aanvallend — verdedigend, defensief
aanvallig — lelik, onaantreklik
aanvang — einde, eindiging, beëindiging; eindig, beëindig
aanvegbaar — onaanvegbaar, onbetwyfelbaar
aanvoorwerk — afsluiting, afhandeling
aanvraag — aanbod
aanvul — leegmaak, ledig
aanwas — vermindering, afname; verminder, afneem
aanwendbaar — onaanwendbaar, onbesteebaar
aanwesig — afwesig, weg, nie-teenwoordig
aanwesiges — afwesiges, nie-teenwoordiges
aanwesigheid — afwesigheid
aanwins — verlies, las
aardig — onaangenaam, onaardig
aardigheid — onaangenaamdheid, onaardigheid
aards — hemels, onverganklik, ewig
aardse — hemel, paradys; hemelse, ewige
aarselend — beslis; bewustelik; dadelik, onmiddellik
aarseling — beslistheid; bewustelikheid
abduktor – adduktor
abnormaal – normaal, welgevorm, gesond
abnormaliteit – normaliteit, welgevormdheid
absensie — aanwesigheid, presensie, teenwoordigheid
absensielys — aanwesigheidslys, presensielys, teenwoordigheidslys
absent — aanwesig, teenwoordig, present
absenteïsme — teenwoordigheid, aanwesigheid, bywoning
absolute musiek — programmusiek
abstraheer — konkretiseer
abstrak — konkreet, waarneembaar, reëel, nie-afgetrokke, realisties, figuurlik, figuratief, nie-abstrak
abstraksie — konkreetheid, nie-afgetrokkenheid, waarneembaarheid
abstrakte kuns — realistiese kuns, figuurlike kuns
absurd — dwaas, onverstandig; ongerymd, belaglik, onsinnig, sinneloos, teenstrydig; onlogies, deurmekaar, onverstandelik
absurditeit — dwaasheid, onverstandigheid; ongerymdheid, belaglikheid, onsinnigheid, sinneloosheid, teenstrydigheid, onlogiesheid
achromaties — chromaties, gekleurd
adamsgeslag — evasgeslag, vrouens, vroumense
addeer — aftrek
addisie — aftrekking, deduksie
addisioneel — afgetrek, verminder, sonder
adduktor — abduktor
adekwaat — onadekwaat, ontoereikend, onvoldoende
adiatermies — diatermies
adonis — venus, afrodite
adsorbeer — absorbeer
adsorpsie — absorpsie; desorpsie
af — op, boontoe, na bo
afbreek — opbou, bou, oprig, maak, inmekaarsit, aanmekaarsit
afbreker — bouer, opbouer
afdank — aanstel
afdoende — onvoldoende, ongenoegsaam
afdraand — opdraande, hoogte; opdraand, boontoe, opdraans
aferese — apokopee
affektasie — natuurlikheid, ongekunsteldheid
affiks — stam, woordstam
affiliasie — verbreking, disaffiliasie
affilieer — onttrek, verbreek, disaffilieer
affirmasie — ontkenning, negasie
afgebroke — deurlopend, ononderbroke
afgedaan — onafgedaan, onafgehandel, onvoltooi
afgee — hou, vashou; vaskleef, vassit
afgekeur — aanvaar, goedgekeur
afgeleë — naby, bereikbaar
afgeleef — jonk, lewenskragtig
afgelope — komende, toekomstige
afgemat — uitgerus, onvermoeid
afgematheid — uitgerustheid, varsheid, lewenslus
afgerig — onafgerig, ongeoefen, ongeleer
afgerond — onafgerond, onvoltooid
afgerondheid — onafgerondheid, onvoltooidheid
afgesaag — vars, nuut, jonk
afgeskei — saam, bymekaar
afgeslote — oop, begaanbaar, toeganklik
afgesonder — bereikbaar, naby
afgestomp — helder, vars, gevoelig
afgewese — aanvaar, goedgekeur
afgodery — godsdiens, religie
afgryslik — mooi, aanvallig
afhanklik — onafhanklik, selfstandig
afhanklike — onafhanklike, selfstandige
afkam — prys, opbou
afkeur — goedkeur, aanvaar
afkeurenswaardig — goed, aanbevelenswaardig
afkeuring — goedkeuring
afkoppel — koppel, vaskoppel, aankoppel
afloop — oploop, opbeweeg
afname — toename, vermeerdering
afneem — toeneem, vermeerder
afruk — opruk
afsender — ontvanger, geadresseerde
afsettingsgesteente — stollingsgesteente; metamorfiese gesteente
afsigtelik — aangenaam, aanvallig, mooi, bevallig
afskakel — aanskakel
afskeid — aankoms, koms
afskroef — vasskroef, aanskroef
afskryfbaar — onmisbaar, onontbeerlik; verhaalbaar
afwaarts — opwaarts
agter — voor
agting — oneerbiedigheid
alfa – omega
alleen – saam, gesamentlik, in geselskap
amptelik — nieamptelik
antoniem — sinoniem
aristokraat — plebejer

