Gelowig en Gay?

Die subtitel van dié Lux Verbi.BM-uitgawe is ´n Sinvolle dialoog met gay lidmate in die gemeente. Tydens die 1995 Sinodesitting van die N G Kerk in Wes- en Suid-Kaapland, het die sinode ´n voorstel goedgekeur om indringend te kyk na die implementering van ´n Bybelgefundeerde pastoraat aan die gay naaste.

´n Subkommissie, waarop ook gay lede kon dien, is saamgestel om ‘n verslag voor te lê. Dié verslag is in 1999 aan die sinode voorgelê en word tans in gemeentes bespreek.

Gelowig en Gay? is die resultaat van vier jaar se navorsing deur dié subkommissie. Dit is die eerste omvangryke studie in Afrikaans oor gay wees waarin die skrywers veral aandag gee aan nuwer wetenskaplike en teologiese standpunte.

Die uitgewer sê wat die boek nog interessanter maak, is die feit dat inligting in die vorm van vrae en antwoorde aangebied word. Op hierdie wyse word ´n intensiewe en deurlopende gesprek oor dié baie sensitiewe, maar belangrike onderwerp in gemeentes gestimuleer. Praktiese riglyne oor hoe sulke gesprekke kan verloop, word gegee.

Gelowig en gay? bied ook aan predikante ondersteuning en bystand om met meer selfvertroue en ´n beter verstaan van homoseksualiteit die gay lidmaat op sy lewensweg te begelei. ´n Behoefte wat vandag groter is as ooit.

Eers wanneer ´n mens die aangrypende verhale van gay lidmate lees wat hulle geloof en hulle seksuele oriëntasie wil integreer en op ‘n verantwoordelike en toegewyde wyse hulle Christelike geloof wil uitleef, besef jy hoe belangrik dit is om oor verskille te praat. Dis die skrywers se oortuiging dat die gay gesprek dimensies van die Christelike lewe kan help oopbreek wat nie net persoonlik verrykend sal wees nie, maar wat ´n wesenlike bydrae tot die getuienis van die kerk in ‘n moderne en dikwels verwarde wêreld sal lewer. Van ´n sinvolle gesprek in die Christelike kerk kan daar egter net sprake wees as dit gemotiveer en gedra word deur die liefde en gesindheid van Christus.

Gelowig en gay? is ´n boek wat elke Christen met ´n oop gemoed behoort te lees, want hoe hulle teenoor hulle gay naaste optree, gaan uiteindelik ´n toets wees vir hulle geloofwaardigheid as verteenwoordigers van Christus.

Koop Gelowig en Gay?

Lewer kommentaar

Leave a Reply