-B-

baannommer — veldnommer
baas — kneg, ondergeskikte, onderdanige, werknemer; Klaas
baasskap — knegskap, onderdanigheid
baba — volwassene, grootmens
baie — min, weining, bietjie
bakboord — stuurboord
bang — dapper, onbevreesd, moedig
bedags — snags, in die nag
beduidend – min, niks, onbeduidend
begaafdheid — talentloosheid, onbegaafdheid
begin — eindig
bejaard — jonk, jeugdig
bekend — onbekend, vreemd, bedek, onaangekondig
bekende – onbekende, vreemde
bekommerd — onbekommerd, onbevrees, gerus
beroemd – onbekend, berug
besig — ledig
beskeie — onbeskeie, voor op die wa
beskerm — blootstel
beskut — oopstel, blootstel, oopmaak
besluiteloos — seker
bevestig — ontken, nee sê
bevorder — terughou, keer
binne — buite, buitekant; uitwendig, uiterlik
bitter — soet
blink — dof, onhelder
blitsvinnig — doodstadig
bly — ophou, staak; teneergedruk, treurig
bo-oor — onderdeur
boeiend — vervelend
bolvormig — hol
bolyf — onderlyf
boontoe — ondertoe
boos — goed
bose — goeie
braaf — lafhartig
broer — suster
bult — holte
bygeloof — geloof

-C-

chronies — akuut

-D-

daadkrag — futloosheid, papheid
daadwerklik — ondaadwerklik
daal — styg, opgaan; vermeerder, verhoog
daar — hier
daardie — hierdie
daarso — hierso
daarvandaan — hiervandaan
daarvoor — daaragter, daarna; hiervoor
dadelik — later
dadeloos — aktief, daadwerklik
dagklere — nagklere
dapper — lafhartig, bang, bevrees, papbroekig, bangbroekig
debiet — krediet
deeglik — onduursaam, swak
defensief — offensief
diep — vlak
dik — dun
dikwels — soms, partykeer, partymaal
dinamies — ondinamies, onbeweeglik, apaties
diskresie — indiskresie
doeltreffend — ondoeltreffend, oneffektief, nutteloos
dokter — kwak
doodloopstraat — deurgangstraat
doodsvyand — boesemvriend
droog — benat, natmaak; nat
droom — wakkerte, wakkerheid
druip — slaag, deurkom
duidelik — onduidelik
duursaam — tydelik, kort, nie-blywend
dwaal — op koers; verstaan
dwaas — verstandige, wyse; verstandig, wys

-E-

eb — vloed, styg
edel — onedel, onsuiwer
edelmetaal — onedel metaal
edelmoedig — selfsugtig
eenders — anders
eendrag — tweespalt
eentonig — interessant
eenvoudig — ingewikkeld
eerlik — bedrieglik
eersdaags — later
eerste — laaste, jongste, laatste
eervol — eerloos
effektief — oneffektief, ongeskik
eg — oneg, vervals, onwaar, onsuiwer
eienaardig — bekend, alledaags, gewoon
einde — begin, aanvang
engel — duiwel
enorm — gering
erken — weier, verwerp
ernstig — skertsend, grappig, humoristies, lughartig

-F-

faal — slaag, regkry
faam — berugtheid
fabelagtig — waar, geloofbaar
feit — denkbeeld, idee, voorstelling, abstraksie
figuurlik — letterlik
fiks — onfiks, pap, swak
fiktiewe — werklike
fluks — lui
fyn — grof

-G-

gaaf — nors, afstootlik, bars, onaangenaam, stukkend, gekeep
gaan — kom, aankom, arriveer
gaande — stil, ingetoë, rustig, luierend
gaandeweg — gou, onmiddellik, dadelik
gaaf — nors, afstootlik, bars, onaangenaam, stukkend, gekeep
gaan — kom, aankom, arriveer
gaande — stil, ingetoë, rustig, luierend
gaar — rou
galant — onbeleefd, onhoflik, ongemanierd, stuurs, ru
galbitter — stroopsoet, soet
galop — draf, stap
gangbaar — onbevredigend, onbruikbaar, swak
geboorte — sterfte, dood
gedeelte — geheel, voltooidheid
gedig — roman, prosawerk
gedwonge — vrywillig
geesdrif — papheid, leweloosheid, futloosheid
geestelik — liggaamlik
gegoed — arm, onbemiddeld
geheimsinnig — openhartig
geheue — vergeetagtigheid
gelatenheid — verset
gelukkig — ongelukkig, hartseer, treurig
gemeenskaplik — individueel
gemors — voortreflikheid, knapheid
gereeld — ongereeld, onreëlmatig, sporadies, af en toe
gerieflik — ongerieflik, ongemaklik
gesond — siek, ongesond, swak, bedorwe, kunsmatig
gespanne — ontspanne, gemoedelik, vriendelik, goedgesind
getrou — ontrou, onbetroubaar, onnoukeurig
gevaarlik — ongevaar, gevaarloosheid
gevolg — oorsaak, rede
geweld — geweldloosheid, sagtheid
gewelddadig — vredeliewend; sagtheid
gewild — ongewild, onpopulêr
gewillig — onwillig
gierig — mededeelsaam, vrygewig
goed — kwaad, slegte; sleg, swak, nikswerd
goed — sleg
goedkeur — afkeur
goeie — bose
goor — aangenaam
gou — later, stadig, uiteindelik
grappig — ernstig
grasgroen — oorryp
groot — klei, onbelangrik
grootmens — kind

-H-

haai — bedek, vrugbaar, beskut
haarkant — hotkant, linkerkant
haastig — stadig, sagsinnig
haat — liefde
hartseer — blydskap, opgewektheid; opgewek, bly
hede — gister, die verlede
heel — beskadig, stukkend maak; stukkend, beskadig, gebreek
heerser — onderdaan
hees — klankvol, duidelik, helder
helder — duister
hemel — aarde; hel
hol — vol, gevul
honger – versadig
hoog — laag
hoogmoedig — nederig
hoogtepunt — laagtepunt, voetpunt, nadir
horisontaal — vertikaal
hou — gee, laat los
huidige — outydse, verlede, vroeëre

-I-

idioties — geniaal
iets — niks
immoreel — eties
inflasie — deflasie
ingetoë — uitspattig
inhegtenisneming — vrylating
insluk — uitspoeg
interessant — oninteressant, vaal, kleurloos
introvert — ekstrovert
invoer — uitvoer
irrasioneel — redelik
irrelevant — toepaslik

-J-

ja — nee
jonk — oud; groen; senior; groot; skip, boot

-K-

kaal — bedek, toe, geklee
kaalkop — bedek
kabaal — stilte
kalm — onrustig, onstuimig, ru, wild, onbeheersd, onrustig, woelig, rusteloos, opgewonde, gespanne
kamma — regtig, werklik, eg
karaktervol — karakterloos
keer — deurlaat, deurstuur
kenner — leek
kern — buitenste, omhulsel, hulsel, spint, spinthout
kind – volwassene, grootmens
klein — groot
kleingoed — grootmense
kom — gaan
komies — treurig, tragies
kompleks — eenvoudig, enkelvoudig, maklik; simpleks
kompliseer — vereenvoudig, simplifiseer
kontinent — eiland
kop — stert
koppig — inskiklik
kordaat — bang, bangbroekig, papbroekig, bevrees
korrek — foutief
kort — lank, uitgebreid
kosbaar — waardeloos, goedkoop
koud — warm, hittig, vurig
koue — warmte, hitte
kranksinnig — geestesgesond
krimineel — wetsgehoorsame burger
kroek — polisieman; cowboy
krom — reguit, regop
kry — gee, verloor, weggee
kwaad — goed, die goeie; goed; goedgehumeurd
kwitansie — rekening, skuldbewys

-L-

laag — hoog, verhewe
laagdrukgebied — hoogdrukgebied, antisikloon, hoog
laaghartig — eerlik, edel
laagland — hoogland, bergland, berge
lag — huil, ween
langsaam — vinnig
lank — kort
lankal — pas, onlangs, kort gelede
lawaaierig — stil
lekker — onaangenaam
leier — volgeling, naloper, ondergeskikte
lelik — mooi, skoon, aangenaam
letterlik — figuurlik
lig — donkerte, duister; verdonker; sak, afsak, neersit; donker, duister, swart; swaar, moeilik, ernstig; moeilik, swaar
ligsinnig — diepsinnig, ernstig
linker — regter
links — regs
lomp — rats, beweeglik, beskaafd, verfynd
los — vas
losmaak — aaneenlas

-M-

maat — vyand
mak — wild, woes
maak — breek, afbreek, vernietig
maakwerk — kunswerk, kunsproduk
magteloos — magtig, kragtig, sterk
maklik — moeite; moeilik
maksimum — minimum
manlik — vroulik
medelye — ongevoeligheid
meng — skei
mis — tref, raak
misluk — slaag
modern — oud, outyds, verouderd, ouderwets, oudmodies
moeg — uitgerus
moeilik — maklik, lig, gemaklik
mondig — minderjarig
mooi — lelik, afskuwelik, sleg
moontlik — seker, definitief; seker, wel, sekerlik, definitief

-N-

naaf — velling
naak — geklee, bedek, toe, beskut
nadeel — voordeel
nader — verder
nakend — geklee
nat — droog, dor
natuur — kultuur
nederig — hoogmoedig, onbeskeie, trots
neem — gee
neerhalend — ophemelend
netjies — slordig
niemand — iemand
noordekant — suidekant
nootvas — vals
normaal — abnormaal
nors — vriendelik, minsaam
nuut — oud, verslete, verouderd; gebruik

-O-

o-bene — x-bene
objekteer — aanvuur
objektief — subjektief, persoonlik
obligatories — vrywillig
onbekend — bekend, vertroud, beroemd
onbesonne — deurdagte
onder — bo
onderhorig — onafhanklik
ongedeerd — beseerd
ongelooflik — aanneemlik
ongeloofwaardig — geloofwaardig
ongelukkig — gelukkig, voorspoedig
ongepoetste — gemanierde
ongereeld — gereeld, ordelik
ongeskik — ordentlik, gemanierd; geskik, geleë
onkundig — kundig, ingelig, op hoogte, bekend met, bewus van
onlangs — lankal, lank gelede
onmiddellik — later
onskuldig — bedorwe, skadelik
onstuimig — kalm, rustig
ontevrede — tevrede
ontpan — werk
onvriendelik — aangenaam
oompie — tannie
oorlog — vrede
oortuiging — onsekerheid
oorvloed — tekort
oostekant — westekant
opgeruimd — neerslagtig
opgewek — terneergedruk
opponent — maat, medespeler, vennoot, vriend
opreg — geveins
oprig — afbreek
opruiend — kalmerend
opsetlik — onopsetlik
opsioneel — verplig
opsluit — vrylaat
orde — wanorde
ordelik — chaoties
ouderwets — nieumodies
outyds — nuwerwets, modern

-P-

paar — baie, heelwat, talle
papbroekig — onverskrokke
paraat — onvoorbereid
parallel — onewewydig
peperduur — spotgoedkoop
plaaslik — buitelands, uitlands, vreemd
plattelands — stedelik
power — sterk; ryk
praat — stilbly
pragtig — lelik, afskuwelik
progressie — agteruitgang, regressie
progressief — regressief

-R-

raadsaam — onraadsaam, onwenslik, ongerade
raai — weet
raak — mis
raakvat — misvat
reën — droogte
reg — verkeerd
regeer — gehoorsaam, luister
regmaak — breek
regs — links, hot
respek — oneerbiedigheid, eerloosheid
resultaat — rede, oorsaak
reus — dwerg
rigied — buigsaam
rigtingvas — rigtingloos
rof — gemanierd, glad
rots — sand, stof
rou — gaar, bewerk, behandel
ruimhartig — bekrompe
ryk — arm
ryp — groen

-S-

saai — maai, oes; interessant, lewendig, wakker
saakkundig — onkundig
saaklik — onbelangrik, onessensieel, persoonlik
saam — alleen, eensaam
saamgaan — verskil, twis
saamgesteld — eenvoudig, enkelvoudig, simpleks
saamhorig — verskillend, uiteenlopend, heterogeen
sag — hard, onbuigsaam
sagmoedig — kortgebonde
samelewing — individu
sedig — vrymoedig, oop, onbeskeie
sender — ontvanger, opvanger, ontvangstoestel
siek — fiks, gesond, reg
sieklik — gesond, wel
siende — blind
sinoniem — antoniem
sit — staan
skelm — eerlike mens; eerlik, betroubaar, oop, opreg
skerp — stomp
skoolhoof — onderwyser, onderhoof
skoon — vuil, ongewas, onnet, onsindelik
skuins — regop
skuldig — onskuldig
skuldige — onskuldige
skuldigbevinding — vryspraak
skoon — vuil, ongewas, onnet, onsindelik
skurf — glad
sleg — goed
slim — dom, bot
slordig — netjies, versorg, skoon
smaaklik — onsmaaklik, sleg, smaakloos
smal — breed
smiddag — soggens
snags — bedags
snel — stadig, langsaam
soek — kry, vind
soet — bitter, suur
soggens — smiddags; saans
somer — winter
soms — selde, omtrent nooit
somtyds — selde, omtrent nooit; beslis, definitief
sonnig — donker, duister, teneer gedruk
sorgvuldig — sorgeloos, onnoukeurig
spaarsaam — kwistig, spandabelrig, spandabel
staak — begin; werk
stad — dorp, gehug; platteland
stadig — vinnig, snel, vlug
staties — dinamies
sterf — leef
sterfte — geboorte
steriel — vrugbaar
sterk — swak, klein, tingerig
stil — hard
stokflou — perdfris
storie — gedig
stout — soet
stuurs — vriendelik
styf — slap
suikersoet — galbitter
suinig — vrygewig
swaar — lig
swak — sterk, kragtig
swart — wit
swyg — gesels, praat
sytak — hoofstroom, hooftak, stam

-T-

taai — glad
talent — talentloos
tekort — kredietsalso, tegoed
toeneem — afneem, verminder
tradisioneel — modern, resent, onlangs
tragies — komies, opgewek, bly
treffend — onopvallend
tydsaam — haastig, vinnig

-U-

uiteengooi — aaneenlas
uiteindelik — aanvanklik
uitgerus — moeg, tam, onbekwaam
uithou — swig
uitkryt — prys
uitstekend — swak, derdeklas, derderangs, derdegraads, vrot, hopeloos, nikswerd
uittog — intog

-V-

vaag — duidelik, helder
vaak — wakkerheid, wakkerte; wakker, op, helder
vaal — kleurvol, helder, interessant
vaardig — onbedrewe, onbehendig, onvaardig, lomp
vader — moeder, ma
vaderdier — moederdier, moer
vaderlands — vreemd; uitheems
vaderlik — moederlik
vadsig — fluks, wakker
vars — oud, muf, verslaan
vasberade — besluiteloos, onstandvastig
ver — naby, kort
verantwoordelik — agtelosig
verbied — toelaat
verdedig — aanval, beset
verdwene — gevonde
verdwyn — verskyn, opdaag
vergeet — onthou
verhinder — deurlaat, vrylaat
verkoper — koper
verlang — ’n afkeer hê van, wil nie hê nie
verlies — wins, aanwins
verminder — vermeerder
versadig — honger
verskaf — ontvang, inneem, neem, inkry
verskriklik — gewoon, normaal
verskyn — verdwyn, wegraak
verstandig — dwaas
versterk — verswak, verflou
verstrek — ontvang, kry
vertoef — weggaan, haas
vertraag — versnel
vervelig — opwindend; welkom
verwoed — kalm, rustig, onverstoord
vet — maer, dun
vind — verloor
vinnig — stadig
vlak — diep
vogtig — droog
vokaal — konsonant
vol — leeg
volgeling — leier, voorganger, meester
volop — skaars
voorspoed — teenspoed
voorste — agterste
vreedsaam — bakleierig
vreemde — bekende
vreeslik — weinig; nie erg nie
vriend — vyand
vriendelik — nors, onvriendelik, vyandig
vroeër — later
vrolik — treurig, teneergedruk
vrolikheid — olikheid
vrot — vars, nuut, goed
vrou — man, heer
vrywillig — verpligtend
vuil — skoon
vyand — vriend

-W-

wa — kar, motor
waaghals — durfniet, papbroek, lafaard
waaghalsig — gevaarloos, ongevaarlik
waak — slaap
waaksaam — onoplettend, onopmerksaam
waardevol — waardeloos
waarheen — daarheen, daarnatoe
waarheid — leuen, valsheid
wakker — slapend
warm — koud
weelderig — eenvoudig, kaal, onopgesmuk, onversier
weerloos — weerbaar, strydkragtig
weerspannig — inskiklik, meegaande
weerspreek — saamstem, instem
weerstrewig — inskiklik, meergaande
weetal — domkop
weetniet — slimkop
weg — gevind, hier, terug
wegdraai — indraai
weggee — ontvang, kry
weglaat — invoeg, byvoeg
wegsteek — openbaar, bekend maak
wegtrek — intrek; aantrek
weier — toestem, inwillig, instem
weinig — baie, veel
weldadig — suinig
welgemoed — treurig, teneergedruk
welig — yl, dun, armoedig
welkom — onwelkom
wellewend — onwellewend, onbeskaaf, ongemanierd
welluidend — wanklinkend, steurend
wellustig — kuis, maagdelik
weloorwoë — ondeurdag
welsprekend — vervelig
welstand — siekte, teenspoed, armoede
welvaart — armoede
welvarend — arm, onwelvarend; ongesond
welvoeglik — onwelvoeglik
welwillend — kwaadwillig, vyandig
wemel — verloor
wen — verloor; afleer, afwen
wenslik — ongewens
wêrelds — ewig, ernstig
werk — rus
werkby — waterdraer, hommel
werkgewer — werknemer, werker, arbeider, geëmplojeerde, ondergeskikte
werklik — onwerklik, ireëel, abstrak, denkbeeldig
werkloos — werksaam, werkend
werknemer — werkgewer, emplojeerder
werksaam — werkloos
werksku — ywerig, vlytig, fluks
werktuiglik — bewustelik
werkwillige — staker
wesenlik — onwerklik, onwesenlik, nie-essensieel, toevallig, bykomend
Weste — Ooste, Oriënt
Westerling — Oosterling
Westers — Oosters, Oriëntaal
wetenskap — preteoretiese kennis, gesonde verstand
wetenskaplik — onwetenskaplik, preteoreties
wetgewend — uitvoerend
wetgewende mag — uitvoerende mag, uitvoerende gesag
wetlik — onwettig
wetsgehoorsaam — ongehoorsaam, oproerig, wetteloos
wetteloos — ordelik, gehoorsaam, wetsgehoorsaam
wettigheid — onwettigheid, onwetlikheid, illegaliteit, misdryf, misdaad, oortreding
wewenaar — weduwee
wild — mak, beskaaf, rustig, oorwoë
wildvreemd — oorbekend
willekeurig — bewusteluk, gereël, ordelik, sistematies
willoos — beslis
wilskrag — wilswakheid, wilswakte
wilswakheid — wilskrag
winderig — windstil, stil
windmakerig — beskeie
windstil — winderig
winter — somer
winters — somers, warm
winterveld — somerveld, somerweiding
wispelturig — standvastig
wisseling — bestendigheid
wisselstroom — gelykstroom
wisselvallig — gereeld
wit — swart
witbrood — bruidbrood, growwebrood
woed — bedaar
woelig – rustig, kalm
woes – mak, bewerk, getem, rustig
wonderbaarlik – gewoon, doodgewoon, normaal
wonderlik – alledaags, gewoon
woonbuurt — fabrieksbuurt, winkelbuurt
woonkamer — slaapkamer
woud — vlakte
wraak — vergifnis
wreed — sag, menslik, mensliewend
wreedaard — goedhartige mens
wyd — smal, nou
wyndruiwe — tafeldruiwe, eetdruiwe

-X-

x-bene — bakbene

-Y-

ydel — beskeie
yskoud — vuurwarm

Hierdie Afrikaanse antonieme woordeboek aanlyn (Afrikaans antonieme woordeboek) bevat:
Antoniem woordeboek. Afrikaans antonieme online. Afrikaanse antonieme lys.
Die teenoorgestelde van. Die tegengestelde van. Antoniemen woordenboek.